Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, December 30, 1914, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    unAdAn
Rozlozil papir, ofezal brkove pe-
to a tak rychle, ze pismena nesta-
cila jeho myslenkam. pocal crtati
provovolani k mesfaniun polic
skym. Zastavoval se uprostfed pfe
kotneho psani, pfemyslel, opravo
val very jiz nacrtane skrtal slova,
cole frase: na samy konee vpravil
jakesi kostrbate verse, ktere nm
daly zvlaste ninoho pilovani. Zda
lo se. ze konecne je spokojen; pfe
etl naposled provolani, zaujimaji
ci nekolik malych papirkii, a
pak na arch velky jal se je opiso
vati. Znelo takto:
Mest'ane Polieti
Obec naseho kralovskebo ven
neho mesta Policky, drive toliko
mesta Policky feceneho moci kra
lovou se probudila (1848, 15. bfez
21a). Svoboda tisku, narodni straz a
povolani vyslaneuv vsecli stavuv
e sesflenym zastoupenini stavu
inest'anskeho k snemu nasemu zem
skemu k oucelu Cisafem a kralem
jiasim uzavrene konstituce vlasti,
cili ustavy zemske, jsou tri ve
like dary svobody z nicfiz se moje
po ctrnacte let pozivani majetno--si,
rozumnosti a nianzelstvi zbave
ne srdce s Vasi srdnatosti raduje a
jasa. Slava. slava, slava narodu
eeskemu a krali jeho, Ferdinandu
patemu
Mest'ane ! Ode dneska v lasee na
si bazne neni, toliko dobre vide a
-svornosti zapotfebi niame. Bull,
jakz jste z ust mych v nasem chra
nm Pane slyseli. laska pravda
jest. Tuto lasku pravdu zjevte
i Vy skrze voleneho vyslanee sve
ho k snemu nasemu t3rto dni do
Prahy. Hajte tamto svobod, prav
i cirkve nasi, jejizto prvni zakla
dy nasi pfedkove, sousede, pani a
oufad jiz leta 1493 ucinili. Telidaz
jeden knez spravoval celou cirkev
policskou a pfi torn na dobre cho-'
"vani jeho se ldedelo. Byl knez Si
mon, dekan, a manzelka jeho Lid--mila
; knez Vaclav, kaplan, a choC
jeho Anna, knez Jan Kmotrovic,
dekan
, a pani jeho Katefina; knez
ortulus, dekan, a pani jeho
Jan Hortulus
Dorota. muz knez Tobias Cicho
raeus, dekan. a pani jeho Zuzan
na, kteryz posledni s rodinou svou
na vysvedceni dobreho chovani a
poctiveho do manzelstvi vstoupeni
leta 1622 mesto Policku navzdy o
pustiti musil. Nez cirkev ta ceska
ndrzela se posud u vyznani helvet
skem 1. 17S3 az do nynejska ve
dvou modlitebnich domech v Te
lecim a Borove, k niz tfeti cast o
"by'atelstva zdejsiho pfinalezi. Ob
cane IVlastenstvi, rod, fee a" veda
s virou k svobode nasi pfinalezi;
ledo nam vsak jen jednu z tech ve-
odejhna, jiz v duchovni porobu
"uyesti nas chce. Za pficinou toho
prdva cloveeenstvi a mesfanstvi
Tjudiz ouplna svoboda nabozenstvi,
Icteraz i svobodou tisku se nam po
jisuje.
"Bodfi bratfi. sestry zbozno. vzhu
ru !
.Zfid'te zpevy sve ve svazek svaty,
Jak v svornosti, tak v rovnosti ku-
ni:
Budiz dnes i povzdy velka slava
Krali, jemuz chudy, bohaty,
V pisni i Kralovne veno dava."
Psano na pobfezi nasi Vltavy, v
byvaleni klastefe dominikanskem,
nyni v kolleji piaristske a Bude
jovicich dne 19. bfezna 184S.
Josef Vaclav Michal (Drasaru).
-mest'an kral. venneho mesta Po
licky cisla domu 1S5 IV.
