Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 22, 1916, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TTTA
i
II
I
Poutavy roman z nasich dnu
Chasnik vypacil tise okno, vle
zl do kuchyne a pomahal jakesi
starene.
Tak! Jen doskoc, eai'odejniee!
sipel pri rbm, a pozor, at" nevletis
do dzberu.
Jest jasno a nic e mi nestane.
septala stafena.
Pospes si nebot' do pfilnoci wse
nutno vykonati aby milo kouzlo
pusobnost.
Kouzlo? Rosing svitlo. Kryspin
si zjednal carodejnici. aby mn po
mohla ziskati lasku sedlakovy de
ry!
Devee se v ducliu smalo, bledic
xe sve skrv.se na celedina a stafe-
nu. ktefi tise prosli kuchyni a zmi
zeii v predsini. itosina oparrne
ryklouzla, ze skrvse a kradla se
za mmi.
Stanuli nad poklopem. Rosina
se pfitiskla ke zdi.
Jen aby spal! mumlal Kryspin
pak mu snadno vytrhneme sedm
rlasu. Me spoutane nice.
Nevadilo by ani kdyby nemel.
"Pfimrazim poliledem kazdeho lu
pice, septala stafena.
Kryspm ukroutil zavoru, ote-1
vfel poklop a zmizel se stafenou
ve sklepe. Rosina pfistoupila k
poklopu a nastavila usi.
Zaslecbla dost. Kryspin a jeho
spolecniee chteli vytrbnouti lou
peznikovi vlasy patrne jich po
tfebovali k pfiprave napoje
A takove svinstvo ja mam piti,
hahaha! Ale pockejte bando! Za
toeim s vami, myslelo si devee
iiaslouchajic a zvolna sklouzajie
za nimi do sklepa.
Rosina byla sice take dosti po
vercivou. jako vsechny Italky na
jihu, ale z carodejnic strachu ne
mela. A mimo to vyvstalo ji v du
al jakes podezreni.
Snad eykanka nejaka omamila
Kryspina a vlastne chce se dorozu
meti s uveznenym oh! Padoueh!
Ale nepustim ho !
A cihala, zadrzujie dech.
Kdyby byl Kryspm tusil, kdo
3est za jeho zndy a co ma earodej
nice za lubem! Ale on netusil ni
ceho vzdyt' ani nepostfehl ze za
vora na padaku nemela zamku.
take spolecniee Kryspinova. Ju
lietta netusila, ze jest sledovana
divkou. Byla rozeilena proto jed
nak, ze se ji podafilo vniknouti do
-domu Gabelonova, jednak proto,
ze bylo osvobozeni malifovo jiz
tak blizko.
Tamto sedi, septal ji Kryspm.
ukazav na malife, sedi na lavici,
ale pfisambuh! neni spou
tn Ruee mu visi
Seckej zde, pfiplizhn se k ne
mu. pronesla Julietta. nutic se v
klid, nebo.iim se ho. Ale kdyby se
pfece obofil he mas nuz?
Mam.
Sem s nim! velela. kdyby se
obofil na nine rozpfahnu se a ty
pfikrocis, pfece bys pfemohl ta
koveho kfeeka.
To si myslim pravil. pravil Kry
spin sebevedomne. odevzdavaje
nuz, jedinou svou zbraii.
Alfred dfimal, neslySel. ani ne
videl. Julietta poposla k nemu, polo
zila mu nice na hlavu, jakoby mu
Tskutku vlasy rvati ehtela a za
tfasla jim lehce. Alfred se prodi
ral z dfimoty.
Procitni ! osvobozeni se blizi.
Julietta. Utlum vykf ik ! Mlc ! Pro
Buh, septala mu opodal stoji ee
iedm, jehoz se zmocnime. aby nas
neprozradil. Pfivabim ho a ty bo
popadnes a srazis k zemi. Nediv
se jsem nalieena. Coz nepozniivas
muj bias, Alfrede?
