Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 30, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    STL.
1
I
S5
Novy druh lokomotivy
Snad nik le nebylo by pouziti
motoru .iaIova.-icb (petr JeA m.
olejem anebo jinou tekutinou hor
lavinou linanycli) tak vybodne a
zadouci ."ako na drabaeb ku Imam
lokomotivy. Zavedeni to by muse
lo prinesti sebou dalekosahle a
pronikave zmeny v cele provazne
zeleznicni sluzbe: proto take vse
chny spravy drab sleduji vyvoj a
stale zdokoiiahi.ii motoru spalova
eifho s velik'iii a zaslouzenou po
zornosti. dosud vsak nepoAazuji
lio za tak dokonaly a spolehlivy, '
jko prni stroj a vabaji se tudiz z
ohledu n a bezpecnost svefiti mil
tak dulezitou ulobu. Teto bezpee
nosti musi ustoiipiti veskere vy-
body motorovebn pobonu. ackoliv
jsou velike.
Motor nepofchuie temer zYidne
"vcdv. spaluje skoro petkrate nv'-
ne borlaviny die valiy. nez-li pare
vuz uhli a muze bvti kazdou chvf-
li pusten. kdezto obycejny paro
vuz mitiio dvr bodiny vytapeti.
nezli jest pfipraven k odjezdu. A'
iircitycb vzdalenosteeb musi byti
vodni a uhelne staniee. v nicbz
parovfiz zasoby svyeb potravin do
pliiuje. "Tdrzovam a obsluba feeb
to stanie stanovi nenialou polozku
v rozpoctu kazde d rally a krome
tobo jest napajeni kotle a nakla
daiii paliva spojeno vzdy se ztra
ton casu. U pobonu motorovebo
jsou staniee vodni uplne nepotreb
lie a zasobarny olejem inobou se
omeziti jen na staniee konecne. a
nebo na nadrazni skladiste ve vet
sieb stanicich. Take by odpadly
caste pozary. zavinene vyletujici
mi jiskrami a velke nahrady za
skody jimi zpiisobene.
Dosud zavedene motorove loko
motivy mensicb rozmeru jenoin na
. drabaeb vedlejsieb neb uzkokolej
nycb. S velkou lokomotivou na
drabaeb blavnicb ucinila prod ne
davnem prvni pokus zprava prus
kych zeleznie a to lined ve velkem
slobu. neb zavedla motorovon lo-
Valka.
j rvni svestkove stromy do (?ech z
P'raneie, sazel je a pricinil sc o
jejieb rozsifeni p( vlasteeh ct
skyen. kde tez sromy tyto velke
lio rozsireiu a ob-! dosably.
Zadne drube ovoee neni tak
boriive pestovano v krajieb ee--I:v.ti
jako jso'i n estky. V mno '
liyeb krajieb cele i-zloliy posazr-.
iiy jGU svestkoytni stromy. .jez
y, kveru vypada.ii jako i-lk-'i,
siie.j-j'i plan a v .odziiii ojv't a In
iodr-ivym svy n .jvocem. Mnoba
-.i-oiiioradi )o.l-. silnie a verej-p'-b
cest v Cii'aeb vyavemi!
.loi. ivestkaiid. T.ito uzitecri' vy-j
i.' vani tecbto .1 invcb ov enveb
siroihu uiiinal.i zvlasf? v jig
d:M'Ji nekoliV.t desitiler? '1:
h;iou pred"vXini bop-i::-Kviii
kol a uv-ir. lu. kteri lask.
a porozumeni k ovociieiuu stroniu
sirili. Tuto lasku innozi z krajanu
prinesli s sebou i do teto zeine a
stromy ovoene tez pilnr- vysazujf.
Bronstrup in San Francisco Chronicle.
Kde ovoce nase melo
svuj puvod?
