Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 22, 1916, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I-
r
15
IE-.
OZVENA ZAPADU
(ECHO OF THE WEST)
ABAVNY :: TYDENNlk
PUBLISHED VEEKL
Vychizi kazdou ttredu. Published Vednedaj
j'vdavatele : : Publishers
DVARKA BROTHERS. CLARKSON, NEB
PfedpUtne na rok $1.50 Subscription $1.50
A Jrrta jednoduse :
WVRKA BROS.,
CLARKSON. NEBR.
DOPIS Y
PHILLIPS, WISCONSIN.
Neco -pro zasmani! Tulak pfed
rakouskym soudem.
Soudce: "Uz jste zase zde vy
lumpe?"
Tulak: "Ponizene prosim pane
soudce a oni isoii tadv "est p."?
S. "Co jest vam do toho? Cim se
zivite?" T.. "Bramborovou poliv
kou, ale nejradsi knedle se zelim. '
ST "Co jest mi do toho; kdy jste
se narodil?" T. "Ja jsem se naro-
dil v noeL 1866, lho Maje." S.
"Remeslo?" T. "Jsem drateni
keni." S. "Jak to? kdyz nemate
zadne draty." T. "Pane soudce,
kdyz se muze telegrafovat bez
dratu, tak ja umim hrnce take bez
dratu dratovati." S. "Tu cepici
vemte ze stolu, nebo vam ji sho
dim." T. "Jen ji racte nechati,
ona odleze saraa." S. "Dejte mi
knizku." T. "Pane soudce ja nic
neberu na knizku, vsechno za ho
tove." S. "Pracovni knizku ja
chci." T. "Ano, tady je." S.
"Vzdyt nemate v knizce nic . na
psano, jest uplne cista." T. 'Ifrryz
mne ji pan starosta daval, povi
dal me pfisne abycli ji drzel v
cistote nejvetsi a proto ja si do
ni nedam nic cmarat." S. "Je to
ale lump." T. 'Kdo, ten starosta?'
S. "Ne, vy ! A jak to se mnou mlu
yite? Yite kdo ja jsem? Ja jsem
soudni rada." T. "A, to jsou
na, torn lepsi jako ja." S. "Poc
kej lumpe s tebou ja zatocim." T.
"Jen to ne." S. "Jste obvinen, ze
jste straznika pfi zatykani uliodil
do hlavy. Proc jste to udelal?"
T. "Protoze se innou strkal. a tak
se s inteligentnimi lidmi nezaeha-
zi" S. "Tak, a jak jste to poznal,
ze jste inteligentni?" T. "Mel
jsem prave na sobe za 30 zlatejch
zimnik.'' S. "Ktery jste prave u
kradl. Mate 14 dni trestu a ge
Tant ty lumpe, jses s tim spoko
jen?" T. "Ale ano, pan huh jim
to tisiceronasobne odplati! "
Mill ctnafi! Nastava pomalu jiz
zima. a pro farmare dlouhe easy.
Mam v zasobe vice peknych roma
nii, ktere jsem si objednal od re
dakce t. 1. a jsou opravdu chvali
liodne. ale, ze je mam jiz pfectc
ie. tak pro nine cenu vice nema
ji. Ma-li proto z ctenaru nektery
nejake hezke cteni a chiel by je
zameniti, dopiste me o. seznan a
ja vam odepisi co ja mam a jest
ii sc dohodnem muzem- je pujt-it
jeden druhemu. Zima dlouha, a
nove knihy vzdy kupovati stalo
"by mlioho penez. Snad pan redak
tor proti tomu niceho miti nebu
de. (Poz. red.: Jest ten Vas na
pad prakticky a dobry, ktery mi
sami schvalujeme). Y uct,e Vas
Jan Baranek.
