Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 13, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZAPADU
ECHO OF
THE WEST
Rocnik-Volume IV.
Clarkson, Nebraska, v utery, 13. bfezna (March) 1917
Entered as Second-Class matter August 4. 1913, at the post office at Clarkson, Nebraska, under the Act of Congress of March 3. 1879.
Cislo-Number 34r
0ZY7ENA
1
CLARKSON
Jiz v sobotu.
Jiz pfisti sobotu vecer, due 17.
bfezna, odbyvati se bude zde v
Clarkson onen velkolepy hudebni
"koncert Jirovcove orehestry. jenz
.jest kazdym tak touzebne oceka
van. Tim vice nelze se nam jej
dockati kdyz p'rohledneme sobe
celkovy program, ktery cteny ete
naf nalezne na jineni miste t. 1.
Jest to program bohaty a pestry
a ucinkujici budou si zakladati
na torn by tez zlarne byl prove
den. By orchestra co nejvice puso
"bila na pfitomne obecenstvo. bu
dou clenove odeni v novy stejno
kroj, ktery jim zhotovil zdejsi
krejci p. Humlicek a ktery jim
velmi krasne slusi. Nuze, tedy ne
opomente se koncertu sucastniti.
jest to prvy sveho druhu, jenz
pofadan jest domaci silou, ktera
snazi se by poskytla neco uslech
tileho. Na programu sucastneni
jsbu nasledujici: Jos. F. Jirovec,
kornet-direktor; Libous Zelenda,
kornet; Rudolf Hamsa a Frank
Ferene. housle; Clyde Karel, kla
Tinet; "William Karel, trombone .
Filbert "Wacha, bubny; si. Lydie
Hejtmankova a Libbie Tomsova,
piano; si. Zdeiika Sinkulova, pev
kyne. Doufame, ze prostorna zdej
si sin bude zaplnena do posledni
lio mfeta, nestava priciny proc by
nebyla. vstupne jest nizke, pouze
50 centu pro dospelou osobu a 25
centu pro ditky do 15 roku. Toto
bude nejvetsi a nejlepsi udalost
v postni teto dobe.
JSP Damske- kabaty a sukne.
Ctlte nasi ohlasku na jinem miste.
: Chleboun Bros,
mirto-giverner Nebrasky
ctKerVie, byValy mist'o
Wief.statti Nebrasky a'vyda
vatel hospodafskero casopisu
""Nebraska Farmer" bude fecniti
v Clarkson v sini Z. C. B. J. dne
"22ho' brezna. Pan McKelvip pro
mlu'vi ve prospech hnuti upravo
vanf cest v nasem statu a jelikoz
ma v tomto odboru velke zkuseno--sti,
necha se snadno pojmouti ze
-prednaska jeho bude poueujici
.jakoz i uslcehtujici. Jelikoz pfi
tomnou dobou mnoho se jedna v
nasich snemovnach o dobrvch cps
tach, jest zadoucno aby jedenkaz
dy pfednasky teto se sucastnil.
jezto p. IcKelvie vse dusledne ob
jasni. 'lr Platime nejvyssi trzni ceny
za prasata. Zkuste nils.
Nye Schneider Fowler Co..
Clarkson, Neb.
Deklamatorni kontest.
Dne 14. brezna uspofadan bude
ve zdeji vyssi skole deklamator
ni kontpst jehoz siicastni se neko
lik zaku a zakyfi z vyssi "skoly.
Kontest tento kona se z priciny
vybrani jednoho kontestanta by
zastupoval zdejsi skolu na dist
riktnini kontestu jenz se bud; od
byvati ve Fremont dne 29. brez
na. Ten ktery obdrzi yri zdejsim
kontestu nejvetsi pooet bodu, bu
de prohlasen za viteze a poslan
bude do Fremont. Illavni fetel
brati se bude na vyslovnost a jas
nost; pocinani a poehyl): pametli
vost; vyjadfeni a eelkove prove
deni. Kontestu suxastin se : Pau
line Hajek. Alice Karel. Edna
Fajman. Lillie Suehy. Jos. Xoh.
