Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 08, 1916, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Vstal z
, - m. . -
Krasna BiSie
Burkeova.
Take zvana 'ruzova dana'. Hvez
da velkeho jevise i obrazkoveho
divadla.
Cele more ruzovyeh nizi na cre
movem pozadi, nabytek barvy
smetanove, matne zelene koberee
a ve sklenene vaze jemne rfizove !
ruze. Tot prvni dojem jaky pociti
divak pfi vstoupeni do oblekarny
proslavene -krasky a oblibene dra
maticke umelkyne, Billie Burke
ove. Vsude jsou ruze. Prikryvaji
steny, toiletni stolek, ba i zaclony
podusky a tvofi obrubu zreadel.
Nabytek jest vsechen ozdobeny
rucne malovanymi ruzemi, a kdy
koliv krasna Billie dli na cestaeh,
cestuje nabytek zaroven s ni.
Avsak navstevnik nema mnoho
casu pozorovat tyto krasy, zrak
jjeho pouta jeste krasnejsi maji
telka komnaty. Spanila Billie se
svym bohatym vlasera barvy le
stene medi, s lilubokvma jako ma
cosky purpurovyma oeima, s tva.uvnitf vylozeny sedymi poduska-
dvmi usty. Kritikove jiehz
lanim jest popisovati nejen vykon
nybrz i vzhled umelcu, hlavne
vsak umelkyii, nemohou nalezti
slov, jez zachytila by puyab Billie
Burkeove. I nejlepsi fotografie
jsou mdlym napodobenhn prave
BiUie.
Nrrodila se ve Washingtonu D.
C, v roce 1886 a zahy venovala
se umeni divadelnimu, hlavne pro
to ze jevila k povolani tomu vlohy
a rodicum zdalo se potfebnym. by
nejakym zpusobem v padu potfe
by dovedla si vydelavati zivobyti.
Nadana krasou a piivabem, temi-
Jiz maji
mrtvych.
Donahey in Cleveland Plain Dealer.
to dvema mocnymi finitely ku zi
C '" aivmimia
po zeorieivii slavy, a dues v pomer
ne mladem veku. jest jednou z nej
popularnejsich nasich hvezd. Po
sledni dobou hraje tez v obrazko
vyeh divadlecb, tak jako velka
vetsina Americkych umelcu. kte
ri eliti eerpati zisk, plynouei z
produkei takovych. Lee pfed tim
vice roku sklizela znaene uspechy
na jevistich velikych divadel. Pra
ve nyni cestuje se svou divadelni
spolecnosti co hvezda kusu Gloria
Romance.
Bude snad zajimati kdyz pro
zradime, jake sluzne dostava, kdy
obeas zapujeuje svou osobu a u
meni obrazkovym divadlum. Cty
fi tisice dollaru tydne! To einilo
by 2SO.000 doll, rocne, kdyby sta
le brala v obrazcich, coz vsak ona
necini. Krome toho dostava se ji
ruznych skvostnych daru. Jest to
na pfiklad automobil v cene 12
Kisic dollaru5 modfe obarveny a
povo-.ryzino siriora, ciyn neD pet paicu
vysoka, Kovam jest tez stnbrne,
a cela ekvipaz jest pomoci ruzne
ho zafizeni tak upravena, ze se ni
dost malo neotfasa. Krome toho
dostava darem skvostne vybavy
atstva a spodniho pradla, klobou
ku, rukavieek slunecniku, a eo
vsechno potfebuje. aby na jevisti
poutala pozornost a krasa jeji by
la hodne oramovana. Yseho toho
dostava se ji z eiste obchodnich
pohnutek. Takove vydani vypla
ti se fediteli mnohonasob, nebot
obecenstvo v kazdem meste, kam
jeji spoleenost zavita, napliiuje
nasbirano !
Berryman in Washington Star.
dfim do posledniho mist a.
Jak silnou pakou jest zenska
krasa !
Protoze velmi miluje ruze a cele
so jimi obklopuje. dostalo so ji
jmena "rfizova dama' ackoliv
noktefi znami ji nazyvaji tez "slu
necnou divkou'. protoze jest mir
ne a resole povahy, vzdy se usmi
va a nikdy se na nikoliQ nehneva.
