Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 30, 1916, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kolik je hvezd?
Tezka otazka pro hvezdafe!
Ackoliv obtiz neni zrovna tarn,
kde sehhda. Xeni v poctu. Jsouf
dvoje telesa v prostoru svetovem.
svetla a temna. Temna nelze vide
ti. Co nelze videti nelze poeitati.
Zbyvaji svetla telesa skutecne to
hvezdy. Pouhym okem mozno ro
zeznati jiste stupne svetla. Od nej
skvelejsich do nejmene zilfivyeh
deli se zlate life by na obloze vdne
jsou nejjasnejsi. Pnimerem roze
zriava oko na obloze obou polo
kouli vseho asi 5000 hvezd vsech
velikosti. Dalekohledem mozno ob
jeviti mensi a mensi. A ukol postu
pern jest cim dale trudnejsi. Oko
znenahla unavuje. pfestava roze
znavat, odhadovat stupne svitivo
sti a tfidy velikosti. Tim spfiso
bem do posledni doby dohadali se
pozorovatele poctu hvezd jaksi ro
zdelenych, az do devate az desate
tfidy. Az novejsi dobou poskytl
svetlopis novou, bezpecnejsi po
mucku. Hvezdaf oehotnik. Franklin-Adams,
sestavil si zvlastni pfi
stroj. Podafilo se mu trvalejsim
vystavem svetlopisnych desk za
chytit obraz hvezdnateho nebe az
k telesum asi dvacate tfidy veli
kosti. Vic nez kam mohl nejmohut
nejsi dalekohled dostihnouti. svet
lopisna deska ma schopnost slmsti
ti svetelne vrazy a tim pfiblizit
ostatnieh denniku zvysena. a to az
do te doby. nez zae nastanou
normalni pomery. nacez budou za
se zavedeny ceny dosavadni. Yy
davani listn v dobe ny nejsi krise
spojeno jest se ztratou.?' Tak
pisi nejvetsi ceske denniky v Ame
riee. My branime se co mozno
nejvice abyehom se nemuseli cho
piti prostfedku zdrazeni jako pra
ve eini easopisy jine a jak ozna
muje "Hlasatel'. zdrazuje pfed-
platne v Chicajru na .$7.00 roc-ne a
take na venek zdrazeno pfedplat
ne na $5.50. Povazime-li ze vyda
vatele tak velkych casopisu jsou
proti nam obfi. co se pfijmu a ka
pitalu tyee. pak zajiste kazdy uz
na ze neni nam do smiehu. Take
jinak' chti ruzne easopisy zabra
niti katastrofe a to tim, ze jiz ca
sopis o hodne zmensili jako na
pfiklad Svornost a jeden dennik
zapadni s pfedplatnym .$4.50 po
nejvice vychazi pouze o 4 stran
kach. A proto neeht' mnozi nemy
sli sobe, ze mame snad na ruzich
ustlano.
Minuly tyden byla vyvolana u
distriktniho soudu zaloba, ktera
zadana byla Emilem Petrem a Si
las G. Allenem proti F. C. Shulzo
vi a Franku Kolafovi pro nevyma
zani dvou not v obnosu $1.G00 a
zaroven v zalobe se zad.i od jme-
maze a svatebni obfady vykonal vansky hfbitov u Clarkson. Po- stal kdesi na dvofe v Nye Sehnei-
Vlp. Vranek. Pan Votava jest ; bi'obnickou praci obstarava po- der dfevoskladn. bylo nutno potah
veiice znamym eeskym pr4vnikem ' hrobnik Ad. Bukaeek. Pozusta- dov'sti na jmeuovane misto. John
v Omaze a mezi Cechy velmi obli- lvm pi"ojevujeme nasi hlubokou Zrust vzal potah siim (par mul) a
ben. Nevesta jest deerou vazenych soustrast a zesnnlemu pfejeme vedl je kdezto Belina kraeel opo-
manzelu Anton Dusatkovych by- klidneho oelpocinku. dal za nim. Proti jel automobilr
dlieieh zde v Clarkson. Dlouhy ! V pondeli v S hodin vecer stala kteremu se Zrust vj-hnul. ale kte-
novanych dvou nahrada $500.00. j eas vyueovala zde skolu a take je- so zase "ehoda zavinena auto- ry nest'astne zasahl Belinu. Auto
Cely pripad vsak bude projednan den rok vyueovala skolu eeskou. ' mobilem. Jen ze pri eele te veei mobil vsak nezastavil a neztenee-
V zajmu sokolskych zavodu.
Emil Folda z Clarkson. Frank J.
