Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 06, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
Zanet slepeho streva
Pro t. 1. pise Dr. Miloslav J.
Breuer, Lincoln, Nebr.
Proi jest to. ze jest nyni o to
lik vice te nemoce, kterou nazyva
me winetem slepeho streva. nezli
byvalo drive? Za do by mladi na
aich otcu. nebylo o teto nemoci a
ni slysti. Pak se "vynasla" a od
to doby ji stale pf ibyva : kazdy
rok je ji vice, az dues je o ni sly
Set i ze vseeh stran. a kazdy rok
je na ni operovano tisiee lidi. To
mmo se mohou pripsati dve prici
ny, cili dva spusoby vysvetleni.
Prvni jest, ze teto nemoce ne
pribyva tolik jak se zda ; vzdy ji
byvalo mnoho pHpadii. jen ze se
liepoznavaly. Lide na ni umirali.
a nikdo neznal prieinu jejich smr
ti. Neoperovali se, uevylecili se,
a zemreli za "neznamych pricin",
zapomnelo se na ne, ponevadz to
jmeno "zanet slepeho streva" ne
bylo znamo; nebylo stale prod
lidini opakovano aby se mn divi
li, a brozili se jej. Mimilemu poko
leni lekarstvi nebyla znania pa
thologic slepeho streva : nedoved
li si vysvetliti jeho pritomnost v
t&le. a neznali co se v liem deje.
za zdravi i v nemoci. Neznali te
dy zevnejsi priznaky v zapalu je
ho, a kdyz se tyto objevily. uedo
vedli je joznati a stotozniti s urci
tou nemoci.
V-'nes jsou tyto priznaky tak do
bre znamy, nikoli pouze lekafnm.
nybrz i lidu, ze dovede i kazdy
laik ilmed idelati diagnosn. Dri
ve, .sc tyto priznaky. a smrt kte
ra'je nasledovala. vysvetlovaly za
palem strew a jinyini neurcitymi
jmciiy. Take nekdy se na to ope
rovao. Ivdyz nekdy se slepe stre
vo - 7.trhlo a hnis se rozlil do bris
m dutiny, kdez se )ak utvofila
velka dntina hnisu, a kdyz si byl
operator velice jist sve diagnosy,
a zaroveii mel neobycejnou odva
hur odvazil se proriznouti otvor ze
strany do teto dutiny a hnis vy
pustiti. Teprve pred dvaciti lety ncinil
professor McBurney v New Yor
ku prvni operaci na zanet slepe
ho streva podle nynejsiho spuso
bu; totiz, vyjmuti ho uplne. Po
tom. to vzalo jeste mnoho let nezli
lidi comu vefili a neehali se opero
vati, Musime si pamatovati ze v
tu dobu nebylo operovani v tako-
vem dokonalem stavu jako nyni, a
lide v nem nemeli takovou dfive
ru. Povazovali operaci za pouze
jeden. krok vzdalenou od jiste
smrtl. Se zanetem slepeho streva
Matcina nekonecna
prce a starosti stale
sjajou jeji sflu a zane
chavaii znamku tem
nych oci a ustrarano
sti ona pak sestarne
pFed ieiim case.
Kaida matka ktera jest unave- vesek ? ( o jest jeho ucel v tele lid
nou a seslablou, mela by ilmed ' m To .is0" "tazky jez casfo
pociti uzivati islysime. T'ziteenebo ucelu v tele
SCOTT S
ENDISION
z Norvezskeho jater
niho tuku.
jako 2B3ilujici potrava a obrnujici
silivka, aby jeji krev mohla zbo
hatnouti a zbudovati jeji nervy
anve nezu ouae pozae. -ocnete
uzivati Scott s dnes jest
sveto-znamy. Zadny alkohol
Scott & Bovne. Bloomfield, N. J. 16-4
Vejce k nasazovani
od
S. C. Buff Orpington
slepic prodava
LUDVIK LUXAp
liowells, Nebraska
nepfisli dokud uz nezkusili vse
cko ostatmho. a dokud obycejne
nebylo jiz pozde na cokoliv vubec.
