Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, October 25, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DOPIS Y
MILWAUKEE WIS.
0 kychani
Pise Jos. "W. Pinkas.
Nevesely podzimek s mlhavym
pocasim s kratkynii a kratsimi
dny a za to s dluhymi a delsimi
vecery zacina provadet svou vla
du nad zemi. Pfisla doba kdy so
troclm zahfejete, vyjdete von. o
vane vas sychravy vitr vitr jako
jedovatina a uz mate na krku
prozluklou rvmu. Co jes to ry
ma, pofadna. ryma o torn vykla
dat netreba. Kdo zkusil ten vi
a kdo nezkusil miize to zvodot dfi
ve, nez se nada. a H-h-epsik
Pozdrav Pan Buh, vidite, ze
jest to pravda ! a kycha zase
Coz abycb o torn kychani ktero
me trapi s rymou. a prye nechee.
ac jsem dva hrnecky lipoveho kve
tu i s hefmankem vypil. coz abych
o nem neco napsal. Jdn ke kra
bici kde mam ulozeny kulturni
material.
Slavny ncenec anglicky Taylor
ve sve knize ,Zacatky vzdelanosti'
venoval tomuto pfedmetu zevrub
nou uvahu, z pilne sebranych do-
kladu sestavenou. Po nazoru ne
kterych narodu, u nicliz pfevlada
posud polovzdelanost. mibaji se
kolem eloveka ducbove jebo prod
ku, vstupuji v nebo a zpusobuji
mu mnolioii nemoc. Kdvz kvchne
nekdo z nich, honem ehvali sve de
dv a nrosi za zdar praci sve; do-
mniva se totiz. ze vstoupil do ne-
lio nekterv z nich. Kvchne-li kdo
jsa nemocny. vefi ze jiste bude u
zdravcn. Pfiidou-li navstevou k
nemu jeho druzi. ptaji se kycha-li
n eb no. Pfizmi-li ze nekychal jeste
.vrti priehozi povazlive hlavou. a
v neblahe pfedtuse, divi se tonm
a si povidaii: "Jest to nemoc ne-
bezpecna"! Za to kychne-li
decko volaji pfitomni: "Zdravo
rostlo!" To pry jest dobre zna
'lneni. U jineho naroda maji
zvyk, ze jak jejich kral kvchne.
lined po moste koluje, ode rtu ke
rtu, blahopfejny pozdrav. 0 Gui
nejskych vypravuji. kdyz pry ne
kdo vzneseny kvchne, ze padnou
pfitomni na zom. zatrepou.ruka
ma a pfejou kychnuvsimu stesti.
TJ cernochii Calabarskvch, volaji
Tobatku kdyz kvchne: 'Vary od
"tebe"! jakoby chteli zaplasiti se
"blizici se zlo. U jineho naroda
africkeho. maji zvyk ze od takove
bo deeka. domelou pohromu od
haneji kouzelnymi slovy.
Abychom slov ukratili. takove
a podobne zvyky opetuji se loiner
n vsech narodu, polovzdelanych,
a take u narodu slynoucich vzde
lanosti. Tak rekove meli zvlastni
pozdrav. pfi kychani a mudfec
Aristoteles tvrdi, ze kychani jest
t)d bohu, nikoliv vsak kasel. Kirna
ne pozdravovali se pfi kychani
slcvem: "Salve''! (Bud' zdiav.)
Podobny zvyk jest, znam vo Vy
chodni Indii. Tarn zase pozdravu
ji toho kdo kvchne: "At" zijes!"
nacez se odveti: "Is vami'!
Zide pozdravuji se. "Dobreho zi--vota
' ! Moslemin deku je : c Po
chvalen bud' Allah"! za pozdrav
"pfitomnych kdyz kvchne.
