Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 08, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
Rfizne zpravy.
Rychlejsi postovni doprava z Chi
caga do New Yorku se valne
neosvedcila, a vlada bude nuce
na" posflati postovni zasilky po
draze, misto v aeroplanu.
Minuly tyden byl ucinen prvni
pokus s aeroplanovou postou a by
lo skledano, ze za deset liodin bu
dou zasilky dopraveny na misto.
le vzduclioplavec prijel do New
Yorku az druliy den. A to jeste
bylo priznive poeasi a mozno se
tudiz domysliti. ze za nepfiznive
ho pocasi by se tarn vfibec nedo
stal. Za takovych okolnosti bude
muset byti americke vzduehopla
vectvi jeste notne zdokonaleno.
nez se dockame aerophinove po
sty. Jest sice pravda ze dokoncil
let s uzasnou rycblosti, a neni vy
loueena moznost, ze by inolila byti
cesta vykonana o deset hodin dri
ve, uez po zelezniei, avsak nesmel
by ciniti zastavek a nmsel by se u
varovati neliod a to se pfi prvnim
pokusu neosvedcilo.
Jest skoda slamu spalovati.
Jest skoda paliti stohy slamy.
Nebot' slama jest jako mrveni tu
ze cenna. Obsahuje draslo, dusik
a fosfor. Tuna slamy psenicne ob
sahuje teehto latek asi za $2.60 a
ovesne dokonce za $3.10. Proto
rpzhodne by se vyplacelo, pravi
zemedelska kolej v Lincoln, roz
vezeni slamy a mrveni ji.
Farmar vubec mel by se uciti
lepe znati onu eenu hnojeni. Od
liaduje se. ze cena, jakou ku pfi
kladu zpusobi vykaly kofiske tim.
ze zurodni pudu. representuje za
dobu jednoho roku od jednoho
kone asi $20 a $25 od .iednobo
dospeleho kusu hovezho dobyt
ka. Ale ponevadz asi polovina latek
draselnatych a dusicnatych jsou
-ve forme tekute. nutno zaebazeti
s hnojivem tak, aby tyto latky
nevyprchaly, drive nezli je na po
le vyvezeme. Nejviee trpi stoby
Imoje otevfene a rozhazene. Ma
ine proto vzdy poskytnouti dosti
slamy co steliva. abycbom tyto
latky tekute zacbytili a co mozno
Tycble na pole vyvezli. Kdyz se
to nemuze stati brzy, je tfeba sla
pati bromadu hnojnou dobytkem
a tak zabranovati prchani latek
dusicnatycb.
Bida jest pry "zdrava.
New York. Dr. Marie Halt on
jakoz i nekolik lekaffi jest ttoho
nahledu, ze .velika drabota neni
bez sve dobre stranky. Lide pry
pry budou v jidle opatrnejsi. po
rivejsi a bude jim to napomabati
kii zdravi. V nemocnicieb Filadel
fickych byli niinule soboty klini
ky, kdy se dokazovalo. ze moe do
bre zivobyti zaviiiuje nejvetsi po
cet rfiznych nemoci. jako rakovi
ny zaludecni atd. a operaci. Dr.
Rheffus eitoval mnobo autorit. ze
rakovina muze byti pfivodena pi'i
lisuym mnozstvim protejtmu. Ma
vni to soucastka masa. vajec a ji
nych drubu silne potravy. Jiny
specialista pravifc kdy by nebylo
soucbotin, ze by cbudi byli dale
ko zdravejsi nez-li zamozni. Dok
torka Haltmanova iravi, ze sede
sat procent operaci zenskyeb jest
zavineno panskym zitim teeb zen
nebo jejicb muzu. Jini lekarove
ndavaji procento na 75. Jmenova
na take pfiznava pravdu a to do
pada ponekud jinak. Pravi totiz
5e bohate damy se davaji opero-
vat casto. pro malickost, kdezto
zeny cbude opera ce zanedbavaji.
ac casto jest jiz pozdg na pomoe.
Hlavni cbybou je. ze cbudyin ze
ham se nedostava potfebnebo ose
,tfeni a odpocinku po koute.
Rakovina neni dedicnou.