Box 120 Phillips, Wis
HOWELLS, NEBRASKA
Ctena redakce! Tak pfemyslim
dues v te dobe utrpeni zijk'ich
tarn v te dalne drahe nai vlasti a
niyslim si ze kdyz byly rozdavany
dar3r ded.ictvi od Prozretelnos'i
tu obdrzel narod nal, tu riio'oii
koruna, kterou nz tak mnohokrnt
korunovan byl. Cim vice narod
nas trpi, tim vice ten kataiT koru
n.u trnovou na hlavu pritlacuje a
pFitlouka. Kdyz Ferdinand II. na
stoupil vladu po stryci svi'm Ma
tyasi, krali nherskem, nemchi ces
ky narod krutovladu podobnou
vyrrpeti, zvolil sobe za kr.'de Be
dficha Falckeho, ten ale bidalc my
slel. ze jest pozvan do Cech. aby
strojil zabavy a plesy. Na hrade
prazskem byl poradan pies, na
iBile ilorettiy'a j;avod
tarn krvcelpodfesilou nepra-
tei padl. Kdyz pfisli ku krali ozua
liti, ze bitva jest prohrana, mi-
sto co mel se mecem opisati a
dati brany mestske zavfiti. a kte
remu bylo svereno mesto In'ijiti
Prchl jako sbabelec se svou rodi
dinou a vudce ceskych vo.isk y.n
nechal jich osudu. Pfistehoval se
tyran pros smecku panu "Bratru
Tovarysstva Jezisova" a da! ka
zali vudcum ceskych vojsk, zr
pry na milost je pfijinia a si ova
tato kralovska potvrdil prisahou a
peceti. Ti ubozf vefili slovfim je
ho sli, ale sotva vesli do hradu
bvli zatknuti. svazani a uvrzeni
do zalafu. Y tu dobu pani Bratri
Tovarvsstva Jezisova, radili krali.
jaky by nejkrutejsi trest na pb
vstaleich vykonati mel. Staveno
bvlo leseni. Xekteri by 1 i stinani,
uektefi byli jazyky ku zdi pfibr
jeni a nektefi za ziva ctvrceni. A
co nyni, ubohy ty narode? Co je
vzdechu a spinani rukou ! Rodice
placou pro syna. manzelky pro
mauzele, sirotci pro otce. Koruna
utrpeni doleha v dobe -pfitomne
velmi tezce na teb'e, narode nas
drahv. Ale hodina vysvobozeni z
jafma odvekeho katana se blizi a
doufejme ze narod nas nabyde svo
body. Yse tomu nasvedcuje a ne
ni doba daleka. ze nepfitel nas
budo skrusen. Josef Soukup.
MASON CITY, IOWA
Ctena redakce a niily 'etenari !
Odhodlal jsem se take par radku
napsati do naseho mileho listu.
Ackoliv jsem jiz dlouhou dobu od
beratelem, irece nikdy jeste jsem
nic nenapsal. Prosim redakci
by tento prvy muj dopis uclirani
la od ohne vecneho a popnila nm
kousicek mista v listu. Zde nenia
me mnoho Cechii jen asi 50 rodin
a z tech polovina (v techto do
bach pohnutych pi-o cesky narod")
spise stavi se na stranu Nemeu.
Ja rad chodim do spolecnosti, rad
si povypravim. ale hrozne nerad
slysim chvalozpevy na nemeeky
militarism. C'lovek ktery jest C'e
chem telem i krvi, ma st.it vzdy
ri sveni mirodu. liajit svoji svo-
bodu a ne davati na jevo u.sioko-
jeni nad radenim nemeck sol da
tesky, ne pniti Nemecku od ktere
ho jsme od staleti utiskovani. Ja-
ko-jsqin slysel muviti od nekte-
Vfch krajanu, ze prof. Masarvk
mel pry zustati v recluich a tarn,
pry mel sv vyjadriti jak sinysli.
Takovi lide nerozvazni nemeli by
se nikdy hlasiti k narodu Slovanu
a tak jej nadarmo spiniti. Co by
se stalo s prof. Ma'sarykem, kdyby
byl zustal v Rakousku? K nejbliz
si zdi by jej byli postavili a kulku
die jejich nejlepsiho zpusobu by
nm do srdce dali, tak, prave jako
to ueinili jiz mnoho a mnoha pre
dakuni. Takovi lide, v nynejsi do
be kdy jsou ty nejlepsi vyhlidky
na osvobozeni naseho naroda z
drapu orla nemeckeho, nemeli by
byti zvani jinak nez jen a to spra
vne vlastizralci.. Proto. kteri jsme
citem Slovany, v kterych koluje
krev slovanska stujmez v jedne
fade az se naskytne prilezitost
abychom mohli ukazati Nemcum.
zc narod slovansky si muze svou
vlast spravovati svymi zakony a
ve sve matefske feci, a ze v nasi
vlasti Xemce na to nepotfebujem.