Neni tody divu ze tedy skorem
kazdy na operaci zemfel ; prici
nou smrti nebyla operace. nybrz
dloube odlozeni operace. Timto se
ale lide naucili neodkladati (ucili
se pomalu: lide se vzdy pomalu
uci novym vecim); naucili se ne
odkladati operaci az uz se stal
stav bcznadejnym. Kdyz se doka
ziuo ze vcasnou operaci se da za
ehranili zivot. teprve zacalo pri
jiadu teto nemoce ''pribyvati"
jionevadz lekafi po nich davali
pozor, poznavali jejich nebezpeci.
kdyz ji nasli tak ji urcite i)ojme
novali. svym pravym jmenem.a a
tvicne s ni jednali.
Za druhe, musime se zminiti ze
jsou nekteri lekarsti s)isovatele
kteri skutecne mysleji ze pripadu
zanetu slcjieho streva jest skutec
ne easem vice. Toto jest, doposud
tezko dokazati. neb teprve se tu
ze kratkou dobu udrzuji presne a
spravne cisehie zaznamy o teto
nemoci. Takhle za padesat let bu
de mozno skutecne rici jest-li ji
mezi lidmi jifibyva. Ti kteri toto
tvrdi. tomu pripisuji vselike pfi
ciny; ze je to spusobeno stalon
zacpou (ktcre mezi lidmi skutec
ne pribyva nasledkem zmeny po
travin a zamestnani lidi: pouziva
se vice sytych jidel. a kona se vice
sedave prace. Nasledkem toho se
zdrzuji v stfeve bakterie a skod
live latky vytvorovany rozkh'tda
nim pot ravin. Nekteri to svadi n
plne na jidlo. tvrdic. ze bud' zme
nenymi spusoby vafeni jidly
tejsinn a mene zdravymi jidly.
neb chvatavymi spusoby 11 stolu
v Americe obvyklymi. neb castym
a prilisnym )fejidanim, jez je fu
ze obvykle. a mnohymi jinym pri
cinami. ze se spusobi v tele zvyse
na nachylnost k teto nemoci.
Teske jmeno ''zanet slepeho
streva" jest vlastne nespravne.
"Slepe stfevo" cili anglicky
"caecum" jest belky, slepy konec
velkeho streva, na spusob pj'tle,
na prave a dolejsi strane bfisni
dutinv. Toto bvva take nekdv za
palene, ale nedava takove prizna
ky jako shora udana nemoc; neni
nebezpecne, a celkem jest to nepa
trnv stav kterv skorem vzdvckv
prejde bez jiriznaku a pacient mi
nevi ze byl nemocen. Vsak, u do-
lejsilio konce slepeho streva jest
cervovity pfivesek (vermiform
appendix), kterv jest spojen s
vnitrkem slepeho strevem a ma-
tlym otvorem. Tento pfivesek jest
tak tlust .l"ako obyeejna dfevena
tuzka. a od tfecb do )eti palcu
dlouby. Tento. kdyz se zapali,
spusnbuje tak zvany 4apj)endi
eitis" kterv zavinuje tolik oiera
ci. K ("-(Mini jest tento cervovity pri-
nema zadneho, ale jeho pritom
nost v tele se da vysveliti. Tento
maly kousek. v slohu stejny jako
stfevo. jest pousfaly zbytek. cili
stopa. j)o ustroji ktere je v nizsich
tvorech lepe vyvinuto. II kone
jet appendix jako velky ytel do
nejz se vejde nekolik kvartii : u
zajice jest, ajipendix tak velky ja
ko cele velke stfevo. U vsech byl i
nozravyeh zvifat jest velky, pone-
I vadz jest ho potfeba aby se v updi
' A 1 - 1 1" 1 1 1
potrava zdrzela delsi
(io ou. jak
jest otfeba k dokonalem u zra
veni. V psu a masozravych zvifat
jest pnmerne mensi. ale pfece vet
si nezli u cloveka. C'lovek jesl ziv
na lehei, vyzivnejsi. umele pfi
pravovane strave. a nemfi toliolo
us'troji zaiotfebi; proto z'.-aci dr
lezitost. a jest tak malinke: a pro
to se muze clovek iirave tak do-
bfe. ba i le)e odbyvati, kdyz je
lekaf operaci vyjme.
