Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 06, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZflPADU
ECHO OF
THE WEST
Rocnik-Volume IV.
Clarkson, Nebraska, v litery, H. bfena (March) 1917
"Entered as Second-Class matter August 4. 1913, at the post office at Clarkson, Nebraska, under the Act of Congress of March 3. 1879.
Cislo-Number 33
OZUENA
CLARKSON
"Ve prospech Ceskeho Narodniho
Sdruzeni.
Jest nam sdeliti s nasimi etenafi
velice potesujiei zprjivu. ze nas
divadelni krouzek rozhndnul so
sehrati divadlo ''Nasi Furianti"
ve prospech Ceskeho Xarodnmo
Sdruzeni a sice nejspise druhou
sobotu po velikonocieli. Jest to
pohnutka veru slechetna a doufa
me, ze vefejnost nas co mozno nej
vice bude podporovati v snahaeh
nasich. Yykonali jsme jiz sice
neco ve prospech osvobozovaci
akci u has v Clarkson, ale to jest
prills malo. riyia by to na nas
skutecne hanba. takovii'vclka o
sada ceska. a by nevykonala vice.
Az dosud sebrano bylo u nas asi
na $600.00, coz abyehom so zasa-
dili to a dovrsili jeden tisic aneb
l vice? Ukazme, ze ne.isme Ceehy
pouze slovem. ale vlasteneekym
skutkem a cinem, dokazme. ze
mame plneho prava k onomu hr
dinnemu narodu eeskemu se hla
siti. Pfispejte kazdy, prace sdru
zeni pfinese ovoce mnohokrate
cennejsi, kdo jste dosud nepfispel,
pfispej lined jezto kazde pomoci
jest tfeba. Snazne zadame a prosi
me nase ctenafe bv pfi zasihini
sveho predplatneho neopomenuli
priloziti jakoukoliv castku pro
na akci. Kazdy obnos mimo nasi
kvitance v casopisu bude tez kvi-
tovan ve vykazu omazske odboc
ky, kaniz vsechny pfispevky me
sicne budou zasih'my. Nuze. ze
neodepf etc jeste nam pomoci ? Da-
li jsme jiz jedriou. dvakrate, ba i
tfikrate, dame jeste, jezto dustoj
na prace neni dosud dodelana a
praye nyni jest zapotf ebl vice fi
IMSSii 'pftdpnfy. "Kdyz prkcoVali
.isnle' az dosud jen zvolna. vzpruz
me tedy sily sve a napravme co
jsme sanedbali, odplata nas ne
mime, ba bude to sladka odplata.
A ze vlasti nasich otcu a matek si
"vazime, dokazme skutky. Nevefte
stvani proti tern, kteri akci stoji
v Sele. jsou to muzove kteri maji
svoji autoritu. popularitu a pra
vou a nefalsovanou laskou lnou
k osvobozovacim zajmum. jsou
"to prave synove Cechie. Xejsou
to malichcrnosti s ktervmi nvni
jedname. historic bude nase po-
tomci poucovati o pohnute teto
-dobe; co by fekli o nas kdvz b
-chom pomoci odepfeli. Nebyla by
to hanba na nas? Nebvla bv to
cerna skvrna v te krasne knize?
Vice vykonati nomuzeme nez pfi-
speti nejakym tim dolarem. nuze.
tedy, pfinestr neb zaslete jakyko
liv obnos. kazdy sebemensi pri
spevek bude s vdekem pfijat.
Mnokrate jsme se honosili tim. ze
Clarkson. Ilowells a Dodfre moz
no zvati "'malym' ceskym kra
lovstim. a nyni "kralovstvi?' nase
ma dumati. Xe, osada nase byla
je a bude ceskou !
Schuze skolni rady.
Zdejsi skolni rada sesla se mi
"taulebo tydne v pondeli a v patek
vecer by zvolila ueitelstvo )ro
pfisti skolni obdobi. Jak se dovi
dame, dosud bylo zvoleno pouzo
nekolik ucitelok. kdezto ajijlika
ce nynejsiho fidiciho byla za ne
znamych nam )ficin odlozena na
pozdejsi dobu snad take i )ii
"hodnejsi dobu. Proc tak ucineno
bylo nevimo. ale tusime. zo jiste
ne vzbledem ku kvalifikaci prof.