Miluje zvifata. zvlaste psy. Je
majitelkou pul tuetu psu vzac
m'eh piemen, ktere ovsem sebou
nevozi: ti ziji v jejim venkovskem
sidle. Kdykoliv ji eas dovoluje. je
zdi doinu na nodeli, a tu nalezne
I ji navstevnik odenou v bily iibor
jobkloponou zamilqvanymi kveti
nami a psiky. Tlolduje tez ruznym
sportuin zdravi prospeuym jako
Jirani golfu. tennisu, basket-balu
jezdeni na bicyklu, plovani, podni
j ka dlouhe prochazky a pod. A ja
jko koruna vseho jest st'astne pro-
vdana. Manzelem jejim jest zna
my divadelni feditel a impresario
Florene Ziegfeld ml., jehoz prvni
manzelkou bvla franeouzska su-
bretta Anna Heldova
Billie Burkeova deera manzelu
"William Etholburt Burkeovych.
jejiz prave jmono jest Ethel (Bi
llie jest pouze pfijate jmeno), vy
pravuje o sobe nasledujiei.
''Kdyz mi bylo osm roku. byla
jsem dana do skoly poblize Rems
gatte, v Anglii abycli pokracovala
v ueeni, zapocatem ve Francii.
Tarn zustala jsem do sveho etrna
eteho veku. kdy poprve jsem u
cinkovala na jevisti. Otoe ehoval
velke nadeje v muj bias a v dom
nence, ze rychleji budu postupo
vati kdyz zaenu vystupovati ve
vaudevilnich pfedstavenicli, vy
hledal pro mne takove misto. Po
nejakou krtkou dobu cestovali
jsme po venkove a pak neocekava
ne dostavilo se mi stesti vystou
piti v Londyne. Zde poznal nine
Leslie Stuart, skladatel uspesnych
lebkych oper "Florodora". "The
Silver SliDDeiv' "The School
Girln a -inych a nabidnul mi mi
sto ve sve spolecnosti. V kvetnu
roku 1903 jsem debutovala v ku
se "The School Girl". Nikdy ae
zapomenu na uzkost i radostHfa
ko ujsem poeitila, aniz na vdec
nost vuei panu Stuartovi.
V Londyne tesi so oblibe krasne
choristky, ktere nemaji prave vel
kyeh vloh, ale jez obecenstvo vi
deti dice v kazdem novem kuse.
Nejsou to hlavni zpevaeky. nybrz
devcata krasna jako panny. skvo
stne obleeena, jez umi trochu tan-
' citi nel) zpivati. Tem dava se pfed
nost pfed xiplne novymi a cizimi
hereekami, kdyz jedna se o pos
tup a proto eitila jsem se byti v'
znamoin'ma. kdyz mne )omerne
nezmime. nabidnuta byla liloha v
opefe "The Duchess of Dantzig"
Nadchnuta ctizadosti a posilova
na dobytymi uspechy. vyhledava
la jsem pfilezitost s Chas. Froh
manem, v nadeji ze nabidne mi
misto v Americke spolecnosti. jez
mela hrati tyz kus. Avsak marne
pfani, v te dobe pan Frohman se
o nine pranic nezajhnal. a proto
pfijala jsem ulohu v novem kuse
"The Blue Moon, jez nasledoval.
Asi v torn case, totiz roku 1905 po
jala jsem umysl zanechati komic
kych oper a venovati se cinohfe.
a stesti se na mne opet usmalo.
Keditel Anglickeho divadla pan
Charles Ilawtrey nabidnul mi ii
lohu v kuse "Mr. George"' a nik
dy nezapomenu jakou praci si se
mnou dal. aby naucil mne kazde
niii pohybu a posufiku. Nepfeha
nim. kdyz feknu, ze venoval tomu
cele hodiny. Yelice ceuym pro me
kronuie jinych instrukei bylo na
slouchati joho bezvadne anglieine
volbe slov a jasne vyfocnosti. ce
muz se mil kazdy umelec dokona
le nauciti. Bohuzel mame az pfi
lis mnoho tech, kterym neni sko
rom ani rozumeti.
Behem doby kdy hrala jsem v
"Mr. Gerge", stalo se to co jsem
jiz neocekavala ; Pan Frohman na
bidnul mi misto. a jake misto!
Mela jsem hrati hlavni zenske ro
le ve spolecnosti znameho americ
keho herce pana Jolma Drcsva.
