Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 09, 1916, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DOPISY
J lupracovnika, aby ti to vysvetlil,
coz kazdy milerad ucini, abys
CHICAGO, ILL. snad nebyl strojem usmrcen a ro-
Ctena redakce : Zasilam dopis dice sve neuvedl do zalosti a bidy.
k laskavemu uvefejneni. Tovarna tato poskytuje mladikum
Z meho detstvi o zubatem dobrou pfilezitost k vyuceni se a
kolecku. ze mzdy za dobu uceni strhuji jim
Kdyz jsme byli nialymi detrni. jenom nekolik centu tydne, ktere
tu provedli jsme vselijake dare- ukladaji po cele etyfi roky a pak
bactvi za ktere jsme pak byli tres- po ctyrech letech jsou penize ty
tani, nebo jsme se sami potrestali. to vyplaeeny rodicum ucne nebo
Tak na pf. kdyz me bylo 5 let, sel porucuiku, ktery hoeha vydrzoval
jsem. jednou se svou matkou do po dobu jeho uceni. nebot vydelek
mljTia otce Parisa ve vesnici Bor- jeho nepostacuje po celou tu dobu
ku, asi pill hodiny od Jiloveho na jeho saceni a vyzivu. Z pocatku
vzdalene. Bylo to poprve. co jsem dostava ucen $3.50, mzda tato pak
spatfil mlyn, a to vite, mill ctena- kazdym rokem se zvetsuje az za
ri, ze jako petilety hoeh jsem si etyfi roky dostava $6 tydne. Za
lio s udivenim prohlizel. jak z na- pkratky cas co tarn Ferdinand pra-
drzky tekla voda na obrovska ko- coval. pf isel domu s rukou zava
la, ktera se pod jejich tfliou ota- zanou a visici na satku, ktery mel
cela. Prohlizel jsem si take vnitf- na krku. Polekali jsme se velice.
ni zafizeni a tu vzlaste se mi libi- a kdyz pak jsme se jej ptali co se
lo zubate kolecko, ktervm regulo- mu pfihodilo, tu mi fekl, ze zuba-
van byl pfichod zrna z kose pod ta kolecka mu pfiskf ipla prsty
mlynsky kamen. Zatim co mamin- ftikal jsem mu. ze jsem ho napo-
. ka odesel do kuchyne k pi. Pari- minal, aby nesahal na zubata ko
sove, tu jsem se chtel kolecka to- lecka u stroju, kterym nerozumi.
ho zmocniti a myslil jsem si, ze Na jednom prostf ednim prstu mel
budu si s mm po silnici kouleti. spicku a nehet pryc, druhe dva
Kdyz tedy maminka byla pryc a prsty pak mel pomackane. Nav
take otec Paris odesel, tu jsem na- stevoval lekafe, ktereho mel od to
nazvedl klapku, ktera byla u to- varny zdarma. Asi za etyfi nede
ho kolecka a chtel jsem se zmocni- le se dva prsty zhojili, ale ten bez
ti onoho kolecka, ale nasledek to bez toho nehtu hojiti se nechtel.
ho byl, ze z kose byl veliky roz- Poslal jsem ho do tovarny, aby
chod' a jak pfi torn kos dopadl na pozadal, by mu dali jeho skromny
prudce otacejici se kameny. tu vydelek a to za tu dobu co nemohl
pfispechal pan otec Paris, ktery pracovati. Nedali mu niceho. ale
nine spatfil stati s otevfenymi us- ozubena kolecka byla pak v te to
ty, jako kamennou sochu. Kficel varne obednena. aby snad nemohl
na mne: "Pockej kluku. ja te za- zalovati na odskodne, ze nebyia
du!" Zhrozil jsem se tech slov a lam nalezite bezpecni opatfeni. Te
padil jsem se schodu dolu, ale pfi prve potom kdyz se jiz neco sta-
Co vse must ubohy politikar proziti.
jybMW; iHHadmut
I
7
I )
jcw na tu r pn, muri
.MM KHOtt.WKOr A, B
Gum Itkkl.
Tut ntOH&rui
n
torn jsem spadl a poranil se tak. lo. tu takova opatfeni zavadeji.
ze z ust i nosu mi tekla krev a byl aby se jim nemohlo nic vytknouti
jsem cely zakrvaceny kdyz mne a nemohla se na ne svadeti viua
matka spatfila. Pan otec zastavil nestesti. 0 delnika jest asi prama
Todu. dal mlyn do pofadku, mne lo kde postarano, jenom hledi ho
pak odnesli do kuchyne, kde mne odmitnouti a mysli si. aby byl o-
od krve umyli. Bal jsem se potom, trok ziv, jak muze a jak chce.
