Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 08, 1916, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Na iesni samote
Bude Hp pripravim-li ji na to.
pokraeoval baron. Myslim ze ji to
ho nutnost niohu vyloziti klidneji
nez vy. Nebof dva lide kteri vza
jemne se miluji, a po dlouho se
nevideli, obyeejne maji prilis
mnoho na srdci, eo by si povedeli,
ze pak na veci nejpotrebnejsi za
poniinaji." 'Uciirte toJ? pravil Born. "Mam
k vam tak velkou diiveru. ze zfi
stavuji vsecko vam na vuli jak a
eo za dobre uznate.
Bozpravejie tak jeste dale, ko
necne dosly mista kde baron sta
nul. Musi priiiti zvolal Born. Yyrid'
te ji ze zde budu eekati, a kdyby
mel zde probditi eel on noc. Proc
bych se vracel do kremy. Vrhnu
se zde pod stromem na meeh a bu
du eekati trpelivg jako rytif z To
genburku. Bassendorf bral se dale.
Kdyz dosel do zamku, cas k obe
du davno jiz minul. Jif oznamo
val mu ze Jeji exellence a slecna
jeste neobedvaly.
A proc to ?, tazal se baron.
Vyslovily pfani, ze pockaji az
se pan baron navr&ti.
Tedy dej ihned nositi na still a
a zavolej damy velelmuBasendorf
a vesel do jidelny.
Za nialou chvili na to vesly exe
lence a Adelina. Stara, dama tvafi
la se velmi vazne, patrne mrzela
se ze pan synovec dal na se tak
dlouho eekati. Hdyz vsak baron o
mlouval se slovy co nejprivetivej
ami a dama pozorovala z jeho oci
ie iest v nalade velmi dobre, tu i
tvar jeji se vyjasnila.
Po obede musim s vami mluviti
septal baron Adeline, kdyz ji po
zdravoval. Mlada divka pohledla
na neho uzkostne. az dodal po ti- i
chu pfinashn dobrou zpravu
Zpusobem velmi pfivetivym roz
pradal rozpravu pfi tabuli, a kdyz
hyl obed ukoncen, vyzval damy,
aby prosly se s nim po parku a
tam pozily kavu. Exellence byla
s tim srozumena, a kdyz Bassen-
dorf s Adelinou poposel napfed,
zustala umyslne pozadu aby oba
byli samotni.
Zrj'chlete kroky, aby nas pani
teta nedobonila, pobizel baron A
delinu zahybaje na pobocni stez
ku. Musim vam mnoho mnoho
povedeti, ale musimebyti samotne !
a nevyrusovam.
Tvafe Adeliny zardel.v se a srd
ce ji zabusilo, ano dech se ji temef
zatajil samym pospechem. Konec
ne Bassendorf uvolnil krokv.
Pfinasim vam pozdraveni. pra-1
il baron.
vil
Od koho ! tazala se divka clivat
ne a mimodek pf itiskla ruku k srd
ci jako by buseni jeho chtela utlu
miti.
Od mladeho muze s nimz jsem
se dnes v lese sesel, a jenz mne po
vazoval za myslivce. Pili jsme spo
lu sklenku piva, dodal baron. On
tim vinen. ze isem vas neehal tak
dlouho eekati, a vsak doufam, ze
mu odpustite!
Born! vyrvalo se Adeline z ust.
Jak umite vyborhe- hadat, po
dotkl baron zertovne.
Ano Born jsme jiz dobry
mi pfately.
Born jest zde ! zvolala Adelina.
Kde? kde?
Vice nemohla pronesti, tak ji to
sviralo prsa.
Ulehl si v lese pod stinym stro
mem do mechu. pokraeoval baron
Slibil jsem mu ze vas jestg dues u
vidi a s vami promluvi, ale ted'
nikoliv, nebot' vzbudilo by to po
dezfeni, a to nebylo by vam ani
mne mile.
