Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, October 04, 1916, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Co vykonala republi
kanska strana pro
pristehovalce
Po dob.u temer petadvaeeti let
tvofilo se hnuti za ucelem obme
zeni pristehovalectvi. Beliem teto
dobjT republikanska strana .stala
jako basta proti temto snaham o
vyloucem pristehovalce.
Ba v provadem zakonu vztahu
jicich se k pristehovalectvi. repu
blikanskou zasadou bylo znurniti
pnsnost pravidel a liarizeni a uei
niti eo mozno nej.snadne.isim pfi
stup pristehovalce do teto zeme.
Tak silnym byl sentiment sna
zici se zameziti pristehovalectvi
pritomne doby ze ve vyvrcholeni
vylucovaeiho hntiti, jenom hrdin
ske snahy republikanskeho presi
denta Tafta uehraniti pristehovl
ce pfed vyloucenim. Toho bylo do
cileno jeho vetovanhn Burnette
Dillinghamovy pfedlohy zakona o
pristehovalectvi dne IS vinora ro
ku 1913.
Tim to zakonera ktery vyzado
val aby pristehovalec byl schopen
cist a ps'at v nejakem jazyku. pri
stehovalectvi pfitomne doby bylo
by znacne snizeno, jezto 35 proe.
nebylo by sehopno obstati v teto
literni zkousce. Tento vymer o li
teral zkouzce prosel senatem neb
domem zastupcu sedmnactkrate
od roku 1894. Dostalo se mu
schvalem dvanacti statnimi zako 1
nodarnami. 5.000 delnickymi or-j
ganisacemi a ctyficiti velkymi
mesty.
Hnuti za obmezeni pristehova
lectvi dosahlo takove sily ze senat
-nfiial Burnette - DilliiiRhamovu '
X F
pfedlohu pfes veto presidenta
Tafta a jenom mala chyba v pla
nech spiisobila, ze nedoslo k po
dobne akci v dome zastupcu.
Velike zmeny staly se v posled-
nicli nekolika letech ve stanovis-,
!ku k pristehovalectvi. Nyni sta
re pristehovalectvi a nove priste
liovalectvi jsou v kontrastu. Od
roku 1320 do roku 1833 byla peri
oda "stareho pristehovalectvi",
"kdy 95 procent celkoveho pfiste
Tiovalectvi pfislo z Anglie, Nemec
"ka, Holandska, Belgie. Francie a
'Svycarska.
Po roce 1833 doslo ku rychlym
zmenani plemenneho charaktern
evropskeho pfistehovalectva. V
poslednich letech vice .ink 0 pro
cent teto "zelene vlny" melo sv-'ij
puvod v jizni a' vychodni Evrope
To je "nove pfistehovalcivj."
Pod 'starym pfistehovalectvim'
cizinec sem prichazejiei byl vol--nym
a nespoutanym. Soueasne s
ob.ievenim se "noveho pristehova
lectvi" take obmezeni se objevila.
V roce 1882 kongres poprve pri
jal zakon. obmezujiei pfistup do
teto zeme, a pocinem tim nejmene
zadoucni pfistehovalci byli vylou
cem. Seznam tfid pfistehovalcu,
jimz pfistup do teto zeme je odpi
ran, byl cas od casu rozsifovan.
"V roce 1691 administrace pfiste
hovaleckych zakonfi byla vzata
statnim a pfedana federalism u
rednikum. Zatim co doehazelo k temto zme
S Bohem bucT.
nam die 11 noveho pfistehovalec
tvi". bylo silne pusobeno na kon
gres, aby pfijal zasadu za ucelem
snizeni poctu pfistehovalcu. Pfi
lis mnoho pfistehovalcu pfiehaze-
lo a nikoliv z takoveho pramene.
aby uspoko.iili ty, kdoz jevili ne
pfatelske stanovisko k pfisteho
valuum. Velkym pfitelem c: noveho pfi
stehovalectva" byla republikan
ska strana. Iluvei Cannon ztra
til svuj prestyz a silu chranenim
nove pfichozich v kongresnich
putkach. kdyz jistc zivly snazily
se opatfeni o literni zkousce vte
liti do zakona.
Oscar S. Straus, sekretaf ob
ohodu a prace v Rooseveltove ka
binete a hlava pfistehovalecke
sluzby, byl silnym odpurcem ta
koveho obmezovani. Jeho stano
visko melo vliv na celou pfisteho
valeckou sluzbu a objevil se sklon
k velice liberalnim rozhodovanim
pfi pousteni cizincfi do teto zeme.