Zajimave jest na to pohlednou
ti jak se jednolliva ustroji z lid
skeho tela ztraci, neb se v nem vy
vinuji. Kdyz jest jisteho tela po
tfeba, tedy tomu jednotlive? k'ory
e ma dobfe vyvinute dobfe
)ios)iva, a je zdravejsi a lepe na
torn nezli ten kterv je ma spatneji
vyvinute. Tedy ten clovek spise
a snadneji pfezije veskere nepfiz
nive vlivy ktere jiracuji proti
blahobytu naseho )lemene. vzdo
ruje jim, zustane na zivu, odevzda
svym potomkum tu nachylnost,
ten smer k dalsimu vjvimiti to
hoto ustroji; kdezto ten jednotli
vec u nejz jest toto ustroji puvod
ne spatneji vyvinute jest v nevy
hodnem )Ostaveni vuci svym okol
nostem, snadneji jim podlehne, a
nenecha za sebou potomky, a te
dy kmeny s timto ustrojim nevy
vinutym. se ztraeeji. Timto sjiu-
sobem jn-acuje priroda k zbavenijiiic nesnilo.
cloveka eervoviteho jirivesku k J Pod nizkym strojem vysoko
slepemu strevu. Chn jest tento neskakej.
privesek del si a vetsi, tim je v
nem vice prilezitosti k zanetu. i)o
nevadz se v nc'in zdrzuje vice na
kazliveho a drazdiveho obsahu.
rrn-ofla to ma taK zai-izene,
kdyz clovek tento privesek nepo-:
trebuje. aby ti lide s dlouhym a
velkym podlehli zajialu jeho a ze
mreli. a tato vlastnost aby se z
plemene ztratila : kdezio lide s
kratkym )riveskem a nepatrnym.
ujdou teto nemoci. a jejich po
tomci io nich zdedi tu vlastnost
miti privesek mensi a kratsi. Tim
to sjiusobem zahynuti chybujicich
a vytrvani schoi)nych meni priro
da sve tvary pres nescislna poko
lMii a stale se zlepsuje.
Vsak. priehodem lekavske ve
dy a chirurgickeho umeni. se pfi
rode tento vyvin ponekud ioru
sil. Se vzrustem vzdelani, prikla
da se vice dfilezitosti jednotlive
osobe. Pouze v nutnem nebezpeci
vyzaduje se obet jednotlivce za
dobro kmenu. Kdyz se nekteremu
iednotlivci vyjme privesek k sle-
penm strevu, jest tento zbaven
pficiny pfirodni k jeho odstraneni
z naseho stfedu. On vsak touto o
jieraci neztrati dedicnou nachyl
nost k dlouhemu pfivesku; jio
tomci jednorukeho cloveka maji
pfece dve nice; a potomci opero
vaneho mohou miti nfiveskv tfe-
ba Teste delsi nezli drive. Timto i
spusobem vidime ze kazime pfiro
de jeji plany na zlepsovani Hd
stva; vsak tomu neni zadna po
moc. neb zadny jednotlivec si
neda fici aby se nechal zemfiti
od zanetu )fivesku k sVi'mu
strevu, za pficinu aby ubral z
piemen osobu s nachylnosti k vel
kemu vzoru tohoto skodliveho li
st roji.
