Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, February 06, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CLARKSON, HOWELLS, DODGE,
SCHUYLER a OKOLf!
Maskanri pies v Heun.
V nedeli due 11. iinora 1917 us
porada spolek Katolicky Delnik
VQ.SVC sini v Heuu velky maskarni
pies pfi kterem rozdano bude pet
premii nejlepsim maskam. Jeden
kazdy jest netive zvan.
Podanyho vefejna drazba.
Vaclav Podany, ktery bydli
6 mile severne od Clarkson, bu
de, miti vefejnou drazbu na svuj
hospodafsky majetek v pondeli
due 19. unora.
John Pospiclial meskal v pa
tek. v Leigh na navsteve u mauze
3u Frank Suchanovych, ktefi tarn
prave prevzali ve sve fizeni stfizni
ojjchod od A. J. Mrsnyho.
Jos. Ruzieka byl v sobotu ve
Fremont navstevou u svoji mat
Icy, ktera tarn nyni bydli.
Pani Ludvik Luxova z Howells
meskala zde m. t. po nekolik dni
navstevou u manzelu Frank Be
riesovych. Jos. R. Krofta meskal v sobotu
a v nedeli ve Yerdigre za obchod
ul zalezitosti.
igr" Platime nejvyssi ceny za o
bjli vseho drnhu. Dovezte vase o
bili nam a pfesvedcite se ze na
se eeny vas uspokoji.
Nye Schneider Fowler Co.
Clarkson. Neb.
Jak mame na to pohlizeti?
Za uhli se dues plati od osmi od
ctrnact dollaru u nas. V jinych.
mestecb je jeste drazsi. Co je to
rn pncinou? Die statistiekych za
zitaniu spolkove vlady uhli jest
dolovano ve vetsim rozmeru nez
kdykoliv pfed tim. Plati to o tvr
dem i)ravg tak, jako o mekkem.
Na tiachtach pouziva se pfitomnc
iepsich method dolovacich a lep
sieli strojn, takze jeden havif do
bu.de daleko vice uhli rocne nez
na. priklad pred rokem. Geologic
ky department spolkove vlady od
haduje die cislic. jez ma posavad
po ruce, ze behem letosniho roku
dobylo se pul billionu tun uhli. V
Pennsylvanii dobylo se tvrdeho
ufcli. kolem jednoho sta millionii
tun. Die toho letosni produkce by
la by o deset proeent vetsi nez
lonska. V Ohiu, jak se odhaduje,
produkee tato dosahne tficeti mil
liouu tun. Loni dobylo se ho poli
ce 22 a piil. Na ctyficet tisic ha
virfi so tim zamestnava. Nasled
kem stavky v r. 1915 pracovalo
se jen 145 dim. Lotos A'sak poeet
pracovnich dnu je daleko vetsi.
Za uormalmch okolnosti hromadi
se pres leto na sachtach velike za
soby uhli, z ktereho se pak cerpa
v ziine. Nasledkem stavky a vetsi
ohmosti industrielni letos zadne
7.asbv nebvlv nadelanv. Melo to
mnoho co delati s poptavkou. Lid,
veda, ze je malo uhli o ruce.
ehtel si ho na zimu zajistit ; misto j
aby objednaval tunu nebo dve, ;
snazil se zakoupiti si zasobu na j
colon zimu. Tim zpusobem poptav
ka se abnormalne zvetsila. Vlada
nab;ul;i k rozvaze. ra se kupovati
jen tolik, kolik kdo nevyhnutelne
j.otri'bujt'. Je sice nedostatek ze-)
leznienich vozu. ale vlada tento
problem povazuje za docasny. Be-
hem kratke snad doby bude roz
reijeu a s )ravidelnejsimi dodav
kami uhli cena jeho klesne.
Suche lamani
vyzaduje vzdy dobreho mazani ei
li linimentu. Xebudeio toho nikdy
litovali. zkusite-li Spveruv Goth
nrdsky olej o'lej (Severa's Goth
ard Oil) jako linimentu v revma
tismu. neural gie. vymknutin, o
dfenin. oteklin. nabehlyeh zh'iz.
xtuhlosti kloubu a svalu, kfec-i
a bolesti. Jest monym nepfitelem
jvpdobneho druhu bolesti. 'zdy vi
teziei a uspokojujiei. Pan W. Ba
ranauskas. 510 S. E. Allen St.,
Des Moines, Iowa, nam 0 torn na
psal: "Severuv Gothardsky olej
pomohl mi znamenite. Rolela me
ee.la ruka, a vsak jio nekolikerem
natfeiii tohoto oleje. bolest ode
sla." Zkuste to i vy. Ptejte se v
lekarnach pouze o Severuv Gotli
nrlsky olej. Ceny: 25 a 50 centu.