President Taft ,-jmenoval Char
les Nagela k vystfidani v ufade
x). Strause. Take Nagelova admi
nistrace pfistehovalectvi vitala.
kde jen byl mozno. pfichod pri
stehovalce k nasim bfehiim.
Y rozporu s temito liberalnimi
zasadami je ale demokraticka stra
na. President Wilson vlastne
demokratickou stranou. Zde je
to. co president Wilson mysli si o
1 1 novem pfistehovalectvi" : ' ' Ci
nane byli by zadoucne.'si jako
delnici, ne-li .jako obcane. nezli
sprosty lid, ktery tlaci se k nam
kazdeho roku ve vyehodnich pfi-
stavistich."
"Pevny Jih" je vzdy demokra
tickym a jeho idealy jsou inspira
cemi srany. Zakonodarna ve Vir
ginii pfijala resoluci za ucelem
nejpfisnejsiho obmezeni pfisteho
valectva. prohlasujie, ze zadni pfi
stehovalci z jihovychodni Evropy
nejsou zadoucimi v tomto state.
South Carolina a North Carolina
nafidily svym lifednikum, aby
nezvali do statu pfistehovalce pfi
tomne doby. "Nove pfistehova
lecvo neni zadouci na demokratic
kem Jihu. Je to pfilis mocny ne
pfitel presidenta "Wilsona.
Nic nez velky evropsky kon
flikt odlozil akci demokratu v
kongresu za ucelem pfijeti zako
nu k vylouceni "noveho pfisteho
valectva". Znovuzvoleni presiden
ta Wilsona zajist'uje pfijeti no
vych opatfeni, ktera budou prove
dena s nejvetsi raznosti, aby za
branila snazivcum, hledajicim pfi
lezitost v teto zemi, uskutecneni
jejich nadeji a tuzeb.
Pfistehovalecky problem se svou
slozitosti a se svymi dusledky a s
roky stale rostoucimi diskussemi
za sebou stal se praktickou otaz
kou naseho politickeho vyvoje.
Ti, ktefi nalezaji se pod vlivem
I'stareho pfistehovalectvi"", citi
se ponekud tisneni novym. Prav
depodobne pficinou toho je dom
nenka, ze pfilezitost zde pro sta
rv pofadek veci se uzi k bodu.
kde neni vice svobodnou. anebo
ze Amerika vybudovala cestu k
vetsim pfilezitostem v jejich do-
Barton In Kansas City 8tar.
Jako vycvicene zvire.
movske zemi.
Pfistehovalci v Americe meli
by pfijati s vdekem kandidaturu
guvernera Hughese. Tyz je nej-
statecnejsim pfitelem nove pfi-
choziho. Jako guverner prosadil
prvni opatfeni za iicelem praktic
ke amerikanisace, jake kdykoliv
pfijato bylo kterymkoliv statem
v teto zemi.
Starni ufadovna pro industrie a
pfistehovalectvi v New Yorku,
zfizenii guvernerem Hughesem,
jest vzorem pro domaci pfisteho
valeckou zasadu, ktera v celo-na-
rodnim smeru nebyla dosud dosa
zena a ku ktere New York se nej
dfive pfiblizil. New Jersey, Mass
achussetts, Rhode Island a Cali
fornia od te doby pfijaly zakony,
jez brali za zaklad zasadu statu
New Yorku.
Ve svem poselstvi k legislatufe
v roce 1909 guverner Hughes pro-
hlasil: "Pomery pfistehvalcu z ci-
zich zemi, ktefi ve velkem poctu
zustavaji ve state, vyzaduji opatr-
nou pozornost. Nemuzeme ignoro-
vati situace a nasi prvni snahou
melo by bvti porozumeti ji a u-
ciniti jakakoliv potfebna opatfe
ni ku ochrane nove pfichozich
pfed zvlastnimi formami podvo
du, kterych stavaji se obeti. a na-
lezitvm jejich rozdelenim za uce
lem uskutecneni jejich ekonomic-
ke hodnoty."
