Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 23, 1916, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    RUZIIG Zpravy. jv rok" 1917 a novy "Wl ve fra-
J ku" slozi svoji uredni pnsahu te-
Nektere zapadni staty poskytuji prve kratce po poledni due 5. bre
zenam pravo voliti presidenta a' za 1917 zapocne ufadovati. IT
ponevadz kandidat Hughes se redni termin nynejsiho presidenta
prohlasil pro statni ustavni do- vyprsi vsak uz o polednach dne
datek, bude tam v jeho pro- 4. bivzna 1917 A i kdyby byl zvo
spech agitovano mezi sufrazet-! k" Hughes, mold by svoji uredni
kami. prisalm sloziti toprve o polednach
Zenske politikarky odbvvaly jiz , dne 5. bfezna. Ve zeela podobnem
pfed kratkym casern sehiizi v Co- i padu nachazi se i mistopresident.
loradu a odporaCily Hugliesa. po- ktrey bo proto zastupovati nemu-
nevadz projevil souhlas s dodat- ze.
kern k ustave Spojenyeli Statu : Presidentsky urad vsak na dobu
cimz by se ovsem zenamdostalo na od poledne 4. brezna do poledne
jednou vseobeenebo hlasovaemo 5 brezna neosin, nybrz pripadne
prava. Presient Wilson neni pro statnimu tajemniku. jenz bude za
dodatek, nybrz odporueuje aby konitym presidentem na tak dlou
kazdy jednotlivy stat o otazce roz bo. dokud pristi president nebude
hodoval a sam take v New Jersey '
hlasoval pro statni dodatek. Jaky ,
vliv to bude miti na volbu, nelze '
predvidati avsak jisto jest, ze ani '
mezi sufrazetkami nepanuje v o
hledu torn zadna jednomyslnost
Jedni jsou pro ustavni dodatek i
kdezto jine vefi. ze v jednotlivych j
statech da se uspech rychleji do-
cfliti, avsak na to se mozno spole
hati, ze dodatek k federalni usta
ve nebude pf jat i kdyby se stal p.
Hughes presidentem. 0 takovyeh
muze rozhodovati kongres a k od
porueeni dodatku k legislatiiram
jest zapotfebi dvoutf etinove vetsi
iiy obou domu a tu nebudou miti
v pristim kongresu ani demokrati
ani republikani a proto navrli ne-
muze byti pfijat, stane-li se zen-'jei
ke hlasovaci pravo jednou z dule-
4
zitych otazek letosni kampane.
Kdyz Nemecko posila armadu na hodinovym presidentem bude die
obranu Terstu, cini tak jen ze ' 'ona ze dne 19 ledna 1886 imin
strarhu e Rakousko iest unlne str valky, anebo eventuelne ten
vysfleno a naleza se na pokraji
zkazy.
Jest jisto ze poslani nemecke po
moei proti Italii uryehli propuknu
ti valky mezi Nemeckem a Italii.
jez tak dlouho bylo obema zeme-
jni odkladano. Kdyby mohlo Ne-j
mecko zvetsiti jeste svou moc a do f
byvati dalsieh uspechu, jiste by
mu nezalezelo na torn, zda jest se domnivali. ze jsou cnranem
take s Italii ve valee. Nemecku to ' pfed vetrnou smrsti nasledkem
spusohilo jiz dost nesnazi, kdyz sveho polozeni pf i f ece. Tornada
niusilo pomahati Rakousku na ha- ( mohla postihnouti jina mesta, ale
licske fronte, kde jeho pf ispeni j vyvolila si prave jejich. Lide v
bylo logicke a pomerne snadne.. Chieagu domnivaji se take, ze ve
Ale pomoe na fronte italske muze like jezero je ehrani pfed torna
Nemecko riskvati jedine tehdy. dem Domnivaji se ze vody ode
kdyz hrzi skutecne zkazonosne ne- ( zenou hroziva mraena a nicive ve
bezpeci, jez by bylo osudne obema ' try. Neni vsak podkladu pro tuto
centralism fiiim. Neni pochyby ze domenku. Cyklony a tornado mo
pad Terstu byl by pro cernozlu- hou postihnouti Chicago jako jina
ton monarchii by! by tezkou ra-; mesta a ve skutecnosti Chicago
nou a mel by za nasledek silnou melo jiz svoji zkusenost s cyklo
demoralisaci rakouskych sil. Ze neni.
