Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 12, 1914, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DRASAR
i& l&I&L&X
lr
Napsala
Tereza Novakova.
Hochovi bylo skoro do plaee:
Je to skoda, ze jste se nad temi
Stursovymi tak zatvrdili. Fran
tisek fika, ze je to jenom nedo-
rozumeni Byl bych tain to
kami za vami divame, jak se vsicli
ni hnevate ' '.
"Xebnevame, pani domaci,' od
povidal Tusl, jak byl osloven, ne
mecKy, a smai se, my se jen ra-
dime ! Pan pater prefekt dues ne-
vyvedl nie horsiho, nez ze oblasil
ze budou Piariste pfijimati studen
rv do svelio radii
ve mesiaiiKy navzajeni se piaiv.
oe se mezi pany studenty asi jed-
na. Do konce skolniho roku je jes
te nekolik tydnu, nemuze byti roe
o zkouskacli nevvkoiiaiiyeh, baly
lik rad, jiste bycli se od nebo lee- v tuto dobu nejvetsi pofadati ne
eerans naucil!" bvlo zvykem, a neiakou "lampar
T T " 1 VI V 1 I . 1 "l -l . 1 w . i
veroniKa sia stateene dale, po- tu budou studenti snaneti az
kud ji pfikfe stoupajici silnice do pfed rozeliodem.
volovala ; poslouchala litostive vy- Koneene rozsoudila zaliadu pa
pravovani Josefovo, ale odpovede- ni Zumberska, neajemnice v dome
la az po dlouhe ehvili: "Kdak by Prazanove na prvni podsini, na
to fek', ze budou met u Stursu ta- proti poste tvrdila, ze zajiste bud'
kovystesti Vona ta nisi sestra panprefekt, neb nektery pan pater
toho ani hodna nejni Nas vo- professor eele klasse ublizil, a ze
kradla T a syna bude met panem, senyni studenti o torn radi, jak za-
ani nicehoz nic na to vobetovat krociti, aby si spravedlnost zjed-
nemusi A my sme zivi v sa- nali. bousedky zcela ji verily: ve-
mym jenomej trapen " delyt', ze nnvii ve sve velike sed-
Josef poznal, ze matky Sturso- nici do zadu, do "ruzove ulieky" ,
vum nenaklonil ; zustane dale u ne- az osm studentu, obyeejne z vys-
vrleho servusa aneb oetne se jed- sich klass, Cechu i Nemcu, a ze se
noho due na uliei, a pani professo- od nicli vseho dovida.
fi z latinskych skol jej vyzenou.. "Az pujdou zase liiinio. " ;ijis
Byl by se chtel na matku rozhne- t'ovala mest'anky io nemecku, za-
vati, kdyz tak tvrdosijne trvala volam na pana Tusla, nebo ua pa-
na svem hnevu k sestre sve a tak na Kopeckeho z Policky, Podivej-
pokorne podrobovala se vuli otco- te se naboru, vykladaji neco o
ve. Ale kdyz se na ni podival, jak statmm a ohaneji se bolemi. Pan
vedle neho cupala sestarla, shrbe- Tusl mi jiste vsecko rekne, ta
na, drobna, pojala jej zase velika ky o vsem vi, je uz i'iiosof."
litost a laska. Vazila k nemu tak "Mne se spis zda, pani Zumber
obtiznou eestu, a n-ni opet, sotva ska," namitala ji jeji domjici, Pra-
ze si odpocala, osameljTni sibaice- zanova, nutic se do velmi drsne
mi a lesy se vrati. Jiste ze si nejak nemciny, "ze vyklada ostatnim ten
ublizi mensi student, eernovlasv.'1 r'Ta-
Vyprovodil ji daleko za Litomy- koyy je to kudrnaeek," dodavala
si; vysoke topoly u dvora "A'ald- po cesku, nemohoue si vziiomenou-
styna' a skrovne ehaloupky No- ti na slovo Krauskopf , vidani !
ve Vsi se jiz zcela pfiblizily, kdyz ho kazdy den, ale nevim, jak mu
se s ni rozloucil, ji sevrkle ruce fikaji, plete se mi to."
