Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 22, 1916, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ml
ifi
ifi
Hi
Hi
ifi
ifi
ifi
Hi
ifi
Hi
ifi
s
ifi
ifi
ifi
Hi
ifi
ifi
ifi
Odvarka Bros.,
JU
ifRfiiftfiifiifiifiifiifi
Dozvuky voleb.
fledno co nas v letosnicli vol
biicli prekvapilo jest, ze prohihi
ce nalezla i n mis v Clarkson a o
koli tolik volieu. kteri pro nf lila
sovali. V celem pak statu Nebras
cfc. ze bylo zvoleno sucho. Xikdy
byelnn tomii by 1 i neverili pred
volbami, ale kdyz na vlastni oei
jsme spatfili jak nekteri obcane
volili, nevedouee vlastne ?o otf.
tn pak prestali jsme se divii te
velike vetsine klasu kterou p -ohi-biee
ziskala. Ac pfed vclbami
j.me upozornovail jakym zpf.so
bem voliti, preee se naslo do.sti ta
kovyels volieu. kteri nevedeli u
voluluiilio osudi jak volit. Jest
dosti pfipadu. ze nektery voul
pro nekterebo okresniho ufeuiuka
a na volbu )residenta si ani ve
snu nevzpomel. Xa-opak jiny zasc
volil vsechny presidentsti elekto
ri na listku se nalezajiei. IMnobo
jest jeste dnes tech. kteri sob?
mysli, ze to nedela uplne zjidneho
rozdilu a )roto se domniva, ze
"udelati krizek proto aneb ono
jest stejne."? Jedno naseeeske pri
slovi pravi: 'Mak si kdo ustele,
tak si take -lebne."' A' tomto pri
pade mozno lze riei. ze lide sami
nasledky mobou si priSisti sami
sob?. Ovsem pri jenom jiovrebnim
pfemysleni se to nezda byti skod
live. ale zub easu ukaze nejlepe.
jalv se ;veei budou miti."' Dou
iame, ze na nase pany bostinsti
nebude to miti zadnyeb nasledku,
nebof ti nebudou museti slozit
.$4,000 nasemu mestu a naleznou
zamestnani jine. pfejdou v ob
cbod jiny. ale ty etyfi tisi'ee dol
laru ty musi nase mesteeko dosta
ti stejne a tedy bude museti byt
ucinen rozvrh na cefek. A dost
mozno, ze ten, ktery liTas" pro )ro-
NASM
V obavach ocekavana nuinost se dosta
viEa. S plnou jistotou ocekavali jsme, ze bu
deme uchraneni od zdrazeni naseho listu.
Ocekavali jsme, a doufali jsme pevne, ze
papir klesne v cene, ale stal se pravy opak a
my dnes jsme nuceni stavajicimi pomery
sdeliti nassm ctenarum, ze prists predplat
ne obnaseti bude o 50 centu vice na rok. To
jest $1.50 rocne a cena tato plat od dnesns
ho dne. Kdyby mohli ctenarove vystihnoii
ti nase pocity pri tomto oznameni, shledali
by jeden-kazdy, ze to cinime neradi-veiice
neradi,-ale jineho nam nezbyva po vsem
torn nasem rozpocitavans. Pocitali jsme vse
ISjak, ale vzdy nam ku konci vysla "nula", ku
ktere by bylo nutno doplaceti a tak pri nej
Sepsi vuli nemozno nam ciniti jinak nez ca
sopas zdraziti. Vyhlidky dnes stavaji prizni
ve, ku pnkladu pro farmery, nebot' dnes
psenice jest v cene $1-80, to jest skoro jed
nou tolik co dostal farmer minula leta. Ba
vlna podobne stoupla nesmirne v cene. Ku
kurice busl 80 centu, coz jest nejvyssi cena
jaka kdy byla. Lnene semeno stouplo v ce
ne o celou polovinu. Temer vsechny far
merske produkty a jine zivotne potreby
Hniinrcjzrajnfl
hibici dal, bude se pak pri zv?tse
lri dane "osivati" nejviee. Toto
jest pouze v nasem mesteeku. Xy
ni ale vlada Spojenycb Statu bu
de ciniti tez rozvrb na ony milio
ny. ktere z nasebo statu dostava
la. Ten rozvrb vlady ponejviee
jadne na venkov, to jest na dan?
z farem. Byla by to krasna broma
da penez. ktere budou stejnyin
dikMii pozadovanyz "Wasbingtonu.
