Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, February 20, 1917, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (Pokrac. dopisu z 2 stranky).
neudelas to nemas. Pravtla, ze ardsky olej. Ceny: 25 a 50 centu.'
kove pfipravovali si doma mnoho ' pfedem vyz&da si to potfebnych . Kdyhy u vas nebyl k dostani. ob
a mnoho rozlicnvch studenvch a ' v?ci ale tl uejsou nakladne noj- iednejto si jej pnmo od W. F.
iiestudenych dobryeb napoju a : Mavnejsiho jest dobry sklep. ne
nemeli k tonni tak vhodnych mi- i Psahu.iici toploty 50 ship., lepe
dob, sklepu, teplomeru. cukrome-j 45st. CetI Jsein d(,sti opixi na
ru, reeeptu a technickyeh skol ja- i varolii piva a nevim jest-li se to
ko pfitomne, a oni bv se nam ! Pivo jmenovati melo. tfeba, ze to
dues inuseli vysmati jak se necha
me odmefovati jako za dob robo
ty. Pravi se. ze zijem ve 20tem
stoleti. Ano, ale fekneme si zda-li
jsme sehopni v nem dues pofadne
ziti? Ani to nejdravejsi zvife ve
zvefinci nema kol sebe tak ople
tenou mfiz. ze zeleznyeh prutii ja
ko sveto-obcan vo dvaeatem stole
ti paragraffi a zakonu. To nam
dava spatne vysvedceni nasi vzdo
lanosti a pokroeilosti. az budou
cisti nasi bistorii jako my ctemc
minulost a soudime je : foknou,
vzdyf si to pletli sami na sebe.
Ze dues jest tolika debat a narku
po Nebrasce. ze se jedna o to aby
jsme byli docela vysuseni. neseme
vinu sami. meli jsme o to praco
vat a siee tak jako pracovala pro
hibitum strana pro svou zasadn,
ted' uz mlcme, kdyz jsme mlcoli
drive a vezmeme si pfiklad ze
svych pfedkii. ktefi si varili piti
byl ovafeny jeemen a cbmel jez
ponechano bylo kvasiti den nebo
dva. a to sleto do lahvi a za sedm
din se to molilo piti, to pfec ne
muze bvti zvano pi vein, to jest
kvas, to jest vyroba kyseliny uhli
cite a slabeho eloveka na ledviny
to muze onemoeniti. Ono siee to
peni a take to lahev az roztrbne.
ale noma to v sobe zadnou hodno
tn ani eh uf pivu podobnou. Xa
due lahve se usadi kvasniee a pfi
otevreni se to zbouri a vse se
j promicha, pak jest to jako pod-
mnsli. Prave pivo kvasi se od 3
do 8 tydnii az uzra. Dnesni piva
nejsou siee takova jako byvaly
drive, jsou techniekym a hospo
dafskym spfisobem pfipraveny eo
do eistoty a pravidelnosti pfimo
vystavne. Vsak to prave z mis
mnohy nemuze si srovnati proc se
ho nemuze do syta napiti jako v
(Vehach a abv mil nebvlo zle.
va sami. Za dnesmch pomeru v j Kozdil u- velkovyrobou.
dobe vynalezu a vyrobe vsoch
moznyeh stroju a prist rojii. hlodi-
lue vstfic zbabele toto otiizee jako
teehniekvm zafizenim a novodo
bymi duinysly neeha se kazh
zrnko jecmeiia spraviie seukrnalit.
panenka. kteni se vda a nemuze a P!lK y.wm v nn. tanze zacine
nikde koupiti ehleba a sama si ho "ustane v ehlebovyeh soia-ast-upeci
neunn. Bylo siee jiz sem kjk'h .iJ,k s0 dr'10 na alyeh ees
tam napsano jak se po domaeku k'dl pivovarech. kde museli o
pro sebe van pivo neb dehi vino, tretinu. o pfil a i vice zasypavati
ale jsem jist, ze to zadneho jeste(sl;ulu 1151 -i5st,:' "Hiozstvi piva jako
neuspokojilo ani ty vyhlasene ex-!,lm's tenkr.ite bylo pivo vice ehle
tratky. jenz ohlasovaly. Oni vi ' hoxC' il lidskemu zdravi )rospes
nac mail eeski-ho rloveka ehvtit. ! n,,?-li to Hnesni pivo
Sam sobe se divim. ze v Rusku v
neni viee pivcm. nybrz jeemen
nym vinem. koreneno ehmelein.
