Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 13, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OZVENA ZAPADU
(ECHO OF THE WEST)
ABAVNV
T ? DEN N I K
PUBLISHED WEEKLY'
Vychizi kazdou ttredu.. Published Wednesday
-davatele
RKA BROTHERS,
Publishers
CLARKSON, NEB.
IS!
S5
rare
flkdplatne na rok $1.50 Subscription $130
AJ.r jednoduse:
OVVRKA BROS.
CLARKSON, NEBR.
MASON CITY, IOWA.
Ctena redakce a vazene ctenaf
ky! Jfist toto muj prvni dopis,
proeez se obavam ze az ho pan re
daktor zhledne ze se octue v kosi,
mu ale aspon se personal oreje,
stejne jest uhli pfilis drahe. Mu
sim se mile druzky take zniinit,
ze. zde mame tuliou zimii, snehu
bylo dosti a nyni mame zase tu
samou vodu, tak ze jsme odhodhi
ni udelat si clun a odvazeti se od
domu ku slepicniku a od slepic
niku zase zpatky. Nyni jeste neco
na ti pani manzeli. Kazdy man
zel rika, "ach ti drah polovicko.
kdyby si nahodou zemfelanikdy
bych se neozenil." ale ono jest to
Hlasy
en
BURLINGTON COLORADO.
Ctena redakce Myslhn, ze ne
bude z mista kdyz podam v nasein
ctenem listu neco ze zkusenosti
nekterych zdejsich starych osad
nikii. ktefi pfibyli sem pfed 30
lety. Narodila se nam nova zima
proto bnde dosti casu na eteni. Y
kazdem kraj je neco jineho co
mnsi novy osadnik prodelati. Jak
p. T. Evans vypravuje, prijeli
jsme v podzimu roku 1886 do
Colorado. Postavili jsme si stav-
ASHLEY, MICHIGAN.
Ctena redakce! Uz jsem tu
zas, a vite proe? Inn, aby mi pan
redaktor neudelal to, cim nine
muz postrasil. Ja s velkon radosti
jsem mn vypravela, ze nam ctena
redakce zalozila novy domov, ze
uz mame pani predsedkyni a jak
se tesim, ze se tarn easto podivam.
On se mi dal do sniiehu. Povidam,
"co je ti na torn smesneho?" On
mi odpovedel, "i nic, jen to ze
by ti mohl p. redaktor zavfiti
bu 14 pfi 20st., na jednom konci j dvere do tolio domova, pakli se
jsme dali dva kone, vedle jsme
meli nekolik balu sena. neco ku
kufice, dve prasata a tucet slepic.
se s mm za vcas nevyrovnas.
Uznala jsem ze ma pravdu. a pro
to Yam ctena redakce prinashii
Na druhem konci uvelebili jsme Ipfedplatne na cely rok, v dopisu
se my; meli jsme kamna, postel a.naleznete poukazku. Zaroven chei
i jine potfeby, tudiz lze videti ze vzdati dik pani predsedkyni, ze
jsme moc mista nemeli. Na kratko vzala ten vifadna sebe pfeji Yam
pfed vanoeemi jeden kun posel a mnolio zdaru, jsem pf esvedccna
zustal nam pouze jeden. Na va-) mila pani. ze budete praeovat pil
nocni den rano udelal se pekny ne hy koutek ten kazdeho k sobe
cas a 'jelikoz jsme nemeli zadnou ! vabil. Yzdyf lined na oprve jste
studni. zapfahli jsme kone do sa
nek. vzali soudek a jeli jsme osm
do noveho domova pfinesla nej
krasnejsi kvetinu lasky. kez vzro-
mil k fece j)ro vodu, bysme si jste v moliutny strom. jenz by pfi-
mobli nvarit obed. Myslini; ze na
se deti by ohrnovali nosik nad tim
pravy opak. Jeste ma zenu doma ,iag;in prostym obedem afmyslim.
a pravi, vicure iiui eo se mi sraio.
