Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, October 25, 1916, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
Dobre cesty zajiste
ny spolkovym za-
konem.
- Spolkovy 11 Aid-Road-Act '? jez
Tyl kongresem pfijat po uvazeni '
mnobych navrim po dlouhe deba-:
"te a schvalen a podepsan presiden
"tern "Wilsonem docbazi jednohlas
Tieho a jednonpslneho sclivaieni
silmcnicli komisaru v .lednotli-,
-vyen srareen. aw zeeia spiam,(Ue llstanoveni tohoto z.kona, v Spolkovy "Aid-Road-Act" no-
uebot' jest zalozen na zdravvcb poj;.ku jest p0vinnosti statu a 'ma za ucel jen fedrovati stavby
-.zakladech. Jebo pfednimi rysy tu bo civnm'cli S11bdivisi dle'silnic. nybrz ma byti take jakvm-
.jsou pak tyto
1. Splnomocnujte tajommka ze
medelstvi k soueinnosti se staty
prostrednictvhn jejich silnicnioh
departmentu ve stavl)g venkovske
postovni cesty. Jest, to dfilezite a
vyznamne. Dosud dotyene statin
a spolkove urady prilis ."jednaly
naprosto neodvisle a velmi casto
-se jejich ilcely knzily mnohdy
docela v duchu antagonistickem.
Zasada soueinnosti obou vlad
-statni a spolkove jest velmi do
bra a slibuje mnoho pro lid. je
imiz vlady ty slouzi.
2. Zadne penize zakonem tim
povolene. nemohou byti vylozeny
dfive dokud statni zakonod?irna
nebude s thn souhlasiti. Die zako
na foho staci sice souhlas guver
neruv az do konecneho obdrzeni
prvniho i)ravidelneho zasedani le
gislature', ale ponevadz skoro v
tazdem nebo viibec v kazdem pri
pade bude tfeba. aby tez zakono
darna a v nekteryeh iripadeeh
T)ude treba zfiditi statin silnicni
department, souhlas guverneruv jcll zemedelstvi jest pfifknuto pra
-skutecnych operaei neuinozin. vo pr;'jci na stavbe silnice prohli
Do souhlasu vsech statu bude.zeti a schvalovati ji a sestavovati
zahrnuto i)fijeti vsech podininek ' pravidla a regulace potfebne ku
vyse uvedeueho zakona a takova j
akce, jake bude zapotfebi k tomu
V. L. HORTON
Republikansky kandidat za
SENATOR A
z lOteho dist. Stanton, Madison a Colfax okresy.
a by by a umoznena ueinna souci
nnost spolkoveho departments
3. Spolkove penize mohou byti
fvvnalozeny jen na stavbu postov
skveh cest slovo stavba" vvro-
,nmxi ge tak jest do n5ho za:
hnmta rekonstrukce a zlepseni ce j
sty pod zlepsemm, vyrozumiva se
pak jen provedeiri nutnycli oprav.na rok 1919, dvacet milionu na
fl nehovani r02umg r0vneho povr-
qvx T'drzovain cest postavenvch
zakona nekteryeh statu, a jestlize si strazcem, dbalym tolio, aby pe- levu. Cena taz. Josef Triner. vel
tajemmk zemedelstvi vynajde, ze nize na stavbu a zvelebeni silnic ' kovyrobce leku, 1333-1339 S. Ash-
j nektery slat povinnosti te neplni
a ,0 dane Unity neprivede cesty
i0 ponulku. ma o torn uvedomiti
jsiluirni department a jest-li ze ce-
sty a silniee nebudou pak upra-
veny ani do fry? mesieu takove-1
mu statu aneb obcanske poddivisi
nedostane se zadne podpory od . Xarod vvdava nvni na stavbu s nalezitym osetrenim vydrzi az
spolkove vlady na stavbu a zvele ( cosj- 225 milionu roene. Zlepseni roku. Aspon jest na tu dobu
bovani eesl. 1 administraeinch method, jez jiste ' zarueeno. Za 15 doll. poHdite si
Snad nejslabsim bodem v legi-' bude za tnnto zakonem nasledo- pekny a dostateeny soubor tohoto
slaci pro dobre cesty a v jejim pra vati, melo by pfi vydani techto kuchynskeho n4dobi. K tomu do
ktikovani jest nedostatek prime-1 velikych dodatecnych obnosu ve- konala petrolejova kamna. a u
reneho opatfeni ohledne vydrzo-'sti ku zvysein ucinnosti. Y take-' snadmte si velice vafeni za hor-
vani cest. Pod ustanovenim zako
na bude treba dbati toho. aby pfi
uvazovani a projektovanych ces
tacb byl bran zfetel k opatfeni sta
tu aneb jejich obcanskych pod-
divisi s ohledem na vydrzovani .