5e me bude matka biti, ale jeste .rednoho due. pfisel Ferdinand s
vice sem se bal pana otce, ze nine pVicem od lekafe domu. zo pry
zabije jak mne spatfL On ale pfi- mu doktor fekl, aby jiz sel do pr.i
sel a pohladil mne na hlave a ee. jeho ze vsak prst jeste boli a
pravil ke nine: "Ja ti to odpou- -e jeste se nezahojil. Hekl jsem mu
stim, ale bud' hodny a nesahej ia v torn pfipade poroueim a
pfiste na kola, kdyz tomu nerozu- 2e nepujde dfive do prace, dokud
mis." Pfislibil jsem, ze jiz na nic se mu ruka uplne nezahoji. a zud-
"nebudu sahati a dal jsem mamin- -iy pan dokturek tobe porouceti
ce pusu, a panu otei polibil jsem' nebude. Ostatne jsem se jiz zmi
ruku a tak to bylo vsechno vyfi- nil ve svem dopise v teto zalezito
zeno. sti a proto netfeba to zde opako-
Pravdivy tento pfiklad pisi pro vat'i. Po zahojeni ruky navratil se
inlade lidi, ktefi jsou zamestnani Ferdinand zase zpet ku sve praci
u stroju, aby se stroji opatrne si kde vydrzel zuplna cele etyfi ro
pocinali a nic s nimi nedelali, ky. aniz by se mu co zleho pfiho-
kdyz jim dobfe nerozumeji. Mate- dilo. Kdyz blizih se posledni dny
li sundati femen neb jinou oprav- jeho ucebni lhuty. tu jiz na prs
ku, tedy radieji nekoho rozumneho tech poeital. kolikrate se jeste vy
pozadejte, aby to za vas udelal a spi. nezli jifinese domu celou vy
tak mnohemu nestesti bude zabra- platu a vsechno co byl za ony
neno. Pisi to jako otec. ktery se etyfi roky usetfil. Kdyz nadesel
o sve ditky stara. Vsichni fadni onen den. tu byl prvni vzhuru. ry
rodicove vi, jak mnoho starosti r-hle se oblekl, nez-li pak sel do
ditky daji, nezli jim zajistena jest prace. tu objal svou matku kolem
n i ' i t j i . . -t
aoDra puaoucnosi; a jaK mnonou krku a pravil : unes prmesu vain
noc rodice probdi o ditky se stara maniinko celou vyplatu a vsechny
jice. Ke stafi pak mnohdy rodi- penize ktere jsem si za etyfi roky
cum za ejich obetavou snahu do- usetfil. Pfinesl pak $178.75. Kdyz
stane se jenom nevdeku. )enize pfinesl domu. tu matce pa
Mam syna Ferdinanda, kdyz vysel ,iaiy radosti takove size s oci ja
skolu tu jsem se staral abych mu ko stfibrne perle: objal a hocha a
nasel nejake femeslo, ktere by mu pravila mu: "Ty jsi muj hodnej
zajistilo dob re zivobiti. Nechtel kluk". A jako rodicove maji ra
jsem aby muj syn byl prostym na- d0st a citi se st'astnymi, maji-U
demkem, a proto ohlizil jsem se ditky hodne, tak svrchovane jsou
a tu dovedel jsem se, ze na Pauli- nest'astnymi, kdyz ditky jejich ne
na ulici mezi tratemi jest tovarna hodne jsou, o ne nedbaji a snad
na vyrobu tiskacich stroju. Uznal jeste v mladem veku sve zdravi
jsem to femeslo za vynosne a pro- utapi v otravujicim alkoholu. Ve
to jsem tarn dosel, zdali by meho zmete si tento pfiklad mile ditky
syna nepfijali do prace. Rekli mi, k srdci, abyste snad svym neslus
ze ho pfijmou az bude 16 let star, nymchovanim rodice do pfedcasne
Kdyz pak dosahl onoho stafi, tu j10 iirobu nepfivedli. Od tech dob
skutecne pfijali jej nejprve na uplynulo jiz vice let. neb syn muj
zkousku na 4 mesice. Kdyz pak 4 Ferdinand jest jiz 3 leta zenat,
mesice uplynuly, tu syn mi done- stale zdrav, stale praeuje. vyplaty
si k podepsani smlouvu, ve ktere -j010 -jSou vynosne. manzelka jeho
bych se zavazal ze dam sveho sy- je:.t spofivou a rozumnou, a m.m
na na 4 roky do uceni onomu fe- zelstvi jejich jest sfastne.
