Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, January 23, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DIVADLO!
sehraje
Sbor Sokolek Clarkson
v sobotu, 27. ledna
v sini Zr C. B. J. v Clarkson, Neb.
Ma byt pfisnejsi zakon. Zaslouzi si pozornost zen. Kdyz
Nasi snemovne v Lincoln podan cI1'te se znavenymi a prace se
.'.i, k wc,-.'. wc ivm zd tezkou, kdyz vst&vate
' 1 1 znavene. kdvz mate bolesti v za-
nejsi zakon vmlci kradezi automo-j ,1(l(.h V(1 stranach. trpite reuma
bilfi. Dosavadni zakon neudeluje j tickym nejakym iitokem a muzete
tak velky trest za tento pfestupek J byt ulxvi'pecni ze lodviny jsou v
jakv bv'mel a proto zvlaste auto-; "JTofadku. Tay Shleburg, All,
, , , t -! Aio.. pise: 'Mel jsem ledvinovy
mobilove kruliv se o toto zlepseni ; , , , , ... . J
iil'muii u uv;i niivv. mi nepo-
Hrati se bude :
lepsen
pokousi. Zdejsi f irma Prazak Mo
tor Co. obdrzela pfed kratkym ca
'sem zpravu. ze jedine v Omaze za
mesic prosinee ukradeno bylo pros
40 autoniobilu . ruznych druhu.
Kdyz v tonito smeru ly to tak me
lo pokracovati dale bylo by to ve-
Srazka vlaku"
zert o 2 dejstvich, (trvaji 2 bodiny)
' tfSOBY:
Napsal Karel Horky.
iastanek, fiditel velkostatku pan Karel Johannes
irla, jeho chot' pani rantiska Sroova
i, ieiieh dcera
jfribelka, berni ve vysluzbe.
j$ho chot,
rdelka, pfednosta staniee
Chyojka, lifednik banky. . .
Shlid, spravee
isnKOVSKy. none
slecna Emma Havlova
rodice pani pan Jos. K. Vlach
Kastankove slec. Elsie Kamensky
pan Jos. F. Jirovec
pan Alois Luxa
pan W. W. Luxa
Prof. P. M. Lawrence
mohlo az kdyz jsem zkusil Foley
ho ledvinovepilulky. Dve 50e kra
bicky nine vyleeih'." E. II. Koza.
Bartiiskova vefejna drazba.
Tobn Bartfisek. bydliei na Xy
kodemove farme. Severn e od
Clarkson. bude miti vefejnou
lice smutne. Jedine drasticke za- drazbu na vesker.v svfij hospodar
kony mobou mam zjednati iilevu. sky majetek, dne 6. iinora.
t
Frank Bos. ktery meskal v 0-1 Josef M. ZMmulil meskal no ne
maze po nekolik dni v zajmu le- ( kolik dni ku konci minulelio tyd-
karske pomoei navratil v sobotu : ne v Linwood navstevou r. man
veeer domu, jsa uplne zdrav.
!Manzele Fred Dienstbirovi z
Omaby meskali zde od patku do
Sjara Moravcova, slecna Ida Karlova
jfonda, pan Ondf ej Necas
Kalousek z Hruikova pan Jos. R. Vitek
Drj Vc venkovskem meste za nasicb easu.
Vstupne: Pan 75c; Dama 35c; Ditky I5c;
.Bjeservni sedadla o 15 centu vice. Listky v pfedprodeji jsou ku kou
pi v tiskarne t. 1. a hostinci Jos. Slamy. Vstupne zahrnuje vstup na
dfiyadlo i do tanecni zabavy.
Tanecni zabava nasleduje po diva die!
Dvefe sine otevrene 7:30 h. Zacatek v 8:30.
Jirovcova orchestra bude ucinkovati
Aedenkazdy jest uctive zvan. Pofadajici.
CLARKSON
Navratil se ze sjezdu.
