Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 12, 1914, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' IT''
54
tf4
3
-w-..- J.
79
3
i.: -
Osud new-yorske sochy Svobody.
Socha Svobody, stojici u vjez
du do pfistavu nevr-yorskeho. si
ce neni nejkrasnejsim pomnjkem
na svete, ale za to je jiste jednim
z jiejpopularnejsieli. Pro Novy
York tato sceha, slouzici zarovcu
za majak, byla typickou. A pfece ;
ma bvti tato socha. .iiiz sveMny
zdroj uklidrioval v bouflivyoh no
cich oceanske pavniky. suspendo
vana se sveho cestiu'ho mista. Po
zorovalo se jiz pfed delsi dohou,
ze socha jst schatrala a ze prud
ke mofske vetry. spojene s nepo
- 'hodou, rozhlodaly kamen osmde
sat metrii vysoke sochy. takze ne
bezpeci sficeni den ode due roste.
Krome toho jset dnesni uziteonost
jeji jako niajaku jiz jen velmi ma
la, protoze rozmaeh plavb'y davno
jiz pfekrocil pfedvidane hranitv.
A pfece udrzovani majaku stoji
mesto Novy York rocne mnoho pe
nez. aniz by poskytovalo zisk. V
techto dneeh byla seslost tohp pom
niku zjistena vifedni prohlidkou a
oteove mesta se rozhodli. ze sochu
Svobody z pristavu dstrani a po
stavi ji na nekterem jinem miste
mesta, kde by byla vice chranena
pfed zufivymi vlnami. Pfistav tim
ztrati ovsem jednu zajimavost. a
mesto bude muset postaviti novy,
ale moderni majak.
Rvac Jack Johnson francouzskym
vojakem.
Pariz. Jack Johnson, znamy a
mericky svetovy mistr-pestni za
pasnik prhlasil se k vojsku. Sve
automobih- propujcil za ambulan
ce pro Cerveny Kriz. S mm stej
ne nastoupil do armady mistr Ev
rop3 v pestnim zapase Crapentier
vitez nad "srimboat" Smithem.
Proti pijactvi v ruske annade.
V Busku bvl v armade vvhhisen
earsky ukaz, pfikazujici pfisne
zaehovavati predpisu proti pija
ctvi. Pfedpisy pravi inezi jinym,
ze objevi-li se dustojnik v opih'm
stavn kdekoliv a zvlasie u pntom
nosti vojaku, ma se to povazovati
za tezke provinein, neshodujiri se
s hodnosti dustojnikovou. Za pfe
stupek ten maji byti dustojnici
.trestani.discipliiiariie uebo- pohna-
iiipfed cestny soud a mohou do
ionce vylouceni " byti ze sluzby.
Ye kvalifikaci kazdeho dustojm
ka budiz uvedeno jeho chovajii,
pokud jde o piti lihovycli napoju
Y klubech dustojnickych nesnieji
se odbyvati pitky. Prodavati na
poje lihove v klubech dovoleno
jen v urcitych hodinach. Lihove
napoje musi se platit hotove a du
stojnici nesmeji si je brati do
bytu.
Velmi pfisne pfedpisy jsou pro
ti pijactvi muzstva. Pfi vykona
varii sluzby vojenske.a rovnez za
cviceni zalozniku je naprosto za
kazano piti lihovin. O.kazdem
muzi, kteiy ma nachylnost k piti
lihovin, bude do jeho rodiste za
slana zprava se zadosti, aby se mu
nezasilaly penize a jestlize by pfes
to byly zaslany, budou ulozeny do
spofitelni knizky a vojin bude
smeti penize vybirati pouze na u
dany ucel s povolenim sveho pfed
staveneho.
Parcel Post zastavena.
Zasilky baliku postou do Fran
cie a Nemeeka zastaveny. Zadna
posta neposle vice jak .$100 do ci
ziny; brzy neposle pro nikoho vie
jak $50.
