Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 20, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZRPADU
ECHO OF
THE WEST
Rocnik-Volume IV.
Clarkson, Nebraska, v utery, 20. bfezna (March) 1917
'Entered as Secoiid-Ciass matter August 4. 1913, at the po&t office ar Clarkson, Nebraska, under the Act of Congress of March 3. 1879.
Cislo-Number 35
OZVENA
McKelvie-ho pred
naska ve ctvrtek!
CLARKSON
Sobotni koncert.
V sobotu pofadany hudebni
koncert Jiroveove orchestry vy
dafil se dosti dob re vzdor nepo
hodlnemu poeasi. Cesty byly pri
lls nesjizdne, a tudiz nedala se
valna navsteva z venkova oceka
vati, proto ale pfece sjeli se ne
ktefi navstevnici ze slusne vzda
lenosti. Financni usppch byl
skromny, za to ale moraine boha
ty. Kazde cislo porovedeno bylo
briliantne a mistrne. tak ze nez-byv-i
nam nez vzdati nasim umel
cum nejvetsi pochvalu za tak per
fektni soubru. Divime se jedine
ze nebyla vet-si navsteva i z mes
ta, vzdyt kazdy se mobl dostavi
ti. Pfipada nam na mysl. ze by
nasi lide nieli vice podporovati
neeeho podobneho. zvlaste kdyz
"byl to koncert jez pofadaly do
maci sih. Time, ze kdvbv to bvla
ncjaka koihijici 'spolecnost hudeb
ni, ze by se byla tfeba tesila lopsi
nav.teve. POjde-li to takto dale,
neni tfeba by nase hud'?bniei se
starali a namahali se a by nam ne
eeho lepsiho a uslechtilejsiho po
skytovaii. Jest-li nari hudebnici
nepfekonaji vseehny cfrtuiiei tin
py, tak so .inn zela j'ste vyrr pa
ji a my muzeme se smele ehlubiti.
ze mame zde tak dobrou orchestra
jako jest Jirovcova.
Konfirmovani ditek v kostele
"Sion."
Pfisti nedeli. totiz 25. bfezna
-dopoledne o pul desate hodine v
'Chrfcae Pane "Sion'f (u Novot
nych) bude -konf irmovan slusny
pocet ditek Kazdy jest srdeene
zvan by si obfadu sucastnil.
Pro starou ceskou vlast a jeji lid.
Denni Pokrok omazsky pise :
Jak nam sdelili znamy. banker,
pan Emil Folda z Clarkson, Neb.,
jenz zde dlel (v Omaze) na nav
steve a za obchodnimi zalezitost
mi, probouzi se v Clarkson. Nebr.,
po pfikladu ostatnich ceskyeh
mest a bude pracovati pro ceskou
vec, aby dohonili. co zanedbano.
T3udou pofadati zabavy. divadla,
ukazovati obrazky ze slavnosti
iuiliiganske. to ovsem bude jen
zacatek. Jest sice v Clarkson do
sud nekolik tech. ktefi jdou za
heslem Iskovyni. vefice mu, ac z
rozsudku proti hemu vynesenemu
mohli by jiz poznati. ze jedna pro
Rakousko. jak se vyslovil soudee
Rafferty v Chicagu a nestaci jim
ani to. ze nabizel ''Providence
Journahr" vvrovnani za smesnou
cenu. Muzeme jen uvitati, roz
hodnuti se Clarksonskych, nebof
cini rycbleji M blizi konec valky,
tim vice bude na nas zadiino pod
pory. Delniei skladaji sve vlasti
po dolaru, ba az i po peti dolla
rech mesicne, a proto na farma
"ficb ceskyeh bylo by. aby stovky
davali. Neui tezke tarn na venku
zivobyti, jako delniku v meste a
on se nerozpakuje. dava. od list si
utrhne i rodina jebo rada to cini,
a proto cesky farmaf se nenecba
v dobrote srdce pfedstihnouti,
nebot' jen tak muze se vec nase
setkati s vysledkem. jaky si pfe
jeme miti. A cesky rolnik mfize
dati vice aniz by bo to zabolelo
tolik, jako elmdeho delnika. Jen
s cbuti do prace, vysledky nas po
tesi. Dnes nepracujeme jiz za sny.
ale pro skutecnost."