Svicka dohofela az na zcela ma
ly zbytek, pulnoc odbila na vezich
budejoviekych, kdyz byl Justin Mi
hl se svym opisem hotov. Pfecotl
zuovu a zaseptal: "Poslu do Praz
skych Novin lined zitra a dam u
dSlat pfedem nekolik set otisku,
aby mohly byti v Policce rozhoze
By mezi mest'anstvera. Pfipomene
si Policka, ze jsem obecny oud je
31, ne jiz Michel, jak mylne pa
li rod nas v matrikaeh a urbafich,
ale Michal, u lidu Drasar ! A v brz
kn uslysi, ze ne fadovy profess Ju
stin k nim pronilouva, ale knez eir
kre ceske, jenz v lune jejim ucinen
kmte nastupcem Simona' Litomyl-
Napsala
Tereza Novakova.
jskeho
Pohlednuv neklidne na dohon -
! vajici svioku, chvatne skladal o -
psany arch, vlozil jej do papiru
nepopsaneho, uzavrel a ruzovou o
platkou slepoval a pecetil. 1 adre
su jeste napsal a list pak do stolku
pod ostatni papiry sve uschovai.
Knot ve svicce klesal a coudil. pla
menek jeste nekolikrate so vypial.
pak shasl.
Josef Justin pfiston.)il k oknu ;
Vltava dosud bila svymi vlnaini o
bfehy, ale vichr .se utisil, obloha
behem noci na nekterveh mistech
se rozjasnila, a hvezdy vysvitly
mezi bilymi a nasedlytid mraky.
Piarista dival se do tiny, ve span
cicli bily mu tepny, celo mel ha
ve, nice jako led studeny. VidM
v duchu sve provohini ve vsecli vu
kach. videl. jak kupi se lide koleni
sloupu marianskeho, prod jelio ze,TS4!) puloval Michl opet Sadkein
ssutin povstalym domem c. 15.. ja Oldrisi, dale vzhuru k liorove.
jak je ctou, o neni rokuji. si jo Vysel z Policky po polednach, aby
vysvetluji. Jeho staricky otec na J za dne nyni jiz kratkeho jeste ph-d
samem prahu hrobu jiz se pot;'ue-jnoci byl doma. Costa, ac kracel
jici snad vzpomene, jak pfedpo-
vidal, ze jeho Vaclavek bude lie-
cim velikym. . . .
On chce byti velikym; pfed ro
kem, dvema zbabele couvl pfed
bidou hmotnou. pfed zvyklostmi ;
ale ted', kdyz ouplmi svoboda sa
in a otevira branu noveho zivota.
veide v ni. a bude spolu slavny a
sfasten!
Xoveho zivota! bez pout
zumnosti, bez zakazu pozivani ma-
jetnosti, bez osidel nelidskeho ce-
libatu, bez potmesileho obchazeni!
Tento jeho svatek bude prvnim
dnem nove doby, o, veliKv a -
libezny svatek. jakeho nezazil!
V.
Na severozapad od Policky se vrcholil. Od vozove cesty vesnici Kosut, muz prostfedni postavy, vol noval prsty na povrchu balvanu a
die slov jejich obyvatelu "vesnice (probiba jici. vedlo k fare nekolik mi nopravidelnycb rysf, ale pro- s nervosnim, netrpeliv3'm posun
ani netrhly"; brzy za kostelikem stuiinu, k modlitebne a ke hfbito- u:kavycli, duchaplnyirli oci. mel na kern shazoval s neho mech vyryp
svateho Michala zapocala NovajVu pfikra pesinka : za hfbitovem l0 kratsi domaci kabatek z vel nuty.
Kamenec, k ni temef neznatelne
pojily se Kamenec Stara, Sadek
Oldfis, Borova, Svata Katefina;
,a cesta vedle stale v udoli podel
jpotoka policskeho, neposkytovala ryvajici mezi stromy byvaly hfbi-
J vetsich pfekazek. T meststi chodcijtov evangelicky, a byl ji velmi
se tudy radi prochazeli, doehaze-1
jice alespon do Sadku v blizkosr I
ryoniKa a starouyieno KosiencKd ,
a vesnicanu do mesta a z mesta r0zdrceneho kameni i jednotlivy
putujicich, na polich a lukacli ne- m dosud nerozstfilenymi balvany,
bo pfi stavenich praeujieich pestfi
lo se tu vzdy hojne. Byvalo zde
veselo letniho a jesenniho casu, li
de navzajem sebe si vsimali, na
sebe pokfikovali. se zastavovali,
hovofili; malokdo tu prosel nepo- j
zorovan, zvlaste chodil-li tudy ca
steji nebo pravidelne.