Ackoliv jablka po staleti byla
jednim z nejobhbenejsieb ovoc-
cas a
vt" v Iostonskem pfistavu. ktery
az do teto doby podrzel si jmeno
lablkovy ostrov.
Puvod brusky, podobne jako
jablka. ball se v neznamo. Egypt.
ii v ii Mvuiu u id, in ran v ci. a , r. i j .
misto .le.peb puvodu isou zabada- , ,. , A
... , ., . , . zo svetu dah prvm strom, nesouci
mi. iez snad nikdv nelnulou odlia- , m, A , ,
" brusky. Jbeotratus. reeky filosof
1 ' ' ! ze rtvrtebo stoleti. mluvi o brus-
Jest znamo. ze znamenita jabl- kfich veliee pochvaln a GaleiK 0.
ka byla jiz pestovana ve starem 1oo ui, vPflv 7mz hvui
Keeku a jiz za casu Homerovych ku 1ak , d ; vg j 0bsaliini-
,iez )rospiva,ii
byla pokb'idana za draboceniie o-
voee. Byla oblibenou pocbout
kou Filipa Macedonskebo i syna
l I U IliJMi (I I UJVI IIV. .Lilt.!, -i - .- v ' c 1
, , , . , . druhiim. .pchz presnv puvod iest
se. ze v kralovske domaenosti po-1 . rn, , Ar ' . '
. , , , , , . i Meznam. rbebv. lemfis a Daina-
sic(ine,sino . nyiy pnsne rozKazy.
cieb ' vlastnosti
zaludku.
SHva jest fazena k ovoenvm
a by jablka byla podavana pri kaz
"komotivu pro ryebliky na trati . ,,'in jfdio.
Berlhi-Devin. Od vysledku tecbto j Vp skul(M,nosti saH kiikov(i nu,.
zkousek bude pak zaviseti bude-h . ,j t.jk rul -.
zavedena tez na jmycb nemeckycb j vfini sta,0 S(1 J)Hli5in'-in tak 2e
drabaeb nebo vseobecne. T-okomo-' zv,A5tnim zako)UMU lvlo sta0ve
tiva motorova nezavrlala doud w h)Q k()ik ialj,ek SIuf osolja na pQ
mensi pHciny k .lakekohv stiziios- j sc34MJ snisr J(?len yo yxkon(
tl tak ze ma do budoucna tecb j .,thl:I;sktMl0 zakonodarce Solona
uejlepsieb vybhdek. Tato lokomo- 7t.novWjll zCnicbu. abv poiedl vi-
tiva ma tvar diouin-no soumern1-.
bo vaijonu s tun toliko rozdilom. j t(
okn. protoze nema i
. iedno jablko )f'i sve sva-
'!mi bostine.
Jablka byla rozsable pestovana
ze ma mene
rliL- rwllolimi rPonilrii tnlintf i i"'7
iuitn ".-. - . vi.
, M , , n j KM many. .Jak radi nuMi toto ovoce sovat.'Iu a bvlv drzanv
,' . . . . ! videli z tobo. ze oblibene drunv
noil zasobu borlavm veze si sama. j .... , . .
-jablek davali nazvvati .imenv
-ii in ti mi n it i ii fiiiiiiii'i -i ;i i
- , IV.' tl Will. 1lVlll. , - . w V
1U ,11' v U11V.JOIV 11
vycb
Kdvz Khnane
obcanu.
o)anovali Galy.
s"k byly znamy v prvnicb stole
tieb j)ro velky ocet slivovycb
stroniu. Stromy tyto rostou livo
cc - -Vsii. Anierice a v jizni Evro
pe. a : tecbto ruzne druby doma
!;! Hv byly vyjiestovany.
Dejiny bi'oskve jsou mene po
cbybnt-jsi nez jablka neb brusky.
Jest (iosti zrejme dokazano. ze
broslrev ma puvod svuj v Persii.
odkud dostala sc do Ker-k:i a na
sledovne i do Ttalie.
