Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 27, 1917, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UTEKU
Vypravovani ze zivota
Obrovita hrozna hmota se za
kyvala, odloucila se a stale rych
leji se valic, rozryvajic svym pa
dem kolme steny a hrmotie, na
razila na dve jedli, ktere s sebou
strhla. Na to poskakovala se ska
li na skali, vrkajic kol se odstep
kyy az dopadla na zem s hroznym
lomozem, jako hromadny vystrel
z tezkych del.
Tfi muzove pojati zavrati nad
propasti pfed nirai se rozsklebi
V8i, ucouvli zdeseni zavirajice o
. Kolkolem rozlehalo se daleko
slysitelne hromove rachoceni.
Jakut byl prvni jenz se odvazil
podivati se na vysledek dila. Roz
bite kusy balvanu pokryvaly pu
du pokrytou bile vcera napadlyni
snehem. Tam lezel natazen a roz-
- tristen sedy kfin. Clovek co
se stalo s clovekem? Lezel snad
pdd jedlemi nebo pod balvauem?
'Nebylo ho yideti.
V torn zaslechli zonfaly zensky
Tykfik.
-'Tot' bias sleeny Davidovy!'
zablabolil Igor bledy a chvejic"'
. "Uboha divka je postrasena,"
Jrekl ucitel tance. "boji se, ze se,
nalezame v nebezpeci. Pojd'me ji
utisit. Nyni je zdar vaseho podni
ku jist, a mne nezbyva, nez vas
opustit jakmile prejdeme hor
stverh .... co je jiz nam po teto
veci? Opravdu, to pfece
Jen jedno, vratim-li se na pred
mesti svateho Anronina pfes Kam
.atku nebo ledovou toenu!"
vn. , ,
. - . -3.-
' tieho, ani praskani vetvi tak cas-
'j t : a x i
xe v lesicu, ani lujcnim suvcj us
. tl' Igor poloziv se na bficlio na
klonil ucho k zemi. avsak nezasle-
chl nizadny zvuk zvestujici pri--chod
bytosti zivouci.
"V teto soittesce se strmymi ste
nami, pine zataeek a spadlych
balvarfu, porostle niodfmy s o
hromnjTni vetvemi. kterez v seru
zdaly se byti nesnnrnyini kfidly
netopyra, byla liluboka tina. Igor
musil rozsvititi malou. tajnon
cryitilnu, kterou zavesil na obojok
.psa. Veru, jako by to nsleehtile
zvife bylo si vedomo duleziteho
ukolu, jaky urn byl sveren. kra
celo ostrazite, sluchy majic na
pjate. Cas od easu se pes obracek
. aby se pfesvedcil, zda ho pan
nasleduje.
Ladislav nsnul v malem vozi
' ku; Nadezda kracela podle vozu
a Lafler, zahlouben do svych my
slenek, uzaviral druzinu s hi a von
sklonenou, maje v kapse sveho
svrchniku nerozlucne housle. kte
re tiskl ku svenin srdei, jakoby je
ciitel zahrati.
Ach, ubohy Lafler! Uz netan
cil. On. ktery nemiloval prudke
dojmy. jenz si byl zafidil zivobyti
tak mile, sladke a pokojne, musil
nyni prchati jako zlocinee. jako
vrah, tluce se po eestach. a
kdyby to asp on byly cesty! u
prostfed noci pronasledovan eet
nictvem !
Vrah ! Tazal se sama sebe, je-li
jim ....
Coz nebyl spoluviiinikeni Igo
rovym? Ci nepfidal se ve sve bez
merne sleehetnosti k uprehlikum ?
A nevnukl Tgorovi mysh'nku. aby
svrhl skalni balvan na Jermaka?
Lafler si povidal. ze si patrne ne
byl vedom toho. co cinil. Neoby
cejne okolnosti, snadno vznetliva
jeho povaha, dobre srdcc nadse
ne )ro vse vznesene veru byl
by spise hotov zemfiti. nez by sa
movolne zpusobil zajeti svyeh
pratel to vse ucinilo z neho re
ka i obhajce skutku zloeinneho.