Yice nebudu se rozepisovati o te
to veci abych )fikladne mnoho ne
rozhneval p. sazeee (Poz. saz. :
oh, ne bud'tez ujisten, ze vec po
dobna mne velice zajima.) Jeste
neco ehei na)sati z naseho mesta.
Postavili jsme se zde my delniei
v boji proti kapitalistum a siee v
eihlafskem odboru. Zalozila se
zde delnieka unie a 21. fijna jsme
vysli na stavku a jsme ve stavee
do dues. Jest zde deset eihehjn.
Dve cihelny vlastni "Farmei's
Spolecnost5' a tato spolecnost w
depsala kontrakt s unii jak jim
byl )ifedlozen. totiz 2oe na hodinu
a topiei 30e na hodinu. Delniei
z techto dvou ciheleii ani na slav
ku nevysli. North Iowa Co. vlast
ni iednu a Denison Co. vlastni 6
cihelen. Spolecnosti tyto se proti
nam postavili. "Skebu" zde neni
mnoho asi 35 ve vsech cihelnach.
a to jsou sami Amerikani. Ale ne
muzenie se jim diviti. nebot' dokud
takovy Amerikan,. pracuje,' to si
mysli ze pfeg neho-nenij jeho.-jia-
V nedosahle vysi.
ft DpN'TKNOVv)
WHERE I'M 60-
IN6 BUT I'M
(ON MY WAY
y
nicka musi miti novy klobouk
kazdy mesic. a do divadla musi ji
ti kazdy den. Kdyz nema penez
tu ji muzieek vypomuze. a by byl a
vsude prvni. Jde do obchodu, tu
koupi pytlik mouky za $2.50 a na
ulici ho proda za $1.50 a milost-
iani jde do clivadla vesele zase.
Ctenym dopisovatelkam!
Jak pozorujem, vyskytuje se
" . 1 1 1 . . u
prani by rubnka lilasy nasich
zen" mela pofadatelku, nebo-li
pfedsedku. Co nas se osobne tyce
dovolime si ucniti navrh prvni a
sice by pofadatelkou stala se pa
ni Marie Cervena-Hlavata. Zalezi
tedy na ctenych dopisovatelkach
by se v pfistich dopiseeh o nasem
navrhu vyslovily zda-li jej podpo
ruji. Nuze je-li to pfanim ct. do
pisovatelek mely by v dobe jeste
pfedvanocni ve svych dopiseeh
vvsloviti svui nahled. Jest nrav-
dou, ze besidka zenskii se stape
tim o mnohem zajimavejsi. Niize
do doby pfedvanocni tak. a by ve
vanocnim eisle.' byla iofadatelka
uznanou.
Doulame. ze ct. dopisovatelky
se v brzku o veci v dopiseeh roze-
pisi. A'ydavatele
LONE TREE, IA.
Ctena redakce, zde vam zasi-
Hlasy naich zen,
him j)fed)latne na mily nas easo-jine
liis, jest to opravdu pekny caso
pis ktery by nemel opravdu selui-
v, , , ,. . 1 f.
7oti - .kIiui vndiiic TJMi tnhn M11-
- . , 1 't tii 1 1 i. iv," vvborne hovofilo. ze ano, no, kdy-
ji. ze neni vice rozsiren, totiz abv lamali kolem 14 set buslu. a jeste 1 '
. , . , , -r'' i 1-1 1 t ' ' t ir z bvste bvla moji sousedkou. Mila
vvchazel viceknite za tvden. Ma asi tohk ji maji k lamani. Letosm , , T - . . . , ,
' ., .v, - , , 1-1-4- r 1-,,',.,.,'. f ,1- pani, II. zimnila jste se ze bychom
nejnnleisi zabava jest cteni. nemo podzimek jest velice krasny, tak ' . ; .
' . , , ,. -, 1 1 - - 1 - 1 'i 1, i; melv nz voliti pre sedkvni, tez 1
lm se am dockati vzdv kdyz ma ze se muze kazdeho due v lo!i ; ' ' . .
