Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 20, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
DOPISY
CHICAGO, ILL.
iCtena redakce! Zasilam po
Lracovanf meho dopisu
Zle svedomi
Nutilova plakala. Jak st'astni
a spokojeiu byli jeste pfed ne
davnem, kazdy si jich vazil a
iiyni! Boze, co jsi to na nas se
slal, pravila. To je hrozne trape
ale trpime-li nevinne, rada to
.siiesu. Takhle in sase nczaeme.i,
rSkl Nutil mrzute. J.si tak spozdi
la ze mi n evens, ja to vim. Pro
slin te', kde bych mel ty penize?
Kdybych mei jen petku, dal bych
t; ji, abys koupila ehleba a netr
pel bych s tebou hladu nerci-li
dybych fnel tisice. Ale vef ne
ver tomu niiLsi byti jednou ko
Efic. Ve.. Strilove zustati nemuze-
me. Kdo vi, kdy .se vypatra, kdo
penize Hulinskeho nalezl a do te
dftby mne zde budou lide miti v
podezreni, i nikdo by mi nedal
ani spravky. Nejlepe uciirime.
kdyz se vystehujerne. A kam se,
prosim te; postehujeme? Kamkoli.
ciih dile tim lepe, zde zustati ne-
.muzeme. A co s domkem? Proda
tae jej 'a koupime si jinde. Nu
tHovqu jako by u srdee bodnul.
Pomak, vQskere "dedictvi po dra
Itych 'Toflicich? meli prodati. Ale
4 lyla-li jinaporaotj? Budu hledati
kupcf-lineid;pokraeoval Nutil. Cc
ikati pemfizeme Jeste mame neko-
.jCjc zlatych, budu miti na cestu.
-Pujdf radpji dale, ale mnoho ne
jt&ipa. $rive e- nevratim, do
."faitf aenaleznu kupce. Snad pfij
!u a$ za. nekolik dni, ale bati se
mne nemusis. Myslil jsem, ze se
nam po.ve.de nekdy lepe, pokra
?tfval za chvili. Vsadil jsem neko
likr&t. do:, loerie, jednou vyhral
Jsem. extrato, snad by mi stesti
fn'alo,, kdybycb sazel. Ale clovek
nerai" aril na nejnutnejsi veci.
;Proto vsak pfece vsadim, kdo vi,
jejst-li neyyhraji. Jen toho neeh.
rekla Nutilova. Dobre povidas,
'Se'nemame penes ani na ne.juut
nejM potfeby. Aspofi jednou vsa
dim, iefcl Nutil. Tech nekolik
lONjjc&ru nam take uz nepomuze.
jem po dlouhe dobe tak zi-
rf mtn Nutil za tu dobu, po kte-
jfcxyval cizi majetek. znaene
gfdil dukladne,
jak se Dime
'hoy&t aby nikdo nemohl 7 jeho
3ioyani souditi, se obohatil
eiztm jmenini. Jiz mel take pro
mfSbeny plan, jak oklame mon
ielka, jak to navlekne, aljr mohl
cizf ' jmeni pfed lidmi nazy vat?
vym. 2e' mu nikdo praei nedaval.
a ze' bylo jeho rodine snascti nri
JcpH, bylb mu pr;ive vhod. lylo
tc-'eajiste podstatuou pfieinou. a
Toj prodal domek a daleko se od
tehoval a to prave elite!. Jiz
, pfiitflio dne vyd.il se na eeslu.
by hledal kupe. Nasel !ia dar
iaO't tfettho dne a;1 vnttil a ifi
vedl sebou cizilio elcveka. Nuti
Jltoyk. se ulekla, phiprjivovala se
1 -1 1 1 ' 1 1 y
jjlL na oacnoa, aie. nyni, Kayz vi
i&Ux, ze'snad jiz trzy odejiti mu
, jd zmoenila se ji velikd tesklivost.
yKutil. byi proti obyeeji vesol.
IBJrovadel. neznamelio po eelem
" dmku. radii mu co a iak bv si
v nem zafiditi a mluvil
fcee; tak,-jakoby rj rum byl jiz pro
domku smluvii. Kdyz mu i:o-
je&nTekl, co za domek zada, ne
'"Jmls se Nutilova. zdrieti a pra--Tilfcr.Ale
muzi, to je malo! Nu-
s usnievem pokynul, aby
Jrikela. Coz mu zalezelo na sto
Cela tato stirka za $1 00
Sokove. - Pomsta
Petra Petrolina. - Genovefa.