SPolecne nastolovani ufedniku.
Pristi etvrtek veeer budou zde.i-
si snolkv Modern f Dfevari a Roy-
v patek veeer naM-aiu se dOb. al Xeighborg odbvvati spoleene
I?; Vitek z Auburn, Neb., kamz , nastolov & n. fifednikfl. Po scbuzi
vyslan byl od zdejsilio dobrovoi- b , ge odbyvati skyglv banket
ku kteremu jsou vsecbny cleny
zminenych spolku a jicb rodiny
uctive zvani.
liibo basieskebo sboru jako dele
gX statnihp sjezdu basieu, jenz
sii 'tain minulelio tydne odbyval.
ismp od d. Yitka zvedeli. na
-sjezOu podflelo se na 600 vyslan-i Op ciniti proti kasli. Zdaliz si
0-7,r. -x. - i. 4.-4. preiete leku proti kasli jenz rych
cu z ruznych mest nasebo statu. Qd mQ nepfijemll0Sti ja-
Sslipze po vsecbny dny plynula koj j 0d nachlazeni a krupu uzi-
ak nejlepe.mozno pfi uprave sta-, vejte Foleyho Honey and Tar.
Zaboji otekle trubice kreni a tez
procisti dychaci ustroji; jest to
bledany lek ktery neobsabuje zad
pg opia. E. H. Koza. (j)
Vyprodal svemu spolecniku.
Vaclav Lukasek, ktery vlastnil
ve spolecnosti s Jos.Hincikem fez
nicky obebod v Leigb, vyprodal
svuj dil minuleho tydne p. HinSi
kovi. Pan Lukasek odebral se do
Omahy, odlaid bodla jeti dale na
vvchod.
zelu F. F. Mundilovycb.
Odvezen do Schuyler.
V patek odvezen byl do Schuy-
nedeli navstevou u Fr. Klaudv. V i " Frank Hudec by zodpovidal
nedeli navratili se zpet domu. S,se 7- pnlisnebo uzivani opojnyeb
nimi tez odejel tarn p. Klauda na j "fipoju. -Tako trest byl mu ustano
nekolika denni pobyt. :ven "ekolika denni pobyt v okres-
, , nich mistnostecb. Zdaliz vvloei jej
W. I. ALLEN, advokat, ve!, , J
anhrA TnctSWoi to z dalsicb takovych prestupku
nby hasicstva a vj-fizovani jinych
cliyalitebiiych zalezitofiti. Panu
itkovi dostalo se bohat&io pou-oena-,
kterebo jistS uplatneuo bu
de ve prospech naseho sboru.
fiezani ledu.
Ledove zne v Clarkson jsou jiz
vvproudu a fezani kvapne pokra
c'aje. Jak jsme .se doslechli, budou
z'ase letos vsecbny lednice zapl
nyny vdor tomu ze bude 'sucbo'.
"ude alespoii v lete ku koupeni
led. na delani iee creamu". Za
soboyani ma zase na starosti Ad.
Filllpi.
Vzacna prilezitost
pro mladebo C'eeba, ktery pfeje si
Vstoupiti do obchodu a vydelavati
slusne penize lined z poeatku. Jest
to nejb'psC jirilezitost ve statu Ne
braska. Od $2500.00 do $3300.00
suaibio se vytezi za rok a to s raa
lou namahou. Zadna konkurence.
Znsdba jcz sklada se zo striznflio
.zbozi jest uplne T'ish'i a nova jezto
byla koupena pivd zdrazenim.
vTet to jediny obchod svebo dru
hu vc meste s obebodem jenz ob
nasi d $2200.00 do $3000.00 me
sb'ne. Zadne zamenovani. Zdaliz
nehodlate koujiiti, nppiste. Adre
'.siy te : T. O. S. efo
Domaci Novinv, Clarkson, Neb.
Anna Little American-Mutual Star.