Ano, musim s nim mluviti ! zvo
lala Adelina. Pravil jste, ze stali
jste se jiz dobrymi pfately neni
on hodny muz?
Ano mysl jeho jest pfima, neu
mi se pf etvaf ovati.
Neni lepsilio eloveka na svete
lepsiho. Jsem pfesvedcena ze by
pro mne podnikl kazdou obet.
Nuze Adelino byla byste i vy
ochotna podniknouti pro nebo ne
jakou obet?
Roman.
Divka pohledla na barona jed-
nak prekvapene, jednak tazave.
Zajiste, vzdyf ho miluji, odtu
sila.
utee vas ale vzpira se vasemu
siiatku, Born yzdal se nadeje, ze
bylo by mozno smifiti ho co
ehcete ueiniti abj'ste stala se eho-
n vaseno mnence. Ktery ma nym
pro budoucnost zajistene postave-
ni a po vas touzi?
Bezdecne sklonila Aedlina hlavu
nebof otazku si predlozila nejed-
nou. ale nenalezla odpovedi.
Vskutku nevim odvetila smutne
zamyslena.
Clici vam tedy poraditi. Dejte
se od Borna unesti.
Adelina eouvla polekana.
Ne ne! zvolala nebot' nemohla
se tak lined v myslenku tu v pra-
viti.
Yyslyste nine klidne pravil ba
ron.
J a sain dal jsem Bornovi tuto
radii, nebof nemyslim ze by otec
vas povolil. kdyz Borna tak pris-
ne odbyl. Vy jste pfilnula k Bor-
novi plnym srdecm. on od vas ta-
! ke neupusti to by bylo vse v po-
fadku. Ale ehcete jestg po leta tra
viti v tomto zapasu. v teto trapne
nadeji a oeekavani? Coz netouzi-
te po torn, abyste byla stastnou?
Ja jsem uplne pfesvedcen ze Born
zalozi stesti vase.
Budu s nim sfastna odtusila A-
delina.
Proto drzte se stesti aby vam
neuklouzlo. Cloveku naskyta se
stesti jen jednou. musi ho chopiti
sfastne a bezodkladne,' nebot' eas
to byva to jen tekavy paprsek slu-
neeni, jenz mihne se po zelenych
nivaeh. Proto nedeste se myslenky
prchnouti odtud s Bornem
Muj otec by mne to nikdy neod
j pustil nesmela bych nikdy pres
prach domu jeho A hnev jeho
stilil by nine plnou merou ! zyola-
la divka uzkostne.
Licite si budoucnost pfilis cer-
ne. Pripoustim, ze otec vas svoleni
sve nikdy neda dobrovolne, ale bu
de jinak. az nan nalehne nutnost,
az stane se. co chtel zameziti. Co
se stalo nelze odciniti. Ovsem bu-
de se hnevati. ale az nahledne, ze
hnevem svvm nicelio no.mein. a to
pfeee musi nahlednouti, pak zaji
ste bude rozumny tak. aby se po-
drobil nutnosti. Prevezmu ukol je
Jio smiti. ano reknu mu 1 tolik,
w jsem vas k tomu pfemluvil ja
sam. necht' pak vseehen hnev, vy-
chrli na mne. "
-Ja uz to unesu.
Xevitc jak jirudky jest v hncvu
bude na vas zadati zadostiucineni
docela jiste !
Dobra, dam mu je! BiuVte bez
starosti moje kulka jej nestibne a
myslim ze i jeho mine se eile, neb Vratila se k exellenci. ktera ce
prchlivy lide v takovem okamziku kajic sedela na miste, kde se oby
byvaji velice rozeileni ostatne
neznam strachu!
Takovou obet' nesmini od vas
pfijmouti kdybych mela se oba-
vati o zivot vas, bylo by stesti me
value zkaleno.
Baron zamlcel se jzraky jeho u-
tkvely s vyrazem pohnuti na tva-
fi mlade divky.