cost. Konstrukcni praee v kaz- ua stavbe cest a jejich zvelebo- ( kavano oznameni, ze kalendaf
dem stj'ite musi byti vykonavany I vani, zavisi od akce statu a od to- Amerikan jiz vysel. Yzdy se tesi
v souhlase se zakony statnimi a ho. jak brzy vyhovi ustanovenim na tu snusku krjisneho a poucne
pod pfiinym dozorem statniho sil silnicniho zakona. Spolkova via-, ho cteni. a vzdy vedi ze vydavatel
nieniho departmentu. ale tajemni da bude pohotove ihned. Jakmile stvo tohoto kalendafe tuzby jich
provadeni zakona. Yeskera prace j
na cestacb a silnicich. musi byti
HHfcsK-f r
IKflJjByyflH
konana diikladne, neboC tot pod
mmkou, za jake vlada na takove
projekty bude prispivati.
4. Na vseobeene ueely zakona o
dobrych cestach bylo ze spolkove
pokladny povoleno pet milionu do
llaru na rok 1917 deset miliomi
doll, na rok 1918, patnaet milionu
na rok 1920 a 25 milionu na rok
1921.
byly vydany ucelne, bospodarne
a tak, aby se za dollar dostala do -
llarovji hodnota. Jest dobry du -
vod k vire, e tyto licely mohou bv-
ti uskutecneny, a jest pravdepo-
dobno e zj'ikon ten udela jeste vi-
ce.
vem pfipade narod nejen z vyda-
nych spolecnych fondu, nybrz ta
ke ze seperatnich pfebytku penez
statu a obci.
To jak bude mozno v nekterem
slatu zapociti se skutecnou pnici
budou sestavena pravidla a regu
lace a jakmile ji budou ku schva
leni a pfijet-i pfedlozzeny ruzne
silnicni projekty. :
Dopisujte do tohoto listu.
Podzim je zde, mejte sena pozoru!
Yelke kolisani teploty a vlhkos
ti vzducbu jest nyni bohatym
zdrojem. nemoei. Patrite-li k tern,
kdoz trpi svalovym nebo kloubo
ym reumatismem nebo neural
gii. pamatujte, ze nejlepsi lek
jest Trineruv Liniment. Namazte
jim chore imsto nesmi so nzivati
vjiilfne. Cena 23 j 50c. - lekAr-
' nostou 33 a GOe. Jestlize vns
postihlo nastuzem. kasel. boleni
' v krku, zanet prudusek, Trineruv
Mirnitel kasle da vam rycblou u-
Io"d ave., Chicago.
,
1 Dnesni dobou jest polev&ne.iu't
dobi tak lacine, ze jest blahovost
utraeeti penize za plechove. Ba
kdo si to muze jen troehu dovolit
ma si pofiditi aluminiove, ktere
kych dnu.
Nejhledanejsi kniha v Americe,
I Calendar Amerikan na r. 1917.
Ku konci kazdeho roku jest
tisici ctenafu s netrpelivosti oce-
nezklame. naopak. ze je krasnou
upravou kalendafe a jeho zname-
nitym obsahem pfekvapi a zajem
jeho pro pfisti rocnik jeste zvysi.
j Mnozi bojice se ze by se na ne ka
j lendaf pfistim rokem nedostal ob
jednavaji jej jiz v cervenci. jen
by jej lined po vyjiti dostali.
Kalendaf Amerikan na rok
1 1917 pfedci vsechny sve pfed
I ehudce a nemiize byti pfirovnan
k zj'ulnemu kalendafi v ceskem
jazyku vyd;vanem v teto zemi.
Chteli-li bychom jen castecne na
znaciti, co vsech no krasneho a u
zitecneho se v tomto rocniku na
chazi. potfebovali bychom kolik
stranek tohoto casopisu, a jeste
bychom nevystihli skutecnou ho
dnotu tohoto kalendafe, nebot k
pravemu pochopeni, co vse kalen
daf ten obsahuje, musite si jej sa
mi "pfecisti, a teprve pak jej oce
nite. Obsahuje sedm delsich ro
nninku, ktere samy o sobe. kdyby
byly vydany v knizce prodavaly
by se jednotlive jiste za cenu 40
50 centu. A coz ty nadherne,
die skuteenosti zhotovene vyobra
zeni, ktera doprova.zi tyto ro
manky. Kalendaf obsahuje tez
"Spojkovy zakon o piijckach",
ktery farmafum tak pfijde vhod.