libaj a ji naposled prosil, aby se "Toho znam velmi dobre, zu
otec nad nim smiloval a nezapo- stava u toho serbusa Skfivanka
minal. na Spitalskem placku," pokyvo-
Stal pak ehvili u krize pfi silni- vala Zumberska s vaznou didezi-
ci postaveneho a dival se, dokud tosti hlavou a slozila ruee do eerne
mu nezmizely jeji opentleny ce- merinive zastery. "A nedivim se,
pee a tmavy salup; pak sel poma- pani domaei,ze si pletete jeho jme-
lu zpet, ohlizeje se nekdy, lec mat- no. Nas pan Kopecky je jeho kra-VOvala a usmivala se sebevedome:
ky-jiz videti nebylo. Sledoval ne- Man, chodili spolu od malicka ilo IMusi to bH iiaka elmdoba
bohou. v duchu a hadal, zdali pre- skoly, ten mu fika divne ja- u nas bral na reistnk tfi rokv
ce s nekym se sveze. Bylo chlapei ko Draascher ael ostatni, a ve a bere zas. -Te ted' na svou stra-
dosti uzko; az kdyz mesto Lito- skole na neho volaji Michl. Studo- Ya, sam si brambory opere, mrkev
mysl pocalo se mu opetne jeviti val tady ty ctyfi mensi klassy, 'oskrabe, maslo v lirnku rejpe,
zfetelneji v odpolednim slunci, za- pred loni sel do Moravske Trbeo- chleba Jiakraji. Toln masa moc ne-
pomnel ponekud na svuj strach o ve a nas pan Schneider, pama-!poji za tfi rokv d'alo to jeno-
matku. Zvolna schazel po kopei, tujete se, pani domaci, Matysek, 1 Mlcj i-triuiet zlatojeh vidensk'ho
lec k Skf ivankovym se mu nechte plakal pro neho jako malicke r-isla, -- nezaplatii to vsecko do
lo; sedl na kvetouci mez a ucil se dite! Psal mu do Tfebove jedno dnesniho dne... . Juiomej vzdv
z knizek, ktere mel odpoledne ve psani za druhym, a kazdy don fi-Jeky se omlouva. pfinese bngatell
skole. Teprve zapad slunce a vlh- kaval, ze bez pana Michla nevy- pf-ncz a bere d! Xo, my chr.dv-
nouci pole primely jej k navratu. studyruje, ten ze byl jeho dobro-.jl0 ttudenta pronasledovat nebu-
IV. dinec, vsecko s mm opakoval!Ted; Idem, az bude panem, aplati.
Starobyle, misty velmi nizke pod- sel pan Schneider do Yidne, a pan 1 e pro to do klastera jit nemusi.
sine litomyslskeho namesti soustre Michl se zatim vratil, do Vidne Bude iste litovat."
Michl a Stiechl
maji sto chuti prihlasiti se, Kopec-
y, Illedik a ja je z toho zrazime ! !
Jen si sednete. pani domaci. a ne-
bojte se ! Taky paniekam feknete
aby se upokojily!'
Boubelaty student zasmal se zno
vu otocil se na podpatku a pfidal
se zase k spoluzakum. Zumber
ske se sice trochu zdalo, ze jeji mi.
lovany pan Tusl zachoval se k ni
ponekud posmesnej ale novina, o
kterou mohla se s panickami sde
liti, byla pfilis zajimava a vydat
na, aby byla nejakym hnevem
otalela.Usedla mezi ne s velmi
tajemnou tvafi a septala, ze se o
pravdu jedna o pana patera pre
fekta, ale nikoli o nejake spiknuti
jiroti nemu nebo proti zlemu pa
teru CTi-atianovi, profesoru nabo
zenstvi. nybrz o vyhlasku, ze pani
Piaristi budou zase do fadu pfiji
mati, coz se jiz nekolik let nesta-
lo.
"To bude zas vo par nest'ast-
nejch hochu a holek vie,' ozvala se
po jejim sepotu dosti nahlas fez-
nice Khomka. "Kazdej student si
namluvi zdejsi dcerku, slibuje ji,
ze si ji veme, az vj-studiruje, a po
tomej jde k Piaristum, a holka se
muze utnipit ! To mate tak tu muz
kou vernost ! A jim taky neni do
bfe, na zenskou zapomenouti ne-
muzou, vyhledaj insi, a zas insi, a
tak tomu nestesti neni kouec nik
dy!" "Ja se tomu nedivim," krotila
ji stara Zumberska moudfe. "Tez
ko se ti studiosi protloukaji hladu
a nouze zkusi, jak je pfijmou do
fadu, je po starosti. Nas pan Sch
neider vypravovaval, ze tenhle
pan Michl nebo Draascher mnoho
zkusi) "
fiezniee Khomka k tomu pfiky-
na prava a mensiho taky poslali
loni na latinske skoly."