Tak si i vesnicane zminenych o
sad velmi zahy povsimli, ze "pan
professor od Drasaru", ten, jenz.
mel-li dovolenou neb ferie. tak
pekne v Sadku, Telecim, Korouhvi
a u svateho Michala kazaval. jiz
od pocatku zni chodi vesnicemi,
nekdy se zastavuje, na neco vy
pta. ale vetsinou prochtizi se ml
celive a smutne, s hlavou sklope
11011. Proc tudy chodi. nevedeli : a
le tolik vyz)ytovali. ze nikdy dale
nedojde, nez do Borove a tain so
staviva nikoli u jomnostpana vi
kafe, nybrz na helvetske fafe u ia
na Kosuta a pozde na vecer do
Policky se vraci.
Pak kdosi dotvrdil. ze pa 11a pro
fossora Drasara jest 11a vesnicich
opravdu casteji videti nez v samem
meste. a pfidal tajomnou zvest. ze
ho meststi nani nomaii iiz radi. ze
se mu spise vyhybaji, a on jun
Behem jesene se zvesri mnozily
a stavaly se vzdy spletitejsiini a
podivnojsimi, zvlaste kdyz "veleb
ny pan professor" ani kolem sva
teho AViclava k odjezdu so nechy
stal ; vesnicane prohlizeli si jej
zvedave. sol-li mimo, post'uchovali
se a spetali si. Ale nezdalo so. ze
osamely muz jest si toho vedom :
chodil dale iidolim, zvolna, zamy
slone, rozhledl se nedy pfed sebe.
po krajine, a tvaf jeho smutna
se pak vzdy alespon na chvilku roz
jasnia
Opravdu bylo pfijemno a libez
no tudy choditi.Letosni jesen byla
z tech, ktere vysocinu ceskomorav-
skou, kraj drsnych jar a destiveho,
boufliveho leta, promeiiuji v bar
vitou pohadku. Krasne rudly buky
a do zlatozluta menily se jasany;
na jefabech bylo plno koralovych
plodfi, na luk.ich, protekanych vsu
do struzkami jasne vody a zvanyeh
lideni zdejsim "na potuekach",
i pestfilo so hojne kviti vysoke ston-
lky bilyeh parnassii pialy se vedle
rudych bobulek totenu, neodkvet
la tlosud vrbka misila v to sve ru
zove a jostfabnik svoje zlute bar
vy. Hrobky" opleteny byly dlou
hyini ruty ostruzinci, plodfi tu
blcdocervenych, tu jiz cernajicich.
listi . Iduboke zeleni do ruda se
menicibo; take na sipcich, mezi ka
inenim a ostruzincim vyrostlych,
1 0bjevovala se barva sarlatova.Syla
lined' zoranisek krasne se pojila k
zelenj'm jetelistim, k cernyni odsti-
niim lesa, a stavenicka po cestach
rozseta stuinici l)arev zinnozovala.
A nadc vsini klenula se obloha jas
ne'inodra. bez inraku. bez inlhy,
plul cisty. vonny. byl' ponekud
chladny vziluch.
V ncni za poslednich dnu zari
J zvolna. mijela mu dosti rychle : za
castych prochazek poznal temef
vsecka staveni silnici a potok le
mujici, a kazde bylo mu znamkou,
ze cesty ubyva. ze Borova jest bliz-
ji. Kolem tfeti hodiny vypiala s(
pfed nim dfevena. bednena vez
katolickehn kostelicka svatomar-
kvtskebo. a za nedlouho spatfoval
i i oil sve cesty, fam borovskou s
ro-'inzkvm "domem Pane" a pfihm-
ym hfbitovem.
Souvisla ta skupinka mela okoli
Velmi malebne, vystavena jsouc na
mii svahu, ktery zprvu mirne,
pak vzdy prudce.p stoupal, az na
nejvyssim bodu eeleho policskoho
okresu, na balvanu Lucborka
terassovite stfidala se mirne zvlne-'
na puda roli a Ink se strmejsimi
lesiky.