Anna Little ve hre:
fMLand O'Lizards" pri
st! nedeli, dne 28. led
ga v operni sini v
Clarkson, Nebr.
Navstevou.
Manzele Jos. Bukackovi z Pine
City. Minnesota, meskaji zde od
minuleho tydne navstevou u
svych eetnych pfatel. Manzele
Bukackovi pfed svym odjezdem
do statu Minnesoty, byli zdejsi
osadniky a od doby jich odstebo
vani odtud vidi zde velke zmeny.
Tesilo nas velice. ze v pruvodu
manzelii Vine. Fajmanovyeb no
opomenuli i nas navstiviti.
zaludkove nesnaze. Mate-li ne
snaze se zaludkem. meli byste zku
sit Chamberlain's Tablety. Tak
mnohym bylo navraccno zdravi
pouzitim teehto tablet, a stoji tak
malo, 25 centu, ze to stoji za to
.1 ieb zkusit.. (j)
Prodej automobilu.
Vzdor velkych mrazu. Fordy Se
pfee jen prodavaji. Zdejsi auto
mobilova spolecnosti Prazak Mo
tor Co. prodala za poslednich ne
kolik dnu Ford kary nasleduji
eirn : John Tomaskovi. Fr. Mast
nymu a Frank R. Lodlovi. Mimo
teehto maji prodanych vice kar,
ale dodavky ucineny budou az
na jafe.
Po straveni nekolika dnu nav
stevou mezi svymi pfibuznymi v
ol-oli "Wilson, si. Mnrie Vrbnvn o
debrala se v patek zpet dn svebo
domova poblize ITowells se nale
zajiei. Slecna Marie nejviep mes
kala u rodiny Jos. Y. Yrbove.
Ruzne druhy kaslu. Nastuzeni
vede k ruznym druhiim kaslu
'suchy kase'l", "zinmi kasel".
r-lifipkovy kasel, pruduskovy ka
sel. astbmaticky kasel a jinvm.
Enos Halbert, Paoli, Ind., pise:
"Ivaslal jsem stale, tak ze tezce
isem mohl spati. Folejdio Honey j
and Tar vylecily mne nadobro.
(j) E. II. Koza.
dovnu do budovy Schuyler State
Banky. 3-S
Jos. Kacin a Jos. Kyncl a jeho
sestra. Marie, odejeli dues rano
do Omaby za nezmimou nam zale
zitosti ale podezfivame je.
Pani L. J. Roubinkova odejela
se svym synem Lambertem do O
mahy, kamz jezdi pravidelne v
v zajmu obebodu pro zdejsi mlyn.
Anton Ruzicka byl v patek v
Dodge za obebodni zalezitosti.
Sousedska.
Neopomente, ze dne 3. iinora po
rada zdejsi spolek Katol. Delnik
svou vyroeni sousedskou zabavu
na kterou se kazdy srdecne'tesi:
Pi'i zabave nebude zadna. nouze o
mile pobaveni, jakoz i take ne o
hojnost obcerstveni a jidla.
Velky blizzard.
V nedeli navstiveno bylo naso
okoli velkym blizzardem. ktery
opanoval cely den tak, ze takrka
uemohl se zadny ani z domu vy
dati. Nyni jest jiz lepsi ale prece
mrzne jen to prasti.
Nasi hosi vyhrali.
Y patek hraly zdejsi cety ko
siekovy mic v Howells a nasi ho-
nelze nam fiei. ale pochybuieme
velice.
Kalendaf "Hlas."
Letos opetne objevil se na na
sem psaeim stolku kalendar
''"Mas" a sice pro rok 1.917. tJpra
va jest pecliva a obsah bohaty.
Kalendaf eita 216 stran. s cetny
mi povidkami. obrazy a zajimavy
mi zpravy. Lze jej zafaditi do pr
vych fad americkych kalendafu.
