Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, November 04, 1914, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MP
PREKAZEL
MA DC AT. A T7T.ASTA
llfU MOJJA WJUiw
"Vidis, syneeku, vidis. To zde
by mohlo patriti tobe, tak jaKo d
bylo mnohlo patriti nine, jsme oba
Kucerove, ale nase to nebude.
Dostal to clovek cizi a bude to
patfit jeho detem, neb to patfi je
bo zene. A z nas budou lesaci."'
Tak zahovofil Tomas ke chlapci.
Hoeb rau arci uerozumel, lee
tusenim sve detske dusicky jar,
vzal stryee kolem krku a fekl :
"Mam vas rad, strejce."'
"Mam vas rad" ta slova ne
f ekl k Tomasovi nikdo, neuslysel
jich od lidi sobe podrizenych, ne
byla by dovedla mu jicb riei stara
jeho hospodyne vdova i dcera po
hajnem, jejihoz otce, muze i syna
byli zastfelili pytlaci a ktera. byla
rada u Tomase na samote v lese,
protoze nemusila mhiviti s lidmi.
Za ten kus obzivy mu pracovala
vyslechla jeho latefeni tak klidne,
jako by byla vysleehla, kdyby si
byl hvizdal. Ani mu take nenapad
lo, aby se ji kdy zeptal, zda je u
neha rada. A jeho psi, ti mu to o
vsem fici nemohli. A nyiri slysel ta
slova z teeh detskych ustek, tak
rudych jako ty maliny na pase
kacb vyslovena hlaskem tak nez
nym, jaky se ozyval pod klenbami
lesa z ptacich hrdelek. A pri torn
ovijely se mu kolem krku ty det
ske" rucky a ta posmutna hosikova
ocka hledela do Tomasovych oci, v
kterych se zaleskly neobjdde krfi
peje slz, tak jako kdyz se na ka
pradi v stum lesu zaehveje rosa.
Tomas nepostavil chlapee vice
na zem. nesl jej v naruci. Po dvou
tfech hodinaeh cesty usnul chla
pee. Tomasovi nebylo bfime tez
kym, zdalo se mu ze hoch nevazi
vice, nez takove male srncatko, ja
ka nekdy pfenasival v lese pfes
pfikopy, ana polekana jeho kroky
srna odbehla a srncatko, byt' sebe
uzkostlivejsim mektem niatky va
beno, pfeskociti si netroufalo.
Az za tmaveho vecera dorazil
Tomas se synkem sestfinym domu
a zadaje starou hospodyni, aby
pro hoeha zfidila loze, povedel ji
nekolika slovy, co a jak s ditetem
jest.
"Asi to huboze pfekazi," fekla
hajna a Tomas stisknul ji za ta
slova pravici. Domluvili se temi
nekolika slovy ti dva nemluvove a
meli hoeha radi po svem zpusobu.
Jako by slunecko bylo zasvitlo
pod ten krov stare myslivny, tak
zveselil vse hochuv prichod. A i
hoch sam se rozveselil a povida
val "babe" jak hajnou pocal na
zyvati, ze sebal tarn daleko na
torn grunte, kde jej mela rada ta-
ke takova baba, jiz stara a kde
niusel jit s cesty i mlademu i sta
remu pantatovi, a kde si jej pani
mama nekd3r vsimla a nekdy no.
Krmili s babou slepice, kravie
ktfa psy, se strejeem ehodil Frolik
pVvlpse', a nebal se ani teeh hous
tin, ani ozyvajicich se z techto
hlasu zvefe, ani rany ze strycovy
puskjT.
Daleko do lesu zaehazel Tomas
se synkem sestfinym, nosival jej
na ramenou. hoch pak rad ehodil
podle stryee v mekkem meehu, jsa
obut v stfevieieh z lyci. jakA stara
hajna plesti umela.
Yeliee se tesivai hoch. dosli-li
se stryeem na paseku, kde byly
hraniee Tomasova reviru.