"Muze byt, ze je to takove,"
svedila ji Karlikova. "Sturska z
Dolni ulice je pry sestra matky
toho pana Michla ; on tarn casto
chodi a vodi se s jejich Aninkou."'
"To spis s holkami serbusovy
ma," podotkla Prazanova, "ty u
mej ' studenty k sobe lakat, za ve
cera to zpiva q bra na citeru. je to
slyset az do rynku ! Khomka mii
pravdu, ten student bude litovat,
bere na devcata, a chce do klas
tera!" "Pani domaci, tuze se mejlite,"
odporovala Zumberska s velikou
urcitosti. "Pan Michl je stydlavy,
vypravovali studenti, co s nim byli
v Tfebove Moravske, ze se v kvar
tyru devcat bal, tancovat ze se sty,
del. To nejspis ty Skfivankovy .
samy vyhlasily, ze se k nim ma,
takova familije, nemelo by jim ,
byti ani dovoleno, aby si drzeli '
studiosy, nema to vzdelani a
mlade pany jen svadi!"
Prazanov.i ani Karlikova na to
neodpovedely, a jsouce jiz umi-
deny stalym hovorem o stravni-
cich Zumberske a ostatnich studen
tech, zavedly fee jinam. Panicky
hovofily, jak bylo lehdy v Lito-
mysli pravidelem, jakousi tvrdou
nezcela spisovnou a hodne nuce
nou neincinou a do sve jeste me
ne uslechtile cestiny pletly hoj-
uost nemeckveh dosfi zkroucenvch
slov. Jedina Zumberska. vdova
po malem hospodafskem ufedni-
ai, umela litMiiecky slnse, jeji ce-
lina, jiz ostain? uzivala co nejme-
n?, byla vsak prave tak, ba vice
'co-'nolena, jal: ) mluva jejich spo
lecnie. Kdo byl by poslouchal studenty
po podsinich se prochazejici, a pfi
zvlaste zive debate chvilkami po
stavajici, byl by val svedkem nece-ho-podobneho.
Byli z vetsinj ro
dem Cesi, ale umeli se v nemcine
nyiii lepe vyjadfovati, nez ve ma-
)g
l:5!!! nil!
i j I
Pain Expeller
odstrani boleste pfi revmatismu,
pfi lamani v udech, pfi strzenem
kfizi, pfi neuralgii v boku a ne
uralgic Eychle odstrani vse
chnu bolest a stuhlost v kloubech
a ve svaleeh. Jest to znameni
ty prostfedek pro vyvracenini,
chromost a pohmozdenini. Jest
rychly na vyleceni nastuzeni,
chfipky a bolaveho krku. Za
branuje ochrnuti, zapalu plic a bo
lestem na prsou. Vyleci boleni
hlavy a zubu.
4 neb 5 kapek do sklenice vody
ucini znamenity prostfedek na vy-.
plachovani v iistech.
Na vnitfni uzivani (4 kapky do
sklenice vody) jest to vytecny
lek proti zaludecnim kf ecim a
spatnemu traveni.
Ten pravy pfichazi v balickach
jak jest zde vyobrazen. Vanijte
se pfed necennymi padelky. 25 a
50 centu lahev u lekarniku.
F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington st NEW YORK.
Kondice davat nemohu, nikdomne
nechce. Tu Michl jest na torn ji
nak, mohl by vziti kondic tf eba vi
ce, a ma tady v meste pfatelstvo,
Budu alespon zaopatfen a nemu
sim od nich jiz ani sajnov6ho krej
cam zadati."