Vsechen importni obchod bude
brzy zastaven.
Ze zivota Ruskeho generala.
Kterak vrtkavou a necitnou jest
vojenska hrdost a slava, o torn do
syedcuje'opetne osud generala A
natoby Stoessela, jenz v roce 1905
ve vlce rusko-japonske dlouho a
hrdinne udrzoval oWezeny Port
Arthur. Koneene vsak pevnost tur
to nehrdinne vydal v moc japon
skeho generala Nogiho. Po valce
byl Stoessel postaven pred vojen
sky. soud a odsouzen k smrti. Z
.milosti cara byl mu trest zmenen
, ve vezeni, z nlhoi -byl po 2 rocich.
' propustSh, co ubozak, zbaven sve
hodnosti, plain, pense i zdravi. 2i-
i - H; se riejakou dpbu prode jeni ca-
iae.az.Konecneusxrnui se naa mm
yvaiv jsntajuiani; ivsiai, jenz
wdrzuje 5vfdelnym prispevr'
v zapomenuti, prozivaje posledni
dny v milosti sveho byvaleho pod
hVeneho a ti, kdoz snad byli sku
te"nou pfieinou porazky ruskeho
vojska. pripravup se k nove val
et k novym hrdinnym" cinum.
pro nez nelze si Slovaiuun vsem
nez pfiiti, a by pfinesly lepsiho 11s
peehu zbranim vojska ruskeho.
Mnoho hmizu letos.
Lt-tosni rok jest mezi jinym
zvlasie urodny na mouchy a sko'd
livy hmyz vseho druhu. Ve zpra
vaeh jiz jsme povedeli. jak jsou
postizeny staty vyehodni. ale take
jine krajiny trpi podobne. Y sever-1
m'm Texasu. Oklahome a v ol)il
nem pasmu odtud na sever fadi
opet mouc-ha tak zvana stajova.
kterou meli v severnim Texasu ta
ke pfede dvema roky. Ministerstvo
orby ye AYasliingtone venuje ji ve
likou pozornost. jsoue pfesvedce
no o jeji skodlivosti. Podoba se u
pine mouse konske, az na to. ze
na vetsi a ostrejsi sosak, jimz za
sazuje l)olestne l'any. Moucha ma
rtizna jmena, jako "kousava mou
cha domaei". "divoka moucha,"
nebo 'slaineiia moucha''. lylo do.
kazano. ze mouchy ty lilmoii se na
hnijici slame. a zvlaste konsky
hnuj jest dobrym pafenistem. Stes
ti jest jeste, ze skodlivy hmyz,
hoz jest ve Spoj. Statech letos to
lik. objevuje se hodne pozde, kdy
jiz pfece nemuze skodititolik co z
jara.
New York zaplaven zalozuiky,
jsoucimi uplne bez penez.
New York. Ye meste je 12.000
silnvch muzu, bv sluzbu u riiznych
, , . t
zaneseno na sreneralnicli konsula-
" . , , . .
ech zemi ve valce zanletenveh. A
jsou jeste tisice tech, kteri po
legrafu nebo dopisem pfihlasili se
ke sluzbe, kdyby doprava do Ev-,
ropy bvla inn zajistena. A etsma
, - i , i
zalozniku a dobrovolniku prislvch
. .
oil pnud jsou bez penez ; domu se z
jinua jsou uez peii'
tohoto mesta nemohou vratiti, pro
toze jini zabrali jejich praei a do
valky take nemohou, ponevadz :
jim vlady nemohou prozatim opa- j
tfiti dopravu. Rakousko-uhersky
konsul poslal mnoho muzu zpet do
jejich domovu. kdyz se zvedelo, ' podniknuty zkousky s bez
ze z a n q c h a v a j i velke' dratnym telefonem, jehoz sluchat
rodiny v chudobe. Pro vetsinu neu kaa pfevadece umisteny byly na
cinena zadna opatfeni co se tkne vlaku drahy Salt Lake a na na-
ubytovani, nebot" se ocekavalo, ze
Lidumilne ustavy, statni a pfiste-
hovalecti ufadnici sejdou se k po-
rade, jak by zjednali odpomoc. j
Prujem,
bylo zavcas pouzito Severova
leku proti prujinu- (Seve-
ra's Diarrhoea Eemedy). Ctete,
co napsal Geo. Prokop, 251
French St., New Brunswick, N.