To jest obsah jednoho svazku a jak na nazveeh videti,
jsou to povidky vesmes velice zajimave a zvlaste pak posled
nSjsi jest briliatni dejepisna povidka, ktera uvede etenafe v
opfavdovy udiv. Puvodni cena tohoto svazku .50
Nevinne popraven. Puvodni cena .75
Tento roman z francouzskeho, upouta kazdeho do nejvetsi
miry. Samotny nazev o torn svedci. Puvodni cena .75
1
I
Chfe
Toma.
(Uncle Tom's Cabin.) Zajiste slyseli jste o teto povidce
Hnoho, ktera. etenafe zavadi do dob otroctvi a lici se v ni utr
eni otroku. Puvodni cena .25
CMvarka Bros.. Clark son Nebraska.
zlatych, kdyz mel tisice. Jemu za
lezelo pouze na torn, aby domek
co nejdriv prodal, a toho mohl
nejsnaze dociliti, kdyz zan malo
fcidal. Nutilova nemohla pochopi
ti podivne chovani manzelovo, a
hy brzy dostalo se ji vysvetleni,
nedelej si s toho nic, spetal ji
Nutil do ucha, radeji at' jsme od
tud. Iame po starosti vyhral
jsem dvanact tisic. Nutilova za
sla. Podivala se upfenymi zraky
na manzela, ale jeho radostny u
smev pravil ji, ze dobfe slysela.
Nemohla s nim ovsem u pfitom
nosti cizineove mluviti, manzel
to pfed nim bezpochyby tajil. a
mela zatim dosti casu, by mohla
0 vyhfe manzelove pfemysleti.
Radost jeho zdala se ji byti stro
jenou. Snad chce vziti nekde z u
krytu nalezene penize Hulinske
ho a klame ji, aby vyvratil jeji
podezfeni. Nutilova. nemohla to
ho dne jiz s manzelem mluviti.
neboC clovek, ktery jejich domek
kupoval, zustal u nich pfes noc.
Byl az od nekud za Prahou. Rano
vjrdal se na cestu a slibil, ze ?&
tyden se pfijde podivat se zenou
a pfinese penize. Nutil jej kus
cesty vyprovodil. Divis se, virl , ?
bjda jeho prvni slova k manzl
ee, kdyz se vi'atil. Vidis dobfe, ze
jsem te neposlechl. Sel jsem n-es
Prahu. a kdyz jsem vide! vsude
napis na dvefich loternich sbera
telen, ze jiz odpoledne bude tab.
a ze se nepfijimaji mensi sazky
nezli dvacet krejearu, vzpomel
jsem si na svuj sen. Chode po u
lici sestavil jsem si rj'chle cisla a
za chviii vesel jsem do kramu.
kde se sazky pfijimaly, a vsadil
jsem dvacet krejearu. Ale jake
bylo me pfekvapeni. kdyz jsem
sel vcera mestem a spatfil jsem
k me radosti posledne vytazena
cisla; ctyfi z nich b.yla ma. Sko
da ze jsem nemel vice casu na
sestaveni cisel mohl jsem i pa
te uhodnout, a byli bychom bo
haci. Nu, jiz se stalo, dvanact ti
sic jsou take hezke penize. Mame
po starosti. S nedele vydam se
zase na cestu, abych vyhledal
vhodne hospodafstvi, ktere by
chom mohli koupitL Usadime se
hodne daleko odtud. Zitra pujdu
do Prahy pro vyhru; rozumi se,
ze zde nesmime nikomu povedit o
Stesti, ktere nas potkalo, nebot'
moji nepfatele byli by tim jen u
tvrzeni ve svem podezfeni. ze
jsem nalezl Hulinskeho penize. Y
torn, co Nutil vypravoval nebylo
zajiste nic pravde nepodobneho
ale Nutilova nemohla tomu pfece
Vefiti. Nikdo ze vsi nesmel ovsem
vedeti, ze maji penize, ale ona sa
111a mela silne podezfeni, jcz hal
se Nutil u Iidi vzbudit". Kter;'.
jou to risla. nkaz mi je 'h-o
raila Nutil vnal pokii ,:
kapsy tohol1;;! a yhledal m '
listv l-il.-'i: !-.-I:ontu.
oli
vej. pravil. Tato ctyfi cisla jsou
venku. jen posledni mi nevyslo.