Byla ta paseka na svahu lesiiim.
obklieena lesy jako vencein a vsec
ka porostla vfesovim. Tu a tarn by
ly skupiny malin a pleteiice ostru
zin, zde onde jako by sehvalne vy
Sc'izeny eele zahouy jahodi a k bal-
vanfun tu a tarn paseku i)rory vaji-
cim pozvedalo svoje tmavozeleiu'
stonky boriivei a brusinci.
T rostfed paseky stale velika,
pokfivena borovice vzplnajie 1110
hutne svoje verve ku strane. od
kud slunce vyebazelo. Stala tu tak
sama, kura jeji byla ruda jako by
ji slunce bylo sehvalne obarvilo.
Xa teto borovici mely hnizda ve
verky. Za kazdym rozsochacem
inezi spleti vetvi tulilo se jedno e
Arerci hnizdo, mela zde ta rozto
mila zvifatka jaksi domovske pra-
g I
PTTTNF.'R.OVA.
" -
&
jvo.
Vsak mel ten veverci rod kozis-.
ky svoje tak do ruda zbarvene ja
ko ta kura horovicc. Nebylo by
sebe bystfejsi oko rozeznalo ty
ciperky ode pne stareho stromu,
pakli vetfice nebezpeci stihlym til
kem se k nemu pfitiskly.
Sem, dosel-li Tomas s Frolikem,
nechtival hoeli ani odejiti. Musil
strvc zahvizdati, zatrasti stromem.
ano i vystreliti. jen aby veverky
daly se v poskok po vetvieh a skry
valy se na rychlo za suky stromu
i do rozcuchanych, ledabyle upra
venvch svvch hnizd.
Hosik mel radost z toho tropein,
liSl ti' Tdi cfi'v-o vvsnrH na strnm.
. , . ., , i
at ehvtne mu veverku, ien at ale
zadnou nezastreh. A coz kdyz po
jednou ukazal mu stryc pod stro
mem pohozeny kousek perniku,
nekolik suchych svestek, makem
sypany preclik, kterouz mlsku
pry veverky myslivcovu Frolikovi
bodily.
Xepoznal hosik, ze pernik z me
du lesnieh vcel i preclik z domaci
mouky i susene svestky jsou ze
spizirny stare ha jne : chutnaly mu
tak dobfe. jak prave byl cestou po
lese vyhladovel.
A posilal ruekou veverkam na
strom nahoru hubicky a ha jne do-
in o i.vvip.'ivol tqL- txT yp7P?VlV
i
, , , . . x k deset let, co Anieka v zalu a si-
rad. Hned po strejci a po babe. Aj
m v . . , . , , 'zach svnka sveho povila, zakmitla
strvc Tomas naslouchal taje smich ,,.,,,.. v
. se lesm cestou k Tomasove mysliv-
i SlzV. i..' l... Y j. 1:1
X.
Zasel Tomas hlavne k primlou
vani hajne, ktera se od Frolika,
jak sama rikala, naueila mluvit,
ke konei jiodzimu opet do rodne
dediny. Hoeha s sebou vsak ne
vzal, fka, ze aspon uslysi, jak o
neho matka stoji.
Yratil se druheho dne, zamra-
vv vice, ze veverky mu poskytuii ml- ma oenna a se usmalo, jakoby za
pytlaci neivzacneisi kus zvere V , , - ,
w , , v , sy, ale rad pozoroval cila zvn-atka pomela na probdele noci a naina-
reviru odstrehh. Donesl Frolikovi i . . v , f
v.. nechteje vsak, by mu stryc nekte- hy.
v uzheku trochu pradla a satstva, 1 , , . , , c , , x , -1,-11
, , , A , . rou z tech ciperek domu donesl. Ale radost ta brzo ji zhorkla.
ktere pro hoeha nachystala stara ,T . v. w . . ,w . . .
Hata a stfibrny tolar, Ktery mu
poslal dedousek. Iratka poslala mu 1
trochu jablek. Po nekolika dneeh
vypovedel Tomas hajne, jak se
doma domrzel.