Drive tyto miliony byly ilaeeny
dobrovolne t?mi. kdoz si ?asem tu
sklenici piva vypil. Dnes budou
platit take ti. kteri nepili vul)ce.
a snad v tomto obledu jest prolii
bice dobra. Ale jak svrebu uvede
no. miliony zaplaceny byti musi
jako drive. Tak tedy dne 1.
kvetna bude Xebraska bez hos
tincu. Prijetim )robibicnibo do
datku v utery volici rozbodli. ze
dne 30. dubna o pfdnoei. hostinee.
pivovary a vino)alny prestanou
existovati ve state po vseelniy
h;'k'diijiei doby. Pridavck o pvn
iilii i stane se cast i ustavy statu
i;as-lo lined po t? kdv guvcni'''r
vyda proklamaci v torn smyslu.
c-jz u?ineno bude hne.L jak sekrf
tAf statin ztabuluje a oznani u-f-,h;?
vysledky voleb. To muze so
stati v naslcdujicicb dvou tyd
necb. Tento pridavek ku konsti
tuci statu ale nevejde v platnost
az 1. kvetna. ponevadz liostiusky
rok v meiLsieb m?stecb statu bezi
d tohoto data a )ridavek byl tal:
stylisovan. aby zruseny byly bos
tinee az o vyprseni license. Li
hoviny zakoim? bude mozno ro
davati v Xebi-asce az do pulnoi
dne 30. dubna. Frijeti dalsicb za
konu, ktere ucini tento probibic
ni dodatek sesilenym. spocivati
bude na pfisti legislature. Jine
staty povazovaly za radne pfij-
vydavatele, Clarkson, Nebraska.
IE
sstfiifissifiifiifiSffiifiifiifisHaifiifiifiifiifiifiifis
' mouti zakony, kterym zakazovalo
se tvoreni organisaci klubu. v
nicbz liboviny byly prodavany, a
kterym obmezovalo se na jiste
mnozstvi pfivazeni z jinycb statu
lihovycb napoju pro jednu osobu
v mesiei a stanovilo mnozstvi. ja
ke jednotlivee muze miti doma v
zasob?. Jak se sdeluje, probibicni
pracovniei budou zadati na pristi
legislature pfijeti zakonu, ktery
iii i umoznovalo by se autoritam
kontrolovati dovazeni lihovycb
napoju do statu a take znemozni
ti jn-odej lihovycb napoju pod
loudne. Pnjtomny Slocumuv za
kon i s pokutami za neo)raviiene
a nezakonne prodavani libovin
zustane v platnosti i po te az za-
vedena bude prohibice.
Drobna kronila od Clarkson.
Koncert pod zastitou ObchodnihO
Sdruzeni.
A' sobotu due 25. listopadu jo
radan bude v Clarkson koiu-ert
''Sue Burgess Concert Co.' Tak
jako roku lonskeho. tak i letos
zdejsi ol)chodin sdruzeni usneslo
se usporadati ?tyry koncerty v
zimiii sezone. Roku lonskeho byly
puradany koncerty tri a to s vel
kym uspeeliem a proto se letos
Obchod. Sdruzeni usneslo na kon
certech rtyrech. Si-zonni vstupen
ky na tyto vsechny koncerty stati
budou pouze jeden dollar pro do
Seloii osobu a ")() eentu pro ditky
od 7 14 roku. Tedy prvni kon
eert odbyvati se bude v sobotu
dne 2."). listopadu v siui Z. ("'. 1. J.
v Clarkson. V t?to Sue Hurges
Concert Co., zastoupeni jsou na
slovo vzati umelci a jako takovi
poskytnou zdejsim obeanum opra
vdoveho pozitku. Uvazidi ctenaf
jsou vysokych cen. Nemingme timto, snad
neprati farmerum teto vyhody, ale prirov
siavame to jedine z toho duvodu, aby se vi
de? jak stojime si my vydavatele casopisu.
Papir v kratke dobe bude trikrate, ba cty
ffkrate tak drafcy? vsechny tiskarske potre
by stoupajf v cene do uzasne vyse, ale caso
pis stale za stejnou cenu. Vydavatele no
vin na veEike "nestesti" jsou take nuceni
Jisti a uhajiti zivobyta pro rodinu. Pohled'te
jen kdyz takovy vydavatel, zajde do obcho
du a koupf pytlik mouky za ktery zaplati
$2.60, Od kolika odberatelu jeho casopasu
must beiovati predplatne na tento pytlik
(Jediny pytlik mouky?) A to jest pouze
mouka a coz ta druha vydani? Coz ta prace
spojena s listem? Coz potom ty ucty od pa
pirenskych spoSecnostf? - Nenf, neni nam
mozno dale list za starou cenu zasNati. Bu-dete-li
jej predplaceti a my spolehame pev
ne na vasi prizen, ze i nadale list nas podrzi
te, bude obnaseti od dnesmho dne $1.50 na
rok. -HEed'te nam castecne vypomoci v teto
pro nas kriticke dobe tarn, ze nam ziskate
alespon jednoho noveho odberatele.