Esther Fajman, Lottie Koci. Tib
bie Houfek. Josef kaSterba a John
Novotny. Vstupne obiu'.seti bude
pouze 15 a 25 centu. Vytezkeni
kryti se budou vylohy spojcne s
vyslanim delejrata do Fremont.
Kazdy jest zvan.
DR. WARTA, oeni. usni. nosni
a krcni specialista z Omahy. bude
iifadovati v Clarkson ve ctvrtek,
dne 15ho bfezna. a sice v ufadov
ne Dr. Kalala, kdez leqiti bude ne
moce ocni. usni. nosni a krcni a
zaroveii pfipravovati bryle.
Mestsky kaukus dnes vecer.
Dues vecer, dne 13. brezna. od
byvati se bude ve zdejsi mestske
radnici obcansky kaukus ve kte
rem navrzeni budou tfi novi kan
didati do mestske rady. Lhuta vy
prsi nyni J. D. Wolfovi. Emil Pet
rovi a Philip Roetherovi. Pntom
nost kazdeho obeana kteremu lezi
u srdce prospech naseho mesta
jest zadoucna.
Ludvikovci pfijedou do Clarkson
ai v cervnu.
Dochazi nas zprava. ze Ludvi
kova divadelni spolecnost z Chi
caga. o ktere jsme se jiz byl i zmi
nili drive ze zavita na zapad, pri
jede do Nebrasky druhy tyden v
kvetnu a zahaji sve umelecke tur
ne v Omaze dne 13. kvetna. Hrati
so bude operetta "Dollarova Ne
vesta" a nepoehybne sehrana bu
de i v Clarkson jakoz i take jin
de. V Clarkson budou ve dnech
15. a 16. cervna ; v Howells 13. a
14. cervna: v Dodge 11. a 12. a
ve Schuyler 4 a 5. cervna.
DR. PERRIGO, spolehlivy
ocni specialista z Fremont, bude
meskati v Clarkson. dne 24. brez
na a sice do 3 hod. odpol.
Novy cesky lekar.
Clarkson ma od minule soboty
o jednoho ceskeho lekafe vice a
.sice v osobe Dr. J. Koloucha z
Prague. Neb., ktery prevzal ve
sve fizeni prakci po Dr. Zoerbovi.
Dr. Zoerb odebefe se do Leigh,
kdez vstoupi do spolecnosti s tam-
nim lekafem Dr. Lowerym. Dr.
Kolouch jest dosti dobfe znam
zde. jezto po nejaky cas byl ve
spojeni s Dr. Capkem v Lincoln,
k'amz dojizdel slusny pocet zdej-
sich lidi. Posledni dobou byl vsak
Dr., Kolouch lekaf e,in,. $tj&MBp, ,
Neb, Ackoliv dosud. nem5U-jsme
pfflezitost s p. Kalouchem se oscb-
ne sezntimiti, doufame pree, ze te
siti se bude zde hojne pfizni. Az
do nedavne doby nemelo Clark
son zadneho ceskeho lekafi a ny
ni bude mitidva a treti, Dr. Allen,
ackoli Amerikan, dobfe dorozumi
se cesky. Manzele Koloucliovi
pronajali sobe tez residenei Dr.
Zoerba.
Umrti Jana Papouska.
rinuleho tydne dosla nas zvesf.
ze v Yankton, South Dakota ze-
mfel Jan Papousek. syn byvaleho
zdejsiho osadnika Jos. Papouska.
Zemfel v tamnim ustavu pro cho
romyslne. Pozustatky jeho )five
zcny byly k pohfbeni do Gregory.
Obdrzel velkou fontonu.
E. TI. Koza obdrzel minuleho
tydne velmi peknou a velkou ice
cream fontonu. ktera jest jiz po
st a vena v jeho lekarne. Jest sta ve
na die nejnovejsiho systemu a vy
zadovala slusneho nakladu. Pan
Koza bude od nynejska prodavati
ve sve lekarne tez ice-cream.
$ Drive nez koupite sobe jakou
koliv zasobu dfivi. poskytnete
nam pfilezitost dati vara nase ce
ny. Nye Schneider Fowler Co..
18 Clarkson. Neb.
Zavadi spodni vytapeni.
