Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 06, 1917, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wet
CLARKSON
; Theodore Fllipij ktery nyni
cestuje pro jistou pojistovnu ve
Statu Iowa, meskal zde minuletio
tvdne liavstevon u sve malkv.
; Fred Kncera meskal v patek v
Platte 'Center, kdez vyrizoval ob
cliodrii zalezitosti.
F. J. Miller oznamuje prodej
peknelio piana Alois Kudrnovi a
zaroven dovidame se od p. Mille
ra, ze jest to jiz osmdesate piano
iter&prodal za sveho obchodova
hi zde. Jest to slusny pocet a sved
.c to o dobryeh vlastnosteeh pian
ktere prodava.
'. Adolf Vraspir meskal ve stfedu
y Dodge za obchodhi zalezitosti.
, Pani Katerina Folda z Ho wells
byla zde mimily tyden navstevou.
Manzele Jos. Tichyho odsteho
vali se ve ctvrtek do Leigh, kdez
?,hodlaji se trvale usaditi.
.:. Neni vice suzovan. Tak zv. rev
"maticke zachvaty. ehripkove bo
leste, rozlamane zada. bolave sva
ly aneb stuhle klouby jsou prizna
ky pf enracovam, slabych a nepra
.cujicich ledvin. E. L. Turner.
."Homer, Ky., pise: "Po dobu co
uzivam Foleyho ledvinove pilul
ky, nejsem stizen vice." Sesilte
slabe ledviny a pomozte krvy zba
viti se kysliku a jedu. (m)
E. H. Koza.
Pani Anton J. Karlova meskal a
minuleho tydne v Omaze, kamz
doprovazela svou dcerusku, Idu
ktera. setrvja tarn po nekolik me
sicu v sici skole.
Pani James L. Stranska odebra
la se v sobotu do sveho domova v
Dwight po nalezitem zotaveni se
ze sveho onemoenem. Pani Stran
ska citi se nyni dosti zdravou.
Manzele W. AY. Luxovi meskal i
minuleho tydne v Omaze navste-
TOU.
Karel Kutin byl dues v How
ells na podivane.
Vaclav Kadlec, ktery nyni by
dli v Benson, byl zde po nekolik
dni navstevou u pfatel. Dues rano
odejel zpet -domu.
K$ei$ Novotny odejel dnesni
ho -idne do Lewiston, Montana,
? kdez hodh'i se zdrzeti po nekolik
dni v'zajmu prohlidky pozemku.
F. F. Mundil z Linwood a Dr.
; Kalouch z Prague, Neb., meskaji
j. dues v nasem meste v zajmu ob
''. chodm zalezitosti.
Pani Josef ka Malenova. z Leigh
meskala-t zde dnes navstevou u
. pfatel.
Poctivy dopis od poctiveho muze.
Enos-'Halbert, Paoli. Ind., pise:
- "Uhnal jsem si velky kasel tohoto
podzimu a kaslal jsem nepfetrzi
4: te. Sotva jsem mohl spati v nnci.
"; Zkusil jsem nekolik ruznych 16ku
ackoliv vse bylo bezvysledne. Ob
r staral jsem si Foleyho Honey and
. Tar a jiz prvni lahev mi ulevila a
i. za kratko zbaven jsem byl kasle.
Odporucuji jej vfele proti kasli."
Obstarejte si pravy lek. (m)
E. H. Koza.
ZAVOLEJT3 NAS!
Stane-li se neco ve vasem okoli.
co by stalo za to. aby uvefejneno
bylo v nasich listeeh. zavolejte
uas, anebo do)iste nam. To co za
jima Tas. bnde za jiniati i jine ote
nare a list nas iwiliude tak loch
nejoblsahh'jsich a nejs)ok,hlivrj
sich zprav.
Sesili mu srdce.
Cleveland. O. Ye stfedu rano
provedena byla w zdejsi mestske
iiemocnici tezka ojjeraee na Syl
vestrovi AYilliamsovi. jemuz bylo
srdce sesito. Tento 38 roku stary
muz napaden byl v noci nezna
, myin. muzem, ktery zasadil mu
tfad'fiou rami do prsou a niiz zasa
hl i srdce. Zraneny odbehl do ne
daleke kavarny, kde klesl v bez
f vedomi na podlahu a hy rychle
'tdbpraven do Huron Road nemoc
'' sitice, kde dostalo se mu prvnDio o
r;6etfcni a jelikoz lekari shledali,
ze byl bodnut do srdce, dali ho
xpfeyezti do mestske nemocnicc,
--.(jjkde; byl zraneny podroben opera
kterou provcdli lekari .0. A.
"Webber, Stevensfield a Sheets.