XT . '. ... ,. T 1 1 ,. -; ia podobne soudim : mozno ze 011-
casopis prijiti. Nejsem jeste v teto , pracovati. Jsme ve zclejsi krajine 1 , w
' 1 11 1 1 4- i. 4. 4-r: ,.1-,. ,.r.,.xi.,...i; de potom besidka nase zabavnejsi
nove vlasti dlouho, nebot jest to- jiz po tn roky. pristeliovali js.m- 1 '
mu teprve sest let co jsem prist Ala se ze statu Missouri. Jak nam to volb necht "stanovi redak
u bfehu svobodne teto zeme. Ne-; rvehle uteklo a svatky vanoeni se c V potom byla tez mice-
t -iv '1,'-- 1 a f.. na eisla hlasu zaznamenati. volby
pfnela lsem sice sama, nvbrz s blizi uprkem. Ceny )roduk.tu iar-i w . r
. . . , , ,.v . 1 - 1 ' I bv mohli treba zapociti nvni a u-
moii drahou polovici totiz niyiii , ir.erskycn jsou zd- vybon.e . Sme-1 v. . , , 1 . ,
. , t 1 . - I .-,0 . 1 konciti nred vanoeemi. V cisle va
muzickem a nyni jsme tomu venee
radi ze jsme odtamtud odjeli. Tak
jako tisicu jest to jifani tak take
4
Stale pfikladani."
Mouge in bpoKane SpoKesman-Review.
Kdyz )fijde vyplata. zaplati se
dluhy a jsou cisti zase. Kdyz tu
pfijde stavka, musi jiti delat ne
bof by zemfel hladem. Dotifam,
ze pfijde brzo ta hodina, kdy bu
deme take s nimi uctovati. Konei
a zdravi vsechny ctenafe t. listu
F. A. J. jednatel. t. 1.
i nase. a by jiz to nelidske barbars
ke vrazdeni ustalo. Pfi jedinem
jen pomysleni stA'dne cloveku
krev v zihich nad bestialitou, kte
ni fadi tarn za mofem. kam" tak
casto myslenky me zaletaji.
S krajanskym pozdravem na ct.
ctenafky a ctenafe zustavam
Barbora Smid, box 75.
RICHWOOD, OHIO.
Ctena redakce! Moje pfedplat
ne dochazi, a proto nemeskam, a
zasilam vam povinnou castku ja
ko pfedplatne a zaroven pfi te pfi
lezitosti i par fadku do rubriky
nasich dopisovatelek, ovsem se za
dosti o laskave jich uvefejneni.
Ojiravtiu tento easopis jest v )o
meru na tu eetbu vzdelavaei a za-
ivll0U dosti lacinv. Nvni miisim
najisati o torn, jake jsme zde meli
leto. Po jam znaene rselo, a pak
il'll.l 1 1 1
kern vzato liroda jest dosti uspo-! vsteva liam Aiovco1 V0' linie a bez ohledu na umele vyna
koiiva. Y zahradce tez narostlo ' Slla' takt 1 n' Sehaeferove, kte- k Elektoi.rilni sbor by VeCi ci-
vseho dosti. tak ze mam 111110-.
ho flasek ruznvch zavarenin. Ivor-
n ' 1 - 1 -
na se povedla uplne uspokojive.
' 1 w -i r T , v- :
nvni se m ne binio. iasi hosi n na
rana, ooc. masio oc., e.jce .'c, ;
stare J-pi 14e libra. mLvle Ifw
pi.
bramborv $2.00 korna 80c. bus!.
Ouluth Herald.
psenice $1.50. Prave co tento dopis
dopisuji snasi se volne vlocky sue
hove k zemi, tak tise a tak veleb
ne a jiste, ze marae k ocekavani
do rana "bileho konika", nu ne-
vadi vzdyt' pf ece jest to tez jedna
z nevyhnutelnych veci v techto
krajinach. Zdravim vsechny cte
nafe a ctenafky a take i et. redak
ci. Marie Pacha.
WEINERT, TEXAS.
Yratil se podzim pod stromy sviti
spadane zlute listi,
I'o uz jen kvety posledni sviii
j)osledni sloky spfisti.