Pfehled svetove valky r. 1914
1916, dejiny valky od zapoceti az
do konce druheho roku. Dfile ob
sahuje podrobny a v kazdem de
tailu pravdivy popis Australie od
Josef a Kolafe. Ctitele cestovatele
E. St. Yraze, jiste s nadsenim u-
vitaji "Rozmarne vzpominky ta
tinka z jeho pfednaskovych cest
vlasti," ktere pro kalendaf "A
merikan" napsala jeho dcera
vlasta Adela Yrazova. Kdo trpi
revmatismem. a nevi si. jak se z
teto nemoei vyleciti. nemel by o
pomenouti pfecist si velmi zaji
mave pojednani "Nejvetsi lekaf
sky objev naseho stoleti." kde
jest-prava pficina teto nemoei po
psana lekafem Dr. K. IT. Breue
rem. Dale kalendjif obsahuje pfi
spevek od L. "W. Dongresa o indi
anske zene, a mnoho jinych poue-
nych a zabavnych chinkfi, ktere
vsak nezabraly misto do te miry,
aby v kalendafi nemohly b(yti
stranky pine humoru a vtipu, ja
koz i oblibena stat? "Pameti ces
kych osadnikii," kterA zvlast? le
tos jest, bohata na zajimave zivo
topisy. Y kalendafi torn naleza se
tez cela fada dulezitych rad, po
kjTiu, praktickych tabulek, atd.
Stoji 50 centu postou v Americe.
Piste si o nej na tuto adresu:
August Geringer, 541 "V7est 12th
Street, Chicago, HI.
Padaji Vam vlasy???
Delame copy a fetizky z vyce
sanych vlasu. Poslete vlasy poS
tou. E.Stopka & Co., Schuyler.
Cenny liniment
ma siroke pole pusobnosti v kazde
domacnosti. Neni snad dne, aby
nekdo v rodine jej nepotfeboval.
SEVERUV GOTHARDSKY OLEJ
(Severa's Gothard Oil) jest timto domacim
linimentem po 35 roku a dokdzal za tu dobu
jiz nescislnekrat svoji uzitecnost v le6eni
revmatismu, neuralgie, vymknutin, odrenin,
oteklin, nabehlych zlaz, ztuhiosti klou
bu a svalu, kreci a bolesti.
Ceny : 25 a 50 centu.
Ctete tontoflopis: 'Ppveruv Gothardsky olej se znamenite oCdfiI. Moi'e 2ena
inchi silne trhani v nohou: jiikmile vSak zuCala upotfebovr.ti Severuv Gothard-sk-y
olej, bolest se rychle ztracela a po vyuziti jon pfil lahve. Ixilest zmizela na
c,sto- J:m ilikulastik, Rrd. No. t. Box GG. Iron Mountain, Mich.
Zadejte Severovy leky v lekarnach. Kemd-li je va3
lekarmk na skladc, cbjednejte si je primo od nas.
SEVERA CO.,
WALTER C. HRONEK
pravnf zastupce
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
W. 8. Sadtiek,
Cesky pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building
FRANK HAMPL,
registrovany
statu Nebraska.
Jsem vzdy pripraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte nine v mem
zlatniekem obchodu
v HoweISs, - Nebraska
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemoceeh
oci, Msi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :; NEBRASKA.
R. S. HART, M. D. :
I6kar a ranhojic
Zrlaitni pozornost venuje pfipravora-
i ni bryli a prohli dee oci. Tel. 982. I
! SCHUYLER, NEBRASKA j
i J I I !
W& OPTEK
"r I I ! I I I.'! a Vfl fill I ,Y I iJJvr
iii linn'' r i i mmm
YOU do not have to "become accustomed' ' to Ivory
Soap for the toilet and bath, as to use it once is to
like it always.
Ivory Soap contains nothing that is not agreeable to
everybody. It contains no inferior materials to give a
strong odor. It contains no free alkali to make the skin
smart. It contains no free oil to make rinsing difficult.
It contains no perfume which one person may like and
another dislike.
In short, Ivory simply is the highest grade of soap, mild,
pure, white, naturally pleasing. You will like it.
IVORY SOAP.
Cedar Rapids, Iowa
Potfebujete-Ii neco
z meho odboru,
navstivte mne.
Mam velky sklad leku a lu
cebnin vsehc druhu.
Tez mam ten nejvetsi vy
ber v nastennem papiru, ve
varnisi a vyhlasenych Ro-
gersovych barvach.
Prasku a jinych pfiknnu
pro kone, hovezi dobytek a
drubez mam vzdy na sklade.
Tez mam lek proti skrkav
kam u prasat, ktery se vse-
obecne osvedcuje. O Va
si pfizen vzdy zadam.
JOHN W. KOZA9
cesky Iekarnik
Howells, :: Nebr.
Dr. J. W. K out sky
CESKf LEKAR
Praksi svou obmezuje vyhradnfi na
nem.)cnici a proetfeuky laboratofe k
roKpoznanf a lecenf nemocf vnitf nfch
a operafinfeh. Ordinuje dopoledne
v nemocnici a odpoledne od 2 do '6
hodin y ilfadovnl 405 No 24. Str.
SO. OMAHA, NEBR.
IT FLOATS