Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 22, 1916, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Na lesni samote.
Bylo patrno, ze yhleda
va mezi liimi dopis zvlastni, ko
neene ho nasel z adresy poznal
rukopis sve sestry. Chvatne jejf
rozpecetil, a ae bylo v nem jen ne- j Adeline a Bornovi radii, aby pr
kolik fadkii, pfece bylo patrno, ze . chli, osopil se na nine tak, jako na
ho uplne uspokojily, nebot? tvar
jeho znenahla se vyjasnila.
Radova psala, ze Kristina te-
mer zazracne vpravuje se v nove
pomery a velmi snadno a rychle
se uci.
Obdivuji se toini devceti
do-
kladala radova doj)ise, jde ji
vseehno tak snadno jako hfiekou
a pfece chape se kazdeho pfcdme-
tu s vaznou horlivosti. V kratkem
ease stala se zcela jinou ze bys ji
ani nepoznal. Pochia si v kruzieh
do nichz zjednala jsem ji pristu
pu, svynia krasnymi oeima a du
chaplnou tvafi buditi velikou sen
saci, vsichui tusi, ze jest v ni vi
ce ukryto, nez eo se zevne jevi.
Vychovavani jeji a vzdelavani se
mne stalo velice milym ukolem,
za nejz jsem tobg vdecna. Z ust je
jich nevyjde ani slova stezku po
domove, ac tusim, ze se ji styzka.
ale pevna viile jeji neda to na je
vo. Stala se nam vsem niilou pfi
telkyni Zamyslene drzel dopis v nice a
8nive" hledel pfed sebe. Videl Kri
stinu pfed sebou, postava jeji vy
nofila se pfed nim jako promtbie
na. Stala se jinou, jen jeji velike
oSise nezmenily.
Konecng vzchopil se a zastreil
dopis do naprsnl kapsy. Pohl6dl
na hodinky a shledal ze jest cas k
obSdu. Zazvonil.
Ohlasil jsi jeji exellenei, ze jiz
jsem se vratil? tazal se vehazeji
cflio sluhy. .
Jeji exelence videla vasi milost.
prichazeti, odvece Jin.
Vyfid' tedy pani tete, ze ji oee jil. ze kazdeho otce kteiy ma dee
kavam v jidelne. r!1? U(e pfedemnou varovnti. J-i
JSfi odesel a baron se odebral ( byl tcei s tim uplne s-oy.uinen.
do jidelny, nekolik minut na tojAbyehom smifeni osla.vih, odobia
prisla Renata z Valvieu, cerne o- j jsme se &0 vi11aniv a kdyz si
d5na a vzpnmena jako vzdy. Ba- VUem Yev r0zelifala. uzavfeli
sendorf pfikrocil ji vstfic, podal sme opet pfatelstvi.
lo raz duverny.
Vratil jsem se pozdeji,.nez bylo
v umyslu mem, pravil provazeje j ,,;, to uinil :1JIIsel S01V wnaiozit
Btarou damu ku stolu. Stf esteny vgechnu svoji vymhnnosL Srlnik
plukovnik zatopil mi notne. Veru s podporoval nine see jen byl. Do
pani teto kdybych byl tusil, ze ( b zvoiai ,,iukovnik konef-ne, od
mohou byti lide tak tvrdosijni )0Utim ponevadz vlastnv nej
kteH vzpiraji se kazde rozumne ( m5n5 M. pr0v2n:;i, ale o loin mali
namitce houzevnate, byl bych se ( fi ,-eknete jak ho uvidite jest-li
rozmyslel slibovati Adeline, ze je-1 mn lVst ivot mih-t b
jiho otce usmifim.
Exellence pokynula pfivetive
hlavou, znalat' ona dobf e potf este J
neho plukovnika.
Podafilo se vam ho smifiti? ta
zala se.