Guverner Hughes nesdili nahle-
dv tech, ktefi povazuji v cizine
narozene za neco neamerickeho a
pravil: "Casto slysime lidi mluvi
ti o "Americamr' jakoby pfinalo-
zel k nejakemu zvlastnimu pleme
nu; a casto vidime, ze cini s? roz-
dil mezi tak zvanymi "Ameriea-
n v" a tak zvan vmi "cizinci". Ne
mam sympathie iro jakekoliv na
hledy tohoto druhu. Americanem
je clovek oddany nasi instituci a
nikoliv clovek zvlastniho pftvodu.
"Jsou lide, vylod'ovani temef
kazdeho dne z lodi na Ellis Tslan
de. ktefi jsou opravdovymi Ame
rieanv pet roku pfed tim, nez mo
tion si vyzvednouti svoje pfiobco-
vaci listiny.
"Jsou tito lide pravymi Ameri
canv v torn okamziku, kdy stanou
na americke piide.pro svoje patri-
oticke nahledy, ktere pfivedly no
sem, a pro svoji velkou lasku k
svobode a lidove vlade pod kon
stituci, ktera chrani a odmenuje
pficinlivost a spofivost a pfinasi
cestne ziskany majetek."
Zvoleni guvernera Hughese pre
sidentem bude znaciti novou eru
v americke historii. Bude to po
catek velkeho programu amerika
nisace. Pfilis dlouho jsme dovo
lili tvofeni nasi civilace pod vli
vem jednoho puvodu. Idealy kaz
de zenig mohou byti vetkany do
osnovy a tkaniny trvanlive lt
ky, ktera bude miti material a
praci mnohych milujicich rukou a
srdci z domacich i cizich bfehu.
rnoho lidi, ale jeden narod je na
si tuzbon a snahou. Adv.
Nezapomeli jste na nas se svym
doplatnym a pfedplatnym? Dues
za te velke krise v novinafeni je
to veci velice dulezitou, aby kaz
dv kdo dluzi, dluh zapravil.
Williams In Indianapolis Newa.
Utoky ktere podnikaji nemecke
Zeppeliny na anglicka mesta,
jsou spise projevem bezmocne
ho hnevu, nezli cimkoliv jinym.
Yojenskeho vyznamu naprosto
nemaji, a jest otazkou pusobi-li
jako prostfedek zastrasujici. Po
biji jisty pocet nevinnych obeti
mezi nimiz maji zeny a deti vzdy
pfevahu, ale pocet takto zabitych
neni ani tak veliky jako pocet au
tomobilovyeh nestesti v americ
kych mestech. Od prvniho ledna
do prvniho srpna bylo na ulicich
ameriekych mest 1040 lidi zabito
a 800C raneno. Pocet poranenych
neni uplny, ponevadz kazde zrane
ni nehlasi se na policii. Ye sku
tecnosti byl by pocet ten aspon
dvojnasobny. Zeppeliny za dva
roku valky bylo v Anglii usmrce
no 36S a poraneno S70 'lidi.
Kdy nara o vodu muze zlomiti
ocel.
Kdybyste jeli v hydroplanu ry
chlosti 50 mil za hodinu a polozi
li ruku na hfeben vlny. jest prav
de podobne, ze odpykali byste to
zlomeninou. Pficinou toho jest ze
pfi takove rychlosti voda neraa
casu poddati se a zmeniti tvar, a
jest tak pevnou "3 nepodajnou, ja
ko kov. Pfi sv;'tzm kopcu pouzi
va se nekdy obrovskeho proudu
vody. Pokus prornouti savU tako
vy pramen skoneil by tim, ze v o
kamziku, aniz by savle mela pfi
lezitost do vody vniknouti. vyh't
la by z ruky, tak jako by narazi
la na kus zeleza.
Uzasne cislice.
Americke Sdruzeni pro delnic
ke zikonodarstvi vydalo prave v
New Yorku spis. v nemz se obe
censtvo upozornuje na iizasne
faktum : velky pocet onemocneni
zpusobuje ve Spojenyeh Statech
ztratu. cinici prumerne na kazdou
za mzdu pracujici osobu devet
dni v roce, coz znaci pfiblizne na-
rodni ztratu namzde $500,000,000.
