Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, December 02, 1914, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DRASAR
"'To vain tetieko, nepovim." od
povidala Bartova malem prudce,
a jeji zazloutla tvaf se liable zar
dela jako hue vein nebo rozpaky.
"Bratr se vo nicem neziiiiuuje
Keknu vam, dyC ste jako nase !
ze-, co 2 Uher pfijel, jako by
to nils professor nebyl !
Spis sem si myslela. ze je to tou
nemoeej ale ted'kejc, eo vsial.
nejni to s mm jinaci ! Chodi po sek
niei, nemluvi, still si dal postavit
k voknu, silu knizek na desku na
rovnal, a dyz po seknici nebeha,
lezi v nich a na papirky si neeo
vypisuje. A potomej si hrabne do
vlasu a tfa lira? ich vysklube!"
"&ak ich neubude. ma jich jako
dratenik,"' usmivala se Kersner
ka. "A nejni to .ienomej tohle. za
lovala Bartova dale, "co s posiyl
ky vstal, kazdickej den tfa dva
"krat, tfikrat bezi na postu. esli inu
aieprislo psani, jako by spasu
-duse svy nesmrtelny cekal ! Kdyz
nic nedojde, mraci se, kdyz psa
aii naky dostane, tu sedne. pise
do noci, a potomej to roztrha a do
pece hodi! Dybych jenomej vedela.
co se mu v hlave plete!."
"Cak tatinkoj. strejckoj. se
nesvefuje?"
"Po pantatoj uz nic nejni. te
tieko. Spis bejval palicak. ninel si
postavit hlavu, nedal si nic namlu
vit ani vod Josefa, ale ten vo
heii mu dal, ndkoschazi. Malo si
pousimne, a poradem jen Hka, ze
bude zasej dobfe, ze Pan Bull po
nmze. "Xenarikej. holka, strejcek ma
praudu. Pan Bull pomiize ! Sak sem
se dneskom tuze pobozne modlila
za nas zausecky, aby bylo v
Polieee lip. Ted'kejc uz musim
dom, zapovidaly sine se, malem
Lych byla nase staveni minula.'
A u nich, Drasaru, starosti a
trapnei stale jen priby va !
Ach, kdvbv si bratr vskutku z
-dekanske hostiny pfinesl vnuknu-
ti, modlila se. pospichajic Kame
tieckou ulici k namesti, kdvbv mu
jemnostpan, velebny pan Kopec
ky, nebo pan feditel skol byli do
mluvili, aby se do nektere kolleje,
do Litomysle nebo Tfebove loi-av-ske
odebral ! X'ejak se do teto my
Slenky, tetou Kersnerkou aapove
dene, vemluvila, a otevirajic dve
re, sama sebe se ptala, s cim se
asi pan bratr vratil.
Michla nebylo dosud v sednici :
stary Antonin Petr sedel u jeho
stolu a dival se oknem do prosto
ry mezi rozestavenou prficeli zed'.
Chtel, aby mu dcera vypravovala
o pozehnani a s kym se tarn sesla.
zajimal se o sdeleni Kersnercina.
Ted', kdj-z nemohl svou milou roli
navstevovati, nudil se stafec vel
rai a vetsinu due prodfimal. Vza
du v kuchynce, uplne jiz temne,
krcila se pod kominem devecka
55tejskalov;i se svym chlapeem a
zahfivala se; za .trvalych )nrazu
byla hospodyne nucena vystehova
ti ji z pfistavku a bydleti s m za
se spolecne.
Nez se Josef Justin z dekanstvi
vratil. promenil se soumrak led-
noveho odpoledne v noc, a stary
Antonin Petr Michl dival se jiz
ehvili misto do rozvalin namesti
na zlute svetelko lampieky, kterou
"Chlap nine dopalil tak, ze jsem
mu vhodil hofiei doutni kdo tva-
''A co on?"
"Sebral ho a klidne ho yykou-
riL
Napsala
Tereza Novakova.
5
Johanna zatim na bratruv stiil po-
stavila. Zkoumave pohledla Jose -
fovi do tvafe. zdali diva se vese -
leji, zdali pfinesl si dobry umysl : : knezstvi, ze sni tezky sen, ze je j cialnimu vikafi, ktery jako otio
lec jeji nadejo ihned byla zkiama-' kolem neho noc, ale nebyla, ta:ka sveh0 pozvyva jej zpet do ve
na, kdvz, jeste v plasti, zeptal se ! nfisla tenrve nvni. kdv jiz v dali!zeni ukaze, ze neni mu jiz zadne
neklidne: "Joslo psani pro nine?'