stanoviska strategickeho by doby j Dne 6. kvetna roku 1876 trych
ti Terstu znamenalo pro Italii o- tyfovity mrak obevil se na jiho
hrozeni cele namofni moei rakou- zapade a iizasnou rychlosti hnal
ske. Terst jest branou istrijskeho se pfes mesto. Vetma smrst' teh
poloostrova, na jehoz jiznim konci j dy znicila ma jetku v cene 250.000
lezi rakouska namofni zakladno. dollani. Tehdy L'liicago neiniu
vleenv nfistav Pola. kde se tez.tak velikym a vystavnym mestem
naleza polni arsenal. Po padu Ter
stu bude se asi italske tazeni brati
dvema smery : Na jihu se bude Ita
lum jednati o bsazeni cele Istrie.
kdezto na sever bude cilem ital
ske offensivy Lublan. Ze se Neinci
rozhodli poslati pomoc k Terstu.
jest jen dalsim dukazem. ze Ra
kousku jest zle na vsech stranaeh
a ze ani na jedne fronte neni scha
trala rise s to se uhajiti. Nebyla
vubec nikdy schopna k nicemu a
ztratila jiz davno pravo na existen
ci.
Kdo bude pfistim presidentem
Spojenych Statu?
Bylo objeveno ze nasim presi
dentem pfiste nebude ani Wood
roow Wilson ani Hughes nybrz ny
nejsi statni tajemnik Robert Lan
sing, ovsem jen v torn pfipade. bu
de-li svuj nynejsi ufad zastavati
az do vyprseni prvniho president
skeho terminu pane Wilsonova.
avsak jeho presidentska slava bu
de trvati jen jeden den
Yee ma se takto :
Ctvrty bfezen 1917. kdy do pre
sidentskeho ufadu bude uveden
bud' pan Hughes nebo kdy bude
se konati dmha inaugurace pane
Wilsonova podle toho ktery bu
de z nich letos v listopadu zvolen.
pfipadne na n?deli, a ackoliv ji ne
zakazuje zadny zakon, pfece inau
gurace dosud v nedeli konana ne
byla, a nebude zajiste konana ani J
vzat pod prisabu. Jak asi William
Bryan litnje. ze se vzdal uradu ta
jemnika ! Mold by t i presidentem
Spojenyeli Statu, ovsem jen na
ieden den. ale byl by do de.pn pri
feel jako 29. president velike seve-
roamericke repubhky ! A ni ice
ho asi mrzi, ze si to zlcazil sam.
Nikdo si vsak nemysh ze icnto
kratky uredni termin jest prazd
ncu formalitou! Nikoliv! Drzitel
v-radii toho bude miti vsechna pra--.a,
jakych pouziva president, ei
taje v to i pravo uzivati Bileho
domu. omilostnovati a obstanhati
vsechny zalezitosti presidents!'
jez by se mu za jeho 24hodinove
viady naskytly. A take bude-li
ehtit bude moei v den inaugurace
do kapitolu jako odstupujiei
president,
Twlvbv vsak nebvlo v dobC- te
Zfulneho startniho tajemnika 24
elen kabinetu, hodnosti mu nej-
bnzsi.
Tornada, iich strasli
ve radeni a podiv
ne rozmary.
Nezli tornado postihlo Omahu
a St. Louis, lide v techto mestech
jako jest v dnesni dobe, a proto
skody zpusobene tornadem, neby-
ly tak velike. Postizeny byly tak
nektere casti mesta a nektere zu
staly nedotceny.