I'l-oskve jsou ("asto zminovany
v( .-risecb starvcb klasiku a spi-
ve velke
ucTt" Persany a jinyini asiat.-kymi
n.'iroiiy. Kimane v5ak meli j.km'v
in'- upnein. ze broskvo sebrane v
I'i'rsii obsabuji -,iiivtici jed. jeboz
Hrani.
.Mnni rodire jsou Tak nerozum-
ni. ze zakazuji losj)elejsim detem
bru. "Zase si lirajes.'" plisni je.
'kdybys si vzal radeji knizku"!
Kemaji'-li deti konati nejakou pra
ci prave pro domacnost. nebo pro
skolu. ma se jim poneebati na vu
ii a by si liraly. Ovsem ze to plati
pouze o lire, jcz prospiva zdravi.
nebo dusevinmu rozvoji ditete.
Deti promarni casto mnobo easu
zbyteene bczcenymi brami. Zde
jest zabodno a by dali dospeli de
tem navod. Iusi se pri torn sami
stati detmi. llromadka pisku po
kropenebo vodou. ponecbava det
ske fantasii primo bezmeznebo po
le. Deti stavi si z pisku mosty. tu
nely. domy a zamky. Jiny neome
zeny zpusob bruin poskytuje kre
sleni. zbotovovain rozlicnycb si
predmetu z drevenycb biilek. ple
teni kosiku a j. Take stavebuice
skrinka s nastroji a poeitadlo
jsou cen in' a uzitf'-ne brackv.
Bud'te pripraveni!
S dobrou kavou pro neocekavane hosty, neb s kofli-
kem dobre kavy je nejlepe pobostite. Vsak musite vedeti. kam
se mate pro tu dobrou kavu obratiti. a proto neotalejte a za
slete objednavku jeste dues na Vas znamv a osvedcenv obchod,
JAVA COFFEE MILLS
a presveilete se lined, ze kj'uvu jakou my prodavame, nelze v
zadnem jinem obebode koupiti. Zkuste nas a date nam odpo
rucein. jako nam davaji nasi do statisicu sabajici odberatele.
Kazdemu. kdo nasi kavu jeste nezkusil, zasleme na pozadam
ZDARMA vyplaceny az do domii
Pulliberni vzorek kavy, caje a fikove cikorie.
Elaine na sklade kavu z keru sleebtenycb, a jezto se den
ne prazi. jest vzdy cerstva a cbutna. Lacine druby kavy nedr
zime. ponevadz verime. ze lacinym zboziin se poskozuje dobry
obt-liod. Jsme iisti, ze s nami soublasite.
20c SPECIALITA 20c
Vsicbni nasi odberatele uznavaji nasi specialitu za nej
lepsi kavu. co kdy v zivote pili. Lepsi druby 23 a 26 centu.
Jsme jedini importeri rave ceske fikove cikorie. Koreni cele i
mlete stale na sklade.
Spolebajiee na Vasi prize n, jsme sluzbovolni,
Prvm cesky velkoobchod kavou v
v America JAVA COFFEE MILLS
E. J. Petru, majitel,
17061708 SO. RACINE AVENUE, CHICAGO, ILL.
0 poctivosti nasebo ;:f:vodu pfesvedcte se u vydavatol-
y Xavrcb polozi se vyvarene a
ve studene vode )rot;'dinute plat
no. na ktere se nasype vrstva soli.
Takove maslo jest i po roce cbut
ne a dobre a zdrave.
Xa pradlo prizebunte borkym
zelizkem bodi se dobre roztok je
dnobo dilu cbiorovebo vapna v
deviti dilecb vody. Touto tekuti
nou pretreme poskozene misto.
kilyz jsme je byli napred liorkou
vodou zbavili skrobu. Jakmile
bneda skvrna zmizela. musime rv
clile cblorove vapno peclive vy
myti. a by se pradlo neposkodilo.
Starsi, ale zdravejsi.