Zachvat zacpy. Kdyz mate za
cbvat zaepv a zlucnatosti, jsou
vase patra v nepofadku a nekona-'
ji svo.p povmnost. Potrava, .Tiz
pozijete, kyse vam v zaludku mis
to Co by mela byt stmvena. To
xaniti zaludeka oasto zpusobi vrh
nuti a krkani i boleni blavy. Tem
te Chamberlain's Tablety. Ty na
pravi vase patra. vycisti zahidek
.a brzy budete opet v pofadku. To
vas stoji jen ctvrtak. (m)
Na Ceske Narodni Sdruzeni
pfispeli:
Dv. J. V. Kalal. Clarkson. .$5.00
Minnie oziiaiiii-n byl )fispevek
pi. V llauzcrov.' z Ilemck. So.
Dak ve prospeeh Xar. Sdruzeni.
kdezto vlastne urcen byl pro Rr
nenskou utulnu.
Vysledek deklamatornibo
kontestu.
Zdar deklamatornibo kontestu.
, ... ' i i i - o - i
ve zdeisi skolc. byl uplny. Sesel
. . , v.v 1 ,
se velkv pocet navstevniku bv po -
lez se odbvvai ve streau vecer
zorovali post up kontestu a zaro
ven aby se radovali z pfipravene
ho programu. Vhrnny vytezek ve
cera obiuisel $23.70. Jako vitezo
ve z kontestu vysly slecny Libbie
lloufkova prvni, Esther Fajma
nova druha a Lottie Koci tfeti.
Slecne Houfkove pfipadlo tedy
veskere vyznamenani jez prvni
misto poskytovalo a sice ze vy
slana bude jako delegatka do
distriktniho kontestu. jenz se od
byvati bude ve Fremont due 29.
bfezna. kdez zastupovati bude
zdejsi skolu.
Mestsky kaukus.
Y utery vecer odbyval se ve
zdejsi radnici mestsky kaukus,
strany obcanske. ve ktere navr
zeni byli za kandidati Emil Petr.
Adolf Dudek a W. F. Adamek.
Mestska volba odbyvati se bude
dne 3ho dubna.
Stizen zapalem plic.
Dovidame se, ze raaly s.ynacek
manzelu Frank J. Studnickovvch,
bydlicich severne od mesta, jest
stizen tezkym pfipadem onemoc
neni zapalem plic. Maly paeient
naleza se v osetfeni Dr. Allena.
V cele nove spolecnosti
Dovid4me se, ze Emil R. Du
dek, nyni domoveiri v Neligb, za
klada tarn ve spolecnosti. jeste s
nekolika obcany velkou dfevaf
skou a uhelni spolecnost jenz po
nese jmeno "Neligh Lumber and
Coal Co." se zakladnim kapita-
lem $50,000. Jelikoz vime. ze p.
Dudek jest proziravym obchodni
kem. pfedpovidame noy? spolec
nosti zdar.
Platime nejvyssi trzni ceny I
751 Trncntn Ztncto nas i
Nye Schneider Fowler Co..
Clarkson. Neb.
Pozdrav z Fort Logan, Colorado,'0"1' ('k:,r.sna se dostati pm ; stoji nade vsim jinym, rozhodl
do Clarkson. l Cc6 Narodni Sdruzeni jodei'jsem se vevn ze pfijmu nevyssi
Patecni posta pfivezla nam do-, dn11ar od roll,ika- moHio 1 GO ; moc jen tenkrate, bude-li to pfa
pis ienz iiste nemalo zaiimati bu- nknl 1 r.vlil by s, ; nim celell0 naseho naroda, ktery
,le nekton znann byvaleho zdoja- ' " - , "" " ivseopecnym ma.ovan.rn zorgny; tento stojf velke penfae a tndiz
ho obyvatele p. JoS. Vacnlovieo. I 1 ; - ; ! sovan jsa v ustavm shroinazdem, ,, ,,,,, r5ccU ,n.vi,,h nelze take eastc, jej nkaZovat.
mladi'k, ktery po dels! Cas zame.-t- 1atn as- jd t0 l!'i"0 "-Ul zndi formu vlady v zakladm za- ,.v;.-..,..;, ', Proto neneehte si ujiti takovouto
nan byl v zavode p. Alberta Svo- (flk- .I-11- dala In kony pro risi. Proto, prose o poze- v?Afim t'lt? 7n rtvr pfilezitost. neb se vam tak brzy
nllnr' M-niif vn nno ci iiv ni'il- i ' - t " t - i t. taDOl'U ka(lem State. j tlM- 1 J
bodv jako kamenik. Dopis uva- (,olla- ,kouc- ona St .1" hnam bozi, zadam vsecky obcany - fr - nni(.v;,i-v.l, zase nenaskvtne. Uetive vas zvn
dime v celkovem zneni: V . I 0 -ieste 1!'I"UK ruske aby se podrobili prozatim- & tQy(u.pn (lo byste se v bojnem poctu dostavili.
