Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 08, 1916, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    31
m
m
Hi
m
m
a
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Adresujte: Odvarka Bros,, Clarkson, Nebraska.
Zemfel za spcvu v kosteie.
Kansas City. Mo F. Pai:u i
cesttijici jednatel pro drahu A'
tonskou, ktervz bl clenein mist
nilio peveckeho sboru v jednniii
irotestanskem tost pie, zacai zpi
vati, stoje na pl-itforme,, nvrite
solo, kdyz byl preniozen srdcen;
mrtvici padl a v nekolika miLU
ta'h zemrel. V kosteie povstala
panika a od "schuze" upuste
110. Palmer efial 45 roku.
Cena mouky pujde doln.
Minneapolis Minn. Zdt;si
n',ynafi oznauiili. ze nebudoii ku
j)0Yati zadi'chw dalMho obili do
diivku del.si iKzli sedesatideiun
tolio duvodu, ze nevefi, ze nynej
si vysoke ceny psenice a niouky
dlouho vydrzi. Priciny udavaji se
ruzne. Nekdo tvrdi. ze mfize byti
brzo zahajeno mirove jednani. ji
iii zase, ze kongres v pfistini zase
dani muze uvaliti na obili zapo
vedJ vyvozu a jine.
Byvali panovnici nyni zijici v
chudobe.
Spatne easy prisli na nektere
byvale panovmky malyeh risi v
Asii a v Evrope. Byly doby kdy
fada byvalycli kralii a panovmkfi
zila v blahobytu, obklopena pfe
pyeliem. ale dosud zmenil se k j-ch
neprospechu a limozi z nich dues
ziji v elmdobe. Petr Lobengula je
jedmm z tech, ktefi byli mocin,
ale poklesly ve sve slave. Byl vful
cem rebelie Rhodecke v roce 1S96
a diktoval podminky mini Ceeilu
Rhodesovi pfi pamatne rade na
Mattoppo pahorcieh. Po Matabel
ske valce odebral se do Anglie se
svym divadlem, nazvanym divolvfi
.fiziif Afrika. Diyadlq toto sestii
valo zj-ady domordcu, teri pfed
N&sm
EVInoho jak denni'ch tak i tydennich ca
soptsu zdrazuje predpiatne, nasledkem o
pravdove tisne kiera se dostavila zdraze
m'm papsru. Zvysovani predplatneho deje
sa zvolna ale jiste. Ti vydavatele, ktefs tak
jeite neucinili ocekavaji, jest-Is snad se ne
stane nejaky zazrak, aby byli uchraneni od
tohoto prostfedku zvyseni predplatneho,
ale opravdu jest v nich dusicka nadmiru ma
licka, kdyz tak dostanou od papirnickych
spolecnQsti licet za posledni objednavku.
Vypada to tak jako kdyby se mel papir no
vinarsky zaraditi mezi "drahokamy". Bra
il i me se jak jen nejiepe umi'me. V teto obra
ne nam mohou-byti napomocni vydatne nasi
vadeli ruzne sve zvyky a tanco.
Divadlo z poeatku se vyplaeelo,
ale pozdeji poealo upadati. Loben
gula koneene zaneehal eestovani a
stal se uhlokopem. Y uhlodoleeh
onemoenel a nyni zije z bidne pen
se. desiti silinku tvdne, ktere bvlv
mu j)ovoleny starobnim )ojiste
nim. Kdyz Franeouzove obsadili
Madagaskar sesazena kralovua to
hoto ostrova, Ranavlona. Byl ji
dan k uzivani maly domek v Alzi
ru a jeste mensi pense. Pfed neja
kou dobou bylo ji dovoleno. aby
navstivila Pafiz. Nikdo si ji ne
vsimal a nikdo o m nepeeoval. Ne
byla 31 ukazana divadla. ani jine
zajimavosti, a byvala knilovna ve
tsinu casu stravila v malem poko
jiku vyhlizejic oknem na uliei.
Koneene pozadala o dopravu na
zpet do Alziru. kde nyni zije vel
mi jednoduse. A preee jednou pa
novala nad ostrovem. ktery jest
svo.ii rozlohou vetsi nez eela Fran
eie. Take kralovua Liliukalanijjez
panovala v Ilavaii. zije v chudobe
J'red dvema roky zateen byl v Pa
Hzi slusne obleeeny Ital. byv ob
vinen z kradeze v obchodeeh. Yy
setfovanim vyslo na jevo. ze jest
knizetem z Acsty. jenz v leteeh
sedmdesatych pode jmenem Ama
deo Prvni byl kralem spaneskvm.