A nyni, co jest puvod uebo pfi
cina tak zvaneho zanetu slepeho
stfeva? Timto mimnie vlastne, co
jest puvod a pfieina zanetu eer
voviteho pfivesku j slepeho stfe
va? Tento je dvojilio druhu. Pra-
vili jsme ze jest easto zanet prave
ho slepeho stfeva, ale tento nema
zadne zle ueinky neb priznaky.
ponevadz jest dosti mista a
by mold bez bolesti a bez obtizi
oteci, a dobry odvod na patholo-1
gieke odmesky zapalu. Kdyz
vsak tento zapal se rozsifi a dosia
ne se do vnitfku pfivesku. jsou
lined z toho obtize. Dntina pfives
ku jest mala, a otvor do slepeho
stfeva jeste mensi, a kdyz vnitfni
blany za)alem oteeou. jest otvor
zacpj'm, a zamezen vystup slizu
neb hnisu kterv se uvnitf tvofi. A
toto uzavfeni skodlivyeh jiatlndo
'jiekyeh latek uvnitf tvofi eelou
vj'iznnst a nebezpeei teto nemoce.
! Xejdfive to spusobuje horecku.
Tato vsak vystoii)i v zacatcich
nemoce, nezli se obievi ostatni
priznaky. a proto ji easto nezpo
rorujeme; neb kdyz se nemoc zhor
si. take horeeka nekdy klesne.
(l)okonceni pfiste. )
Edison pry pracuje na novem
valecnem vynalezu. Tajna prace
velikeho vynalezce vzbuzuje
domnenku, ze pracuje na novem
valecnem pfistroji.
Orange, X. .J. Thomas A. E
di.son pracuje v zvlastin laborato
ri ve sjiojein s vladinmi oilbonn-
' ky. Praeuje se dlouho do noei. ale
oe m- jedna, jest tajemstvnn.
Strazt- hlidaji i)oxemek wsechen
v-as. Edison jest prededou porad
niho vyboru namornictvi. IMize
Edisonove dilny jest velka budo
va z zelezneho rohyl)anelio jile
cliu. s okny zamrizenynii. Z dobre
lio pramene jrisla zprava. ze pan
Edison jiraeuje na niodelu velike
ponorne lodi. Jista osoba. stojiei
v iizkem styku s veei. pravila, ze
p. Edison se velice zajinui o vyna
lez. kteryniz by bylo doeileno, ab
oj)erator podraofskeho chinu mo
ld videti do velke dalky, ale svet-i
lo jim poustene by nebylo viditel
ne. Pfed nedavnem se pan Edison
vyjadril, ze jest zapotfebi vyna
lezti neco, o cemz jeste nikdo ne
mii ani tuseni. Noy.n. ze nyni pra
cuje na necem podobnem.
Nenazyvej se chudym, proto
ze tvoje sny se nesplnuji; skutee
ne chudym jest jen ten. komu se
& fg&, ,
1 DR. E. P. ZOERB 1
le'kar a ranhojio
CLARKSON,
NEB.
Ufadovua nad restuarantem Ku- Q
i-n... .. o .i ii ,..;
uih.h a oauucterse na mavni unci.
Telefon Mslo 88.
I Dr. S, 8. Allen
LEKAR A RANHOJIC
7. v LiarKson. reorasKa.
$ K najiti v jich uradovne nadi
5lekraou Kozovounebv lekarn
Dr. F. J. KALAL,
Cesky lekar a
operator
Die lekarske etikely neoznamuji sve pa
cienty v casopisech. Tel. ufad 45.
Ufadovn nad obchodem A. J. Karla.
j j
' )
I
j CLARKSON, NEBRASKA
!
Dr.O.P.Schnetzky
lekar a operator
Oradovna v badove First Nat. Bankn
Zkniena oietrovatelka rzdjr pri race.
SCHUYLER, NEBRASKA
I Dr. A. J. Knight
ldkar a ranhojic
v Howells,t - Nebraska
UFadovna jeho baleza se v Kova
fovS bndove. Telefon Cfalo 96.
i
fDr.H.D. MeyerJ
Igkai a ranhojic
V HOWELLS. NEB. ;
Jeho ufadovna naleza se v do
mS p.Jos.B.Svobody t.j.dru-
me p.jos.iD.ovoDoay t.j.aru-
he dvere Doledne od obcho-
m.
du p. . . Sindelare.