Lekla pry se setra, ze snad mu
chlapee jiz pfekazi, ze
ede 110 ,
zpet a uji.iuw, tcPM,
hoch odesel.se zda ze pantata k,
se natf i si libuie v hospodarstvi a i
-j. 4-,-1,.... 1
r " , v " .
stary pantata navymenkuzezjas-jse
nil eelo zuplna.
I tak tarn viekrat neehod'te
XT .i-v 1 1.- .-,,r.4-il .1 1-1 l.'lt' of Tllll
tarn
nepfekazi," fekla hajna. Tomas j
pfikyvnul
na chleb tak tluste masla, ze se
hoch smal, ze se baba pry zmylila
a dava mu maslo s chlebem.
Zapadli v myslivne v lesich sne
hem a Frolikovo detstvi zahfiva
lo je tak, jako ten ohen v kamneeh.
ziveny celymi poleny a udrzovany
ve dne i v noci. Frolik i v zime scl
SI
strvcem do lesa.
Chodili zakladat srneimu, obhM
zet po stopach lisek, rysu, kun i
vleieh. potloukaio se tehdy jeste
dosti draveu po lesich. Frolikovi
styskalo se po veveruskaeh, lee k
pa.seee bylo daleko, nozky hoeho
vy nehyiy by se probredly snehe:a
a strye nemohl jej nositi jsa zaku
klen v koziehu.
l;iba hnjna vyiravovala mu. ze
ty veverusky nyni spinkaji. zavr
tajiee se do hnizda, pritulivse se
hunatyini svymi oeaky. Ze se jim
zda o jam, o mladyeh siskaeh se
mennyeh. o liskovyeh oriskaeh, o
bukvicieh. o jahodaeii a malinaen
a o torn hezkein. malein ehlapeeku
z myslivny, pro ktereho budou v
leie zase sehovavati ry nejlepsi
svoje mlsky.
Pfislo jaro i leto, Frolik vyrii
stal a zil jako sta jinyeh deli,
skoly nemel ani poznati. do nej
blizsi dediny bylo daleko. Strye
hodlal jej sam naueiti c-Uii, psati
a poeitati.
Toms si k vuli chlapci poclnal
jaksi obiibovati myslivost a veru,
ze se jiz zana5el mj'-slenkou, ze z
chlapee myslivce vychova. A zase:tak stara,"' prohodil Tomas.
si pral, abyeh enlapec byl jen YOl--
m'kem. niinil, ze zakoupi mu za
svuj podil neco pozeinku. Lee po-
mysleni na nevolnictvi, na robo-
tu, myslenku zase zahubilo.
A tak uplynuly dny a tydny, le-
ta stfidala se se zimou a Frolik byl
jiz hnedle deset roku star.
Tomas nedosel vice na rodny
grunt. Jedenkrate vypravila se ke
iKueerovu synu do osamele mysliv-
ny Ilatina dcera Martina. Byla by
dosla IL'ita sama. lee neslouzily ji
nohv a deeh. Jen stero pozdraA'u
vzkazala. at' hoeha si jen ponecha,
az si matka pro neho pfijde. i
Ze hoeha vubec neda. odvetil
Tomas. a tu Martina vypravela, ze
jest u nieh na grunte, na Kucero
ve bohatem grunte pfeee jenom
smutno, ze nedostavil se posud de
die. Lide ze Hkaji znovu a znovu, '
, ze zavolal si pantata Kueera na o- muz a zena. Byli chudi a vezdej
isud, ueiniv dceru dediekou, nyni silio ehleba si tezko dobyvali, ale
ze na grunte nebude dedice. Ani pro tu ehudobu a priici se nermou-
deveatko se nepfihlasilo, nebylo
, v . , .
polozeno do kolebky, uevinula je
j k sobe sliena matka jako ruze pou
iHko.
To je bozi trest za to, ze Froli-
'ka odstrcili," rekla stara hajna.
