Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 27, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a -
4
OZVENA ZAPADU
; (ECHO OF THE WEST)
ZA
'Vjduzrtaifei HreSu .Published' Wednesday
Vyjlavatele
9YAItKA BROTHERS,
Publisher!
CLARKSON, NEB.
TTlillUr nil 111ft Subscription $130
; , " Vv-'
AJrau jedaqdmlei
DVARKA .ROS,
CLARKSON, NEBR.
Mic brez hi '1 orii sveta J to radeji aui nezpivani a tak Yam
dulezitou ulohu. 1 novim tuto basen, kterou jsme se
,;3dyz. sh e i i nad ziinou,
zivot nad si irti, take ujannene
lidstvo pre' oun se ku pozm'uri
svelio stavu a povstamm domaha.
se osvobozeni. Z novejsi historic
uvadhne pouze, ze to bylo v bfez
nu roku 18-fS, kdy v Nemeck'u a
Rakousku lid se boufil proti ab
solutistiekym vladam a ze bylo to
v bfeznu r. 1S71, kdy -v Panzi za
rizena byla komuna. Nyni brezen
roku 1917 pfiuesl tu nejvetsi a
nejradostnejsi ponevadz nej
mene krvavou a pfece nejvice
pronikavou revoluci rnskou.
h
l
JHIasy nasich zen.
-VERDIGREE, NEBRASKA
Ctena redakce a milene pfispi
valelky do zenske stati. Jak dav
no.jsem jiz nepsala neb ta elirip--karme
letos jak se patfi vytres
tala. No, jest to jiz lepsi a dou
fam, ze brzy bude zase uplne do-"bfe-
Mela jsem zde nasi vnucku,
ktera jest odbornou osetrovatel
kou v Omaze. Byla zde po dva
tydriy aby nine trochu osetfila a
pri torn bylo mi veseleji, neb jsem
to blazilo kdyz jsme bydleli v 0
maze. jest tomu asi 13 roku zpel,
syn jednou pfisel a fekl. "ma
minko dojdete do spitalu. jest
tarn jedna pani po tezke operaei
a neni scbopna mluvit nez eesky,
ona so velice potesi bude-li moci
si s Vami promluvit' Byla v
nemoeniei St. Josefa. sestra nine
dovedla do svetniee kde on? pa
ni byla. Prave seclela kdyz jsem
pfisla. Bvla z jizn: Dakdu ale
nemohla vyehazet a to jest clove-1 jmen0 sj nepainatuji. Nikdy
ku velice sniutne. Tez ona potfe- mne nevidela a ji lake ne. Kdyz
boyala odpocmku, jezto jest stale (jsem pfigia, pozdravila isem ii a
xzamestnana a jest jeste dosti mla
dou. Vcera dostala telefon z Oma
hyj -kdyz byla na ceste k nadra-
fekla jsem ze jsem matkou I Jr.
Kalala. Xikdy mi lo nevyir.izi z
: pameti, ona po slove kdo isem.
zi,-neb clitela prave odejeti; jeji chytila se mne a ae nebyla jeste L 'rok
starsi pacient si 31 voiai zpet a , dostatecnP silnou. s nhu'pm lekc-ia s liohem ve vsem radii bral.
tak stale jest v praci. Jak vidim vaa mj jaco kdybydi k jeji'inu'teii dobiy Pan. ten dobry Karel
U'Mli v Cecbach ve skole. Basen
ta j-st o Karlu IV., znamy vsem
CVcham pode jmenem ''Otec
Vlasti."
Tajemna Hrana.
Y ;)')dimni vecerv udoli st; kloni,
a utiiiii. vichrice se boni,
a s viehfici jako by sazku mel,
ku iCarlstejnu jezdec uhanel.
II.
Tarn hlucno dues je v jiz'oe 7.vo
nikove, at' venku mraz, tarn jaro skveta
nove,
tain mlada chasa slavi veseli,
az smich a zertv noci hlaboli.
III.