Odvarkn "Rratfi. Clarkson. Nebr.. ktpn SOn S10e (-'ecby. a sami nka- nj vle, zfizene iniciativou dumy ' . ZnitPk nilnnlodnP n 2 lindinfi .vv-
... - ... l i. LTt i n vciai vn 1 1 t " ii - - . i ,f - - .
tezovati prosbou a zarovefi po- rtU M1,uu uwuu UUil Utl '
zdravem z Colorada. Jest-li je ul" hnuti ?cske- S.lezd Cvchfl v
Vas zamestnan ten Olovek. Alar Xel)rasco se v.vnsna2i dati vsem
se tusim jmenuje. tedy mu vy
fid'te pozdrav od kamenika ktery
praeoval pro Alberta Svobodu.
Snad me tez trocbu znate. jsem
nyni vojinem Spojenyeh Sti'itu.
Jeste Vam musim podotknouti. ze
25. t. m. pojedem na Filipiny.
Pozdrav patfi vsem ode me a bu-dpte-li
tak laskavi. tedy jej tlu
mocte pomoci svycb novin. Mel
jsem tain za dve leta dost pfatel
a vsem jednotlive nemobu psat,
tedy Vas chci. ovsem s Yasi las
kavosti. uzit za sprostfedkovate
le. Bude-li Yam to mile i z dal
sich pouti zaslu dopisy, ovsem ze
zajimavejsi jako jest tenble. (P.
red. : S nejvetsi radosti je vitati
budeme.) Se srdecnym pozdra
vem na vsechny. zustavam Vas,
Jos. Yaculovic, cfo 9 Comp.
Fort Logan, Colorado.
$ Drive nez koupite sobe jakou
koliv zasobu dfivi, poskytnete
nam pfilezitost dati vam nase ce
ny. Nye Schneider Fowler Co.,
18 Clarkson, Neb.
"Vy a Vas soused,'-'
; jest thema pfednasky p. S. R -
j McKelvie-ho. kterv pfednaseti bu -
' de pfisti ctvrtek vecer v Clark -
! son jako host zdejsiho obchodni -
' bo sdruzeni. Vstup na pfednasku
bude uplne volny. Doufame. zePadlo, kdyz se ho byl vzdal car
, sejde so vclka schuze. oeekavame j Mikulas jmenem svym a jmenem
blavne farmefi, jezto pfednaska ' sveho syna Alexeje, pfijal nyni
tyka so akce ve prospech dohrycb ! trail znovu s tou podmmkou,
eest. Pan MeKelvie dotkne se tez,kdyz dojde souhlasu vsebo ruske-
s)olecenskych pomeru nyni sta-' bo naroda. Car Mikulas pfed svym
va.ncich mezi nami a venkovem.
, v
, Noopomennte den. 22. brezna.
1
Zeleznicni kara automobilu
shofela.
Zilejsi firma Prazak otor Co.
obdrzela zprava ze jim shofela
kara "Buick" automobilu jenz
byla na ceste z tovarny sem do
Clarkson. Ohen udal se v jistem
meste ve statu Wisconsinu. Ztra
tu ovsem netrati firma Prazak
Motor Co.. nybrz zeleznicni spo
lecnost. .Skoda odhaduje se na
$3000.00.
Odvezen do nemocnice
John Sousok odebral ;ti vcera
ra;u ve spolecvosti sve uiauzelky.
J. D. AVolfa a Dr. Allena do Oma
by, kdez hodla se zdrzeti po ne
jaky cas v nemocnici. jezto jest
p. Sousek jiz po deb?! c.-is dosti
aziie nemocen. Pfejeme mu by
navratil se v brzku v ii)inr-m
Z'.lravi.
Sjezd Cechu v Nebrasce.