takhle nemobu zustat. musim se o
hleditout po druhe.'' Timto nza
Tiram muj prvni dopis a jestli se
neoctne tain odkud neni navratu.
tedy budn psati podruhe vie. S
pozdravem na cely jiersonal
"Horlivii etenafka."
nasel liojne dvoce. Ja abych Yam
dokazala jak nine to tesi ze mobn
se pocitat mezi ctene dopisovatel-
tze dues jiste tu neni zadneho kdojky. kterym je dopfano casto tcn-
by musel vykonat sestnact mil pro j to koutek navstevovati a necim
vodu. Ale my jsme byli mladi. jil-jjej okraslit prinasim pouze
"Strojova valka" to jest nej
. pnpadnejsi nazev, ktereho moz
bo pouzit k oznaceni nynejsflio
evropfikeho vrazdeni.
K strojim delum a puskam pf i
druzuji se soustavne takove pio
Rtfedky, o nichz r, .-.cjich vynal
c3m jiste nikdy ani vo snu nezda
lo, ze by jieh mohlo byl nekdy io-uzito-jinak.
nezli jiko uzite("n cli
pomucek v dobe mini. Z ohyr-ej-iivch
americkvch Vtlclf.ru" na
zoravani poli vyv:rtr.iv so jiriserne
czbrojene uestvury clnlici smil a
zkazu v fadael: ner-alel a nyni
doslo k npotfebni i docela obj-eej-nycli
parnich lopat, ktere byvaly
pouzivany ku kopani zakladu. bu
dovani konduitn a kladeni stoko
Aych rour. Parni tyto lopaty ko
maji nyni na evropskem bojisti vy
cUtnou praci pfi kopani akopu.
Jsouce qpatfeny "housenkovity
nfc" koly. mohon byt usjesno po
uzity 'i na rozmekle )ude a vfibee
v krajjuacli. kde koj)ani zakopu
bylo by. )ro mnzstvo spojeno s
veHkymi svizelemi. Illavni jt-jieb
vyhoda spociva ovsem v torn, ze
zastanou jiraci mnoha lid:, kie
rych'je zapotfebi jinde. K obslu
ze jednolio' takoveho paruiho stro
je je zapotfebi pouze etyf muzii a
miino toho praee pokracnje mno
hem rycbleji. nezli kilyz ji museli
Tykonavati vojaci sami. ktefi byli
pfi torn jeste stale vystaveni vra
zedne albe s nepfatelslce sti'any.
Pomalu nebudejedinebo prostfed
ku. kterv by nel)i z)afazcn do
sluzeb valernebo lolochn.
Mame na prodej nekolik eisto
krevnych byku ))lemiMie "'D. S.
Polled Durham" tezkeho tela a
kosti. Harva eei'iia. Ceny levne.
xuasie se nnea aneu pisie
Muller Bros. Howells, R. 4.
ny zivota a nadeje do budoucna
nas posilovahi. K tomu nas zde
delal zdejsi anenska puda st'ast-
skromnon fialku, vsad'te ji do sti
nn a ona jiekne poroste. Ctene do
pisovatelky. ktera muzete pfiiij'.sti
nymi. Pfi torn to bylo romantic- ( kvety drahe nciiite tak. neeht' na
ke. jeti na zapad. kde mnozi nde-1 vyshmni eiste lasky zastkvi se v
lali stesti. Nase nejblizsi postovni barvach tisieerych. Iila pani.
nas troje narozeniny. Nejdfive p
moje, potom nejstarsiho syna mu-
zova. kteremu je 24 roku; holky
si jej samy namlouvaji, on si totiz
dehi sam pro sebe na paty rok. j
Je v Towe. ale pfijizdi sem na
navstevu. Potom byly narozeniny I
nasi devet roku stare dcerusky.