"Az te bude matka vyprovazet
potom, budete plakat zas, protoze . ktere o neho se stara."
budes nest'asten, tfeba ze se do- Cernokadefavy Michl potfasl
syta najis," pravil Tusl ted' oprav 'hlavou: "Ta starost neni tak znac
doveji a svihal svou holi do vzdu- nl a musim tam chodit tajne,
chu. Podivav se pak po oeku na ' aby rodice nevedeli. Jen si uemy
smutneho Stiehla a vyznamne na'sli, Stiehle, ze je nine lehkol"
ostatni studenty, dodal tiseji: "A
bude plakat jeste nekdo "
Stiehl sebou trhl, zdvihl ruku,
jako by chtel Tuslovi usta zakryti.
Ale zaniumlal jen: "Mlc, pro Bo
lia te prosim, nesmi o torn ni-
tersnne, v niz neustale cliybely kdo vedet, otec by ji bil,
jim vyrazy pro pojmy studentumfa tamto sedi jeji matka s tvou do
bezne. Nemcina a pro "humanis-'maci a s pani Prazanorou na la-
ty" a "filosofy" latina byly feci,
jimiz pisemne se vyjadfovali, pro
styk ustni uvykli skoro jen nemci-
InS. Cesi nekdy propletli svou fee
viei!"
Vsichni, i zamysleny Michl se
usmali. Nebohy Stiehl, mlady muz,
skoro dvacetiletv. schazel sn na
drobty matefstiny, tak jako pfipo 'valech nebo v 0sickem udoli s Fa-
dily pod svymi klenbami a mezi za Schneiderem nechtel!"
svymi hrubymi pilifi takmef vse- "A co ze do Vidne?" ptala se
chen vef ejny zivot mesta ; byly nej jina sousedka, Karlikova, po ces
oblibenejsi promenadou, jak v zi- ku. "Moh' jit do Hradce, do Holo
me a z jara za destu a pliskanic, mouce, do Prahy."
tak v lete, kdy cesty k Nedosin- "Inu, pani Karlikova''' odpovi
skemu haji a jeho rybniku i silni- dala Zumberska take po cesku, ' je
ce z Litomysle na vsecky strany to Nemec z Moravy, a ti vsichni na
vybihajici a vsude kvetnatymi Yiden drzi. Kikal mi pan Kopec
skarpami a lukami lemovane, po- ky, ze by tam pan Michl nesel za
skytovaly pobyt mnohem vabivej- nic. Ten vain cte divnych ceskych
si; byly zaroven jakymsi vefej- knizek, a kdyz je u nas, vede div
nym forem, o nemz kazdy vedel, nych feci!''
ze tu bezpecne nalezne toho, s "Xejsou zadny cesky knizky,
nimz pfeje si setkati se; tudy z ra- jenomej ty, co u Tureeku "na ko
na, v poledne a odpoledne ubirali peckur vydavaji, a co na jarmar
se za povolanim nebo vraceli se ce se prodavaj' ' lozhorlila se
mladi, stafi, a obstaravali zde svo- pani domaci Prazanova. "A ty
je nakupy, nebot' na podsinich by- snad pan filosof cist nebude ! A ja
ly vsecky hlavni kramy i vyklady ky feci vede, prosim vas, pani Zum
a stolky kramafu; muzska mladez, berska?"
a tou rozumeli se temef vyhrad "Nas pan Tusl fika nekdy, ze se
ne studenti latinskych skol pro. zblaznil, anebo ze ho poblaznil ne
jednavala tu sve zalezitosti.jedna- jakej pan kaplan, kam o ferijich
la o svyeh iikolech, zkouskacli, jezdiva. Pan Kopecky mu ty feci
j)rofessofich, pocinala a dale snula trpi.ale pfemluvit se neda, aby ta
svoje milostne znamosti, s divka- ky takovy knizky sbiral, skoda
mi smlouvala zabavy, baly a "lam- pry penez, na takovy neumim
partie". Mest'anky, ktere po skon- to po nem fict. . . . Pockejte, ted'
cene, starsi sluzky, ktere sine za- se studenti vraceji. zavohun na
metaly, olejove lampy pfi vchodu ne.' Zumberska vstala tezce s la
neb v krame cistily, napinaly vzdy vicky a pokrocila asi na dva kro
usilovne sluch, aby pochytily roz- ky do stfedu podsine, aby si ji stu
pravky studentu a pfinasely iak denti vsimli. Lec ti Imali se tak
zpravidla domu hojne novinek. rychle vpfed a tak horlive hovo
Jednoho vecera v cervnu 1830 fili. ze ji bylo zavolati :' Pane Tus
byly panicky na lavicich zvlnste le. pane Kopecky," nez se zasta-pozorn-;
mezi studenty z nejvys- vili. "Pane Tusle," pocala nalelia
si tfidy, rhetory, a mezi filosofy. ti a chytla studenta, silneho a ru
ktere bylo snadno poznati die lio- zolieiho. as. devatmlctileteho jino
li, jez smeli nositi a die mnohem cha za rukav. "mam strach. ze se
vetsi yolnosti v jednani, patrne se vam neco pfiliodilo. ze pan pater
cosidelo : postiivali v hlouckach, a Gratian TYolf, nebo pan prefekt
( to ne s devcaty jako jind Zveda- vam ublizili. Uz ehvili se s panic-
"Pani profeysofi," podotkla
Karlikova, "fikavaji, ze nejsou
klasternici, ze jsou svetsti knezi."