Abycbom byli zdravymi ve ve
ku sedmdesati let. musmie zapo-'
ciri s pripravami. kdyz nam jest
ctyricet. neb jsme prave ve stredu
Pomsta Pytlaku,
j "VernI az do skonani",
i Zklamana zavist'!
5
j Tfi povidky v jedne knizce od Karla
j Cervenky. Posleme viechny tfi po-
vidky do kterekoliv cash Spojenych J
Statu vypUcene T
j za 35ct. j
ODVARKA BROS.. Clarkson atbr
Tento pekny saci stroj
upSne zdarmai
veku a tu mnobdv zapominame na
Zhotnvene liraeky. jako zeleznice. nage liasTnz(M1i a ka51e -jako j 0.
i.i- -ii'
panuu-y ar.i. .i-snu i-ejen .irane. a- treni nasicb bolavycb udu. kteiv
le poskytu.ii' i detske fantasii ma-, v leteell p0stupnejsicb cini nas sa
lo latky. Deti se jicb br0 uasv-. K-mi. AbvHiom hx-M cilm'i.i; v,.
ueinili domorodce pestovati jabl- y,;-iiwk muze byli zmafen jedine
ka a z jibozapadni Evropy ny-
! nejsi Francie toto pestovani
I jablek zaby rozsi'filo se po celem Xai-Qdnim cesky-i ovocem jest
Mvsn;.enim l)rosl-:voiie do jhie nz
r,ersl.;t' pudv.
alo Bill za snlzsni
Romin Buff
a svazKu y
17 t
95 tun. Veliky blavni motor neda
se uvesti v pobyb poubym zatoee
liim klikou jako n automobilfi :
spousti se stlacenym vzducbem.
K toinu slouzi pomocny motor o
250 konskveb sikicb. Ten vtlaeuje
vzducb donadrzek. az do 50 atmo- j m" ,M m ",smu vesiKa. neno tez ;cariatua zvaua
sfer a tim se potom spousti blavni, Do POji-nych Statu zanesh pe- tak ;,o Karlu Ctv,,('mi -Ott-i vla
motor. Eoziizdeinlokomotivvstla stoV5'lli J1,lt,k l,rvm po nPmz jost dSdicTvim. i da-
cenvm vzducbem trva tak dloubo. j PnV' Mon'' b"1' s:'x,'"" mt ostro v - tonto kvA h (1',v'
az nabude rycblosti asi 10 kilome-j -
.i0i io li -! iiii-i f r -i,jcf oci 1 net ! H-fc flERStZ
klusem jedoucicb koni. Pot9in se
lived ou v einnost pracovni ventily i?
blaviiibo stroje a jiripousti borla-
Vina, nacez motor ryeble dosabne
sve nejvetsi sily a lokomotiva ry
cblosti. Iotor dela as 300 obra
tek za niinutu a udiH pri torn vla
ku tazenemu po vodorovm plose
rycblost okolo 100 kilometru za
hodbm. ab muze praovati mno
bem rycbleji a dosabnouti az ISO
kilometru. Uzasna tato rycblost z
obledu na bezpecnost trati je o
vsem iiepripustna. Slabou stran
kou motoru jest jebo jiousteni. ae-
koliv ani toto iiecini neprekona
telnycb obtizi.
Nova lokomotiva je provedena
ve vsecb svycb eastecb co nejpee
liveji. Stavely ji dve velke. sve
tozname tovarny: svycarska Sul
zerova ve Wintertburu. ktera do
dala motory s prislusenstvim a
Borsgiova v Berline. jez zbudova
la vozidlo. Ackoliv motor spaluje
tak malo borlaviny, neni pobon
lokomotivy sam o sobe lacinejsi,
ponevadz borlaviny tekute jsou
drazsi. Prednost jebo spociva
vzdycky blavne na vybodacb vyse
uvedenych.