prokvaseno za stmlenyeh )ocho
dii. ktere nedovoluji male pi-o-eento
eukru vykysati. jenz pak
lio misteeh pfipravuji dobre vina P1'1 "zavrein vyvinuje se v kyst-li-a
jine. (Tak o torn pise ve svem ,,u ""Heitou a pri odzatkovani
spise prof BDlohoubek). A v A- i,n 'Pljsi tim vice pern, ale ta
meriee se tak o torn malo vi. do ! kov lna nevydr.i dlouho na
Solin co rr.,', ennncf,. nl.-vn n i I VZCllK'lni. AtiyD.V U1K Tell eeSlv.V tO
zapadlyeh dedinaeh jn-ed sto lely
varili si pivo a na Iloraeku. Va
lassku vareji svetoznamou slivovi
ci a jaloveovou. na muoho a mno-
Severa Co.. Cedar Rapids, Iowa.
BLOOMFIELD, MONTANA.
Ctena redakee: Dloului chvi
le primela mne byeli opet napsal
do mileho mi list u. jak u mis ta
zima byla stedrou. neb mnoho
kdyz nekam jdu a potkam nekoho
tak mam dve chute zeptat se ho
kam jde. neb kde se odbyv.i mas
karni pies, povetsine jsou nosy
sliknute. I ja jsem byl takto le
tosni zimou dvaknit novym "ibr
zujrem" pfes ten nos obdaren.
jen.e me to nove kvadro nie ne
stalo. Due 3tiho na veeer jsme
dostali takovou viehriei a zimu ze
takoveho nie nopamatuji. ae jsem
tu jiz 12 let a dues eo toto pisi za
e prsi. inu je masopust a tak si
mysh'm jest-li snad tarn nahoru
ne)Hletel nejaky ten Zeppelin a
neyvvrtal to vsecko. myslim si ze
i uz ten Sv. Petr s toho ma strach
aby si ho nekterv nevzal s sebou
pod ty kridla. (Poz. red. : Zalezi
tost. o ktere se tez zmiiiujete. vy
ridili jsme jiz. My o nieh take ne
budeme "vedeT.") Tesil me tez
do)is p. Kreyeika z Piehey.
ZMoiit., neni to zrovna od mis tak
daleko. eitam 19 mil. a tak az bu
du miT prilezitost a bude lej)si
oeasi tak se tain tez ehei podi
vat. Ze tu mnoho ("eehu neni. to
jest j)ravda. zmim zde viikol
vseehny a nyiii z listu znam o
jednoho viee. jenze ne osobne. ale
doufam. ze i jej budu miti tu eest
no.nat. Listek jsem od Vas obdr
:!. ze jsTe preiljilatne odbrzeli a
zas olxlrzel premii. ktera nepa
trila me totiz memu koletrovi a
ja niel to potesoni urn ji doin'st,
ienze jsem mel na eeste ma old neb
isem ztratil kramf'Iek, ktery jsem
uemel. a tak jste za to zodpoved-
ni. ale ja si s toho nie nedelam.j
ieeh krami'leku jsem jiz v zivote ;
.tratil mnoho. Kdyz jsem by! mla- j
dy teprve. neb jsem r;il taneovai
mzd3r ktera inn tez milezi. Meli
jsme dve sachty, jedna 600 me
tru. drulni necelyeh 1000. To Yarn
byl vzdueh a k tomu se strilelo
a ten prach, ziidiiy si to nemuze
predstavit kdo tarn nebyl. Sedhi
ku tarn tez bylo mnoho. ktefi byli
dosti majetni aniz by byli praeo
vali mnoho na polieh. Meli tarn
jen luka ze ktery eh dostavaii
mnoho sona. Dobytek byl tain
pres eele leto na tech vrchaeh
a na zimu jej opet hnali domu.
Tak abyeh se prilis mnoho noroz
pomel na ty easy, ktere jsem tarn
zazil a opravdu na ne nikdy ne
zapomenu. ukoncini muj dopis.
Pan sazee mold by dostati chut'
a odebrat se take tarn na nejaky
ten vylet a my pak nemeli by
ehom eo eist. Zdravim vsechny
etemire i etemifky. Yds krajan,
Frank Kopacek.
Vyrocni cislo hospodafe.
Prvin eislo noveho roeniku IIos
pdafe (27.) vyslo jako obyeejne
v slavnstnhn hiivu, v umeleckem
barvotiskovem obalu, dile to zmi
moho ehieagrskeho umelce j)ana A.
