Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 01, 1916, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Bez pfitelicka.
Na lesni samote.
Roman.
Oho! Pani tetu usminm i kdy
by se pfece hnevala, tedy nabizini
vam sve pohostinstvi. Dejte se v
mou ochrami. Ja, vas vydam lec
gen tomu ktery ina k vam svetejsi
pravo. Necht si pise otec vas aby
ste se vratila, ja vas nepustim od
tud, a kdyby prijel sam aby si vas
odvezl, tedy mu nepopreju ani te
klidne chvile, dokud nebude se
vSm srozumen. Netrucblete jiz a
podejte mug ruku, chci vas chra
niti stan se cokoliv.
Podaval Adeline praviei a kdyz
vlozila malou jeji rucku v ni, po
trasl ji upfimne.
Kde jest nyni vas snoubenec ta
xal se po chvfli.
Nevim, rozhorlen nad drsnym
odmitnutim otcovym, poslal nine
list, v nemz doklada ze ihned z me
eis. oajeae proto nemonu mu po
slati odpoved.
Tim lip neb odepisete-li mu te
prve v nekolika dnecli bude zatim
vase mysl klidnejsi, odtusil baron.
Nyni ale poklednete na mne vese
le, nebof nemolm vas videti zar
'moucenou. Vasi jarou mysli pro
kazala jste mi jiz mnobou dobrou
slubu, nebo ne jednou zbavila
jste mne trudnych nryslenek, ani
toho nepozorujie proto nerad bycli
videl abyste odtud odejela vase
lmi otci vas ale nevydam, Nyni
pojd'me jiz. nez-li dojdeme do za
mecku, zmizi zatim stopy po va
sich slzacli a pani teta nezpozoru j
je niceho. Vite-li e6 bych uci
nil kdybj-ck byl vasim snoubencem
a vas otec byl proti 'nine ?
Adelina pozvedla k nerau tazaJ
ve sve zraky.
Unesl bych vas smal se Basn
dorf. Chtela byste jiti se mnou?
Sama nevim.
Unesl druheho dne rano. pro
nebo lsti, nebot mou byste musela
Tyti.
Z eeho tak soudite?
Ponevadz u lidi vaseho veku se
dostavuje pro lidi vaseho veku
tomu. ktery k vuli sklence dobre
i, i
uu piva neu vina zamitne l nej-
lepsi pokrm.
Mate vskutku pravdu. Po jidl.
clovek obycejne zmalatni, po do
brem napoji aleosvezi, a proto mi
luji dobry napoj. Ale nyni mi po-
vezte vede-li k te hospode neja-
ka cesta?
Cest nekolik ale odtud ani jedi
na, mohl byste siee jiti lesem. ale
kdyby vas nos opet sklamal.
Myslite tedy ze bych se eile mi-
mil dodal cizinec cheehtaje se. To
by se mohlo stat.
Nuze pojd'me doprovodini vas.
Sienka piva mne snad take neu-
skodi.
Tot' vvborne ! Za sveho mljdi
jsem slychaval, ze zivot v priro-
ce lid: zuslechtuje a proto mysliv-
ci byvaji lide dobfi. ponevaclz sl'O
ro eely zivot svuj travivaji v pri-
rofle. Nvni na vas shledavam to
ho diikaz
Coz vite jiste ze jse?n mysnv
er in ?
, v, A '
rC'napin in St. Louis Republic
Videl jsem ji.
Neni-liz pravda ze se vam zali-
bila.
Nuze, tu damu ja. miluji pokra
coval horlive malif.
Pak chcete se s ni ozeniti.
Ovsem a to sice co nejdfive
Ah ! uz hospoda se usmiva, na nas
Ovsem ze vim. Mam otiz v sobe
prazvlastni pud, kterym ilmed po-
znavam stav i povahu cloveka.
Byi bych proto ihned pc):ual ze mezi stromj- za dve minuty jsme
jste myslivcem i kdybysfe nemel tam.Neshledavate zestfecha kazde
mvslivecky kabatec a ro boku l o- hospody ma zazracnj' lesk? Z ko-
ho psa. mina vystupuje kouf, tot' jest do
Baron nevyvraceh domenku ei- ore znameni.
zincovu, nenucena vesehi mjsl ji- Necekaje na odpoved' barono
noehova za jimala ho a nebyl take vu pospichal nap? ed, . a nez vesel
v poehybe, ze to nejaky uraelec. do domu volal jiz nap? ed, pivo,
Provazel nyni eizince lesem pri pivo ! Dve sklenky pro dva zi-
rao k hospode. znive cestovniky.