J. : " Severuv lek proti prii jmu u
cinkoval znamenite. Moje ditko by
lo velmi nemocno prujmem, avsak
lined jak jsem dostal si Yas lek,
dal jsem ho die mivod a v peti
dnech bylo ditko opet zdravo, ja
ko kdy jindy pfed tim." Cena
Severova leku proti prujmu jest
25c. vsude v lekarnach. Zadejte
ho vzdy die jmena a neberte na
podobeninB Kdyb3r ho lekarnik
vas nemel, objednejte pfimo od W.
F. Severa Co., Cedar Eapids, Io
wa. (Aug)
Obcane statu Kansas
Anthony a Northern r. 1913 jali
se uskuteciiovat svou myslenku, ze
lid sam si muze bez jokekoliv cizi
pomoci zbudovat zeleznici. Myslen
ka ta take korunovana je zdarem.
Zaclo se stavet zmineneho roku v
Pratt a dnes, zelezny of protinsi
psenicni pas. Ye stavbe se pokra
cuje dale, die toho, jak je zelez
nice zapotfebi. Anthony a Nor
thrn, puvodci teto myslenky, ktefi
fidi stavbu a dopravu, neberou za
svou praci zadne sluzne. Veskeren
prijem dava se do fondu, z nehoz
se plati vydani. Po znich rolnici
budou pokracovati s kladenim ko
leji. Bud' pravdivy i k diteti: pin, co
mil slibujes, jinace ho naucis.lzi.
?" Talmud.
icfecc v zaludku, letm nesnaze a dosalmout, znamemt.l.o uspeclm.
stPcvm nepofadky, cholera mor- Zkouskam, pntmnno bylo mnoho vMejn ale abv ncutrali.
bus, behavka u dospelych jako u ccstuj.eicl, ve vlaku a znzencu t r.
ditek jsou ryclile napraveny, kde , drahy a pnstroje pracovaly s nej- ,,.. .,.. ,,,
Kde vzit nyni zpevaky?
Pfed touto otazkou stoji nyni j is-.,
te americke velke opery, t nebo
vsichni zpevaei. ktefi pfijati liyli
pro pristi obdobi operm, zadrzYmi.
jsou ve svyeh vlastich, ponevadz
jsou povinni sluzbou vojenskou. f
Jsou to Tita RulTo. svetovy b'ari
tojiista z Jlilana. ktery eeka kazdy
len obesbiiu. a by se dostavil k sve
niu pluku. Druhym jest Alex. Bon
ei. lyrieky t'Miorista, ktery byfjiz
k pluku povohin. Pak Lucien IIu
ratore. manzel slavne zpevaeky
T.imiv C'avalieri, kterv travi leto' V
j Parizi a jest dfistojnikem v delo-
stfeleckem oddeleni, a koneene
Cleofonte Oampanini, ktery se na
leza ve Svvcarsku. ale bude se mu-
set take odebrati k svemu .luku.