Petrtyla. rislo obsahuje sto osm
stran a pfes osmdesat vyobrazeni.
Obsah jest pes try a velmi cenny.
Vyrocni toto cislo Hospodafe je
na obsah bohate. a obsah jeho
vvznamenava se mnoha chinkv
velke prakticke ceny. Kdo IIospo
daf neodebira. miize dostati cislo
toto za pouhych 20 centu. Odbe
ratele. ktefi by chteli poslati cis
lo svym ifatelum. mohou je do
stati za tutez cenu. Celorocni
pfedplatne na Ilospodiif obmisl
.$1.50. Piste na adresu Ilosjiodaf.
40fi So. 12. Sr.. Omaha, Xebr.
Osnameni! Zarucujeme vsechny
''ono a mezkv ktere prodame.
Zkuste nas ' IIYLAXD BEOS.,
v Leiirh a Sehuvler.
LEIGH STATE BANK,
Leigh, Nebraska
Kapltdl $20,000.00
Pfebytek 3,000.00
Vyfizuje veker bankovni a penzni obchod.
Vypldci vysok urok na Casove vklady. - Rui
za tyto svymi podilniky zaruCeni Guarantee Fon
dem Sttu Nebr. - Hledi vzdy v kadm ohledu
Vis uspokojiti Mluvime esky
NIELS OLSON, pfedseda
R. H. GOODGE, infsto pfedseda
E. M. NELSON, kasfr
F. L. VLACH, vv'p. kasfr
Ihos. Mortimer, pred.
FIRST I
Leigh,
Zalozena roku 1886.
Fred Kabeler. st m. pred.
ATIONAL BANK,
Nebraska.
:: Kapital a pfebytek $70,000.00
Bankovni obchod ve vsech oborech vykonavame k
iiplue spokojenosti nasicb priznivcu. Penize zasilame
tez do stare vlasti. Obstaravame abstrakty. Dohlizime
na pozustalosti a vyhotovujeme posledni vule. Zdar
ma vyblrame dane, vyhotovujeme notarskou praci.
Platime urok na penize na cas. U nas se mluvi cesky.
Fred Rabe!er? ml., kasir
R. J. McNarv, vyporrocni kasir
Alex Rabeler, vypomocni kasir.
Ed. Rozmarin, vypomocni kasir.
Predplatne na tenio list obnasi $1.5C
se proc a jak a lmi-li to jakou
chut'. Dokhidam, ze z pouheho re
eeptu nemuze zadny nie udelati.
povede-li se inu to jednou. za to
podruhe kdyz se mu to nezdari
je v koncich. K tomu jest tfeba
milezitych vedomosti a znalosti.
pochodu scukernateni a rozstepe
lii cukru v Hh. Kdvbv to bvlo tak
jednoduche, nebylo by potreba k
tomu technickyeh skol a skidkaby
mohl delati kazdy die reeeptu. ja
ko se dehi dort. Ze pro domaci vy
robu neni tfeba takove podrobne
znalosti samo sebou se rozumi,
zde se nejedna o konkurenci. hos
podafskou vyrobu udrzeti se v tr
hu se svymi vyrobky, nybrz pro
svuj pozitek a ten muze byt fizen
die sve chuti, prostfedku a veno
van pozornosti. Za nynejsich ea
su vsecko jest mozno dokazati a
lehce, jen troehu sebeopanovani,
hrdosti, kazdy sam pro sebe neb
vsecko k tomu smefuje. co si sam
a tak jesl-li jsem jej neztratil tak
lik dal si naliti piil litru americke-1 jst-m jej utancoval. Jenom .e se
ho piva a sedel u noj dve hodiny. ,' ei to jetlnou nej)ekne vvplatilo.
ten by si )oohutnal, anebo jak by
bvlo asi lem ktefi nili od veeera
Jakozto pfijety tenkrate z Prahy.
Il4ti lety. do Bavor. byl jsem po-
Udrzeni dobreho jmena.