Kupni cena jest 50 centu. Objed
navky zasilejte na vydavatelstvo
"Hlasu," 1625 So. 11th Str. St.
Louis Mo.
Frank Bazata. vazeny Ho well
sky obcan byl zde v iatek podiva
ti se na stare zname.
Pani Frank Ilumliekova a pani
Viiclav Jiroveova meskaly v How
ell pfes nedeli na navsteve u man
zelii John Rybacovyeh, ktefi jsou
dosti povazlive nemoeni.
Dovidame se. ze nas dobry pfi
tel F. "VY. Yiktorin. jest upoutan
na luzko vaznou nemoci. Doufa
me vsak, ze nemoc jeho nebude
miti dlouheho trvani.
Trzni zpravy.
Clarkson, Neb. 23. ledna 1917
Psenice ! $1.75
si vyhrali a sice 42 body proti 3S. Korna 86c
Horsi vsak pfi torn bylo ze holky
prohraly a sice jen o malo. to jest
8 body proti 9. Pro nase hosi vy
hra tato ma velkeho vyznamu. Jen
se tak drzte.
Oves 49c
2ito $1.20
Prasata $10.50
Maslo 25c
Vejce 30c
Mate strach ze zimy?
Kdyby kazdy muz, zena a dite v tomto
okoli vzali si jednu Izici
KOm ENUISION
po jidlech po dobu jednoho inesice, coz by sesililo jich krev, aby
lepe mohli vzdorovati zimnimu pocasi a Pomohalo by to odxazeti
nastuzeni, chnpKu a jine zimm nemoce..
SCOTTUV jest opevnujici leciva-patrava jisteho pozit
ku pfi menivem pocasi, a kazda kapka pfivadi pfimi pozi
tek na sesileni krve, plic a ma velkou odporujici silu.
zadny alkohol ve SCOTTOVeM!
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 16-11
I21c
V e I k a
drahota potravin
3
Kazda hospodyiu- pocituje v dome, jak veskere zivotni
potfeby a hlavne pak potraviny vseho druhu straslive stou
paji v cene. Take na kavu uz doslo pfed drahnym casern, lec
my, majice na sklade velike zasoby a v nadeji, ze cena kavy
opetne klesne, nechteli jsme ji nasim pfatelum zdrazovati.
Nyni ale kdyz nase zasoby dosly a my sami musirne platiti
kavu mnohem draz. jsme nuceni zdrazit ji od 1. fijna o cent
na libfe, t. j.
Specialita 21o Speoialita
Jakmile sak kaa trhu klesne, snizime i my zase cenu
neboi' si ebceme nase pfatele udrzeti poctivym obchodovanim
Dal&i druhy ::o a l!b centu. Kdo nasi kavu jeste nezkusil,
nechl" dopie si o pul libry vzorek kavy a caje a fikove cikorie
liters' zaslcn-e vplacen' a:T do domu. Kofeni cele i mlete, sta
le na sklade. -Jsme jedini importefi prave ceske cikorie.
Sj)olt'hajice se na asi pfizen, jsme vzdy sluzbovolni,
Prvnf cesky velkoobchod kavou v
v Americe JAVA COFFEE MILLS
E. J. Petru, majitel,
17061708 SO. RACINE AVENUE,
CHICAGO, ILL.
21 o I
P. S. O poctivosti naseho zavodu
presvedcte se u vydavatelstva toho
to listu, aneb u First National Banky
v Chicagu.
I! 21 C I
Velky
it
Bojkot"
Zajiste vam bude divne, co timto ohlavenim ,minime a
eeho si jifejeme dociliti a eimz vyzyvame kazdeho spotfebova
tele. jakebokoliv zbozi spadajiciho do naseho odboru, aby boj
kotoval zbozi za pfemrstene ceny prodavane.