Cukr bude drazsi. ,
Die tvrzeni velkoobchodnikfi
bude cvropska valka miti tez za
nalcdt'k znacne zdrazeni eukn.v a
cukcrni trust take jiz si pospisil,
aby to dal obecenstvu znati. Be
hem t.vdne l)yl cukr zdrazen o 90
centu na sto libraeh a obchodni.ci
)rorokuji. ze nikdo nemusi b't
nfekvaiien. wstoui)i-li jcna cukru
. o t. rr -
na w centu iiora. ia pricniu so u-!
i1:'iv;'i w Anrrln liiwtaiip en ne-i-
, t , , , , .v,
drive velky nedostatek cukru. Azj
je-jdosud byla Anglie zasobovana
cukiem z Nemeeka a Ruska, ale
nasledkem valkv musi se snoleha-
ti na Kubu, coz bude znamenatl i
zde castecny nedostatek a amerie
ke obeeenstvo to musi odnesti.
Jakou cenu n:aji lidske zivoty.
Pfed etyficeti ctyfmi lety, po
.straslive bitve u Ears-laTour, sdsa
- cij. i. i 4. '
sare, generala btemmetze, ktery
, , ... o i .
nvl veal ovou pnncu jeclnim z nej
J . ... ,o , , ,
I il.ii.Ii i.k I i4- I ii n mil . J ' mi r tm t
Te-'vyssich velitelu armady, za to, ze
muzstvo sve hnal pfilis do oline
a spusobil ztratu nejakych vojaku..
Nemci v Belgn zivotu ztratih jeste
l -1 -i-. i i.
vice, ale general hmmieh za to se-
, 1 t-. ., .
sazen nebude. Dnes maji iNemci
lidskeho materialu tolik, ze jim
mohou plytvati.
Bezdratny telefon v jedoucim
vlaku.
Los Angeles, Cal. Prave byly
drazni stanici tohoto mesta. Yyna-
Earl C. Hanson, mladik teprve 21
lety, ktery graduoval teprve rainu
leho tydne na polytechnicke vyso-
jke skole a po osm let studoval na
!svem zameru, az se mu podarilo
vetsim iispechem. Aekoliv vlak pu
sobil znaeny hluk, bylo kazde jed
notlive slovo zfetelne slysitelno
bez velke namahy mluveui. Han
son pracoval spoleene se svymi spo
luzakv
- pres rok na umisteni apa-, 1-4.1, n on nL
, . . , .v tak ze toto bude y sue 20,000 vo
Na stranach vozu zeleznie-i., , . .
ratii
,. . . . , nmu. uavoiani vojSKa z era uru
nich a na telegrainieh sloupech po . , . . ,
v . . , ;zu jak nejdrive bude mozno a sou
del trate upevneny ,SOU jecmoth- t. , . , , .
. , , . . , . . w . Istredeni vojenske silv na strate-
V lllCll? IV U-'ll 1 '-'W ? l-.iAA l.k av
Valka zdrazi snad pivo a tabak.
Washington, D. C. Ylada se
radi 0 zvyseni nekterych dani.
Nasledkem valky pfestane se sem
z Evropy dovjizet zbozi rozlicneho
rlvnlm rr lrovolir7 cn rlvivn mil nil n
. i 1 -en - i ,
cin v.vuiaiy. xvuy uio uuuue, musi
vlada najit jinou cestu, jak selinat
penize na bezne vydani, a o to se
pray eradi financni vybor poslane
cky a senatovy. Kongresnik Ee
ney pravil, ze podle vseho se asi
zvysi dan z piva, kofalky, tabaku
a doutniku jako za valky se Spa
nelskem, nebo se vesmes zdvojna
sobi. Vedle toho se zavedou kolky
na obchodni listiny a zabavy, jako
karty atd. Rainey nemysli. ze dan
z pfijmu vynese $100,000,000, pro
toze nasledkem valky s zmensimi
vydelky nebo pfijmy bohacu,
zmensi se dan z techto pfijmu.
Posta do Cech.