Lze uz jen nazpet do leta zfiti
a jak to v trave svisti
ejiilog sveho marneho ziti,
smutne a mlcky cisti.
Belounka vlakna jeste se ehyi,
na suche chore listi,
posledni ritze v slun-i se tfpyti.
k smrti sc rosou cisti.
Za ehvni vsechno v mlhy e zfiti.
iouhy i nenavisti.
Ctene besidkafky! Mam opet
volnou chvili, kterou pouziji na-
vstevou nasi mijici besidce.' Zd.i
se jakoby nam hrozil upadek kte
ry se vsak da odstraniti snahou
nasi. Nyni zase vas povzbuzuji ku !
psani. Piste, vy ktere bydlite ve
mosre, prece mate vice easu. nez
my iarmerKv. neb nam se obvce.,i0 rychtafe takoveho drulm, o
ne zda ze nemame po priiei nikdy
Nase prace se ovsem stale opakuje
Maine drubez. nekdy tez na staro
sti krmniky, dojeni, nklid v do-
me a jine veci. Toto jen kdy neni
lir
irace v pon, jest tarn misto zenino 10de, jez by neplatnou cinila po
:ez zaplneno. Za to vy ktere bydli lo2ku listavv ve smyslu elektoral-
tez
te ve meste a jste jen domaci pra
ci ionechiny mate vice easu k pfe
mysleni a ku psani, proto jeste
jednou vsechny ve spolek vsimne
te si meho povzbuzeni a piste!
J ii nyni jiz nebudu misto v poli
zaujimati, dokud nenastane jarni
jirace. ale hodlam se nyni liplne
venovati domacnosti, ktera byla
zanedbanou po' dobu prace. Hod
lam si nyni vycistiti liplne muj
skromny pfibytek, vse pfivesti do
fadnych koleji. pak nine nastane
si ti zimniho pradla, ktere nida ko
nam doma. neb site kupovane ne
ni tak dobre. Mody nynejsi jsou
pekne a lehke k usiti. Pak jak se
vam libi kratsi sukne? Pani Ho
tovcova me tez jejim dopisem pfi
iomela pfedplatne na tento caso-
mma toti?' ani nevl'in kdy
l1,eclPlatne (losl a 1,el)0
iroto prosim redakci za upozorne
m. Ano? (l . r. : j-u(ie vam mua
A- ,
ase na-,
IltlJII .IllCRIUI IUMIL JI.
re dekuji za navod na pomeraneo-
.
snielim se Xiw jiozvati k oehutna-
, , - ,
v.. . .. 1. in.. I .1 .In . 1 - . t i Tim n
III II 1 .UUSivH l 1UI 1 I tJ ' V- "lull
1
v , ..
,lot,lim mK U!,IdWU
idku"
vstunem nfedsedkyne. co o torn
soudite ctena redakce? Neminim
timto mojim nahledem, by byl u
skutecnen. neb jak jsem se zmini
la poiieclnivam vse redakci. Yam
jiani Hotoveova dekuji za sympa
tic. Mate liplne pravdu mila pani,
ze vzdy se nam drive pfihodi ne
. co nemileho, nez velice radostne
! ho. Kikciva se ze stery zal pfinasl
jednu radost. clovek by ani neve
del nic 0 svete a jeho strankach.
, kdyby byl jen stale st'asten. Y lete
Ijsem byla iieinalo postrasena nut
nosti 11 manzela. ktery sel k ope
,raei se zrakem. obavala jsem se
' plnou merou, kdyby se snad vubee
I nevylecil, nebot ztratiti zrak zna-
meiui tu Jiejvetsi ztnitu v zivote.
I lee k moji radosti se vratil zdrav.
Tazete se. zda polekala jsem se
fi splaseni komV? Ano. a k tomu
velce, obavam se ze kdybych mela
sama fiditi sJasene kone, ze bych
jiozbyla duchapfitomnosti, coz je
nejhorsi v podobnem pfipade. Tak
mila pani. napiste nam zase neco,
taktez vy pani Schaefrova, a ostat
ni vsichni piste hojne. Prosim p..
sazeee o prominuti v spatnem psa
ni, neb mne pero vypovida sluz
bu, proto radeji ukoncenim vara
usetfim muka. (Poz. saz. : Jen za
dne starosti mila pani, neni to tak
zle jak to delate !) S pfanim by
byla "Besidka'' hojne navstivena
konei vase oddana
Marv J. Cervena-Hlavata.