"Snad )Ostovskej este ani ne -
dojel. a dvbv stejue, je nedelo, pa -
ne brat re, donesli by psani a;, zoj
trejsi den I
Michl uchopil se klobouku, kte
ry sotva odlozil : "Podivam se pfe
ce. . . . Xemohu pocliopir. .' nevlo
chazi odpoved'," zaseptal polo ro
sebe. " jiz tomu tfi tydny, eo
j.n'i psal.'?
Johanna pfece uslysela : '"Dyf
cioslo psani pfedever.'em, to s )eee-
ti velikou a menem Pamiy .Marie "'
upozornovala. ftikal ste. pane
bratfe, ze musite do "iutie hned
kom vodepsat !"'
"C'ekam jine, ne;nr;ie iiiKzit'.
Zajdu k postovskemu.'
Xedal se zdrzeti a vysel opet do
sychraveho vecera : kdyz se ratil,
uhodla Johanna z jeho ivare
oeekavanv list nedosel.
ze
Chodil mlcky po svetnici s ru-j Iiehl vydal se pfes Kysek k ne
kama vzadu skfizenyma, a k lyz mu: proc v nepochopitelnem
se vyptavala, echo by i phil k ve- strachu vyhnul se osobnimu setka
cefi, ze by mu uchystala iolevku ni se s domnelym vysvoboditelem
nebo vejee. anebo topinky, odmitl svym a napsal mu pouze list, pfi
skoro pfikfe, ujist'uje ji. ze nema kladaje doporuceni Kollarovo?
hladu. ze hostina na dekanstv: tr- Proe on, ktery v Pesti tolikereho
vala velmi dlouho. Dokud ostatni se odvazil a pevny umysl svuj pfa
jedli. probiral se ve svye.li kni- telum vyjevil, ani ve Vidni nepfed-
dou chvil jnou. Byla to -vmutna jen psal, ba list svuj s doklady ani fi tamejsi provesti meli. ale . opa
nedelni vecefe, i stary Drasar i neodeslal, az teprve odtud z p0-jtrjlosti pi'ovesti nechteli. ei kouec
pastviea s hochem kreili se bazlive licky, po navratu svem, vyzaduje,lie srilcnl poznamka na konci o
a zavadili-li hlucneji svou Izici o si odpovedi na jmeno otcovo? Paim Kollarovi, jenz dobfe vi. ze
misu. vzdy se sami ulekli sve sine- Davno mohla byti jeho vec skon- on Wimmer lifadu na rozdani in
Iosti. Johanne bylo do plaee : pfa- cena. rozlustena ; zbaven osidel mojma
la si. aby jiz jen vsiehni ulehli a hi i v rodisti prohlasiti svuj pre-j tech nadeji. kteiv Koliar. kte
trapnemu veceru byl konec : a- stup. do ciziny za novym zame-tna jre nav,ie ucitel Ivadavy v neni
le bratr zustal pfi stole dlouho do nim odejiti. A zatim, ocekavaje od jV7-biulil, tvrde. ze bude vitanym
noci. a kdyz sama ulehla, videla. : povedi provincialovu a Wimmro- Pcovnikein ve shorn eirkve evan
jak znovu otevira ono psani zvu. chodil dale v habitu f.idovnn, jelicke ! Sotva ze dotkl -;e pluhu,
Vidne. ink ie zkouma. a iak noni- slouzil mse u sv. liclmhi. na rle-U mu odtrhuji ruku Xezakv.i
suje sti'anku za strankou, ob ehvili kanstvi daval se zvati jako kato- pv;mmrovi na jeho vedomostec'n.
do listu nahlizeje. licky knez, jako piaristsky profeS- j.Jeho "P'mne vuli. Mix od neho
Bdel zajiste do piilnoci. nebot z sor. ;jen ciste srdce, zcela odihwie Jezi
rana byl vzduch ve svetniei otra-! O. byl nedusledny, zbabely, jSi 0n evangeliik, jako kdysi Je-
ven (Miioudem a lampicka liplne ale ted' odpovedi dosly, jisani Vra- ,snitLN toto svate jmeno .tycuje. a-
prazdna ! novo, jako ocekaval, -- a, zel, ,bv 3"n ranil- zatracovai !