Ruzne podrobnosti ujednali jsme
spolu bez psane smlouvy. Slovo
pana Frohmana bylo tak cene, ja
ko nejlepe ovefena zakonita listi
ua ; on take malokdy vyhotovoval
pi'avidelne psane smlouvy, ve se
vvfidilo ustne.
i
Due 31. srpna J907 vy(ojila
jsem poin-vo v Amovice v k.iu 1
l ' My Wife"', pfelozehem z fran
eouzskelio "'Josette Ma iVmm"
l'yl to nozajiomonuteljiy den. Pa
, hovalo strasne jiarno a mne Inlo
I h.ovko vne i uvnitf. Pcznovu mel.i
Ijsrm to stesti hrati s umelcem. 1
j pravym misti-om vsech divadel
I nieh nuanci. obdafoneho zded'uy
mi vlohami. jez jio leta HM'live
' tfibi.
A vy.stupovala jsem vyse a "
se po zebfieku slavy. Po ror-o jiz
j byla jst'in hvezdou Frohmanovy
: spolor-nosti. Due 27. si-jma 190s
I vystoupila jsen pojrve jako -Tac-quelina
ve life "Lowe Watches"'.
, Kus tento byl nasledovan jinym
j IVTi". Dot", jenz tesil se velike o-
blibe. Tu teprve poznala jsem ja
kou vyhodou byla mnje zkusenost
v. lehke opefe. Kdyz se po dlou
hou dobu hraje jeden a tyz kus,
taz oulha pocne zahy lira sevsed
fiovati, abyva skoro nemozno vlo
ziti do hry pravou zivost a jiskr
nost. Y takovy.ch chvilieh pomii
hala jsem si ruznym i posunky. ja
kych pouzivala jsem pfi opefe, a
nekdy jsem i v pfipadne chvili za
zpivala kousek pisnicky. Jinou vy
liodu ma pevecka zkusenost, ze
hereeka nauci se sveho hlasu tak
obratne a opatrne pouzivati, i
kdyz jest na pfiklad nastuzena.
ze muze jej lepe ovladati za vsech
okolnosti, nez-li takova ktera zpi
vati neumi.
Po te misledovaly jine kusy a v
bfeznu roku 1914 hrala jsem hlav
ni roli v premiere kusu "JeiTy"
v new-yorskem divadle Liceum.
Toho roku ucinila jsem nejzavaz
nejsi smlouvu v mem zivote. Pro
vdala jsem se za nynejsiho sveho
feditele Florene Ziegfelda ml. coz
ce 1914 a nasledujiciho 1915 hra
stalo se dne 11. dubna 1914. V ro-
'la jsem stale v "Jerry" a letos ve
hovala jsem znacnou cast sveho
casu vystupovani v obrazkovyeh
divadlecb. K. A.
Pouhy still dfivejska.
rnohy chory, trapeny rheuma
tismom nebo neuralgn, je pouhym
stinem toho. jak drive vypadal.
A pfeco pomoc je tak na blizku,
pouziti Trinerova Linimentu vra
ti opet trpicimu zdravi. Je to za
roven vyborny lek pro namoze
niny. vymknutiny, oznobeniny.
Cena 25 a 50c. v lekarnach. 35 a
60c postou. Stejng maly vydaj
opatfi do vasi domacnosti Trino
ruv Iirnitel kasle, znamenity lek
)i'0 nastuzeni. kasel neb zadu
ehu. Jos. Trinor. velko-vyrobce le
ku. 133-1339 So. Ashland ave..
C'hieaero. III.
Xektore casopisy maji ve zvy
ku hlodati hrdinu nebo hrdinku
pfi kazdem nestesti nebo nahode.
Neni tomu davno co jisty casopis
Hcil jako velikeho hrdinu muze.
jehoz hrdinstvi pozustavalo v torn
ze odtahl raneneho strojvedouci
ho od hoficiho vozu, kdyz paro
stroj yl zastaven. Tento mlady
muz nevystavoval svuj zivot zad
nemu nebezpeci a jeho cin byl
prostg takovy, jaky by byl vyko
nan kymkoliv kolem se ubiraji
cim. Xebylo tu zcela zadnych pficin
oznacovati jej jako hrdinu a byl
li to clovek soudny. jiste rdel se
sam nad chvastavosti easopisu.
Jest tezko rozumeti snaze americ
kych T-asopisu vytvafeti )fi kazde
)filezitosti hrdiny a hrdinky a ve
novati jim cele sloupoe. Ale sku
tecnym hrdinum a hrdinkam venu
ji vol ice malo pozornosti.
