Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, October 25, 1916, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Na Issns samoti
Nevykladej si to ve zle. vyslo-j Vedomi ze dosahla cile vzbudilo
Tim-li se pfimo pravil baron. Kri-j v ni dobrou naladu. nebylo ji tfe
stina vyrostla zde spfisobom vol-' ba obavati so Adeliny, ae baron
nym a nenueenym. pochybuji ze choval so k divec to pfivetive a
Tpravi so do zbozneho smeru, ja- zdvofile, proto take sama osved
ky pannje v dome tvem, a k cemu , covala jeji exellenci i Adeline pri
se sama pfiznavas. Kdybys Kristi i vetivost a ochotu.
nu k tomu pfidrzovala a ona neci I Stara dama nevefila ani ocim
nila to s pfesvedceni srdce sveho, ! svym. Ci pozbyla jiz sve bystro-
musil bycb se obavati, ze by nau
cila se pfetvafee! Slova ma jsou
snad drsna, ale neehci jimi tebe
urazeti, nejsem zvykly tomu bych
vyslovoval jen zpola, co jest mym
plnym pfesvedcenim.
Slova va mne neurazeji, odve
ce radova. s usmevem podavajic
mu duverne ruku. Cesare chci by
i take pfiniou, vyslovim se vuci
tobe bez obalu, doufajic ze mne
porozumis. Vis dobfe ze nejsme
tak sfastni, abychom mobli ziti
die sve libosti. Muz muj pfes to.
ze ma vysoke postaveni, musi ve-
lice opatrnym byti, musi f iditi se
zvlastnimi pomery, aby si neusko-
dil. V pripade takovem neuezi o
pfesvedceni, jen blahovec ploval
by proti proudu. Pfidali jsme se
ku smeru tomu, ponevadz toho vy
zaduje nutnost. !Muz muj jen no- j Jeji exellence byla velice pfe
snadne se v to vpravuje, abych : kvapena ze jeji sokyno chco jiz v
mu v postaveni jeho poskytla u
levy, pfevzala jsem ulohu tu sama
Pokladam to za ponhou obrat-
nost, kterez musime se podrobiti j Kristina provazoti. Ponevadz 110
Tsiehni. jest nam to obema nesnad j mela ani tusoni. ze baron k divee
no, v soukromi vo sve domac- j to pfilnul, nebylo ji ani mozno by
iiosti odhodime nesnesitelnou tu , pochopila. kterak vec souvisi. Z
skrabosku. tarn jedname upfimne. ! pooatku myslila ze nepfitelkyne
Ty jsi skutecne velmi uprimna
zvolal baron a srdeene se zasmal.
Coz nesmim byti k tobe upfim-
DOll ? ,
Ovsem, ovsem! Nyni so ti pfi
znav.am, ze tva poboznost se me
r.ikdy u tebe nellbila.
To jest pouhy phistik jez nosit
musim.
Jest to take pro zdejsiho farafe
pTastikem? Sama jsi ho odporuci
la? On vsak svoji nesnasenlivosti
den co den stava se mi nepohodl
nym ! vece baron.
Otazka ta byla radove nernila,
neb obavala se ze zamer jeji tim
bude zmafen. Dokud ho nedosah
la, nesmela byti dobra nalada bra
trova porusena.
Ve sve horlivosti odvazil se da
leko nebot' nepochopil ulohu po
sud a postaveni sve. vsak se tu
zmeni jen me slib ze Kristinu das
do meho domu. V nejblizsich dim
pfijedu sem opet a odvezu si ji k
nam. -
Tak ryehle to nepujde divka
o torn posud niceho nevi.
Promluvim s ni a mam pevnou j mluviii. pravil "baron uchopiv ru
nadeji, ze se mi podari ziskati jeji j sostry sve. Zachovej se die to
duveru. j ho. Bude nine milo, poslos-li nine
Poneeh to nine na starosti neb i v brzku doj)is a v nem zevrubne
znam zvlastnosti divky lepe nez j mile oznamis, podafil-li se nas
ty, namital baron. Ovsem co se ty
ce vyloh na zaopatfoni a vycho
vani divky te, to jiz pfevezmu na
sebe, a ty zajiste budes s tim sro
zumnena. Tim by byla zkracena zasluha
za jeji vychovani.