Malif tentokrate pochopil situaei.
Jak rad byl by Juliettu objal. jak
rad byl by ji dekoval. Uznal vsak
ze by probloupil a sevfev rty u
tlumil sve city.
Kryspine pfistup, septala Julie
kyvajic na zamilovaneho junaka.
Co dices, babo? tazal se pfi-stoupiv.
t
7!
dcera
Musolinova
Napsal J. Sokolovsky
5
Podporuj me kouzlo, na tebe
musr napoj take ueinkovati, vy
kladala mu stavic lio niezi sebe
a malife. zvedni ruee jakobys pfi
sabal. Kryspin uposlechl.
Podrz tento provaz, velela mil.
kladoue mu provazek do dlani a
omotavajie jcj zaroveii, pri cemz
mumlala cosi nesrozuniiteliii'ho
Pak vytaha bily satek a zavaza
la mu oei.
Xie se neboj a drz! velela. prve
nez uplyne den a noe. bude do te
lle Rosina zamilovana az no usi.
a sama vyzene zenieha.
Ob ! dokazes-Ii to, budu ti vde-
! Sen ! hovofil Kryspin nadsene a
dal si zavazafi oei. Julietta bo pak
obratila tvafi k Alfredovi a pky
nula tomuto. aby se bo ehopil.
Kde .isi ? tazal se Kryspin. spozo
rovav, ze bo sevfely em ruee.
Zde pravila, a pfehodila mu ko
nec provazu pfes prsa. ani e ne
bni siee budes synem smrti.
Mali? ucbopil chasnika. ebtel bo
sraziti k zemi. ale Kryspin se ne
dal. Vzepjav se vyndal praviei z
provazku a ehopil nrotivmkn za
1 krk. Byl veliee silnym miizem a
malir ac byl ve vyhode. nemohl
bo zdolati.
Julietta byla nueen.T pomahati.
Toprve spoleenemn usili obou po
dafilo se ehlapika pfmoci a svm
zati mu ruee, macez mu Juietta
strbla satek s oei.
Chove.i se rozumne fvrys")iiie a
nic se ti nestane! pravila mu, Juli
etta Musolinova neproleva krve
zbyteene. Zitra te zde naleznou
eetniei a snad strzis smteh. ale do
vezeni te nepovleknou. Ale take
mu.i soudrub nesmi byti do vezeni
vleeen
A bude pf ec ! vfisknul za ni zen
sky bias. Potc'ihnete vsiHini tfi
Kryspin, ty dcero Musolinova a
take tvuj soudrub. Zatim poekate
v pasti ze ktere nevyvaznete.
Julietta se vzchopila a .s nozem v
nice hnala se ku schodum. ale pri
hodilo se ji prave tak jako drive
malifovi. Pfisla pozde.
Rosina sledovavsi zrakem i slu-
cbem eel on tuto ifihodu pfirazila
padak a zapfela jej zavorou. Na
darmo usilovala Julietta nadzed
nouti jej.
Vrativsi se k malifovi usedla
zdreena.
Julietto vzpamatu.i se zvolal
malif.
Divka sesinula satek z hlavy a
setfela ohyzdne malovani. Mladis
tVci jeji tvaf objevila se uzaslemu
Kryspinovi. jenz dosud vlastne ne
ebapal co se s nim delo.
Prohloupila jsem, stezovala si
zaebrana neni mozna a nepotfebu
ji totiz earodejnicke skrabosky.
Ale nevzdam se jen tak zhola. At'
poznaji ze jsem pravou dcerou Gi
useppa Musolina.
Rosina nas zavfela? tazal so po
jednou Krysjiin.
Snad! Padak se neda otevfiti.