Mezi cetnymi krajany panovaly
nemale obavy, ze nasledkem valky
budou snad na dlouhpudobuinu
set pf erusiti veskere postovni po-
jenievymi pfibuznymi a znamy.
ml ve stare vlasti. Prohlaseni pos-
mEYSAY
IT'S WE BEST
tovniho uradu. fe.me k tomu po
uka.ovalo a die toho mozno pi'ed
pokh'itlati. ze veskere zasilky dopi
su do Cecil budou znacne zdrzova
ny, ponevadz neni mozno posilati
zadne zasilky pfes Nemecko a
Francii a vubec zadne zeme. kde
vypukla valka. Oznameni toto spu
sobilo pochopitelny rozruch mezi
krajany. ktefi maji pfibuzne ve
stare vlasti. a s nimiz by radi v
teto poh mite dobe si dopisovali a
c5 nimiz by byli nidi co nejeasteji
aspon v pisemnych stycich. Jina
zmena pozustava v torn, ze nejsou
pfijimany vetsi penezni poukaz-
kv nez na .ou. coz jest nejvyssi
I sum a
penez, ,aKa jest pritomne
postou do Rakouska zasilana. Pfi
torn vsak musi dopisovatele vziti
, v .
na vedomi, ze doprava dopisu oby
cejnych i registrovanych, jakoz i
peneznich poukazek bude znacne
zdrzovana na ceste. Pfed vypuk
nutim valky byly vsecky zasilky
posilany do Cherbourgu a odtud
pfes Francii do Cech, na Sloven
sko neb jinvch zemi rakouskvch
aneb byly dopravovany do Ham-
v
L 1 ' ,
, ; xv c in v (uiu iiiui puaiu HI III lW a-
niencke nledati jinon cestu, abv se
, , B
'.vylinnla valcicim zemim. Inn spu-
I .
tsUJiflll All.! t IIUIHS IIIIIUIH'IU lit"-
A
le na ceste. ale jinak budou na
zdejsich posta ch veskere zasilky
toho druhu na dale prijimany a
; . , , - , T
'pravidelne odesilanv. Jak dlouli
' x v ,".,,
tyto pomery potrvaii. nelze ovsem
i , , -
odhadovati a poste by nepochybne
vznikl' nove obtize, kdyby nemoh
la dopravovati zasilky pfes Italii,
avsak prozatimne nehrozi zadne
jiebezpeci, ze by dopisy neb penez
ni poukazky nedosly na misto sve
ho urceni. Y torn ohledu chovaji
postovni ufady vetsi duveru v
pravidelnou dopravu do Evropy,
nez expresni spolecnosti, kteiv si
take dosud obstaravaji zasilky pe
nez, ale zdrahaji pry se rueiti za
hpznonnmi r nnv.nvn
1
Mobilisace" Soustati pro ucho
vani neutrality.
Washington, D. C. Spojene
Staty ''mobilisuji'' jak vojsko tak
stvo z mexickych vod ma byti od
volano, opraveno a rozdeleno po
del Atlantiekeho pobfezi Spoje
nych Statu. Sesileni o 200 muzu
m ii voti'A naiin hi oL-iili r tmii il o tii
'"I'll i i -I'lltl ,--1
igickych bodech podel Atlanticke-
no poorezi jrairoiovam poorezi Kri
zaky a kutry, tak aby v nasich vo
dach nekterou valciei mocnosti ue
utralita nebyla porusena.
Lode, jez z Yera Cruz budou
neodkladne povolany domu jsou:
Bitevnice prvni divise Arkan-
"sas, Delaware, North Dakota; dru-
divise Lousiana, Yermont; tfe
ti divise Yirginia, Georgie, New
Jersey, ctvrte divise Minnesota,
Kansas, zvlastni sluzebni oddil
New York, Texas. Tyto lodi budou
provazeny celou fadou uhelnych a
spravkovych lodi. Kfizaky a delo
vice zustanou v mexickych vodach
ku ochrane Americanu a jinych ci
zozemskych zajmu.
Povinnosti Spojenj'ch Statu ve
spo jeni s panamskym pruplavem
jak smlouva pfedpisuje jsou 11a
sledujici :
1. Pruplav zustane otevfen pro
valecne lodi vsech narodii.