Nemluv o torn, borlive namital
baron. Tot pro mne vec nepatrna
Doufam vsak ze ji nerozmazlis,
nebot' nikdo nemuze vedet co ji o
cekava v budoucnosti, mozno ze
nase snahy budou zmafeny, pak
asi vrati se tarn kde vyrostla. Ma
pevnou casto vzdorovitou mysl.
neehtej ji nasilne pfekonavati. ne
boC jsou povahy ktere se nasilim
stavaji jeste vzdorovitejsimi
Bud' ubezpecen ze zachovam se
k ni jako k vlastni dcefi, odtusila
radova. V krvi Bassendorfu vezi
dosti vzdoru, vim tedy, ze vzdor
ten pfekonati jen mirnosti.
V dobre nalade vraceli se oba
do zamku.
XVI.
Pani radova v duchu jasala neb
nebylo nejmensi pochyby, ze bra
tr jeji Kristinu skutecne mil oval.
Prozrazovala to zdostatek pece
jeho, jakou osvedcoval aby devoe
ti tomu nikdo neublizil. A Kristi
na mela dostati se do jejiho domu
Mohlat na ni vykonati vliv jak
si sama pfala, a tim i vice a vice
upoutavati bratra k sobe.
Roman.
1
0S
zrakosti? Baron ktery sestru svou
nikdy nemiloval, byl k ni nyni ve
lioe zdvofilejsi nes kdy jindy, ra
dova mluvila s nim i duverneji a
on duvernost jeji opetoval.
Co se udalo? Pfes vsechno pfe
mitani a uvazovani marne hleda
la na to odpovedi. Poskytovala ji
jedine uspokojeni okolnost, ze ba
ron chov&ni sve k Adeline nezme
nil. Aby radovou prelstila chova
la se k in co nejpfivetiveji, a byl
to vyjev velice vesely, videt obe
damy kterak tak dlouho nepfatel
sky staly proti sobe a zajiste ne-
navidely se posud. jako drive kte
rak nyin prekonavajic se v hor-
livosti osvedcovati si navzajem
pfivetivost a laskavost. Jedna i
drub a domnivala se ze dobyla nad
sokvni vitezstvi.
nokolika dnech odejetia pfekva
poni jeji rostlo, kdyz dovedela so
v don odjezdu jejiho, ze bude ji
jeji chce vziti Kristinu do sluzby
az koneene z rozmluvy -dovedela
so, ze divka ubira se do mesta, by
se tarn vzdelala. Proc asi baron
se ji ani slovem o torn nezminil?
kdezto prece co tykalo se Eoberta
venoval ji uplnou duvern? C'i pro
jevoval ucastonstvi . devoeli to
mu. ze vyi-ostla vo cliate s jeho
synem a jeho milovala?
Byla pevne fosvodrona ze so
za tim skryva nejaka pleticha, ra
dovou osnovana, ale pfes vsechno
pfemitani a uvazovani nebyla s to
rozfositi tu zahadu.
Baron po cele rano prodleval v
leso. a teprve na nekolik minut
pfed. odjexdem radove vratil se
domu. prave kdyz radova chysta
la se vstoupiti do vozu. Kristina
mela vstoupiti do vozu az za vsi.
aby to neudelalo povyk.
Ryehle jak bylo patrno pone
kud rozcilen pfistoupil k sestfe,
ktera s jeji exellenci loucic se pro
nijouvaja k ni siova co neuprim
ne.isi. Adlielaido dobfe vis co isme u-
plan, neb nine na torn velice zale
zi. Spolehni se jen na mou svedo
mitost. ubezpecovala radova, dou
fam ze zprava kterou ti v brzku
poslu, uplne tebe uspokoji.
Baron pomahal sestfe do vozu
pak dal "znameni koeimu k odjez
du na o ani s jeji exellenci a
Adolinou nepromluviv, ryele ve
sel do sveho zamku a odebral se
do sveho pokoje.