Tjawrence. neb tento po dobu jeho
pusobeni zde povzncsl skoly na
Tiejvyssi mozny stupen za stavaji
cich pomeru. Doufame. ze sluzby
jeho budou nam oiet navraceny.
Damske kabaty a sukne.
Ctete nasi ohlasku na jinem mist
Chleboun Pros.
Platime nejvyssi trzni ceny
za prasata. Zkuste nas.
Nye Schneider. Fowler Co.,
"Clarkson. Neb.
Budeme miti denni elektrickou
sluzbu?
Vcera vecer konala se v m T'st
ski radnici schuze zdejsioh ohea
nu. ve ktere vyjednavano bylo v
zajmu znzeni denni elektriky pro
nase mesto. Pritomen byl slusny
poeet a jak se nechalo vyrozume
ti. sentiment vsech klonil se ve
prospech denni sluzby. Nyni tedy
zalezitost ona lezi v moci most
sky eh aulorit by s veci nalozili
jak nejlepe uznaji. Ackoli piseme
)onekud predcasne. neni nam
mozno iodrobne o cole veci se
dues zimniti. ale nejspise stane se
zo budou voleny bondy na )osta-
veui nove mestske budovv a zrize-
ui novo elektrarny. Dues vocer
konati bude mestska rada schuzi
ve ktere ujednany budou prviri
kroky. Priste podame vice.
Oznameni !
Dovoluji si oznamiti ct. damam
v Clarkson a okoli. ze jiz jsem se
navratila z Omahy, kdez nakou-
pila jsem velkou zasobu klobouku
a ozdob pro jarni obdobi. Otevi
raci cinv. Kav vviozim k vasemu
prohlodnuti vse, budou jiristi pa
tek a sobota, 9. a 10. bfezna. Nav
stivte nine a prohlednete si pek
nou tuto zasobu.
rarie Bukacek, Clarkson.
Hudebnf koncert due 17. bfezna.
Kvapem blizi se k nam den 17.
brezna. kdy uspofadan bude Ji
rovcovou orchestrou bohaty hu-
debni jirogram ve zdejsi operni
sini. Jak shledate z oznamky, kte
ra naleza se na jinem miste t. 1.,
)orad jest to vyborny, tak ze lze
ocekavati neco veru uslechtileho
a zabavneho. Yybizime ctcnou ve
fejnost by koncertu se co mozno v
nejhojnejsim poctu sucastnila, ne-
echo, podobneho se-nam pnhs'cas-
to nesktta. Clenove orchestry ko-
naji nyni pilne zkousky tak ze
vse )fedvedeno bude ultra ume-i
lecky. Vstupne jest malicherne. ba
velnii nizke, a tu z ohle.du na fi-
nancni stranku nemusi si zadnv
cinit obav Kdo hudbu nemiluje.
ten nevi co je svet ; a proto aby
toto na vas neplatilo jiste se kon
certu sucastnete.
Schuze "Colfax County Fair
Association. ' '
Zitra, ve stfedu due 7ho brezna.
odbvvati so bude ve Schuvler v
niestske radnici schuze vzajmu u-
tvofeni sdruzeni jiro okresni vy
stavu. kterez ponese jmeno "'Col
fax County Fair Association.
Schuze zahajena bude o U2 hod.
odpoledne. Jedenkazdy 'jest vy
zvan k iicasti.
Nase damy a "kratke" sukne.