Ano, odtusil baron, a pfi vzpo
mince vydral se mu bezdecne )o-
vzdech z jji'sou. Bylat' to vskutku ,
prace Herkulova. Znate dobfe plu ' 1'ti o nvavidleeh. Nosi tak dlou
kovnika ale pfes to nedovedete si . vlasy .e kazdy i)rav vojnk so
pfedstaviti, jakym byl. Pomyslete j Mv Neehaji si vousy rfisli jako
si cloveka ktery jiz od pfirody je!r'ovi a tom (11,,Jl"
nejsvehlavejsim tvorem a ktery si lioby k tomu byli opravneni.
uminil pevne. ze svehlavym zusta Tak mluvil ale jsem pfesvedcen ze
ne. Sam se tomu nyni divi mkdej s Bornom usmifi a .alibi s- ho.
jsem vzal tolik trpelivosti a odva no Pzna.
"ly, podruhe bych se neodhodlal Nem snrdno odvnltit myI jelio
za zadnou cenu pfevziti ukol tako od pfeilsudku, podotkla star;' d;'i
.vy. Nez jsem k liemu pfisel Ade- ma.
lina mu psala, ze se stala choti Podafi smifiti se r.-.i jcj. pravi!
Bornovou a dojemnymi slovj- pro- j baron. Kdyz ho vino rozehfalo a
sila ho za odpusteni. Pfijal nine s j jazyk mu rozvazalo, j)ravil. ze by
vyrazem ve tvafi, z nehoz soudil byl Adeline snadneji odpustil. jen
jsem nepoehybne. ze nevyhodi-li kdyby mel aspon jeji podobiznu.
mne lined, stane se to pozdeji. Be-j -jiz bv zavesil ve svein i)okoii. abv
kal po pokoji jako sileny, obas
chrlila usta jeho kletby na deem.
Pokusy moje upokojiti ho, byly
prave tak marny, jako kdyby ne
kdo chtel rukou staveti vichfiei.
Snazil jsem se pfesvedciti ho, ze
Adelina jest sfastna, a ze jako o-
tee nemohl by si pfati vice
vsechno marno, pocinal si vzdy
prudceji ze jsem se pocal jiz oba-
vati, nikoliv o sebe ale o neho sa -
ma.
Exellence usmivala se jen. zna
lat' plukovnika stfesteneho velmi
dobfe.
Kterak podafilo se vam smifiti
ho? tazala se.
Roman.
Stalo to prace, nez jsem toho
dosahl, pokracoval baron. Kdyz
.jsem. mu povedel ze hlavni vina je
dine na mne pada, ponevadz jsem
nesfastneho rekruta, ktery se do
pustil velezrady. Na stesti jak je
vain znamo Bassendorfove nezna
ji strachu. Zustal jsem iiulne klid
nym. Zadal zadostiucineni, slibil
jsem mu je.
Bil jste se s mm ? zvolala Rena
ta z Valvieu.
iMKunv, ouiusn Daron usimvaje
se. Byl bych to ucinil, ale na ste-
sti j)oslal ke mne s vyzvanim set-
j nika, jenz byl velmi rozumnv
pomilovanihodny muz. Znali' -"eli-
ce dobfe plukovnika, a pokladal
za svou i)ovinnost, aby souboj za
mezil. Melt' ovsem velikou obtiz,
nebot byl aspon dvaeetkrate lrzo
u mne a brzo zase u plukovnika..
Ja jsem po souboji netouzil a byl
jsem oehoten ku smirnemu vyrov
nani, nebot' nebyl jsem ani v nej
mensim na cti urazen. Koneene
podafilo se setnikovi pfimeti plu
kovnika aby mne klidne vysleehl.
a dal si vyloziti duvody, kterymi
dal jsem se svesti, i slibil jsem mu
pokud po mem vykladu bade je
ztidati. Setkali jsme se v bytu set-
nikove. Plukovnik slibil zc bude
klidnym, pfes to pobihal po poko
ji rozeilen. easto nine prerusoval
a skubal sebou, ze jsem nemohl
odolati smichu. Rozeilen pohledl
na nine a vyhruzne ke mne pfisko
eil, kdyz sak nedavaje .si iim za
strasiti, podaval jsem mu ruku a
rekl pfimo, ze se na veci nie iu
;:meni. kdyby mne i zasli'-elil. tu
zvitezilo pfece jen jeho dobre srd
rf pfijal podavciiiou ruku a pra-
vil, zo mi odpust ale lined dolo
(Vfllence.
