Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, October 25, 1916, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Drobna kronika od Clarkson.
(Podava P. T.
Y sobotu, 14. rijna zcmrel v
Chicagu zde dobre znainy Jan F.
Rousar, ktery byl dlouholetym
obyvatelem ve Schuyler, kdez
zaneehava mnoho pfatel a zna
mych. Zajiste kazdeho prekvapi
tato zprava, kdo p. Rousara znal.
Tento tesil se vyborne konstrukci
telesne. Znam byl daleko siroko
ve vsech ceskych osadach v Ne
brasce, jakoz i v jinych stiitech.
Dosud nepodarilo se nam ziskati
dalsi podrobnosti o nynejsim jeho
zamestnani a co zavinilo smrt to
hoto statneho muze.
V utery minuleho tydne vstou
pili ve stav manzelsky sleena Pav
lina Cerninova a pan Jos. F. Ye
trovsky. Novomanzele oddani byli
v chramu ve "Wilson Yip. Brozem
ze Schuyler. Oba novomanzele
jsou vazeni v kruhu svych pfatel
a byvali za svobodna svym pfa
telum milymi spolecniky vzdy do
breho srdce. Svatebm hostina od
bvvala se v domove Johna Jury,
kdez take novomanzele budou mi
ti nyni svuj domov po nejaky
cas a pak hodlaji se odstehovati
do Clarkson, kdez bydli matka
nevestina pi. rerninova. Nechce
me opomenouti prispechati tez s
nasi gratulaei a pfejem st'astnym
novomanzelum neskonaleho stesti
a snokoienosti abv dosahli cile. I
i
ktery si bylisvazkem nianzelskym !
vytkli.
Y uterv minuleho tydne vstou
' - i i - i i - ' i dotkla tato zprava velike vetsinv,
pin ve stav manzelsky dobre zna-, . 1 .. J
- i t ti' w, i kdoz ji znali a zajiste kazdv hlu
nii a vazeni mladi lide ve llson i . ''
precinktu, sleena Hedvika Ja
nouskova a p. Frank Maehacek. !
Mladii manzelka jest deerou vj'i
zenyeh manzelii John II. Janous
kovyeh a byla vzdy dobrou pfi-
telkyni mnoha svych pritelkyn a by kompetentni kruhy, jako fek
co hlavniho jest pracovitou hos-jneme ku prikladu obchodni sdru
podyni coz zajiste pfispeje velice, zeni v Clarkson v dohode s ob
ku stesti domacimu. Pan IMacha- j chodnim sdruzenim v Ilowells
cek jest vybornym praktickym , vzalo na pretfes. zdali nedala by
farmerem. ktery dosud farmeril
na farme John Zoubkove, st.. Sva
tebni obrady jakoz i hostina ko
nanv bvly v domove rodicu neves
tinych. Yelmi mnoho pfatel proje
vilo svoje blahopfani a taktez i
my blahopfejem aby v stesti a
spokojenosti plynul zivot vas
manzelskv dlouha leta.
Dues dosla nas truehliva zpra
va o smrti pani Jan rrsne, dobre
nasi pfiznivkyne a zname svoji
dobrou a mirnou povahou po ce
lem okoli. Nejbolestnejsi ranou o
vsem jest to pro manzela. ktere
mu byla oddanou. vernou druz
kou zivota a ditkam ktery m byla
vzdy laskavou a peclivou matkou.