Tiovek. ktery se nevyzna v
modnich zalezitostech, jiste by a
ni nemohl tusiti, jaky vliv mohou
miti kratke sukne na obuvnieky i
prumysl. Xa nedavne konvenci o -
buvniku ve Filadelfii bylo doka-
zano, ze kratke sukne pfinesly
buvinckemu prumvslu velikv zisk, i
ponevadz damy musi nositi draho-
cenne stfevice. kdyz sukne nejsou i jest Rock Spring uhli. Jak dlouho
dost dlouho. aby lacinejsi obuvjtoto potrva neda se nyni odhad-1
zakryly. Kdyby pry byly )rodlou-j nouti. ale mozno to nazvati novym
zeny o jediny palec. znamenalo . 4humbukem" k vydirani vefej
by to pro obuvnieky obchod ztra-.nosti.
tu v obnosu desiti milionu dolla-' .T, DT? PElKIG0 spoiel.liv
ru. Tedy jiz z obchodm'eh duvodu j - - snilf.:!1i;a!1 ., i.mn,lt uni0
a z ohledu na obuvnieky prumysl
jest nutno. aby amei'icke damy
nosily kratko sukne a vysoke st re
vice. Xepfejitali jsnie so u zdej
sicb obchodniku jaky vliv maji
'lai'ksonske damy a jich kratko
sukne na zdejsi sirovicni obchod.
ale jiste nobudo so to lisiti od ii-
nv.-l, tA,. ,lv tjil.-.'. win, .
vuji mode.
"Dobry, staro-modm lek.
Folevho Cathartic tableikv.
prospesuy lek. zcela procisti u-'
stroji. sesladi zaludek a uprai
jatra. Profti no'izivnosti. zacj)e. ;
spatnemu dechu. nadufivosti. ve-:
trum, at., zadny irostredek netesi
so lepsimu odpoi'uceni nez tento. j mu tak jirospela ze jsem pokra
Pfivede telo a ustroji do nalezite- j covala mu davat ten lek az se uz
ho stavu. Cm) E. II. Koza. i dravi. (f)
Vehlasny kouzelnik v Clarkson
pfisti patek.
Ctvrte a take i posledni oislo
letosniho lyceuin kursu odbvvati
so bude ve zdejsi operni sini prist i
patek vecer. t. j. due 9. bfezna.
Tentokrate to bude neco zcela ji
neho oproti pfedeslych eisel. neb
bude to kouzelnik Pay Newton.'
Xewton narozen byl v novoanglic
kem statu Connecticut a pfichazi
k nam s titulem ' Prince kouzol
nictvi. " Podiste jolio byl Hart
ford, odkud odstehoval so so svy
mi rndici do statu Elaine, kdez na
byl svelio kouzelneho umeni Xew
ton pravi. zo jeho prvni zkusenost
v koir.elnictvi bylo zbavovati na
jich farme bramborove kere nici-
A'elio hmyzu pri cemz prvne seznal
ze ma kouzelneho nadani. Odebral
so tody do skol a studoval. Vysle
dok jeho uceni za kratko byl ze
nabyl jmena "Princ kouzelnietvi,"
a taktez pod timto titulem zavita
Newton v )atek do Clarkson. Bu
deme miti pfilezitost sledovati
jeho carovne vykony. proto neo
pomente )f-ijiti. Jak jiz z vrchu
uvedeno. jest to posledni eislo ly
ceuin kursu v nasem mesto, kterez
pod zastitou zdejsiho obehodniho
sdruzeni bylo pofadano. a jak jiz
mozno nam jen tak povrchne vy
zraditi. budeme pfitsi sezonu miti
zde zase podobny kurs. ovsem alej
od jine spolenosti a take jine u
melci. Noopomente tedy, ze v
patek bude zde kouzelnik.
Upozorneni!
Kazdy m dnem dochazeji nine
velke zasoby stfevieu riiznyeh
vzoru. ktere mam vylozeny v mem
obchodu k vasi prohlidce. Z me-
ho velkeho skladu lze si snadno
vj'brati par stfevieu die vkusu.
Usetfim vam penize na koiiDi
jarni obuvi proto jiste nine nav-
stivte. Ceny moje jsou moderatni.-
Jan Markytan, Clarkson, Neb.
Bfeznove stehovani.