Tu stary zvonik vkroeil do svet
niee, uz sprymu hlucnyeh neslyseti vie.
jak k otci ihned vsecko iirne .se,
zda ditkam noveho cos nenese.
IV.
I sedl zvonik do lenosky svoji.
a ehaska mlcky kolem neho stoji.
vzdyt' dues tak smutne kolem, se-
be zfi 1
avsak jiz takto k chase hovofi.
V.
13a smutne zpravy doslj' teto noci,
ze kral nas jest stizen tezkou ne
mo ci,
6, modlete se deti ;0tce Nas',
bv uzdravil se dobry Karel nas.
VI.
Jej zimnice jiz dlouhou mori dobu.
kez lekaf ukrotil by jeji zlobu.
6 kez bv Bull svou pomoc z nebe
dal
bv uzdravil se dobrv Karel kral.
VII. '
bylte on Ceclium dobry 111 kralem
deti.
vzdy slavu rechu svyeh mel na
pameti.
a lid svuj jak sve ditky niiloval.
nas dobry Pan. nas dobry Karel
kral,
a zbozny, v ka))li svate Katefiny.
sve lidske oplakaval vmv.
VIII.
ve Vasem ct. liste. doiizdi tarn k ,,v.i,...,--i.,,' i,-,.i., ;., r.;i., i kral.
- - " iiMiiiDtiii im i j.-ini ji iT)';in
. , .1 1 1 ( 11 to. olvsite. lvhc precna polici.
aL ox ju. hkj . -oi, v one i.nsi Tnunsri yi Tir
ty ocni lekaf, muzete se na nej s
i
dv?r a svMiiii innni'li kfivv livl Ueile SV1C1
Ye svetnici tieho. Dosloucha ii
a vez je zavi'eiia ; musim tain na
melii ! zvonici.
fiplnou duverou obratiti s Vasi
nemoci. Tak rada byeh se na Vas
a na nase deti jela podivat, ale
liiuoiiii ocurvau aii unit uuul SV11
1
js m v wmaze io eas y.-y. nemo-:,
j a ja mela radost ze to byl muj
ktery ji v jeji tezke nemoci
ehvili.
jak zvonek stribrozvuky lka a
kvili,
a za nim zvony v jednom hlaho
leni, i
liz ho neni! .Jiz ho neni! t
Slysite. jaky truchlivy to tou?'st
A'zdvf znate svato-Katefirislo'
zvon,
dejte svici. musim tain na zvonici.
IX
npme aoore. Jiz se nam djizi .laro, svou v5tlou pfispel. Xemylim-li
pak bude jiste lepsi pocasi a bu-jSCi 1)yl, to p Biahova, ale jiste
deme vsiclmi zdravejsi a cilejsi k lievi'm zijeme v nasich ditkach k
praci. Pozname jak mile jsou nam Ht(lH tak S(. aspofi eitilll 1)ou.
nase pfatele, zvlaste kdyz je je- flllu ?0 svn Dr K,'llali s; tam
den upoutan k domoTO jako ja j u V1S .luveru jiz ziskal a az bude
jsem byla letosni zimu Jak milellllit5 v5e iak bv si to nr.ll mu.
nam to jest kdyz prijdou pfatele pravono. bude' Yam moci ieste le- 'onik speeha. sluchu neven.
nas navstiviti and) kdyz nam za- vo v5l,ch nomocech llle'hf.iti a e I? " llVCn'
, v, , i . - i j ' i ' .saK. cn ei e za 1 ent :
slou par radek z kterych dycha pomoei. pf-oji vSem nivm pfale- nasloucha ehvili jak zvonek stfi
prava laska, solicit a pfatelstvi. h-im a ct tenaf mn vse dobr.'. I brozvuky lka a kvili,
Verte, ze to blazi kdyz vime, ze panf j)fedsedkvni prep hodne r- !l x;l nml ZV01ly v jcdnoni hlaho
mame pfatele. pfatele upfimne. j p5,ivost so psam'in a mhn mlWm Karla neni, Karla neni.