28
Made by the
Rock Island
Plow Company
I
4
HERE is the tractor that will do all your
any other tractor made the famous Heider
All Purpose Tractor. Proved by nine years of
Come in and talk
high speed gears running in oil enclosed in an oil-ttght dtrt-proqf
case with the famous Heider friction drive which means more
power with
Waukesha
sene or
when
t.cs? x.
,v
sr
x
Bukacek
CLARKSON,
:mVsv
In
Severuv
KASEL
jest obyiejnS jednfm z
nejznam6jich pffzna
ku pfi zapalu prudu
5ek, krecovitm zakr
tu a chfipce. Abyste
kaSel ten zastavili a
tak rychle ulevy zi
skali, berte
desky
kalendaf
na rok 1917 jest ji2
hotov! Zadejte jej
v lekiirndch. Jest
zdarm.i. Nemd-li
jej vaS lekirnik,
piste pnmo ndm.
SEVERUV
BALSAM PRO PLICE
(SEVERA'S BALSAM FOR LUNGS).
Ditky, tak jako dospeli, mohou jej brati, ano i nemluvnatum
velmi dobre prospivd. Jest velmi prijemne chuti. Berte
jej pfi kali, nastuzeninach, chraptivosti, bolavem hrdle,
kasli pri zanetu prudusek, kfecovitem zdskrtu a pfi kali
z chfipky. Geny 25 a 50 centu.
Ptejte se v2dy o Severovy leky vSude v lekarnach. Neberte v5ak napodobeniny
a nahra2ky. Zadejto vyslovnu jen Severovy ieky. Kdyby je vaa lekarnik nemel,
objednejtc si je pnmo od
W. F. SEVERA
Dr. K . H. Breuer
Specialista na zenske nemoce,
a operacni pnpady.
Dr. Mil. J. Breuer
Specialista na vysetrovani a le
ceni tezkych vnitrnich nemoci.
Pokoj 216 v Security Mutual budove
12ta a 0 nlice
Lincoln, :: Nebr.
Piste nam neb prijed'te.
W. B. Sadiiek,
Cesk pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. 0. Building
FRANK HAMPL,
regis trovany
OPTIK
statu Nebraska.
Jsem vzdy pfipraven kazdemt
poslouziti se vsira co do oboru toho
to nalezi. Navstivte mne v men
zlatmckem obehodu
v Howellsv - Nebraska
Dopisujte do tohoto listu. Uci
nime jej tim zabavnejsim.
Higli Speed Gears
Enclosed in Oil-Tight
Dust-Proof Case
Zfeider
over the sturdy, durable Heider. With its few-
less expense with the powerful heavy-duty
motor that runs on either
gasoline it is the lowest-priced
price is measured by service.
ume hi aim gee an me aecans
purpose
tractor.
&
Severuv
Gothardsky
olej
(Severa's Gothard
Oil) jest vten
liniment proti po
vrchnim bolestem
a kfeCem. pfi na
stuzeni, revmatis
mu a otokacb.
Cena 25 a 50c
CO., Cedar Rapids, Iowa
W
Dr. J. W. Koutsky
CESKt LEKAR
Praksi svou obiuezuje vyhradnfi na
nein-)cnici a prostfeuky laboratofe k
rozpoznan( a IdCenf nemocf vnitfnfch
a operafinfch. Ordinnje dopoledne
v nemocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v dfadovne 5. 405 No 24. Str.
SO- OMAHA, NEBR.
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :: NEBRASKA.
I
R. & HART, M. D.
lekaf a ranhojic
Zvlaitni pozornost reaaje fHfmori'
ui itryli a aroklfdce o5. Tal. 9SZ.
SCHUYLER, NEBRASKA
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zalejsitostem
trenuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
mm
Model C
12-20
Pulls three 14-inch bot
toms plowing about an
acre an hour.
work and outlast
4-wheel, 4-cylinder,
actual field work.
low-priced kero
tractor,
on v Vf
Zrust
IV
!
iil
NEBRASKA.