V jeho hlave vifily rozmanite :
myslenky. Nekolikrate se zasta
vil, chteje se vratiti, poskytnouti
pomoci Jermakovi, Kdoz vi? Moz-
na, ze policista dosud dychal! Nezldfinem. jehoz huste vetve ji sky
nebylo by to vydati sama sebeltaly stfechu ochrannou.
spravedhiosti a sam jediny pfija
ti zodpovednost' za zlocin spacha
ny? Nikoli. to by bylo nemoznn!
TpIhViz rryhliv krok, tezee od-
Prihody tri
uprchliku na Sibifi.
sibifskych vypovezencu.
dychuje. dostihl sve soudruh.y,
ktefi se ho tazali: "Nuze! Co se
dejc? Zaslechl jste neco?"
"I toto, nie to nebylo, odpo
vidal. "Domnival jsem, ze jsem
zaslechl jakys bias."
Po dlouhych a trapnych hodi
nach pochodu dostali se uprchlici
konecne ku vychodu z prusmyku.
Paprsky mesiee prodirajici se ko
ruuami stromu menily hladke a
lesknouci se pne bfiz ve stfibrne
slopy, pfetvofily ostruziny v kr.is
ne aksamitove calouny zavesene
na uponcich vetvi modfiin a so
sen. Opoustejiee udoil, drimajici v
hlubokem tichu, prosli soutes
kou; nad mini zarilo tisiee hvezd.
Skalni velikani Janskych vr
chu zdvihali na ravo i na levo
sve kamenne pyramidy. kterez
cerstve napadly snih halil plastem
hermelhiovym.
Za prvych zabfesku due dostih
la prchajici druzina zalesnene
planiny, kteraz skytala prihodne
misto k ukrytu i obydli na neko
lik nedel.
Byl to les burukansky. Tato
plan vevodici rokli. kudy se valila
bystfina. byla na severu a jihu
chranena mohutnymi pfedhonmi
hoi'skeho iasma ; hnsty les. po
kryvajici ji v delce nejmene sesti
kilometru, einil ji stfedeni nedo
bytne pevnosti.
Igor, jenz pouzil kratke zastav
ky. aby v-hledal vhodne misto
pro utek i obranu, nahledl, ze to
to misto je nejzpusobilejsi ku vyc
kani zimy. jejiz prichod zvetova
ly jiz riizne okolnosti.
Zatim, co budou budovati oby
dli v lese, odebere se Jakut Te
kel do Zaciverska, aby tam zjed
nal dvoje sane se sobim potahem.
nebof kdyz tu byl Lafler. bylo
iotfebi dvojieh sani. Tyto ota
hy byly neivyhnutelny ku daLsi
zimni jizde res opustena mo"a
loviste a zamrzle reky. urovnane
.snehem. jenz v techto krajinaeh
if
pada v nadbytku.
Tekcl privede jeste druheho
nruvodee sani i vydaji se nepro
dlene na cestu do zeme Cukcfi.
ooddanvch Rusku jen die jmena
ale nikoli skutecne, odkudz bylo
mozno )oratkem jara dostihnouli
-calivu Anadyru.
Lafler niceho nenamital : ne
pozbyl vsak nadeje, ze se mil na
hodi prilezitosf vratiti se do Ja
kutska. Vzdyf byl Jermak mrtev
a co by tedy mohlo pfekazeti?
Nebylote take zadneho svedka
vyjevu v soutesce hor Vrchojan
skych vyjma Tekela, a tento pru
vodce jakutsky byl mu z cele
duse oddan.
Stromy hvozdu burunskeho by
ly tak liuste. ze nebylo mozno jim
malym vozcm proniknouti. Ne
mohli vice les opustiti. Igor vy
pnihl pomoci .Jakuta vuz a zasoby
potravin i zavazadla byla donese
na na ramenou az k mistu. urce
uemu za obydli. Na kone nalozili
pokryvky a stany i odvedli je
stezi az do prostred lesa, kdez by
la mala mytina mezi kmeny sosm
a modrinu.