Pronmrnil vseehno svoje jmem a
ocitl se na mizine. Priznal se k vi
ne a nvr.en byl do vezeni. Pp neja
ke dobe nejaka neznama osoba za
platila jeho dluhy a byl propusten
Ma se za to ze byl to nektery elen
kralovske rodiny. Princezna Alex
andra s Isenburgu dovedla zname
nite utraeeti a na konee ocitla se
bez eentu, majic za $15,000,000
dluhu. Rusko jest zemi kde moz
no jest videti extremy v bohatstvi
i chudobe. Pred casern zemrel tu
( knize Manurow. jenz byl vzdale
j m'm pfibuznym earske rodiny, z
: hladu. Ztrativ vseehno sve jnuMii
stal se mniehem. Odebral se do
cely stranou klastera. Onemoenel
tak ze nemohl se ani pohybovati,
ostatni mniehove nan zapomeli a
tak jednoho due byl nalezen mr
tev, nasledkem nedostatku potra
Y Odese byvala princezna Helena
Lulubeidse pracuje jako nosicka
cihel a jistii parizanka jez stala se
imanzelkou bohateho Rusa zijieiho
v Petrohrade.
Vyhodne pfilezitosti pro lamace
kiikufice.
Jodiiunky pro lamace kukurice
json letos pnznivejsi. nez-li kdy
byly za posledirich 15 roku, jak
tntiz sdeluji jednatelny na obsta
ravani )raec. Kukurice jest uv
hojnost a snadno se vylamuji.
Farmcri )lati 4 7 centu za busl
a pri torn poskytuji zdarma stra-
t
jVii. takze bez obtizi jen trochu
znu'ny delink muze pohodlne vy
delavat .'3.50 az 4.00 denne. do
kinl nenajiadnc snehu.
Stroj na Prani penez.
A' New Yorku na ' Bezpecnost
ni Yystave" vystavuje pokladnic
hi odbor nasi vlady stroj na jn-ani
penez. kterv tesi se velike iozor
nosti. Pere, zehli a sterilizuje za
si)inele bankovky. sest tisic kusu
za hodinu. Navstevnikfim vype
rou a vyzchli se peinze zadarmo.
Pf estehovali dum pf es vodiL
Stehovani domu ulicemi jest ca
stym zjevem. Xe tak stehovani po
vode. U Georgetown S. C. pfeste
hovan byl domov hlidace majaku
mili a ctvrt od b.fvaleho mlsta, a
sice na dvou skladmeh lodicieh
V W V o
CTENARUM!
d&eratele, kdyz zaslou nam sve doplatne
a take predpSafne, coz narrs velice prospeje.
Nyni kdyi jest doba podzimni a vice casu na
cterss, nieH byste upozorniti vase sousedy na
sias casopis, ktery Jest dosud nejlacinejsi,
nebo stoji pouze $1.00 na cely rok. Kazdy
pfedplatitel ktery zsska nam noveho odbe
ratele dostane za odmenu peknou povidku.
Procez mate-li souseda, ktery jest miiov
rst'kem dobre poucne a zabavne cetby, od
poructe mu nas casopis. Doufame, ze nasi
odberatele takto nam napomocni budou v
teto dobe kriticke, neb casopis nas jest nej
lacinejsim a poucnym.
tazenych vlecnikem. Yse slo tak
hladcp. ze ani kominy nespadly.
Nove desaky.
Nove desaky ktere se razily ve
zdcjsi mincovne. dany byly nyni
do obehu nebot" bylo jich razeno za
$180,000 bankam a trustovmm spo
lecnostem. Y zapadnich statech o
bstara rozdelem jich mineovna v
"Denver. Hlava noveho penize ma
hlavu Svobody z profilu, rub ma
uprostred svazek holi se sekyrou
FULL UP.
THIS OLD HOS
( HAS A BieOEfc
V LOAD HOW , THAH
jako znamem jednoty. Kolem se
Nine uiiuvy v nice, ,uami:ui ani
ru. Y nekolika dnech budou nove
desakv ve vsi'obeenem obehu.
!iv Recess vi-
te co by sfalo za uve
reJneaiE, zdeSte nam
to, neb tfm spusobem
ucinime ten to casopis
zabavnejiini.
Hi
Hi
Hi
tfi
Hi
Hi
Hi
!fi
Hi
Hi
Hi
m
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
if!
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
Hi
j Zaslete nam jmena vasich sou-
sedu a mi jim zasleme cislo toho
to casopisu na ukazkn.
TasrokyI Taroky!
Maine velkou zasobu pravych
evropskyeh tarok. kteryeh jsme
si obstarali zasobu pred valkou, a
sice " videnskyeh'a nemeckych."
Zasleme je kamkoliv za nasledu
jiel ceny: Yideiiske za $1.40; ne
mecke za $1.25. Adresujte :
Odvarka Bros., Clarkson, Neb.