Y Evrope jest znam podobny
zvyk ode dvna. Potvrzuje to
zprava staronemecka. ze pry fi
Tcaji tomu kdo kvchne: "Pomahej
ti Pan Buh!" Kromne dokladu
anglickych zasluhuje zminky po
Tvyn zdvofilosti z francouzske kni
liy z roku 1685: Kdyz se pfihodi
ze vrchnost kvchne: Nekfic poma
liej vain Pan Buh, ale dluzno jest
abys sejmiil klobouk, slusne so po
ilonil a teprve pozdravil.
Udkud obvcfi.ine no cole zonu
Tozsifeny obj'cej pochodi, o torn
ledacos napsali cetni spisovatele.
labozni legendiste vypravuji, ze
pozdrav pfi kyclmni vznikl za pa-
eze Rehore. Zuril pry tenkrato
'eliky mor, kdo kychl klesl v za
peti k zemi mrtev a pod.. Na od
-vrracenoii toho zla, meli pfitomni
pozdraviti jmenem Pane.
U nas v Cechach byl to obycej
take ode davna znamy. V rukopi
se Svatovitgkem horli neznami vy
iladatel kazani sv. Augustina
proti tern kdo poverecne si vedou
pfi kychani: "A tech netolilco sva
1;okradeznich, ale take posmes
jivch kvchani, znamenati a zacho-
vati nerad'te. ' Doklad tento jest
z prvni polovice ctrnacteho stole
ti. Jino svedectvi mame ze iftetav
skeho "Knihy duchovni" (Stoleti
sestnacte) Vypravi o t,om zaro
ven s Veleslavinovym kalendafem
historickym, jak pozdrav ten vzni
knul, a zaroveii nam zachoval bez
doenou poznamkou kulturni dro
botinu na poznanou mravu stafec
keho totiz jak pozdravovali
stafi Ooehovo : "Na Kimany hfis
no roku SO. dopusil buh longobar
ske vo.yiko. Oblehli jo. Roku 83.
I dopusil na ne veliky pfival, neb
se feka Tibera rozvodnila. Po po
vodni j)otom z tech lidsljycli tel a
hovad i zemeplazuv, vzosol tak ve
liky smrad. ze jakz kdo kychl. lia
ble lined zemfiti musol. Lide oba-
jaky vetsi vliv ve volbach mely.
Az dosud zeny ve statnich vol
bach byly cinitelem nepatrnym a
ma se za to, ze nejinak tomu bu
de i v pfistich volbach narodnich.
Den dikucineni posledni ctvrtek.
Long Branch, N. J. Yzdor za
dostem silnych organisaci obchod
nich. a by se amricke posviccni ur
cilo o tyden dfive, by lide meli
cas k nastfadani vice penez pro
nakup vanoenich darku, presi
dent "Wilson so rozhodl, nechat
vso pfi starem.
To znamena, ze posviceni. cili
den dikuvzdani bude posledni
ctvrtek, byt" i ten ctvrtek byl po
slodnim dnem v listopadu. Ozna
mujo so, ze jiresident ve sve pro
klamaci urei za den dikuvzdani
vajice se. aby z toho kojchnuti ctvrtek 30. listopadu. nikoliv 23,
nemfeli, vinsovali sobe ta slova : jak byl zadan
(pry:) "Pomahejz Pin Buh"!
nebo "Pozdrav Te Pan Buh"! A
to pozdravovjini posavad trva.
Pod vlivem povesti uvedene. ze
Jak se lze zbaviti stenic.
Ti, kdoz jsou obtezovani steni
cemi, naleznou prakticke infor-
pozdrav pochbdi z doby mom. zvajmace ve farmafskem bulletinu .c
na jedna nedele postni, "Nedele
kejchavfV. Proti tomut.o domniva
se Ad. Voigt, ze zvana jest proto,
ze v ten cas. kdy pfipada, lide pro
neustalou zmenu pocasi, snadno
se nachladi, maji rvmu. a pfi torn
casto kychaji.