Ob ! Pujdou a vzboufi eely dum
a pfijdou a naleznou nas zde, be
doval. Mlc, tobe se nic nestane, pferu
sil bo malif. ale tato sechetna div
ka obetovala "ro nine svou svo
bodu Vykonala jsem jen svoji povin
nost. Pfisahali jsme si pomoc na-
vza.iem v Kazaem pripacie. inciii
dosud vse ztraceno, nebot' soudru
zi nasi jsou na blizku. Ale. ale ten
to nestastnik ma vskutku pfieinu
k nafku, nebof bude povazovan
za nasebo spoleence. bovofila Ju
lietta, kladoue ruku na rameno
Kryspinovo.
Xerozumim ti septal malif.
Vec se da snadno poehopiti ni
kdo neuvefi jeho bacboree, ze mu
ehtela earodejnice pomoci. Tsieh
ni feknou ze te chtel ze sklepa vy
vesti. A jemu konecne nezbyva.
nez aby se stal nasim spolcencem.
chce-li ujiti vezeni a potupe.
Kryspin vyvalil uzasem oei.
Rozvaz ho pravila Julietta mali
Bohata
rovi.
Alfred uposleelil a eeledin pov
stal. jakoby zmamen. Xamiste o
hyzdne stafeny. kterou povazoval
za earodejniei. videl slienou div
ku to pfesahovalo jeho sin
inozkovou.
Pravils ze nas zavfela Rosina,
oslovila ho.
Ano, poznal jsem ji. odpovidal
nejiste.
Vyfkla pohruzku ktera se take ty
Se tebe. Smysli s tebou nepfatcl
sky. Xedivej se na nine tak hlou
pe ! Coz neehapes! Xa svete jiz ne
ni mlynu. ktere jifemylaji baby
na mladiee. Pfistrojila jsem se ja
pouze za earodejnieoi. a to jest
eely zazrak.
Ale uvazuj ! Chtea jsem vysvo
boditi sveho soudruha a tva zou
falost se nine hodila. Pouzila jsem
toho aniz bych ehtela ubliziti to
be. Vis kdo jsem, zovu se Juliet
ta Musolinova. 0 mem otei jsi sly-
sel zajiste.
Rosina te vyhlasi za nasebo spo
jenee. Myslim ze ueinis nejli) sta
nes-li se jim vskutku za teehto o
kolnosti. Ostatne, co ti zby va ? Ro
sina jest pro tebe ztracena, a fi
kal jsi sam. jak nepeknou ma po-
vahu. Vzdej se ji a zvol svobodu !
Dosud jsi byl eeledinem ale mohl
bys byti muzem svobodnym.
Illasam ti v tomto sklepe o zla
te svobode a ehtela bych ti pou-
kazati. jak se zije ve volnem lese,
mezi muzi, ktefi neznaji zakona
jineho. lee rozkazu sve vclitelky.
kterou zboziiuji. Vol doknd jest
eas: Podavam ti ruku! Budiz
mym spoleeneem a soudruhem. V
znej nine za svou velitelku. hcjt
manku muzu svobodnych, nine
deeru Giuseppa Musolina. metly
Galabrie. XTenutim te k nieemu.
rozmysli se dobfe !
Kryspin vskutku rozmyslel. A
nejspise vsak uznal. ze v jeho si
tuaei neni epsiho prostfedku.
0 tvem otei jsem slysel doti.
jironesl po drahne ehvili. drbaje
se za ueiiem. aie laice monias ji.
dfive fiei rozumne slovo lined
v lese. Bd bych ti padnul k no-
houm nebot' zivota r-eledinskeho
jsem se jiz pfesitil.
A muj hospodaf ? ten veru neu-
mi nikoho v praci nadehnouti. ne
bot' jest vydfiduebem vne i vnitf.
Co nine udrzovalo v jeho sluz
lie? Jen Rosina. Kolikrate nine vy
hanel iro nie a za nic podrobil
jsem s a proto jen ze jsem milo
val deeru jeho.