Ano. n(h-eeo Bassendorf ovsem
hnul na padesat mil. Slibil
jsem ze to malifovi verne vyfidim
Slyste iravil pak, kdybych ja
mel jeste jednu dceru, poslal byeh
ji do klastera, aby ji ani na my si
nezatanulo zamilovati se do mali
fe. .Jakteziv nemohl jsem vvstati
lidi. ktefi nazyvaji se umelei, ncli
ani jeden z nieh nema nejmenSiho
mohl si fici tak vypadala nez s
tim malifem uprehla. Slova ta pro
zradila jak srdce jeho k ni
Inulo. Budu Bornovi psati aby A
delinu vymaloval, a sebral sily
sve zhotoviti podobiznu zdafilou
a pak aby ji poslal jilukovnikovi.
jStareho otce dojme tak ;ajist'.
az dostane zdafilou podobiznu s e
dcery. Dolozim jeste. aby miino
' podobiznu zhotovil vernou kopii
a zaslal ji vam nepoehybnji ze
i pani teta zajjlasi vseehni hnev
oproti malifi.
Exellence se usmivala.
Smiin mu to psati? tazal s baron.
Dale uz
Ano, potesilo by mne kdybych
dostala podobiznu sve nctefe, od
vece stara dama.
Vdeene podal ji baron ruku.
Zastavil jste se na spateeni ees
te v sidelnim meste?? tazala se
Reneta.
Baron zavrtel zaporne hhuou.
Nikoliv, pravil pak. Byl jsem u-
naven a touzil po domove. Plukov
nik pokud jsem byl u neho, zato
pil mne vskutku. Vite take, ze v
sidelnim meste mam mnoho pfa-
tel, nebylo ani mozno a byeh je
vsechnv navstivil, a nesmel bveh
nikoho opomenouti. Jest to tak
lepe! Kdo tak dlouha leta zil v
samote, citi se ve spoleenosti jako
cizi. Tot" jest pochopitelno.
Exellence to sice pochopila ale
znala sveho synovce prills dobfe
ze nemohlo ji ujiti, kterak vyhle-
daval duvody. aby ten pravy du
vod zakiyl, jenz jifimel ho aby se
sidelnimu mestu vvhvbal. A jak.i
byl a pficina? Radova i on rozlou
eil 1 se spolu jako nejlepsi pfatele
a dopisovali si velmi easto. Bystre
jinak oko stare damy, pfece neby
lo s to aby jasne prohledlo v ra
ve pomery.
Uaron povstal. chystal se odeji
ti do sve komnatv.
Vexed do sve komnatv. procetl
jeste jednou dopis od sve sestry.
Vrhl se na pohovku a ponofil se
v myslenky. Bylo mu jakoby se
pohyboval ve velke a vzacne spo
leenosti. Damy v nejdrazsi hav
odene mihaly se kolem neho, a v
lisieli zaznivala mu ticlia daleka
hudba. Zvolna jakoby knieel da
vem dam a panu a neznal nikoho.
a zmocnil se ho poeit osamelosti.
Pojednou pozoroval ve spoleenost
sti zvlastni rueh vseeh zraky u
pfely se na dvefe salonu hudba u
mlkla byl to okamzik posvatny.
Posud byly dvefe zavfeny konee
ne se otevfely a do salonu vstou
)ila zenska postava. Rozlehl se ve
liky vykfik uzasu. Pfieliozi bylo
nilade devee odeno bylo zazniTMie
svetlym satem a zdalo se ze se jen
vznasi. Tmave vlasy liyli prople
teny kvetinami a volne splyvaly
)od siji. A' tom shledl diveiny oei
dve velke temne a planouei oei a
bezdeene zachvel se jinehozi by
la Kristina, ae iostava jeji byla
jako promenena ! Pfekvapen tu
chtel ji jjospisiti v ustrety. (-taza-ti
se ji odkud iifiehazi. Hvlo to o
losnenr z nehoz byl baron yj'use:i
)ficliodem sluhy.