Bartova stopovala bratra po ce- list AVimmruv. tak kruty, tak pre-' 7Sty dopisu AVinimrova dopa la
ly den lizkostlive: videla, jak je kvapujici! Ted' nastava doba ci-,b' na neho jako ninv kladiva, u-
7 U - 7 - - 7 v i i
znepokojen, jak se z dopoledni pro nu, promluvi. pravdu odhali,
chazky za malo minut vraci. desila pujde novou drahou, tfeba ze ne
se, ze fi obede skorem niceho ne- vedla k "usvitu''. . . .
ji iv veceru, ve tvan zardely a
s ocima horecne sviticima. pfinesl
si vskutku z posty psani a na otaz- ne odmitl propusteni ze slibu slo
ku sestfinu. je-li to list po Tfi tyd- zenych pfed Bohem na coly zivot
ny ocekavany, prisvedcil mlcky. a napominal Alichla, aby ihned,
Zdalo se ji pfi spolecne vecefi jakmile zdravi jeho se zlepsi, vra
chvilemi, ze mu plovou oci v si- til se do kolleje urcene a veuoval
zach : nevedela. nemy-li-li s ne- se znovu vychove mladeze.
hot' Josef Justin lined zraky odvra ' Kdyz Josef Justin pfecetl tyto
til. iodival-li se kdo z domacich fadky chladne. strucnj, hryzl si
na neho. V noci zase bdel. retl a j rty. zatinal nehty v dlau. skubal
kdyz lampicku zhasl. slysela -Jo- si sve tmave kucerave vlasy,
hanna. jak na luzku sebou hazi a byl by si pfal. aby nezr.ely tak
tezce vzdycha. Snidani edstreil aistfizlive, aby byl provincialn. aby
nai)omenuti sestfino. .e seslabne, byl cely fad tak rozcilil. pohneval.
nanovo se rozstune. odmitl netrpe- jioboufil. jako jest poboufen. ne
livym a skoro opovrzlivym zamav- st'asten sam ! Jeste tehoz vecera.
nutini ruky. Vdova si na konee re- jhluboko do noci. crtal Vrinovi nsa
kla, ze je s bratrem professorem i ni. nekonecue. na mnoho archu. v
opravdu velmi zle.
hfn'e luz by-.
lo. kterou pry fad, ve svych statutecli
lela pravdu. Michl byl nest'as- zastaraly a zvraceny. ve sve cm
ten jako nikdy pfed tim, byl bli-Jnosti jiz zbyteeny. ba skodlivv,
zek zoufani. Vsecky nadeje na i-'spachal nejen na nein. ale na jeho
A: "Ty pry jsi se ozenil, muj
11001111?'"
"B. : 'Ano. A kdyz jsme tak uz
byli v torn, odbyli jsme zaroren
kftinv '
vot mu mizely, vsecky kroky po
dlouhe mesice podnikane zustava
ly uplne bezvysledny. Budouenost
jeho jevila se mu jako ony ohofe
le trosky rodneho mesta ; a i z nich
ruka stavitelova zase lidska lu
ll! iste postavi. ale zdali i jeho
j zivot da se obnoviti, napraviti? fli
jkal si tehdy v Beroune, po slozeni
. professi a pak zase po dosazenem
jspatf oval jistro noveho zivota, k
jnemuz mela jej dovesti nova Eva,
!ziva. krasmi Deva. Ta vsak zmi-
zela se vsim svetlem, "usvitcm"
ji provazejicim ....
fiadou si pfivolaval deje prave
minulych tydnu a pfemyslel o nich.
Pfipadalo mu, ze musi je znovu
proziti. zmeniti v nich svoje jed-
nani, malem nepochopitelne
Odejel malo dni po navsteve u
Koihira v Pesti, nedociliv ani u
nemeckeho kazatele Jauhofra, a-
by zapsali jej do seznamu sve cirk
ve. I spolehal na fa rare Gustava
Adolfa AVimmra v Ilornieh Strel-
cich. ( "Ober-Schutzen" u Kyse -
kii.) jemuz jej Kolhir v liste dopo-riR-il.
zadaje kollegu, aby doruci-
teli. muzi vsestranne vzdelaiu'mu
a ucenemu, svefil pfimefeny lifad
a takto pfestup jako usedliku mu
umoznil.