Nebude to obet' Bassendorf ove
pokladali si vzdy za velikou cest,
bvlo-li iim mozno iirokazati neja-
ke dame sluzbu a tak smyslim i
ja niili'i Adelino! Bud'te jen bez
J starosti. blyste jen nikdy nepo
znal jsem stesti a blaha. jake vam
kvne, tu i tam v osedivele hlave
me budi se myslenka, ze bych mob
jeste takoveho stesti dosici, srdce
byv;'i blahove, ze kojiva. se nadeji
do posledniho okamziku ne
radeii chtel bych zemfit nez aby
mne nadeje sklamala. Nuze nabu
dete klidu a pohlizejte s potesnou
myslenkou do budouena.
Take teta nikdy by mne neod
pustila, namitala Adelina.
Pravda teta zustane nesmifitel
na, usmival se Bassendorf. Mysli
te vsak ze to bude vasemu stesti
na ujmu? Mne stihne vseehen jeji
hnev jsem jiz na to pfipraven
zrak jeji jiz nikdy na mne pfive
tive neutkvi. Nu vidite i to rad
Ty poslouchej, ale dopracovali jsme to v tech volbach, coV
i If
PJp p
budu snaseti k villi vam, Teta
pf.&ia s abychom my dva byli si
jedenkrate blizci. osud tomu ale
nechtel, pfes to ale doufam ze zu
staneme dobrymi prately.
Adelina vztahla k
neiiiu ruku,
baron ncl10pil a vfele stiskl.
To 2flstaneme jiste ubezpecova-
ha (iVka.
Nllge tetiY r0zhodnete se rych-
le domlouval baron, Povedel jsem
"Rnrnnvi zf iste divka srdnata a
0(ihodlana, dokazte ze jsem mel
byeh vam to byl neradil, kdvbych
to nep0vazoval za nejlepsi prostfe
dek neboC mysnm to s vami dobre
Jk bycll se aspon n0uho nerozmy-
slel. a pokud clovek mlady byva
rychleji ku vsemu odhodlan.
Adelina posud zapasila.
Kam ale uprchneme? Namitala,
zajiste muj otec dal br nas hle-
cati.
Uprchnete se svym
milencem
ti0 Anglie a tarn se date oddati.
Xez by vas otec mohl vas dostih,
nouti, budete choti Bornpvou, a
ten myslim dovede vas ehraniti..
Nebude to snad ani potf ebi, vef te
mi, nebot' ihned pojedu k otci va
semu a vynasnazim se, abych ho
usmifil
A kdy kdy mame prchnouti.
tazala se rozcilena divka.
Brzy. brzy ! Snad jiz pfisti noci.
Xo ne to mi neni mozno. zvo
hala Adelina polekana.
hls, to bytj nezii 0tec vas jak
se obavanij p0sle sem rozkaz aby
stc ge vratiia. Xuze upokojte se
pr0mluvte se svym snoiibencem a
domluvte se s nim. Prosby jeho
vice zmohou nez slova ma ! Nyni
pojd'te pani teta ceka na nas. A
ped jeiim bystrym zrakem musi-
me se miti na pozororu, abychom
u ni nevzbudil podezreni !
eejne kaya pila
Adelina sla vedle barona mle-
ky, chvela se a tvafe jeji brzy
bledly. brzy rdely se. Co by byla
dala za to aby mohla aspon na
chvilku uiiiknouti do samoty a se
brati se na mysli. Pf ekvapilo ji to
neocekayane. Tesila se sice ze tak
neoeekavaiie zahy sejde se s milen
eem svym, ale pomysleni na nmlu
veny unos sviralo ji srdce nevyslo
vnou uzkosti. Bezdecne tiskla ru-
ku k srdci. ktere tak mocne busi-
lo.
Jen nabud'te mysli Adelino! se
ptal baron kdyz se ku stare dame
blizili. Pani teta nesmi nicelio tu
siti vsak jiz bystry zrak upira
na nas. Seberte se zasmejte se
vesele slysim to rad kdyz se tak
vesele smejete.
Xadesel vecer.