...-Leva cast prsou .byla zraninemu
otejyena.;U dva ;z lejvafu podrzeli
srdce. ktere Webber tremi stehy
tvj.seili. Iiekari. udan. ze'jest nadeje
Poslanec J. B. Sindelar pise proc
jest proti pfedloze o Mocket
tovu zakonu.
Dovolujeme si prinesti verny o
tisk dopisu. ktery zaslal zastupce
tohoto okrsku, J, B. sindelar, o
mazskemu Ceskemu Narodnimu
Sdruzeni, v nemz oznamuje sve
rozhodnuti o Mockettove pfedlo
ze. Dopis jest obzalobou pro eeske
lidi v Nebrasee a musime prizna
ti. ze zeela opravnenou. Poslanec
Sindelar odfivodnuje rozhodnuti
svoje nasledovne:
Ceske Niirodni Sdruzeni. Oma
ha, Neb. Panove: Na Vas do
pis ze due 3. I'mora az dues mohu
odpovedet. Pamatuji se dobre. ze
pro lockettovu pfedlohu nejen
ze jsem volil, ale ja pro ni i pra
coval v nadeji, ze Cesi te prilezi-
tosti pouzijou. Pozoroval jsem
jiz tenkrat, odkud vitr fouka a
ze Nemei te pfilezitosti pouzijou
vzdy, kde budou moei. Kdyz ta
predloha se stala zakonem, ja pfi-
jel domu (do Howells) napsal
jsem petici, poslal s ni syna, aby
obstaral potrebne podpisy, eoz se
take stalo. Ale to je tak vsecko
co se stalo A zda se, ze i v jinych
Ceskych osadaeh se tak stalo. Ne-
bo -v kolika Ceskych osadaeh toho
zakona pouzili? A pfece si my
slim, ze by se v Nebrasee mohlo
licit aspon ve 25 skolach kazdy
den hodinu cesky. Znam sam sko
ly, do ktery ch chodi jen ceske
ditky a ucitelka je Ceska a )oplat
nici ke skole a tudiz i uradnici
skolni jsou Cesi, ale pouzit toho
zakona ne, kdezto Nemci. kde
je jich 50, jiz maji svou vlastmisti )ozbude. svrastuje se. pfed-
skolu a kde je jich od 25 do 50.
pak jiste pouzijou toho zakona.
A tak Cesi plati na nemecke vyu
cuvani. Die meho smysleni byla to
predloha nemecka, ale museli pa
wAt i jinych feci, aby )rosla. To
zruseni toho zakona zaso jo asi
Nemecke. nebof jiz ted' je slyset. ;
ze neni potfeba vvueovat kazde
feci, ale jen asi dvoum hlavnim.
jako pry ku pfikladu Nemecke a
Si)anelske. A dejme tomu. ze by ,
takova zaplata prsUiak za dva ,
roky-by. bj'lo: jistd,:-ie by. pak spa- j
nelstinu vyskrtli nebo by ji nebyl
kdo ehranit a pak by zde pano
vala mimo angliciny jen nemeina
a cely narod by platil na vyueova-
nemecke feci. Ja ovsem ted' ve
fim, ze by Nemei se neopovazili
neco podobneho od te doby co vy-
puklo nedorozumeni mezi Spoje
nvmi Statv a Nemeckem, ale ten-
hie zakon dela Ceehum mnoho do
bra, za ktere dobro museji vsichni
Cesi hodne platit. Jsem rozhodnut
volit pro sruseni toho zakona.
S uetou J. B. Sindelaf.
DODGE
Drazba lotu dobre dopadla.
V sobotu odbvvana drazba na
43 mestskych lotu pi. Anton Wal- j
terove v Dodge vydafila se zna- j
menite. Drazba zahajena byla o
druhe hodine odpoledni a do ctvr-
te hodiny bylo jiz po drazbe. Lo-;
ty sly jako na duacku. Prfunerna
cena jednoho lotu byla $205 a cel
kovy pfijem obnasel $S815.00. Li
citantem byl P. J. Engel, kteK
znamenite si pfi drazbe poeinal.
Loty tyto nalezaji se v severni
rasti mesta v tak zv. AYalterovem !
pfedmesti.
Proc tfeba setfit ptaku.