Dosud jest dosti lidi. kteri si
ftelaji zbytecne starosti obavou,
ze drive neb pozdeji stanou se o
TSeti nektere, v rodine pry ode
davna panujici nemoci. Tak cas
to najdeme osoby. jez zmiraji pri
ino stracby pfed" zdedenim rako
viny a takove stracby mobou sku
tecne vyvolati u cloveka povazli
ve cborobny stav a vesti snad i k
sebevrazde. K upokojeni takovych
nzkostlivcu mozno byti tvrzeno.
ze pokroky, ucinene' v moderuim
poznani lekafske vedy, ponenahlu
odstranily zcela domnenky pfime
ho dedeni nemoci. Nestava vice
zadne nemoci, ktera by vedecky
za takovou dedicnou se uznavala.
Zevni telesne vady mobou se zde
dit. ackoliv ve mnoha pfipadecb
jicb mozno premoci, skutecne ne
moci ale nejsou dedicne.
Americka spolecnost pro kon
trolu rakoviny pravi ve svem nej
novejsim probh'iseni mezi jinym :
'Rakovina byl a ton posledni, ve
pricine ktere otazka dedicnosti
byla vyloucena. A i tento strasak
uplne zmizel. Seznamo. ze nesta
va nejakycb pficin ciniti si staro
sti. protoz nektery clen rodiny tr
pel rakovinou. ba mozno za dovo
lani se nejlepsicb autorit jistiti.
7.0 i kdyliy dva takove pfipady v
rodine se vyskytly. je to jen zcela
nabodily zjev. lozno k tomu jes
te dodati. ze cela rada ameriekych
zdravotnich uradu vyslovila se
jiz drive v torn smyslu. Proto ne
ni vice tfeba sebe a jine trapiti
podobnymi starostmi a zbytecny
mi, posetilymi pfedstavami, jez
vedou jednoduse uznany za neu
drzitelne. a dobrv skutek vykona
kazdy ten. kdo takovymi myslen
kami se trapicibo nalezite pouci a
cbmurne jebo obavy zaplasi.
Manzelka, nevime. zda-li verila
slovum manzelovym cili nic. obja
la bo nezne nabidla se mu za za
stupce. Po delsim odporu pfijal
manzel konecne jeji nabidku. a
manzele jicbz loznice spolu brani
cily. vymenili si pro tuto noe svo
je luzka. Pylo k rami, slabe sero
zvestovalo irobouzejici se den. Y
torn tise otevfely se dvefe: v po
koji pfi stazenyeb zaelonaeh pano
vala skoro jestc tma. Manzelka
slysi kterak se cosi hlizi se sramo
tem k jeji post el i. Z pocatku jevi
la dosti statecnosti. ale cim vice se
baraseni blizilo. tim vice ozyvala
se v ni laska k zivotu. a ona vola
la nejdfive septem : ve vedlejsim
jiokoji lezi on!" Kdyz vsak zvuk
neustaval. nybrz jeste vice k jeji
lozi se blizil. volala uz blasiteji
Itato slova. az konecne ve smrtel-
jne uzkosti je kficela. tak ze muz
Ise smicbem do jeji loznice vstou
ipil a k jejimu zabanbeni na ko-
'l i 1 ' 1 1 i ' 1 L i Y
nouta uicazai. Kiery uezsiarosrne
zobal psenici natrousenou v fadce
az k manzelcine lozi.
Andel smrti.
Jisty manzel eh-el zkusiti ob'"
tavost sve choti a 'roto stavel se
smutnym tak dlouho. az se ho sta
rostliva jebo zir.ka po pficin e je
ho smutku otazala. Manzel 'o(u
live se zdrahal. konecne ale k n;'
lehani sve dralu' polovice y. role1 :
ze mu andel smrti zvcstoval. Zf
pfisti noci k rami ""ro neho si pHi
de. Zitra tedy musim zemriti j)ik
li nenaleznu zastiqice. ktery hy se
za nine obetoval." dodal manzt'l
nebo jedine tim, pravil mi an
del smrti mobl byeh se zaebranili
a spasiti.
vratiti tabulka. Yyslovuji se oba
vy, ze k tomu asi dojde, ackoli
tabulky byly uznany za zdravi
skodlive. ponevadz je deti rady
oblizuji a pfi torn jsou nepohodl-
0
ne.