Stafi meli take zvlastni pro
stfedky aby mohli kychnouti.
zvhistni pro to leky. Yeleslavin ve
svem slovniku Nomenclatoru zna
"lekafst.vi pro kychani," cili "ky
chavku.-" Ostatne nazyana od
sveho ucinku jedna bylina ke
chavkou, a starocesky Herbaf, sli
buje o jejim kofenu. "ze toho ko
fene sfava aneb jirach do nosu
vlozeny. vzbuzuje kychani.
Pozdrav ze starych casu docho
val se az na easy nase. Dosud ky-ehne-li
kdo fekneme: Pozdrav
Pan Buh ! a kdo nepfestava na
tomt ostaroceskem pozdravu. fika
cizotou zavanejici. "At' slouzi ku
zdravi!" Kdo kychnul pokne. po-
dekuje; leda ze nabidnuta mu od
snupaka "pocta" a nechco aby ho
neurazil en "bozi dareeek" na
zom pusti snupe a kyenne.
Pozdrav ho usmeje so, a da v
odpoved': "I dekuji pekne ale
vzdyt' jest to jen po tabaku."
Ja H-h-hepsik toho tez jiz mii
sim h-h-hepsik ukoncit.
zeny sucastm se pnsticn presi
dentskych voleb v nasledujicich
statech :
Illinois, Kansas, Colorado, Wvo
ming, Montana. Arizona, Utah, I
daho, Washington. Oregon, Cali
fornia a Nevada. Staty tyto do
hromady maji jeden a dovadesat
elektoarnich hlasu. Lze si pfed
staviti, ze Rdyby staty tyto byly
754 v clanku "Bedbugs" vyda
nem Odborem Eolnictvi Spoj. St.
(U. S. Department of Agricul
ture). V tomto bulletinii C. L.
Marlatt z ufadovny hmyzoznal
stvi (Bureau of Entomology) vy
svetluje srozumitelne zvj'ky to
hoto hmyzii, zpusob, jakym se da
ji vyhubiti, k cemuz navrhuje ne
kolik domacieh prostfedku.
Autor poukazuje na to, ze tento
hmyz se obycejne stehuje z neo
bydleneho domu do obydleneho,
a ponevadz jsou skryte za dne,
jest, zapotfebi nastfikati nicici je
tekutiny do vsech sterbin a trhlin
ve zdi a tapetach, a za dfevene
casti, kdez obycejne tento hmyz
klade va
Informaee o torn, jak dlouhv
cas V3rdrzi stemce oez potravy. a
iak velkou vvdrzi zimu, molioii
byti uzitecny tern, ktefi se stehu
ji do dlouho jiz neobydlenych do-
mu.
K nejobycejnejsim prostfed
kum nalezi bonzin. petrolej nebo
lehci petrolejovy olej, ktery se
ma nastfikati do vsech sterbin po
mooi stfikaeky. coz jest to nejvy-
datnejsi. Bulletin dava tez navdd
k vykoufeni sirou nebo jinymi hi
cebninami. jez jsou irakt.ickymi,
je-li cely byt zanefaden.
Ti. jiz byli stenicemi pokousa
ni. mohou natrati pokousana mis
ta peroxidem k zamezeni zapaleni
a vyrazky. Tinktura iodinova jest
tez dobrym prostfedkem pfi pos
tipani stenicemi, komary a jinym
hmyzem. Ale iodin ma byti pou
zivan velice opatrne, ponevadz
J snadno poskodi jemnou plet' a u
dospelych zpusobi liseje. jsouli na
chylni je dostati. Tento bulletin
Pfijedou zpetl
Specialisa Spojenych lekafu bude
zase v
Clarkson, Nebraska
v Nohovem hotelu
v sobotu, II. list. '16
POUZE JEDEN DEN!
tifadujici hodiny od 10:00 dopol.
,do 8:00 hodin vecer.
Ukvapujici vysledek plyne vzdy
od tohoto vehlasneho lekafe
v leceni chronickych nemoci
Nabizi sve sluzby zdarma!