Jos. Slama zavadi do sve budo
vy na rohu kde naleza se jeho
hostinec spodni vytapeci zafizeni
kterym vytapeti bude celou stav
bu jak dole taktez i na hofe. jezto
v ne.ikratsim rase bude miti p.
Slama hofejsi cast budovy pfipra
venou k pronajimani. Pude to vel
mi pfihodne misto pro toho kdo
by si pfal pouze jednotlive svet
nice. Doba zanetu plic. Vlhka. stu
lena )Oveti"nost bfeznova zdi'i se
bvti velmi )fizniva zaroilku zane
tu plic. Nyni je tfeba byt opatr
nvmi. Zcinet plic velmi casto ma
svuj vznik v nastuzeni. tim men
si nebezpeci. Jak mile se objevi
prvni znamky nastuzeni. vezmete
Chamberlain's Cough Remedy. Co
se tyce hodnoty teto ifipravky,
otazte se kohokoliv kdo ji pouzil.
KONCERT V SOBOTU!!!!
Na Ceske Narodni Sdruzeni
pfispeli:
Albert Kuca. Rice Lake Wis. $1.00
Frank ,L Truhlaf. Clarkson 3.00
Pani Frantiska Hauzerova.
Herrick, South Dak 1.10
Uhrnem $5.10
Stary osadnik pfisel o zivot.
V nedeli odpoledne pfisel dlou-ho-lety
osadnik okresu Colfax pan
Anton Krfila, moznofici zvlastnim
spusobem o zivot. Toho dne ode
bral se pan Krula do staje. kdez
osetfoval nemocneho kone a jeli
koz se po delsi dobu nevracel do
staveni, j)ohledl jeden clen rodiny
z jakehosi podezfeni oknem a shle
dal ze staj jest v plamenech. O
kamzite vybehli k staji a ku sve
mu uzasu shledali otce sveho le
ziciho bezvladne na zemi ktery ob
klopen by jiz plameny. Povolali
rychle lekafe, ale ten jiz mold
jedine konstatovati smrt. Pozu
stali domuivaji se ze zesnuly ra
nen byl mrtvici a pfi padu na zem
vy)adla mu z list hofici dymka.
coz melo za nasledek ze se seno
ve staji vznalo. Staj a pfistavek
shofely az do zakladu. Pohfeb
nestastneho krajana odbyva se
dnes v utery na hfbitov u Schuy
ler Pozustalym vyslovujeme nasi
soustrast'.
Nejvetsi a nejlepsi vyber jar
ni obuvy naleznete u jMarkytana.
Volba ucitelek.
Zdejsi skolni rada konala vcera
vecer schuze ve ktere zvoleny by
ly vsechny stare ucitelky az na
tfi ktere zadosti sve odvolaly.
Prof. Lawrence bvl taktez zvolen
fidicim ucitelem pro pfisti rok.
Dale pfijaty byly zadosti si. Lydie
Hejtmankove, Libbie Gibulkove a
Matildy Torasov6; jako novychU-.
citelek.
Pf isla k poraneni.
Ve stfedu pfisla mala deernska
manzelu Jos. Bastovych k dosti
vaznemu poraneni. Hrala si pobl;
ze sveho starsiho bratra, ktery od-
hazoval snih a nfiblizila s'j none
v,l if s, wirn mi r-i '
nvnrllrpni nrlhnveni nrleril i nstmii I
hranou lopatv do cela, spusobiv j
ni hlnhnknn rnim i,wl nrnv.'.m !
oku Pfivolanemu lekafi T)v Ksila-'
lovi bylo nutno rami zasiti ' neko-
lika stehv '
Schuze vystavniho sdruzeni.
Dnes odpoledne. v utery, 0'li)y
vj'i se ve Schuyler schuze okresni
ho sdruzeni v zajmu uspoffni?'ini
okresni hosj)odafske vystavy ve
Schuyler pfistiho podzimu. Schu
ze ona odbvvati se mela minule
stfedy avsak panoval neph'z.uv.v j
pocas ten den proto byla schuze
odrocena na dnesni den.
Kouzelnik Newton.