Zatim co v mnohycli osadaeh se
pilne sbira jro tezce zkousenou
nasi vlast, zustaly dosud nektere
osady necinnymi, (pocitejme v to
i Clarkson). nebo jen velmi malo
udelaly. Jest to neuvefitelnym. a
le zustava to pravdou. Vymluv
nachazi si kazdy az beda. Jeden
nevi ha co se sbira, druby zase
nevi, komu pry ty penize pfi
jdou. tfetiho kdosi urazil a uz ma
pficinu k tomu. aby se mobl vy
mluviti a sve. nedobre srdce
kryti rouskou. lesknouci sp neja
kym pozlacenym slovem. mnohdy
iale take pfepepfenyni. nevybra-
nym. Az jednou bude nekdo psa
ti dejiny hnuti naseho za svol)odu
: vlasti ceske. bude miti velikou. a-
vdecnou praci. A coz kdyby se
HielV psatl JtHlnOtllVP. prillOdV. til
by sp rtenafi mnohdy mohli podi
vili. Byli jsme svpdky, jak jistv
1 1 1 a imhIa il fn l a 1 i Aiit'nliA'ii
(Vske Narodni Sdruzeni kona a
kam penize jdou. aby jednou ji
konecne zbaveni jsme byli vseeb
pochybnosti. Slouci-li se vsichni
Cesi v Nebrasce k praci osvobozo
vaei. zustane pak i nam kus lep
siho zivota. pozname se blize a
shledame. ze jsme si nebyli nikdy
tak sti'asne vzdaleni. Bud'me Ce
cil y a jako Cechove se sejdeme a
rucp si podejme. Sjezdu se bude
moci sucastniti kazdy. Kdo by si
pfal nejakycb informaci. dopis si
na tajemnika sjezdu. Emila Tu
mii. 1454 So. 15th Str.. Omaha.
j Nebr.. jenz kazdemu ochotne sde-
li. oe bude zadan. Zajimavo
jest, ze jiz nektpre spolky sve za-
stupce do sjezdu jmenovaly a o-:
zm'tmily vyboru. ze vitaji sjezd. t
ponevadz Ize od nuho ocek;ivati
skutecnv a dobrv vvsledek.
A coz mv v Clarkson. stale nic??
IVIcKeSvie-ho pfed
naska ve ctvrtek!
I v 1 v'lT ITT 11V t
Z Evropske valky.
j
1 Petrohrad. ufedni zprava
; zde vydana oznamuje, ze velko-
j knize Micbal, ktery se byl vzdal
trnnu, jenoz dedictvi na neho pn -
odstoupenun svenl vrchm velem
.
annady velkoknizeti Mikulasi,
, A , . , A, ,
ktery se tim zpusobem stava oso-
bou nesmirae dulezitosti, nebot'
na sesti millionech vojaku v za -
kopech zavisi, upevni-li se v Rus -
ku novy pofadek.
Londyn. Jak oznamuje Reu-
terova kancelaf, dobylo vojsko
briticke konecne mesta Baqaume,
o jehoz ziskani usilovalo od saine
ho 1. cervence minuleho roku.
Jest to veliky uspech, ac dobyty
jiz drive celou fadou vitezstvi ji
nych. V posledni dobe bylo mesto
v takovem postaveni, ze pad jeho
byl pouze otazkou kratke doby.
Bapaume jest dulezitym stfedis
kem zeleznicnim a melo pro Nem
ce veliky vyznam pfed casern, po
zbylo ho vsak od te doby, co pocal
systen&ticky ustup jejich linie.
Loniyn. Reuterove kancelafi
oznamuje se z Petrohradu, ze rus
ky car, drive nezli se sf ekl trunu,
sveril nejvyssi veleni nad rusky
mi annadami velkoknizeti Miku
lasi. New: York. Ze smerodatneho
pramene sjrzde oznamuje, ze od
straninim cara Mikulase pada po
sledni stit, jenz dosud cbranil fec
keho krale, a zfizeni republiky v
ftecku.'.xiy-ocekavati. Byl to
car,-. jena "znaiil pfed nekolika me
sici plany spojencu na svrzeni
krale Konstantina, davna srozum
nenou, ze by pohlizel s nevoli na
takovy akt.
