Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, September 06, 1916, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Na lesni samote.
Radeji bych byla sama zahynu
la, nravila divka a oci jeji pravily ,
ze mluvi pravdu
Nikoliv bez uzasu pohledl baron
na in. Odkud nabyla divka tako
ve pevnosti a srdnatosti? Yyrost-
la za, pomeru nejchudobnej&eh
kterak bylo mozn0 ze v nich vy- I
spela tak pevna a otuzila povaha ? ;
Az Robert ujde vsemu nebezpe-
ci, pak elici se take o tebe posta
rati, pravil baron. Nesmis zakrne
ti a hynouti! Coz si nikdy neza
tpuzila po torn, odloueit se od sve
babickv?
" Kristina mlcela. Myslenky jeji ,
bralv se iinvin smerem. Byla od-
hodlana pfimeti Roberta k uteku, j pohlizejie za nim. Kterak sil
zaroven ustanovila se pevng na!na posava jeho odud vzpfimena
torn ze snim uprchne, nebot' nemo kraeela, bylo na ni patrno ze zvy
bla jej opustit, zivot bez neho se kla od mladi k omn, elioditi s
ji zdal byti jako zivot bfizky o sa hlavou vzpf imenou. Jiz chtela po
mote na pastving stojiei, boure ji spisii za nim a rici mu ze drulieho
zmitala a ohybala ji. Nadesla-li dne na neho nebude cekati, pone
vesna vetve jeji ozdobily se cer- vadz ehee uprchnouti s Robertem
stvou zeleni, ale nikdo se tomu ne Zmoenil se ji pocit studu, kdyz po
tesil a nadesel-li jesen setfasl vi- myslila ze miize toho klamat a ne
tr sede listi jeji. Tise a osamote f-Sci mu. kterak Roberta miluje.
stala z;de opet, nemajic nikoho,
jemuz by si mohla postezovati
Jiz iako dite mivala soustrast
se stromem tim tak o samote na a ona klamala ho.
puste stojieim a mnohou hodinu Najednou vznikla v ni myslen
pod nim posedela. Bylo ji pak ja- j ka. odkud pochazi ueasti, jake ba
ko by opusteny strom skledaval : ron k Robertovi jevi. nez v brzku
iitecliy v torn, ze se mu pfiblizo- ustoupila myslenka ta blazenemu
vala zivouci bytost. I pocitu ze milenee ma nyni pro-
Nikdy si nezatouzila odejiti od .
tud? opakoval baron.
x j
Kristina zaporne zavrtela svoji '
hlavou.
Nepoznala jsem jineho zivota,
stromy v lese byly mymi soudru
hy, sem vzdy jsem se utikala, kdy
i
kp. mi n babickv zastesklo, aneb
sla jsem k dedeckovi do lorau a Stara Mara sedic v jizbe pohled
hledela nan, kterak pracuje. Sta-jia zptavena divku, kdyz vesla.
fee byl pokazde potesen, kdyz ja j Pomysleni ze star enu tak brzo o
jsem k nemu pfisla, nebot' nema pusti a snad ji nikdy neuvidi,
nikoho na svete kdo by s nim do-1 vzbudilo v divce vlidnejsi naladu.
bfe smyslel. J Ceho chtel baron od tebe? taza-
las ho rada? tazal se barori. j a se stafena.
Ano, nebof jest dobrak. Lide se ; Kristina mlcela. Nesmelat' po
mu posmrvaji, ze jest ehory a Vedeti pravdu.
slaby na duchu, povidaji ze pry ceho chtel baron 0d tebe ? ope
jest zlomyslny, avsak kdo mu jed-. tovala stafena upirajie pronikave
nou prokazal neco dobreho', toho j zraky na Kristinu, jako by ji do
nezapomene nikdy. jnitra nahlednouti chtela.