I na americkou vlajku doslo.
"Washington. Nejnoveji na
fade jest drabota patriotismu. Ce
na vlajek stoupla. Washingtonsti
obchotlnici zvysili ceny bavlne
nych vlajek a 50 centu, platenych
o 75 procent a hedvabnyeh o
100 proc. Ocekava se, ze pocet
vlajek tim znacne klesne.
19 narodnosti v jedne skole.
Iron River, Mich. Ye vecer
ni skole zdejsiho mesta zapsano
jest 276 osob a nalezeji k de.vate
nacti narodnostem. Jsou to nasle
dujici: 129 Finnu, If) Italu. 13 An
glicanu. 1 Rus. 20 Pohiku. 17 Bel
tfiranii. 22 svedskych Finnu, 22
Svedu. Norvezani. 10 Ohorvatu.
8 Slovineu. 2 Srbove. 4 Rakusa
ne( ?). 3 Frnncouzi. jeden Mad'ar.
1 Irran a 1 Persan. Jsou to sami
delnici v dolech. 80 jest jich ob-
jcanu. li ma prvni list, osiaini
i zndnv.
Pruhledne mrtvoly.
Pfi zaluijeni podzimniho kursu
v Ilahnenian lekafske koleji ve
Philadephii bude letos poprve
pouzito pruhlednych mrtvol. Yy
nalezem jisteho francouzskeho ve
datora je do mrtvoly v stfikova
na tekutina. pozustavajici z ne
koloka .oleju. Po teto procedufe
stane se mrtvola pruhlednou. tak
i ze Ize jasne videti zily. svaly. kos-
ti atd.. coz znamena velkou vyho
du pro studujici.
jglcj
V e 1 k a
drahota pofravin
I 21c
Kazda hospodyne pocit'uje v dome, jak veskere zivotni
potfeby a hlavne pak potraviny vseho druhu straslive stou
paji v cene. Take na kuvu uz doslo pfed drahnym casern, lee
my. majice. na sklade velike zasoby a v nadeji, ze cena kavy
opetne klesne, necbteli jsme ji nasim pfatelum zdrazovati.
Nyni ale kdyz nase zasoby dosly a my sami musime platiti
kavu mnohem draz. jsme nuceni zdrazit ji od 1. fijna o cent
na libfe, t. j.
Speciality 21c Specialita
Jakmiie sak kaa v trhu klesne, snizime i my zase eenu
nebot' si chceir.e nase pfatele udrzeti poctivym obchodovanim
Dalsi druliy 23 a 26 centu. Kdo nasi kavu jeste nezkusil,
nechi dopise si o pfil libry vzorek kavy a caje a fikove cikorie
ktery zaslen-.e vyplaeeny a? do domu. Kofeni cele i mlete, sta
le na sklade. Jsme jedini importefi prave ceske cikorie.
hjiolchajice se na asi pfizen, jsme vzdy sluzbovolni,
Prvni cesky velkoobchod kavou v
v Americe JAVA COFFEE MILLS
E. J. Petru, majitel,
17061708 SO. RACINE AVENUE, CHICAGO, ILL.
21c
l
P. S. O poctivosli naseho zavodu
presvedcte se u vydavatelstva toho
to listu, aneb u First National Banky
v Chicagu.
21c
1 Kam vede drahota papiru.
i skolni Miperintendcnri v New
J Yorku. majive uzavirati kontrak
jty na papir pro skoly za eeny ne
. slyehane vysokt. vazne rozvazu
iji o torn, nemela-li by se do skol
IN THE ENEMY'S LAND
-1
Rolnik v Americe
vypestuje prumeriK'' tfikrate tolik
, obili. jako rolnik v Anglii. ctfi-
krate vH'e t'ez robiik ve Fraucii,
petkrate nt-z v N.necku a se-;t-krate
no.: v Rakoasku. Pociran je
vsude osl'm pruiner. ktery obdr
zime. deHme-li cev obno lirody
poctem rolniku. Ve Spoj. Stateeh
vypestuje jeden nilnik oj .i v,
250 dosj)elyeh lidi. v Eakousku
ry jen pro neco pfes 30. Porov
uani 0110 jest zajiste velmi zajima
vym a tim vice pfieiuy ukazu to
ho. lllavni z teehto je daleko vct-i-i
i-(zlolia pudy kazdeho temef
i-c-1 nika v Americe a pak p(mzi--snii
vhodnych sirojn.