meslu aniz bjr byly do te lhuty po- Proto, mohou-li rodicove r,vm
citany ony ctyry mesice. ktere ctftkam zaopatfiti vynosne jsi re
tain byl na zkousku. Podepsal meslo nezli nadenicinu, jest to pak
jsem onu smlouvu a napomenul (i0brym ovocem v nastalem zivote
jsem sveho syna, aby byl pracovi- jejich. Timto koneim pro dnesek
tym a pficinlivym a pamatoval si svou skromnou uvahu a zdravim
na slova sveho otce, ze zahalka vsechny pfiznivce t. 1. a ctenou
jest matkou vseho zla. Zvlaste pak redakci.
jsem ho napominal, aby byl pf ede- Emanuel Stibr,
vsim opatrnym, aby se mu nesta- jednatel a zastupce t. 1.
lo neak nestesti a snad na cely p0zn. : Ctene pani Frantisce Va
iivot se nezmrzacil. Kdyz mas ne- nkove, Chico, California, srdec
co delati u stroju takovych, ktere ng dekuji za hluboce citenou sou
neznag, tu pozadej nektereho spo- strast nad umrtim naseho milova-
F All Tut rttn m
vorz ro fit xt
"r J
KU.O f
3
An- ttemm Cotet tt
xvt -mHim nr vr-
-0
Donnell in St. Louis Globe-Democrat.
neho otce. Dale uvadite ct. pani
ve vasem ctenem dopise ze dne 2.
srpna, zminujete se, ze pi. Otoupa
likova podala vaznou otazku ku
pfemysleni, ale zel velice malo jest
zodpovidana. Tvrdim, ze jsem
sain cetl dopis pi. Otoupalikove,
stranu trestani ditek. Dopis tako
vy da mnoho pfemysleni a nelze
jej kazdemu psati, nektefi stafi.
rodicove se k tomu hodi, ktefi
mnoho ditek odchovali a na nich
radosti i zalosti se dockali, neb
stav manzelsky jest kfiz ktery
Kristus zde manzelum zanechal.
Slibuji Yam, ze pojednani o vy-
chove ditek od kolebky az ku Iiro
bu. popisi nekdy v zime kdj'z je
lost casu na pfemysleni a tim ta
ke vyhovim pi. Hlavate, ze psati
do tohoto listu nikdy nepfestanu
pokud ma telesni i dusevni .sila
dovoli. Srdecny dik zasilam pami
Julinsi "WilHmovi, Hopkins, Minn,
za zaslani adresy novelio odbera
tele. Dale srdecne dekuji ctene
pi. Pecharove z Irwin g Park, Chi
cafro. za noveho ziskaneho odbera
tele pro t. 1., jeste jednou srdecne
dekuji. Srdecny pozdrav zasilam
babicce Wosmikove, me krajance
v Belleville. 111. Napiste take neco
do naseho mileho listu pi Wosmi
kova, nezalezi na torn ze vy samot-
na tento list neodbirate, odbira jej
vas syn, ja sam slibuji, ze po ukon
ceni tohoto dopisu budu psati o
mem rodinnem meste Jilovem, je
ho zlatych dolech , kde budete cis
ti tez vasi rodnou vesnicku Sibef,
a doufam. ze mnohy etenaf nalez
ne jeinu zname vesnicky kde sta
vala jeho kolebka.
A nyni neco pro chude matky.
Co inse faraf .Sebestian Kneipp
o pfeslicce.
Pfeslicka (Eguisetum arvense).
Jak j)ak vyhlizi tato rostlina bez
kveta? Cast odenkovych vetvi
rozvlacne stojicich se prodluzuje
pfefeni na povrch vystupujic do
vyhonkii dole kratkoclenitych, na
horu nejcasteji dlouho clenitych,
az 33 cm vysokych a plodnych, je
jichz belave posvy opatfene asi
desiti hnedymi zoubky, jsou nad
muty silne korunoutovite. Klas
nah ore kuzelovite pfiostfeny vyc
niva nejcasteji vysoko nad posvy
posledni. Pozdeji vznikaji z oden
ku jinyeh zelene lodyhy, jedno
duse vetvickate, 33 cm vysoke. ne
plodnejichz kratke posvy pfileha
ne byvaji nejcasteji desetizube,
kdezto posvy jejich vetvicek by
vaji etyrzube. fidceji trojzube.