Prucha. J. "V. Koza a Rud. Dopita
z naseho mesta vykonali v ponde
li okruzni reklamni cestu v zajmii
Zavodu Zapadni Zupy Sokolske,
ktere se odbyvati budou v Howells
ve dnech lho, 2ho a 3ho zari. Tito
Dostfehu i mene iasne. Celkem zho
tovil tento hvezdaf 206 desek. jez j'nenovaiii byli v pondeli v Rogers
po srarti jeho bvlv odevzdanv orseBluffs. Liinvood. Abie Brun
ereen Wiehske hvezdarne. Tarn se1"0' Canard. Prague a snad i jm-
jali na nich hvezdafi Chapman a ! ZAv0(1-v slibl,-il' h vo,kolp" !
Melotte provadeti cetbu. Za dve neh ll tlnesnilio dne jest
leta pfepoeitano tficet obrazu z P'iS" 200 okolu evuMeieh a
neiruzneisich konein nebeska. A inimo toho ninoho a 8011(1
vzrust velikosti byl vsude tak rov cfl- finovnici zupy v Omaze, br.
nomerny, ze mozno docilene vy- s,mon Rokflsok. starosta : J. J.
sledky prohlasiti za vseobecnv a 1 Iik iednatel a Fr. Kopeeky. na-
nokusiti se odhadnonti iaksi uhrn lnik- v.vdah k vodflm toto pro-
nv pocet nebeskveh hvezd. Kdvbv . volam': Js0liee si v5domi llovi
az IS. zari j)fed soudeem Thoma
sem. Patnactilety syn manzelu Josef
Laudovyeh, Josef, pfisel k vazne
mu poraneni na farme Jos. V. Po
danyho. kde byl zamestnan. Zra
nen byl pfi sekani sena kdyz totiz
chtel ze senovky nejakou travu
vycistit kone "trhli" a Josef po
fezan byl na nekolika misteeh,
hlavne vsak na prave noze. Ihned
byl povolan Dr. Zoerb, ktery ra
neneho osetfil.
Gasolin, ktery jiz po delsi dobu
stoupal v cene a zustal stati ve vy
soke ceng "spadl" o jeden cent
ku poteseni automobilistu. Stalo
se to asi tim, ze pani od Standard
Oil Co. si jejich "srajtofle" jak
se patfi naplnili a jak se fika si
"pomohli" a nam od par dollaru
odpomohli. Take v torn muze asi
miti ucinek vladni vvsetfovani,
skrze ktere "pani" asi byli za
kfiknuti aby "nekradli" tak raoc,
a proto snad se usnesli tito vydfi
duchove okradat pomaleji. Budou
tedy okradat o 1 cent la cine ji.
V patek vstoupili ve stav man-
Pravnik Tenopir byl pfi svatbe iost uejchoulostivejsi. ze se nevi nou prudkosti jel dal. Jak "Dr.
mladencem a slecna Ida Dusatko-' komu automobil nalezel. ktery no- Zoerb zjistil, bylo Belinovi rozsti
va, sestra nevesty byla druzickou. stesti zavinil a pfi kterem zle zra- peno nekolik zeber a na nohou byl
jakoz i slecna Klara Janouchova z en byl Anton Belina. Vee stala silng odfen. Xejhorsi pfi torn jestr
Lincoln. Novomanzele Votavo
vi po oddavkach odejeli na sva
tebni cestu do statu Minnesoty.
Mezi ty ktefi novomanzelum bla
hopfali, fadime se i my a pfejeme
jim dlouheho a neskonale st'astne
ho ziti.
V utery rano zemfel v Omaze v
nemocniei Josef Kubik ktery byl
zde a v okoli nasem dobfe znamy.
Svoji pfimou povahou ziskal si
mnoho pratel. Mel vzdy za zasa
du co na srdci to na jazyku. u
pfimnym byl v kazdem ohledu.
Byl to hodny muz a zajiste kazdy
kdo jej znal fekne si skoda jest
ho. Josef Kubik jest bratrem
zdejsiho bai;vife Franka Kubika.
Zesnuly narozen byl v Borovnici
v Cechach a star byl 55 roku. Y A
7nerice dlel po 12 roku. Smrt jeho
pfiVodena byla jakymsi zaludec
nim neduhem kterym trpel jiz po
delsi cas. Zesnuly patfi k fadu
Jaroslav Vrehliekv Z. c. B. J. ve
se nasledovne. Toho dne Belina x.e nevi se ei to automobil byl.
koupil si od Bukacka a Zrusta no- Bud 'me proto pozorni pfi elvuzi
vy vuz. ktery jeste toho veeera po cestach pfed divokymi auto
chtel si dovezti domu. Jelikoz vuz mobilistv.