Vydela jeste tolik kolik potfe- i Nemluvila jsem s nim ! odtusila
buje ke sve vyzive? divka, odvracejic se aby stafena
Nepotf ebuje mnoho nebot' sily 11Cvidela jeji tvaf .
jeho ubyvaji kazdodenne. j Ty s nim nemluvila! zvolala a
Dobfe fekni mu aby na kazdeho . zdvihla se. Myslis blahova ze mu
prvniho mesice pfichazel ke me. ze klamati stare zraky me? Byl
JBudu mu vyplaceti nekolik zla-' zde fazal se po tobe. sel do losa
tych jako podporu. i ahy tebe vyhlcdal a na tvari t('
On, by je propil podotkla Kri- p0Zj,ala jsem ze tebe na?cl. Co
stina, Ma-li penize nepraeuje. j in,g s raUzpm, ktereho nenavulim!
Pak za neho zaplatim chieb i p0Med' na mi"1 a fekni mi nova
jinou potfebu, kterou here ve vsi. ' r,( P nj,n nemluvila! Nikdy sic
Kristina poliledla na barona a rehy0 mnoho na tobe. ale lhaf
z oci jejich vyziral pocit vdeeno- I0U jsi nebyvala.
sti. Stara Mara snazila se vzdy ji At'. mluvila jsem s nim.. oduo
vstepovati proti muzi tomu jen .a Kristina hledic klidm" nn
nenavist. lide nazyvali jej pysny .tafonu.
a zatvrzely, a nyni ac ho za nic r0 chtt"l? never Bassendorffnn.
nezadala, sliboval dedovi jejiinu vsiehni bvli hrdi a tvrdeho srdce.
podporu. 'MysMi jen na sebe a proto n.'Dyi:
Vi babicka tva ze Robert se zde 1akoveho bohatstvi.
v lese zdrzuje se zde v lese ota-
zal se.
Nikoliv.
Pak ji to zamlc nebot' nemam k
ni duvery, ze by mohla byti mlce
liva i dosti prozfetelna aby bratra
tveho neprozradila.
Byla bych ji to beztoho nepove
dela pravila Kristina.
To je dobfe, pokracoval baron.
Dnes vecer vyhledej Roberta a
dej mu penize. Rekni mu, aby je
ste dnes v noci uprchl a pokud mo
zno opatfil si odev, v nemz by ho
snadno nepoznali. Vloz mu na srd
ce aby byl opatrnym a vyfid' ze
ho neopustim, ale budu on peco
vati vyfid' mu to.
Ano odvece Kristina a sklopi
la oci, nebot' myslila na to, ze u
prchne s Robertem.
Zitra budu zde na tebe cekati
pfineses mne o torn zpravu.
Kristina mlcela.
Baron vzal ji za bradu aby po
zvedl ji hlavu a pohledeti ji do
OCI.
Bezdecne ucouvla na krok.
Bojis se snad tazal se s usmevem.
Snad se nedomnivas ze bych na
Roman.
tobg mohl zadati nekdy neco ne
praveho.
Kristina poliledla mu pfimo a
otevfeng do obliceje.
To vim odpovedela.
Tak ! A odkud to vis.
Ponevadz jste pfilis hrdym aby
ste 1110111 Zadati neco nepraveho,
odtusila divka.
Tak iest to dobfe zvolal baron
zive. Clovek ma byti hodne hr
dym, nez aby dopustil se bezpra
vi ! Kdo brdosti teto nema nebude
broziti so zadneho skutku. Nvni
I mi podej ruku. zitra rano budu'
tebe ocekavati
Kristina stanoue nepolmute
Co si o ni pomysh az drulieho due
bude na ni eekat marne? Osvedcil
se Robertovi tak velko myslnym
stfedky k uteku. Potezkavala za
vitky zlataku v rukou, tolik jeste
Robert nikdy nemel tot' bylo
'proii bohatstvi! kterak bude zas-
n0ut, az mu da penize a povi, co
ji baron ulozil! Uprchne s nim a
bude navzdy nalezeti jen jemu.
pak posnisila domu
Vvptaval se nine na
i Co jest mu po opilei?