Vazmesi pfatelstvi; pfatele siditkam vse.eo si pfeji. V. X. . Tu ZV(mik rvehiVotevira vezi.
ziskat jest.jiz noune, ale prateie pro eeskou vee mnoho zdaru. P.la- a rvehle vzhuru na zvonici
si-udrzeti a. vice jich jeste si zis- nilu- to lvni' jak vgt, ,'isnesne vsak zarazil ho novy divu div.
kat jest umeiii. Mame jeste neco nokraeuiete nfeii zdar dobro j;1kelio dosud nezfel jakteziv,
Anna Kalalova
raz na raz ve zvon zelezne srdce
I liiio
ze zvonu hluci truehla melodic.
STURGEON BAY, WIS. y5,k ivf' nik(1 vidJti-.
, , , M. - 'jiz vvzvani mrtvemu knizeti.
Ctena redakce a mile ctenar- J
,stvo t. 1.! Dvefe jsou otevivn.v p(,ih.kl ZVOill'k, asloucha ehvili.
' f;lr livicllil'tm 71'nVll:l "iKlVintf" .M.nn.ilr nfiolll-nvvnln' ll-.'i .
az poznaii nase uprimne a nezist- , . . ..',.,,
.m. , . -TN-i -v , , w Nai)i-ed si s A ami podam pravici. kvili,
ne pratelstvi. Dekup vsem. kten a &. g hoyoHin (U a sj a za im zvony v jednom hlaho-
mne letos v me (ae ne tezke) ne- L , , , , leni.
, v. ... . napsati par radku z Lolioto snnle- . . ,
moci navstevovali a tak cmili mi ' . . . -Jiz ho neni! Jiz ho neni!
, w . , v neho isconsmu. .Maiiie zde asi VTrT
jineho pfi pfatelstvi; bud'me u- vej
primni k nasim pfatelum, hled'-j
me jim vypomoci jesi-11 xouo ne-kdy-potrebuji.
U)finmosti si zis
kame lasku a duveru nasich pfa
tel, a oni nam budou diivefovat
umrzlo a nyni jak
la. ze to vypada jako kdyz si je
den druhemu sla)e na kuri oka.
Sestra zase povidala jak a- Ce
chach kdyzmuzikanti spustily tak
jen kazdemu slo do skoku, ale la
dy, ze myslela ze k jiodlaze pfi-
rychleji utece. Musim se )fiznat.
ze jsme casto hrali karty a jak
ffm rv nir-ti nlili:'i vnvala
v , . , idveri tak muzeme
jsem se casto ze uz je iu nocun,
protoz vim ze jifatelstvi jest kaz
demu potfebne. Xevedela jsem
jake jest to stesti pro nine ze
mam syna lekafem. az kdyz jsem
byla nemocnou. Zaslal nine leky
ktere mi velice prospely roti
chfipee. Dostala jsme tez dojiisy
od-mych pfatel a i ty mne byly
utecbou. Diky za vse. tez ja se bu
du' hledet odmenit bude-li mi to
mozne. Dnes slunecko kr;'isne svi-'
ti, "811111 taje a jaro se blizi a jak
jest jaro krasne, vse se zacne ze-
lenat. Kvitka budou zvedati sve
hlavicky kvetu. jez lahodi oku na-1
sem Jak .jest to krasny zivot,
zvlaste v mladych letech. s rados
ti let tech vzpommam. V letecli
mladi co radosti se prozije a nyni j
vzpomink.y mis blazi kdyz si na
to yzpomeneme. Tez pozdnieh na
sich " let jest nam jiroziti v
lasce'a radosti, radujeme se z na
siclfditea vnukii a jsme st'astni.