- - - -
I rovinciaJm vikar odepsal v
prvnieh dnech roku; jako nenioz-
nemz vvchrlil vsecku tu ki-ivdu,
'Prosim te. muzieku, proc ty
velike lodi maji skoro v?sines
zenska jmena?"
"Protoze jich vystrojeni stoji
take strasne penize."
vlasti. Cechach, na cele oblasti me
zi Uliry a Svyearskem, Saskem a
Pruskem. Jeste druheho dnr list
dopliioval, sesiloval a kdy si jej
pak procital, zdalo se mu, ze fekl
pfilis malo, ze vedl si piflis smif
live, laskave. zdvofile!
Ne! Xeposle listu do Vitliie, poc
ka, az jak Wimmer odpovi, az co
mu do budoucna slibi. ak provin-
kolleje piaristske tfeba, ze mladez
vyehovavati a uciti, pro literaluru
a osvetu pusobiti muze minio osid
la fadova. mimo svaz fimske ei'.'k
ve, jeho vlasti vzdy tak skodlive !
Vcera pfisel list Wimmruv. Yse
cko se v jMichlovi lamalo, ledovate
Io a umiralo. kdyz jej lined, vysed
od postovskeho, cetl za matneho
svetla. To bvlo vice, nez tiohl sn'
sti
Ta cirkev. kterou nazyval ve
ou svych otcu, do niz, jak si sto
knite fekl, vede jej uznana prav
da, probuzene svedomi, pro jejiz
pfislusenstvi vydal se v nebzpe-
!oonstvi'' v nedostatek. ta jej listy
"Wimnierovymi odmita jak Tula mi
tveho, jako neuprimneho vyzna
vaee evangelia Jezisova. leznaji
ciho bible, jako lehkomyslnika, ne
veficiho v uplne obrozeni a obmy
ti krvi Ivristovou.
C'etl a cetl znovu, mnohokrate,
a pfece nedovedl si uvedomiti. co
z tohoto pfisneho a zase Tkstaiic
kou yerou diktovan diktovancho
listu vice jej boli: zdali podczfeni
kazatelovo, ze z duvodu cistc so
beckych. pro svobodu, odi ozeni ct -libatu,
svetsky )rosperii )estupu
je, cili ureite jeho tvrzcni o moz
nosti pfestupu v Pesti. ktery posta
mel je temef jiz z parcti. a ony
pfece vzdy zncvu k sobe jej v'i
bily, eetl je po eelou noe a o inch
uvazoval. Pfipadal si jako osifely.
jako by zcela sam byl na tomto
l epfatelskem svete zustal. opusti
li jej vsiehni. nez doui'al. Koliar.
jeho basnieky svete Vilemina
Frankova. kt tou pfipodobrio al k
Shivy dcefi, I-. Friede;-: Scl mid
tove. Kadavy v Pesti na;':a '-oval
ze se vsiehni zkiamali v pnxtorske
decree z Lobd . snad i sam pan
Koliar, ach! ani jeho Ah'ua ne
byla onou zafici posta vou. kterou
z ni vytvofil lomoci .neiek Kol
hirovyeh. nerozumela mu i;ikdy.
objevila se jako vsedni. .I.ivek
chtive devce. . . .
' dusne, pfeplnene .-vetiii- by
lo mu hrozno: i knihv a vyiusky
jeho dues se mu hnusily. zd;iio
se mu. ze nejsou k nicemu. jn pro
dluzovanim dusevni tryzm".
Oznami! sestfe a oti-i, ze si vyj- '
de. Kdy nastal
zimni den. Ale
jasiiy a k'Ulny
nest-1 k ..var'mu
A. "Xepotfebuji lekafe; b'cim
se sam pomoei lekafskych knih."
B. "Dejte tedy pozor, abyste
jednoho due neumfel na tiskovou
chvbu."