Mama rika, ze jinace nebude,
ze bude pfeee prej Frolik Kuee-
rou, ze bude na grunte hospodafit. spanku, shrnula si vsechny dlouhe
To prej za to, ze pantata ctyfi sy- vlasy sve do tvare, pfitiskla bez
ny z domu vybyl, tak musi bejt nadejne dlane na oci a usta, zabo-
.nastupcem vnuk, kterybo necekali fila Htosti hlavu do periny a pla
a nevltali. A ty pranostyky mami- kavala.
iiy neselzou," vykladala lartina. Kdyz konecne po dlouhe dobe se
Tomas vzkazal pozdraveni. tieha jeji touha vyplnila, tak bylo
Tu zase po ease, prave kdy v ji pojednou, jakoby nenadalou roz
'den svateho Floriana tomu bylo kos a teplo nezname ani obsahnou-
jie )fsira sukjic a zairpyiu se zia- k prsum Diiz, iiiucina niu ruhuu
ty eepec na hlave statue selky. Byl hebkou hlavicku detskou a poslou
to zjev zde nebyvaly, zde chodily chala slabounky jeho deeh. A
kolem jenom chude zeny na rosti kdyz nemoci nafikalo usedave,tisk
aneb prosmykovaly se cikanky v la si je k srdci matefskemu, polib
strakatych carech. ky vlahymi konejsila bezmoenebo
Tomas sedel pf ed myslivnou a toho ptacka a vt dusi plakavala s
vypravel Frolikovi, ze pujdou se nim. Za to kdyz malicke de
jiz brzy podivati k stare borovici fatko, ruzove a buclate zase zdra-
,na veverusky. Neveril arci Frolik
Jeste lezi snih v prikopeeh,
zmrzly v kolika vrstvach, jak roz-
taje, pujdeme na paseku. VzdyU
je zde jiz jaro, jiz i vlastovky po-
letujou. ba i ti hadi rozlezajou se"
lin slnnf'lrn ?? "nrnvil stv'r Ir nlilnn.
. . .. , ,
tei. ypacian setiiee zae podie seoe
jako otec se svnkem ale jak0
vnuktMn tak tarai Tomas.
,.T--, ... A . ,
ido jest to ';trjee otazal
hoeu ukazuje
prave otvirala branku ve zdi ko-
Jlem dvorku myslivny se tahnouei.
"To jest to jest ' Tomas Ale decku bylo devet let a nfe
zaelonil si rukou oei, nemoha sve- slo i patnacte a pofad jeste le-
!mu pohledu uvefiti.
'"Tvoje maminka, Frolikn," lem bylo uz jinae: zrovna jako
fekla Anieka, neb ona to byla. .to byva v pohadkaeh. Kdyz se 0
'Ma sestra!" zvolal Tomas. jbedvalo. nespokojilo se jako jine
"Panimama Kueerka." zasla'deti s nekolika lzieemi mleka, s
liajna. kouskem ehleba. ale snedlo vice
Anieka podala ruku bratrovi i nez oba stari dohromady a jeste
hajne. polibila Frolika a usedajie se ohlizelo io neeem. Matka se to-
! mi lavieku vedle bratra pravila :
Xeehala jsem povoz dole v dedi-
ue. varovali me lide, at" se nevyda-
vam s mladym konem do lesu. IIu- nastal olrat. Kdyz totiz odesli ro
kazali mi sem k vam eestu a veru, ,i!iee za praei. seskoeilo decko kaz
ze jsem se skoro bala mezi Temijdy den s ueeek. porypalo se v
stromv. z zde Tomasi vvdrzi5.",kiiedlikiieh. jez si sehovali od c-
"Ia vfile to nebyla, ze jsu zde'
zahueel Tomas.
'"Dluho jsnu
se evideli." po -
"Ani na pantatu
cala opet selka.
se nepfjjdes po-livat. Jako bys byl j Az k.lysi take sel hailrai okoio
zapomnel. ze jsi od Kuceruv' !oken a piskal na von pisfalu.