Temef nevrle pohledl na neho.
Sluha pfinasel )sani.
Poloz psani na still a nechf me
nikdo uz nevyrnsuje, jiravil baron
mrzute. Jifi ihned odesel. Baron
opet ulehl v pohovku a zahmounl
oei, jakoliy eh I el opetne privoditi
sobe pokraeovani snu. jenz prve
smysly jeho okouzlil. Ale bylo to
marne.
Po nekolik minut sedel nepo
hmite, pak vyskoeiv nevrle pfikro
eil ku stolu. aby pfeeetl psani, jez
ho z pfijemneho sneni vyrusilo.
Jedva ze ho do ruky vzal a shle.dl
jeho pismo, leknutim sebou skubl.
nemohu.
Seattle Post-Intelligencer.
Dopis byl od sestry, proe opet psa
la? Stalo se neco? Bezdecne zata
nula mu na mysl Kristyna.
Po nekolik minut drzel psani v
nice, jako by "nemel odvahy aby
jej otevfel. Koneene chvejiei se
rukou roztrhl obalku a jedva ze
psani uvidel sdesene couvl od sto
lu. Radova psala :
3Iily Cesare ! Kristina jiz od tf i
dnu neni u nas, odesla z doiuu na
seho a nevime kam se obratila. Z
poeatku myslila jsem ze se ji pfi
hodilo nestesti, koneene nabyla
jsem jistoty ze uprehla. Nepsala
jsem lined, doufajic ze vyhledam
po ni stopu, ale namahani me jest
dosud marno. Posud jest mi ha
dankou co ji od nas vypudilo, my
slim vsak ze si po domu zasteskla.
Vratila-li se ku sve babicce. pak
lirosim tebe, abvs drive nenosu-
zoval. dokud mne nevyslysis, ve . mu, aby ihned do kufru slozil ce
nfistich dnech ti budu obsirneiiiho na cestu tfeba, i nafidil koci-
L
psati, dnes neni mi to mozno, neb
snadno si muzes pfedstaviti. jake
rozcileni mi spusobilo, ze divka u
prchla. Nasi vinou, dik Bohu to
neni, ueinili jsme
pro ni vse sec
jsme byli! Jest-li Kristina ve vasi
krajine pis mi to ihned, abyeh by
la upokojena. Tva sestra Adela
Zraky baronovi jeste po dlou
hou elivili se upiraly na dopis.
pak pfitiskl ruku k celu a stanul
nepohnute. Kristina uprehla! Co nyni. postaeila by i nepatnia pfi
ji k tomu pfimelo? vzdyf radova na, aby byl popuzen k hnevu.
v kazdem donise ii tolik ehvalila? Pospisil tedy, aby vykonal roz-
ri vskutku zastesklo se ji po do
move vzbudila se v ni touha po
dfivejsim volnem ba nevazanem
zivote, ze nemohla ji dele odolati
Nemohl tomu uveTiti, vzdyf znal
jeji pevnou povahu, viile jeji byla
moenejsi nez city jeji. A proe by
uprehla? Vzdyf mohla vratiti se
Jobrovolne !
Procetl znovu psani sestry sve
a nyni teprve byla mu napadna
slova : prosim neposuzuj drive, do
kud mne nevyslysis!" 0 eem mel
posuzovati? Nebyla-li ve sloveeh
teeh projevena obava. aby Kristi
na nepovedela neeo v jeji nepro-
spech, a mohla-li takovii obava
vzniknouti, kdyby se Kristine ne
bylo stalo bezpravi? Proe dokla
dala sestra: Nasi vinou to neni!
ze slov tech zaznivalo hajeni, ae
nikdo sestru jeste neobvinoval !
S usilim sebral se, zastreil psa
ni do kapsy a pospiehal odtud. by
se pfesvedcil, vratila-li se Kristi
na ku sve babicce.