Pfijmeme jednatele k proda
vani Humphrey dobytcich leku.
Pravym muzum zaopatfime kone
a povoz a vsechny pfipravy. Piste
lined na
Humphrey Stock Medecine Co..
Howells, Nebraska.
NA PRODEJ! Prodam ve
stfednim AViseonsinu 200 akrovou
i'armu vsim zafizenim a sklizni
za S.000 sklizne $7,000. Polo
vie hotove a iolovit- pockam. Ose
to 70 akru zita, 30 akru jetele.
zbytek louka a les. l-lizsi zdoli
majitel John Vodicka.
Friendship Adams Co. "Wis.
Photo by Feature Photo Service, New York City.
The German soldier loves his liquor, but drinks it in moderation. In
this picture one of the Kaiser's cavalrymen, invading Belgium, is accepting
a drink of wine at the hands of the fair foe.
BYLI JSTE KDY NEMOCNI?
Potom dovedete uznati to nelibe
citeni jez tak mnohdy zhoubne u
cinkuje na vase tistroji a uklada
vam tezke bfemeno. Abyste mobli
nabyti byvale sily a normalnibo
stavu, uzivejte preperace Scott's
Emulsion, jez nema rovna, neb u
cinkujici moc jeji napravi veske
re nepfijemnosti ve vsech olile
dech zdravotnich, zkratka pfivo
di vam uplne zdravi. Zdaliz citite
se pfemozenymi, nervosnimi, sla
bvmi atd. pouzijte Scott's Emul
sion ihned. Jest pfipraven iiplne
bez lihu. 15-5
Scott & Bowne. Bloomfield, N. J.
Veskere tiskove pra-
ce zasfSejte firme
Hleda se.
Eada byeh se dovedela adresu
na Franka Sniahla. ktery pochazi
z Teskeho Rymneho z kraje Chru
dimskeho a tez zvedela byeh rada
adi-esu na Franka Stanka take z
t'eskeho Rymneho. Kdo by vedel
o nich aileb oni sami necht mi la-
ska ve oznami na adresu :
Frantiska Sila, West Point, Neb.
r :r. r-n rrrtrt r-ir rr, f I in
Roman Buffalo Bill za snizenou eenu!
15 svazku cene 83.71 pouze za $2.50
Buffalo Bill vypravuje sva dobrodruzstvi ! Kdyz pfed nejakou dobou rozletla se tiskem
americkym zprava. ze Buffalo Bill dice vypravovati sve zkusenosti a sva dobrodruzstvi,
vzbudila tato zvest' nesmirnou sensaci. Cela Amefika s velkou dychtivosti ocekavala tuto u
dalost; bylte to nejoblibenejsi narodni brdina Spoj. Statu, jenz hodlal psati sve pfihody.
A skiitecne : Buffalo Bill vypravoval sva dobrodruzstvi na divokem zapade ! Jeden z je
ho davnych, vernych soudruhu -toto vypravovani napsal. IMluvi svou samorostlou hranicac
kou feci, ktera v ceskem pfekladu je co mozna verne zachovana. Nikdy pfed tim nebyla
zadna kniha pfijata s takovym nadsenim. Ve Spojenych Statech severoamerickj'ch, nema
byti jedine domaenosti bez Buffalo-Billovych povidek. A veru, byl-li kdy clovek, ktery mohl
vyliciti tolik zajlmaveho, skutecne zaziteho, pravdiveho, pak je to zajiste slavny bojovnik
divokeho zapadu. muz, ktery ve vice nez sto bitvach dovedl pfekonati Indiany svou ducba
pfitomnosti. udatnosti i lvi silou. muz, kteiy v celem civilisovanem svete jiz davno je znam
jako mistr stfelby a nejobratnejsi jezdec na koni, pak je to BUFFALO BILL, narodni hrdi
na americky, chlouba Spojenych Statu. A co dodava Buffalo-Billovym pametem tak nevy
rovnatelneho puvabu? Pfede vsim jistota, ze tyto povidky, pine napjeti a nepfedvidanych
obratu, lici skutecng zazite udalosti, potom vsak i postava sameho hrdiny, ktereho pfatele
stejne miluji jako se ho nepfatele boji. ktereho jeste zadne oko lidske nevidelo, aby se byl
v nebezpeci tfasl. ale ktery sam v boji je plnslechetnosti, takze ho lze pfirovnati jen ke lvu,
jenz si dobfe vedom sve sily, avsak nikdy ji zneuziva. Tydali jsme tento spis v uhlednycb
svazcich. Kazdy svazek jest sam o sobe ukoncen a cita TO stranek. Nase sbirka sklada se z
nasledujicich svazku : Odrodilec Kenten King. El Ramon, loupeznik od Ria Grande.