Irfizes-li nine upotfebiti k neSe
mu. budu ti oddanym slubou div
ko, ale iiezadej nemoznosti. Jsem
hliqiakem a nesikou. Jen drobet
te sily v hnateeh mam to jste
asi poznal i. Ani se nenjohu dosud
vziamatovati
Jen se vzpamatuj ! pferusila ho
pohlizejie vyznamne na malife, po
lib nine ruku na znameni oddano
sti a pfisahej. ze dices verne sta
ti po mem boku.
kofistf.
Los Angeles Times.
A soudruha meho obejmi a bud5
mu pfitelem. Zle veei na nas eeka
ji ale doufam ze to spatne nedo
padne. I'mlkla a rozhledla se. naeez po
kraeovala :
Jsme v pasti a zbyvji nam jen
jedina nadeje, budeme se totiz bra
niti dokud nepodlehneme pfesile
a soudruzi nasi, jez vyckavaji me
ho navratu v lese pod velitelstvhn
Timbala a Pietra, zajiste jiz vy
slaly hlidky, aby stfezili co se ve
vsi deje.
Xevratime se Za to vsak pfi
jdou rano karabinnici. Ale jest ne
myslitelno ze by s nami odtud od
tabli beze rvaeky. Iuzeme se sma
ti hloupym venkovanum. domni-vaji-li
se ze nas pfemohou. Zatim
nam nehrozi pranic vstup do skle
pa budeme braniti. jsme tfi.
Dovol. hejtmanko, pferusil ji
Kryspin udefiv se do cela. jsem
hlupakem, ze jsem na to dfive ne
vznomel. Domnivam se, ze ti mo
liu jiz dues prokazati sluzbu.
eTakou? tazali se Julietta a ma
lif soucasne.
A takovou ! Netfeba nam
rvati se s vesnickymi lidmi a ce
kati, az pfijdou karabinnici, ho
vofil Kryspin.
Ah ! Bylo by mozno z tohoto
sklepa uniknouti? Xebylo by di
vu byvaji tajne chodby
X'eni zde zadne chodby, ale dira
jest zde. kndy mozno, pockejte !
Dfivejsi eeledinove chodili sta
remu Gabelounovina vino. Mne ta
ke svedli. Vino byvalo zde, ale v
posledni dobe je dal sedlak pfene
sti do pfisklepku, k nemuz ma jen
on kliS. Ale dira tu zustala.
Kde? tazala se divka dychtive.
Tamto za bednou. Snizuje se
jiod zaklad a pak vystupuje. Lezl
jsem tudy nekolikrate.
Fkaz pf eee !
Kryspin poposel ku zdi kde sta
la prazdna bedna. Odsunul ji ve
liee snadno.
Xekolikrate jsem se zde opil.
podotknul uk.izav na tmvaou iro-
hluben. za liednou se objevivsi.
A kam usti tazal se malif.
XTa stare sebodiste, uzavfene v
pfizemku a koneici v patfe za kr-
bem.
Blahoslaveni bud'tez zlodejove
ktefi upijeli Gabelounovi
vino
pr.ivil malif.
Z krbu mozno vniknouti do
ebodbiee a svetniee, kde druhdy
eeled' pfes)avala. Xyni jest ne
obydlena. Z okna jejibo mozno se-
skoc-iti na stfeebu konirny. Zkou
sel jsem to nekolikrate. Ostatne
mozno tez dostati se do pfizemku
uniknouti n a d vof im .
Oh ! Jsem vseeka pfekvapena !
pnavila Julietta. tisknouc zrzou-
novi ruku, prokazals nam lined
na pnvitanou velmi tlobrou siuz-
bn. Ale nemafme easu! Ved' nas
Kryspine !
Zrzoun vklouznul do otvoru. V
torn okamziku poseptala Julietta
Alfredovi :
Pro vsecek pfipad bud' pfipra
ven tfeba ze Kryspinovi duvefuji.
Ja mam revolver a proto ty pfij
mi nuz. Vice neni tfeba nebot' rao
je stfelba pfivabi soudruhy a pak
beda vesnieanum.