"Japak nejsou," pfela se Khom
ka, ' ' zenit se nesmeji, a co po nich
zustane, pfipadne klasteru ! Piaris
ta nebo kapucin a frantiskan to je
jeden cert. Nejlip by ti mladenci
ud'ali, kdy by u nich vystudirovali
a pak vystoupili a se ozenili. K
cenm by byly ty ukrutny funda
ce? To je nakylio dfivi a piva a
penez !''
"Pani Khomova," vypjala se
Zumberska, "vy vzdycky na piii3'
patery professory nasazujete,
a cim by nase mesto bylo bez la
tinskych skol? Ty sem vedou lidi
v. daleka a nesou sem penize. Ysak
mini ostatni mesta nasi shivu za
videji!" "XTo. jci vim, pro vas je to zivo
byti, kam ak byste se bez studen
tu vrtla," odpovidala fezniee, jsou
ce urazena, ze dovoluje si ji, mes
t'anku rvneekou, napominati lec
jaka najemnice. "S P.nnem Bo
hem. panicky." vshivala s lavice,
"musim porucit deveckam, co ma
ji k olmi postavit."
Zumberska se na ni podivala roz
lmevane, ale nevedela. co by fekla,
zvlaste kdyz videla, ze jeji domaci
ji pokofeni jeji pfeje. Za ehvili
vsak se vzpamatovala a podotkla
dustojne: "Ono to s tim dluhem
pana Michla u Khomu tak zle ne
bude; jeho rodice pry maji v Po
licee v rynku dum a hromadu po
ll, jsou asi tak velici 'pani jako
Khomovi ! A maji jen dve deti
jsou asi setrni a ehteji, aby se pr
tloukl sam. U Kopeckych pry to
neni vetsi. a daji pana Frantiska
mina si dospely clovek zert, do-
brodruzstvi z detskych let; cim
vsak bylo ve spolecnosti vice rodi-
lych Nemcu, tim fidceji se to dalo.
I v hloucku, ktery pani Zumber
ska prve zastavila, vedle Kopec-
ikych, Hledika, Michla a jeho mla-
dickeho bratranee Kersnera, syna
Aninky z Kameneekeho mlyna, byl
tu XTemec Tusl a jiny neobratuy,
nev.elky mlady muz s hlavou hra
natou, hrubyma rukama a nesmir-
ne nesmelou, ac dobromyslnou .nsi
tvafi Stiehl, rodiik z Ditersdor
fu, ted' v Jedlove u Policky domo
vein.
"iiekni mi, Drasare," horlil Ko
pecky, jenz si zachoval otevfenou
nynkou Karlikovou, devcatkem
nedavno ze skoly vyslym, nosil ji,
nemaje jineho, kyticky z pelniho
kviti a maloval tuzkou male obraz
ky, v cemz dobfe se vyznal. Ilosi
byli o torn presvedeeni, ze si ho
vsima jen z nouze, ponevadz ostat
nim studentum zda se pfilis jeste
detskou: ale Stiehl tajnosfsve las
ky promenil v jakesi mucennietvi
mladicke milenky a zbozdoval ji
za to, ze tolik lizkosti pro neho za-
"Yy si ze nine jen stiile smieh
tropite,'' zapocal zas? Stiehl, po
stfehnuv dobfe usmevy kollgu a
; feje si pfevesti lozpravku na ji
ne pole. "Xikdo nine nepolituje a
!