Jiz nedaleko fary cnel lesik, u-j
oinnym pozadim ; vyse nad poli a
vlbkymi lukami, prostoupenymi
Vsude hrobkami vyoraneho a jiz
cnel les druhy, az k temeni Luc
borka se rozrustajici. Na druhe
strane, za vozovou cestou, hucel a
pfes balvany vrhal se potok a za
jeho bfehy i nahonem s nim sou-
beznym strmel velmi cerny a velmi
kamenity les. zvany "Stimberk".
Nad farou, dale do vsi, smerem k
Svate Katefine, nourcite jevilo se
nekolik selskych statku a jejich
pazderky.
Michl zastavil so blize kostelic
ka a malou brankou ve zdi vstou
pil na jelio hfbitov. Kozhlizel so
kolem : videl hrobove pahrbky s
cetnymi kovanymi kfizi, videl sta
robylou frotickou presbytaf i tah
lou lod. joz tak podivne pojila se
k hluboco zahnedle bednene vozi,
videl farskou zahradu s kosatymi,
jablky i slivami obsypanymi stro
my. Znal to vse dobfe z lot davno
minulych, kdy tak casto k vikafi
borovskomu chodival. dozaduje so
nanem listin a vysvedceni:
nebylo mu potfebou vtisk
nouti si toto zako.ictin liorov zn.
vi; v pnmet. c'mol pouz1 svou
mysl sobrati. urovnati. nez pnjdo
.dale ke Kosutovi
'o 7. Bychnoa odosel. bloudival
easto po cole hodiny sain po ves
nicich: zdalo se mu, ze potfobuj-1
samtoy. aby upravil si do budouc
na jakesi zivotni plany, byl ve
sve mysli iiplne neujasni:'.1. ro.iia
ran. V nsivalu hnevu nad ncdu
stojnym postavonim )iaristskeho
ucitelo. nad ustavicnym posklebo
vanim, ze jest nasledkem cteni a
spisovani ceskych knih i clanku na
mysii pomaten. zfokl se svoho v.fa-
dn. zfekl se fadu. oznamil sv:j
davno vvkonany pfestup. ale
co dale, nevedel Na svych 0-
samelych cestach mucil se vymy
sly, ktere pak lined zavrhl; avsak
kdvz takto mnoho hod in prochodil,
ie!.e poeitil prani. pronduviti si
s nekym, kdo by mu i)ovozuinel,
snad i poradil.
rJV,koveho pfitt-le na';;-i n;'dde
v cvangelickem fai-ari Benjaniinu
Kosutovi, ktery se as prod trend
lety do Borove dostal. Poznal se
s niin letmo jiz za prazdnin v ro
cicli pravo minulych, kdyz v Tele
cim a Borove statisticka data pro
sva dila sbiral : lec teprve letos do
slo k tlelsim a duvornejsini roz
prav.ini. Dues chtel Kosutovi tolik rici,
tak srdecne si mu pozalovati; lec,
kdyz, sina se zvolna mezi hroby
k protejsimu vychodu, premyslel
o icrivdach a ranach, ktero mu zi
vot fal, matl so ve svych mysk-n-kaeh
a nevedel. jak nejlepo by pa
storovi vse fekl. Zastavoval se a
nanovo jifemyslel : az pak nahle,
uvedomiv si. zo odpoledne pokra
cuje, a ze faraf mold by na pro
chazku odejiti. odhodlane vystou
pil ze hfbitova, minul dve, tri sol
ska stavoni. ktera delila obe sku
pinycirkevnich staveni. a obesed
zdi hfbitova helvetskeho. po stup-
nich vstoupil do Kosutovy fary. iPiariste si lichotili, ze jsou spolec
Pobyl v ni asi pill hodinky: pak jnosti nad Jesuity pokrocilejsi a
s imstorem prochiizel se po nerov- svobodomyslnejsi : v jejich skolaeh
ni'iii hfbitove a po lihoru kolem liojneii nestovalv se naukv zivotn
nebo. kdo v trave mezi kofenne vo
nici matefidouskou a svetlejsi. od-
kvetajici ambrozkou zaryty byly j pis. Kdyz jeste fed vysveeenim
cetne zulove balvany. tu rozpuka- svym vydal jsem "Pravidla poci
ne tu zas bran destcMii a snohem 'tani z hlavv' v feci coske i np-
obrousenvch.