Kdyby u vas nebyl k dostani, ob
jednejte si jej pfimo od W. F.
Sevcra Co., Cedar Rapids. Towa.
Tanecni zabava.
Klub R. A. R. v Clarkson uspo
rad;i v sobotu, due 17. iinora ta
necni zabavu v operni sini ku kte
re jest kazdy milovnik tance ueti
ve zvan.
"Kupec a basnik."
Katolicka Beseda v South Oma
ze sehrala minulou nedeli frasku
se zpevy o etyfech jednanich z
eesko-ameriekeho zivota pod naz
vem "Kupec a basnik". ktere spi
sovatelem je byvaly clarksonsky
obcan p. Longin Folda. Ku life te
to byly vykonany peelive pripra
vy a proto provedeni bylo pekne.
Vyhazuji penize.
Kongres dice letos povoliti
$243,000 na koupeni semen, ktera
kougresnici kazdorocne posilaji
svym volicum, aby se jim na utra
ty vseho poplatnictva trochu zav
deeili. Semena obycejne nemaji
valnou cenu, ponevadz to nejsou
nove neb vzacne druhy kvetin ne
bo zeleniny a casto ani nebyA'aji
valne jakosti. Americti rolnici o
takovy laciny graft jiste nestoji a
obyvatelstvu mest take tim neni
piisobeno mnoho radosti. Kongres
vsak kazdym rokem povoluje veli
kou sumu penez na semena a
jsou pak rozesilana na vladni u
traty. aby vylohy byly vetsi vet
si. Kazdym rokem na zdejsi postu
pfijdou jieh velke haldy.
Rozvod.
V Columbus. jiho-Zcipadne od
Clarkson. byl jakes pani Josefine
Smithove povolen rozvod od jeji
ho muze a sice hlavne z toho duvo
du, ze muz se nechtel dstehova
ti z jedne farmy na druhou. Man
zele zili na farme v okresu Holt,
kde byli pouhymi najemniky. ac
koliv manzelka vlastnila osmde
satiakrovou farmu blize Platte
Center. Panicka ehtela. aby se od
stehovali na svou vlastni farmu,
ale Smith si postavil hlavu a pro
hlasil. ze se nebude stehovati.
lanzelka se tudiz odstehovala
s detmi a 113111 zadala zalobu o
rozvod, ze muz odepfel s ni ziti a
podporovati rodinu a na torn za
klade jl byl rozvod povolen.
Fendrichova vefejna drazba.
Josef Fendrich, bydlici asi 12
mil jizne od Clarkson (v soused
sfvi Mrazkoveho kostela) bude
miti vefejnou drazbu na veskery
svuj hospodafsky majetek ve
ve etvrtek 8. iinora.
Pani Frank isindehifova. st. na
vratila se v patek z Madison, kdez
meskala po nekolik dni na navste
ve 11 rodiny sve deery. pi. Jos.
Bartakove.
Spojenec, na ktereho lze se
spolehnouti.
Lide jsou dues samy shon. Ne
daji si casu k jidlui neuvazuji o
torn, co jedi. Xasledky tohoto zn
uzivani zaludku ' nepravidelnou
nepravidelnou nebo nespravnou
potravou jsou velmi smutne. Kaz
dy si stezuje na zaludeeni potize.
V takovem pfipade jest jedina
eesta k naprave.'a Trinerovo Le
cive Ilofke Vino jest pfi torn nej
spolehlivejsim spojencem, ktereho
si muzete vybrati. Vycisti vnitf
nosti. udrzuje je v cistote a sili
je. jakoz vubec sili i nervy a cele
telo. Trinerovo Leeive Ilofke Vi
no je vytecny lek pio zacpu. ner
vosu, boleni hlavy. migrenu, ztra
tu chuti a energie. a nenni tez
soupefe pfi zaludecnich' obtizich.
objevujicich se u zen pfi. zmene
zivota nebo u horniku )fi praei v
doleeh. Cena .$1.00. V lekarnach.