Nikdy neznala nesvaru. nikdy ne
dala pficiny k nepfatelstvi 2adne
mu. Tak jak laskave a dobrosr
decne jednala na venek, tak mi
rumilovnou byla i po boku sveho
manzela v tiche domacnosti. Ze
snula jest 51 rok stara a narodila
se ve stare vlasti a zde v Americe
dli jiz dlouha leta. Zesnula v ute
ry vecer o 10 hodine die doktor
skeho dobrozdani na srdeeni ne
duh na kteryz jiz delsi cas ne
mocna byla. Mimo zalem zdrcene
ho manzela zaneehava zde zesnu
la tez ctyfi dospele ditky od 18
do 28 roku staf i ; star icke rodice :
ctyfi bratfi a dvg sestry. Pohfeb
zesnule odbyvan bude v patek do
poledne z katolickeho kostela na
katoliekv hfbitov u Clarkson. Ze
snula nalezela ku spolkum "De-
Cela tato starka za $100
Sokove. - Pomsta krve. - Pf ekazel -Petra
Petrolina. - Genovefa;
To jest obsah jednoho svazku a jak na nazveeh videti,
jsou to povidky vesmes velice zajimave a zvlaste pak posled
nejsi jest briliatni dejepisna povidka, ktera uvede ctenafe v
opravdovy udiv. Puvodni cena tohoto svazku .50
Nevinne popraven. Puvodni cena .75
Tento roman z francouzskeho, upouta kazdeho do nejvetsi
miry. Samotny nazev o torn svedci. Puvodni cena .75
Chyze strycka Toma. Cena .25
(Uncle Tom's Cabin.) Zajiste slyseli jste o teto povidce
mnoho, ktera, etenaf e zavadi do dob otroet 'i a lici se v ni utr
peni otroku. Puvodni cena .25
Odvarka Bros., Clarkson, Nebraska.
WHO DOES THE HAULING?
gr?e of Honor" a k Z. 0. B. J. xl
Clarkson, kdez byla vzdy oblibe-
i s"J' "iou a
milou novahu. Zaiistc hnlpstnp
i a ..'
boce eiti zarmutek s pozustalymi.
Projevujeme nasi hluboce citenou
soustrast' vsem a zesnule prejeme
tieheho a neruseneho spanku. t
Nebylo by uplne na skodu. kdy-
se uskutecniti myslenka o prime j
eeste do Schuyler. Cesta ktera by j
uplne vyhovovala (ovsem. po pro
vedeni oprav) zde stava a sice
pravc uprostfed mezi Howell s a
Clarkson. Zda se byti tato ecta
nejspusobilejsi ku pfimemu spo-
joni mezi nasemi mesty. Cesta ta-
tonachazela by se tfi mile vychod
ne od Clarkson a tfi mile zapadne
od Howells. Zajiste. ze by to by-
10 po dlouha leta uznavano za za-j-lnznou
pnici obchodnich naicl:
sdruzeni, kdyby takove vyliodne,
jifime spojeni s okresnim inesiem
prosadila. Nu, budeme cekati .da-
11 se ve veei teto neceho podnikne.
Nasi pani f;inin,:,i opravdu to
ln to roku ani v ni'jmensim .".(inio
hou si stezovati na neurodu kuku
fice. nebot' sbirani ji jde dobfe ku
pfedu a co hlavniho korna 'sype'
od 35 do 60 buslu po akru. coz
jiz po nekolik let jsme zde ncme
li. Ke vsemu tomu trzni zpravy.
ukazuji. ze se plati za busl 70
centu a to take neco pocita.
Gasolin o jeden cent lacinejsi.
Jak z ruznych zprav vysvita,
olejafska spolecnost snizila zase
cenu gasolinu o jeden cent, takze
gasolin dues jest v cene 17 centu
gal. Nu, tak pomalu muzeme ce
kati, ze v teto gasolinove "sile"
ocitnem se brzo v normalnich ko
lejich na coz opravdu i my ho
roucne cekame, nebot' tarn nas ta
ke silng tlaci.
HO WELLS, NEB.
t
Pani .1. W. Kozovj'i, cvici prave;
osm nu)iyeh chlapefl a tlgvfat
t , .
j kterymi vystoupi v pfipravova-
Liiiifi a siee cesKe iesoc c s
nem )rogramu, ktery bude uspo
fade'm )risti mesie. Jak jsme se
dosleehli, dava si pani Kozova ve
lice zalezeti aby jeji ucednici se
pri nejmensim vyznamenali. Jest
: to opravdu pi'o )ani Kozovou ve
lice clivalihodno. ze tolik dobre
vule chova, aby zdar programu
byl ten m-jlepsi.