Tazal se mne muze-li jeste pra
eovati. pak dolozil ze za deda bu
de platit chleb, jejz si pfinasi ze
vsi.
To to ze povidal? pravila sta
fena a zrak jeji ntkvel na tvavi
diveine.
Ano to fekl.
Hahaha! 0 opilce ehee se stara
ti a mne dice vyhnati ze sveho
dvora! Za neho ehee platit chle
ba aby vsechno ostatni mohl pro
piti co vydela ! horlila stafena ro
zezlene. Pfej mu toho babicko namitala
Kristina.
e niceho mu nepfeju ni
ceho! volala stafena vice se roz
cilujic. Pro mne nedelanikdo nic
ja musim stradati a hladoveti ! A
proc dice baron o toho opilce pe
covati? Bez pficiny neucini nice
ho-ziiiira ho lip nez ty! No dobfe
ze za stareho bude platit chleba.
aspon se tak brzo dopije k smrti.
Nebudu se o neho starati necht' si
tfeba v lomu zhyne, pak at da ho
baron take pochovati!
Znovu se
Kristina mlcela. Myslenka na
deda tisnila ji srdce. Kdo mel o
neho pecovati kdyby se roztonal'
A mela nyni starce opustiti, aniz
by ho jeste jednou spatfila? Vide
la ho v duchu kterak po ni touzi
a pohlizi na cestu, kterouz k ne
mu ehodivala. Nepfisla-li k nemu
jen jeden den, jiz ze zraku jeho
vyznival smutek a ticha vycitka
Tezky z.apas vznikl v dusi jeji
Od Roberta nemohla opustit, neb
jemu nalezelo jeji srdce. vsak sve
ho deda nesmela take opustit, ne
bof mimo ni nebylo nikoho, kdo
by schoromyslnym mel trochu sou
strasti. Tu vzpomela si na barona.
Coz by se nepostaral o starce. kdy
by ho za to pozadala 1
Myslenka ta poskytla ji ulevy.
Proc stojis tak zamlcena? taza
la se Mara nemohouc to pochopi
ti. Tva slova pusobi nine bolest,
odvetila Kristina. Ty mluvis tak
j. j
nelaskav? o dedovi a pfece jest '
to muz tvuj a ehuravi. j jj Q odtud moci ze nemohla odo- Dy se mohla po tak dlouhem a u-
Ha! coz bych mela opilce chva-'i zkostnem cekani v mintile noci se
liti? zvolala stafena podrazdena. po tiehu vol.ia star.eng s boiem 0bavati?
Neni mi muzem a nechtela bych . nav?dy, Teprve kdyz vysla: Stara Tara byla nemalo udive
aby jim nikdy byl, neb jest pfici-1 ? fhatv a p0spjchala k eSu. nad na. kdyz spatfila Kristinu vystu
nou ze jsem upadla v chudobu a t"r.pvtili se xn6 hvezdy. a'povati z lesa.
bidu,, nikdy se o nine nestaral !kdv2 zaViechla to diiverne sume-, Odkud pficliazis? tazala se.
nikdy ! Proc jsi nef ekla baronovi .
aby i za nine platil chleb? Coz ja
jsem mene nez Kristina Klas? Ci
ziju v nadbvtku?
Jdi k nemu a popros ho a jsem budoucnosti tam byl jeil' eil a na : Kde jsi byla! opetovala.
pfesvedcena ze i tobe poskytnc ( v(? 5t-stn Ryehle p0spisila Nevrle chtela se ji Kristina vy
podporu. J u Jcfn oP Pnbf-rtpm no ie- mknouti.
Hahaha! Ja bycli mela jiti k ne
1U
?, aby nine dal opet ze sveho
dvora vyhodit !
Neucini toho.
A pfece k nemu nepujdu n' -
kdv. nikdv! Radeii budu zebrat
, Yolala jsem kdysi nan ze se mu
Ule povede a kdykoiiv nan pomy -
jslim o)etuji pfani to a kdybych
hr rAzAv cnntfila v bids dozila
; bych se radosti nejvetsi, nebot' ne
! mohu si jme am pomysim.