Nutilova nevedela co si ma my
sliti. Podezfeni jeji ochabovalo.
Byla to sice zvlastni nahoda. ze
ze manzel, prave nyni vyhral, ale
pfece nebylo to nemozno. Kdo
by vzal reskontu, kdjby byl ne
vsadil? Uminila si, ze se sama
pujde do mesta. by se pfesvedci
la, ale vedela jiz napfed. ze ta
cisla skutecne vysla, nebot! v torn
by ji byl nepfelhal, veda, ze se
nmze 0 pravde pfesvedciti vebni
snadno. Pravi, ze vyhral dvanact
tisic, a Hulinsky ztratil osmnact.
Mohl mit ovsem penize nekde 11-
krve. - Prekazel -
Cena .25
kryty, ale kde? Co se jiz napatra
la, kazdy krok jeho stopovala
a nevypatrala niceho. Nutilova si
jnikdy nevsimala pfilis loternich
jreskont, a kdyz si jich vsimala,
podivala se jenom na cisla, ktera
byla vsazena. Ostatnimu co bylo
"a listku nerozumela, protoze by
'o vse tisteno a psano nemeckj'.
Nemohla tedy poznati, ze manzel
, jeji vsadil cisla teprve den po
jloernim tahu a nikoli pfed nim,
a to jen proto, aby mohl vsadit
cisla vysla. Sam ani snad neve
1, ze jest na listku poznamenan
en. kdy byl tali, a kdyby to byl
vedel, tim by byval pfece jist, ze
nanzelka mu uvefi, kdyz uvidi
loterni listek. Byl pekny jarni
'Vn. a Nutil z dlouhe chvile, jak
nravil, vzal rye a vesel do za
hradky, aby zryl nektery zahon.
Iel X)vsem jiny umysl, chtel vy
hrabati ukryte penize. Podafilo
se mu tak uciniti, aniz manzelka
neco tusila. Tobolku ukryl pod
odevem a prsou a jiz ji neodlozil.
v"asne rano vydal se na cestu do
Prahy a vecer se vratil domu.
Pfinesl penize, z nichz byl zapla
,;1 Doplatek jak pravil z vyhry a
nakoupil potfebnych veci pro do-
'niaenost. Penize mel v nove, ver
like tobolce, kterou byl v Praze
koupil. Tobolku Hlinskeho, ktera
iej mohla prozdradit, se na ceste
":vavil, hodiv ji kdesi do vody.
V.
ve Stfilove nikdo nemel ani tu
?eni o Nutilove loterni vyhfe.
Proslyehalo se sice, ze prodava
'omek a chce se odstehovati ale
nikdo se tomu nedivil. Kazdy ve
fil, ze jest Nutilove rodine pobyt
ve vsi nesnesitelnym. Nutil vydal
se brzy zase na cestu. by hledal
hospodafstvi, ktere by se mu ho
dilo. Tenkrat nesel pesky, ale za
iel po draze do vzdalene krajiny.
Proc by chodil pesky, kdyz mel
nenize. Stesti mu pfalo. Ye vsi
Skrejsicich, lezici v iirodne kra
jine, byla na prodej chalupa se
tficeti korci dobrych pozemku.
Nutil vse prohledl a dal zavda
vek, aby si koupi pojistil. Libilo
se mu ve Skrejsicich velice. Ves
nice ta byla od Stfilova vzdalena,
asi jedenact mil, a mohl tarn ziti
beze strachu, ze by se kdy setkal
s nekym, kdo znal jeho minulost.