Malicky stfizlicek shltnc drnne
okolo GOO musek. vajicek a cei'vu.
motylku a jineho hmyzu drobne
ho. tedy do roka zniei 216.000 zvi
fatek.hmyzovych neb zarodku je
jich a jedina rodina stfizlikfi za
rok spotfebuje 1.290.000 vajirek.
eervicku atd. Pliska seda i zluta
hubi ruzne eervy. ktefi hubi obil
niny; cejka vybira ze zeme eer
vy, kfepelka sbira seminka pleve
le a pozira hlisty; kos i drozd na
sta skodlivych brouku. kobylek a
p. posbiraji: skfivani nici vselike
polni eervy. erveky. kobylky a
mravenci vajicka (.kukle) ; rehek
za hodinu lapi 600 much, tedy za
leta nejmene 126.000 musek zhu-bi-
a s rpdnou svou vice nez pul
milionu skudeu spotfebuje ; neme
ne much pochytaji vlastovky, pe
mod a -jejicK pfibuzenstvo hovi si
na slimacku, broueich, muchach a
, jinem hmyzu ; sykorka za den sni
100 housenek a s rodinou mnohdy
az 12clennou do roku poehyta na
milion nejhorsich skiidcu; proto
tfeba ptactva vsude peclive setfit
a ehranit.
Prasek pricinou bolavych oci.
Prasek na oblicej chova v sobe
nebezpeei prave tak jako stfelny
prach. Ocni lekari po vice roku
mivaji )acientky. kterez si nafi
kaji na spatny zrak, oci jim slab
nou a boli i vicka svrbi.
Tfeni vicek ma za nasledek
prudci svedeni, az konecne otecou
a v koutcich naleza se lepkavy ta-
I lovit.v v.vtok. Prohlidkou drobno-
hledem zjisteno. ze vytok ten po-
zustava z malveh krvstalku Do
nedavne doby bylo neznamo, co
nesnaz tuto pusobi, az konecne
zjisteno, ze )ficinou toho je pou
zivani prasku na oblicej. ATytok
z oci sedmi pacientu, drobnohle
dem prohlizeny. ukazal, ze kry
stalky se tvofi z n'zoveho prasku
a vsech sedm pacientek pouzivalo
stejneho prasku. Jemne casteck.y
prasku j)fijdou dovnitf oka a za
chyti se na sliznici. cimz zklihova
ti a zustanou v miste. To pusobi
drazdeni. jen se tfenini jen zvysu
je. Da my. jez prasek si natiraji
kamziei kuzi, nejsou tomuto ne-
oezpeei vysraveny jaKo ty, jez
prasku ji se pomocipodusky (pow
der puff), nebot' tim zpusobem
prach se rozletuje a vnika do oci.
Jsou to nejvice la cine prasky,
jichz pouzivani skodi nejen ocim,
ale i pleti, kteraz za nedlouho sve-
easne vrasky vyvstavaji a eim u
silovneji snazime se je zaliciti. tim
jiatrnejsimi jsou. Voda, dobre
mydlo a spravna dieta jsou nej
lepsinii lieidly.
Trim zpravy.
Clarkson, dne 6ho bfezna '17
Psenice $1.82
Oves 52c
Zito $1.20
Korna 92c
Prasata $13.60
Maslo 25c
Vejce 23c
Odporucte tento casopis va
sousedu. JistS se mu zavdecite.
semu sousedu, zdalia jej neodbira
i 21 i
Velka
drahota potravin
Kazda hospodyne poeit'uje v dome, jak veskere zivotni
potfeby a hlavne pak potraviny vseho druhu straslive stou
paji v eene. Take na k;';vn uz doslo pfed drahnym casern, lec
my, maj-ice na sklade velike zasoby a v nadeji, ze cena kavy
opetne klesne, nechteli jsme ji liasim pfatelum zdraovati.
Nyni ale kdyz nase zasoby dosly a iny sami musime platiti
kavu mnohein dvaz. jsme nuceui zdrazit ji od 1. fijna o cent
na libfc, t. j.
Specialita 21c SpecSalita
.Jakmiie hivz kaa v trhu klesne, snizime i my zase cenu
neb')!' si chceme nase pfatele udrzeti poctivym obchodovanim
Dalsi druhy tio a 26 centu. Kdo nasi kavu jeste nezkusil,
iK-lii' dejuse si o pul libry vzorek kavy a caje a fikove cikorie
kteiv zaslcu'e vvplaeeny a? do domu. Kofeni eele i mlete, sta
l? na skbrde. -Isme jedini importefi prave ceske cikorie.
Spoh'hajiee se na asi pfizen, jsme vzdy sluzbovolni,
Prvni cesky velkoobchod kavou v
v Americe JAVA COFFEE MILLS
E. J. Petru, majitel,
17061708 SO. RACINE AVENUE, CHICAGO, ILL.
P. S. 0 poclivosti naseho zavodu
presvedcte se u vydavatelstva toho
to listu, aneb u First National Banky
v Chicagu.
21c
ill
Fredplatrse na tento Eist obnase $1.50
Ct. farmerum!
Pfeji si zdeliti vsem farmerum a pestitelum vepfoveho
jakoz i hoveziho dobytka, ze stale jsem pfipraven kupovati
veskery dobytek za nejvyssi trzni cenu.