Slunce nizilo se na jasnem nobi
a ponenahlu zafi svou rudnouci da
,..,i i w. o
muzi nrochazoli se vvtrvalo. hovo-
lusui ui.iv i ivicion (in ,
fill stale, ruce niajice slozeny na'doucich v Eakovnice i Liberei po-
zadech. Josef Justin Michl drzel
svuj kulaty klobouk v ruce a da-
li.val si mirnyrn podzimnim vetfi-
lajkom rozvivati sve huste a kadofa-
ve vlasr, v niehz dosud tonsurv
nebylo znati; ac z radii vystoupil.
byl jeste oden v eerny piaristky
vy-,bav s pasom a phistikem. Faraf
n, i r'r.e latky tmavf., jako na o -
s.tanim odevu: hldv;i pokrytu mel
cernou domaci capkop.
' Tetam se, ze biuletc miti pole
nou eestu zpet," nravi! pastor po
u-'divav se zdlouha kolem sebe do
krajiny sluncem spanile ozafene.
i" Srdecne rad vas tu vidam, pane
professore, nen mivam obavu. ze
vas dlouha cesta vesnicemi pfilis
unavi. a to zvlaste, fouka-li, nebo
zaplavil-li dest silnice."
"Znam nekolik urazek, z Oldfi-
se, a nak u sameho mesta," upoko-
r:i.T
JUVUl itLlUIU. 2V lllillU l Ce&lV Iclll,
nine do mesta, do Policky so
nechtiva vracet." Celo se mu svra-
stilo. a usta. jez, i kdyz se neusini- rodic, bezohledne na to nine upo
vala. mivala jakysi mekky rys, 'zornil." Jal se nyni zase rychleji
stvrdla a stahla se pfi techto slo- choditi. vjol si pnizdnou rukou do
voch. vlasu a iiplne je zcuchal. "Nemo-
"Myslival jsem. ze velmi Inete hlo ani jinak byti," pokracoval
k svemu domovu, alespon vase pra
ce k tomu ukazovaly," prohodil savad jest fadu ceska narodnost?: "Ale stale jeste neni statui cir
faraf. jC0 vykonal pro jeji zvelebeni, je- kvi rakouskou." podotkl na Mich-
"Ve vzd.ilenveh kollejich. v ji- Hi literaturu ? Zhola nic. Bvl k nam lovo horleni Kosut s jemnym pou-
m'ch koncinach C'ech zdavala so
mi domovina rajem, pfijizdival
jsem v ni casto se znacnymi obet-
mihmotnymi. Tod' vzdyt' vy
sam vite. dvoji cti hodny pane,
jak jsem v ni oi)omijon. lia osoco
van. "Nepravom! Jiz vase prace me
ly by vas s mesfanstvem sbliziti:
vase historic, vase chinky ve ;Kve
tech" Policce zajisto slavy jifidaly !
A slysim. ze dalsi dilko chystare.
o skolaeh, o vesnicich panstvi."
"To vse pozbyl o cony, ja sam
jsem pozbyl pro ne cony a vaznos
ti, kdyz pfestal jsem byti kato
likem, fimskvm knezem. elonem
fadu Otcu poboznyeh skol ....
dvojetihodny pane, kdybyste ve-
del, eo mi bylo vyslcchnouti
Stydi so nyni ti. ktefi ma kazani
vyslechli. z ruky me telo Pane ne
bo ve zpovedi rozhfeseni pfijali.
pravi, ze nehodne jsem jo oklamal.
jsa jiz tehdy odpadlikom . . . . "
Kosut podival se dlouze na roz
cilenoho spolocnika. jenz ani ne
vedel, ze svuj klobouk obraci a
stlaeuje, vsechen tvar mu
odni-
maje.
"Jest areit' na povazenou, pane
professore, ze opustiv cirkev fim
skou, fiuikce jeji dale jste vyko-
naval.... Lec pokladam za suro
vost rodaku vasich, kdyz obvineni
to vmetli vam pfimo ve tvaf !"
"No, nefekli tak pfimo, ale
hovofili o torn tak vytrvale. az
jsem o torn doslechnouti musil.