Trpite-li reumatismem nebo neu
ralgii. Trineruv Liniment je tim
pravy mlekem, jenz da vain lilevu
v nesnesitelnych bolestech. Smi
se jen zevne upotfebiti a pomaha
znamenite i pfi iirazech. vymknu
tinach. otocieh. oznobeninach a
pod. Cena 25 a 50c v lekarnach.
postou 35 a 60c. Jos. Triner. vel
kovyrobce leku, 1333-1339 So.
Ashland ave., Chicago, 111.
Nenavist' strhuje lidskou dusi
do kalu a rmutu. laka k veleb
nym vysinam ji povznasi.
RQzne zpravy.
Stfevice cislo 1.
Brockton, Mass. Ve zdejsi to
varne na obuv zhotoven par stfe
vicu, pry nejvetsich, jakych bylo
v Americe kdy tfeba. Stfevice
jsou cislo 21 a nohu do nich mil
Bernard II. Koyne z Des Moines,
la., pro nehoz jsou dehiny. Zitra
budou j)oslany do Bostonu, kdez
pro ne udelaji dost velke stfevice
gumove. Koyneovi je 19 roku, va
zi 7 liber a jest 7 stop 9 palcu
vysoky.
Znamenity vynalez.
Ktervsi profesor v Californii
vynalezl pistroj, jimz se da zvuk
tisiceronasobne sesilit, takze na
pfiklad i dopadnuti spendliku na
zem zpusobi pofadnou rami. To
muze byt tfeba dobre pro veda
tory a nepochybne se to da uplat
nit i jinak. ale nekterym lidem by
se podnikavy pan profesor zavde
cil jiste mnohem lepe, kdyby vy
nasel neco, co by zbyteciry lomoz
spise takhle tluniilo. Mozna, ze by
jej nekdo dokonce asoval i na
dobrodinee lidstva.
Kongres jest j:z v polovici sveho
zasedani a doposud takiko, nic
nebylo vykanano.
Pfed zah-jeiiim zasedani ly'o
tM'zeno, . k(uigresu pfedieh'
mnoho diilezitych zalezitosti, kte
re musi byt vyfizeny a nejspise
jest jich tak mnoho. ze kongres
nevi od ktere strany zaciti a pro
to radeji nedehi nic. President uv
program zustava netknuty a jLi
nyni se mluvi ve "Washingtone o
svolani mimofadneho zasedj.ni.
coz by znameir.ilo jeste vetsi vy
lohy v dobo, k lv se na vseeh stra
;:.Vh vola po T-isi spor.)ti
K.uigresnic i.-eispise zapoiriuai
n stare pfislov. ze cas jsou pe
nize, kdyz se tiliz jedna o peui'.e
;-:yz se to j dna 0 neiii:: po
platniku. Rakev ze stromu, ktery sam
zasadil.
Walter Bushnell z Alton, 111.,
bude nekdy pochovan v rak 1.
kteiou nechava zhotovovat ze
stromu vlaskeho ofeehu (5ut).
ktery sam s tim umyslem pfed 60
lety zasadil. Ae je pfi dobrem jes
te zdravi a neocekava. ze brzy
zemfe, dice, aby rakev byl a po
liotovu. Bushnell byl 21 roku star,
kdvz strom zasadil.
$50 tuna uhli v Pafizi.
New York. A' PaHzi. jak nas
ledkem toho. ze polovieka uh'o
dolu je v rnkou nemeekych. ak
nyni hlavne nasledkem rozvodne
ni feky Seiny je zle o uhli; cena
jeho je $50 tuna: oby. .telstvo u
sjiofadalo velky protest 111 pruvod.
Z)ravu, ze uhli se pfed tfem tyd
ny prodavalo v Pafizi z? $50 tu
na, pfinesl Robert Pacon. nekdej
si aniericky velevyslanec Pafizi.
jenz se prave odtud vratil. Z
Berlina se oznamuje, ze pro bn
douenost se tarn bude peci pou
ze jeden druh chleba: ten bude
obsahovat 50 iiroeent niouky zit
ne, 40 proeent pseniene a 10 pro
cent "natahovaci pfisady."
Ranlekafstvi v nynejsi valce.