Mexikan Malo, knize hor. El Sol, postrach stepi. Krasna lovkyne z Perchida. Stra
sidlo na stepi. Iron Arm, duch pralesa. Bucksin, stary veteran. Rekyne z Yellow
Valleye. Magda, dcera pateho pluku. Jedovaty Had Cheyennu. William Frederick,
zahadny zved. Vojensti sbehove. Rota stepnich Vlku. Bitva na fece Sacramento.
Prodejni cena jednoho svazku jest 25c. a cele teto sbirky $3.75.
Odvarka Bros., Clark son, Nebr.
Pomsia PyUakn,
,rVerni a5 do ikonani",
Zklamana zavisf!
Tri povidky v jedne knizce od Karla
Cervenky. Poileme vsechny tn po-
I vidky do klerekoliv casti Spojenych
t" Stalu vyplacene
za 35ct.
j, ODVARKA BROS.. Garkson. f;ebr
Tento pekny sic! stroj
uplne zdarma!
v Clarkson, Neb.
jJS
Premie c. 2. Sekacky na maso,
z tezkeho kujneho ocele, 6 palcu
dlouhe minio rukojete. Rukojet' je
dobfe spracovana z tvrdeho dfe
va, 5 pal. dlouha. Jest to dobry se
kiicek, ktery by nemel schazeti v
ziidne kuchyni. Tuto premii po
skytujeme nasim celorocnim pfed
platitelum se zasilkou za doplatek
15 centu.
Rozhodli jsme se po urcitou db
bu davati nasim ctenafum uplnS
zdarma pekne FREE" sici stro
je, ktere se prodavaji po $65.00.
(O cene se muzete pfesvedciti u
vaseho obehodnika. zdaliz tento
clruh sicich stroj ii prodiivu.)
Stroje tyto jsou zarucene na pet
roku proti rozbiti, ohni, tornadu,
blesku a vode. . Zdaliz by jste
si pfali jeden z teehto strojii upl
ne zdarma, o dalsi podrobnosti
piste na adressu:
ODVARKA BROS.,
Clarkson, Nebraska.
Hledame
jsdnatelove
ii ir v kazdem okrsku
HiRflRm Jednatele aby pro
IIIUUUI1I d4vali farmerum
nejlepsi a vzdy osvedceny
"NICITEL"
skrkavek u prasat
Jest velmi snadno vydelati
peknou sumu penez a ziskati si
mnobo pfatel mezi sousedy.
ktcfi pestuji prasata. Skr
kiivky jsou tim nejvetsim hu
bitelem prasat. "Nicitel" jest
jisty a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebeni, a pfine
se Vam vzdy dobry vydelek.
Cena pfipraveneho leku jest
$1.00. Piste si o dalsi podmin
ky. Muzete psati cesky aneb
anglicky.
BOBISUD'S
Retail & Manufacturing
PHARMACY
DODGE, NEBRASKA
ve vsech casti Spoje
nych Statu. Agstovam
pro casopis jako jest
tento, je snadne. -Ozvena
Zapadu jest
jediny cesky tydennfk
v Americe. ktery pri
nasf veike mnozstvi
zprav, cianku a ronia
nu za pouhy $1.00 roc-
ne. HSasie se kde do
sud nername zastup
ce. Piste si o dalsi po
drobnosti na vydava-telstvo.
Odporucte -tento' casopis va
sousedu. Jiste se mu zavdecite.
semu sousedu, zdalia jej neodbira