Jako tajnosnubna nenui vlastnich
kvetu. Polni pfeslicka ma vetvie
ky vice vzpfimene, tucne roztrou
sena po cele stfedni Evrope. ale
vice na severu. Roste na polich a
pastvach, na pudacli nejruznej
sich. Doha plodu je bfezen az do
dubna. Pouzivame pouze naC vy
honkii zelenych, neplodnych. U-
cinky jsou vyborne a mnohostran-
ne, teto byliny' nemohu ani dosti
doporuciti. Necisti jen nadobi ku
chynske, procez hospodynky ji ma
v lasce, ale cisti a leci tez vnitf-
ni a zevnejsi neduhy lidskeho te
la. Pfi starych poraneninach, hni
jicich ranach. rakovitych vfedech.
ano i pfi kostizeru posloazi nam
pfeslicka znamenite. Y.yiniva, roz
pousti a vypaluje skodlive latky.
Pfeslickoveho odvaru uzivame k
umyvani, ovinovani ai 'k obkla
dum, pak take klademe pfeslicku
do niokreho platna a pfikladame
na nemoena mista a konecne ji ta
ke pouzivame pfi nekterych laz
nfeh i)arnich. Zevrubneji mluvim
o ni u jednotlivych nemoci. Jeste
rozinaniteji pusobi pfeslicka vnitf
tela. Pfesliekove the, jenz nikdy
neskodi, eisti zaludek. Uzivejme
ho cas od casu (ne denne jeden sa-
lek), zmirnuje bolesti v nemoci
kamene a krupice. nejvice vsak
luipomalia v tezkostech pfi moce
ni. Zde jest jedine nenahraditel
ne. Pfesliekove parni lazne hlavne
proti teto nemoci jen mimochodem
zde pfipominam. Prave tato ne
moc jest pfilis bolestna a pfece
tak castii. Kamenem nebo tezkost
mi pfi moceni stizeni lide maji
vedle zevnejsiho leceni denne take
uzivati salek pfeslickoveho the.
Stafec 70-lety se nastudil, cimz
vzniklo zadrzeni moci. Kficel bo-
lestmi a radii jsem mu k pafe z
nocni stolice. lined svafena voda,
hrst pfeslicky do ni a to vlito do
nocni stolice. Nemocny se posadil
na ni; brzy pfestali kfecovite bo
lesti a asi za 20 minut vymocil
ke dvema litrum. Pfi krvaeeni a
daveni krve jest toto the jedno z
nejlepsieh a nejprvnejsich. Kdo
davis krev, vezmi ho co nejrychle
ji. Znam pfipady v nichz po 4
minutaeh daveni pfestalo uplne.
Pfi silnem krvaeeni z nosu. snu-
pejme pfesliekove the; stahuje a
pomalui rychle. Krvotokem trpici
maji dennp piti 1 2 salky tohoto
the. Pfi spatnem niesicnem a belo
toku a kdo trpi zlatou zilou desne
paleni a svedeni,. pomaha pfeslic
ka znamenite, sam nejlepsiho jsem
se dodelal. V lekarnice ma. byti
bona zasoba pfeslicky aby v nut
nych pfipadech bylo the ihned
pfi ruce. Vyiiato z Kneippove
knihy ze stranky 1017 1018, pro
chude matky.
Trineruv Liniment obycejne
rychle ulevi bolesti reumaticke a
neuralgicke. Boli-li vas zada, nebo
nohy anebo v krku, zkuste toto
mazani. Cena 25 a 50c, v lekar
nach. postou 35 a 60c.
Muai nemusi miti strach.
Take se mezi jinyni tvrdi ze az
dobudou zeny volebniho prava a
budou zasedati na porotaeh, zaso
li pry vinnikiim muzskeho pohlavi
ale dosud se to neosvedcilo. Jak
znamo v Calif ornii mai po kolik
roku voebni pravo, zastavaji mno
lie ufady a take zasedaji i na po
Totach. Onehdy stal pfed zenskou
porotou v San Diego Colbert Bull
obzalovany pani Dorou Moore
ovou, ze ji nadaval a jinak ublizo
val. Obzalovany to rozhodne po
pf el a elikoz zalobnice nemela zad
nych svedku rozhodla porota, po
zutavajici vesmes ze zenskj'ch, ze
je nevinnen. Tak vida. to je stra
chu z tech zenskych, a zatim to
nebude tak zle.
Zacpa
nema byti niiidy zanedbana. Tr-va-li
dele nez 2i hodiny, jest to
vystraznym znamenim, jimz pfi
roda sama upoyornuje na nejakou
poruchu zazivaciho ustroji. Berte
prcto ihned Suveruv ivotni bal-f-am
(Severa's ilalsam of Life),
rvetsujice davku. kdyby toho bylo
potfeba, aby odsiranena byla zi
cpa a tak pfirode pomozeno k na
prve te poruchy. Seznate, ze jest
to vytecny lek v leceni nezazivne
sti, nestravnosti. zacpy, zlenivclo
sti jaterni a pfinaku s tim se dru
zicich jako pokryteho jazyka, ztra
ty chuti k jidlu, povsechne zma
latnelosti, chudokrevnosti a zalu
decnich nesnazi. Jest vf ele doporu
covan konvalescentum a starym li
dem. Na prodej v lekarnach, nebo
pfimo. Cena 75c. W. F. Severa Co.