Byla jsem na sebe drobet neopa-
i i 11 ' 1 T . I
trnou. nasiyuia jsem Kayz jsme ji
meli dostat a potom pfi porodu
to takova zena odskace. Stonala
jsem celou noc a den a az vecer se
nam narodila. to bylo 27. a jiz 2ho
bfezna jsme se stehovali na ji
nou farmu a ti co se stehovali na
to misto co mi jsme bydleli tak
jifijeli drive nez jsme mi odjeli.
Ja jsem podavala muzskym svaci
nu co nas pomahali stehovat, po
tom jsem to nadobi slozila a ob
lekla jsem se vice. Z domu naseho
uz bylo vse vyneseno. jen v ku- i
chynskych kamnech phipolal dro- j
bet ohefi. Za kamny jsme meli la-1
viei a na te jsem v kosi napradlo
mela uschovanou tu malickou
dcerusku. Kdyz jsem byla s oble
kanim hotova, tak jsem ji vzala !
v. kose a ukazovala jsem ji tern
zenam co se tarn pfistehovaly.
Kdyz jsem jim fekla. ze jsme ji
dostali tfi dni zpet. nechtely tomu
ani uvefit, i sve muze pfivolaly
abv se sli podivat na tu malou
obcanku. Hned ta zena co meli o
nu farmu pronajatou, iovidala to
ze nemuze byt, abych tarn u nich
zustala nejaky den. ale ja jsem
ji vsak ujistila. ze se citim dobfe
a ze pojedu lined. Pylo to sest
mil cesty na tu farmu co mi jsnie
se stehovali a nebylo teplo ani zi
m a. snich nebyl zadny. ale cesty
nebyly nejlepsi. Praee jsem se ta
ke nevyhybala kdyz jsme meli
niiti tuto neimladsi deems
PSkny pozemek na prodej.
Mam na prodej 20 tisic akru pozemku v nejurodneja '
casti Montany kde uroda jeste neselhala za minulych 10 let.
Od 2 do 8 mil od zelzenice s dostatkem pramenite vody a po
toku, od 80 do 5 tisice akru v jednom kusu. ' Kde se pestuje'
pestuje vsechno obili, vojteska, timota a jetel, zo cenu velice
inirnou. Poskytneme lenki podminky vsem kupujicim, kte
ri se chteji stati samostatnimi. Odalsi podrobnostia popis
pozemku. Piste na
Frank Sinrz- Hingham, Mont.
Longin Folda, pfedseda J. M. Mundil, misto predseda
Clarkson State Bank
(Zalozen pfed 25 roky.)
CLARKSON, NEBRASKA
Bankovni obchod by vyhovel nasemu okoli a vseenny
jine praee se konaji die zkusenosti a opatrnosti.
Penize vzdy u nas k dostani a nase vklady jsou zarucene.
EMIL FOLDA, kasir
R Jelinek a Jos. Mundil, vyp. kasirove.
I
staniee byla vzdalena na 35 mil. j kdyz pfecetla jsem Yas dopis. size jk take ten rok jsme meli sedm
, . -ii- T IT ' 1 ' ' -I'll "
FARMERS STATE BANKA
Kapital a pfebytek $30,000.00
CLARKSON, NEBRASKA
Jest pripravena vam vy
hoveii ve vsem co spada
do bankovniho oboru.
John D. Wolf, pfedseda
John Sousek, misto-pfed.
Adolf Dudek, kasir
E. E. Dudek, vyp .kasir.
postu dostali jsme jen kdyz ne-!se draly do my eh oci a ja zaletla
kterv m'is soused jel do mesta. v myslenkach tarn daleko za mo
lyH jsme veliee sfastni ze jsme j fe. do te nasi krasne vlasti, do sve
meli inirnou zimn, meli jsme pou-;ho draheho domova. Tarn byla
ze dva blizzardy. jeden v prosinci ; jsem nejsfastnejsi. Tarn nejdrazsi
a jeden sestnactelio unora. Protoz i maticka nine nahrazovala vsechen
vetsinu easu zabyvali jsme se sbi-pfopyeh a nadheru svoji laskou a
ranim buvolieh rohu jezto ten- j ta byla tak velika, ze jsein ve
krate jieh 1u byla spousta. Sbirali svem chudickem domove bylyu
jsme tez kosti a kdyz jsme jieh : pine st'astnou. Mnolio let jiz uply
ni("li )lny vuz, zavezli jsme je do.nulo. ma hlava pocina belet, a
mesta 35 mil vzdaleneho a za to pfec muj domov jest mi stale stej
jsme si koupili zivobyti. Myslim, ;ne drahym. Vefte zo casto sol
ze nas tu neni mnolio kteri jsme
jedli zde vanoeni obed roku 1S86.