Specialista Spojenych lekafu,
jenz jest lieensovan ve statu Ne
braska, leciti vsechny mozne ne
nioeo. zahrnujie norvosu a ehhro
nicke nemoce muzu. zon a ditek,
oznainujo vsom ktefi se pfihlasi "na
teto ceste o pouceni. prohlidku a
neb poradu, ze sluzby joho vyko
na uplne bezplatne, zaplatite jedi
no za leceni. Yso co pozadujome
za nase dulezite sluzby jest aby
kazdy vylecony pacient poradil o
nas svym znamym a tak dokazati
':hmii at' ve meste neb na venkove
ze koneciie byl vynalezen prostfe
dek jimz jedine mozno leciti ruz
ne neduhy s rozhodnymi vysledky
Spojeni lekafi jsou znalci v le-
com clironioKycu nemoci a tak pu
sobive
sledky ze v mnohych pfipadech.
tezko rozeznati zda stalo se to u
menim a zrucnosti rieb z.izrakem.
Nemoce zaludecni, stfevni, ja
terni, krevni, nervosove, srdecni,
slezinove, revmaticke, tasemnicni
kostizerni, plicni. aneb nemoce za-
1 O-f lil V e
1 k a
drahota potravin
21c
v cene. lake na k;';vu uz doslo pfed drahnvm casern, lec
, majico. na sklade velike zasoby a v nadeji, ze cena kavy
klesne, nechteli jsme ji nasim pfatelimi zdrazovati.
Kazda hospodync poeit'uje v dome, jak veskere zivotni
potfeby a hlavne pak potraviny vseho druhu straslive stou-
paji
mv
opetne
Nyni ale kdyz nase zasoby dosly-a my sami musime platiti
kavu mnohem draz. jsme nuceiii zdrazit ji od 1. fijna o cent
na libfc, t. j.
. Specialita 21c Specialita
Jakniiio .sa7: kfia v trim klesne, snizime i my zase cenu
noboL si chceme nase pfatele udrzeti poctivym obchodovanim
Dalsi druhy :!3 a 26 centu.. Kdo nasi kavu jeste nezkusil,
noclrJ dopise si o pul libry vzorek kavy a caje a fikove cikorie
kter' zaslor.-e vplaeony a? do domu. Kofeni cele i mlete, sta
le na skkrde. -Jsnio jedini importefi jrave ceske cikorie.
Spolohajice so na -asi pfizen, jsme vzdy sluzbovolni,
Prvni cesky velkoobchod kavou v
v Americe JAVA COFFEE MILLS
E. J. Petru, majitel,
17061708 SO. RACINE AVENUE, CHICAGO, ILL.
21c
!
P. S. 0 poclivosh naseho zavodu
presvedcte se u vydavatelstva toho
to listu, aneb u First National Banky
V Chicagu.
1222
Mate stuhle svaly?
Mnoho lidi trpi tryznenim chro
mych svalu a stluhlymi klouby
nasledkem necsitoty v krvy a kaz
dy dalsi utok jest horsim a tak se
reumatism rozmnozi do celeho te-
starale a usazele. s nimiz domaci
lokaf nevi si rady. snadno vyle- la. P? emocte reumatism, jest nej
cime. jirotoz neopomente se pfi nutnejsi aby jste zbudovali vase
hlasiti. Hluchotu vyloci do sedesa 7dravf a tak nrocistovali vasf krev
a olej z jaterniho tuku s Scott's
ti dnu.
l
ce zapotfebi operaci na zapal sle- j Emulsion, jest nejlepsi zbudovac
peho stfeva, zlucove kamenkv. ra krve a jeho lecive prostredky se-
za jedno. mohly by rozhodnouti j zaslo na pozadani zdarma U. S.
Department of Agriculture, po-
voiou. Ale ony nebudou stejne
volit. Pokud se zenskych hlasu
tyce, neocekava se, ze dostavi so
k volbe v takovom poctu. dby ne-
kud zasoba staci.
kovmu, zlatou zilu atd. neb vsec
ky pfipady pfijate leceny budou
bez operace. aneb uspavaeieh pro
stfedku, neb lekafi tito jsou jedni
v. jirvych v Americe, jimz podafi-
lo se ziskati jniena ''Bezkrevnych
Ranhojicu" a sicq tim spusobem ! delky..
ze nepouzivaji zadnych nozu, ze
neece krev a e nejsou ziidne bole
sti pfi jich zdarnem leceni tochto
nebezpecnych nemoci.