ti. nebo je znici. clitejice vniknou
ti do mechanismu. Take budiz zde
reeeiio. ze cato .jeina.ii rodice ne-
sj)ravne. Kupu.pce detem drane
umeleeke brackv. .MhoIumu delsi
bo zaiiben nacbitzi dite na jednn
duebe a lacine bracce. Take se ne
ma da vat i detem vseeko. cebo si
ireji. Zvykaji si tim j'z zaby o;l
rik;'ini a prijiravuji se tak pro na
stavajici tezk.v zivot. Ze zpusobu.
jak si deti pri lire poeinaji. mo
bou rodiee nebo vycbovatele po
ouditi jejieb teiesnou' a dusevni
scbopnost. coz ma velikou ceuu
prn prist! volbu zametnani.
ilifi
Rozhodli jsme se po urcitou do-
star&im veku. musime nasi krev dr
zeti v uplnem poradku a sice y.
vanim bobate pripravy Scotts E-
51 1 mulsion jez poziva se jako potra-
7 w I
va. I'drzi vas v normalnim posta-
veni. a tim jedine se vyvarnjete bu davati nasim ctenafum uplne
'nemoci. Zadnv lib v Seottove pri- zctarma peKne X'R sici stro-
! prave. -l Je ktere se prodavaji po $65.00.
Keotr & l;owne. Dloomefield. X. J. . l tue ""' pieveucui u
vaseiio obeliodnika. zdahz tento
drub Mcieb stroju prodavi.)
Stroje tyto jsou zarucene na pet
Tar!-
7
?da-.lo 1!oubo ( butnym udrzi
!i!c kdyz je radne jU'obneteme a
r.dy proste osolime a vtlaeime do
dobfc polevanelio kameiiebo brn-
ce tak. abv nikde nezustaiv um-'i
Maine velkou .nobu pravycb ! Y0 proti rozbitij obnij tornddU)
evropskyeb tarok. ktoryi-h jsme blesku a vodg Zdaliz by jste
si obstprnli zasr.l);, prel valkou. a si ifif1(m txrutn ,.trn:?. f?Tl,
j 1, -X--
sif.(. videnskycb ' ' a neineekyeb. '
; kamkoliv za nasledu-
r.n si erne
jii-J i-imiv
Vid
C:lSi
za
1.40
ne-
nu-r-ke za &1.25. Adresujte:
Odvarka Bros.. Clarkson. Xeb I
ne zdanna, o dalsi podrobnosti
piste na adressu:
ODVARKA BROS.,
Clarkson, Nebraska.
n;u!ni'-inl-""t-ln rr-,)1 : .-i
Uci) ucil U-. UcJ Uiuc
7
flic
!1 !
Dopisujte do tohoto listu. ci
nf me jej tim zabavriejsim.
EuffaiO Bill vypravivje sva dobrodruzstvi ! Kdyz pied nejakou dobou rozletla se tiskem
ameriekym zprava. ze Buffalo Bill dice vypraovati sve zkusenosti a sva dobrodruzstvi,
vzbutiiia tato zvest nesmirnou sensaci. Cela Amerik.i s velkou dycbtiiosti oeekavala tuto u
flalost: bylte to nejoblibenejsl narodni brdina Spoj. Statu, jenz bodlal psati sve pribody.