Nektcfi jeli dal na zapad jini na
vyehod a nektefi se odstebovali k
velke armade. Kratee po vano
eich jsme potfebovali nejake m-
vzdychnu O. ty muj byvaly do
move mileny, kez bych mohla jos
te jednou k tobe dosahnout ak
srdci te pfivinout.. Prominte, ze
jsem se tak rozepsala, jest jto
vzpominka jiz venuji drahemu do-
livo. kterehoz zde nebylo.. proto , movu. S pfanim vseho dobra, jak
zapfahli jsme konika a ieli isme besidce. i tak ctene redakci
jiznim smerem k fece Republican
hledat tak zv. Buffalo "chips".
Kdyz jsme ujeli asi dve mile, pfi
padalo nam jako bysme videli v
dalee )lachtou pokryty vuz. Kone
Marie IMostkova.
DANUBE, MINNESOTA
Ctena redakce! Dnes tolio
mam vice na srdci, proto novhii
vyprazene poblize vozu se popasa- ;lJ1Klete-li niiti ct. redakce tolik tr
ly: videti tarn byli muz zena ja-; p5ivosti s mmi chvbami. ar se
kopah v zemi. .Jeli jsme . v5fiv Slia5fm nnnsnt to na en
ko by kopah v zemi. Jeli
jim naproti. neb radovAli jsme se
pisemnieka sehopnost postacuje.
nact obilnich stohu. Ja jsem na ne
skoro vsecky snopky vyhazela sa
ma. Senove stohy dehim co jsem
v Americe, ale obilni si netrou
fam udelat, na tecli vice zalezi.
Kdyz jsem zaeala hazeti na prvni
stoh udelalo se mi troehu spatne ;
a div jsem nepadla na duo zebfin.
Na hodinu jsem tolio nechala. a
iotom zas to slo, a A'yjma teto pro
zenu tekou pr.ici. vykonavala
jsem i jine praee. proto vim co je
to pro zenu jeic se ma stati matkou
vykonavat tezkou praci. Yy pra
vite pani Psotova. ze ted' maji
zeny jine easy nez mely ty stare
zakopnice, pfipoustim k tomu, ale
kdo si dice v Americe z mala nebo
z niceho pomoei. nesmi byti take
zahalecem, ani pfilis nesmi rozha
zovat. Dobre hsy maji ti kterym
dedecek s babickou nahospodafili,
tak ze si toho blaha ne.umi ani va
zit. Povazte jen mila 'pani kdyz
nyni si dice "jeden koupiti kousek
iozemku eo musi zan zaplatit.
Pfirovnejte dfivejsi ceny pozem
ku k nynejsim. Yybizite nine pi.
Psotova abych psala. ja prosim
tez A7as. piste easteji. nebot' to
dlouho trvati nebude, bude se po-
vidat o starycii piouyrecii jaKo v
)ohadee. potom at" ta omladina
take o torn iu-co vi na jake perne
praci je jieh blahobyt zalozen.
Nepamatuji si jiz jmeno one dopi-
sovatelky, jez se zminovala o svem
n -
kv o m va i i m
jjuiesita otasa pn zupovani
rozmetace , mrvy, lezi pred vami
Nezli pfi kupoviiui rozmetadla date pfednost jednomu
pfed ostatnimi, musite miti pro to duvody. Tisice farmafu,
uzivajieich John Deere rozmetadla, koupili je s oeinia otevre- s
nyni a. Tady podavame nekolik duvodu, proe tak vybirall
Pfedne reputaec John Deere spolecnosti zarucuje nejlepsi
material, expertni konstrukci, dukladnou inspekci a neko
neenou sluzbu.