A" patek vecer odbylo se v oper
ni sini posledni cislo letosnilio ly
eeum kursu, ktere se nad mini
vsem pfitomnym zamlouvalo P.yl
to kouzelnik Ray Newton, kterv
svymi cary do te miry uehvatil
vsechnv navstevnici. Newton v
ieho povolani jest velmi uchvatny,
imnvolTU- iftprv- vl.'.vi v kHn vol. '
ke tajemstvi. melodii do usi a ve-j
selost do kazdeho srdce. Jmeno
"Princ kouzelnictvi" vsim pra-
vein mu nalezi. Navsteva byla
v,lk!'-
Nejsilnejsi banka v Colfax okresu
Poslelni bankovni zprava Bank
ing House of V. Folda ve Scliuy
ler ukazuje. z majetek a vlady
cini )fes jeden million dollaru
totiz s?l,041.94r).22. Jest to nejsil
nejsi banka v okresu Colfax, a vy
kaz ukazuje. jake dfivefe se tesi.
ZAVOLEJT3 NAS!
Stane-li se neeo ve vasem okoli.
no by stalo za to. aby uvefejneno
bylo v nasich listech. zavolejt1
nas. anebo dopiste nam. To co za
iima vas, bude zajimati i jinx cte
nafe a list nas nahude tak tech
nejoblsahlejsich a nejspolelilivej-
Vsem Cechum v
Nebrasce!
Krajane !
V teto pamatne ehvili, kdy na
krvavych bojistich stareho sveta
nova Evropa befe sviij vznik,
chceme promluviti k Vasim ces
kym srdcim. K srdcim. ktera jiste
rozechvena jsou zvesti, ze poje
necke vladv zfizeni Cesko-Sloven-skeho
statu zafadily do svych mi
rovych podminek.
;Nezustala tedy velika namaha
nasi zahranicni delegace marnou.
nebyly nase obeti venovany na
zdafbuh. Cely svet poprve uslysel,
zqi narod nas ma byti -vyrvan z
tisniveho jafma rakouskeho a ma
mu byti po tfech stech leteeh vra
cena svoboda.
V boji o ceskou samostatnost o
citli jsme se u prvych zakopu.
Prvni bitva rozhodnuta v m'.s
prospech. Chceme. aby na tech
dalsich bojich za to. co kazdemu
narodu je nejdrazsim a nejsvetej
sim. meli Cechove v Nebrasce, v
torn ne.icestejsim state Unie. ten
nejvetsi mozny podil. Chceme. a
by Cechove v Nebrasce seskupili
se pod jednim praporem. pod tou
vlajkou ceskou, jejiz barva bila
znatnena cistotu nasi eh po!:nufek
a snah a jejiz barva cervena zna
meiia krev, ktera byl a jiz prolita
za Rvobodu nasi vlasti eeskymi do
brovelniky pod korouhvemi spo
jeneckych armad.
Chceme. abychom v teto dejin
ne ehvili znali jsme se a praova
li jako Cesi, jako deti jedne mat
kybez ohledy na rozdily. yz snad
drive nas delily.
Za tim ucelem rozhodli jsme se
svolati do Omahy. Neb., sjezd
vSech Cechu v Nebrasce v sobotu
ataddeli dne 28. a 29. dubra. Na
mgzdu. nt'cliP-'fcmT-zgstDiTpe--
ny vsechny nase spolky svymi vy
slanei. ale zaroveii bude vitan Vpz
dy C'ech dobre vfile. jenz pracova
ti chce na velikem ukolu. jimz
historic nas povefila.
Illavni bodv, o niehz na tomto
sjozdu by se rokovalo, jsou:
! SjedllOCeili VSCCll
reehu
Nebrasce v narodni praci.
2- Prj'iee Pro fpsko" vlaRt a ll"
cskimjo .nuhmiiuihi mini.vm
1)?bem valky.
'l.v 51 PrjlC(1 ("vskeho
rodniho Sdruzeni po valce.
4. Pomer Teskeho N;iro'u)iho
Sdruzeni k vudcum hnuti o ces
kou samostatnost v Evrope.
:. Pomer Cyrillo-Methodejske-hr
fondu k praei osvobozovaei.