A skutecne: Buffalo Bill vypravoval sva dobrodruzstvi na divokem zapade! Jeden z je
ho daxnyib. vernyeb soudrubu toto vypravovani napsal. Mluvi svou samorostlou branicae
kou reci. ktera v ceskem pfekladu je co mozna verne zacbovana. Xikdy pred tim nebyla
zi'idua kniba prijata s takovym nadsenim. Ye Spojenycb Statecb severoamerickyeb. nema
byti jedine domaenosti bez Buffalo-Billovych )ovilek. A veru. byl-li kd.y clovek, ktery mold
vyliciti tolik zajimavebo. skutecne zazitebo. pravdivebo. pak je to zajiste slavny bojovnik
divokebo zapadu. muz. ktery ve vice nez sto bitvach dovedl pfekonati Indiany svou ducba
pritomnosti. udatnosti i lvi silou. muz, ktery v celem civilisovanem svete jiz davno je znam
jako mistr stfelby a nejobratnejsi jezdec na koni, pak je to BUFFALO BILL, narodni hrdi
na americky, chlouba Spojenych Statu. A co dodava Buffalo-Billovym pametem tak nevy
rovnatelnebo puvabu? Pfede vsmi jistota, ze tyto povidky, pine napjeti a nepfedvidanycb
obratu, lici skutecne zazite udalosti, potom vsak i postava samebo brdiny. kterebo pfatele
stejne miluji jako se bo nepfatele boji, kterebo jestc zadne oko lidske nevidelo. abv se byl
v nebezpeci trasl. ale ktery sam v boji je plnslechetnosti. takze bo lze prirovnati jen ke lvu.
jenz si dobre vedom sve sily, avsak nikdy ji zneuziva. Vydali jsme tento spis v iiblednycb
svazcicb. Kazdy svazek jest sam o sobe ukoncen a cit-i 70 strauek. Nase sbirka sklada se z
nasledujicicb svazku : Odrodilec Kenten King. El Ramon, loupeznik od Ria Grande.
Mexikan Malo, knize hor. El Sol, postrach stepi. Krasna lovkyne z Perchida. Stra
sidlo na stepi. Iron Arm, duch pralesa. Bucksin, stary veteran. Rekyne z Yellow
Valleye. Magda, dcera pateho pluku. Jedovaty Had Cheyennu. William Frederick,
zahadny zved. Vojensti sbehove. Rota stepnich Vlku. Bitva na fece Sacramento.
Prodejni cena jednoho svazku jest 25c. a cele teto sbirky $3.75.
an.
!3fU
an.
r-r i
0JC
3T.'
Odvarka Bros., Clarkson, Nebr.
Hied am
jedoatsiofl
Freinie c. 2. Sacky na maso,
z tekeho kujnebo ocele. G palcii
dlouhc muuo ruKojete. RukojeU je
dobre spraeovana z tvrtlebo dfe-
va. ') pal. dlouba. Jest to dobry se-
kacek. kterv bv nemel scbazeti v t
zadne kucbyni.' Tuto premii po- Ve VSeCBl CBSZl SpOje
skvtujeme nasim celorocnim pfed- , o -, , ,
planteinm nc zasilkou za dopJatek UVCh StatlS- AgltOVaH!
15 centti. v .....
pro casopss sake jest
tento, je snadrse. -Ozversa
Zapade jest
jediny cesky tydennik
v Afiierice, ktery pri
nasi velke mozstvi
zprav, cSanku a roma
nu za pouhy $laQ0 roc-
ne. HIaste se kde do
sud nemame zastup
ce. Piste si o dalsi po
drobnosti na vydava-telstvo.
HI A A v v a2dem okrsku
80aniie-dvT1;aby?ro
wuuiu davah farmerum
nejlepsi a vzdy osvedceny
"NICITEL"
skrkavek u prasat
Jest velmi snadno vydelati
peknou sumu penez a ziskati si
mnobo pratel mezi sousedy.
kteri pestuji prasata. Skr
kavky jsou tim nejvetsim hu
bitelem prasat. ''Nicitel" jest
jisty a jednoducby lek, velmi
snadny k upotrebeni, a pfme
se Vain vzdy dobry vydelek.
Cena pripravenebo leku jest
$1.00. Piste si o dalsi podmin
ky. rfizete psati cesky aneb
anglickv.
BOBISUD'S
Retail & Manufacturing
PHARMACY
DODGE, NEBRASKA
oil
Zaslete nam jmena vasich sou
sedti a mi jim zasleme cislo toho-
I to casopisu na ukazku.