Pfed nedavnem cetli jsme v ji
stem casopise zpravu 0 jiste ose
tfovatelce ranenych, ktera zemfe
la nasledkem nakazy. ktorou utr
zila si pfi osetfovani ranenych
vojinu. Byla to mlada zena, ze
vzneseneho anglickeho rodu a pro
to dostalo se ji pozornosti tisku a j
poshina byla 0 umrti jejim do sve j
ta sestifadkova zprava. Ale mlada
tato zena bvla skutecne hrdinkou j
A kolik takovych hrdinek obeto
valo zivoty sve vznesene povinno-
sti, aniz by svet 0 torn zvedel ? Ji-'
stotne ze velike mnozstvi.
Jsou hrdinove a hrdinky, 0 kte
Na prodej v prerinioh hostincioh.
rvch svet ani se nedovida. Na ti- Ditky i dospeli.
sice jieh naleza se v nynejsi dobe ehvali vytocne vlastnosti Severo-
na evropskyeh bojistich. Ubiraji va Silitele ledvin a jater (Severas
se do zakopu na bojiste. aby rane Kidney and Liver Remedy). Cte-
nym pfinesli pomoc, a vydavaji te nasledujiei dopis: "Severuv
tak zivoty sve velikemn nebezpeci ilitel ledvin a jater pomohl me
Jsou hrdinove ktefi odstraimji rajmu osmiletomu synu, ktery po
nene sve kamaradv z bitevni linie
za deste kuli. Jsou lekafi hrdino
ve, ktefi jdou do zemi. napade
nyeh nakazlivymi nemocemi a sta
vaji se obeti sveho povolani. Jak
mnoho takovych hrdinu a hrdi
nek zahynulo v Srbsku a jinde!
Ale velice malo jsme o nieh cetli.
Je rozdil v hrdinech a hrdinkach
a ne vsem dostava se naleziteho
uznani sveta.
Hezke divky budou shanet re
gruty. San Francisko, Cal. Dustojnici
na zdejsi rekrutni staniei nevi uz
co si pociti, aby vzbudili zajem
americkych mladikii a ziskali je
na vojnu. Podplukovnik John H.
Gardner, ktery jest f editelem zdej
si odvodni stanice. pfisel tedy na
myslenku, ktera jiste spnsobi o
brat. Dal do novin ze pfijme dva
nacte mladych divek pro sluzbu
spolkove armady. Y oznamce se
pf esne stanovi, ze divky musi byti
"hezke inteligentni a pfinlive'' a
pravi ze mohou videlati penize a
pfi torn prOkazati sve vlasti veli
kou sluzbu. Ku konci se dodava.
ze nemaji se hlasiti zadne. ktere
to befou na lehkou vahu, Jak Gar
dner udava, ma byti najat "stor"
a v nem zfizona jakasi vystav
vojenskeho zivota v poli a v ka-
r t -v S 1 II I A .
sarnacli. uivKy tyro tarn raaji pra
covati a za kazdeho vojaka ktere -
ho ziskaji dostanou jeden dollar.
"Pomoc, neb zahynem! vola
, osm dnu trpel ehorobon ledvino-
von." F. Meyer, Rfd. No. 3 Well
si on Okla. Zkuste tento lek v
zanetu plic anebo mechyfe, zasta
nf moce neb obtizneho moceni, na
behlych nohou a bolesti zad, jez
puvod svuj vzaly z chon'eli led
vin, zloutenky a kyselosti v zalud
ku. Bezdecne moceni u ditek, bylo
casto timto lekem napraveno.
Kupte si lahev jeste dues v lekar
ne. Stoji 50c a $1.00 kdyby vas
lekarnik nemohl vas obslouziti,
objednejte si jej pfimo od W. P.
Severa Co., Cedar Rapids, Iowa.
Raeers Monogram
koralka
8 plnych kvartfi
Riegers Monogram
Private Stock $5.
4 pine kvarty
Reigers Monogram
Extra Fine za $3.
Dovoz zaplaeen.
ZDARMA dvc vzorkove
ihvicky, pozlacenou skle
cku a vytahovak za
k s kazdou objednav
ou. pres 250.000 od
kupniku dosvedcuje, ze
to jest ta nejlepii ko
ilka vyrabena. Jeji la
! cdncsf a pHj-em'aot
m k prekonanl. Ob
is zailete pn'mo s ob
dnavkou. Vase spoko
nost jest uplne zaru
cena. xiCGER & CO.
' 1572 (jonesee St. Kansas City.Mo
Rumunsky Ferdinand.
Weed in Philadelphia Publie Ledger.