Eadova zpozorovala to, nebot
obratila se jeste jednou k damam
a pozdravila je velmi pnvetive.
ae kolem rtu pohraval ji uskle
bek. Eenata z Talvicu stanula zara-
zena. Usmev radove, bezohlednost !
pana synovce, ktery k ni ani slo
va nepromluvil to vsecko sved
cilo o torn, ze nepfitelkyne nad ni j
zvitozila. Sokyne jeji provedla tu
hru svou tak chytfe, ze jeji exe-
leneo nebyla s to prohlednouti ji
ae mela oko bystre. Bylo ji jako
by mizela ji puda pod nohaina. U
boha dama temef zavravorala
a jen z tezi udrzela se na nohou.
Adelina ch'stala se vejiti do
zamku. skoro kfecote sevfela je
ji exelenee jeji rame a zadrzela ji.
Provod' mne do parku, pravila
k ni a po cbvili jiz pevnym kro-
kom kracela tarn. Adelina ,ii na-
sledovala.
Kdyz doily mista. kde exollen- protivy. , Kdyby mne byl iimysl svuj ozna-
oo mohla byti bezpeena, ze nikdo ' Ale nebyvaji tak pkrc jako u ' mil, byla bych ho z toho zraciila.
nobudo naslouohati obratila se k Krisfmy. jejiz zivot a: dosud byl v tim bychom si byl: usetfili kni
Adeline. ak volny a torn or nov;''-ar.y. Obt'i toho bolu.
Tys vodela ze radova vezme div x ;'i mi ?.e, ze nastane ji fipas prud- Otoe vas ho odmitl? tazal so
ku do sveho domu? pravila, a pros ky t kruty. baron.
vsechnu snahu nopodafilo se ji u-j L6pc zapas prudky nez pozvol- Muj otec ho temef z domu sve
kryti rozciloin. Nikoliv odtusila ny. nebot' ton unavuje a zdolava. ho vj'linal a vyslovil se ze mu bu
Adelina. ! odtusil na to baron, pohlize.je na do milo.jsi novdam-li se. nez a bych
Chci vedeti plnou pravdu po- hodinky. stala se choti jeho.
kraeovala dama skoro prudce. I Cinil tak pravidelno, oekal-li no, To vain psal vas snoubenec?
fiekla jsem pravdu. Proe bych trpelive na ukoneeni rozpravy. E- j Ano. Prikrosti otcovou jest
ji mela tajiti. i .ellonce proto dala Adeline zna- vsecek rozkvasen ma zaiistene
Jeji exellenoe sedla si pak a po-
kynula Adeline, aby taktez ucini
la. sticky sedela io nekolik mi
nut, jen obcasne skubnuti po
rtech prozrazovalo vnitfni pohnu-
Adelino ! pravila koneene. Ta
zena ktera proti mne vzdy vystou
pila nopfatolsky, kteraz nehrozi
se zadneho prostredku. aby sveho
ucelu dosahla, patrne i nyni zma-
fila plan muj, ktery ze splni se na
jisto jsem doufala. Pozorovala ja
jsem to z jejiho na pohled pfatel
skeho avsak potutelneho usmevu
kdyz odjizdela. a kdybyeh mohla
joste pochybovati. ehovani baro
novo poskytlo mne jistoty. Baron
sestru svou nema rad, pfes to zno
va dal se ji obalamutit, ponevadz
sam jest pfilis poctivy, aby uhodl
a prohledl, falesnou hrn jakou se
stra jeho provadi.
Pani toto, liospatT'ujos-li jon
)feee vsochno prilis corne? nami-
itala Adelina konejsivo.
Nikoliv. pokracovala stara da
mn, zda se ze si necinis velikych
starosti. aokoliv bezi tu o tve ste
sti. Co prodlevam v dome tomto.
zena ta kdykoliv sem pfijela, po
kadzo rozsela jen nopokoj.. .Tost
dilem jejim ze divku smela A-ziti
do mesta, co tim asi zamysli.
Siiad jest skutecne pro ni za
ujata.