Jak rozsahlv jest asi tento les ? Pod stinou lipou pred hospo-
tazal se cizinec. dou vrhl se na lavici
Za t?i hodiny lze jim projiti. Zde jest to rozkosne, volal na
Ja vsak bloudim v nem jiz po bliziciho se barona. Pojd'te pojd'-
pet hodin. nenalezaje nijakeho tu te ! Tento strom jet tak krasny
Take Adelina usmivala se opet- konee, ale p?icinou toho jsou kli- ze si ho obkreslim, ovsem nas oba
me.
Tak pospolu kraceli do zamku.
Baron druheho dne rano, pro
vazen oblibenym psem, podnikl da
lekou prochazku lesem. Krasnj'
den lakal ho ponekud hloubeji
do lesa nez-li mnel v umyslu. Te
mer se ulekl kd-z pohledl na ho
dinky, nebot musil nyni notne si
popiliti chtel li dojiti v pravy cas
k obedu. Kdyz ubiral se chvatne
odtud ozval se nahle za nim hlas,
Hoj, postujte chvilku.
Skoro nevrle obratil se pone
Tadz hlas onen znel velitelsky, ce
muz nebyl zvyklym. Spat?il mlade
lio niuze. ktery na svahu byl se v
mechu polozil. a nyni zvolna se
zdvihl.
Slyste dobry p?iteli, nemohl by
ste me povedeti, je-li v teto zakle
te krajine nejaka hospoda. v niz
by clovek mohl ukojiti hlad a zi
zen? pravil cizinec blizil se k ne
mu. Jiz po pet hodin beham sem
a tam, a myslil bych ze jsem na
Mive ceste kdj'byclj nevedel, ze
cesta poniz kraei clovek poetivi
byva vzdy prava. ,
Nevrlost, kterouz velitelske za
volani vzbudilo v baronovi zmize
la ihned kdyz si eizince prohlizel.
Byl asi petadvacetilety, oblecen v
cestovni oblek, chovani jeho bylo
Benucene" a p?ijemne, oei jeho hie
deli smele a vyzyvave, a p?ece v
nich byl vyraz neobycejne upri-
mny, ze nebylo mozno hnevati se
Hledate-li hospodu pak nejste
na prave ceste, nebot' hospoda sto
ji asi ctvrt hodiny odtud, odtusil
baron s prizvukem zertovnym, u
smivaje se.
V kterem smeru, tazal se cizi
nec. Baron ukazal rukou.
Pak jsem se vskutku nemylil.
soudg die vonneho zapachu pece
ne, jenz mi po vetru odtamtud k
cichu vanul, pokracoval mlady ten
muz. Mam totiz zvlastni nos, kte
ry ma jen tu vadu, ze mne casto
Hame a proto mu neverim.
A to plnym pravem nebqC raar
ne byste hledal pecinku v one ho
spode, podotkl baron. Sklenku do
"breho piva a neco k jidlu tam sic
dpitanete. Myslim vsak ze mate
Tetsi zizen nez hlad.
Pred nekolika dnemi sice zaprisa
himl jsem se, ze uz nikdy aebudu
ji pusobiti p?ekvapeni, ale pvece
nebylo mozno, abych ji priehod
svuj oznamil. Bez meskani posj)i-
j sil jsem do teto krajiny. ponevadz
ni musim nezbjtne mluviti.
Nuze nahocla bvla vam prizni-
r. -It-. Il l" '1
va. naiezi iste spoiennveno posia.
Chcete nevestu svou v p?icine do
pisu upokojiti?
V pricine jakeho dopisu?
Ktery jste ji poslal.
Cetl jste ho ? Byl jsem veimi roz
cilen a nemyslel jsem ani na to,
ze ji tim velmi znepokojim. Coz
se ji dopis muj dotekl tak bolest-
ne?
Zastihl jsem ji vcera v lese
plakala prudce pak se mi se
vsim sve?ila. Coz otec jeji skutec
ne vas tak p?ik?e odmitnul?
Velmi p?ikre! ubezpecoval na
to Born. Alespofi nelze to jinak ua
uplne do svych pomeru. Nyni ma ! Nejde to prcee ! zvolal konecne.
te bezpeene postaveni? I Proc pak ne! tazal se Easscn-
Ano, vsak kdybych je i nemel, dorf.
Adelina nesmela by si pripustit Malif mlcel ustavicne precha
nejmensi starosti, dnem i noei zeje.
hyc pro ni praeoval, jiz p?itom-1 Baron opakoval otazku svoji po
nost jeji mne ku praci podneeova-' znovu.