Bartolomej J. Pinker odejel v
pondeli do Fremont by vyhledal
lekafske jiomoci. Pred dvaceti ro-
ky zlomil si ). Pinker nohu a po
celou tuto dlouhou dobu nemel
Zcidnych obtizi s onim zranenim,
az nyni po dvaceti letech misto
kde byla noha zlomena. cini nm
obtize pfi ehuzi a tez znacne bo
lesti, tak ze se ). Pinker odhodlal
vyhledati lekafske pomoci.
Jos. 3Iihulka. ktery bydli
v Rogers precinktu. koupil farmu
od .Josef a Rose a sice 160 akro
vou poblize Tabora, za kterouz
zaplatil $153.00 za akr.
rinuleho tydne odejel do sta
tu Californie k trvalemu pobytu
John S. Kovaf. Zajiste, ze mnoho
jeho pfatel, kterych jest zde o
hromna fa da zeli jeho odjezdu.
Pan Kovaf bydlel v nasem mes
tecku od zacatku tehoz a byl jed
nim z prvnieh obchodniku. Y ro
ku 1901 pfedal obchod svuj synu
svemu. AVilliamovi, ktery do dues
jej uspesne spravuje. Prejeme
panu Kovafovi toho nejlepsiho
stesti na dalnem zapade.
linuleho tvdne ve ctvrtek ode-
jel Josef Houdek do Omahv abv!
se sucastnil pohfbu Johna Seme
rada, 14ti leteho chlapce. ktery
podstoupil operaci a ktere podle-1
hi. Mnoho zdejsieh obcanu zna to
hoto mladika, kterv zde dlel delsi
navstevou u rodin J. K. Semera
dove, Frank Houfkove a jinych
znamych.
Jisty neutrjilni diplomat, kleiy
pozorne sleduje pomery v Kecku. t
prohhisil ze trim kral-i Konlanti
na feekeho jest znacne nejisty a
re nedivil by se pranic, kdyby fee
ky kral nalezal se co nejdrive na
ceste skrze Ttalii do vyhnaiislvi.
jProhlaseni toto jest pfekvapujiei
a '.vedci o torn jek 13 r.yvA jiohli
i na pomery v fjeeku. !Muze prv
l")ji(i k sensacnimu vyvoji poli
(:ckych ud;ilosti v fisi ITelenu. A
cral Konstantin mel v uiayslu ro
h.Wsi v zemi stanre pravo, ale
proti tomu postavila se rada mini
stru, ktefi hrozili, ze ze vzdaji u
fatlu. dojde-li ku prohlase!.i stan
ii'-ho prava. Jejich ciieni jak se
piavi bylo vyvolati krisi. ktera
;namenala by navrat byvaleho
premiera Yenizolese k moci. iMi
nistfi ktefi staveli se proti pro
hlaseni staunch o prava, byli pry
v posledni dobe ziskani pro spojen
i
v. (Mozeni noveho z-isedani nar
1:1 "''"tn upusteni od tiunin i-.ri
.iist j)fij)isovano konuilikacim v
siuiaci ktera byla zhorsena kiah
skvmi rozhovory. v ktery eh posta-
se proti ppjeneum. lezi tiiu
spt.jcnei ktei'"' nyni regul'.'- ii veske
ry namofni obchod a znsiavii: po
ucrkovou valku rakou.-JvO-nemec
Iron, v stfedozemnim mofi zi.J-.ali
dukazy. ze kral reeky naklonen
byl tomu aby )onorky teiitonskyeh
;-!i-,incu operovaly v feek'eli vo
dach. Teutonske ponoj'ky jak St
za to ma. pouzivaly dfiv- za zakla
li'iu ostrova Korfu. a nyni maji za
khulny na jinych feckyeh ostro
eeh. Zakladny teutonskyIi pono
! I nalezaji pry se take u kralovy
viily i)i-i iobfezi nedah'o A then,
kde gasolin jest jim opa"oan.