"Panri'ita me vybyl a odbyl, po-jby mu prodali hadry, kosti. sia
viMat si nemame nieeho co by nam I re zeiezo." Kodiee mei; tak: tr
radost delalo. tak eo hu vas .' Jeste ehu takovveh odpadku a prMo
bych tarn pfekazel,' jest temneji kyvli na hadraiv: Kdyz vesel do
Tr.:nas zahu.Vl. j jizby, jiahodou rake pohledl na
Anieka se odmlcela. rozhlizela decko na neekaeh : a jenom o
se kolem, prejela rukou eelo, po-kem mrknul a jiz vedel. eo a jak.
Insula sebou. az na ni hedvabua ani ;se lidi nenfcal- Kdyz 51i za nim
sukne zasustela. Pfitahla k sobe j zavfit, obraiil k nim nepozoro
Frolika a hla.lie jej po hlave, ta- j vane hadraf. a vSecko jim septem
;-:ala sc : Tak eo. poznal jsi mne?"'" i vylozil a rada jim ilal. :ik m po-
"Jste panhnama od Kueeru, m.mou.
vid'te.1' iekl lioeh iaksi neiiste.
"Jsu tvoje maminka. Frolikn, a
ve7inu si te sebou. Vsak ti to To -
masi vzkazala nebozka stara Uata,
at' si tu hoeha necln'ts, az si pro ne
ho pfijde matka."
"Hata jest nebozkou? Nebyla
Aie seurena. rat riKaia, ze ji
narozeni rartinino ubralo veku. A
humirala jako prorokyne. ftekla,
at si jdu pro syna, ze z neho bude
.Kueera, tak at ho vyehovam tarn,
kam patri," s tichymi slzami fekla
Anieka.
' 'lam vam prekazel, ' odvetil
lomas.
(Pokracovani.)
.
NOVeiTlll pfedplat'l-
iAi: Zim .m4- -
idi vasicine cdiv iv-
man od zacatku uplne
zdarma.
Olidske lasce
a zlamani.
Stara a pravdiva povest.
Zili u nas v dedine dva lide,
tili; nejvice je bolelo a jako
, ' . . , ,
v
zakleti smutne den eo den proti
vuli je stahlo znenadani, ze zivot
jejich jest tak prazdny a osamely
a bez utechy a bez vlahy jako roz-
vite kaliehy planych kvetu na po-
kraji kamenite cesty.
Zvlaste zena, kdyz ulehala ke
ti nemohla ve svem srdei rozechve-
.
lem. Radosti se i ze spanku pro-
, , , , , iv,,,.,
bouzela a bravala si detatko sve
i o. , ir 1
vo na ni pohledlo veselyma modry-
dospivalo roku ctvrteho a pfeee
telo jeho zustavalo pofade stejne,
jen hlava mu ponekud pfimefene
rostla : z pefinky se do te doby
jeste ani nevzepfelo. Ale chudi li-
AS ir7nnnn"li ci na nsmrlpsatilpton
, i.-i.i
zkiovku, Ktera preuenia jesie tie-
dhlu jak0 ralad& divSice. A a.
dovka sama 0 sobe fikala. ze se
, , i
na noliv stavela teprw o tiesin
.. dne5niho dne
lituje. ze ji rodiee tak lirzo nutili
do ehnze.
zelo na pefine na neckach. S jid-
ho hrozila a pfeee snesla. eo mela.
az se dite utisilo.
j Po nejake dobe vsak i v torn
.beda k veeeri
a s misy je potom
rozhaz-lo o zemi. Lide ti ehudi
:byli tim cell zoutali a nevedeli
dlouho rady ani pomoei.
si
I Ts'evvehovali rrv si
v a sin i
i ditC, ale dite cizi ."
jA -iUo rosie tom-i di.-j '
(e.