Petrohrad. Velkoknize Mi
cha vydal nasledujici prohlaseni:
"Tezka zodpovednost' spadla na
mne dobrovolnou zadosti meho
bratra, ktery mi odevzdal svuj
cisafsky trun v dobe valky, ktera
jest provazena neobycejnou boufi
lidovou. Jsa pobadan myslenkou,
ktera jest zaroveii myslenkou ce-
leho naroda, ze blaho vlasti stoji
a opatfene vsi plnou moci, az do
te doby, ktera pfijde s odkladem
co nejmensim, kdy se sejde ustav
ni shromazdeni na zaklade vseo
becneho, pfimeho, rovneho a taj
neho hlasovani a rozhodne o nove
forme vladni, cirnz splni vuli li
du." Vykonali nekolik operaci.
Minuleho ctvrtku meskal v na
sem meste a sice v ufadovne Dr.
Kalala, znamy ocni lekaf Dr. J.
J. Wart a z Omahy. a jak se dovi
dame. provedli nekolik zdarnych
operaci. Mimo jinyeb podrobil se
Philip Roether jiste nosni operaci
a mala deeruska manzelu Frank
Suchannvycb z Leigh kreni ope
raci pfi ktere vyjmuty ji byly
mandle. Dr AVarta odejl znet do
sveho pusobiste v sobotu rano.
Psenice
$1.75
i Kornn. . 97c
irt en.
;Oves
IfAU
zito ?i.au
Prasata $14.00
Vejce 22c
Maslo 25c
;
j
j
j
Ludvlkova Divadelnf Spolecnost
z Chicago, Illinois
Podnikne umeleckou turu po Nebrasce . .
Pozitek, na nejz se muze kazdy Cecti v Nebrasce teliti
Prvni vystoupeni v Nebrasce bude v Omaze a hrati se bude:
Dollarova Nevesta" - Operetta
Nasledujici data jsou jiz zadana:
Omaha. TA. Jed. okol v nedeli. 3. kvetna.
Vilber v pondeli a utery, 14. a 15. kvetna.
Milligan ve stfedu a ve ctvrtek. 16. a 17, kvetna.
Crete v patek a v sobotu. 1. a li). kvetna
Omaha, Kat. Sokol v nedeli. 20."kvetna.
Limvood v pondeli. 21. kvetua
, j
j
J
1
I
,
,
i
i i
!
I
l
j j
j J
! I
jruno
Dwight - ve stfedu. 23. kvetna.
lirain.ird ve ctvrtek a v patek, 24. a 25. kvetna.
"Weston v sobotu a v nedeli. 26. a p7. kvetna.
Prague, v pondeli a v ntery. 2S. a 25. kvetna.
So. Omaha. Nar. sin, ve stfedu. 30. kvetna".
Plattsmouth ve ctvrtk. 31. kvetna.
Omaha. Kat. Sokol, v patek. 1. cervna.
Omaha, Tel. Jed. Sokol, . . . v sobotu, a v nedeli, 2. a 3. cervna.
Schuyler v pondeli a v utery. 4. a 5. cervna.
Ord, ve stfedu a ve ctvrtek, 6. a 7. cervna.
Kavenua v patek a v sobotu, 8. a 9. cervna.
So. Omaha, Nar. sin, v nedeli. 10. cervna.
Bodge v pondeli a utery, 11. a 12. cervna.
Howells ve stfedu a ve ctvrtek, 13. a 14. cervna.
Clarkson v patek a v sobotu. 15. a 16. cervna.
A'erdigre, v nedeli a pondeli, 17. a 18. cervna.
Spencer v utery. 19. cervna.
Niobrara ve stfedu. 20. cervna.
Prazdno. . . ve ctvrtek. 21. cervna.
Kat. Sokol. Omaha v patek, 22. cervna.
Boh. Nat. Hall. So. Omaha v sobotu. 23. cervna.
Tel. Jed. Sokol, Omaha, v nedeli, 24 cervna.
Sinkule a Ludvik, feditele.
I!
Narozeni.
Manzele Prana J. Studnickovi
obdafeni byli minuleho tydne
buclatym klueinou ku kteremu
jim gratulilje'm.
Doma z Montany.
Fred Jelinek navratil se v so
botu vecer ze statu Montany, kdez
meskal po nekolik dm v zajmu
obebodnich zalezitostecb. Jak nam
p. Jelinek sdelil. jest Montana
pokryta pry bilym kabatem a pa-'
nuje tarn dosti citelna zima.