Jsem v obchodu na miste kde po mnoho roku muj otec,
Bernard Jonas provozoval tento obchod. Budete-li proda
vati nejaky dobytek, tazte se mne na ceny a ja snaiim se
vzdy kazdeho uspokojiti. O pfizen vsech laskave zada
Adolf Jonas, Clarkson, Neb.
rluzne zpravy.
President Wilson slozil pfisahu v
v pondeli pro druhou svoji lhu
tu ve sve uradovne v kapitolu.
Za pf-itomnosti clenu kabinetu
a jinych ufedniku president Wil
son znovuobnovil vazne pfisahu,
ze zastavati bude konstituci zeme
v jakekoliv krisi. jez muze muze
)ovstati v nasledujicich ctyfech
letech. Po opakovani slavnostni
pfisahy. slozene Washingtonem
pfed stoletim a ctvrt, polibil v
bibli vetu, ktera. pravi: "Pan je
nasini utocistem ; stale pfitomnou
)omoci v case nesnazi." Jak oby
cejne. byva ve zvyku, president,
slozil pfisahu a pfednesl inaugu
racnf fee pod sirvm nebem pfed
kapitolem nacez odejel do Bileho
domu v clee slavnostniho pruvo
du, v kterem nalezalo se tisice o
sob, pocitaje v to vojenske orga
nisace obcanu z ruznych casti
Spojenych Statu.
Sadne jehlice do vlasu vice.
Britskji A'lada zapovedela vyro
bu jehlic do vlasu. Veskere jen
ponekud postradatelne kovy bu
dou pouzity k ucelum valecnym.
Manzele citaji dohromady 29 let.
Mrs. Cecil Gillian Noble v Des
Moines, la., 13 let stara, zadala v
phici, aby ji vnitili jeji loutky, a
slavnostne prohlasovala, ze man
zelstvi nestoji za nic. Dala za
tknouti sveho manzela. Johna, 16
let stareho, na obzalobu z opuste
ni. Pravi vsak, ze jest ochotna ne
chati mu svobodu, jen jestli ji
vrati panenky. Oba jsou drzani v
domove jeho rodicu. Mia dicky pa
rek utekl jifed tfemi mesici do
Boone, 111., kde se dali oddati.
Manzel byl propusten na zaruku.
Prohlasuje. ze vdana zena ncina si
hrati s panenkami.
Schovavejte male zbytky toa
1(-tnil10 S'M a kdyz jich mate
vetsi mnozstvi. rozpusfte je s tro-
chou vody, az je z toho rosol. Ten
to vlejte do formieek a neehte
ztuhnouti. a mate zase nove kous
ky mydla. To same muze se ude
lati s kuchynskym mydlem, acko
liv zbytky tohoto se vetsinou skra
ji do pradla ve vane.
21c
j2ic
LOOK AT OUR STYLUd NEW
GARMENTS ALL READY TO WEAR
Vse
ste
' '
fit I u
Ceny
jsou
mirlie
Kdyz tak ucinite tak Vam
muzeme poslouziti z nasi
zasoby aneb objednati
vam vasi velikost a vzor
jaky si budete prati.
A. J. Karel,
Prave nam dosly
Nove
kary!
ry novych OVERLAND automobilu, tch
nejnovejich modelu. Automobily tyto
jsou vyrabeny jednou z nejvetsfch spo
lecnosti na svete, Willys-Overland Coi,
a jsou zpracovany die nejnovejsicli
method. Zasilka
ruznych modelu, tak ze si muzete vyr)';
brati die vasi libosti. Ceny techto krf;l
jsoii velmi nizke k porovnani vyhod kte-::
re maji nad jine druhy.
Laskave zadame
j hledli tyto kary drive nezli koupite s
jiny druh. S radosti vam vse vysvetK-
s
me.
Yarn k sluzbam,
I f pa
! Clarkson,
Ct, verejnosti v Clarkson a okoli!
Prejeme si oznamiti veskere refejnosti ze jsme pfevzali ve sv6jfi2fe
ni automobilovy zavod po pp. Vraspirovi a Kacinovi, jenz nalezse
v zadnich mistnostech bndovy rosahleho automobiloveho zsffia''
Praiak Motor Co. Venovati se budeme nadale vsem spravipiga
opravani automobilovych jako cinili nasi pf edchudcove. j VeSJrrfra '
nase prace bude zanicend. Chovame ve skladu tez rume zasota
a oleje. Odporucujeme do pfizrie
Makovsky
co si prejeme je aby
prisli do naseho . ob--
chodu a "podivali se".
Clarkson, Neb.
1
tfi zeleznicni ka
tato pozustava z :i
vas abyste si pro-
Nebraska
.4
vsecli. iiJJ
a
Nove
ceny!
Motor
Co
Zelenda
9