Kristina nebyla s to aby poslou-
chala takova slova o muzi, ktery
k ni zachoval se tak pfimo a po-
ctive, proto odesla z .pzby do sve
komurky. Sedla si na pelest sveho
loze a pohfizila se v myslenkv
Vn,iMinl v nnn-ililn snnmwil'
! Jeste chvilku a pak mela opustit
ichatu, aby se tam snad nikdy jiz.
jnevratila. Mladi jeji ubehlo zde
Ibezevsi radosti. ale pfece chatu '
'milovala. vvrostla v ni s tim je-
muz nalezel kazdy tep srdce je -
jiho. j Nemohla si sice vziomenouti. sli-
Celo ji plalo. Pomysleni. ze u-! bil-li vcera najisto. ze dnes pfijdo
prchne s Robertem, a bude na-!ale ze si toho vroucne pnila. v('fi
vzdy jeho. zachvelo blazene telem . la tomu. Kterak snadno mohl se
jejim. Posud nemohla ani stesti nejakou nahodou opozditi !
to chapati, pfislot' tak ryehle a ne Opet zadumala se : hodina za
oPekavane. Kam ji zanese osud ? . hodinou mijela. ale Robert nepfi
Kteraka bude jeji budoucnost ? . chazol. Kojila se nadeji. ze pouzi
Takove otazky tanuly ji na mj'sli ( jou noci, aby hodne daleko usli
odpovedi na ne nemela. Jen na
torn ustanovila se pevne. Chtelaf
pfi milenei svem setrvati verne
az do posledni chvlle jeho zivota.
Ni bida ninouze nemely ji od ne
ho odlonciti, chtela s nim snaseti
zjevil.
Godwin in Pittsburgh Dispatch.
vsechno a byti mu napomocna.
Yzchopivsi se svazala nekolik
veci do uzlicku. kam i vlozila pe-
nize, ktere ji baron daroval. Z to-
ho co ji nalezelo, vzala si jen
malo. zustavila vsechno ostatm
Pomyslela na to, ze napice n - -
kolik fadku, aby babicka aspon j
vedela, kam se ubira. ale pak se
111,) ailiinv Lt. ti v.
Robert bude v bezpeci, posle ba-
bicce psani. Yidelat', ze ji babicka
nebude ani tak postradati jako u
bohy ded !
Nadesel vecer a stara Mara o-
debrala se jiz na loze, kdyz Kri-
stina nesouc maly uzlicek po-
tiehu vychazela z komurky. Srd-
ce ji silne busilo, ze obavala se
aby se neprozradila. Pfede dvef-
mi loznice babicciny stanula io
nekolik okamziku tise. Srdce se-
vfelo ii to kfecovite, kdyz pomy-
Sllia, AZ SLUIC11U .aiicciiaci thhhjl-
jm ale jinak nebylo lze. Pudilo
ni ve vrcholech stromn teprve
nyni oddechla si volneji. Vnilfin
zapas jako mzikem zmizel ! Nemo-
liln vriQt'iti 7rlp 7rnk ipii lilodel do
. . kfl5llAllo verera schazela
momohla se dorkati okamziku,
!aby ho spatfila a vrhla se mu v
! n;ivmvM c vvl-viU-pin 7ao m;is ne-
;70 vjee ne kdv m Xyni
It'll IVL " -..--- - 1
rnhnin-r n
' - s i0)0n po Celv ?ivo1. kan-oli
' mnc povedes a kam 'j-ud lod'ku
nage10 zivota zazene ! Xehrozini
iwio o ,,'tn. ihwo 7.1,. ir -
sir. nebvl. Netrno!ivost. hmda ji
f1fivp nsodia v nirkkem
-0l..;u aby nan po"-kl:i. Ysad
vuko i)y0 tie10 temnymi vrchol
ky stromu shledla tfpitiei se live-,
; d5(xkv. Naslouchala neuslvsi-li se
i TV... -i . -I ,i .
sio io,lnntli-vpli hvmu--
kfl, ktefi ji nad hlavou poletovali.