Nutil nehodlal se vsak drive ze
Stfilova stehovati, dokud nebylo
vse, co se tykalo prodeje jeho
domku, docela skonceno. Nechtel
byti ze Skrejse jeste k necemu
povolavan, aby se snad ve Stfilo
ve nekdo nedovedel, ze ma ehalu-j
pu. V teto mel jiz vse upraveno, 1
kdyz se po etvrt leta do Skrejsic
pfistehoval. Nepovedel nikomu,
kam se stebuje. ani cloveku, ktery
byl od neho domek koupil. Jme
noval mu docela jinou vesnifi. le
zici v jine krajine. a tak pfelhal
kazdeho, kdo se ho tazal. Nutilo
va se tomu nedivila ; zdalo seji, ze
je niitne tfeba, by nikdo o nich
nevedel a ze b.y Hulinsky snad
soudne domahal se svych penez. ,
Ona sama vefila jenom nekdy, ze
manzel ma ciste svedomi, jindy
ozivlo v ni dfivejsi podezfeni a
nemohla se ho zbaviti. Nekdy te
sila se s manzelem, ze se brzy od
stehuje ze vsi. kde kazdy se jich
stitil a jimi opovrhoval. doufalat
v novem bydlisti nabyti dfivejsi
spokojenosti. Ale kdyz pf'blizil
se den stehovani bylo ji upvvIov
ne uzko a velika bolest sevr,nla ji
ree. Bylo ji, jakoby nemohla so
odloucit od toho draheho misa,
kde prozila vsecka posavadni leta
sveho zivota, zdalb se ji. z n;kde
nezvykne, a ze by byla vr svem
domku pfece sfastna. i ki1.-''-" ji
stihalo opovrzeni vseeh lid' 'Po
kracovani.) Srdecnv pozdrav 70-.
?ila vsem pfiznivcum t. 1. a etpne ,
redakci Emanuel Sii''"-
j'dnpi (A
Pozrt. : Ctene pani Pri'':-.-.-.ov'
dekuji srdecne za pozdrav a tez
Vam pfeji a cele A7nsi eit-v.' r. ij.
)tp. by Yam Pan Bfih da? lbo
zdravi: tesi me ze jsto odnovila
nfedplafne Tez pevn drfam.
ze vsiehni me kraianv :nsr svo
pfedplatne v tomto roee obnovi.
i
Ye Spojenych StjiteHi spotfe
buje se denng 50,000,000 vajec. I
Jaky podil mate vy na zasobani
teehto vajec? '
6eho Nemecko docililo dosud
valkou, kterou na kaiserav
podnet vyvolal Frantisek Jo
sef I.?
Za pill tfetiho roku toho stras
ueho apasu nedosahlo ani jedine
ho z cilu, jichz dosici chtelo. ale
docililo toho : ze Nemecko je za
blokadovano a ze se potaci pod
hrou dluhu; ze ctyfi miliony Nem
cu bylo zabito nebo zraneno : ze
nemecky obchod pfestal existova
ti; ze nemecke osady jsou ztra
ceny; ze misto dobre vide, jake
se tesilo pfed valkou u dosti veli
ke fady narodu, zmenilo se skoro
ve vseobecnou nenavist; ze ne
mecky lid hladovi tak. jak snad
nikdy pfed tim nehladovel. To
jsou asi ty nejvetsi ' vymozenosti'
valky pro Nemecko.
Dr. S, G. Allen
$ LEKAR A RANHOJlC $
v Clarkson, Nebraska. g
K naii'ti v iirh nfarlnvnS no
""J-
Idkraou Kozovounebv lkarne
Dr. F. J. KALAL,
Cesky lekar a
operator
Die lekarske etikety neoznamuji sve pa
cicnly v casopisech. Td. orad 45.
Oradovaa aad obekodea A. J. Karia.
CLAEKSON, NEBRASKA
Dr. O. P. Schnetzky
lekar a operator
CrmdoTna t badore First Nat Bask
Zkuieu oictiroTatelka Tzdy pri race.
SCHUYLER, NEBRASKA
Dr. A. J. Knight j
I lekar 11 ranhoj.6
1 v Howells, - Nebraska
Oradovna jeho balez4 se v Kov&-
fovS bndove. Telefon 5falo 96.
16kaia ranhojic ;
: V HOWELLS. NEB. J
Jeho dfadovna nalezi se vdo-
it me p.Jos-B.Svobody t.j.dru-
h6 dvefe poledne od obcho-
du p. J. E. Sindelite. :: 28
, This method of angling
difficult problem, that of
cutting into one another.
the ends, the side thrust is
humnfirs. The anle.
never changes bumpers clways bump. They
roll against each other at one rounded point
without cutting or wearing out.
Due to its remarkable durability, ease of opera
tion, speed, generally good service, and the fact
that it is the only disc made with this method of
Instantaneous
The third or instantaneous pressure lever is
placed directly in front of operator. It is easily
accessible, but is pushed forward out of the
way when pressure is on. .Pressure is applied
close up to gangs, giving more leverage.