Jako obycejne tak i lotos jest
nyni na vsech stranach mnoho ste
hovani. jedni stehuji se tarn druzi
zase onam. Pro nfilis velke mnoz-:
stvi noni nam mozno jmena jioh j str vdlk 02ndmil ve snemovne,
uvesti. neb snadno bvchom neko- j ie ngn:ecka vlada rozhodla se k
h0 vvnechali a za druho ani nevi-1 novym "odvetam", to jest tryz
mo kdo so kam stehoval. Doufa-! ndni zajatcu ze zemi spojeneckych
11H
y.o iimim t.li nobii.l.. vi vl.'m
vykladano j
.
DR. WARTA, ooni. ufini. no.;ni ,
a kroni sjiecialista z Omahy. bude ;
ufadovati v Clarkson ve ctvrtok.i
dne 15ho bfezna. a sice v ufadov-
ne Dr. Kalala. kdez leciti bude ne
moce ocni. usni, nosni a krcni a
'-carovefi fipravovati bryle.
'Rock Spring" uhli snad jiz
nebude. j
V. P. draha rozeslala oznamoni.
ze od 1. cervna 1JU7 pfestane pro-
jdavat Rock Spring uhli. jezto prydvou, tfech a i ctyfech. Vsech nv
je spotfebuje sama pro sebe: tak i deti jsou zivy a dobreho zdravi.
o-jbudem muset kupovat uhli jine )0 : -
1. eervnu. ale iest malo druhu '
uhli. ktere jest tak dobre, jako i
mt1
na
jk.it i v Ckulc.son. dne 24. !
a sice uo o
hod. odpol.
Kdyz jste nastuzeni. Kdyz jste
se fadne nastudili. tu teprv io
nate (lobi-o vlastnosti Chamber
lain's C'ouirh li'Miiedy. Pani Fran-
k Crockerova v Pana. 111. pise:
. v. I.'. T i .. .:
Pfiiieix .micicok jaei MM
mile zimy so tak nastudil e so
mu lo usadilo na plicieh tak zo
niel strasne zachvatv kasle. Ieli
isme o noi velke starosti, neb lek..
ktery jsme mu davala ani dost
inalo mu nepomahal. Sousedka '
mluvila tak jiochvalne o Cham-'
berlain's Cough Remedy ze jsem;
ojatfila lahev a jiz pi'vni davka !
Z evropskd valky.
Londyn. Kdyz byla nemeckou
vladou ohlasena bezohledna kam
pan ponorkova, byl vydan slib, ze
ponbrky potopi nejmene million
tun lodni nosnosti mesicne, tak ze
behem pul roku bude anglicka
obchodni plavba uvedena ve zka
zu. Za prvni mesic, jak vysetfili
zpravodajove sdmzeneho tisku a
merickeho, nezmohla se nemecka
jvladia ani za polovinu toho, cim
brozila. Potopene lode obnasl 490,
000 tun vytlaku. To jest jenom o
140,000 vice nezli by bylo potope
no, kdyby kampaii nebyla vede
na bezohledne, nybrz jenom oby
cejnym spusobem, jak briticke
ufay-pocitaly. V prosinci potopi-
li N6mci 346,656 tun a v lednu
S22,067.
Ytfhington. V senatu vyzy
val Fall z Noviho Mexika vladu,
aby yyhlasila NSmecku valku 'be
hem petiminut. ' Brandegee z Con-
necticutu vyslovil se, ze Nemecko
svynl jednanim vyhlasilo valku
sartiQ a ze jest povinnosti senatu
dati presidentovi pine pravo, aby
ji pfivedl k uspesnemu konci.
Amsterdam. Hrabe Bern
storf'byvaly nemecky vyslanec
ve Soj. Statech, dostal jmenova-
ni k volbam do fisskeho snemu,
ktere se budou konati na misto
zemfeleho poslance Neidinga.