2. Pfekazeni blokady nebo po
kusu nepfatelstvi ve vodach pru
plavu. 3. Povoleni valqicim mocnostem
vziti na palubu jen ty nejnutnejsi
zasoby.
4. Pfekazeni Y pruplavu nalode-
21c
JI2 JEST ZDE?
Inu nova zasoba dobre KAVY, a proto neotalejte a zaslete objednavku jeste
dnes. Nyni jest cas byste se zasobli dobrou kavou pro leto i podzim. Proto
Vam nabizfme nasi pocele Americe vyhlaienou,
SPECIALITU 21c
Pfes 200,000 odberatelu krajanu i jinonarodovcu poctiva nas nejlepsim
odporucensm. Jsme pres 32 let pouze ve velkoobchode s ltmto zbozim a tu se
nelze diviti, ze jsme ziskali takovou pnzen. NechvaKme se jen jmenem ale
dokazujeme nasi'm zbozim. ze to co tvrdime jest cista pravda. Povstali nam
te ikonkurenti, ale ti brzy zanikii. My se pranic nedivlme? neb jsou lide,
kteri mysli, ze takovy obchod jest tuze snadnym nepocitajice pri torn, ze to vy
zaduje dlouholetou zkusenost v obchode, dobrou praksi v kupovani kayv a dale
tuze jemny jazycek. kterehoz se dostane pri stalem ochutnavenf teto kavove
medoviny.
Zbozi zasilame jako vzdy od 25 liber vyse a kdo si dosud nepsal o vzorek,
mileradi tento na pozadanf zasleme zdajma vyplaceny az do domu. Lepsi druhy
kavy 24 a 26 centu. Jsme jedinl importefi Buvovy ceske cikorie. Koreni vse
ho drubu cele i mlete stale na sklade. 4
Do pri'zne vsech krajanu porouci se i nadale,
PRVNi CESKY VELK00BCH0D KAVOU A CAJEM V AMERICE.
JAVA COFFEE EVIiLLS
E. J. PETRO. maji tel.
1 708-1 708 So. Racine Ave. Chicago.
0 pociivosti -naseho zavodu se muzete predsvedciti u vydavatelstva tohoto
lislu aneb u First National Bankv v Chicagu."
.TJ5iUSy.lJ5iy5.115lJ5ilJ5lJ5
aTianjinlanlanerijsniarii
Roman - Buffalo - Bill
Odicdilec Kenton King El Ramon,
t. I ciiiitud uui, fjuauaiii sicji iicAir.uii maiu finite iiui ijirddluio na Slept
Kteroiikoliv z vyse uvedenych knizek posleme na kte
roukoliv adresu vyplacene za 25 centu kus aneb pet knizek za
$1.00. Knizky jsou v uhledne papirove vazbe a obsahuji 70 stra
nek. Kaada knizka jest sama o sobe ukoncena a jest velmi
lacina za cenu za kterou ji poskytujeme- Objednejte dokud
zasoba staci. Adresujte: ODVARKA BROS., CLAEKSON.
IlLLUV.a
TTft
DIE
UNDER CONTRACT
HArtNESS AN D
RUNNING RAC
.SAND AND GRAND OPERA Co.
DTAWVTT.T.AfiFVaiflffunTF x.vwmmvK
a HCTV UP-to-dete fSrutttirrc .tK1
a
WTOMOBIl-e,lMPLEMENT,LIVB-STOCfK
TJTTTCD niTtTTC Si&lCl
jru ill" i t it mini r
Illlllll lllll IAI
'BOYS' SCHOOL
111 nebo slozeni nekterou valciei
moei vojska anebo valecnyeh po
tfeb. I 5. Netrpeti valecne lodi valci
' cich mocnosti ve vodiich pruplavu
dele nez 24 hodin.
6. Nepfatelske lodi nesmi behem
2-i hodin jedna za druhou odplou
ti. Sedmdesat pecek.