Ponevadz nyni nemam penez!;
Jest vsak lip, ze mate postave- zvolal Born hlasem zpola zoufa
ni, podotkl Bassendorf usmiva je i lym. Penezi ktere jsem dostal za
se. Posud ale nevite, kterak to u-
kate cesty. Vite ja. jsem malif, a take kterak si pod nim hovime. ! zvati, kdyz nekdo poctive nane-
tedy )rotivnikem vsech rovnych Hospodsky vysed z domu a u-
nou nabidku zamitne, dolozi ze
nikdy xneda k tomu svoleni. a ne
ostycha se dati ani na jevo, ze by
si pral aby nebyl dale obtezovan.
Nebyl bych to snesl tak klidne,
mel jsem vsak na zreteli ze jest to
cest ac jsou velmi prakticke. Vy hlidav barona rychle smeknul ce-
jst-e asi z teto krajiny? dolozil. pici.
Ano. odvece baron. Dobre jitro pane baronel Jaka
Pak zajiste znate zamek baro- to pro mne cest, pravil.
na Bassendorfa. Cizinec p?ekvapen pozvedl hla-
Ovsemze. vu, slyse slovo baron. Zrak neho ofpe Adehny. Neehf vyhledva v
Jak dalcko jest tam asi? zpytave svezl se po hospodskem v torn rozdil ze jet sleehtic. ale
Asi t?i hodiny, lezi na one stra- a baronovi. jnema prava, ebovati se k jti.vm
ne lesa. Coze? zvolal pak. Vy nejste 'my-1 opovrzlive a )rohlasovati za ikmho
Znate take barona? slivee? ' 1 znost. ze by clovek z mesfaskt'ho
Jen od videni, odvece baron u- Jmenuji se Bassendorf pane J rodu mohl uciniti Adelinu sl'ast-
-r- n 'J.l 1 r - I 1 i
smiva.ie se. rjorne, oupoviuai uarun usiuivaje nou, neDOi ja inu io nuii.u a iu-
Jest pry to podivin, pokracoval se.
malif. Clovek ktery by mohl byti Slyse se jmenovati, cizinec vy
uz dedeekem, a posud se neozenil. skoeil a skoro polekan pohledl na
Shledavate v torn neco nepfiro barona.
zeneho? Myslim ze jsem si seredne sko-
Zajiste! dokazi vam to logicky dil! zvolal. Ale odkud znate me
pf isvedcite-li k tomu -co vam pfed -jmeno ?
tim feknu.
A co to bude?
Ze kazdy clovek jednou byl
mladym.
To ovsem nelze popirati.
Vim, ze Adelinin snoubenec na-
zyva se Max Born.
A ja vam vseehno prozradil. po
nevadz jsem myslil ze jste pocti-
vy myslivec! Uznavam ze jsem se
Dobra, nyni jste chycen neb k vam zachoval velmi nejapne.
musite presvedciti, ze baron hyl ta Nechte jen, odvece baron, a s
ke mlad. Kdo ale jest mlad, zami- asmevem podaval mladikovi ruku
luje se, a kdo se zamiluje, p?eje svoji. Ac jsem podivin a posud
si aby milovanou divku dostal za jsem se neozenil, p?ece libi se mi
zenu. neni to zcela pfirozene. mysl vesela, nebot' pokud jest tu
Ovsem. clovek mlady, nesmi si pfilis p?i
Proto jest opak toho nep?iroze pousteti starosti, nuze p?ijmete
ne ! Coz nepri jdeme-li uz brzy k mou praviei, myslim ze se oba do
te hospode? ' b?e schodneme.
Nebude trvati dlouho vy ne- Born upfimne potfasl baronovi
znate barona osobne? podotknul rukou.
Bassendorf. Pfedstavoval jsem si vas zcela
Nikoliv. ale doufam, ze se s nim jinak, pravil pak probiraje se ze
seznamim. Nepfihlizeje k one ne- sve rozpacitosti. .
pfirozene slabostd, o niz jsem mlu- Snad lip ! tazal se baron usmeva
vil, pfece pry jest to vyborny ve.
muz, ktery co si jednou umini, to Ne. vskutku ne. myslil jsem ze
provede. kdyby mel hlavou zed' se ke mne zachovate o mnoho hr:
prorazit. Tak mi byl vylicen. deji a ubohemu mest'aku osvediri
A kdo to povidal, tazal se Basen te nu'ne pfivetivosti a ochoty.
zpytave, ale nodpovedel lined.
Nemyslel jsem ze by mohl byti
myslivec tak zvedav, pravil ko
necne smeje se. Jest to ale docela
me tajemstvi, pfece vsak vam ho
prozradim. Mlada divka kterou
miluji psala mi to. Byl jste posled
ni dobu na panstvi baronove?