EBRA5KA
XylNCOIvN,
mi5,6I0.D16
World!? best Live 5tock, Agriculture,
Horticulture and Domestic Exhibits.
-Exjys Camp Better Batoies
AutomomecinMon3cpt4
Horce Racing on 5,0,7,6
zelsky pravnik J. T. Votava se Stanton okresu. Zanechava zde
sleenou Aloisi Dusatkovou. Odda- bratra Franka. Pohfeb odbyvan ,
ni byli v katolieki'm kostele v O- jest dues ve ctvrtek na C'esko-Slo-'
1 1, it
HA.
Ruth LawAviatrix
DAY ATsTD NIGHT FLIOHT3
SEVEN RANDS
Qrand QperaQpmpsLiiy
WJDOTLLB
bhnnle Jonc Expoaition
111-
vzrflst svetla byl vsude stejny, byl .
by v kazde tfide trojnasobny po-
nosti nasi, ulozenou nam zaklada-
teli Sokolstva. svolavame Vas na
-i -i r o r i m n 1.. TT ,11
cet nfedchozi tfidv. Ten nomer ' mi.v l - 7Mn "u
plati o hvezdach iasnvch. V torn Xeb" k dmn zupnim. abyste
pfipade byl by pocet jich nekone- "kzali naSl -ejnosti, jak dalece
cnf. Zatim vsak se ukazalo ze to- -iste v.vsP?li a Jak .v51pnka soko!
hoto vzrustu rvchle ubyva. U tfi-: ska v oblastl liasi Postnpujo. o
dy 14 jest pocet ne troj ale jen ka?'te" k vytrvalosti. k mravnos
dvojnasobny. - Maji-li hvezdafi fi 1 k telesnenm iovzneseni jsto
pravdu tedy vsech hvezd bv bvlo ' tihli- 3S0l,ce 2,veni pskonal" las"
dohromadv na puldruhe miliardv ! ko k vmu feskemn. ukazte
a to jest velmi modem! cislo. Vi- i skutk-v SY'nu' -lste Pslsk.v
me tedy z tohoto ze Ize na miliar-' l,aroda- "epadne. am kdyz
dy poeitati nejen lide a penize ale " katfUl6 .ipho "ejkrasnejsi haluze z
take ale i hvezdy. nenu usekali a jenz vytrva i ny-
ni, kdyz hrozi mu zahuba znovu.
Odev chorvch na sfdee nema Koy.vaziYi siky sokolske doma a
byti ani pfilis teplv ani chladnv Proto tlr2m? se tim sllngJ1 zde'
a nesmi byti na zavadu dychani.
kde svoboda nam zarucen::.
Usnerovani tela snerovackou, uz- a "ka?'te- e jste hodnymi
ke sukne, tesne podvazky, male
"boty, to vse jest n zavadu cho
rym na srdce. nebof stizeny obeli
krve jest jim na zavadu.
Zase k te krisi v novinafstvi.
Pfed nekolik dny pfisel do na
seho zavodu jisty obcan, ktery
po dobu 6 roku dluzil na noviny
a mezi feci'se vyjadfil. ze s tim
zdrazovanim pry to vypada jako
ze moc zebrame a ze to pry take
jini povidaji. Kdyz obean onen o
desel, posta nam pfinesla ruzne
easopisy jako kazdodenne. Otevf e
me jeden a tu vidime oznameni
podnazvem: "Ctenemu obecen
stvu!" Pfikladne "Hlasatel" pise
mezi jim'm ve svem oznameni:
"Touto tisni nejsme postizeni je
nom m nybrz Amerika cela. Te
like anglicke listy, ktere uzaviraji
kontrakty na papir na dlouhou
dobu, maji jeste vyhody. ale take
na n dojde. az jim kontrakt vy
prsi. Listy ceske a vsecky jine
mensi, jsou na torn MNOHEM
hufe. Jsou odkazany jenom na to.
co zbude, kdyz se vyhovi potfe
bam tiskaren velikych.' Z teeh
to slov vyzniva velka pravda. ne
bot my sami nejlepe citime tuto
krisi, nebot" v normalnich dobaeh
jest nam nutno velke sebezapfeni.
cozpak nyni v nanejvyse kritie
kych dobach? Casopis ''Svor
nost" pfinasi nyni etenafum o-
znameni pod timto zahlavim :
"Nasledkem neslychane drahoty
tiskafskych potfeb. vydavatele
ceskych casopisu jsou kritickvmi
pomery nuceni bud' zastaviti dal
si vydavani nebo zvysiti pfedplat
ne. iCena "Svornostijrjakoi i
odkazu Fuegnera a Tyrse! Za
jiste. ze na tyto dny cele nase si
roke vukoli co mozno v nejvetsim
poctu se sueastni toho sletu So
kolskeho. Zadny nezustan doma,
nebot' jsou tyto dny lho, 2ho a 3ho
pro tento nas cesky kraj prave
tak jako svatky. Howellsti neza
pomenou na nie co bychom mohli
postradati. Test jim budiz za jich
pfieineni.