A'e Schuylerske nemocnici ope
rovani byli Dr. C"a)kem Frank
Yomocil ze Schuyler a osmilety
synek ". Kregra od AYells. Tento
)Oslednejsi stizen byl gangrenou
slepeho stfivka. Jak se dovidamc.
iiemocnym se vede )0 operaci vy
borne a brzo budou uplne zdravi.
Pfijmeme jednatele k proda
vani Humphrey dobytcich leku.
Pravym muzum zao)atfime kone
a jiovoz a vsechny pfii)ravy. Piste
hnedna
irumphrey Stock Medeeine Co.,
Howells, Nebraska.
TarokyS Taroky!
Mjime velkou ziisobu pravj'ch
evropskych tarok, kterych jsme
si obstarali zasobu pfed valkou, a
sice " videnskych"a nemeckych."
Zasleme je kamkoliv za nasledu-
iiei een': Yl'deske $1.40; ne
meeke za $1.25. Adresujte
Odvarka Bros., Clarkson, Neb.
Riegers Monogram
koralka
8 plnych kvartu
Riegers MonogTam
Private Stock $5.
4 pine kvarty
Reigers Monogram
Extra Fine za $3.
Dovoz zaplacen.
ZDARMA dve vzorkove
ahvicky, pozlacenou skle
nicku a vytahovak za
ek s kazdou objednav
ou. pres 250,000 od
kupniku dosvedcuje, ze
olo jest ta nejlepsi ko
alka vyrabena. Jeji la
hecnest' a prij-emnost
eni k prekonani. Ob
os zaslete pn'mo s ob
dnavkou. Vase spoko
inost jest uplne zaru
cena. RIEGER'S
1 , .ILJIIIIIII,:..!::
Mill t 1 1 U IIUIIIUMMH
o. itlEGER & CO.
1572 Genesee St. Kansas City.Mo
Qtiporucte tento ca
sopis vasemu souse
du, zdaliz neni odbe-rateiem.
:3NOG5J
Nezapomeli jste na nas se svym
doplatnym a pfedplatnym ? Dues
za te velke krise v novinareni je
to veei velice dfilezitou. aby kaz
dy kdo dluzi, dluh zapravil.
Premie c. A-l. Prava "French
Biar'' dymka, s velkym tak zva
nou "bull dog" hlavickou s ara
berine) 24 pal. dlouhou spickou.
Jest to dymka, ktera se hodi pro
kazdeho kufaka. Mame jeAe dvou
vzorech a protoz vzdy udejte, zda
li si pfejete rovnou aneb prohnu
tou. Nasim celorocnim nfedDlati-
. telum poskytujeme tuto d3'mku se
, zasilkou za doplatek 25 centu.
1 Premie c. 1. Mensi dymka z
jablonoveho dfeva a s "Compo"
spickou. Jest to velmi pekna mala
dymka. Mame je ve dvou tvarech,
rovne a zahnute. Pfi objednavce
j sdelte kterou si pfejete.Tuto pre
i mii noskvtujeme nasim celoroc
nim pfedplatitelum, se zasilkou,
za pouhy doplatek 5 centu.
Roman
Utrpem nalezenky.
Neb bez domova a matky. Jii
nazev tohoto romanii ma v sobe
cosi pusobieiho na nasi my si. "V
tomto romanu vypravi se o dev
catku, ktere opusteno bylo v ut
lem svem mladi, a jemuz bylo za
kouseti mnoho pfikofi a jez blou
dilo tim sirym svetem bez cile.