Ano.
Videl jste tam mladou damu?
Jest velmi dobra.
Nuze fukneme si nejen na dobre
pfatelstvi ale i na to
Co milujeme, dodal baron ry
chle. Dobra souhlasim a tvilf jeho po
du na to hrdym.
Souhlasim s vami uplne, ale po
-.X ri- s m i rti-v n I'll i i njirmfl
VCZ.LC 1111, MKJ 1 V 111 lUUi(IU UL1.1H1 i
Muzete mi zcela diivefovati. nfisli
bil jsem Adeline svou pnmoe
nodDoru. a dostoihn ?lovu i kdy
by otec jeji na mne sebe vice za
nevfel.
Posud nevim, odpovedel Born
stisnenvm hlasem. Chci o torn s A
delinou promluviti a se poraditi
Jen na torn sem pevne rozhodnut
ze se ji nevzdam, ze musi byti mo
ji i kdyby se proti nam spiknul
celv svet ! Nechei a nemohu bez ni
ziti, a doufam ze i ona neohrozene
vytrva.
Coz znate svou nevestu tak ma-
lo ? namitl baron. Povaha- jeji jest
rozhodna, a divka byva tim roz
hodnejsi, kdyz bojuje za svou
lasku.
Born pozvedl nyni zraky v niz
plalo nadseni.
Ona zustane mi verna, zvolal
Born.
Duvefuji ji iiplne ! zvolal baron
Pokladam vas za sveho pfitele a
proto dovolte abych vam dal radu
Neni dobfe ze chcete k ni pfijiti
bez rozhodnuti, zena ma v muzi
nalezati oporu, muz ma za ni my
sliti, rozhodovati se, a starati se.
Chcete trpelive cekati. az otec A
delinin zmeni rozhodnuti sve?
Nikoliv.
Mate nadeji, ze ho pro sebe zi-
skate a smifite?
Naprosto ne. a ani se o to ne
emit aby Adelina stala se vasi
choti ?
Born pohledhna barona tazave
a udiven.
Co od vas dostanu za to povim
li vam jisty prostfedek?
Po cely zivot svuj budu vas po
kladati za sveho dobrodince! zvo
lal Born. VjTnaluji si vasi podo
biznu a povesim ve svem pokoji.
Denne budu si na vas vzpominati.
Adelina podobiznu ovenci a cele
rau svetu budu hlasati, ze jste tim
nejlepsim clovekem na celem tom
to svete.
To vabi! prohodil baron zerto-
vne. Nejprve vsak dame si opet
naplniti svoje sklenky.
ZaArolal kremare a porucil mu
pfinesti pivo.
Nuze ! tazal se Born netrpelive,
kdyz krema? opet odesel.
Po kratkou chvili baron mlcel.
jako by se chtel popasti na netr-
pelivosti jinochove. 1
T'nesle Adelinu! pravil j a k.
!Malif vyskocil rozcilen.
Myslite to opravdu? tazal se.
Zajiste! coz nelibi se vam tako
vy irostfedek?
Pfece pfece ! I ja. sem ua to
pomyslel, ale netroufal jsem si to
ani vj-sloviti. Bude-li jen Adelina
s tim srozumen a?
Tusim ze ano, a ja vynalozim vse
abych ji k tomu pfemluvil. VzdytT
v unosu jest cosi romantickoho, a
v romanticnosti maji mlade div
ky zalibeni. Kdybych se byl ozenil
byl bych take dfive nevestu svou
unesl, nebot nelze si pro mlady
parek pfedstaviti nic trapnejsiho
jako ty vselijake pfipravy a od
davky s obycejnymi obfady, hosti
nou tancem a hudbou. Kazdv It do
snad za sveho zivobiti vefejuT' pro
mluvil sotva tfi slova, pokbida za
svou povinnost. za takove pfilezi
tosti miti feC. kazdy pospicha s
plnou sklenkoiio aby si fukl s no
vomanzely a jim blahopfal ac tito
byli jiz nejsi'astnejsi, kdyby ho
mohli stesti vt'lio nozivati snmot
ni a hez vyrusovani.
Mate pravdu! ;.volal Born. A
kdv kdv bveh Adelinu u-'
nesti?
Inu pokud mozno brzy nez-li
snad pfijde si pro ni otee, nebot'
jak by byla zase v moei jeho bylo
Dy to cDtizneihi
Coz se ho bojite? Hnev jeho ne
dostHme vas. bu.lete od neho vzda
leui, a nahledne-li konecne. ze je
Ade-ina st'astna. i hnev jr,-ho zne
nahla pomine.