Berlin. 6tyfi americti konsu
love, kterym washingftonska vla
da, odvolavsi je z Nemecka, urci
la nova stanoviste castecnS v Tu
recku, castecne v Italii, dli dosud
v Nemecku, ponevadz jim nebylo
dovpleno odcestovati Namohrici z
lotfi&&Td 68, .bu
dou die :ufedniho oznameni pro
pus teni dne. 7. bfezna, nestane-li
se nic do te dolr, co by pomer me
zi Nemeckem a Spoj. Staty zakali-
l lo. zadost americke vlady za oka-
i mzite propusteni konsulu i namof
! niku nedosla zde sluchu.
Berlin. General Stein, mini-
"u pujcuce victuj w
cnazeji sparne se zajatymi JNemci.
Nemecka vlada saha k takovymto
odvetam pfilis casto beze vsech
duvodu
Mel 44 deti za dvacet roku.
Jak se oznamuje z Ypacarai, v
j departmentu Paraguari. v repub-
lice Paraguay. Jacintho Chila-
verth. obcbodnik a kongresnik. a
jeho zona jsou pysnymi rodici
otyriceti ctyf ditek, ktere pficha
zely o dvacet let v hlouccich po
RAY NEWTON
kouzelnik bude
v Clarkson, 9. brezna.
Program
ktery
I Jirovcova
v operni sini v Clarkson
v sobotu, dne 17. brezna 1917
1. Pooled "Tani'hausor"
2. Pochod "Socialist"
Orchestra
3. Kornetove solo "Carnations''
4. Kornetove solo "Polka Lily"
Leo. Zelenda
5. Ilouslove 'duetto "Serenade" -
6. Houslove duett (j
Frank Ferenc a Rudolf Hamsa
7. Pisefi "Kdybys mela ma. panenko 100 ovec"
8. Pisen "Kdyz jsem k vam chodival pfes ty lesy
Orchestra
9.
10
Trombonovo duetto "Everv
Trombonovo duetto "Baby Rose'
Win. Karel a Frank Ferenc
(Nekolika vtefinova pfestavka.)
Selection "Aida" -Pochod
"Crescftnf -
1.
9
Orchestra
3. Pisefi "The Kiss"
Slecna Zdenka Sinkulova
4. Houslove solo Reverie-Thinking of Home"
Frank Ferenc
f). Kornetovo duetto "You and I''
G. Kornetovo duetto "'Cataival of Venice"
J. F. Jirovec a Leo. Zelenda
7. Valcik "Jollv Fellows"
5. Pochod "Zahucely hory"
Orchestra
Vstupne: Osoba 50 centu;
Jakymi hroznymi nastroji se v Nasim Odberatelfim!
nynejsi svetove valce bojuje, v, , , ,,
A ... .JV, J J J Klademe na srdce vsem odbera-
o torn nejlepe svedci ona povest- . , - . . ,
, , , , , , i x . telum naseho casopisu, kten do
na obrovska dela nemecka. tak , - , , r, ,
jzvane 42rcentinietrove .hmozdife,
ktere vrhaji granaty ve vaze 500
kilogramu do vvskv 8000 metru a ,
na vzdalenost asi 18 kilometru. K
docileni pocatecni rychlosti tako
ve ohromne stfely je potfebi sily
70 millionu koni! Xiciva sila stfe
ly to j)ak )iisobi pri dopadu v ob
vodu 300 metru a jiz obrovskym
tlakem vzduchu usmrcuje kazdou
zivou bytost v jejim dosahu se na-
lezajici. Veru. starovekym barba
rum ani ve snu nezdalo se. jakych
hroznych vrazednych nastroju
dovodou vynajiti novovoci barba
fi dvacateho stoleti na hromadne
vrazdeni a niceni svych spolubliz
nich. A toiim pak se fika pokrok
kulturv a civilisaco!
Vyhlidky na ukonceni vallry. Mu
ze trvati jeste rok a bude to
rok krvavy.