Kdyby Amerika vyhlasila valku. , pohyblive obr.azky odpoledne a
rtvri planv pro okamzitou akei ! vecer. Nazev toboto obrazku jest
v pHpa.le valkv bvlv wjn-acova-1 "zivot Naseho Spasitele" o sed
nv crpupralnim stabem. jak bylo mi koleeh a -iest vypraven v kras
sdelpno. Za irvp. nziti pravido'l.ie n.veh 51 Pestryeh barvach. Jest to
finnmlv a narodni srardv jako ja.;velmi kn'1S1 a VvY braz.
dra k vveviceni dvou millionu adny toho nebude litovat kdyz
mu.u. v kterezto dobe zadne voj- se sucastni toboto divadla. jezto
sko nebvlo bv poslano do Evropy. takovato pfilezitost se zfidka
i7:. .irnl.P mHnin nfiipff v:',kona
I " " I"".'-'
prace K opa
trel) pro armadu o dvou millio
. nrnflsnhAin iinveh
Jll V. II III lllli fl lftll"f.ti it .
tovaren pro tuto )niei. Armadni
dustojnici maji za to. ze bylo by
zbytecno jiosilati vojsko v pfi
tomne dobe do Evropy. Spojcne
IStaty ne)Ochybne v pfipade pro
hlaseni valky pocinaly by si jako
Japonsko. ktere neposlalo
;-.-.
nych vojsk do Evropy, ale uspes
ne obhajilo svoje vody a pfipra
vilo se jn-o mozne dalsi nesnaze.
Zemi vynalezu jest nyni Nemecko.
A mozno dodati. zemi nahra
zek. napodobenin. ktere zaujima
ji misto veci jinyeh. lepsieh. ktere
neni mozno dostati. Nebyti tobo.
ze ma Nemecko velike fady scbop dleti jeden rok v jeho residenci v
ncyli a dumyslnyeh lidi. ktefi mu v New Yorku, a jak sve uloze db
svymi vynalezy opatfuji nahraz- stoji jest nej zajimavejsi casti te
ky. davno by jiz podlehlo tisni to hry a ze smich jest dobrym le
potravinovp. odevni. prumyslove kem proti kaieni ledvin jest tez
a jine. Do Nemecka se jiz davno znamou veci.
pfestalo dovazeti mnohe. co pfed Mdiomyslnost naSledkem zacpy.
valkou bylo )ovazovano za nevy- YAm r.asto stanou-se -enske
hnutelnosf. a pfece zeme i vzdor , nervosnimi a zmalomyslni. Kdyz
tomu nedostatku udrzuje se. a-jSe to stane nasledkem zacpy, od-
nebo aspon zivofi. Jak dloubo to
. v , -i.- i. -
zivorem muze 3este trvat, ovsem
nelze fiei
v uterv. 22. kvetna.
Pohyblive obrazky v Heun v
nedeli odpoledne!
Pfisti nedeli, dne 25. bfezna o
2 bod. odpol. ukazovany budOu
rsfni Katoll Delnika v Heun po'
hyblive obrazky estavati budou
z peti kol velmi krasnyeb obraz
ku. Kazdy necht' se dostavi.
Pofadatele.
DO HO WELLS A OKOLI!
;Prije'dte!i Pnjed'te!!-
Dovoluji si oznamiti, ze v nedeli,
dne 25. bfezna budu ukazovati
nasKyine a to z pricin ze ooraz
cer o 7 hodine- Ystupne 15 a 35
centu. Tomas Verba, majitel
Tomas Verba, majitel
Royal Theatre v Howells.
Pohyblive obrazky v
operni smi Z. C. B- J.
pro pri'sti nedeli.
Chcete-li videt jak se pohybuje
osm cowboyu na 5. ave. v New
Yorku mezi vyssi spolecnosti,
pfijd'te se podivat do operni sine
v nedeli vecer dne 25 bfezna, kde
bude ukazovan obrazek
"LOVES LAEIAT" od Blue '
Bird Photoplays.
Ed. Landers, zapadni dobytkaf,
zdedi velke jmeni po zemfelem
stryci s tou podmmkou ze musi by
i Piuze se snadno vzetim obcas
j davkv Chamberlain s Tablets. Ty-
- tabletky;isou suafln6 z vzeti a
niirne a jiste v ueinku.
(m)