Nezalozi na torn jaky vas pfi
pad jest, nezalezi na torn co jini
vam pravili, nezalezi na torn jake
zkusenosti, mate od jinych lekafu
bude to ve vas prospech. navstiv
te je neodkladne. Tim zbavite se
velko myslenky z myslo. Zdaliz
pfipad vas jest nevylecitelny, u
deli vam takovou radu. ze vam
ponekud ulevi. Neodkladejto to,
neb dluzni jste to sami sobe, va
sim znamym a pfatelum. ktefi tr
pi skrze vasi nemoc. Navsteva v tu
to dobu vam muze uplne pomoci.
Nemocni aneb sedfeni muzove
iieb zenv. nezalezi na torn, jaky
vas pfiznak jest, pfijd'te. nebude
as to nic stati.
Pamatujte, tato nabidka plati
nouze pro tuto eestu.
.Vdane damy laskave pfijdou se
svymi choti a neplnolete ditky se
svymi rodici.
Laboratof v Milwaukee. Wis.
sili ostatni organy, coz vse poma
ha krvi a vas sesili. Scott's K
mulsion pomaha tisicum kazdy
den, ktefi jinde ulevu nemohli na
lezti. Odmitejte alkoholicke pa-
(15-11)
Scott & Bowne, Bloomefield, N. J.
Veskere tiskove pra
ce zasilejte firme
Nedluiite na tento casopis?
Kdykoliv o necem vi
te co by stalo za uve-
rejnem, zdelte nam
to, neb tim spusobem
ucinime tento casopis
zabavneisim.
Roman Buffalo Bill za snizenou cenu!
15 svazku y cene $3.75 pouze za $2.50
Buffalo Bill vypraviije sva dobrodruistvi ! Kdyz pfed nejakou dobou rozletla se tiskem
americkym zprava, ze Buffalo Bill dice vypravovati sve zkusenosti a sva dobrodruzstvi,
vzbudila tato zvest' nesmirnou sensaci. Cela Amerika s velkou dychtivosti ocekavala tuto u
dalost ; bylte to nejoblibenejsi narodni hrdina Spoj. Statu, jenz hodlal psati sve pf ihody.
A skutecne : Buffalo Bill vypravoval sva dobrodruzstvi na divokem zapade ! Jeden z je
ho davnj'ch, vernj'ch soudruhu toto vypravovani napsal. Mluvi svou samorostlou hranicac
kou feci, ktera y ceskem pfekladu je co mozna verne zachovana. Nikdy pfed tim nebyla
zadna kniha pfijata s takovym nadsenim. Ve Spojenych Statech severoamerickych, nema
j?din. doxnacnosti bez Buffalo-Billovych povidek. A veru, byl-li kdy clovekktery mohl
vyliciti tolik zajimaveho, skutecne zaziteho, pravdiveho, pak je to zajiste slavny bojovnik
divokeho zapadu, muz, ktery ve vice nez sto bitvach dovedl pfekonati Indiany svou dueha
pfitomnosti, udatnosti i Ivi silou, muz, ktery v celem civilisovanem svete jiz davno je znam
jako mistr stfelby a nejobratnejsi jezdec na koni, pak je to BUFFALO BILL, narodni hrdi
na americky, chlouba Spojenych Statu. A co dodava Buffalo-Billovym pametem tak nevy
rovnatelneho.puvabu? Pfede vsim jistota, ze tyto povidky, pine napjeti a nepfedvidanych
obratii, lici skutecng zazite udalosti, potom vsak i postava sameho hrdiny, ktereho pfatele
stejne miluji jako se ho nepfatele boji, ktereho jeste zadne oko lidske'nevidelo, aby se byl
y nebezpeci tfasl, ale ktery sam v boji je plnslechetnosti, takze ho lze pfirovnati jen ke lvu,
jenz si dobfe vedom sve sily, avsak nikdy ji zneuziva. Vydali jsme tento spis v uhlednych
svazcich. Kazdy svazek jest sam o sobe ukoncen a cita 70stranek. Nase sbirka sklada se z
nasledujicich svazku : Odrodilec Kenten King. El Ramon, loupeznik od Ria Grande.