Chvatem jakoby na kazde minu
te zivot zavisel, pospiehal parkem
a pak po svahu vrchu k bidne
ehate Klasove. Pfed dvefmi eha
ty spatfil zenstinu na laviei sediei
srdce jeho mocne zabusilo. Kdy
bv to bvla Kristina. kdvbv se
byla vskutku vratila sem !
Teprve kdyz dosel blize, ioznal
ze jest to stara Mara. Ac se ji
vzdy peelive vyhybal, nyni na to
ani nepomyslel, bylt by se i nej
uhlavnejsiho nepfitele na divku
otazal. Rychle k ni pfistoupil.
Kde jest Kristina? tazal se ne-
dbaje iizaslych zraku stafeny, aj
kdyz mu stara Mara ihned neod- hledati Kristinu, a zmnocnil se ho
povedela, opetoval netrpelive svo tezky pocit malomocnosti.
ji 'tazku.
Jest pfece v sidelnim meste od
vece stafena. Hahaha! stane se z
ni vzacna dama, pak ovsem nebu-
de se hlasiti ku bidne starene, mu- vila jej, obratil se temef uleknut,
sila by se za ni stydeti. Ovsem ja i zmocnila se ho rozpacitost.
jsem ji vychovala, bez me pece by ; "Prosim, pani teto, posadrte
b-la zhynula a pfece mne opusti- se," pravil veda ji k pohovce. By
la ! Inu neni mi ji potfebi, ale kdy . lo patrno, ze chce nabyti casu jen.
by se tfeba vratila, aby zde hle
dala utulku jako matka jeji
pak ji odtud vyzenu.
Baron slov tech ani si nevsiml.
Kristina vratila se k vam,
niluvte pravdu," zvolal. "Chci'
vedeti, kde jest!"
Stara Mara pohledla nan zpy
tave, otazka ta patrne ji pfekva-
pila.
"Neni tedy uz v sidelnim mes
te?'' tazala se.
Baron nahledl, ze stafena nice-
ho nevi, a proto ani neodpovedev,
pospisil odtud. Vesed do lesa, kra
eel k mistu, kde setkaval se s Kri-
stinou casteji. V srdci jeho budila
se nadeje, ze ji tarn zastihne o
vsem byla mania. Po nekolik mi
nut stanul tise, posud doufal, ze
Kristina z nektereheo kfovi vy
stoupi. Kdyby se byla vratila, byl
by ji zde zastihl, bylot to jeji o-
blibene misto.
ITstanovil se na torn uciniti po-
sledni pokus, aby dovedel se pi
ne pravdy. Vratila-li se Kristina,
zajiste navstivila ihned sveho d2-
da, a stary, choromyslny muz ne
byl s to. aby to zatajil. Vyhledal
Kristiana Klase v lomu. Ovsem, o
ei starelio Klase zasvitly, kdyz u
slvsel imeno sve vnuckv ale
cde by bjda, to nevedel.
Baron vratil se domu. Nyni ne
smel meskati, bylo nutno odebra-
i, se do sidelniho mesta a patra
i. kam se divka podela. Co bylo
na tom, ze teprv nedavno z cesty
se vratil, necitil unaveni, ale zmoc-
lil se ho nepokoj, uzkost a obava.
Nebyl o-li inozno, ze Kristinu stih-
o nestesti? A uprchla-li, chtel se
dovedeti. proc to ucinila.
Dosed do zamku. porueil Jifi-
mu. aby zapfahl kone.
' Racte opet odcestovati?" ta
zal se sluha pfekvapen.
"Ucin, co jsem ti nafidil," po-
lumfi uaiun, uujui n. jj
exceiienci a yriu . .e ji iaiuiui,
abv na nekolik minut ke nine
pfisla," dolozil skoro mrzute a
pokroeil k oknu.
Jifi neodpovedel, nahlizeje, zeijpn abyste zatajil, kam cestuji..
je-li baron v takove nalade, jako
j kaz panuv.