Soudis jako elite a slova tva du
kazem jsou mne, ze ji neznas. Ne -
ni nro ni zauiata lec m-o svui pro -
spoch. Proc asi baron tak peclive
taiil. o divka bude ii provazoti?
Dnos u obeda zoptam se ho na
ill v -i
to. odpovedela Adelina nepredpo-
Exellence pohledla na ni pfe-
kvapena, nebot' sama nemela to-
lik.smelosti nikdy. aby panu sy-
novci podobnou otazku pfedlozila pobybujc so zcola nonucene. coz To novim ale tolik tiisim ze na
nekdy. ji slusi tim vice. Co so type pova- stavaji pro nine trudne chvile. 0-
TTcin to mile dite. pravila. Ale by jeji. nemohu niceho vyoitati. tec bude zadati abych se vratila
na neco chci te prece upozorniti. ' o-vm kazdv y;Hi:m. s ni vlidne k nemu a pak bude se mnou veta
abv nomrzola se. kdyby bud" ani a bskavo. polilizi'no ia ni jako na j 3cco--:-:,--rr-c?-.-
neodpovodel, anebo odpovedel pri
kfo. Sama jsem zvodava kterak
na tvou otazku odpovi, budu ho
pilng pozorovati, snad odpovedi
jeho dostane se nam rozfeseni te
to ziibadv.
Kdyz ak o polodnach Jiff zval
damy ku stolu, zastihly barona ja
ko vzdy v jidelne. Oblicoj jeho
byl bledy a spoeival v nem vyraz
velmi smutnv. Pozdravil damy pfi
vetivo ale mezi obedem
im'ilo.
Marne ocekavala Adelina, zo v j
rozmluve nastane nejaky obrat.
aby mohla nenapadne mluviti o
Kristine.
Zustane Kristina dlouho vc me
ste? tazala se koneene.
Jeji exellence bezdecng skubla
sebou.
Take baron byl otazkou ton ve
lice pfekvapen. pohledl na divku
a pozvedl sklenku s vinem k u
stum, aby tak nabyl odpovedi.
To zavisi na ni same odtusil.
Poznal jsem divku tu za truchli
ve pfilezitosti, kdy bratr jeji byl
utracen, ehovani jeji bylo rozhod
ne a odvazno, i byl jsem pevne pre
svedcen ze bylo by mozno vzdo
lanim z povahy te neco uciniti.
Sestra ma chee se o to pokusiti
Kristina bude se teciy ve mesie
cviciti a vzdelavati. tazala se Ade
lina dale.
Ovsem.
Jsem pfesvedeena ze ji to pujde
lehce, nebot' pofidku jsem spatfi-
la tak bystre chytre oko, pokraco
vala Adelina. Myslim ale prece,
ze nebude ji snadno vpraviti so
a o zmenone pomery.
Baron pokrcil z lehka ramena
mi, jako by ho pfedmet ten pfilis
nezajimal.
ATnoho lidi musi podnikati za
pas podobny, vece baron. Jakmile
ditko z oteovskeho domu vyjdo
do sveta. musi pfekonavaci mnohe
niein obe vzchopili se a odoSly
z jidelny.
Chovani baronovo nezmenilo se
i ani v pnsti dobe.. byl sice vlidny
ale zamlklejsi nez drive. Xozridka
o cely don travil v poli, nebo v le j A divka znvu se rozplakala.
se a vratil-li se k veceru, dal opot I Neplaete Adelino, konejsil ji tu
osedlati kone a vyjel si opet ne- baron. Pfislibil jsem va msvou po
kam. jakoby nikde uemohl najiti ( m0c a ueinim vse, sec jsem. Dopi
klidu. Pfisel-li listonos odnal mu , gi vasemu otei a doufam ze pfinu
netrpelive dopisy, a nojednou ja-' tim ho ku svoleni.
koby sklaman odhodil je stranou.
Po nekolika nedelich, prave eo
sedel s jeji exellenci a Adolinou v
juirku dosel dis.. z j"hozto cele
adressy dama poznala ze poehazi
od radove.
Baron sahl po nera chvatno. ru
ka jeho se ponekud zachvela, kdy
obalku otevfel. Tvaf jeho pokry
la se eerveni, a zraky jeho io fad
cich temef poletovaly.