Kdyz v lvjasnou panu dorostla a
vzbuzovala iidiv svoji slienosti.
dostala se do spolecnosti bohatyeh
lidi, kdez kofilo se ji mnoho cti
telu, ale ona ve sve prostotg a cis
tote, zaletala v myslenkach svych
do teeh ehudych prostych ehatrci,
kde tak mnoho trpkych ehvil ztra
vila, k bohatym zhj'filym napad
nikum byla chladnou ale v
srdci jejira vzklicila cista laska k
milovanemu muzi ne bohatemu a
le ehudemu. Inoho bychom mo
hli jeste napsati o tomto krasnem
rom.anu, ktery opravdu jest velmi
krasny a poutavy. Roman tento
jest o 2946 stranaeh eitacich s
mnoha celostrankovym vyobraze
nim. Puvodni cena jest $12.50 a .
m' jej prodavame dokud zasoba
siaci za $4.00. PN.-toz nemeskjti
a objednejte si jej
Odvarka Bros., Clarkson, Nebr. .
..i-i.t.t..l..t...i.titt.twf"ii""t"
f Rodinny Zabavnik ve Ctyrech dilech! j
I V cene $1.40 f
?
t
?
i nyni pouze za 85 c t u j
J
Zabavniky tyto zalimuji v sobe tu nejlepsi cetbu, po- ?
! vidky pfibeby ze zivota basng a velke mnozstvi saty- I
j ry. Cteni zajimave nalezne v nich ten nejraensi clen rodiny, f
ale take i ten nejstarsi. Zastoupeny jsou v nich ti nejlepsi
? spisovatele a spisovatelky ceske. Cteni pro ukraceni casu a pro i
pobaveni a srdecnemu zasmani naleznete v nich na dlouhy eas. ?
f Castecny obsah naleznete nizeji uveden. f
t
? Dil I. obsahuje: Piseii rolnikii pohofi cesko-moravskeho. f
Novomestsko za panstvi brnenskeho IJstavu slechticen 1699 I
f 1S3S. American vyklada svoje osudy. Vzdycky se vse ne- f
j podari. Set?.. (Crta narodohospoda?ska.) Nas hospodar. f
(Nekolik rad pro hospoda?e.) Dobry nocleh. (Vojenska hu- t
I moreska.) O mocuvce. Z let v polovici XIX stl. na Novo- ?
I irestskii. Ze Zd'.arskych hor. Zanasive slepice. (Humores- f
T ka.) Domaci radce. Smula ve stesti. (Humoristicka crta 1
I z vojny.) Leander Cech. Strycek Vaiia. Domaci leka?. I
1 Pro zahradnictvi a kvetina?stvi. Stiny hor. (Soudoby o- f
I brazek z Horacka.) Na zivot a na smrt. Nase kucha?ka.
Dve hodiny dustojnikem. Divoka kupni historic Nase I
i pisne, zvyky a obyceje. jIimo
j ho jinych basni a p?es 150 vyobrazeni. Puvodni cena .35
Dil II. obsahuje nasledujici povidky: Na zkusene. Irak
I na vecernim nebi. Co jarem rozkvetlo. O velkem patku.
I Troje vanoee. Clovek skudce. Jako v pohadce. Kazda
? povidka doprovazena jest vyobrazenim. Puvodni cena .35
I Dil III. obsahuje nasledujici povidky: Papezstvi a in-
kvisiee. Lidske cesty a Bozi cesty. Vzpominky odpadleho
I kneze. Nektere udalosti z historie Spoj. Statu predchazejici
1 prohlaseni neodvislosti. Ma Pan Jezis, ma nine rad. Cena
bibli. Karel August Pacalt. Evan Roberts. Hodny ka
! nitan. Pameti evang. ref. kazatelske stanice v Sobotce.
I Jak jsem byl redaktorem hospoda?skeho listu. Kdo mel
1 pravdu. J. A. Komenskeho odkaz a dedicove. Vodopady
Niagarske. Block House. Zahradka. Mimo techto velke
mnozstvi basni a vyobrazeni. Puvodni cena 35c.
Dil IV. obsahuje nasledujici povidky: Mrtvy host. Mex-
l icka Mercedes. Kadeni "Mydloveho" Smitha. Libra za
f libru. V temne hodine. Honec mezku a zvastavv nem v.