li j ' y ? i. i -1 j ' i . i .
jimavou ivar sveno uexsivi, jaiv mi neporadi. A nevim, kam dale!
ti viastne na mysl monlo pripad
nout, abys se prohlasenim patera
prefekta poplasil ? nech ho hlasat,
co chce. Myslim si vubec, ze jen
tak tlachal ! Stiile je pod rukou
slyset, ze fad piaristickr je na roz
padnuti; nasi patefi by to neradi
j videli, tomu rozumime, boji se,. a-
by nepfisli o svou moc, svoje fun
dace, ale kdy by se dues chtel
rad uzavfit do klastera, kdyz je o
tevfeno tolik jinych cest?"
'Zde Stiehl lined," sk.idlil bou
belaty Tusl kollegu a fukal jej
svou hulkou po hrubeni a dosti od
fenem kabate. "Stiehlovi chce se
cisti tfiknite denne brevi.if, dlou
ho meditovati, v noci dutkama se
bicovati, ba i pichlavy pas lia tele
nositi, nebot' to jsou pfijemnos
ti fadu Otcu poboznych skol. na
sich milych professoru !' Pfi vy
pocteni kazde te "pfijemnosti"
spocinul hulkou dele na sklicenem
Stiehlovi. a teprve na konei sve-fe-ci
zarazil ji mezi dlazky podsine.
"Yam se smeje," vzdychal hra
naiy hoch. "Jak mam jinak vystu
dovat ? Doma sami nemaji. kam
m si muj ubohy otec svuj sobotsiles
a co o svatcich vykoleduje nbo o
svatbsich a polifbech vyzpivsi dri
ve dsiti Je nsis best deti, sestry se
jiste nevdaji, pujdou slouzit.
matka nad nimi a malymi bratry
stsile plsice. . . . Kdyz nine vypro
vsizi k Policee, plsiceme spolecne. .
"Mlc, mlc, jsi policskeho rnesL'a
na syn, videl jsem vas dum na
rynku."
"Dum jsi videl, ale co v nem a
s nim jest, nevis! Prave ten dum
byl pficinou nestesti rodicu. Vse
cko padne na kolky, advokaty,
processy. Nechat' povi BQedik a
rantisek, jak tezko flsem itech
sedm let studii protloukal! Prvni
rok jsem od Skfivanku odesel s
dluhem ; teprve, kdyz jsem od stry
cka v Branne o feriich dukat do-
stal, mohl jsem zaplatiti. Byl jsel
pak na stravu, jak sefika, to jest,
hladovel jsem, kdyz mi nasi bram
bory, ehleb, kroupy nebo mrkev
neposlali. U Khomu, fezniku, jsem
dluzen. XTa humaniora jsem sel do
Moravske Tfebove, zas pod cerne
pany professory, a zacalo to
znovu
"Xenafikej tak, Drasare, neby
lo to tak nejhorsi," odporoval Hie
dik. "B1 jsem tam pfece s tebou!
Vim, ze's mel kondice, pan pater
rektor ti je takfka nabizel!"
(Pokracovani.)
Novemu predplat'i
teli zasleme tento ro
man od zacatku uplne
zdarma.
ji Zasilatelum doby tk ajj
j ) Pro spolehlive a poctive obslouzena I
ji zasilejte vas dobytek firme j
I INTER STATE LIVE STOCK
ii COMMISSION (Incorporated) CO. ji
$1 v SOUTH OMAHA, - NEBR. I!
H Jsme zaradeni mezi ziskatele nejvys- i
jj sich.cen a nas obchod byl zbudovan i?
H jedine na zasluze. ZKUSTE NASI! i!
R. L. REYNOLDS, prodavac Lov. dobytka
J. R. McPHAIL, prodavac Yep. dobytka
JIM DONOHUE, vypomocm prodavac
GEO. ASHBURN, vypomocni prodavac
PANI J. DONAHUE,
CHAS. F. COX, fiditel (Manager)
FRANK ROBERTS, prodavac ovci
ED. O'BANION, vypomocni prodavac
JOSEPH TOMES, kasfr
v uradovne.
t
3
V&radovne jsme vzdy brzo i pozde.
Tel. v uradovne (office tel.) South 378