Ale Kryspin nesklamal jeji o-
eekavani. Vedl Juliettu a malife
az ke schodum, po nichz jiz kra -
eali pohodlne.
Proniknuvse krbem v chodbici deji.
stanuli pri dvefieh. Oblec se rychle povim ti za-
Opatrne! velela Julietta sep- tim. Ve sklepe jest baba nejaka,
tern, nevime s kvm se setkame. ktera ktera se zove dcera Musoli
Jsou tyto dvefe zameeny? nova, a chlap jehoz znas, totiz zr-
Byvaly vzdy ale daji se otevfi- zavy Kryspin.
ti snadno, pouhym trhnutim, od-
povedel Kryspin.
Stisknul kliku a dvefe
se roz-
letli pod jeho tlakem.
Krys)in malif a Julietta vstou-
pili rychle a stanuli pfekvapenim.
Byli uvitani nelidskym f evem. !
Z luzka pri okne vyskoeila by- j
tost holohlava a bezvousa, stras-!
ne huben.i a tak smesne ustrasena.
a zdesena. ze nas trojlistek vskutj
ku nevedel. radno-li postoupiti a
nebo ustoupiti.
Kapitola 50
Kostlivec Briotti.
X'utno se nam vratiti k okamzi-
ku kdy Rosina spustila padak, vy'nech toho. Co ueinis? Nutno pfec
sleehnuvsi rozmluvu a zvedevsi ztrestati darebaky ! XTelelkuj ! Po
ze ve sklepe provozuje carodejine ' vaz dcera rusolinova.
kejkle a vlastne nehoraznou zrad Jaka dcera? Keklas ze baba a
nou pletiehu dcera usolinova, : Musolino jest asi padesjitnik. Ale
sercdna babice a soudruzka lape- snad se nenarodila dcera dfiv nez
nebo loupeznika. 0n sam. Chlastalas asi vecer.
Rosina jasala v duchu, sedic na Vezmi rozum do hrsti otce! zlo
zapazenem padaku a naslouehajic bila se. a mas-li dosud v lebee vi
dolejsimu hluku. Pfekazila iitek j no. vytluc jej ven ! Mam dobre usi
malifovi, jemuz se hodlala pom- Ve sklepe jest Musolinova dcera
stiti za svou hanebnou porazku, snad jest pf estrojena za star enu.
polapila jeho spolecnici, straslive Gabelou se popadl za obe skra
ho jmena i zevnejsku a zaroveii ne, pfemyslel ehvili a zachechtal
ubezpeeila se Kryspinem, jemuz Se koneene.
ehtela dokazad pletichy tajne B1.-izni byli kol.dv m kde by
spoleeni s nepfateli otcovskdio do 0 , T7i
mu.
Oh, Zlati holoubkove ! muzete se
zatim potesiti s babiznou! Snad
vam budou jeji vnady iee vhod
nez moje. Xaucim vas vafiti na
poje laslry a opovrhovati hezkou
Rosinou ! A tebe zrzoune, povedou
v zelezech o to se jiz postararn
iiste! Sestavim si takovou lez, ze
neujdes kriminalu !
Pfilozivsi ucho k padaku, na
si ouchala napjate drahnon ehvili.
ale nerozumela hovoru. ostatne ve
liee tlumenemu. Rozeznavala jen
bias Kryspinuv.
Vstala konecne mrzuta, ze vice
nezaslechla a sla k otcovu luzku.
Procitni! volala, buveujic ho za
rameno Trvalo vsak hodne dlou
ko. nez pfesyceny a vinem zaiity
cdh'sk na luzku usedl a oei mnul.
Blaznis. devko hloupa? obofil
se koneene na deem, ktera neehte
la dopustiti. aby seta'cik znovu do
peiiu zabofil.
Proe bych blaznila? vstaii !
Vzdyt' jest noc!
Ano zrovna pulnoc! Vis nas
klej- se pekne okotil ! Povaz! Xa
miste jednoho lupiee jsou tarn
tfi!ff
Gabelou so otocil na zadku spu
stil nohu s postele a vytfestil na
divku oei s usty dokofan.