Konsk' svarlivec. Zakon p?isel od Red Gulch. Stesti v
horkem vzduchu. Piilnocni boj s lesnimi lupici. Ze sluzby
? starych rychloplachetniku. Ztraceny a opet nalezeny po-
klad Navstevou u Indianu kmene Hopi. Den dikuvzdfini
! u babiT'kv IlenshaAv. Lesni dobrodruzstvi v Sarawak. Ma
i nitou Na-Mek. Nekteri skutecni ob?i. Skutecny mo?sky
? had. Nektere zajimavosti o "lososu'' chudeho eloveka.
Prazske hodiny a veze. Strucne dejiny jednotlivyeh statu.
Co delat? Zabavnik cislo 4. zahrnuje tez ve svuj obsah mimo
? vyse uvedenych povidek, mnozstvi illustraei doprovazejici cet-
bu, velkou radu basni, humorii, ruznych pokynu a jine zabavne
lritky k imnimu pobaveni. Puvodni cena .35
I Odvarka Bros, Clarkson, Nebr.
'Roman Prazskv kat.
Prospekt. Prazsky kat Matj
Kocourek svedomite zapisoval
vsecko, co pozoruhodneho zail ve
svem krvavem ufade. Jiz sama po
stava katova obetkana jest tajem
nym serem, zcela pfirozene draz
dieim zvedavost ostatnich lidi.
Jak teprve jeho vlastnorucni za
piskj', ve kterych zraci se cela pro
past' zahadnyeh lidskych povahL
Neni zlos'na tak zaryteho, aby
stoje uz na popravisti nepro
zradil aspon jedinym slovem, je
dinym vzdechem, jedinou kletbou
vsecko, co az do posledni chvfla
tvrdosijne zapiral,stale doufaje, ze
pfece nejakym zazrakem unikne
strasnemu trestu. Mnohdy takova
zpoved' odsouzencova naplni i ka
ta hruzou a osklivosti ale ne
jednou vzbudi v nem i iitrpnost,.
ktera mu jeho krvavy ukol zne
snadnuje a na rty loudi tichou
modlitbu: "Buh budiz milostiv
hfisnemu!" Matej Kocourek zil v
tezkj'eh dobaeh, kdy krvave exe
kuce byly jeste na dennirn pofad
ku. Yzdor tomu nepfipadlo na ne
ho vice nez sedesat poprav. Pfi
prvni stalo pry jej mnoho pfema
hani, nez se odhodlal uciniti nab
ly konec lidskemu zivotu tfeba
to byl jen bidny zivot nekolika
nasobneho vraha. Posledni vyko
nal, jsa jeste v nejlepsim muznem.
veku. Ale tu ho jiz stihl neodvrat
ny osud stara kletba, ktera lpe
la na jeho roding jiz po cela tfi
pokoleni! Jakasi cikanka vyfkla
ji pfed svou popravou nad jeho
pradedem, katem litomefickym, a
dosud se kletba ta na vsech muz
skyeh clenech katovske rodiny
Koeourku vyplnila. Nuze, zapas
posledniho Kocourka s toute ta
jemnou moei, pfepodivne osudy a
boje na sklonku jeho krvave zi
votni drahy poskytly osyedcene
rau spisovateli vdecnou latku k
nasemu novemu velepoutavemu ro
manu, jemuz zajiste kazdy da
pfednost pfed cizimi plody jiz
proto. ze cely jeho zajimavy dej
vypucel na vlastni ceske pude.
Cetba jest doprovazena 113 ce
lostrankovymi obrazkjr. Roman
tento zasleme komukoliv za $4.00.
Pravidelna cena teto obrovske
knihy jest $13.00. Abyehom vy
prodali nas velkf sklad, poskytu
jeme roman tento za tfetinu sve
pravidelne ceny. Roman cita 2710
stran velkeho knizkoveho forma
tu. Milovnici krasnyeh a pouta
vyeh romanu, naleznou v teto vel
ke knize zabavy na mnoho tydnfi
za pouhe $4.00. Objednavky po
silejte na adresu :
Odvarka Bros., Clarkson, Nebr.
techto povidek. obsahuje mno