Jest vznesenym cileni dobyti 'si
dobreho jmena. ale mnohem vzne
senejsi jest udrzeti si je V nynej
Fsi dole prilis easto se opakuji
pfipady zneuziti a zlamani vefej-
na ty easy siim. neb jsem jako liu
debnik po IS let na svych pohil
kach po dedimich kol dokola Cho
tebofe mnoho a mnoho zazil a
take mnoho dobreho i spatm'ho
piva vypil. skoda tech easu ty jiz
se nevrati. Jest take slyseti dosti
casto nerozumnveh vvkladu. ze
dnesni pivo jest vafeno z korny.
tim ze neni tak dobre. Na torn ne
zalezi z ceho jest vafeno, i tfeba
7. bramboru vzdyt' je v nieli take
skrob, a skrob jest hlavni a jedi
mi podstata u vafeni piva. chmel
jest jenom kofeni. Tyrobcum in
Va jde jen o to v cem jest nejvi
ce skrobu a nejlacinejsi cestou do
ciliti chutnost cukru. .Tecmen se
sladovany jest nejlepsi prostfe
dek k vyrobe piva a take nej
snadnejsi pnice )fi stahovain
)fedku (sladiny). S kornou by se
to nikdy nedoeililo. neb so to vse
trlui a netee'e to eiste. j)rotn v )i
vovarech pouziji-li jifidavku kor
ny nob ryze. fidi so die ureilyeh
proeent. Korna o nikdy nesladu-
ne duvery. Pamatujto vsak: Tri
nerovo Leeive llofke Vino nikdy! jo. a jeste nebylo nie vynalczeiio
lieklaino svyeh pfatel. Tim se.tezjco by vodlo k leisi vyrftbo dia
vysvetluje stalost pfitoku srde"'- jstaru noz-li cestou vyrobu sladu
nych dekovnych )fi)isii. rtote j z .i'emena. proto zustane na dab
tento: "llasolton Station. ounir- zo mniome i it i pivo z .lecmene.
stown. O. Trnel isem bolestmi vlPozdrav na ot. rodakei a rtena"'
zaludku 23 let. Snonstv nenez Krant. Belousi'k
jsem marne vyplytval. Byl jsem
jiz tak slab, ze jsem nemel dale
ko k snirti, a zdiilo se. ze mi ne
ni pomoei. Tu joden lok;irnik mi
rekl : Zkuste iH'inorovo ljecive j
Hofke Vino Poslechl jsem radv
a zahy se muj tak zlepsil. ze jsem ard Oil') jako linimentu v rovma
byl jako znovu narozen. a dues tismu. neuralrie. vymknuti.i. o
jsem uplne zdr.iv. At kazdy tak j dfenin. oteklin. nabehlych zl.iz.
ncini! Z hloubi srdco Vs'un za vse j ztuhlosti kloubii a svalii. kreei
to dekuje Vas Jakub Novosel." ; a bolesti. -lest moenym nejiritelom
Ne.pfijimejto lacinych naiiodobe
nin! Cona 1.00. V lekarmich.
Trineruv Liniment ma stejne vy
tecnou j)ovest. jsa nedostizonyni
lekem pro reumatism. neuralirii.
vymknutiny. oznobeniny. atd. Co
na 25 a ")0c v lekarmich, )Ostou
35 a 60c. -Tos. Triner. velkovyrob
ce leku, 1333-1339 So. Ashland
ave., Chicago.
do nina. od pondelka do soboty.vinny chodit do svatocni skoly a
a v nedeli na novo. A'zpomim'nn j pokud jsme nevysli neb dospe-
li KJteho roku stafi. nosmel zadny
do hospody a tim viee ne taneo
vat. Ale kdo pak. jsem si myslel
kamire, to na mis noplati a tak
jsem si jedenknito zasel zatanoo
vat a taktez i jini tfi kamaradi,
a jak so jiz stava. ze vsudo jest
nejaky ten provokater. a tak jsme
so octli kde so mini zrovna moo
nelibilo. Jednoho krasneho dno
j)fisel obecm posel a dal iuiim vi
sit ku. zo so mam dostavit a odpy
kat dvoudenni trest, coz moji ka
manidi tez stihlo. To byl muj prv
ni trest v eivilu a take posled
ni. Na to zlate vojne jich ovsom
bylo vie ne dost, ale z tech ja si
hlavu nelamu a take jsem si ji ne
lamal. Vzpominam casto na to vo
sel' misto. meli jsme jen asi sest
hodin na tyrolske hranioo. kam
jsme easto zabehli a sobe ten '. k.
tabaeek kuflavy pfinosli. ktery
mini Jee ehutnal jako ton nemee
ky, neb kdyz si jeden nandal do
t'ajky toho "NrMiiee tak jen pul
hiavieky. tak dostal jedon tfi hla
vieky po)ole, ten vain umel iezti
nahoru. Opravdu romantieka kra
jina tarn byla. same alpy i tak'
tarn kazdym rokem innoh.)