Kdyz se oeitli uprchlici v bez-
peci. vzpomeli se teprve. ze nejed
li od veera a ze byli na pochodu
'elou noe. Umirali takfka hla
dem. Jakut rozsekal nekolik su
hyeh vetvi a zanitil olieii, na nemz
ujraA'il slusny obed. Neztracejice
casu, jali se potom zrizovati pri
bytek Igor ojiatren sekerou sta
vel chyzku pro Nadezdu. faly
Ladislav prinasel dfivi a koly.
kteie Igor zarazel do zeme pechu
je steny zemi a drnem po zpuso
bil jurt jakutskych. Lafler, vzdy
jemnych zpusobu dbaly. snasel
kozesiny. jez mely slouziti za lo-
ze Nadezde a Ladislavovi.
Igor a Lafler postavili si spo
lecnou chyzku pod velikym jiio-
Na zitfi za svitani dal Igor Ja
kutovi rozkazy a vtiknul mu do
rukv malr balicek bankovek. na-
pirovych rublu. jez mel jiz od sa- j
meho oiljezdu z Kieva peclie u
schovane v podesvech svych bot.
Tekel odchazel od Zaciverska
odnaseje s sebou veskere nadeje
upivhliku. Na jeho navratu zivi
sel zdar uteku, jenz jiz nyni stal
tolik namahy.
Igor doprovazel domorodce " az
ku bfehu bystfiny na konei iido
li. pfi cemz svoji sekerou, jiz mel
neustale po ruce vedle pusky a
dvou revolveru. ucinil vzdy neko
lik zaseku do topolu, vroubicich
tok vody.
"Podle toho znameni,3' rekl Ja
kutovi, "snadno se vyznas pfi
navratu. Bystfina zamrzne ve ctr
nacti dnech; ty zavolas a my ti
odpo vime. ' '
liVe ctrnacti dnech budu zde,"
odpovedel proste Tekel a jal se
pfechazeti bj-stfinu, pak pokynul
Igorovi rukou na posledni s bo
hem a zmizel v housti lesni.
Vyhnanec vracel se do tabora ;
jeho )es bezel pfed nim )oskaku
je. V torn se nahle pes zastavil, ja
koby cosi zpozoroval nebo zasle
chl. Igor stanul a chopiv sekeru
obehia rukama, zustal nepohnut.
Kol dokola nic se ani nehnulo.
Pes zmize vl houstine; brzy se
navratil a svym stekotem, rocile
nim a polryby hlavy i ohonu zdal
se vyzyvati pana, aby ho nasle
doval. Tento vnikl do housti kfovin a
nejednou musil se shybnouti az k
zemi. aby pronikl houstinou.
Dostal se na misto, kde ostnata
krucinka, slaba a ohebna, rozpi
najic se jirozrazovala bafinu. Pyl
te to skiyty mocal jiokryty tra
vinami a vodnimi rostlinami.
Pes byl skokem u bfehu a za
stekal. nacez mu odjiovedel lid
skv Idas.
Igor se zachvel. Pak blize se
opatrne a ruku drze na spousii
revolveru, pfilezl, stale jsa skryt
az na bfeh m oca hi.
"Pane Laflere! Jakze? Vv
zde?" zvolal, poznav sveho pfite -
le a padil mu na pomoc.
Ucitel tance ponofeny az po
pas do bahna trhal sebou, chtejf1
se vyjirositi a drzel se pfi torn
kfecovite vetve, aby se neponofil
jeste hloubeji.
"Igore!.... Ach. veru. cekal
jsem vas, vefte. s i'ilosofii a t'-
pelivosti, nebof v teto zemi koza-
kuv a vlku nauci se clovek trpe-
livosti a nemusi ani cist i knih fi-
losofickych."
"Ale jak jste se sem dostal ?!'
"Sbiral jsem kvetiny. Jako mo-
tyl od kvetu ku kvetu )oletujici.
pfisel jsem az na kraj toho pro-
radneho mocalu. Chtel jsem utrh
nouti stonek teto morusky. Rubus
chamaemorus. jak ji vedecky zve-
me. sklouzl jsem a takhle jal jsem
se okraslovati toto bahniste."
Igor uchopiv Laflera obema pa-
zema. vyprostil ho z nepfijemne
ho )ostaveni. '
" ..u ir.i -: .'. ?....
zvolal ucitel tance. kdvz
bvl u-
sedl na travnik a uzfel. ze je zba-
dil zadneho podezfeni. opustil
Jakutsk toliko ve stfevicich, jako
by se ubiral za svvtii obyvyklym
zamestnanim.