Vzpominahi jak mi bylo dekova
no k'drz has syn Dr. Kalal nmolie
vylecil. Ty sesli se se mnoti a de
kovali za jejich pozdraveni, jako
bych i ja inripfi5 eln. f'asto nine
. na 5 nebo 6 stop snehn, vee-a ee- ,M(. .Iniheho v poledni hodinu.
ly den prselo. do rana to pekne jiadil jezdec z Prahy ku Karl-
vvjdeme ze stejnu,
, , , v nadvofi stauul. ziiravu dal.
se skiouzai. ! - , , , , ' , , ,
a vscc hen h( ko phi zan aka
Pan Stibr mel velice jiekny dopis; X1JT.
o tanei. Yseeko je pravda. M vel- Yzdyt" slysel ze cesky naivod vcera
mi rada tancuju. ale jak tadv to krale i otce ztratil za vecera.
jeden cas tancovali tak se s tolio ss S,CV ""vxiyozzennaJ.
, , .... x - ti i ten dobrv Otee.slavnv Karel kral
druhemu delalo spatne. Mammka ( mi, pr.jesdkvni vg
to jednou videla a povidala, ze uz vz)oi.,inku do'pamat
10 vice licence vmei. i ez poxitui-
niku :
At- darek to nialy,
but' Yam pfece drahy.
vzdy vzpomente, ze z lasky
jest darovany. Anna L.
Q'ak pane sazeci mejte s tim jiz
utrpnost. ne vim jest-ii to pre-
mrzne. da v c ecnacn mc o nuu-i neb m(lm gpatng p6ro a tlg
nevim, nebof tarn skolni deti ne- taky m. zatrlm a mng
smeji ani okolo salu po silmci 3it, JA Vam na (lelgi d&m pQ
unnpvndz ta'm uri tii ncitclovi1 bv- , . , , , ,
1 ' ! Koi. Tak jen mile efenarKy a
ctenafi hodne dopisujte. Zdravim
li vie na silnici nez v sale a pri
stihli-li by tam nekoho ze skol
nich deti, lined napsali trojku jnf.estra
neb ctyrku z mravu a ten kdo se
nechtel nechat zahanbit tak rade
ji zustal doma. Tady v nasem :a
le jiz netancuji 0110 pitome ; tan
go" jenom same "two-step" a-
neb valcik. Ja rada tancuji
Yas vsecky a zustava.ni Vase sjio-
Anna Lutovska.
Tim nejsilnejsim muzem ve
sve: jest ten. kdo stoji sam.
Ibsen
Chybou jest domnivati se. ze
two muzove daleko pfevysuji zeny
step"j pfi nem v sale k podlaze rozumnosti, za to pravda jest fek-
nepfimrznu. Ale nyni mame ten neme-li. ze zeny obycejne maji,
pust, tak musirne zustat doma par vice ducha nezli muzi, vice vku-
'el i'cz se sal zase otevfe. Pro-
t::cJ:;i a cuvlipu.
. v
hav.
BURLINGTON, COLORADO
Ctena redakce! Zasilam po
kracovani meho dopisu.