Y teto praei. na tomto poli.
vsiebni se muzeme seijfi. Ilistorie-
k;, vo,ala nAs k voiikcmu
dilu. Polozeny byly jiz zaklady k
velechramu ceske svobodv a ne-' se to stane naslectkem zaepy. ou
ndvislosti. n na iebo vvhmlovam ! P"mfize so snadno vzetim oh? as
pracovati muzeme vsichni. kazdy
die svych sil.
Y temnotach roznrostira iieieh
se nad vlasti nasi, svits'i. V rude!
zanlave krve obievuii se eerv.'mky '
.v.sk.' svnbndv n neodvislosti.
Nechf onen sjezd v Omaze jest
jitfenkou lepsieh dnu, por-ui kern
in.w. m r'oliv v v,.livn!.
ce a ve vsech statech amerieke
T'nie.
j 7a Vyb. S.jezdu Cechu v Nebrasce,
j j0S- j , nk. )fedseda. Emil Tuma.
jtajemnik.
! Za Krajsky Vvbor Ceskeho Na-
rodniho Sdruzeni v Omaze,
Vaclav liures. pfedseda. Stan.
Serpan. tajemnik. Emilie liand
hauerova. rev. .Tan Step. Broz,
rev. Y. Cejnar. K. F. Hefmanek,
-Tosefina Hudeckova. J. Y. Kos
naf. F. .. Kutak. rev. Karel Z.
Petlach. M. Yotava, Stan. SeriK'tn.
Anna Yranova.
Bruno: L. .1. Knakal. ("has. Okfi
na, F. R. Okfina. F. T.l'lovec.
Clarkson: B. A. Fillipi. ev. faraf ;
Bratfi Odvarkove.
Crete : J. J. Elias, dr. Kar. Sladek.
ev. faraf a redaktor, dr. F. J.
Program
ktery uspof ada
Jirovcova orchestra
v operni sini v Clarkson
v sobotu, dne 17. bfezna 1917
1. Pochod ''Tannhauser"
2. Pochod "Socialist"'
Orchestra
3. Kornetove solo "Carnations"
4. Kornetove solo "Polka Lily"
Leo. Zelenda
5. Houslove duetto "Serenade"
6. Houslove duetto -
Frank Ferene a Rudolf Hamsa
7. Pisen "Kdybys mela ma panenko 100 ovec"
S. Pisen "Kdyz jsem k viim chodival pfes ty lesy"
Orchestra
0. Trombonove duett " "Every Little Movement" - Hoschna
10. Trombonove duetto "Baby Rose" - Geo. Christie
Wm. Karel a Frank Ferene
(Nekolika vtefinova pfestavka.)
1. Selection "Aida" ------ Yerdi
2. Pochod "Crescent" G. Schumann
Orchestra
3. Pisen "The Kiss" - Luizi Arditi
Slecna Zdenka Sinkulova
4. Houslove solo Reverie-"' Thinking of Home" - C. "W. Kern
Frank Ferene
5. Kornetove duetto "You and
6. Kornetove duetto "Carnival
J. F. Jirovec a
7. Valcik 'Molly Fellows"
S. Pochod "Zahucelv horv"
Orchestra
Vstupne: Osoba 50 centu; Ditky do 15 roku 25 centu.
17,022,897 katoliku je v Soustati.
New York. Ye Spojenych Sta
teeh jest 17.202,879 katoliku, jak
se udava v iifednim katolickem
sborniku. jejz vydava firma P. T.
jnney-& ons.YvtojniQ meste.
Sedesat ctyn arcidiecese a diecese
oznamuji vzrust clenstva, ctyh je-1- fifa uchf fitf yte-
vi ubytek a tficet tfi nevykazuji j dem nyng.gj te6 dralidte papi
zadnvch zmen. Celkem obnasi, ft potfeb yft m
vzrust katolickeho obyvatelstva gasopisu p0tfebnych. Kdo si prejt
ve Spojenych Statech za rok T916 n odebirati ncht
die udani sborniku 45S.770 dusi. ; jednfi jinak dodavka bndft
Velky pocet automobilu. ' pf erusena. Dnesniho dne znamena
Ye statu Nebraska bylo minnly pfedplatne casopisu pfilis malo a
rok registrovano 100,534 automo- by nemohlo byt v cas zapraveno.
mm. jejien. wmi jt-.t uuiumuwnui
znar-iie pfes 70 milionfi dollaru.