Londyn. Znamy dopisovatel
americkych listu. Sehuette. ktery
jest zazranym Xemcem. napsal v
techto dnech smutno proroctvi. zo
nastavaiici mesice larni. ktere
nrinesou krutou ofensivu. budou
se vyznacovati ztratami na zivo
teeh tezsimi nezli jako byly dosud
po cole trvani valky za tficet je
ilen mesic. Vsecko se no rok od
roku. ale mesic od mesice 'zlep
suje". kazdy drub zbrane i kazdy
system bojovani. to jest vsecko
so stava vrazodnejsim. obe strany
najiinaji sily. aby vyrobily stras
livejsi dela. bomby a silnejsi vy
busniny. i da so ocekavati. ze nej
straslivejsi oliefi "bubnovy". ja
ky so mlal kdy v lotech minulych
nobudo nicim proti tomu, co s
ripravujo na jare.
nn- i. T-i. ' L,-,n
Mnoho zvlastm prace v breznu.
lest to pii znieno sozony. zo
ualo lidi so vypoti jak zdravi vy-
iduje Vvsledek toho jest ze led-
viny musi dvojiiasobne ju-acovati
aby stacily udrzovati telo v "ale-
r'irom stavu a zbaviti .ic.i nezadou-
'i - - ,m..
cicli wjiaru jo, porami nomoliou
unikati. Prepracovany ledviny
'vzaduji nomoc. 1. II. Stone,
Reading, Pa., pise: "Kdyz jest mi
zapotreby uziti ledvinoveho leku,
spoleham se jedine na Foleybo
ledvmove pilulky. (m)
E H Koza.
hudebmho koncertu
uspof ada
orchestra
R. Wagner
Nick Brown
II. A. Vander Cook
IL A. Yander Cook
Shubert
Selected
i
i
Little Movement"
- Hosehna
Geo. Christie
Yerdi
G. Schumann
Luizi Arditi
- C. W. Kern
Nutzer
J. Weiss
R. Vollstedt
V. Ballek
Ditky do 15 roku 25 centu.
auu sve- preupiatne neoDBOvul
,' aby nledeli tak ucinit co nzoiao
ineidfive. iezto nfisti cfelo YmSm
r W a -' ' -
posledni ktere obdrzi. Jsme nuce-
ni k tomuto cinu uchyliti se yzhle
dem nynejsi uzasne drahote ppi
ru a jinych potfeb ve vydavam
casopisu potfebnych. Kdo si pfeje
list nas nadale odebirati nechf
jedna rychle, jinak dodavka bude
pferusena. Dnesniho dne znamena
pf edplatne casopisu pfilis malo a
by nemohlo byt v cas zapraveno.
Proto jeste jednou, nechcete-li
, pf ijiti o zadne cislo pferusenou
dodavku, zaslete sve pfedplatne
ihned. Odvarka Bratfi, Vyd.
V operni sini v Clarkson, Kebr.,
v nedeli, 1 1. brezna
Margarita Fischer (v uloze
Motylka)
"The" Butterfly GirP
skvostne vypravena bra v 5 jed
nanich. Cely kus se odehrava na
vystave v San Diego, Cal. a mimo
krasne vypravy a fotografie jest
o 1
- 1 .-jednani veselohry a Forduv
tydennik v jednom dilu. 20e a 10c
Ve stredu, 7. brezna:
"Under Suspicion"
v podozfeni) tajemna bra v 5
jedminich, druhu Red Feather od
TTniversal Film C1o. Kazdou stfe
du jiny obrazek. zadim jwkraco
vaci bra ukazovana. Vcny 15 a 5c.
Kosickovy vecirek a program!
Pf isti sobotu vecer. due 10. bfez
na. uspofadana bude kosickova.
z.'ibava a bohaty program ve skol
ni budove. tak zv. Ed. Arnoldove,
cislo -i-S. nalezajici se ve Stanton
okresu. Kazdy jest srdecne zvan.
Emma Uruvoleit. ucitelka.
,
Program a kosickova zabava !
y sobotu (lnp 10 bfvznl m7
.. , . , ,
usporat an bude ve skolni budove
1
v distriktu cislo 'Lone Star J,
bohaty program, jenz spojen b-i
. s fc0sickovou zabavou. Damy
js0ll iaskave zadanv bv pfinesly
-ko5;-kv K&m nvZ zvan.
-
Rose Zastera- wcitelka.