Pani Piersova vypravi: Pfijeli
jsme do Colorado z Missouri a u
sadili se na vladni pozemek. Pfi
jelo nas nekolik a usadili jsme se
asi pet mil od sebe. J3ylo to dosti
krusne. ja jsem byla jeste mlada,
citajic sestnact roku, ale meli
jsme duveru v Boha, ze vsude
vladne. Vladnieh pozemku tu by
lo dosti, tak ze jsme mohli kouji
ti jednu ctvrt' za 100 dollaru, a
pak prodati ji za 500 dollaru, ale
mysleli jsme. ze to je stejne asi
vsude. Chopili jsme se tedy pesto
vani dobytka a koni a dosti dobfe
se nam vedlo az na to ze nas zde
bylo pf ils maly pocet. za to ale
meli jsme se na vzajem vsichni v
lasce, coz lide nyni nedelaji. Rok
1S93 byl pro nas zly, jezto neme
li jsme teinef zadnou itrodii a tak
byli jsme nuceni krinivo kupovati
a v ukoli nebylo ani ku kospi
Jednoho due rozhodli se muzove
nasi neceho nakoupiti proto vy
vlali se na cestu do statu Kansas
a my zeny zustali jsme doma sa
my. Indianu jsme se nebaly za to
ale kajutu a vlku kterych zde by
la spousta. Musely jsme pfed ni
mi chranit tu nasi trochu slepic a
take i prasata a telata. My zad
ny jiny potah jsme nemeli nez
jedine toho se kteryni muzske by
li odejeti. tak jsme musely zusta
ti kazda na nasem miste a chranit
svuj domov. Ted' se zeny buj: zu
stati doma samy i kdyz maji no
tahy ku sve sluzbe a taktez i tde
i'on. Ale my ubohe byly jsme pet
mil od sebe vzdaleni, nic nas n--obveselovalo
jen noeiii vitr a ka
jmi. ale vse jsme st'astne inVcka
ly. Pani Piersova jiz zemfela, a'e
musim se o ni zminit sifeji. My
C'csi jsmi1 vzdycky odsuzovali A
iiierikani. ale tato pani byla jed
nou z tisicu ktera skutecne byla
vzorem zeny. Xikdy lejisi ?"iiu
jsem nevidela, byla to moje nej
blizsi sousedka a ac se v ndadem
veku jirovdala. pfedce vsechnu
praci at' to byla prace na poli neb
neb rucni jirace v donu"'. vse do
vedla velmi krasne vyrobiti. 1 .
niiin vlasove iirace delavala a j's
te mela casu by poslouziln vsem
souseduni v dobe oiiemocneiii.. I
jejiho syna casto posilala k ne
mornym : fikavala. lez synu a
jiobiid u neniocneho toho jifes
noc, vzdyt' jsme vsichni jako jd
na rodina. Pfi torn byla vzdycky
ku kazdemu velmi usluznou kdyz
nekam jela aneb zasla. Vzdy byla
ciste a vkusne oblecena. tak ze by
si nekdo byl niyslel, ze nic nede
la. neb take vzdyeky mela na ru
kou rukavicky a pfes oblicej za
voj a tak se )fi torn nesla ze vy
hlizela jako by nic jineho nedela
la jen se strojila. Prominte, ze
jsem se o ni tak rozepsala, ta
kovf'i zena toho zasluhuje by na
si a mista v ka.dem srdci. neb to
byla zena net'alsovana, byla to
moje nejlepsi jifitelkyne. Pudiz ji
zt-me lehka. Pan Man jest tr?
stary osadnik zdejsi a nyni jist
obchodnikem ve meste. .Jedenkra
te byli jsme u neho v obchode a
tu nektefi muzi si stez.ovali co
jest jim zkouseti. Pan Man fekl,
vy toho vite nejvice. meli jste zi'e
byt kdy ja jsem sem ifijel. Mel
jsem vseho vsudy jmeni jediny
dollar se zadnou vyhlidkou na
drniiy. Vzal jsem tedy pytel a
sel jsem sbirat bfivoli rohy. Ye
meste bvl hotel a bvlo nas tan:
hezkycli par lull, zensuyen : muz-
skyeh v letech mladych a pre
stfednieh. Stalo se. ya jsme nenic
li vodu na vafeni kavy a jinelm.
Nekolik nas se tedy sebralo. ze
poiedem ro vodu. Kile jsme vi
deli. ze maji studni s vetrakem
vsude jsme se shaneli po vode.
Podafilo se nam sehnati sud. ale
ten byl od karazinu : mysleli jsme
ze ho vyplaehneme ram kde bude
vodaazaroven ze jej vymejem.ale
ehyba, u jedne studne kde byla
voda, stalo lidi jako proeesi, ceka
li vsichni na vodu. Pravili. ze ten
den vitr pry jiz foukat nebude a
jen obcas trochu zafoukal. ale t.)
nebylo nic. Ale co delat ji
neho neb pobliz zadna jina stud
ne nebyla a tato byla vzdalena
naseho mesta pouze asi 20 mi'.
YJiehni co nas tam bylo meli jsme
P6kny pozemek
na produj.