Pohfizila se v snive dumnni! ob
e-as sebou skubla ulekmita a po -
hHela polo bojacne polo patrave
po vukoli. Proc Robert neficha-
;zel? Ton dobou byval vzdy u m.
' a nyni temef polovice noci minula
Pninflnnn tpmni zaziiela v dali
stfelna r;ina a ozvena nesla ji pe-
v; n.viwv11 ' ' v
kne po horskem svahu temnou no
ci dale. To byla rana z jeho ruc
nice slychala ji tak casto a bystry
j slueh jeji rozeznal ji. Zdrzel se pfivetive do vnitf .
' tak dlouho na cekani ale nvni uz IX.
musel brzjr pfijiti. Srdce jeji o- Baron v umluvenou chvili ode
vladla nova nadeje. Naslouehaji- bral se do lesa. aby setkal se s
eimu uehu nemohl ujiti ani nej- Kristinou. Kracel s lehka, domTji
mensi sum, avsak kroky milen va. se, ze Robert uz jest v bez
covi nezasleehla. j peei, a tesil se na setkani s Kristi
I Konerne znepokojena vyskoci- nou. Bylo cosi v bytosti devcete,
la. Chtela mu bezeti vstfic, ale ne-! eo ho k ni vabilo. Z velkych tem
vedela od ktere strany pfijde. A nyeh oei, ktere dovedly vzplanou.
Imusl prijiti, musil pfeee tusiti, ze ti tak vasnive, vyziral klid pevne
na neho c-eka a prinasi mu zpra- povahy.
j vu radostnou. j Nezapomel slov jejieh ze jest
I Rozeilena prechazela pod stro-' pfilis hrdym. nez aby dopustil se
my, zmoenovala se ji uzkost. Sti- nr-eo nepraveho. a nzasl nema!or
hlo ho snad nejake nestesti? Usi-' kdvz uslvsel slova takova z list,
lovne snazila se utisiti a zaplasiti nrosteho a ehudeho devcete. Mo-
obrazy, ktere v rozcilene mysli je- hi a mluviti tak ponevadz v jejim
ji vznikaly. srdei sidlil eit takove podobne hr-
Rozcileni, ustavicne kolisani dosti. Co by bylo stalo se z ni kdy
mezi nadeji a uzkosti unavilo ji by byla nabyla pecliveho vyeho
usedla a podpirajic hlavu o ruku'vani?
ztrnule hledela pfed sebe na tma-j V obratnosti vylicoval si my-
you zemi. t slenku tu dale, bezdecne utvofir.
J Noc minula, pocalo jiz svitati. si o ni obraz. jakou by se byla star-
Tfesouc se zimou skubla sebou. 'a v pomerech jinyeh stastnych.
Nepfisel a minula noc, v ktere Nebyla hezka, vasniva krev jez
' doufala, ze daleko se oetne odtud proudila ji v zilaeh. nebyla nicim.
Odhrnula si rukou vlasy se skrani zkrocena to ale vsechno zmizeloN
a pfejela si celo, uzkosti a premi by kdyby duch jeji se vzdelal, je'
: tanim byla hlava jeji jako vypra- mnoho tvari ktere zdaji se bytil
hla. Bylo ji jak0 by stesti, ktere- nepekny, pokud trvaji v klidu,;
; mu s tak radostnym rozcilenim ae zmeni se nahle jakmile se jich.
j hledela vstfic, navzdy bylo zmize-' clotkne dusevni rozniceni, kazdy
:lo.