Za druhe, zkoumani John Deera rozmetadla ukazuje ne
kolik pfednosti. iez zavedeny nasledkem nejpfisnejsich zkou-
I ij'sek v poli konanyeh. Cely ram veskrz a kola jsou oeelova. Kor-
111
.lBw BBbWbH8bbI
rLBBVBjBKBBBBBBBKKC&r." '
'Voice k nasazovani
0 od
S. C. Buff 0rpint6n
ilmviK UIXAV ?
Howells, Nebraska
.menu, ze zase nam pwiouue je- Nynj yd sp ned:vfm ?AQ lia5e mM
den soused. Ale byli jsme sklama- 'pr-edsedkyne ma vzdy tak pekne
ni. zena byla asi 25 let starou a )Q si0hu psane dopisy. vzdyt" to i
muz asi GO. Po vymene pozdravu podoba pfinasi, ze je zt-nou
nam sdelili. ze kopou hrob a ze seehetnou a jeji ideal zase imba-
ta zem je tak jako kamen. Na to (U n;ls ostatni ctenarky-dojiisova-
my jim poradili, ze toto je spatne t?lkv k uSieehtilosti v ease kdv
misto, za jedno ze je to v "lagu eeehove straeime jden v drii-Lvnarku jak bvl malv pfi naroze
ne a a (irune spaine misro pro h(.m Sebpdf,verii. Jen . ame sobee
lirob na nizine. neb v lete ze tarn ltvf jaksi se v nis llsax!!j0 a xavis(
sto.ii voda. Ilrob mel byt pro mu-, 11(leil tiruhei10 sizov;.fi. pcns.
ze re mlade zeny. Jak nam stary tavme sp na1 t5ini!o x?taini. jS()11
muz sdelil. jeli z lowy sem do Co- j 1)ravcliva. a kam to .pejem? n?zi-loj-ada.
jezto on mel zaducliu a ,n0 m )()krokein a zatn jS!l.0 (!a.
mlady jebo zet mel .souchote. Na leko za liagillli i)ai?ir.kanii Oni
radu lekafskou. ze maji se ode- 1)yly sama pi.av,ia. sobeckosti ne
iirat do Denver Iuz povida. ynav ku svrnm hh'znimu. III-.
r. ...1X1.. i ,i..i..-. ...
nine in uueuuo uoure. aie muj . vystupuje zena prava. zena
ei io oun.M MvraiKa. Aa to jsme l)U(le lia5i pf-edsodkou. ona na
jim ukazali kde by bylo lejisi mis- 'liabada abyehom k solie hnuly ses
to na lirob. zem piskova lehc-o.ji j terskou laskou. Jak to srdci lalio
se rvla. Zabyvali se zde potom ' .,!.-,..'. r.,-,,,,,, t-i.., 1.-..,.,
VII L IIIVW fl llll 111111(1 tWWtd. IV 11 III XaI
I
bv dobfe umistnene a snadno se daji odstraniti. Zadni napra-
va u rozmanityeh druhu je hodne pod nakladem poskytujic
lehkost.
John Deere rozmetadla jsou pevna. pfihodna a korekt
ne stavena pro ruzne potfeby a praei, jakou maji vydrzet."
Jsou vse eh tvarii a velikosti vysoksi i nizka. zastery nekonec
ne i zratne, atd. Yyberte si nejleisi rozmetaldo pro svoji far
mu a opravy s muzete objednat kdykoliv potfbea kaze.
WOLF a VITEKr
Clarkson, s: Nebraska.
sbiranim buvolich rohu kterez les
tili a prodavali turistuin, obdrze
li za ne dobi'ou cenu. Tez proda
vali kosti, ale o torn se zniinim
pfiste, zatim pokracovani. S uctou
Frantiska Severinova.