Come
In angling from
In and
See It
center always
pdsition,
stant pressure regard
Let us show vou
less
all these wonder
ful Doints of superior
itv. The efficient kock
Island Oscillating Scraper
"The only scraper that scrapes
I Boleni
1 v zadech
a
s
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
jest obycejne puvodem
svym z ledvinovych cho
rob a vyzaduje vSasneho
a sprivneho oletfem.
Ceveruv
Silitel
(Severa'8 Kidney and Liver Remedy)
v
mei byti bran v takovych pfipadech- Doporucuje se take
pfi zapalu ledvin a mechyfe, zastaveni mo6e, obtiinem mo
6eni, nabehlych nohach, iloutence a kyselosti v zaludku.
Geny 50 centu a $1-00.
a
A bylo po bolesti.
Pan A. Milauska. 11 Highland Ave.,
Newton Upper Falls, Mass.. nam p.vil:
"Trpcl jem bolenim v zadech a die
rady ve VuSem kalendH poul jsem
uiivati Severuv Silitel ledvin a jater a
bylo brzo po bolesti."
a
a
a
S W. F. SEVERA CO.,
Dr. K . H. Breuer
Specialista na zenskc nemoce,
a operacni pripady.
Dr. Mil. J. Breuer
Specialista na vyietrovani a le
cenf tcikych vnitfnich nemoci'.
Pokoj 216 v Security Mutual budove
IZfa a 0 slice
Lincoln, :: Nebn
Piste nim neb prijed'te.
I W. B. Sadilek, j
j Ceskf pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building
FRANK HAMPL,
registrovany
OPTIK
stitu Nebraska.
Jsem vzdy pfipraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte mne v mem
zlatmckem obchodu
v Howells, - Nebraska
Dopisujte do tohoto listu. Uci
nime jej tim zabavnejsim.
THE
I riend con
struction and
mpfVinrl of anfflinff
gangs at outer ends instead
of inner ends enables the Kock
Island Bonanza
to cut as evenly
the outer ends.
has solved a most
discs climbing or
anirlinor the Bonanza has led all other
makes for years. Many added improve
ments now place it so far ahead of all others
iiaf- it ic the onlv Disc Harrow that will do
Being angled from
delivered directly to
or noint of contact,
your work the way
These improvements include steel stub pole
cannot split or break adds greatly to strength;
and double leaf type steel spring for seat afford
ing greater comfort to driver. The third pressure
lever applies pressure 10 inches closer to th
gangs than other harrows.
Pressure Lever
the outer ends the
remains 111 a fixed
guaranteeing con
of the
angle.
TK7k
Bukadek & Zrust,
CLARKSON, - NEBRASKA
HI
SLABOST.
Citite-li slabost, finavu a zmaUtnS
lost, neraate-li chut' k jidlu a je-li pri
ce zaiivaci poruSena, berte
SEYERUV 2IV0TNI BALSAli
(Severa's Balsam of Life).
Odstrafinje zicpu a posiluje celou
souitavu. Cena 75 centiL
ledvin a jater
SEVEROVY
LfiKY
jsou na prodej vSude v lekiraich.
Dbejte vgaknato, aby vam byly
danyleky SEVEROVY. Neberte
napodobeniny. Nemu2ete-li do
stati prave leky Severovy, objed
nejte si je pHmo od
CEDAR RAPIDS, IOWA g
Dr. J. W. Koutsky
CESKt LEKAR
Praksi svou obmezuje vhradnS na
nein-Kjnici a proetreuky laboratore k
rozpoznani a leenf nemocf vnitfnfch
a operainfeh. Ordinn je dopoledne
v nemocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v ilfadovne 5. 405 No 24. Str.
SO. OMAHA, NEBR.
J. WARTA,
cesky specialista v nemocech
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
:: NEBRASKA.
i R. S. HART. M. D.
lekar a ranhojiC
Zrlaitai poxeraost Tcaaj fUfnrari
mi kryfi a praUide fi.Td.N2.
SCHUYLER, NEBRASKA
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zaleiitoftem
venuje se ta nejlepsi pozomort.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
the
Disc Harrow
at the center as
you want it done.
OMAHA.