Drobna kronika od Clarkson.
(podava P. T.)
Pani Sylvie Jindrova zadala z,'
lobu u distriktniho soudu o roz
vod od manzela Emila. a jako
podstatnou pficinu udava hrube s
ni zaehazeni. Zalobkyne v zalobe
uvadi, ze Emil si stoji v majetko
vyeh pomereeh skvele, ze totiz ma
na $15,000 jineni a z toho duvodu
zada pfifknuti ji jiste castky. Ob
zalovany bydli na sve farme pobli
ze Schuyler a jeho manzelka. za
lobkyne. pfitomnou dobou dli u
svych rodieu. manzelu Jo. P;'y
manovyeh. severne od Clarkson.
Drub a zaloba. ktera byla zada
na u distriktniho soudu jest Shult
zova proti Luklovi. Pfed jistym
casern pronajal Schultz obydli o-'
Johna Lukla a tento pfed cae'x
dal mu vypoved" z bytu z neja
kyeh pficin. Schulz vsak se vyste
hovati nechtel a proto vec dostala
se jjfed ryehtafe Koubinka zde v
Clarkson a tento rozhodnul ve pro
;pech Lukla. Nyni zazaloval Jos.
Schulz Lukla u distriktniho
du a zada nahradu $15.06J, ucbof
pry byl timto poskozen na zdravi
a take finanene. Soud projednarj
bude pfisti mesic pfed soudeem
Thomasem. . - -
NEBRASKA
PROSPERITY LEAGUE
A Statewide. Nonpartisan
Orzanization of Taxpayers
VICE-PRESIDENTS
WESLEY l. ADKINS
OUTH OMAHA
JOHN ALBERTSON
MERCHANT, PCNDE
DR. C. C. ALLISON
UHSEOH
GEORGE ANTIL
INVESTMENTS. BLAIR
Z. M. BAIRO
HARTINCTON
J. L. BAKER
MANUFACTURE II
J. W. BENDER
FARMER. HUMPHREY
ALFRED BRATT
INVESTMraf. GENOA
CHAS. H. BROWW
REAL ESTATE lh-U"MENT
W. J. BURGESS
INVESTMENTS
HARRY V BURKLEY
PRINTER
W. M. BUSHMAN
STORAGE
ALBERT CAH
M.ur ACTURIR
LOUIS S. DEE19
STOCKMAN. KEARNEY
E. M. FAIRFIELD
REAL ESTATE INVESTMENTS
JOHN N. FRENZER
REAL ESTATE INVESTMENTS
DR. R. GILMORE
PHYSICIAN AND SUR6EOM
T. V. GOLDEN
CAPITALIST. O'NEILL
FERDINAND HAARMANN
MANUFACTURER
J. J. HANIGHEN
CONTRACTOR
FRED D. HUNKER
ATTORNEY. WEST POINT
FRANK B. JOHNSON
OMAHA PRINTINO CO.