Cedar Eapids, Iowa.
Nedluzite na tento casopis?
PALDA'S CIGAR CLIPPING
kuflavy tabak,
nejlepsi toho druhu- Na prodej je ve vsech ceskych a i ji
nyeh obchodech po Nebrasce, Jiani Daot, Iowg a tez i v ji
nyeh statech. ZKUSTE JEJ! Vyraben jest ceskou firmou
Tez vyrabime vseho druhu doutnlky.
GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
Jos. Burianek, majitel. Nad 219-221-223 3rd Ave West
CEDAR RAPIDS, - IOWA.
Na prodej v predoicli hostinefch.
Dobre zazivani.
Pfi porusenem zazivani potrava
neni zcela ztravena a castky jeji
kvasi a lmiji v ustroji zazivacim
a okolnost tato casto jest hlavni
pficinou ruznych chorob. A take
prvni starosti lekafovou, kdyz
zavolan je k nemocnemu byva, od
vesti t.vto skodlive latky z tela. K
tomu vvborne hodi se Triuerovo
Lecive Hofke Vino ktere odstrani
zacpu a nasledky, ktere tato v za
peti miva, jest odporucovano pfi
neehuti k jidlu, vetrech, pfi bole-
ni hlavy a neciste pleti. Lek tento
dobfe ucinkuje pfi kazde nevol
nosti, pfi tezkosti po jidle. boleni,
slabosti, nervosite. V nemocech
zaludku, jater a stfev, vzdy se o-
osvedcil. V lekarnach. Cena $1.00.
Jos. Triner, velkovyrobce leku,
1333-1339 S. Ashland ave., Chica
go, ni.
Ctete, jak se leci
REV MAT ISM!
Tabor, South Dakota.
Ctena pani Otoupalikova!
Pfijmete srdecny pozdrav a vfele diky za revmatickou na
plast'. ktera nine pomohla. Trpela jsem velikymi bolestmi v ko
lenou a mela jsem hrozne lamani. Nejhorsi to bylo za noci, kdy
jsem ani nemohla spati. A hie, dnes mohu nohy ohybat a zad
nych bolesti vice necitim.
Mela jsem take vasi nervove masti a zapujeila jsem ji jed
ne ze svych sousedek, ktera rovnez trpela revmatismem. A
mast' ji skutecne pomohla, takie si teae objednava vice. Srdec
ne Vas pozdravujic a pfejic vseho dobreho, zustavam Vase
oddana Anna Kalakova.
ijc
Wilber, Nebraska.
Ctena pani Otoupalikova!
Racte nam laskave zaslat zasilku Vasich leku. Musim do
znati, ze jsou ve svych ucincich zrovna zazracne! Znamenite
Vase leky nemely by chybet v zadne domacnosti. Bylo by pro
kazdeho s prospechem, kdyby je mel stale po ruce. Prejic Vam
veskereho zdaru, jsem Vase vdecna Katefina Paskova.
Rice Lake, Wisconsin.
Vazena pani Otoupalikova !
Pfijmete ode mne srdecny pozdrav. Kdyz jsem od Vas ob
jednavala leky, zaslal jste mi na zkousku krabici the pro ciste
rn krve. Za tuto Vasi ochotu Vam co nejsrdecneji dekuji, ne
bot' uaivanim onoho the zbavila jsem se uhru.
V. Vlachova.
Gladvin via Theodore, Sask. Canada.
Ctena pani Ootoupalikova !
Nejprve pfijmete muj srdecny pozdrav a dik za Vase do
bre the, ktere dela cloveku velice dobfe. Jak jsem Vase the uzi
la, hned se stala se mnou velka zmena, hlava me tak neboli, ani
okolo pasu. Telo se mi drive tfaslo a krev ta mne v usich jen
bubnovala. Zkratka, ted' se citim volne a bolesti pfestaly a ne
musim se bat, ze detem zemfu, za cez Vam, mila pani, tisickrat
dekuji a odporucuji Vase leky vsem trpicim. Tak Vas jeste
jednou zdravim a zustavam Vase pfitelkyng
. Marie Kotasova.
Piste pfimo na
Mrs, Fr. Otoupalik,
DAVID CITY, NEBRASKA.