va a ostatni telo
stejne. Ostatne, i
s. edei, jilk jim 1
Clmdi Jide ani
ziistaa pora-ie
Zasilatelum dobytka
Fro spolehlive a poctive obslouzem
zasilejte vas dobytek firme
INTER STATE LIVE STOCK
n
COMMISSION (Incorporated) CO.
v SOUTH OMAHA, - NEBR
Jsme zaradeni mezi ziskatele nejvys
sich cen a nas obchod byl zbudovan
jedine na zasluze. ZKUSTE NAS! !
i i
R. L. REYNOLDS, prodavac hov. dobytka
J. R. McPHAIL, prodavac vep. dobytka
JIM DONOHUE, vypomocm' prodavac
GEO. ASHBURN, vypomocni prodavac
t
1 :
s 1
PANI J. DONAHUE,
1 t
Vuradovne jsme vzdy brzo i pozde.
Tel. v uradovne (office tel.) South 378
? T
eiiteli, ale na kon.'-.; to piece zkn-
sili. Die pokynu liadrafova rozde-
lali v jizbe na zeir.i ohen, okolo oh
ne rozestavili skoriipky z rozbi
tyeh vajec a do tech nalili vody na
vafeni. A odesli za dveve a divali
se klieovon dirkou, jak se bude
dite chovati. Dlouho necekali.
Sotva zapadly dvere, jiz sesko
eilo to decko z necek, kfecovite a
pitvorne okolo ohne a skofapek
kracelo a se vsech stran si je pro
hlizelo a kyvalo nad nimi velikou
hlavou, ale nevymyslelo nic. "Uz
jsem stary eert" rozumovalo dec
ko hlasite, "ale v takovych hrn
eieh vafiti jsem jeste nevidel." A
rozehnalo se k ohm a koplo do ro
zestaveuych skorapek, az se voda
rozstrikla.
Iatee za dvefmi se tim zjevem
hrdlo sevfelo a srdce bolesti stah
lo, div neklesla; tak ji bylo lito
sebe same i toho ditete. Otec
vsak, jak vse videl a slysel, tak se
rozezlil, ze vnikl do jizby a poho
dence vystreil za dvere. Zvlasliii
pri torn bylo, ze podhodenee v te
elivili zmizel a zanikl, jak by se
pod nim zeme propadla.
Otec dale se on nestaral a za
kratko se uklidnil a zil spokojen,
ale matka dlouho potom byla roz
rusena a v zivote se uz neeitila
st'astna. protoze nemohla zapome
nouti na to dite, se kterym pul zi
vota prozila, na to elite nesfastii".
treba podvrzene.
Co se stane z
V dobiieh mini mohou byt v
nmohyeh pfipadech konany poku
sy, vyzvednouti potopenou lod a
le v dobe viilecne iieni na to easu.
Rozhodujicim pro vysledek poku
sii ovsem je pfedevsim hloubka, v
niz vrak lezi. pak take okolnost,
mnoho-li je pokryt pisecnymi ne-
bo jinymi mekkymi eastkami in of
skeho dna. Ze potopeue lodi i)io
padaji easem uplne zkaze. je samo-
zfejmo, ale muze se tak stati, v
dobe nestejne dlouhe. die toho. :
jakeho materialu lod byla, jak
jtezky mela nilklad a byla-li vysta
jVena ucinkum vln ei ne. Lodi take
iklesaji rozdiluou ryehlosp'. !)-. v--jin.
nepfilis zatizene j)lavidlo kle
:s;i, kdyz je uz mimo vliv mof.kyeh
jvln. veliee pomalu, a trva jiste ;is
jp'iii etvrt hodiny nez dosahne
silne na mofske dno, nybrz )oizi
m- bez prudkeho narazu, zvhiste
neiii-li mofske duo kamenite. Po-
toho by takova lod', nebyla-li
!,r: a hladine vodni pfilis posko
'eiia, klesla na dno celkeni dosti
Zf!ehovabi a zustala tarn tak hod
tn"' dlouho, pfedpokladaje. h- by
!by na jeji zkaze praeoval jen vhe
jmicky vliv a iieinky mofske vi-
feny a rostlinstva. Jinak klesa ke
dnn lod" tezka. ktera prndeeji ikj.-
'';;zi na dno a propada zkaze ryeh-
l. ji. byla-li poskozena nepfatelsky
-tfelami. Dalsi osud potopeue
lb'-! -d niozuo pfedstaviti zeeia zi-I
-t
i T
i ?