Dopis byl skutecne od radove.
psalat" o Kristine: Divk amne nc-
zklamala. don ode due obdivuji so
)ovno a rozhodne vuh ,io.ii. na
skytajie se ji nesnaze. Vse eo zde
poznala bylo ji nove a oizi, v prv
nioh dnoch zdala so mne byti snil
kou, jako ze spanku so probira
jici. ktery nemuze rozeznati sen
od skutoonosti, ale az zazraone
; rVelile vpravila so do vsoho.. Jest j,.
sice ticba ale nikoliv proto. zo by
.
tesknila po doniovn
,l,t l-zl-v
nOOOI K(l .
Li tpsknotn tato nrobouze-
i ntlnr.iln if iiAsilne-iest dveh -
' tiva jen. abv poznala vsechno.
' c. 'vnSnivou horlivosti a ide
to snadneji. nez jest to ovsem
? vvl.odon. zo ma velmi cha-
r,aveho ducha. Josto vetsi zmena
Pluu
staia so v oeUm jenim zovne.isku,
1'"
bvs
- 1 ion to-i nnird
ji iiiin'i .i' ....... l
Tol.-nv- mlov
jejz jsem ji koupiln.
slusi ii vyborne. ona vsak nezda
so pfikladati tomu volnou conu. i
za.iimavou liadanKu. ivteiou sua
zime so rozfositi. jsem i)evne pre
svrMlcena. zo se nam to podari.
Kdyz baron fadky ty pivcetl,
oddeehl si volno. nebot' tim byla
snata s prsou jeho obava. ktera
joj tisnila. T'sehoval dopis peelive
v kapse. a jal so s Adolinou zerto
vati tak vosole. jako so uz dlouho '
nestalo.
A tak choval so nyni io cole ty-
mluvil ; dny a niesiee. hxcllonci byl pra
I von hadankou. oasto nyni dosta-
val tlojusy od radove. patrne vel-
mi pfiznivo avsak ehovani jeho k
Adelino si ani v nojmensim ne
zmenilo, ano zdalo se ze don ode
no chova se k ni duverneji.
Renata z Valvicu domnivala se
pfece, zo pfes vsechen vliv radove
muze byti jista sveho vitezstvi a
kdyz pozorovala, ze Adelina nyni
casto byvci smutna a vyhledava
samotu, byla pevne pfesvedeena,
ze se v srdei divcine probudila la
ska k baronovi. Ocekavala to z ur
oiosti a prto jrozfetelne vyhy
bala se tomu. dolehati na ni otaz
kami, vedouc ze vznikla-li laska v
srdei divcim podoba se nezne kvo
tince ktera i pfi sebe niensim dot
knuti pozbyva na sve svozesti.
Take baronu to neuslo a on cas
sto uzfel zo ze zraku Adelininych
vvzira vvraz bolestny, pfes to ale
byl velice pfekvapen, kd.yz jedno
ho dne ji naleznul v lese prudce
placici.
Co vam schazi Adelino? tazal so
sonstrastne.
Divka byla pfilis rozcilena aby
mohla ihned odpovedeti.
Coz mi noduvofujoto'? t;'izal se
baron opot. Dostal jsem slovu a
neprozradil jsem nikomu, Z3 jst-"1
uz sve srdce zadala.
0sem ze vam diivefuji on:;.-.
sila Adelina. Muj snouboree bez
nu'bo vedomi odebral e k memu
otei a pozadal joj za moji ruku.
postaveni, a proto kojil se pevnou
, nadeji, ze otec muj svoleni sve ne-
odepfo. Abv prv mne pfekvapil
nochtel pry mne uiceho o umyslu
Isvem niceho psati.
Adelina zavrtela hlavou.
Neznate ho jak jest neuprosny
a neustupny, rozhodne-li se na ne-
gem
; Domluvim mu ze na torn zavisi
vsechno stesti zivota. neni mozno,
aby nedal se tim pohnouti, nami
tal baron vazne.