"Ach. mily jiane Laflere." ve
ce Igor, "bud'te rad. ze jste to
za)Jatil obuvi. bylo by to stalo
vas cely zivot."
"Me stfevice, kteiv jsem si dal
pfivesti az z Parize. z ulice Ris
lie naj)roti divadlu...."
"A jak je patrno. posledni to
par. ktery jste mel?"
"Ovsem posledni, jediny par j veseny. Od te doby bylo na Laf
stfevicu ! A nyni budu musit jiti lerovi. aby ustrojil pro tabuli tu
bos pfes kfoviny a balvany," do-' koroptve, tu sojky, tu spacky. tu
dal Lafler s tvafi zdesenou.
"Nikoli, mily )fiteli, nikoli."
odvetil Igor, "poznate. ze lidsky
prumysl obuvnictvi kvete i v
ztracenych samotach hor Vrcho
janskych." A vyhledav bfizu, sefizl s jeji
kury pozorne dlouhe lyci a z toho
upletl jakys drub obuvi zvane
"lapty," obvykle u ruskych sed
lakuv. "Nejsou pfilis vkusne pfi
poustim," pravil Igor odevzdii
vaje je Laf lerovi, "a bylo by
vam v nich zajiste nevolno. kdy
byste mel v nich tanciti sibifsky
anec, avsak nejdeme na pies."
'Aeh. nikoli. nejdeme na ples.7,AT
vzdychl si pan Lafler, prohlizeje
novou svoji obuv s vta.fi selmov
skou. A dal se na pochod s Igorem,
jenz mel na spech, abyrdostihl le
zeni. kde je ocekavali Nadezda s
Ladislavem v dosti velkych oha
vach. VIII.
V lese.
Asaul (kozacky dustojnik), v
Niznim Kolimsku (meste pfi usti
Kolimy u ledoveho more a na po
kraji zeme Cukcu) byl dustojnik
ruskeho puvodu jmenem Tuma
nov; mel dve ditky, dcerusku a
hocha, skoro ve stafi Nadezdy a
Ladislava, i poslal je do Jakutska,
nhy tam nabyli vzdelam. ktereho
se jim v Niznim Kolimsku nemoh
lo dostati.
Iimo to byli hoch i divka zaky
Laflera, u nehoz se hoch ucil po
hodinach life na housle a dcerus
ka tanci.
Igor pfedviraje, ze bude tfeba
konati cestu nedaleko Nizniho
Kolimska, posledniho a nejsever
nejsiho mesta ruskeho, a ze bude
tfeba nejednou pfedkladati pade
lane listy pruvodni, ktere si sam
napsal na papir znamenany car
skym znakem, jak prave kazdy
"plakatnij"- znamenan byti ma,
napsal ony pruvodni listy na jme
na asaulovych deti a pfipojil za
sebe jmeno jich stryce jako pru
vodce. Pravda. zbyvalo jen vymy
sliti si nejaky rozumny duvod )i'o
tuto nahlou, uprostfed zimy ko
nanou cestu. Tgor hledel se vmy
sliti do sveho postaveni.
311uvil tez o torn nekolikrate s
Nadezdou a Laflerem. ale nikdy
se nemohl rozhodnouti.
Samota, v niz travili uprchlici
dny uprostfed lesu a nutnosf se
travti tam v ukrytu. abv se ne-
irozradili, dodavala jim chuti o-
patfiti si vse to. co jim cliybelo.
Aby uchranili sve zasoln' potra
vin i stfeliva. hledeli se domoci
zvefe, aniz by ji stfileli a na chy-
'tati ryb, aniz by je lovili na bfe-
zich bystfiny. kdez se mohli ne-
inile s nekym setkati.
Igor spozoroval stojiy divo-
kyeh koz. vedouci ku kaluzi, v
niz. jak znamo. zanechal Lafler
sve stfevice jako vykupne. I pfi-
jiadl na myslenku, aby nalicil na
zvef oka a tak se ji zmocnil. A
to se mu take pomoci provazu do
oka zadrhnuteho podafilo. Tak
jednou ranou zaroveii nabyl mle-
ka pro Nadezdu a Ladislava i koz
latek, ktera pfibehnuse jio meko-
tu sve matky. vice neodesla a
svym skotacenim bavila mladou
divku i jejiho vyvoleneho bratra.