Neostychali se ani blahoslaviti rae
ho uboheho otce, ze jej smrt mi
losrdini odstranila, nez se techto
koncu dockati mold Ba, moje
vlastni sestra eosi o torn prohodila.
a tesi se vzdy. odejdu-li z do
mu, by sctkavani se se mnou se
vyhnula ! Nepoehopuje z nich ni
kdo, ze jsem nemohl jednati proti
)robuzonomu svcdomi svemu. sve
domi to cole Evropy ! Kad nas dav
iio pozbyl prava mladez vychova
vati. stal se necasovym a zbytec
nym.'J "Xemyslite, ze se udrzi?"
"Jest to, dvojetihodny pane,"
pocal richl vykhidati, zastaviv se
u balvanu a vyskubavaje neklidne
s jeho povrchu knitky mech, "pfi
pad obdobny jako s fa clem Jesuit
skym. T ten stal se nemoznym a
zbytecnym, kdyz probudil se v na
som cisafstvi duch svobodneisi.
obecnemu potfebno. pocty nizsi i
vyssi, fysika, hvezdafstvi,
zeine-
mecke. a tymz zpusobem "Zeme-
pis Rakouska" a mluvnici jazvka
'naseho, kdvz pro vecnice cili iko-
i.vi - -
i i uciiiiu zKuiih.y pnsne a oui eci-
ni isem slozil a n Sknlneh thnh h...!ve ProsPech literatur slovanskych
jednani samostatne vvstisknul
chvalil mne zemfelv jiz provincial
Husak, ze fadu na velikv prospech
jsvm a ouplne v duchii jdio pra
cuji. Mnobem vice se mu ucebmee
ty zamlouvaly. nez muj "Ouplny
Literaturny Letopis" a "Mluvnice
jazyka illyrskeho". " Michl bub-
' "Nejsem jazykozpj'tcem a o
"Mluvnici illyrske" soud frronase-
ti se neodvazuji, ale, co sc "Li-
teraturneho Letopisir ' tyka. tu se
pan provincial zfejme mylil," pra-
vil Kosut zive. "Jim jste pro (V
chy i pro nase Slovensko vykonal
velmi mnoho. Nadeji se, pane pro-
tessore, ze ted , maie casu hoi-
nost. dilo to novymi dopliiky opa-
tfite?" ,
"V fadu nasem moli tyto prace
bratfi spise za pfemrstenost, ba za
hotove silenstvi," pravil Michl.
.,.,'i xr.x.
IieUHJJUV lLlilJU Ml UUI.KU XVOSllLU-
vu. "Jiz v Budejovicich spoluzjik
jeden byvaly, z nedaleke Krouny
i)ak rozhorlene. "Cim bvla. cim do
povolan po l)itve na Bile Hofe, abv
udolal protostantismus ve vychod- ho bude za ni pokulhavati. 0 to se
nieh Cochacli. a prvni jeho kolloj postara s jedne strany silna moe
jako na posmech vife ceske zaloze- katolickeho kleru a slechty a sam
na na toze Uofe Olivetske, kde cV dvflr, s druhe nasi cirkevnici, kte
sti Bratfi a jejich oehranci. pani H nejsou vsude. jak vy se domni
Kostkove z Postupic. meli svoje vate, stoupenci svobodnoho rozvo
sitllo! Kdyz eo.ska narodnost pfici- je myslenkoveho."
nenini mnohych slechetnych via- Oba na chvili se zamlceli; pak
sloncu povstala znovu. fad piarist- Michl, jakoby napolo pro vlastni
sky o lorn vedeti nechtcl. ano. ja- uklidneni, namitl : "Nutno uvcizi
zyk Pesky ve svych skolaeh potla-jti, dvoji cti hodny pane, ze tako
eoval, pouze foe latinskou a ne-jVe pfemeny deji so dosti poinalu,
mockou v nich miti chtejo. Sahl-li a ze nase oufady spise vse zdrzuji.
ncktery jeho clen k pern, vyhrad-.Nejdele do roka ocekavam, ze
no jon v techto fecech se vyjadfo- uzakoneno bude vseeko, co mani
val. a ozval-li se narodovoc u-est cisafsky slibil! Tenkrate i
pfimny na prospech svate vcci via-'nine bude mozno splniti ukol, pro
stonecko, byl vyhlasovan za poma-, ktery z fadu a z fimske cirkve
teneho. silencho!' Ijsem vystoupil."