C. J. KARBACH
INVESTMENTS
HON. J. T. KEELEY
VALENTINE
P. J. KELLY
MERCHANT. NIOBRARA
CRANK B. KENNARD
CAPITALIST
;acob KLEIN
MERCHANT. BEATRICE
BUD LATTA
RANCH OWNER. TEKAMAH
E. M. F. LEFLANO
CAPITALIST
G. W. MEGEATH
COAL OPERATOR
JOHN A. MOHRIACMER
INVESTMENTS. VKtMORK
SOPHUS F. NEBLE
PUBLISHER
FRANK A. N1MS
irriHIO FASHtl. FALLS CUT
J. J. NOVAK
BANKER. WILBER
J. J. OXONNOR
ATTORNEY
GEORGE PARR
MERCHANT. NEBRASKA CITY
HON. WATSON L. PURDY
LAND OWNER. MADISON
THEODORE REIMERS
STOCKMAN. FULLERTON
CARL ROHDE
ETIKEO FARMER. COLUHIUf
JOHN G. ROSICKY
PUBLISHER
J. C. ROTH
INVESTOR FREMONT
JOHN SCHINDLER
STANTON
W H. SCHMOLLER
JOBBER
THEODORE H SERK
STOCKMAN. NCLISH
9. E. SHUKERT
MANUFACTURER
HARRY E. SIM AN
WINSICI
PAUL F. SKINNER
MANUFACTURER
A. F. SMITH
JOBBER
K. A. SPIESBERGER
WHOLESALER
HON. P. F. STAFFORD
NORFOLK
WILLIAM STORK
INVESTMENTS. ARLINGTON
ROBERT C. ETREH LOW
CONTRACTOR
GEORGE B. TYLER
INVESTMENTS. HASTINGS
A. J VIERLING
pres. paxton s vierling
Iron works
theodore widaman
stock buyer. aurora
C. B. WILLEY
ATTORNEY. RANDOLPH
S. N. WOLBACH
MERCHANT. GRAND ISLAND
R. M. WOLCOTT
MERCHANT. CENTRAL CITY
HON. OTTO ZUCLOW
MAYOR. SCHUYLER
I
Zmensuje prohibice
zlocinv?
Slib
Zastanci statni PROHIBICE predpovidaji, ze bude mene zlocincu v
trestnici a mene hochu a devcat v polepsoviicih a industrialnich nsta
vech, kdyz lid statu Nebrasky vyliladi mistiii libovuli, zakon vysoke li- '
cence a pfijme statni PROHIBICI.
Podivejme se na vysledky v Kansasu, kde po 35 roku trva PEOHI- A
BICE, a jake jsou vysledlr za 35 roku mistni libovule v Nebrasce.
Skutecny vysledek
ODSOUZENI CHOVANCI 1. RlJNA 1915. "jP
KANSAS NEBRASKA!
Trestnice 830 326
Polensovna 330 2adni
Industrialm ustav pro hocby 64 199
Industrialni ustav pro divky 154 99
Celkem 1,578 624
(Pfedchazejici je iiplny seznam staTnich rn'-tr veh a no'": t';icich
iictmni v nhnii cttppli "i;lipp ismi 11 fed ni. Xeln-iicL-ji nema nolei)sovinT.
Chovanei vladniho vezeni nejsou v tomto zapocitani). 'kjl
Vydani pro poplatniky
Cislice pro Kansas, na
zajici se na strankach
26. 54, 84 a 100 prve KANSAS, dani vyse jmenovanych ustavu
SX-stiUni - rok 1914 5457'89978
Cislice pro Nebrasku NEBRASKA, vydani vyse jmenovanych usta- f
iialezti ji se na strance rok igu $279,418.80
( pololetm zpravy vy
boru komise na statni
ustavy.
uAlley Joint" v Kansas
Dozorce kansaske trestnice J. K. Codding praT-i, ze "LITTLE ALLEY
JOINT" (doupata v ulickach) kansaskych mest tvofi zlocince,
Vyslouziv v trestnici Ihutu tfi Ivt a deviri mesn-u ipnimerna to 'huta .
kan'sasky hoch, ktery se provinil. vychi.zi z lol.o ustavu pel pa-'o!o i.
Ocisten, disciplinovan. pole)sen. neehava za sebou zdi tresnice a vraci
se do rodneho domova mesta. jez dovolilo. aby vyskolil se v zlocinu.
Shledava. ze jeho rodne mesto, jez jej zkazilo, nie se nenanravilo. Je
v nem to stejne male doupe v ulicce, to stejne shromazdistr- muzu a
lioehu. ktefi noe co noc pfic-hai. aby hrali poker a craps, aby karbani-
li. Xejakou dobu tomu odolava. ale moc niciveho boje v rodni mes-
te jej pfemaha. Upada vice a vice, az jednoho rana probouzi s- z liyfeni
a shledava. ze pfestoupil parolu. " ....
(Vizte ufedni zpravu kansaske konfeivnce dobroeimiosti a poi'sovam.
odbyvane v listopadu 1HK). stranka 4o.
Toto jsou pomery, jez obklopuji muze a hochy v Kansasu. Jest iedy ku
podivu, ze trestanecke a polepsovatu ustavy v Kansasu chovaji dva a pulKiate
tolik lidi, jako podobne ustavy v Nebrasce?
The Nebraska Prosperity League
OPPOSED TO STATE PROHIBITION. IN FAVOR OF LOCAL OPTION, HICH LICENSE
President, L. F. CROFOOT Treasurer, W. J. COAD Secretary, J. B. HAYNES
Send for oir literature, OMAHA, NEB.
I