Mam na prodej 20 tisic akru pozemku v nejurodnejsi
casti Montany kde uroda jeste neselhala za minulych 10 let.
Od 2 do 8 mil od zelzenice s dostatkem pramenite vody a po
toku, od 80 do 5 tisice akru v jednom kusu. Kde se pestuje
pestuje vsechno obili, vojteska, timota a jetel, zo cenu velice
mirnou. Poskytneme lehke podminky vsem knpujicim, kte
fi se chteji stati samostatnimi. Odalsi podrobnostia popis
pozemku. Piste na
Frank Smrz- Hingham, Mont. I
Lqngin Folda, pfedseda
J. M. Mundil, misto pfedseda
Clarkson State Bank
(Zalozen pfed 25 roky.)
CLARKSON, NEBRASKA
Bankovni obchod by vyhovel nasemu okoli a vsechny
jine prace se konaji die zkusenosti a opatrnosti
Penize vzdy u nas k dostani a nase vklady jsou zarucene.
EMIL FOLDA, kasir
F, Jelinek a Jos. Mundil, vyp. kasirove.
FARMERS STATE BANKA
Kapital a pfebytek $30,000.00
CLARKSON, NEBRASKA
Jest pnpravena vam vy
hoveti ve vsem co spada
do bankovniho oboru.
' a "
John D. Wolf, pfedseda
John Sousek, misto-pfed.
Adolf Dudek, kasir
E. E. Dudek, vyp .kasir.
rosmetace mrvy, lezi pred vami
tlfi
ill stp
1 1 ---
!
Nezli pri kupovani rozmetadla date pfednost jednomu
pred ostatnimi, ninsite miti pro to duvody. Tisice farmaru,
iizivajieieb John Deere rozmetadla. koupili je s oeima otevfe
nyma'. Tady podavanie nekolik duvodu, proc tak vybirali.
Pfedne repntace John Deere spoleenosti zarueuje nejlepsi
material, expertni konstrukei, dukladnou inspekei a neko
neenou sluzbn.
Za druhe, zkonmani John Deere rozmetadla ukazuje ne
Vnlik nrdiinsti. iez zavedenv nasledkem nejpnsnejsich zkou-
Sek v poli kominve'h. Celv ram veskrz a kola jsou ocelova. Kor-
by dobfe uniistnene a snadno se daji odstranin. zaani napra
va u rozmanityeii drului je hodne pod nakladem poskytujic
lehkost.
John Deere rozmetadla jsou pevna, pfiliodna a korekt
ne stavena pro ruzm'; potreby a praci, jakou maji vydrzet.
Jsou vsee'n tvaru a velikosti vysoka i nizka, zastery nekonec
ne i zratne, atd. Vyberte si nejlepsi rozmetaldopro svoji far
mu a opravy s muzete objednat kdykoliv potfbea kaze.
WOLF a YITEK,
Clarkson,
a
m mm
Nebraska.
Wallis Cub Junior Traktor
Nejmoenejsi z mensich traktoru.
Vice sily-mene vahy !
Zde jest nejuovejsi vyrobek AVallis Tractor Co., kterazto to
varna udelaii zi.aeni n.speeh s jieh Walis Cub traktorem, ktery jest'
znam po eele zeiai jako nejmoenejsi traktor z prostredin velikosti
Tento Cub .Junior jest zhotoven na stejnem zaklade a ze stejneho
materialu jako onen veliky traktor.
Wallis Cub Junior ma mnoho vyhod ktere nejsou k nalezem
u zadneho jineho traktoru teto velikosti. Jest jednoduchy a pfi torn
jest dnkladne zhotoven. eoz Vam dokaze, ze tento maly stroj pfedr
zi vsechno brube zaehazeni pfi praei.
Zdali se zajimate o traktor teto velikosti pfijd'te k nam
o my vam podame dalsi podrobnosti o vyhodach u Cub Junior.
FAJM MtTOR CO., CL1KS0K, NEB