Yetrna smrst' se nazyva nekdy
tornadem a nekdy cyklonem. Cy
klon jest boufe. ktera rozsifi se
na celou rozlohu. Irak pravidel
ne jest veliky a siroky. Tornado
si vybefe jenom pruh, kde fadi.
M sve rozmary. Pfeskakuje ce
le rozlohy a znovu k zemi se snasi
a tropi skody. Nikdo nemuze nik
dy stanoviti. co tornado vykcna.
do jake miry bude zkazu sifiti.
Tornado strhne jednu stenu o
bydli a neelu'i jen sloupky a po
pfipade i okua neporusena. Znic-i
staj vyzvedne obrovskou silou
Jcone do vy5 a polozi jr - j ve vzda
lenosti tiiee stop ncpoianeaeho.
Nese cele obyub' nekolik stop a po
stavi je v jinyeh mister-li amz by
na neni neco poskodilo. Otrha se
slepice vsechno peri a jinak jim
neuskodi.
Pfi cyklonu ktery postihl mesto
St. Louis venkovske steny jedno
ho domu byly odvaty a stfecha po
skozena. ale lehke obrazky zusta
ly viseti na stenach. lampa zflstala
stati na tabuli a krajkove zaclor.y
nebyly poskozeny. Postel a matra
ce byly vetrem vyzvednuty z do
mova na IMissouri avenue a polo
zeny do stfedn Lafayette parku.
Seno zdalo se byti vetrnou smrsti
Vyhovuji
clmuieno, nebot na mnoha mis
tech staje byly zniceny a vsechno
odneseno, vyjimaje sena. Na jed
nom miste ceske kocary byly od
neseny, ale seno zustalo nedotce
no. Steny obydli na arkansas ave
pokiyty byl cernym blatem, acko
liv nikde v okoli toto nebylo k na
lezeni. Na jizni Brodwey rozmar
na smrst odtrhla prucelni stenu
obydli a nechala odhaleny napis
ktery znel "Dobre stesti!"
Po tornadu v Minnesotg obje
vil se na ulici maleho mestecka
muz jehoz hlava a ruee nalezaly
se v slepici kukani. Za boufe ku
kaii byla zavata mu na hlavu a u
pevnila tak ruce, ze nemohl se.j
iiiouti tuto nemilou pfikryvku z
hlavy. Zajimavou zkusenost mel
.lakysi Henry Colins v St. Louisu.
do pfislo a drzel v ruee sklenieku
s whiskou. Hojtinc-c byl rozmeten
a Collins uchvacen byl vetrem
Pfes to. ze smrst' ucinila s Collin
;pn nekolik pfedmetu po'ovina
vhisky zustala ve sklenicee. kdy
vitr ulozil jej na zem. Samo sebou
se rozumi. ze by:i mu p.o teto mi
mofadne akrobaticke produkci ve
lice vitanou.
Sila tornada jest obrovska a je
ho ryehlost uzasnou. Neni mozno
pfesne ozuaciti ryehlost veTi-u Prn
merna ryhlost vetru v 600 tako
vyeh VHtrnyeh boufich byla 392
mile za hodinu. nejmene 270 a nej
vice 800.
V Mount Carmell. 111. dne 4.
cervence 1S77 cyklon vmetl cihlu
skrze stenu obydli pfes dve svet
nice na vzdalenost esdmadvaceti
stop a pfes to cihla zfistala nepo
rusenou. Takova byla prudkost
vi ntvnv TP cfpnP bvl TOV-
' i ',,4.
nv n omvtka na unvch mistech ,
nebyla poskozena. V Rochester.