' Na jinem miste nastrojil Tgor
v lese lapacku na medvcda. lako
to cini Kamcadalove. Podeprou
.lehce khulu a pod ni jako lakadlo
polozi kus masa. Medved nevetfi
nastrahu a zene se po mase
ale
! jak jen trochu narazi o lehkou
I podperu, sjiadne mu khida na krk
i.. ....-.4-., ....
jeho zravosf. A tak i Igor nasel
lined druheho due j)od kladou
hnetlelio medveda znamenileho
vzrustu. Kozich mackuv rozmno-
zil zasoby kozesin. maso ak u-
pravil Lafler pro kuehyni. pro
hlasiv. ze nezna na svete nic
chutnejsilio, nez jsou fizliy iiuhI
vedi. Na zitfi zastfelil ranou z rue
nice divokeho berana. kterym za
sobil kuehyni. 0 ptaky a ryby po
staral se Ladislav. Nadelal si vla
sovych a zinenyeh ok a nakladl
je jako osidla. Tu byly upevne
ny na roubiku, polozeny. tam roz-
stepni kury, jez zadrhly se do
hochovych lecek. Nadezda pak
strojila koroptvi pastiky s nadiv
kou smisenou s rozetfenou suchou
rybi mouckou a trochou zitne
mouky. i
Maly Polak zrobil rovnez z vr
l:oveho prouti jakysi kos, jejz po
moci nekolika kamenu upevnil
pod vodou bystfiny; ryby do ne
ho vpluly ale nemohly ven.
A mezitim eo Nadezda upravo
vala zimni odev, skladajic dvojmo
kozisky kun a lasicek. jsou to ;
dve ruzna zvifata. jez Tgor chy- j
taval do nalicenych na ne lapn
eek. neskladal ani Lafh'i" ruce
klin. Vida. kterak den ode dre
Zenske nervy
Zeny, vice nezli muii, maji popudlive nervy, ponevadz una
vujici praee a fysicka pfemaha jest bfemeno na jich vice jenmy
nervovy system, pfivodi predcasne stafi a chronickou slabost pc
kud se tomuto nepfedejde.
Omamujici pilulky a alkoholicke pfipravy nemohou zbudo
vati silu zeny, ale soustfedene lecive potravy v
mm MiiuiON
zbuduji silu od prveho pramenu a pomohl tisice zenais
na sebevladu svych nervupfemuze unavenost, nervosa
nost, netrpelivost a popudlivost.
SCOTT'S jest tekuta potrava-bez lihu.
Scott & Bowne,
upada meiig ptaku v osidla Ladi
slavova, vymyslil si jinou lest'.
"Kdyz jsem ztratil sve stfevi
ce," pomyslil si, "neni mi vice
tfeba pryzcovych podvazku."
I roztavil je se smolou nad oh
nem a zrobil tak nejlepsi ptaci
lep. Po kfovinach sipkovych na
kladl proutky, omocene v teto
smisenine, a vsichni ubozi strnad
kove a jini ptaekove zpevavi, jiz
si tam usedli niceho netusice, sle
pili si drapky. anebo kfidelka a
padali k zemi zalostne tikajice.
Lafler ihned pfibehl a vladal je
do svych velikyeh kapes. Bylo
pak i Ladislavovi ulozeno sbirati
ubohou kofisf, ale Lafler ho brzo
odstranil, spozoroval, ze hosik.nui
je s malymi okfidlenymi zpevaT--ky
slitovani, vice jich poustel.
nez prinasel.
Jednoho due vratil se Lafler se
zaficim oblicejem. Nalapal snad
vice ptiiku nez obycejne? Usmi
val se a mhoufil selmovsky oci.
1 Jednu ruku drzel za zady. jakoby
tam mel nejakou vec:
I "Ladislave, chlapce muj, pojd
sem !"
J A kd-z hosik k nemu pfibehl,
podaval mu hezkou jiist'alu, uro-
benou ze stvolu rakosu.