Ano, pokracovala Rosina. vpli
zili se tarn aby zajatce vyprostili,
DO LEIGH
Dovoluji si oznamiti vsem milym krajanum, ze vlastnim
nyni v Leigh od njidrazi pfes ulici na vychod a sever
:s dobre zafizeny hostinec s:
Jelikoz jsem zde jediny
proro fiouiam, ze vsienni Krajani, Kieri sem ao jueign pn.ieaou
nine navstivi. Milerad kazdemu dobfe a poctive poslouzim.
JOS. SEDLACEK, - - LEIGH, NEB.
t
i
Telefon v ufadovne: Douglas 2341
i'JP
an!
an)
m
Obratt'e se na nej ve vsech zalezitostech soudnich.
tJfadovna: 1408 Williams ul. Obydli: 1401 jizni 16. ulice.
OMAHA NEBRASKA.
tjfadni
Od 9. do 12. dopoledne a od 2. do 5.
ale pfibouchla jsem jim padak u
nosu. Procitla jsem sramotem a
videla, kterak se nejaky chlap a
zenska dobyvaji do sklepa. Vy
ekavsi zamkla jsem za nimi.
Proklate ehytra holka ! x'fisk-
j nul tatik. udefiv jioehvalne pesti
do jeji kypre kyele, inn! cela po
nine!
1 Ale, nevis kdo nas navstivil.
IMbni ! nemam znamosti mezi zlo
X'ohaviee leva kterou sedlak
, prave natahoval. svihla o podlahu
a Gabelou. jenz prudce vyskocil,
svalil se na zem. Dcera mu vsak
pomohla rychle na nohy a do kal-
hot.
Kryspin ! nas Kryspin ? sipel ne
duvefive. ty, poslouehej nevypra
vuj zadne pohadky. nejspise zase
za tebou lezl
Za mnou? ohrazovala se, co si
myslis? Odbyla jsem ho davno!
Ostatne jsem cudnou divkou
Drz hubu znam te, tvji cudnost
mohla by zavoditi s kohoutem.
Ale ne s tebou ! odsekla mu. a
A proc ne? C'etl jsi o utoku na
Castello Marino u Neapole? Dce
ra jMusolinova prchla nekam na
jib. Proe by se nepotloukala po
zdejsi krajine. odjakziva za eldo
rado loupezniku vj-hlasovane ? Tu
jest lupieem skoro kazdy
Ja ne! ohrazoval se Gabelou.
Kradls jinde ! Kdybys nebyl zlo
dejem nebyl bys se usadil mezi lu
picskou celadkou v Kalabrii.
Zlate dite ! zvolal nadsene byva
ly prusky vyzvedac, jsem hrdy na
tebe ! Mas moii krev a dotahnes to
daleko. Dnes vydelame spoustu
penez, strasnou spoustu penez.
Ted' zase otevfela iista dofforan
Rosina.
ruinis co? Oh! mas- mazaneho
tatika ! Pet tisie Hr vypsala poli
tic neapolska na hlavu Julietty
"Musolino ve ted' jsem si vzpo
mel ! Bude s tebou spokojen pan
Briotti, to bude veno!
(Pokracovam.)
Pri nastuzeni
natfe se dukladne krk, prsa a chodldl
dra. Richter-a
PAIN-EXPELLEREH
Xj Unkuje ihned, bo'esti nstanou a misL
"Jen pravy s registrovanou znfinikoa
iKotvou,,
25c. a 5iX lahev, ve vseeh i6karnach anebo pflmo od
F. AD. R1CHTER & CO.
74-80 Washington Street. New York. N. Y.
a
Ceeh, jenz zde vlastni hostinec,
LTjarusrijanic
Telefon v obydli: Douglas 4425
PADRNOS
PRAVNI ZASTUPCE
hodiny:
odpoledne. Vecer a v nedcli die umluvy.