Minn, prkno zarazeno bylo do ze
me a slama zabodana byla do stro
mu. Bylo tfeba rychlosti 682 mil
za hodinu. aby toto bylo vykona
no. Mrak tornada miva pravidelne
tryclityfovity tvar, ale casto podo
ba se pfesypacim hodinam. A7
Shelbyville. Tenn. mrak mel dve
kfidla a podobal se obrovitemu
zahadnemu ptaku. Obe tato kfi
dla pak snesla se k zemi s vel
kou rychlosti. Yetrne boufe jsou
nejeastejsimi v dubnu. cervnu
cervenei. srpnu a zafi. Pravidel
ne pfiehazeji pozde odpoledne.
Povstavaji vzdy z bojiste dvou
protivnych vetrnyeh proudu.
Y Elkhart. Ind.. spdoni vetrny
proud byl zabarven popelovite.
Po boufi vsude bylo cititi sirny
zapach. jakoby sam Satnas vy
sel si na prochazku. Cyklon v Eg
bert okresu v Georgii vyhlizel ja
ko ko5 naplin'ny ohnem. Strasne
hue el a udesny tento zvnk bylo
mozno slyseti na vzdalenost ue
kolika mil.
Yetrna smrst" mi take smysl
pro humor. Jednoho odpoledne
nekolik tulaku sedelo v Minnesote
nedaleko lesika. Ysichhi byli vy-
zakonu.
-Rehse in New York World.
hladoveli a nebylo cmi ukojiti hla
du. Nedaleko ve meste byl cyklon
a na nadrazi bylo zniceno nekolik
kar, v nichz nalezaly se zasoby
grocerniho zbozi. Y nekolika oka
mzicich tulaci byli pfekvapeni de
stem sunek, svazku slaniny, krabi
coveho zbozi a ruznyeh lahudek,
jichz bylo tfeba., aby tulaci vystro
jili si banket.
Behem vetrne smrste v St. Louis
jisty lepic papiru, jenz jmenoval
se Steward zanechal praee kdyz
boufe se blizila a bezel do sklepa
a pfes to ze na podlaze sklepa byla
voda, Steward polozil se na zem
a veliky kamen pfivalil si na no
hy, aby nebyl odnesen. Ze tuto
svoji bazlivost odnesl pofadnym
nastuzenim, neni tfeba podotykati
Y Sauk Rapids, Minn, jisty sta-ry
farmaf, vida se bliziti boufi, hle
dal misto kam by se uchylil. Ne
mohl vsak zadneho nalezti. Y zou
falstvi ehopil se kostete a touto
zbani pocal hrozici boufi zahaneti
Boufe minula jeho krajinu a far
maf nenecha i do dnesniho dne vy
mluviti, ze ji nezahnal.
Ozenil se se sestrou.
Madison Wisconsin, se sdeluje :
Roger Newton, zenaty devet roku
ucinil smutne odhaleni pfi prohlid
ce kufru sve manzelky. Nasel tam
fotografiekv snimek v medalion
ku a ke svemu uzasu poznal, ze
jsou to jeho rodice. Dotazal se sve
manzekyl a ta mu vysvetlila ze
jsou to jeji rodice. Oba dva pozna
li, ze vlastne jsou si nejen manze
ly. nybrz bratrem a sestrou. Po
slednejsi bya povazovana za ztra
cenou a rodice meli za to. ze jiz ne
zije. Manzelstvi bylo az dosud
sfastne a nvni snad bude muset do
iiti k soudni rozluee.
J
Zdravy zaludek.
Stava se pojednou ze nemame
ani pomysleni na jidlo, ze nam ne
"liutna strava sebe lepe upravena..
Takovato neehuf k jidlu byva ca
sto prvni znamkou blizici se ne
ni oci. Stav tento vyzaduje aby se
mu venovala okamzita pozornost,
a prvni co tfeba uciniti, jest, vziti
Triperovo Lecive Hofke Yino, kte
re rychle povzbudi organy iistroji
azivaeilio k pravidelne cinnosti :
tini dostavi se chut k jidlu. pomu
ze se traveni a posilni se telo. C'et
ne nemoci jsou bud' pfivodeny
zacpou. naebo jest zacpa jetlnou
7. jejich nejhlavnejsieh pfiznakf:.