. .Yna- tpi. rfl rflmp
nM mrazilo ale pr.ece ne; n tv,f nfbr2 z planoueieh zra-
pomlela na nvrat domu. Ro-;ku hiedi na nas vniternost clove
mohl pfjti a byf & ge . nehezka
P1u-lte(J nemohli prchnouti, nebof za'zdati peknou, a jest vskutku pe-
ne mu;iil e skryTati? tedy ehtelajknaj d4vali ji duch uslechtilejsi-
j Mill a.-JUll I"- Vli. Li. .J J- utixuii
srtlce xWzih
T , , de '
movalo vrcholy stromu zlatou
" - , CUlliUl. ' bt
fi a jasne paprsky jeho pronikaly'ta hledali?
kfovim, chystala se k odchodu.
Byla unavena a zmalatnela, jako
jeste nikdy. Zvolna kraeela odtud
nesouc maly uzlicek v nice. Hle
dela si namluviti ze to co ji vecer
tak radostne rozeililo. jen o jeden
den jest posmutno : jak brzo uply
ne nekolik tech hodin, myslila si
Avsak srdce nedalo ji tak snadno
se npokojiti.
Kdyz blizila se k chate, spatfila
k nemalemu iizasu stati stafenu
nfpdp dvefmi. Vahave stanula. Co
Stai'eilU iaK Zail VVJHIUilU iWCi
pak kraeela k chate, nebot oho
' Kristina mlcky chtela jiti okolo
ni.
Stafena ehopila ji za rameno a
radrzela ii.
ITahaha ! Ty jsi opet mluvila s
baronem ! pokraeovaia starena.
. Proto te vcera vyhledal a dues ste
so zase casnp sesli.
. -
Prudce vymkla se ji Kristina aj
fpmnp no ieii vznlanuly nevoli. i
. Blede tvafe jeji jeste vice zbled-(
ly.
. Bud' tieha a pokojna ! zvolala
v:ki'vh nnboufenvm. Ne-
I mluvila jsem s nim. nesla jsem do
lesa pro to abych se s mm shleda-
la. Co jsem tam shledala. to jsem
tam hledala po torn ti nic neni !
Pak okolo stafeny vesla do eh a
ty, a tato neodvazila se zdrzovati
, ji. nebof kdyz oci divciny zaplaly
nt tpmne oaia sti i. iiuucia jv."
.nekolik nesrozumitelnycli slov.
Kdyz Kristina vesla do komory
j vsecka zemdlena klesla na loe.
. &tfela si rukama tvar. ahy neMcl
la jasne paprsky slunecm. Kiere
! zouialemu potaM u ju.mu
. pu..i
(tab zu sc Ivti zmenen a zda se
. ' pvidime iiz
jjy vvlaiu.
Y lee setkal se baron s nekoli-
fl mvslive; pfekvapen
za-'stamii. Yytahli znova aby Rober-
Tazal se znameho myslivce na
pficinu Patrame po vrahu mysii
vce Suberta, odtusil. Tehda nam
neujde a nepodafi-li se nam ho
polapiti ziveho tedy pfivlecemc
ho aspon mrtveho.
Myslite skutecne ze se zdrzuje
zde v lese? namital baron s usme-
vem.
Yime to jiste odpovedel mysli
vec. Aby se o nasem iimyslu ne
dovedel zatajili jsme ho a sesli ses
teprve v lese. Byl by nam jiz prve
padl do rukou. kdyby h0 byl ne
kdo nevaroval.
(Pokraovan?.)
Kdykoiiv mate neco
na prodej, ozmantetc
v tomto listu-- Oznann
ky uctujeme levne.
Veskere tiskove pra
ce zasilejte firme
v Clarkson, Neb.
Dr. E. CAPEK
-a-
Dr. F. J. KOLOUCH
cesti chimrgove
Lincoln, : Nebraska
1417 0. Street.
Provadime vsechny operace na
lidskem tele, zenskym nemocem
venujeme zvlastni pozornost.
Nemajetne operujeme zdarma.(9)
Vojt.
Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
..zavodu..
v CLARKSON, - NFBR
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na ruce zapadne
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko--misn,
kdyz muzete koupiti)
pfimo od vyrabitele
11 1
I
t