Mexikan Malo, knize hor. El Sol, postrach stepi. Krasna lovkyne z Perchida. Stra
sidlo na stepi. Iron Arm, duch pralesa. Bucksin, stary veteran. Rekyne z Yellow
Valleye. Magda, dcera pateho pluku. Jedovaty Had Cheyennu. William Frederick,
zahadny zved. Vojensti sbehove. Rota stepnich Vlku. Bitva na rece Sacramento.
Prodejni cena jednoho svazku jest 25c. a cele teto sbirky $3.75.
Odvarka Bros., Clarkson, Nebr.
re
5TIJ
Pomtta Pytlako,
"Vernf az do skonani",
Zklaaua zarlsfl
Tri povidky v jedne knizce od Karla
Cervenky. Poileme vsechny tn po
vidky do klerekoliv casti Spojenych
Statu vyplacene
za 35ct.
ODVARKA BROS., CUrkion. Ztbr
j
Tento pekny sici stroj
uplne zdarma!
JDT0NAT1C IHf
DEI wm KV
Uf a"u,n,ia"H mm
v Clarkson, Neb.
Premie c. 2. Sekacky na maso,
z tezkeho kujneho ocele, 6 palcu
dlouhe lnirao rukojete. KukojeC je
dobfe spracovana z tvrdeho dfe
va. 5 pal. dlouba. Jest to dobry se-
kaeek, ktery by nemel schazeti v
zadne kuebj-ni. Tuto premii po-
skytujeme nasim celorocmm pfed-
platitelum se zasilkou za doplatek
15 centu.
Rozhodli jsme se po urcitou do
bu davati nasim ctenarum uplnl
zdarma pekne "FREE" sici stro
je, ktere se prodavaji po $65.00.
(O cene se nmzete pfesvedeiti u
vaseho obebodnika, zdaliz tento
druh sicich stroju prodava.)
Stroje tyto jsou zarucene na pet
roku proti rpzbiti, ohni, tornadu,
blesku a vode. Zdaliz by jste
si pfali jeden z techto stroju upl
ne zdarma, o dalsi podrobnosti
piste na adressu:
ODVARKA. BROS.,
Clarkson, Nebraska.
Hledame
jednataiove
El
mi-
HletJam
v kaadem okrsku
jednatele aby pro
davali iarmerum
nejlepsi a vzdy osvedceny
"NICITEL"
skrkavek u prasat
Jest velmi snadno vydelati
peknou suniu penez a ziskati si
mnoho pratel mezi sousedy.
ktefi pestuji prasata. Skr
kavky jsou tim nejvetsim hu
bitelera prasat. "Nicitel" jest
jisty a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebeni, a pfme
se Vara vzdy dobry vydelek.
Cena pfipraveneho leku jest
$1.00. Piste si o dalsi podmin
ky. Muzete psati cesky aneb
anglicky.
BOBISUD'S
Retail & Manufacturing
PHARMACY
DODGE, NEBRASKA
ve vsech casti Spoje
nych Statu. Agitovani
pro casopis jako jest
tento, je snadne. -Ozvena
Zapadu jest
jediny cesky tydenmk
v Americe, ktery pri-
nasi velke mnozstvi
zprav, clanku a ronia-
nu za pouhy $1.00 roc-
ne. Hlaste se kde do
sud nemame zastup
ce. Piste si o dalsi po
drobnosti na vydava-telstvo.
Zaslete nam jmena vaiich sou
sedu a mi jim zasleme cislo toho
to casopisu na ukazku.