Baron po odehode stanul u ok
na. Zrak jeho zatekal po okoli do
dali, kde na obzoru vystupovaly
insne bile mrakv. Podobalv se
zrakiim jeho jako mocne, divoce I
ii -
protrkane spousty snehu, jev zve
dala zvolna neviditelna jakas
moe. Obrysy jejich zdaly se mu
byti jako vydlicate hory, slujemi
provrtane. Bylo mu, jako by tarn
v tech nedostiznych slujich musil
fr " . - 2
PALDA'S CIGAR CLIPPING
kuflavy tabak,
nejlepsi toho dmhu. Na prodej je ve vsech ceskych a i ji
nych obchodech po Nebrasce, Jiard DakotS, Iowe a tez i v ji
nych statech. ZKUSTE JEJ! - Vyraben jest ceskou firmou
Tez vyrabime vseho dmhu doutniky.
GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
Jos. Burianek, majitel. Nad 219-221-223 3rd Ave West
CEDAR RAPIDS, - IOWA.
Z prsou jeho vydral se mu hlu
boky vzdech.
Excellence vesla ; on ji neslysel,
teprv kdyz stanula u neho a oslo-
aby se na mysli sebral.
"Musim dnes opet odcestovati..
ale mel bych k vam prosbu neja
kou," pokracoval.
"Vy chcete opet odejiti, jedva
ze jste se vratil, pferusila ho Re
nata proti svemu obyceji. Pane-
synovce stezoval jste si na unave
nost, a vskutku jest to na tvafr
vasi pozorovati.
Baron zaporne potfasl hlavou.
Musim pryc! Kristina pfed tfe
mi dny z domu me sestry zmizela:
sestra mi pise, ze uprehla. Sem se
nevratila jest mi hadankou kam
se obratila, pojedu do sidelniho
! mesta a budu patrati vzdyt? ei-
tim se povinna byti o ni starostli
vym, nebot' na muj podnet ode
brala se do mesta.
Mluvil s chvatem coz bylo znam
ka rozcileni.
Snad nemohla pfivyknouti neo
bycejnym pomerum a vrati se, po
dotkla exellence chlacholive. Ne
chtel byste aspon jeden den po-
zdrzeti ?
Ucinil jsem jiz opatfeni, v pul'
hodine odjedu, odvece baron roz
hodne.. Prosil bveh vas zato abv
ste nine lined zaslala zpr4vu, kdy
by se mezi tim Kristina navratila.
Budu kazdeho dne po tom pa
trati, odtusila Renata z Valvieu.
Dekuji vam. Ale jeste neeo Ne
vim kdy se vratim, mozno ze pa
tran bude trvati dlouho nechte
la byste laskave dohledati k ho
spodafstvi. Splnomocnuji vas by
ste jednala jak za dobr6 uznate..
BQedite na mne v uzasu, vsak ne
mohu zbaviti se myslenky, ze vra.
tim se snad po nekolika nedelich
Dobfe vite, pane synovce, ze ja
jsem ke vsemu ochotna. doufanc
take ze se Kristina v brzku ku sve
babicce vrati.
Kdyby to mela v umyslu byla
by to jiz ucinila. Sestra mi pise.
ze uprehla nemohlo-li ji postih--nouti
nestesti? Neustanu dokud sf
nezjednam jistoty o jejim osudu
Pfed domem zahrcel kocar.
Bud'te s Bohem pani teto, po-
kracoval Bassendorf chopiv sta-
rou damu za ruku. Tolik prosim-
Jifi si bude laraati hlavu, neni ale
potfebi ab' se neco dovSdel.
Provazel exceiienci ku dvefim..
pak rychle vysel z pokoje, aby tu
vstoupil do vozu. Za minutu odji
zdel viiz odtud.
Renata z Valvieu hledela za od
jizdejicim ze sveho pokoje a kdyz:
byl davno zmizel zrakum gejim.
posud stanula u okna, oci majic-
do dalky upfene, az se iiplne set
melo. (Pokraeovani.)
Tento casopis stoji
pouze $1.50 ro6ne.
Vojt. Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
.zavodu..
v CLARKSON, - NEBR
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na nice zapadn&
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muiete koupiti
pfimo od vyrabitele.