v.secli konein sveta turistii pfieha
elo. Bylo to tak zvane Tefji-rnsse.
kde vseeky ty hhivari a ne ty mi
li. meli jejieh sidlo letni. Fianta
Proehazka take jednou tarn byl,
museli mu jit bavin v miii'oi-i-'iaeh
debit spalir. V tak zvanem
ehliorse bylo zase "Baueni tha-
lor", solske divadlo. kteiv bylo ij
ve Siojenyeh Stntech na nejaky !
cas a dosti prospivalo. neb se take j
dost zmohlo. Zdali jeste dne ox- j
istuje neni mi zmimo. neb nedo- j
stavam zadnou zpravu. Co se ty I
kalo naseho odboru. o torn se no- ,
ehei rozepisovati. neb nie jeste
dues jde mraz po z;ideei U 1
jsem sam dvakrate zasypan a i'iuj
bi'atr byl 14 din pod zemi a jini
od 3 az do 10 12 dmi. Spoustoli
jim jidla o truboch. Proto neza
vidim zadnemu, ktery ten corny
demant musi dobyvat, dobre
Suche lamani
vyzaduje vzdy dobreho niazani ei
li linimentu. Nobudote toho nikly
litovati. zkusito-li Sovoruv Ooth
ardsky olej olej (.Sevora's (loth-
jiodobneho druhu bolesti. zdy vi
tezioi a uspokojujiei. Pan Y. I5a
ranauskas. oil) S. K. Allen HI.,
Dos Ioines. Iowa, nam o ton; na
psal : '"Severuv Cothai -dky olej
pomohl mi znamenite. Bolcla me
eehi ruka, a vsak jo nekolikerei.i
uatfeni tohoto olejo. liolost ode
sla." Zkuste to i vy. Ptejt' so v
lekarnach pouze o Severuv Goth-
"NICSTEL"
skrkavek u prasat
velmi sua dno vydela peknou
sumu penez a ziska si mno
lio pfatel mezi sousedy, kte
fi pestuji prasata. Skrkav
ky jsou tim nejvetsim hubi
telem prasat. 'Nickel' jest ji."
ty a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebeni a pfinese
Vara vzdy dobry vydelek. Ce
na pfipraveneho lelcu jest $1.
ll neidti ape ndnuixrunni
n its made, bi Bob' ii Joks -the Job,
Piste cesky aneb anglicky.
DODGE, NEBRASKA
Adolf Bukacek
raajitel rozsahleho
nahytko ve h o
obchodu
spojeny s
pohrobnickym
zavodem
jest vzdy phpraven kazdemu poslouziti se vsi'm co do jeho od
boru nalei. Dh've nezli koupite Va nibytek jinde navStivte
jej a schledate, ze pfi koupenfm od nSho uSetnte si penSz.
Tdz mi. vzdy na sklad vybldsen
"Schulz" a "Bush a Lane" piana a
3vtoznme "Edisonovy" fonografy a
rekordy. Pnjfte a poslechnete ty nej
novSjSi kusy, ve kterych mi velky v
ber. "Singer" a "New Home" i
ci stroje md stile na sklad za ceny
mime. Pohrobnickemu oddSleni
venuje tu nejlepi pozornost. Jak mile budete potfebovati
nSco z jeho odboru, vyplati se Vam to kdy jej navtivite.
Geny mirne Obsluha vzorni.
THE UNIVERSAL CAR
Tfi xilne j)neiny nuti vas k tomu ahyste koupili Ford karu :
za prve, protoze rekord jeji jest uspokojujiei u vice jak pat
niict set tisic majitelu: za druhe. s)olehli ost finny kteraz je
vyrabi; za tfeti, rotoze ma velky radiator a uzavfeny ejif,
"streamline'' telo. korunove postraniet- jn'odnl i zadnf. "erne
zliotovenj. niklove okolky. a jst veliee. uldodna. K temto vy
hndam musime j)fi)ocisti velkou usporu rizt-ni coz jsou dva
centy za mili: taktez miisim,. uznati velkou vyhodu v konst.ruk
ei. kazdy ji muze snadno riditi. Devet tisit- Ford jednatelii po-sl-y;nou
vam sve sluzby. Turistieka kara -iGU, Kunahout $345.
Cti-ju'let .oOo, est ska kara .I'oJIf). Setlan iS'A'i f. o. h. Detroit.
Xa pi-odej u
Prazak Motor Company, uiarkson, Neb.
iflf
4
i
i
i
.i
i
'4
I
i
ill
I
1