Znamename se do vasi dalsi pfizne
jen pon?kud tuto vyhodu.za .l.OO
4 koncerty prve tndy, pak zaji-
ste musi se vzdati zdejsimu ob
chodnimu sdruzeni uznani. za je
ho pricin?m o ziskani techto kon
eertnich sj)olecnosti. Xeni pochy
by o torn, ze rozviren bude zajem
o tyto koncerty a ze obcane hle
deti budou aby si pri tomto pr
vem koneertu zajistili vstupenky
na koncerty vseeky za jeden dol
lar. Automobilova nehoda.
Iinuleho ctvrtka. i)risel k vaz
nemu zraneni jan Emil Fold a.
kdyz vracel se ze Schuler v pruvo
du F. C. Sch ul ze a dra Schulze.
Posledne jmenovany fidil karu a
ac jest opatrnym pri rizeni auto
mobilu. jirece stalo se n?co co by
bezmala bylo stalo zivot j). Foblu.
Kdyz totiz prijeli asi sest mil od
Schuyler, dostali se na kus eesty.
kde velke kaluze nasv?dcovaly.
ze musilo tani vdice prseti. Tako
vym kaluzim se Dr. Scliulz vyhy
bal jak jen nejlepe mold, ale kdyz
prijeli k jednoinu mostu u ktere
hoz in la navazka. vylmul se take
podoltue kaluzi a kraj navazky se
vsak ut rhl. V teto ehvili uehopil
se pan Kolda dvirek u automobi
lu. chteje i)ovystoii)iiouti a shled
nouti situaei, ale v torn okam.iku
narazil automobil zadkem na za-
bradli mostu. coz m?lo za nasle
dek. ze p. Folda z aura vyletel a
dopadl az do polovice mostu. kdez
ehvili zustal bez selie lezeti. zra
nivse se jiovazlive na prave lopat
ee a prave ueho inn bylo z easti
od hlavy odtrzeno. Prave kolem
jedouci automobil v kteremz jeli
los. Zoubek. Emil Zoubek a Vac.
Korejisi, kteri jeli taktez
ze. Schuyler, dovezli ). Foldu do
jeho domova. Dr. Schultz a F. C.
Sehulz dojeli domu na automobilu
s Emilem Kopacem. jelikoz kara
Sehultzova byla porouchana tim,
ze zadni naprava byla pferazena.
Jak se p. Folda vyjadril, pouze
nekolik malo coulu schazelo a byl
by narazil na sloup mostu. coz by
bylo spusobilo jistou smrt. ale
takto dekuje silnemu kabatu. kte
ry ukazuje prudkost padu. nebot
se znacne roztrhl. Bylo to tedy
pro p. Foldu stestim v nestesti.
Prejeme mu brzkebo pozdraveni.
Korrespondencni listek z Ruska.
Zdejsi obuvnik p. John larky
tan obdrzel tyto dny listek z Rus
ka od sveho )ritele Josefa C'ejky.
ktery jest v Rusku zajat. Pri po-
hledu na tento listek jest videti '
jak "censori" v Evrope fadi.
Pravdepodobno napsal pan C'ejka
nejakou j)ravdu. ktera jest na
listku nekresfansky zacern?na a
eeruidlo po te poskrabano aby
Cela tato sbirka za SI. 00
Sokov - Fmsta krve. - PfekazeS -Petra
PetriiaB - Genovefa.
To jest obsah jednoho svazku a jak na nazvech videti.
jj j80.10 povidky vesmes veliee zajimave a zvlaste pak posled
J); ejsi jest briliatni d?jepi'5na povidka. ktera uvede ctenafe v
opravdovy udiv.
Nevmn popravesi-
Tento roman z francouzskeho. upouta kazdeho do nejvetsi
miry, hamotnv nazev o torn svedei. Puvodnf r.rtn. 7K
Chyie strycka Toma Cena .25
(Uncie Tom's Cabin.) Zajiste slyseli jste o teto povidce
mnoho, ktera ctenafe zavadi do dob otroeUi a Hei se v ni utr
peni otroku. Puvodni cena .25
Odvarka Bros., Clarkson, Nebraska.
- .vol
in
fi
iS
ifi
ifi
m
!
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
!fi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
Hi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
nebyl zadny vstavu uvideti co
tarn napsano bylo. Musi miti ti
nohsledove tarn za morem ''pfe
cerne svedomi." V listku d?kuje
p. C'ejka za zaslane penize a podo
tyka, ze konecn? penize mu jeste
neschazely. Listek na ceste asi 3
mesice a kdovi kolika rukami mu
sel projiti nez se dostal ku sverau
adresatu.
Hleda se.
Rada bych se dovedela adresu
na Franka Smahla, ktery pochazi
z Ceskeho Rymneho z kraje Chru
dimskeho a tez zvedela bych rada
adresu na Franka Stanka take z
C'eskeho Rymneho. Kdo by vedel
o nieh aneb oni sami necht mi la
skave oznami na adresu :
Frantiska Sila, West Point, Neb.
Dopisujte do tohoto listu. Uci
nime jej tim zabavnejsim.
8!
Piivodni cena tohoto svazku .50
Puvodfia cena -75
111