1 "A ted' tuhle foukej." pravil
mu, "a tuhle poloz dva prst1- na(I
pruduchy ! ' '
j Hoch nadmul tvafe. zadul. a z
nastroje ozvaly se dva jasne, mek
ke zvuk' jako z kouzelne fletny.
Ladislav cvicil se toho due po
vice hodin ve hrani na svuj na
stroj, a kdyz se pfiblizil vecer.
vytahl tez an Lafler sve housle
a doprovazel na ne smyslene na
pevky sveho zacka.
A Nadezda jakoby byla vilou.
Chyzka byla stale hezci jeji pe
ci, vkusem, laskou k cistote a po
fadku. Pfemenila tento nizky
kryt z listi v cosi jiuvabneho. u
tulne hnizdecko, vystlane me
chem a vonnym kofanim.
U vehodu visela na zpusob dvef
ni zaclony vetev bfectanu, jiz La
dislav utrhl od jednoho ze sta
ryeh lesnich kmenu ; hunate ko
zesiny, rozjirostfene na suchem
listi .na zemi slouzily ji za luzko.
Igor vyrobil pro Nadezdu stfd a
ifii
itfitfitftfitfilSFtfitfitfifi!
Donahue-Randall Co.
proziravi obchodnici s
zivym dobytkem
Union Stock Yards Omaha, Nebr,
tfi
as
CZ J u
tfi
bfi
tfi
tfi
tfi
Zkuseni, proziravi a neunavni prodavaci a pomocni
ci v kazdem oddeleni, ktefi od casne az do pozdni denni
hodiny snazi se vsemozne aby poskytli nasim pfiznivcum
nejlepsich vysledku.
Nase dobytci jakoz i praseci ohrady nalezaji se po
blize vah. Piste aneb telefonujte kdykdykoliv mozno nam
byt k vasim sluzbam.
ItftfilFtfiStfiltfilstfitfiJitfitfi
BEST PATENT
PURITAN;
cuarantec
PIRITA,- prodej
isomer
16-7
hrubou pohovku, vydlabanou z
kofenu vetrem vyvraceneho stro
mu. fPokraeovaniJ
Malomyslnost nasledkem zacpy.
Velmi casto stanou se zenske
nervosnimi a zmalomyslni. Kdyz
se to stane nasledkem zacpy, od
pomuze se snadno vzetim obeaa
d.avky Chamberlain's T)lets. Ty
to tabletky jsou snadne z vzeti a.
rairne a jiste v ucinku. (m)'
Jest to pfi zmene sezony, ze
malo lidi se vypoti jak zdravi vy
zaduje. Vysledek toho jest ze led
viny musi dvojnasobne pracovati
aby stacily udrzovati telo v nale
zitem stavu a zbaviti jej nezadou
cich vyparu jez porami nemohou
nnikati. Pfepracovany ledviny
vyzaduji pomoe. B. H. Stone
Reading, Pa., pise: "Kdyz jest mi
zapotreby uziti ledvmoveho lekn,
spolcham se jedine na Foleyho
ledvinove )ilulky. (m)
E. H. Koza.
Prodej akoupi po-
zemku, mestskych Io
tu a majetku. Pfijcky
na farmy a pojistky
obstaravajf spravne a
rychle Mundil a Faltys
v Clarkson, Neb.
Adolph
Schlosser,
ZLATNiK a HOOfNAR
v Dodge, Nebr
Hodinky spravuje
levne a dobfe.
Vsechno zbozi jest zaruceno.
Velka jitney nabidka. Toto a
5 centu. Nepfehlednete to. Vy
sifihnete tuto oznamku. pfilozta
k ni 5 centu a zaslete to firmfr
Folev & Co., Chicago, 111. Piste
j vase jmeno a adresu zfetelne. Ob-
drzite zdarma jeden bahcek s
Foley's Honey and Tar Com
pound, Foleyho ledvinovyeh pilu-
lek a .edeii bahcek Jboleyho Cath
artic tabletek. E. H. Koza.
Bloomfield, N. J.
Vase peceni bude lehkynn
kdyz budete pouzi'vati
"PURITAN MOUKU"
Puritan mouka jest vyrabe
na Wells-Abbott-Neiman Co..
ve Schuyler. V Clarkson na
u A-V. Hejtmanka.