Tento lek vyrsti telo rychle a du
kladne a udrzi je cistym. Y b'kar
nach. Cena .$1.00 Jos. Triner, Vel-ko-vvrol)ce
lekn. 1333-1 339 So.
i
Ashland Ave.. Chicago. 111.
Natfete-li Trinerovym Lininien-,
tern bolestive svaly anebo klouby.
budete pfekvapeni. jak rychle bo-,
jlest Yas pfejde. Natfete-li svaly j
i po horke koupeli. udela jim to do-'
life, budon sineljsimi. Y lekarnach
cena 2.1c a 50c. : postou 3oc a 60c.
Zaslete nam jmena vasich sou- j
sedu a mi jim zasleme cislo toho
to casopisu na ukazku.
ft
ft
Nervosni lide
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
budou zajiste s radosti cisti, ze zdravotnf jejich stav
Ize velmi rychle zlepsiti a cele nervove ustroji zname
nite posiliti, budou-li brati
SEVERUV
NERVOTON
(Severa's Nervoton) a sice ihned na zacatku podobne' nervovfi
poruchy. Lek tento byl dostatecnS vyzkousen v leceni ner
vovych chorob a ukazal svoji vytecnou lcivou vlastnost pfi
skleslosti mysle, nespvosti iili bezsennosti, ner
vovem vysfleni, hysterii a nervose. cena $1.00
Pitte si o cirkular "Severuv Nervoton. Kdy a jak jej uzivati." Jest zdarma.
Severovy Leky jsou na prodej ve vsech lekarnach. Zadejte vSak
vyslovnS jen Severovy leky a odmitejte napodobeniny. Nema-li va
ISkarnik Severovy leky na skladS, objednejte si je pfimo od nas.
W. F. SEVERA CO., Cedar Rapids, Iowa
ft
44444444444444444444444444
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
W. B. Sadiiek,
Ceskf pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building f
FRANK HAM PL,
registrovany
OPT IK
statu Nebraska.
Jsem vzdy pripraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte mne v mem
zlatnickem obchodu
v Howells, - Nebraska
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech.
oci, usi, nosu, hrdla a upravo-
vani brejli. 51 !
322 Rose Building !
OMAHA, : NEBRASKA. !
R. S. HART, M. D.
lekar a ranhojic
Zviastni pozornost vennje pfipravova
ni bryli a prohlldce oci. Tel. 982-
SCHUYLER, NEBRASKA I
si si am
AFTER
Y&S lfi
exercise
of any kind,
whether sport or work,
the cooling, soothing,
refreshing action of Ivory Soap is most
grateful.
Then the mild, bubbling lather enters every
pore and gently absorbs the dust and perspir
ation without a hint of
that the final rinsing
soft, smooth and clean.
IY0RY SOAP
6 IT FLOATS -
ft
H
Iff
Potrebujete-H neco
z me ho odboru,
navstivte mne.
Mam velky sklad leku a lu
cebnin vsehc druliu.
Tez mam ten nejvefcsi vy
ber v nastennem papiru, ve
varnisi a vyhlasenych Ro-
gersovych barvacli.
Prasku a jinyeh pfikrmu
pro kone, hovezi dobytek a
drubez mam vzdy na sklade.
Tez mam lek proti skrkav
kam u prasat, ktery se vse
obecne osvedcuje. O Va
si pfizen vzdy zadam.
JOHN W. KOZAp
cesky Iekarmk
Howells, Nebr.
Dr. J. W. Koutsky
(sESKt LEKAR
Praksi svou obiueznje vyhradue na
neiu-Kiuici a pro.ctreiiky lalioratofe k
rozpoznfinf a leCnuf iiemocM' vuitrnfch
a operaOnfch. Ordinnje dopoledne
v neinocnici a cxlpoledne od 2 do 6
hodin v ufadovne I: 405 No 24. Str.
SO OMAHA. NEBR.
smart or burn, so
leaves the skin