Bassendorf doprovodil Adelinu
k mistu, kde ji ocekaval Born, a
pad odesel dale aby milenec zusta
vil o samote. j
Pfijdu opet pro vas, pravil k A
deline, a vzpomel si teprve kdyz
nadchazel soumrak vzpomel si na
to a rychle se vratil.
Zamilovani stastni lide, nesly-
seli ani, ze se blizi, sedice vedle se-
be v mechu, a drzic se za ruce. Tu
Born mluvil k Adeline velice zive
a zraky jeji utkvivaly na tvafi mi
lencove, ktere jiz po tak dlouhou
dobu nevidela.
Spatfiv Bassendorfa vyskoeil a
pospichal mu v ustrety. Radostne
rozcilen uchopil jej za ruku.
Jest, ochotna prchnouti se mnou
zvolal. Jen vam jsemzavazan diky
za to stesti, nebot ona sama by se
k tomu nebyla odhodlala. kdyby
ste ji byl nedomluvil.
Hekl jsem ji jen tolik, eo jsem
pokladal za nejlepsi, prostfedek,
odtusil baron.
I Adela vzchopivsi se pfistoupi
la k nim. Tvafe jeji byly zardele,
z oci pk'ilo nadseni a blaho.
Obavam se ze odhodlala jsem
se pfilis rychle, podotkla.
Nikoliv, Adelino, pferusil ji Ba
ssendorf. Nepoustejte stesti z ru
ky. Dobfet jest vam znamo komu
se svefujete. A stanete se choti va
seho milence, a v klidne jistote
budete pozivati stesti, ktery nyni
jevi se vam jako pouhy sen, az
vas usmifim s otcem vasim a to
ucinim pak feknete, ze jsem
mel pravdu. kdyz jsem vas k ta
kovemu kroku pfemlouval. Kdy
hodlate odtud, obratil se k Bor
novi. Bude-li iriozno. jeste v teto noci
odpovedel Born.
Clici jiti s tebou Maxi. jen po
jifej mi jediny jeste den, prosila
Adelina.
Dala jsi mi slovo! zvolal Born.
Nasledujte ho, neodkladejte ve-
ei ani o hodinu, domlouval baron. ; ,
Nelze pfedvidati co by se mohlo
pfihoditi. Nemuze-li jediny den
odkladu zniciti stesti vase? Teto
noci bez pfekazky muzete prch
nouti. Pani teta posud nema pode
zreni, nebude vas tedy stfici, o pul
noci muzete vyjiti z pokoje sveho
i ze zamku. V )arku budu na vas
eekati s Bornem, a postaram se o
to, aby za parkem touz dobou byl
pohotove povoz. ktery vas v neko
lika hodinach unese do nejblizsi
stanice, a az se pani teta probudi
budete zatim za hoiy a doly. Vy
ehazejici slunce bude ozafovati
tvafe dvou st'astnych lidi. Rozhod
nete se. jiz !
Podaval ji ruku a Adelina po
sud vahala pfijmouti ji. Nove po
chyby vznikah" v dusi jeji.
Adelino nasleduj nine, dala jsi
mi slovo ! Prosil Born snazne.
Muj otec neda se usmif iti ! zvo
lala vahajic.
Proc poehybujete ! pfevzal ba
ron slovo. 'Reknu mu ze jsem vas
k tomu pfemluvil a ze jsem vam
byl napomoeen, vezmu vseehnu vi
nu na sebe. pak nemuze se na vas
hnevati. Adelino mam vskutku u-
ctu k vam, ze se rozmyslite pohne
vati otce jemuz jste diky povin
na, ale zde stoji muz jemuz nalezi
vase srdce, u nehoz pro cely zivot
svuj musite hledati utulku i o
Hiranv! Coz nemusi-li kazde dite
odlouciti se od rodicu, zakladaji
si vlastni domaenost? Zaplaste jiz
vseclmy pochyby. Uprchnete v nej
blizsi noci, nebot odvazlivemu ste
sti pfeje.