Michalu. jak pT-edpokladali, jeli
koz byl den Zjeveni Pane ci svatek
Tfi kralu. sel za mesto a doufal,
ze v samote a volne pfirode spofa
da svoje neklidne myslenky. Xre
chtel se ani potkavati s vesnicany
do kostela pospichajicimi, a volil
misto obvykle proclmzky ke Ka
menci a Sadku, cestu k Bofinam,
po silnici. vedouci k nemecke vsi
Jedlove, odkud, ze tain byl kostel
farni. jen malo lidi ve dnech sva
Tecnich do mesta pfiehazelo.
Sotva ze minul posledni domky
teto casti mesta od ohne dosti u
setrene a oetl se na silnici lehce
posnezene. misty zmrzlymi struz
kami vody pokryte, vratil sc k
svym bolestnym uvaham a hlavne
k otazee: Co ted'? Ma opsati, Vra
novi poslati onen list, v neni;? zno
vu pusobeni na skolaeh piaristu se
odrika a svoje jednani dopodrob
na oduvodnuje? Anebo ma posec
kati. az nabude urciteho zamestna-
ni, jineho. a provinciala jen poza-
dati za vyplaceni remunerace, kte
ra pfislusi mu za lonsky skolni rok
v Kyelinove. aby uspokojil troehu
otce i Johannu a sobe pofidil du
stojnejsi sat? Co ucini. bude-li pfi
mo vyzvan, aby ve vykazanou kol
lej se dostavil ?
Trpce se )ousm;'iI. pfipomenuv
si, jak by se oba zaradovali, kdy
by jim ubyl el en zchudle domac
nosti: sestra casto nadhazuje, jak
tezce se jim, pohofelym. nyni hos
podafi. jak se stara na stavbu z
jara. Jeste vcera zminovala so o
tete Kersnerove a jejim velelnie
kovi. jenz pry se dotazoval, do
ktere kolleje bratra nek professor
byl pfelozeu. aby mu tam dopsal.
A na dekanstvi rovnez nalelnve se
knezi i feditel skol vyptavali a bla
hoprali mu. ze se jeho zdravotni
stav zlepsil, a ze tudiz mnohe 11 dri
ve, nez zamyslel. bude s to Pclicku
za jine pusobiste zameniti.
Kdyby vedeli. ze neiua jiz jra
va vstoupiti do koUeje a na nor
malne skoly jakekoli. ze zcela jin
de lezi pole jeho pfisti prace! Wim
mer ve svem. jak Michlovi pfipa
dalo. nelidskem dopis1 vybizel ho,
aby. uehopil-Ii se vskutku pravdy
v srdci svem. nevystuixn'al z eir
kve sve. nybrz sebral bra try stcjne
smyslejiei a s nimi stal se soli te
to eirkve simile. -- aby ,je Inal ja- i
ko us. Luther. Ooszner. Jedine o
zivou viru pry jde. a nezah'zi na
torn, odiva-li se kdo kutnou I-'.hi-sterni
nebo kabatcn lutln rskym.
je-li pod nimi duchovne m'tev.
"6. zalezi. zalezi!"' odpiral ?I I
chl v diichu. Xe, on. ac C'ech. neni
irusem, jenz pro svedomi dd se
upaliti.- neni Cosznerem. jenz po
vystoupeni z katolicke eirkve svuj
zivot praci liduinilue zasvetil. on
ve svem smysleni spise se pfikhini
k Lutherovi. ktery nepolirdl. zre
formovav cirkev. ph'rozenymi pra
vy lidskymi.
Y torn ma Wimmer pravdu. ze
k protestantismu nepfest.ipuje
slib fadovy. sveceni knezske neoil
hazuje jen pro vnitfni odpor k
nevestee Babylonske. jak );'stor
cirkev fimskou nazyva. chc-e by
ti clovekem. obcanem. dice ziska
ti, oc kdysi v nerozumu mladi
sam se oloupil. dice stati se doko
nale st'astin'm.
Co, jest tato vasniva touha pio-j
vinenim. hanbou? Xeni in-vnim. a- 1
ni jedinyni. kdoz sli za ni. pfese
vsecky pfekazky! Doktor KD.-hi-r
' '1
i Toltis ustanoveiii jsou ve 'iati-
i
slavi jako prol'essofi a maji sest
set tolaru )latu, Schuster pusobi
'Proc jsi se nevyznal maminee,
zes byl ve skole pokaran?
"Ale, tati, vzdyt' sam fikas, ze
zenske nemusi vsecko vedt.