St. Louis, Mo. Slecna Lena
Beranova stizena byla nedavno ne
volnosti a poeala vykaslavati ze
Zaludku pecky ruzne velikosti, od
malych tfesnovych az do velikych
broskvovych. Bylo jich celkem se
dmdesat, ale vzdor tomu zjistili
lekafi, ze jich ma v zaludku jeste
asi dvanact a rozhodli se na ni pro
vesti operaci, aby je odstranili.
Slecna Beranova pravi, ze pecky
ty spolykala, kdyz byla jeste dite
tem, a nikdy ji nedelaly zadnyeh
obtizi.
Nedluzite na tento casopis?
VMy se uzdravi.
Pfed rokem dosel nas list pana
A. Belzy, jenz aslouzi veskere
pozornosti naseho lidu. Pravi: 'Ja
nize podepsany vzdavam srdecne
diky za Trinerovo Lecive Hofke
Yino, ktere mne uz nekolikrate
uzdravilo. Jak me boli zaludek,
koupim si ten lek a lined druhy
den jest po bolesti a dostavi se
zdrava chut' k jidlu. Tento lek jis
te zasluhuje uznani po celem, si
rem svete. S yeskerou uctou, Alois
Belza, 1735 W. 12th st. Blvd. Chi
cago, 111.'' Jsme vdecnymi panu
Belzovi za.tak pekne uznani .nase
ho leku. -jenz rychlou dava ulevu
v podobnyih.pfipadech, jakoz-i v
chorobach -pater. a stfev. Uzivjte
21c
VITE CO?
loupeznik od Ria Grande Krasna lovkyhe (
2f
STATE FAIR
LINCOLN
tf(LlnliI AERIAL GYMNAST IS
MET
tHm
fyhtwtt?
.lJ. J.,
ENCAMPMENT
10 e 11-191
ho, kdykoli Yam bude nevolno od
zaludku nebo kdyz budete pro
nasledovani castou zacpou. Y le
karnach. Jos. Triner, velko-vyra-bitel,
1333-1339 S. Ashland ave.,
Chicago, 111. Namozene svaly a
klouby natfete Trinerovym Lini
mentem. ALWAYS
POPULAR
Sestra odporncoje jej co BejT?eIcji.
Kcwaskum, Wis., srpen 1912.
Mnoho sester pouzfva Pastora Kocnig-a
Nerve Tonic. Zkusila jsem jednu lahev proti
nervosnosti a nepnjemnemu spani a v krat
kosti spozorovala jsem, ze mne velice tento
lek pomohl. Nynlmohu klidne spati. Odpo
rucuji tento vyborny lek kazdemu trpiteli co
nejvreleji. Sr. M. Alacoque.
Helen G. McLaughlin z Overly, 'No. Dak.
pravi, Pastora Koenig-a Nerve Tonic, jest
skutecne vyborny nervovy lek, neby byla tak
souzena nervovou nemoci, ze nemohla spati.
Po pouiiti tohoto leku nervostnost ji opusti
la a mohla klidne spati.
Rev. Riley uziva Pastora Koenig-a Nerve
Tonic proti nespalostji kterou jest trapes od
14 let. Od te doby co uziva teato lek, muze
klidne spati. Odporuguje jej kazdemu trpiteh.
ZDARNA cenn4 ktjvjjBjrch nenro
vych nemoci a.vzorwvj Utftrtku n kterou
koliv adresu.r Chudi paciea dostaaou muj
lek zdanna, ktery pripravolal Rev. Father
Koeaig v Fori Wayae, lad., oo! roku 1676, a
kter ajnl FipfaVu;
KOQifG tlED, CO! CHICAGO, m
62 W. Lakt Streat; fMU Dearborn.
Naprpdej v leta.d, za T.00 14Ikt. 6 za $5.
00. Velkillher $175; 6 za 9M.