Myslim ze nikoliv!
Pfece pfece, otec Adelinin je
siee prchlivy, prudky, avsik take
ve lidi jest nej.snadneji usmifiti.
.Born pfechazcl netrpelive sem
a tam.
posledni obraz svuj zaplatil jsem
dluhy a zafidil si novou malirskour
dilnu, nebot chtel jsem nove posta
veni nastoupiti bez starosti a nyn,
nyni
Bassendorf pferusil ho Muc
nym smichem.
Vy jste skutecne blahovec ! zvo
lal. Zde posad'te se proti mne. JL
nyni poslyste. Die vaseho pfesvect
ceni jsou myslivci vesmes dobff
lide. Neni-liz to zcela pfirozene ze
vam poskytnu potfebnj'ch penez r
Mimo toho vam i Adeline jsem pfr
slibil svoji pomoc, tedy
To nemohu p?ijmout, odtusil'
Born.
Chcete tedy Adelinu jeste dele
nechati v nepokoji jaky jste ji spfi
sobil svym dopisem ? Ci myslite ze
nekolika set zlatych bylo by pro
mne velikou obeti? Kdybych by!
na miste vasem nerozpakoval ja
bych se ani na chvili, proto mejte
rozum cela vec nestoji ani za f eiL
Dobra p?ijimam tedy! zvolal
Born uchopiv ruku Bassendorfo
vu. Bohda ze osud propujei mne
jednou p?ilezitost, abych vam moh
dokazati kterak jste se mne zavde
cil, nezapomenu jia to nikdy
nikdy !
Jen nechte. nechte, ocimital ba
ron diky. P?eji si abyste vy i vase
nevesta byli st'astnymi, nebof jsem
si Adelinu velice zalibil. Svou ve-
selou a jarou mysli pripravila mr
mnohou p?ijemnou chvili toho ta
ke nezapomenu. Nyni pu jdu abych
donesl Adeline zpravu, ze jste zde
a vy provod'te mne, abyste poz
nal cestu, nebot chcete-li Adelinu:
jeste dnes spatfiti, musite ji byti"
blizeji.
Musim5 s ni mluviti jeste dnesr.
prohodil Born, chystaje se take k
oflehodu. jiz davno jsem ji nevi
del, ze jedva mohu dockati se to
ho okamziku.
V mladem veku jen z tezi navy
kame trpelivosti, podotkl baron ur
smivaje se, kdyz kraceli lesemr
Kiev proudi rychleji, radi bycho
me vsechny radosti shrnuly do hro
mady. abych om jich mohli pozi
vati piny mi dousky. Az vlas i vous-
!v'is ponekud zbela jako muj, bu-
dete klidneisi! Smiin fici Adeline
ze mate umysl unesti ji?
Born vahal s odpovedi.
(Pokracovani.)
Kdyz se nastudite. U vetsiny
lidi nastuzeni je vaznou veci a ne
melo by byt zanedbano an nekte
re nejvaznejsi nemoci pocinaji o
bycejnyra nastuzenim. Vezmete
Chamberlain's Cough Eemedy a.
zbavte se nastuzeni co nejdfive.
Nekonate zkousku kdj'z uzivate
tento lek, nebot byl jiz pouzivanr
mnoho roky a ma zajisteny ve
hlas. Neobsahuje zadne opiTUEb
neb jine uspavace. Jest ku kou)t;
vsude. (b)
Vojt. Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
.zavodu..
v CLARKSON, - NKBR:
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na race zapadne
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muzete koupiti
pfirno od vyrabitele.
kryla se nachem. Vyprazdniv skle pokusim jsem take hrdym.
niei postavil ji na stul. "Viclite, A hrdym musite setrvati. Muz
ze to myslim upfimne, dolozil s ' nema byti jesitnym, ale hrdym na
usmevem. Vi jiz Adelina ze sem to, co dovede vykonati, na posta
pfijedete? s veni,. ktereho si dobyl na silu ja-
Nikoliv, chtel jsem ji pfekvapit kou v sobe citi. Nuze zasvet'te me
PAL DA'S CIGAR CLIPPING
kuflavy tabak,
nejlepsi toho druhu- Na prodej je ve vsech ceskych a i ji
nych obchodech po Nebrasce, Jiani DakotS, Iowg a tez i v ji
nych statech. ZKUSTE JEJ! Vyraben jest ceskou firmou
Tez vyrabime vseho druhu doutniky.
GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
Jos. Eurianek, majitel. Nad 219-221-223 3rd Ave West
CEDAR RAPIDS, - IOWA.