Richter's Anclror Pain-Expellor.
jako doktor lekafstvi, Seyerllme
ber zije jako soukromnik v Schmie
debergu : sami to byvali clenove
fadu piaristskeho I A eoz onen
svetsky duchovni Kovafik,. jenz v
Tubinkach evangelicke bohoslovi
studuje, eoz oni bratfi-klasterniei,
o ktery eh jiz Kollarovi vypravo
val, coz Censky, Ronge, Ranch ? Ti
i,.s:i...: r. . - i '
sn:iiiii uusii juusuiipeiu seuni,(;iic-
ho blaha, v manzelstvi vstoupili
a pfece pro osvetu dale pusobi!
Pfi vzpomince na vystoupivsi
piaristy a kneze vybavil se mu na
hle v mysli jisty uceny kateebeta
augsburskeho vyznani, s nimz cas
to o techto neohrozenyeh muzicli
ro.mlouval a jemuz, kdyz r. 1S43
ve Vratislavi je navstivil, evrub
non zpravu o nich podaval. Sezna
mili se. jeste kdyz byl v Praze na
theologii, v musejni knihovne, a
kateebeta, byt Nemec, zajimal se
vzdy o jeho spisy, knizky nemecky
psane o pocitane z hlavy, o zeme
pise Rakouska, o mluvnici slovan
ske. s povdekem od neho pfijimal
a chvalil iisili, ktere venuje skol
stvi v rechach. Ano, k nemu se
obrati za radii a pfispeni; svefi se
mu duveme se vsemi svymi mno
liymi. zcela bezvyslednymi kroky,
pozadji ho za radii, ve kterem mes
te neb miste Flier, kde pfece zis
kal obcanstvi a pfestup vykonal,
mold by nalezti mista pfimefeneho.
Xeodmrsti ho tento dlouholety
pfitel jako ICollar, jenz obaval se
lifadu. anebo jako "Wimmer, ktery
niceho o nem nevi, ktery nedba
0 vzdelane spolupracovnik', nj'
brz jen o kfest'any, nvi Jezisovou
zcela se obrodivsi!
Jasnejsim zrakem dival se ny
ni Michl do stromovych hradeb
1 iofiii. skoro cernych, ovesenyeh,
zlehounka snehem jako prusvitny
mi krajkami. Cesta zvolua stoupa
la : aniz toho pozoroval ve svych
zamyslenych samomluvach minul
Iiofiny a oetl se jiz blizko staroby
I yeh chalup Jedlove. Zastavil se
vsecek udyelum. a vida dfevene lo
menice chaloupek, jich zasnezene
stfechy a kouf vystupujici z je
jich nizkych a sirokveh kominu,
vzpomeiiul. ze neni do poledne asi
daleko, a ze bude tfeba se vrati
ti. Vsiml si konecne i klidne krasy
lednove krajiny, bilych kefiku roz
manitych podob a spanile ovence
nyeh stromu. jez cestu lemovaly, a
zalibne na nich utkvival ocima; i
nesfastne. polozbofene mesto vlid
neji jevilo se z dali ve svem bela
vem nadechu.
Fklidnil se a zaroven rozradost
nil. odhodi svou nedustojnou zba
belost, a jakmile kateebeta praz
sky mu oiiepise a poradi, zjevi vse
cku pravdu! Wimmrovi jiz ani
neodpovi. ale provinciala po
z.'nla za remuneraci, sve pravo!
Skoro vesele vstoupil k Drasaro
vini. vlidne pozdravil otce i sestru;
a blahova zena lined okfivala na
deji. ze konecne dostavil se u bra
tra proi'essora onen dobry fiinysl,
za ktery se tak horoucne modlila!
Vidouc, jak pilne sepisnje fadu lis
tu a postupne na postu je odnasi,
pevne vefila. ze uehazi se o misto
ve skolaeh. Ale jen jediny dopis
urcen byl predstavenym Michlo
v'm. ostatni vsecky putovaly za
hraniee Cecil nebo do kruhu protes
tantskydi. Pokracovani.
Odporucte tento ca
sopis vase rnu souse
du9 zdaliz nem odbe
ratelesn. On: Ani nevite. co pro vas ei
tim : prava hiska je nema.
Ona : O ne. prava laska mluTI
otcem.
Nedluzite na tento easopis?