"Jsem povne pfesvedcen, ze i
v toto veci stane se naprava, a ze
ravda bozi i spravedlive pravo
kazdeho cloveka v Ceehach vrehu
nabude jak byvaleho!"
"Pak ovsem fad piaristu v
trosky se rozpadno," zvolal Michl
na vrouci fee faraf ovu. "NeboU v
nem ani pravdy, ani spravedlive
ho prava lidskeho neni! Zada po
slusnost otrockou od clenu svych,
zada, co v moci lidske neni! Byv
zalozen nekolika starymi muzi, kte
fi nianzelstvi uzili, i pfistim svym
ulozil, al)y manzelske Ki'sky a ro
dinnych svazku se zfekli! Kdyz
nine za me dovolene v Policce ny
nejsi provincial Vrana pobizel, a
byeh se za zachovani hidu v obeti
mse sva to modlil, odpovedel jsem,
ze zachovani a znic'eni-jsou: jfra ne
spojitelne protiklady; zachovano
byti ma jen to, eo pfispivai k obee
ne viikolni v pravde "katholicke"
blazenosti, kdezto fad tuto vseo
"becnou blazenost nic:,,'
IVriuvil vasnive. oci mu plaly,
tvrdy rys kolem list opet se zmenil,
usmival se skorem. Fariif Kosut
za feci jeho casto se na neho podi
val zkoumavymav pronikavyma o
cima. aniz si toho Michl povsiml;
lec po slovech konecnych zastavil
se v ehuzi a podal mu ruku. iZa
choval jste se. pane professore, ja
ko cestny muz a dobry Cechoslo
van,kdyz: z f adu jste vystoupil ; o
vsem. lepe by bylo byvalo ucinili
tak jeste pfed slozenim professe
nebo vfibec v podobne fimske spo
lecenstvo nikdy nestupovati. Cir
kev protestantska chovji sice mno
he reservaty a pfehrady, neobro
dila se u nas zcela v duchu Huso
ve,Komenskeho, vubec Brat.fi. ale
pfece bude vam volnejsim polem
cinnosti nez zdi kolleji piarist
skych. Jsem dychtiv zvedeti, ja
kym zpusobem a v jakych mistech
hodlate pracovati."
"Kdysi, pfed vyhlasenim kon-
uuce U1U oupme SVOUO(1 mei
JSem baVU' Ptoupe. budu
nucen obratiti se do cizinv a tarn.
i i. - i -i
P"80- Neucinil jsem toho a
:
st'astne dockal obratu v fisi nasi.
011 am' Ze za at
bud0U VS6Cky :
nstituenun slibovane,
Doufam, ze za kratko provedeny
manitestem
to jest ou-
plna svoboda viry a cirkve, uzna
ni vsecli lidskych prav. Pfisel jsem
abych v Policce, rodisti svem, ob
novil cirkev ceskou. Chci v ni zase
byti knezem katoliekym cili vse
obecnym a zaroven ceskeho lidu
ucitelem."
Faraf Kosut opet podival se ua
Michla, lec tentokrate podivene a
zatfasl zlehka hlavou. Nespouste-
je s neho svych pronikavyeh oci,
pravil:
"Pochybuji velice die zprav,
ktPrA finoh'iyeii od m-atel ye
"by se vseeko splnilo. eo tehdv z
iivo roku osmactvfieateho bvlo
.Nezapominejte, pane pro-
fesS0re ze strana zpatecnictvi a
tmy jegt u nas dosud silnejsi nez
obcanstvo svobodnejsiho smyste-
n j
, ,n w . ,
" Coz nojsoii vvkupovany die sh
bu lidu danych selske roboty a
nepfestalo poddanstvi vesnic? Coz
vlastni cirkev vase dvoji cti hod
ny pane, ted' i cirkev moje, ne
dosahla novych, skoro necekanych.
svobod? Ta, kteni byla i po tole
rancnim patentu jen trpona, nyni
jest rovnopravna !"
smanim.
'Mam za to, ze jeste dlou
(Pokracovani.)
1
f Pomsta Pytlaku,
J "Vernf az do skonani",
Zklamana zavist'!
? Tri povfdky v jedne knizce od Karla
Cervenky. Poileme vsechny tri po-
l vi'dky do kterekoliv casti Spojcnych
t
J Statu vyplacene
j za 35ct.
ODVARKA BROS., Clarkson. Nebr.
t