Prejeme si vam vysvetliti, ze teilto rok jsme byli pone
kud nuceni ustoupiti od naseho obvykleho pravidla, totiz dr
zeni vyju-odeje tento mesic na snizeni zinmieh zasob. Bude o
tazkou. proe neb je tezko vj'svetliti, ba i neuvefitelne, ze ceny
byly tak lizasne zvyseny. tak ze 15 procent zbozi prodavame
daleku pod velkoobchodni cennou. Mame totiz zbozi dost, ze
byebom mohli miti tak rozsahle snizeni tak jako jindy. Dnes,
kdybychom prodali nasi zasobu se srazkou, tak by to byo asi
v tomto pomeru :
Pfedmet ktery prodavam eza 15e, prodat dnes se sraz
kou za lie zbavit se zasoby. Tim bysme byli nueeni znovu na
kupovat a byli bychom pak nuceni prodavati za 210 az 25c.
Prolo zahajujeme tento bojkot a budeme se snazit prodavati
za staiv ceny a budeme vzdorovat. Kupovati budeme jen to co
but.eme nevyhnutelne potfebovati, skrze vycerpani zasob aneb
zmeny v modni uprave.
Snizili jsme ceny na mnohe zbozi ktereho mame pfilis
malo a ncstoji nam za to pfenaseti do pfistiho podzimu. Bude
li vam pfihodne radime vam se zasobiti, neb na pfisti podzim
bude toto zbozi jednou tak drahe. Nize uvadime:
Kalika dues stoji od S do 8 centu yard a my je dosud
prcdavame za S centu.
i3archety, ktere prodavame za 10 a lS1 centu pro pfisti
podzim stoji od 11 do 121o centu yard.
Vlnene zbozi ktere jsme prodavali za 50 centu stoji pro
podzimn 65 centu yard, velkoobchodni ceny.
Gumovii obuv j)ro pfisti podzim stoji od 15 do 25 pro
cent vice.
Kozene stfevice, ktere staly $2.00 par velkoobchodni ce
ny, stoji dnes od $3.75 do $4.00 par, proto kupujte zasoby, kte
re jsou na nice, nebtato pfemrstena drahota kouka byti pouze
vyderacstvi a sdruzeni merickeho kapitalu.
Pamatujte, ze vsecko zbozi, ktere se dnes naleza v ob
chodech ktere je mozno koupiti za byvale ceny, bud'te ubez
peccni. ze jej kupujete za 50 centu na dolar, proti cenam na
dnesnim trhu, proto bojkotujte vysoke ceny a vycerpavjte ny
nejsi zasoby.
Chleboun Bros.
Clarkson,
Nebraska.
Dejte mne prilezitost zasobiti vasi
jidelnu peknym nabytkem!
Jidelna ma byti radostne misto, neb pfi jidle mate by
ti ot-klopeni radosti, coz jest velice Prospesne" pfi travenl
potravy. Dobre traveni znamena dobre zdravi!
U mne si muzete vybrati jakykoliv stul, zidle, police
na nadobi, a vubec vse ca nalezi do jidelny a to ve vzorech.
tech nejnovejsich a za ceny mirne. Jsem dychtiv dati vam
spokojenost tak jak vy jste dychtive ji pfijmouti. Moje
slovo jest zarukou poctivych hodnosti.
F.J. MILLER.
C Irkson,
N ) ) ska
tfi
tfi
tfi
ifi
tfi
Pani farmefi pozorl
Co nevidet jaro
ze mame a hodla-te-Ii
kupovati kon
ke postroje . (ksi
ry), neopomente
si prilit prohiednouti a se pozeptati
le na ceny, ktere vas kazdym padem us-
Sq pokojL Zaroven vezmete sebou va
gj se stare ksiry, potrebuji-Ii tyto sprav
ku aneb potrebujMi olej, U mne na
ffi Ieznete tez velky vyber chomoutu a
jsnych sedlarskych potreb.
1 JOHN PIMPER
!fi Clarkson, Nebraska
Hi
!fi