Tento ubytek 500 milionu dollaru
roene da se sniziti jen nejpecli
vejsim pfedchazenim chorobe. A
tu prvni a hlavni veci jest duklad
ne vycisteni vnitfnosti. Vezmete
Trinerovo Lecive Hofke Vino,
ktere vycisti stfeva bez seslabeni,
posili vnitfnosti a uvede je v pra
videl ny beh, zvysi chut' k jidlu a
udrzi telo pfi cistotg a sile. Tri
nerovo Lecive Hofke Vino neob
sahuje zadnych lucebnich pfimes
ku. je pfipraveno jenom z nejlep
sich lecivych hofkych bylin a cis
teho cerveneho vina. a proto i nej
choulostivejsi zaludek je dobfe
snese. Cena $1.00. V lekarnach.
Trineruv Liniment jest prvo
tfidni lek k zevnimu upotfebeni,
skutecny vzor jakosti. Nescetna
pisemna svedectvi to dokazuji.
Poskytne rychlou ulevu pfi rheu
matismu, neuralgii. oteklinach na
mozeninach atd. Cena 25 a 50 een
tu v lekarnach. Postou 35 a 60c.
Jos. Triner velkovyrobce leku.
13331339 S. Ashland ave.. Chi
cago, 111.
Odporucte tento ca-sopi-3
vaemu souse
du. zdaliz neni odbe-ratelem.
iy
Cenny liniment
mi iroke pole pusobnosti v kazde
domacnosti. Neni snad dne, aby
nekdo v rodine jej nepotfebovaL
SEVERUV GOTHARDSKY 0LEJ
(Severa's Gothard Oil) jest tim to domicim
linimentem po 55 roku a dokazal za tu dobu
jiz nescislnkrat svoji uzitecnost v lecenf
revmatismu, neuralgie, vymknutin, odrenin,
oteklin, nabehlych zlaz, ztuhlosti klou
bu a svalu, kfeci a bolestL
Ceny : 25
Cteto tento dopis
Jopis: '"'Severuv Gothardsk-
mgla slln6 trhdni v noliou; jakmile vsak zafala upotfebovnti Severov Gothard
skf olej, bolest se rychle ztracela a po vyufiti jen pnl lahve. bolest zmizela na
cisto. Jan Jlikulastik, Rfd. Xo. I, Box 96, Iron 3Iountain, Mich.
Zadejte Severovy leky v leklrnach. Xema-li je va3
lekarmk na sklade, cbjednejte si je pHmo od nas.
fii w
F. SEYERA CO.,
32
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravDickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
W. B. Sadilek,
Cesky pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building j
FRANK HAM PL,
registrovany
OPTIK
statu Nebraska.
Jsem vzdy pfipraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte nine v mem
zlatnickem obchodu
v Howells, - Nebraska
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech.
oci, usi, nosu, hrdla a uprayo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :: NEBRASKA.
R. S. HART, M. D.
lekaf a ranhojic
Zvlaitni pozornost rennje pripnvova
ni bryli a proklidce oci. Tel. 982.
SCHUYLER, NEBRASKA
BECAUSE your
work makes your
hands dirty and grimy,
do not think that you
must use a strong, al
kaline soap. If you
trust to Ivory Soap you
can have hands both clean
and smooth.
For then you have a soap
of such high grade and
therefore of such high
detergent value, that it
help from alkali, acid
keep your hands clean.
And because of the absence
of these harsh ingredients, it can be used as
often as you wish no matter what the
condition of the skin, without doing
i a
anything but
IVORY SOAP
Silted
li l!!ll.illllljl!lr
r
a 50 centu.
olei se znamenit? nMJil Mn,-
Cedar Rapids, Iowa
low j
Potrebujete-Ii neco
z meho odboru,
navstivte nine.
Mam velky sklad leku a lu
cebnin vsehc druhu.
Tez mam ten nejvetsi vy
ber v nastennem papiru, ve
varniM a vyhlasenych Ro-
gersovych barvach. -
Prasku a jinych pfikrmu
pro kone, hovezi dobytek a
drubez mam vzdy na sklade.
Tez mam lek proti skrkav
kam u prasat, ktery se vse
obecne osvedcuje. O Va
si pfizen vzdy zadam.
JOHN W. KOZA,
cesky lekarmk
Howells, Nebr.
Dr. J. W. Koutsky
CESKt LEKAR
Praksi svou obineznje vyhradn na
nera.)cuici a prostreuky laboratofe k
rozpozndnf a lecenf nemocf vnitfnfch
a operaCm'ch. Ordinnje dopoledne
v neiuocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v uradovnl 5. 405 No 24. Str.
SO. OMAHA, NEBR.
needs no
or grit to
good.
99a PUEE
1 1
sH