Adelina konecne svolila a Born
zajasal sevfel ji v naruc.
Nikdy nebudes toho zeleti ! zvo-
lal. ivtiybych snad nekdy zapomelj
toho, ze blaho a stesti jest ukolem
zivota melio, pak pfipomeii nine
tuto chvili.
Bassendorf napomhial k navratu
a Born vyprovazel oba az na po
kraj lesa.
Patfte tam, kde seda . budova
vyeniv-i mezi stromy. jestdum muj
liravil Bassendorf ukazuje rukou
kde lezi zamecek. Dlouha zed5 kte
rou spatfujete obiha muj park,
Tam ocekavejte mne dues vecer
o jedemiete hodine. Odtud neniu
zete z cesty zablouditi. Ze nepfij
dote pozdg o torn jsem uplne pfe
svedcen, nebot kdo kraei v ustre
ty stesti, ten poeita kazdou minu
tu. Zustanu zde az nadejde ustano
vena chvile ! zvolal Born. Jest-li
ale jest koci vas mlcenlivy. aby
nas nezradil?
Jest mlcenlivy, ubezpecoval ba
ron usmivaje se. lieknu-li aby ml-
eel nepfimeje ho nikdo ani lsti.ni
nasihm k mmveni, vi dobre ze by,
pak ani na chvili nemohl zustati
v me sluzbe a lepsiho postaveni
nebylo nikde. Nema mnoho na pra
ci a jest dobfe placen !
Born pfitiskl Adelnu jeste jed
nou k srdci.
Brzy brzy budes navzdy mou
zvolal jasave.
Baron uchopil divku za ruku a
odvadel ji odtud.
Pojd'te, sice vas do pill noci z
naruce nepusti, pravil zertovne.
Adelina sla s nim mlcky nebot
pro rozeileni nebyla s to promlu
viti. Az odtud odjedete, bude velke
ticho v dome mem, pravil Bassen
dorf. 0 polednaeh budu proti pani
tete sedeti sam, a potrva asi dlou
ho nez-li promluvi ke mne slovo
pfivetive. Ovsem byvalo tak po
cela leta a inykl jsem tomu, ale
teprve vasi pfitomnosti poznal ja
jsem jak jest to krasne, kdyz., jest
v dome vesela tvaf. Nez-li se vsak
rozejdeme, musite nine neco slibi
ti. Az se pani teta ponekud upoko
ji, a to se casern stane, pak nale-
hejte na vaseho chotg aby se do
nieho domu s vami na nejakou do
bu navstevou ukazal. Jest vam
znamo ze v mem starem dome je
mista dosti. a vi take, ze se na to
budu tesiti.
Y slovech jeho bylo pozorovati
venue itoieii.
delina chopila jeho ruku. aby
ji pfitiskla ke rtum.
Jsem vain velikym dikem zava-
zana ! zvolala.
Baron pfekazil umysl ten, sevfe
vse ruku jeji ve sve.
Jest to pro mne potesenim. mo-
Uu-li pfispeti k tomu, aby stali se
st'astnymi dva lide. ktefi toho za
sluhuji. odtusil. Nezadam nieeho
iiez jen abyste samotafovi venova
la vzpominku.
Nadese1 jiz vecer, kdyz dosli do
zamku. Exellence spatfila je p:'i-
ehazeti parkem. a stare srdc? yy
.lM.jiin T,S5n,', noir ii'nr.i.-
,(llIlLlIlf If If L lj J j 111LI1. 11 V. KJ V L lAtL.a& A
. 7 - V
vA'kladala baronovu veselost a A
delinino rozeileni odpoledne, jez
oba marne snazili se tlumiti. Ko
necne donmiala se, ze jest u cile
PALDA'S CIGAR CLIPPING
kuflavy tabak,
nejlepsi toho druhu- Na prodej je ve vsech ceskych a i ji
nych obchodech po Nebrasce, Jiani Daotg, Iowg a tez i v ji
nych statech. ZEUSTE JEJ ! Vyraben jest ceskou f irmou
Tez vyrabime vseho dmhu doutniky.
GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
Jos. Burianek, majitel. Nad 219-221-223 3rd Ave West
CEDAR RAPIDS, - IOWA.
f a myslenka, ze nad radovou zvite-
ziia, zvysovala radost jeji.
Adeline do pokoje vehazejici,
sla v ustretj'.
Kde pak jsi byla me dite? taza
la se velice mekce.
Byla jsem jeste na prochazce v
lese a opozdilajsem se, odtusila
Adelina. Illas se ji chvel nebot do
talo se ji bolne, ze stare dar.re
ktera k ni bvla vzdv tak dobra a
laskava, musila fici nepravdn aby
ji klamala.
Yracis se sama. mile dite- po-ivi-acovala
exeilence, upirajie na
divku taza.ve zraky.
Nikoliv baron potkal nine a do
provodil. odtusila odvraeejic se,
n uct citila ze krev zem se ii do
tv.u'i.
Penata z Yalvieu uehopiii ji za
n:ku pivr'.Jiia ji k sobe.
Adelino, n?iaas nicelio co by si
svefila a po-'edela? tazala se.
Rozlicna. divka objala starou
damu a ukryla tvav svou na jeji
prsa.
"Nikoli!
zvolala vice neby
la s to promluviti.
'Upokoj se, dite nabud? mys1i!r
pokracovala excellence hladic
divku lichotivg a konejsive po
hlave. "Mne smis se svefiti se
.m. nebof pokladam sebe za drir
hou matku tvou a srdce me nij fe
je si niceho vice, nez aby? byla.
velmi sfastua. Jsi tak debra, a
lv.:de-li tobe osud pfiznivejsi nez
ostnt.'hn, jsem pfesvedcena, o
ho zasluhuies! Coz ti baron nice
ho nesvef il ? ' '
"Ne ne " odtusila Adeli
na rozcilene, neodvazujie se ani
pozvednout hlavu.
''Ysak to v brzku ueini. nebofi
stare oci me zfidka kdy mre zk'a
maly. Je to dory a vyborny muM
a bude sfastna, kterou za chot si
zvoli. Tys rozcilena, mile dite,
jdi do sveho pokoje, a ulehni si.
Jsem stara, vlasy me uz zbelely,
ale posud pfipominam si dobfe,
co jsem u tvem veku pocitila, kte
rak zmocnil se nine pocit polo
uzkostny, kdyz jsem pomyslila na.
to. ze venovala jsem srdce muzF, .
jemuz mela jsem byti pro cely zi
vot vsim choti, pfitelkou a
druzkou. Chvela jsem se pfed tim
rozhodnutim a krokem, ale kdyz
k tomu doslo, nikdy jsem toho ne
zelela! Nyni uz jen jdi mile dite'
a ulehni si !?J
Adelina objavsi jeste starou da
mu zulibala ji s vasnivou vrouc
nosti. Bylo to rozlouceni snad na
delsi dobu, a zaroven tiche odpro
seni za bol a sklamani, ktere ji
pfipravovala.
Spi pokojne a sladee!'' pra
vila stara dama.
(Pokracovanf.)
Kdyz se nastudite. U vetsiny
lidi nastuzeni je vaznou veei a ne
melo by byt zanedbano an nekte
re nejvaznejsi nemoei pocinaji o
bvceinvm nastuzenim. Yezmete
Chamberlain's Cough Remedy a
zbavte se nastuzeni co nejdfive.
Nekondte zkousku kdyz uzivate
tento lek, nebot byl jiz pouzivaa
mnoho roky a ma zajisteny v
hlas. Neobsahuje zadne opium
neb jine uspavaee. Jest ku koupi
vsude. )
Vojt. Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
..zavodu..
v CLARKSON. - NEBR
Mam ten nejvetsi sMad
pomniku na ruce zapadne
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muzete koupiti
pfimo od vyrabitele.
ill;