Posledni volby zavdaly opetne po
dnet na innoha stranach k vy-
volani' otazky znarodneni presi-
dentskych voleb.
To znameini k odstraneni elek-
toratu. kterym se dosud prvni u
fednik zemsky voli a zavedeni tu
volby prime, samotnymi volici'
.pravg jak dnes se voli guverner a
senator. O reforme teto vazne se
jiz rozepsaly cetne velke listy a
veru zda se ze ma dosti pfivrzen
eu. Elektoralni sbor neni demokra
tiekym zfizenim. Byl utvofen kdy
stavala neduvera ve scjiopnost a
meriekeho lidu zvoliti si presi
denta. Muzove zodpovedni za
sbor ten wclmzeli z theorie. ze
vyber presidenta ma. byti svefen
nekolika svrchovane moudr'm a
svrchovane cnostnym duverni
kum, ktefi uehyleji se do svatyn
. rflZnvch statu a daji zemi vrehni-
nemz soudi. ze by ho mel lid miti'
Theorie ta dlouho nepotrvala
Americka demokracie zamitla ji
pohrdave a se vsi opravdovosti
jala se pracovati na pusobive met
iii kolleje. Po vice nez stoleti pre
sidentsti elektofi byli pouhymi
klerky pro vetsinu v kazdem z
nekolika statu. Zaznamenavali vu
li vetsiny. ale einili tak die sys
temu, jez umoznuje mensine arae
rickeho lidu vybrati si presidenta
a zaroven cim moziiym, aby vy
si edek volby zavisel od vsemoz-
' nych pfipadu a valecnych lsti, jez
ve skuteenosti porazi pionesenou
villi lidu u volebnilio osudi.
President ftpojJ!iycji Statu, jak
)fedem podotknuto. m:i byti zvb
len jako guverner a spolkovy sfc
nator volici samotnymi, pfimo -
Yolba spolkoveho senatora iro
vadena byla take nepfimo. byla
volbou legislatur, ktere list an o
veni pokhidano rovue';. za nedo-
, tknutelne, koiistitu?m jako elek-
"itoralm sbor. A nyni zmena dobfe-
osvC,(lgllie nikdo 1roti ni n
eeho nenamita. Yetsina lidu ma"
......1.,7,,,...; u.r, ".l-ii.-v,!,, i.f.?nr
zozemskou po sto let tak dalece,
pokud se neodvisle politieke mocf
tyka. Mel by byti vypusten uplne
z politiekeho systemu zeme jako
vefejne zlo a vefejne nebezpeci.
Jednou z prvnich povinnostf
kongresu. az se sejde, melo by by
ti zaluijeni prvnich kroku ve smy
slu dodatku k iistave. aby presi
dent Spojenych Stitu volen byl
pfimo lidem a aby odpadla dosa
vadni kollej elektoru.
Laska nema konce.
Laska jest a zustane zacatkemr
stfedem a koncem naseho stesti.
Sama Prozfetelnost ve sve vse
mohoucnosti nemohla nedati clo
veku stesti, aniz by mu dopfata
srdce bez lasky. Cim eistsi a upfi
mnejsi jest nase laska. tim lepsi
mi jsme lidmi. Kdo v sobe lasku
chov.i toho nemuze nic rusiti. Kde
hiska uzavfela spolek manzelsky.
tarn zadne stafi zadna nemoc a
zadne z venci pfichfizejiei neste
sti nemuze svazek tento pferusiti.
Yse to spojuje jenom jeste pev
neji a uzeji dve srdce jez se v hi
see nalezala.
Usmivejte se. i kdyz nemate
k tomu pficiny. Je dobfe kdyz
L-lovek nevyjde z prakse.
Nouze lame zelezo a spe
kulanti sve hlavy.
Tajemny Ostrov!
Od Juliuse Vernca.
Tento krasny roman ve trech dilech a
ci'taji'ci 525 stranek posleme na kte
roukoliv adresu ve Spojenych Statech
za $1.50.
Adresajte ODVARKA BROS., CUrksoa..
I
3r
A