Jeden bulhai'sky casopis j)fine
sl nedavno podobenku bulharske
ho vojina. Jifiho Tolew-Iwanova,
ktery utrpel behem nynejsi valky
nejmene 1G5 poraneni. Lekaf i iry
vyhali dodnes jiz na pet liber ze
leza z tela tohoto mladeho P.ulha
ra. Bulhai'sky hrdina je dues j:.
iiiimo nebezpef-i. Jeho uzdraveni
je pravym divem modernlho ran
lekafstvi. Na jedne strane usmrcu
ji se ti nejzdravejsi a nejkrasnejsi
lide vsemi j"rostfedky vabMi'ho
umeni o ceh'eh milionech. a na
druhe strane zase lidsky duvlip a
lekafska veda vynasnazuje so ze
vsech sil zachranili ty. ktefi vy
va zli jen )oranenim. A tomu mo
derni svet fika pokrok.
Platime iie.ivj-ssi trzin cony
za prasata. Zkuste nas.
Nye Schneider Fowler Co.,
Clarkson, Neb.
W. I. ALLEN, advokat, ve
Schunyler, pfestehoval svoji ufa
dovnu do budovy Schuyler State
Banky. 3-8
Zlostne ditky.
Nektere ditky rodi se s vasni
vou, zlostnou povahou. Takove di
te hodi sebou na podlahu a pro tu
chvili jako by bylo v bezvedomi.
Nevi co se kolem nebo deje. aniz
co samo dela. Cim vice je bito a
plisneno, tim hiife fadi. Muze se
I fici. ze pro tu dobu pozbylo ro
zumu, totiz, ztratilo moc sebeovhi
dani. A'asen vzteku zachvacuje ce
le telo srdce. plice. mozek. Ne
muzete apelovati na jeho rozum,
protoze rozum je docasne svrzen s
trunu. Ba. ditko vztekem pfemo
zene ani neciti bolest, a proto biti
je beziicelne. Obycejne se za to
mil. ze vztek muze se z ditka vy
tlouci. ale nejlepe jest nechati jej
az se utisi. Vubec, vzdor vsem
theoriim pravdou jest, ze nest'ast
nik obdafeny zlostnou povahou
zustava vice mene takovym po ce
ly zivot, trapi sebe i jine.
V elanku anglickeho mesicniku
'"Mother's Magazine" radi se ja
ko mozna naprava nasledujici :
Kdyz pozorujete. ze na dite pfi
chazi naval vzteku, nezli se vyvi
ne, vstfiknete mu do obliceje tro
chu studene vody. Nekdy tez po
muze. kdyz ditko vezmete na
klin a )evne drzite, aniz byste pro
mluvili. U nekterych deti docili se
vsak tim opacneho ucinku.
Rodice maji takove ditko studo
vati, nebof nekdy takovym pozo
rovanim mohou pfijiti na kloub
pficinam, jez ditko rozdrazdi. Vy
volati u nebo zlost a pak je pro
to eitelne trestat. jest brutalnim
Je-li jeden z rodicu sam takove
povahy, je trest tim brutalnejsim
' ale mnozi rodici ditky trestaji pra
ve za ty chyby. jez deti po nich
. zdedilv. a kterez oni sami 11 sebe
nevidi.
Dopisujte do tohoto listn. Uci
nime jej tim zabavnejsim.
Jsou vase stoky cupany? Stfeva
jsou system stokovy tela. Muzete
si pfedstavit nasledky, kdyz uc
pou, jak se stane v zacpe. Co u
volnovatele naleznete Chamber
lain's Tablets znamenite. Jsou
mirne v ucincich, a zaroven na
pravi tniveni. (j)
&&
I DR. E. F. ZOERB
lekaf a ranhojic $
CLARKSON, - NEB.
S Ufadovna nad restnarantem Ku-
bfka a Sannderse na hlavnf ulici. S
Telefon Cfslo 88. g
I Or. S, 0. Alien
LEKAR A RANHOJIC $
$ v Clarkson, Nebraska. v-
5 K najiti v jich ufadovnS nad
Sldkarnou Kozovounebv lekdrn
j Dr. F. J. KALAL,
Cesky lekaf a !
operator
Die lekaf ske etikety neoznamuji sve pa-
j cienty v casopisech. Tel. ufad 45.
Ufadovna nad obebodem A. J. Karla. j
j CLARKSON, NEBRASKA j
i r
i I
;
Dr.O.P.Schnetzky I
lekar a operator
Ufadovna v budove First Nat. Banku
Zkusena olelfovatelka vzdy pfi ruce.