Poz. red. : Tesime se na Yase zii
jimave vypravovani.
nasi doby slychame jen od svycb
nejblizsich nam bytostech, proto
bud'te stale zdravou. nic zlelio
neeht' Yas nepotka mila nase
pfedsedko. Ysecky mile etenafky
ktere umite alespon drobet perem
vladnout. ehopte se jej a jifijd'te
do krouzku dopisovatelek. at" ta
Chamberlain's Cough Remedy ob-'nase besidka je stale plua jako to-
libena proti kasli
J. L. Easeljr, IIacon. HI. miuve
a Cliamberlain's Cough Remedy
pravi: Za minulych patnact roku
byla. aiejpblibenejsi proti kasli u
lire Sestrj'. I ja ji vicekrate pou
zil kdyz jsem trpel riastuzenim a
pokazde mi hned pomohla." (m)
mu bylo posledni dobou. Co par
slov pfinese nekdy. minim je'dnfii
ho dopisovatele jez nekterou do
pisovatelku pobidl k cinnosti skr
ze ulozeni te pokuty. Minuly me
sie, totiz v "unoru, meli jsme u
ni. to snad mne mila pani promi
nete. ze jsem tak nepametlivou.
vsak se domluvime. Pravite mezi
jinym. ze jste svebo synaeka take
nekou)ila. ku podivu ryehle V.'im
rostl a ja V;im ze srdee jifeji aby-
sie jeste ku svemu jedinaeku byli j
obdafeni eijiernou dceruskou. Ze
Yam ATas svnaeek tak roste !
jifieitejte dobre obsluze. potom
tez eerstveinu vzduchu. Nevim eo
jsem si to vzala do kotrby. ze do
sud jsem jeste toho nahledu, ze
neni pro novorozene pfes mater
ske mleko. Zima se nam chyli ku
konci. tak ze na polieh nektery o
kresk se naleza jiz bez snehu. ale
ty ohroinne zaveje ty si jeste cty
ry tydny jiste polezi. Az 15 stfevi
eu jsou vysoke. nektere byly az
osmniict. ne-li dvaci-t. Nejvetsi
snehovou boufi jsme zde meli
etvrteho unora, to nebylo videti
ani patnact kroku od domu. Za
tim s pfatelskym pozdravem zna-
nieiiam Yase
Earie Ilotovcova.
Wallis Gub Junior Traktor
Nejmocnejsi z mensich traktoru.
Vice sily-mene vahyl:
(A
ilMWIl':'M'VlllMM''SifaiM"i ssSgSS 1 U
tr i jjJ.-t-gBMB5BBBBBBaHBBK, 9 HBftBB
wBCSfiSXBBflHIBKfl BVBBflBJBBBBjBjBBBBjBv
vwmw ' ' 9 '"BBlrBBV
bh r'"wjijBBML
r-j. " .
251 Neopomente. ze pfisti sobotu
bude v Clarkson velky koncert ! ! !
Zde jest nejnovejsi vyrobek AVallis Tractor Co., kterazto to
varna udelah ziuu'iu uspeeh s jieb Walis Cub traktorem, ktery jest'
znam jo cele zemi jako nejmocnejsi traktor z prostfedni velikosti.
Tento Cub Junior jest zhotoven na stejnem zaklade a ze stejneho
materia In jako onen veliky traktor.
Wallis Cub .Junior ma mnoho vyhod ktere nejsou k nalezenr
u zadneho jineho traktoru teto velikosti. Jest jednoduchy a pri"tbm.
jest dukladne zhotoven. eoz Yam dokaze. ze tento nialy stroj' p'redr
ya vseelmo hrube- zachazeni pfi praci. ' '1
Zdali se zajhnate o traktor teto velikosti pfijd'te k" ;nam.
o mv vam podame dalsi podrobnosti o vyhodaeh u Cub Junidr."
FAJMAN MOTOR CO., CLARKSON, NEB