Na-jp,ylo vypocitano. ze vydrzovani
teehto automobilu stoji kol J3 mi-
lionu dollaru rocne, v coz je zqhr-'
nuto asi 8 milionfi za gasolin a
ostatni za siravky. Kdyby se
vsechny automobily v statu nasem
postavily do faly. ntvovily by
)ruvod 312 mil dlouhy.
Malomyslnost nasledkem acrv.
A'elmi casto stanou se zenske
nei vosnimi a zmalomyslni. Kdyz
0 t 11 i
davkv Chamberlain's Tablets. Ty-
t. tabletky jsou snadne z vzeti a
mirne a jiste v ucinku. fnO
Stejskal. dr. K M. Tobiska.
Dorchestr: Fi-ank Seferna.
' Dwight
1 it-li. Pazourek, knez.
Emerson: V. Sabecky.
-r ' i -i-, c r. '.! TT..1.1 .'.
, Lmcoin 1 rOK aiKA
Milligan ! Yaclav Ach. Fr. TTrd.v.
Emil Slepicka. Karel Smrha,
N. S vat os.
Niobrara: A. J. Netherda, Al. F.
Skokan.
Odell: Fr. Fleisleber. F. J. Hubka.
St. Paul: J. -J. Sazama. C. V. Svo
boda. Schuyler: Karel iastny.
Wahoo: Rev. Jar. Kucera.
Omaha: F. Bartosova. rilos
tina liuresova. R. LibaloVa.
Anna Chlebonidova. Jan Ja
nak. J. E. Kroiiia, A. A. Te
noir. Frank Ptak. J. T. Yo
tava. Dr. F. A. Sedlacek.
Yacl. Frban. Jak. lelichar.
O. Charvat. Jos. Peska, B.
Stradal. Sim. Rokusek, Ad.
Musil. Y F. Kuncl. Jos. Kos-
Eman
naf. Alois Jaros. rev
Kalina., F. S. Fiala. Jos. Pipal
B. Iloracek. Jos. gterba.
hudebniho koncertu
K. "Wagner
Nick Brown
II. A. Yander Cook
II. A. Yander Cook
Shubert
Selected
I"
of Yenice"
Leo. Zelenda
Nutzer
J. "Weiss
R. Yollstedt
Y. Ballek
i
NaSim odberatelflm!
Klademe na srdce vsem odbta
telum naseho casopisu, kteri do
sud sve pfedplatne ntobmcviii
aby hledeli tak ncinit co
- .dffve jepfflfe gj,
. mla vf-lz ta
i uvucuui anvic vuvuwi a"m
rrviu jesie jeunuu, umwvv-u.
pfijiti o zadne cislo pferusenou
dddavku, zaslete sve pfedplatne
ihned. Odvarka Bratfi, Vyd.
Pohyblive obrazky v
nedeli 18. brezna v o
perni sini. - Blue Bird
fotohra Carter De
-ayen ye "THE
WKUINU DOUK"Kras-
ny obraz v 5 jed. 1 ko
micky obraz a Forduy
tydennik.
Podekovani
Ja nizepsanv pfeji si podekova
ti co nejvfeleji
Dm Kalalovi v Clarkson
za zdarne provedeni operace na
moji manzelce. Jsem velice s vy
sledkem uspokojen jezto manzel
ka moje se nyni eiti velmi dobfe
a naleza se na ceste k uzdraveui.
Odporucuji kazdemu Dr. Kalila
kazdemu jako lekafe svedomiteha
a uvedomeleho.
Frank Zdenek. Clarkson, Neb.
Ztrata! Y sobotu. dne 10. bfez
na ztracena byla na ceste vedouei
severnc od Clarkson nova bogova.
voj s vahami a nekjochem. Kou
pena byla toho dne od finny Bu
kacek a Zrust. Kdo ji nasel necht
-iost tak laskav a liavratl kr
- - i i y, TT1,.
1K ut-mi oourzi oumemi. ni; r
v adm. t. 1. (14) '