SCHUYLER, NEBRASKA
! Dr. A. J. Knight j
s
i lekar a ranhojic
v Howells, - Nebraska
Uradovna n'eho ljalezii se v Kovd- '
I rove buaovc. leieton cislo yi. i
fDr.H.D. Meyer, i
1 5k at a ranhojic
V HOWELLS. NEB.
Jeho ufadovna naleza se v do-
mS d. Tos.B.Svobodv t.i.dru-
. dveFe polednfe od obcho-
du p. J. E. SindelaJe. 28
SI s
Severuv
KASEL
jest oby2ejn jednlm z
nej'znamejSfch pHzna
ku pfi zapalu prudu
ek, kf a5ovit6m zaSkr
tu a chripce. Abyste
kaSel ten zastavili a
tak rychl6 ulevy zl
skali, berte
eskf
kalenddf
na rok 1917 jest jiJ
hotov ! Z6dejte jej
v lekarnch. Jest
zdarma. Nemd-li
jej va5 lekirnik,
piiite pfirao n&m.
SEVERUV
BALSAM PRO PLICE
(SEVERA'S BALSAM FOR LUNGS).
Ditky, tak jako dospH, mohou jej brati, ano i nemluvnatum
velmi dobre prospiva. Jest velmi pnjemne' chuti. Berte
jej pfi kali, nastuzeninach, chraptivosti, bolavlm hrdle,
kali pfi zan&tu pruduek, kfe6ovitem zi.krtu a pfi kaSli
z chfipky. Geny 25 a 50 centu.
Ptejte se v5dy o Severovy leky v?ude v lekarnach. Neberte v5ak npodobenlny
a nahnizky. Zadejte vyslovne jen Severovy Ieky. Kdyby je v3 lekarnik nemel,
objednejte si je primo od
a
W. F. SEVERA
1
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
W. B. Sadiiek,
Cesk pravnik
a bondovani abstraktor
I
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Buildsiig
FRANK HAMPL,
registrovany
OPTIK
statu Nebraska.
Jsem vzdy pfipraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte mne v mem
zlatnickem obehodu
v Howells, - Nebraska
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech.
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, : : NEBRASKA.
5f
R. S. HART, M. D.
lekar a ranhojic
Zvlastni pozornott venuje pfipravova- ?
m bryli a prohlidce oil. Tel. 982. I
SCHUYLER, NEBRASKA i
NYNI JEST
1U
ame ty nejvyhlasenejsi druhy. Tez mame
vyhSasene PETER SCHUTTLER vozy.
Zefiezarske zbozi ma
me ve velkemvyberu.
Vse upine zaruceno.
Ceny jsou mirne. Drive nez koupite jinde,
prijd'te si vyse uvedene veci prohlednoutL
Bukacek & Zrust,
CLARKSON, - - NEB.
Severuv
Gothardekf
olej
(Severa's Gothard
Oil) Jest vytein
liniment proti po
vrchnim bolestem
& kfecem. pfi na
stuzeni, revmatls
mu a otokich.
Cena 25 50a
CO., Cedar Rapids, Iowa
Potfebujete-Ii neco
z meho odboru,
navstivte mne.
Mam velky sklad leku a lu
cebnin vsehc druhu.
Tez mam ten nejvStsi vy
ber v nastennem papim, ye
varnisi a vyhlasenych Ro-
gersovych barvach.
Prasku a jinych prikrznn
pro kone, hovezi dobytek ft
drubez mam vzdy na sklade.
Tez mam lek proti skrkav
kam u prasat, ktery se vse
obecne osvedcuje. - O Va
si prizen vzdy zadam.
JOHN W. KOZA,
cesky lekarnik
Howells, Nebr.
Dr. J. W. Koutsky
CESKt LEKAR
Praksi svou obmezuje vyhradnS na
nein-cnici a proetfeuky laboratore k
rozpozndnl a lefenf neuiocf vnitfnfch
a opera enfeh. Ordinnje dopoledne
v neiuocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v dradovnS 5. 405 No 24. Str.
SO- OMAHA, NEBR.
CAS
kupovati drolice na
kornu, srot'aky a
gasolmove hybo
stroje. Jako vse ji
ne tak i tyto stroje
stoupnou v cene a
proto bude nejlepe
kdyz si pospisfte a
uzavrete koupi.