1
t
:
:
s
1
? i
3
I ?
CHAS. F. COX, fiditel (Manager)
FRANK ROBERTS, prodavac ovci
ED. O'BANION, vypomocni prodavac
JOSEPH TOMES, kasi'r
v uradovne.
?
ve. Jeji trup nebo jeho trosky po
tahnou se znenahla vapennou u
sazeninou, vyluzovanou mensimi
nebo vetsimi obyvateli hlubsich
mofskych vrstev. Yapenna kura
se stane casern silnejsi, nebot vy
stfidiivaji se stale nova a nova po-
koleni techto zvifatek. Pak se na
vraku usadl ruzne skeble, korale,
houby, mnozstvi mekkysu, mofske
rostliny atd., a tim se pomalu roz-
kladaji take dfevene castky lodi.
Konecne musi pfijit doba, kdy se
lod' rozpadne, ale nikdo nemuze
fici, za jak dlouho se tak stane.
Zelezne lodi rozpadnou se rozhod
ne mnohem drive nez dfevene, pro
toze chemicky ucinek mofske vo
dy rychle nici zelezo. Take med7
neodola tomuto vlivu pfilis dlouho
a ze vsech kovu jedine zlato a pla
tina jsou mofskou vodou neznici
telny. Zelezne lodi jsou tedy v mo
fi brzy znieeny, kdezto rozklad
vraku dfevenyeh muze trvat ko
!ik stoleti.
t
i
Pcmsta Pytlaku,
"Venn az do skonani",
Zklamana zavisf !
Tri pcvidky v jedne knizce od Karla ?
Ccrvenky. Polleme vsechny tri po- T
vidky do kterekoliv casii Spcjenych t
Statu vyplacene ?
X
za 35ci.
ODVARKA BROS., Clarkson. Nebr.
v---v
M
ALlSfAtS
POPULAR
Padoucnicke zachvaty.
Colconda. Nev. uuben 1912
Od te doby co jsem zapocal uzi'vat Pas
tora Koenig-a Nerve Tonic nemel jsem zad
ne paroucn.cke zdchvaty od jara roku 1911,
a v cervnu jssm opet mohl jiti do prace.
Drive se kaidy obaval me daii praci proioze
jsern mel zachvaty padoucnice kazdodenne
po mnoho roku. a nyni pfeji si vsichni abyen
pro ne de!ai, neb vedf, ze nyni jsem kh
sprosien. Lek lento jest jisle poslan od Bolia
nb nemuu jej do-t! wnachvdiiti.
Walter Heard,
iazracne :
Grandvieu-, Wash, srpen 1912
Me!a jsem padcucRicke zachvaty fcazde
dva r.eb !f; tydny od 33 let, kterych me le
kafi nemohl; zbaviti. Od te dobyco vsak vtzi
vam PasJora Koenig-a Nerve Tonic, nebyla
tsern zacKvacena t:m!o nedu'r.em jiz po cele
dva roky a take se c-tim tktfe. Pusfbj P-z.'.-rracne.
Par.i J. S. Griffin.
ZDARMA cenr.a kniha o ruznych nervo
vych nemoci a vzcrkova iahev leku na kterou
koliv adresu. Chudi tccienti dostanou raaj
1 Rev. Father
Koenie ve Fort Wayne. Ind.. cd roku IS76, a
hterv nyni pnpra-.uji.
'KOENIG MED., CO. CHICAGO, ILL.
62 W. Lake Street, poblize Dearborn.
Naprodej v lekarnach za 1.00 lahev, 6 za S5.
00. Velka iahev S1.75: 6 za 9.00.