Hrdost jeho nelze nieim pfeko
nati, pokracovala Adelina, byl u
razen ze jsem venovala srdce sve
jinochovy z mest'askeho rodu. Ne
ehce nahlednouti, ze se srdce div-
, j.j p0 toni lletaze a stesti na torn
nezavisi.
Musi to nahlednouti. .Tinak jest
Adelino iiseli muz muzi. dovijlto
abych se o to pokusil.
Bude to marne!
Coz cheete se vzdati lasky svo
tazal se Bassendorf.
i -MkllJ 01ll1 ueuni i' -
v -n y . rL . ,...VJ.-,
-v-i t x.. :
VC Itaaell ZOIUI U. UIOC muj miuc
' .
zmant sice stesti me ale mkdj no -
' PodaH so mu odlouciti srdce me
od muze jejz nadevse miluji.
1 Tak jest dobfe Adelino! zacho-
'Jte lAsku mii?i tomu semu mi-
lenei. Srdce lidske ma pevne lnou ,
. -i T 'i ;
11 k Tomu' -lez uava mm
h-'iYpm ioi die libosti denne lze
aem. ntjz iul huumi c
eniTi, laSKa jesr cosi posvauienu
a musi zustati neuoLKmueuia. ""j
e , . -i.i xi t..
ui verne pn jtrn mi
mam pociti.
SAMUEL H.
SEDGWSCI4
z York, Neb.
Kandidat o znovuzvoleni za
siejvyssaho soudce
Jeho sehopnest jako soud
eo byla dokazana jeho spu
sobilou obsluhou na stoliei
nejvyssiho soudu statu
Xebrasky.
Jeho vefejne zasluhy jsou je
ho hlavnim odporucenim.
Pfeptejte so vaseho pravnika.
On jiste vi.
r' -T-' '
PALDA'S CIGAR CLIPPING
kuflavy tabak,
nejlepsi toho druhu- Na prodej je ve vsecb ceskych a i ji
nych obchodech po Nebrasce, Jiani Dakote, Iowe a tez i v ji
nych statech. ZKUSTE JE J ! Vyraben jest ceskou firmou
Tez vyrabime vseho druhu doutniky.
GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
Jos. Burianek, maiitel. Nad 219-221-223 3rd Ave West
CEDAR RAPrDS, - IOWA. j
bude se mnou nakladati jako s ve
znein a vynalozi vsechno, aby nine
od sveho snoubonce odloucil.
Tody zustanete zde!
Obavam se ze teta dovi-li se o
mem zasnoubeni, vj-povi mi pH
zeii svou, bude se hnevati a pfati
si abych tu dele nozustala.
(Pokraooviin?.)
Na prodei.
nekolik peknych urodnych farem.
psenicnych v Montane pfimo od:
majitelu. Za spokojenost rucim,
0 dalsi podrobnosti piste na
Frank J. Smrz, Hingbam Mont.
KEITH NEVILLE
Democratic Candidate for
Governor
A NATIVE SON
-ci yiduucai uiau ui cue ueuuio wilt?"
has made a success in business and
i i:i e . tti:
iu iium iub iiiuna ut Liie aiuuuiuua
TinlitiVion an nntnmrn
i Ha nffpPQ nn5trnHvo nrn(rr,m
that will benefit the people of Ne
braska and his candidacy is in har
mony with the strong Democratic plat
form adopted by his party at Hastings
Ho believes that the highest duty
of any public servant is to carefully
see to it that the will of the people..
1
as expressed at the polls upon all
questions, is ; carefully earned out.
The two Republican newspapers in.
xorth Platte" are supporting his candi-
(acj- and the vote of nearly five to-
. nnp. irivpn him at lnp. nrimarv eientlon
by people of his home ton, amonr
wnom ne was Dorn ana raisea, is prooi
absolute that he is a man of character
and standing and a safe one to be
entrusted with the business affairs, as
well as the enforcement of the laws of
the state.
Vote for a home-grown man and &
continued, economical and business ad
ministration of state affairs.
Vojt.
Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
.zavodu..
v CLARKSON. - NEBR.
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na ruce zapadne
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muzete koupiti
pfimo od vyrabitele.