Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, August 05, 1914, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I Buffalo
Hrdina divokeho zapadu- j
Lze si pfedstaviti leknuti eestu
jieich, ktefi sedeli v postovnim ko
cafe, kdyz je takova pfesila itidi
anska nahle obklopila.
S postou jelo sest zlatokopu a
lovcu.
Vidouce z daleka silnou tlupu
Indianii, ktera se napfic po stepi
hnala rovno k nim, honem si vsich
ni pfipravili sve re vol very, a by di
vocky pfivitali dobfe niifenou sal
vou. Vedeli. ze museji podlehnouti,
ale chteli aspon prodati sve skal-
py eo nejdraze.
K tomu vsak nedoslo.
Buffalo Bill postavil se v eelo
a mavaje kapesnikem, daval pos
te zuameni, a by zastavila, protoze
Indiani nejedou k ni s nepfatol
skym iimyslem.
Cestujiei si oddechli dovedevse
se, ze bezi jen o tfi nove pasazery.
Sotva se postovni kocar zase
rozejel, rozloueil se Buffalo Hill
s Cernym Medvedem i s jeho bo
jovniky a pospichal nazpet do Po
.ker City, kde jej cekala nova lilo
ha. Bylo jiz hodne k veceru, kdyz
vjizdel do mesta.
Na verande hotelu "u Ireana"
byli prave shromazdeni vsielmi
zlopovestne zivlove z eeleho mes
tecka. Hemzili se kolem dfevene
budovy jako veely kolem lilu.
Zlotfili chlapi natahovali krky
a v ocieh jejieh zracil se nesmirny
uzas, kdyz videli Billa Codyho,
kterak se vraei sam. Vysmali se
mu jiz pro jeho domnely iitek a
ted' najednou se zdalo. ze jeho
strach pfed ocima obrii pfeee ne
byl tak horouci!
Prave dues rano skolili obrovsti
Billove zase dva soupefe, ktefl se
s nimi dali do hadky. Byla to jiz
osrna vrazda za jejieh ctrnactiden
nihp pobytu v Poker City! Ostat
ne jim nikdo pro jejieh vitezstvi
nezazlival. Zbavili jim mestecko j
osmi nejhorsieh rvacu, nebot' jini,
jen troehu pofadni lide si s nimi
nezacinali.
Rozumi se. ze oba chlapi byli ve
velmi povznesene nalade, kdyz od
poledne opet zasedli na verandu.
"Myslim. ze jsme tomuto hniz
du prokazali jiz dost velke sluzby.
aby nas zvolilo za cestne mesfa
ny!" chvastal se Cerny Bill, obra
cen ke svemu belohfivemu soudru
hovi. "Rad bych videl muze, ze
nu nebo dite, ktefi by se opovazili
na nas krive pohlednouti !"
To fka, zakrouzil ocima po nm
zich, ktefi sedeli kolem sousednich
stolu. Ale z tech nikdo ani nedu
tal. Vsichni se jiz bali surovych,
krvelacnych selem.
"Mas pravdu, Cerny Bille!" pri
svedcil mu belohfivec. "Ale ja pre
ce myslim, ze bychom se meli po
divati zase do jineho mesta, kde
ma chasa krepcejsi kosti nez le
nochodi v Poker City!"
Pohrdlive zmefil ocima spolec
nost zbabelcu, ktefi dovedli klid
ne snesti tuto nadavku.
"Vis co?" napadlo najednou
Cernemu Billovi. "Pojedeme na
dvorec Billa Codyho, ktereho jsme
tak bez krveproliti vypudili z
mesta! Jeho lide mysli, ze ten
tluchuba kazdeho za zivaezere.
kdo se mu postavi na odpor. At'
se jednou pfesvedci, jakou babu
prolilasuji za slavneho. nepfemozi
telneho junaka !"
"Inu, lide si spletou vselico!"'
zamrucel Svetly Bill. "Tak na
pfiklad nam postovsky i)acholik
sliboval, ze v Poker City budeme
miti vyrazeni jako nikde na
svete. A ejhle! Buffalo Bill se
pfed nami vytratil jako smrad a
ti ostatni" hodil opovrzlive hla
vou za sebe "nestoji za to. aby
se nasinec s nimi zahazoval!
A co vy, pantato Dane !" obratil
se najednou vyzyvave na hostin
skeho, kterj' prave pfistoupil k
jejieh stolu. "Co pak si myslite o
svem hotelu, ktery jest nejmizer
nejsi kremou na svete?"
"Myslim si jen, ze se Buffalo
Bill co nevidet vrati!" fekl hote
lier chladne.
"Blaznite? Tonm jakzivo ani ne
napadne, a by se zde ukazal!"
"Xevim! Zda se mi, ze tamhle
jiz jede."
"Ha!" vykfikl Cerny Bill. "To
ho si honem podame!"
"Co pak te napada?" zasmal se
jeho belohfivy jmenovec. "Xero
zumis, ze si z nas pantata Dan
tropi jen sasky? Anebo na mou
dusi, je to on!" vyrusil se, po
hlednuv bystfe do ulice. "Bezpo
chyby si mysli. ze uz jsme pfes
'hory doly. a tu se opatrne jede po-
divati, je-li vzduch cisty!"
"Jen ne tak plnou hubou, mo
ji mili!" broukl pantata Dan, je
muz blizkost slavneho junaka do
dala odvahy. "Mohu vam jen ra
diti, abyste se chovali pekne tise.
nebot' Buffalo Bill nerozumi vti
pum. kterymi vy kolem sebe hazi
te!' "Tak jest, revolvery jsou jeho
minify mejte se na pozoru.
tluehubove !" zvolal kdosi od sto
lu, ale lined se zase skrcil. aby ho
obfi nezpozorovali.
"Drz hubu. chlape, sice ti na ni
nejak6u vpalim!" zafval Cerny
Bill. Ilrozive vyskocil a naprahl
ruku. ale nevedel. koho udefiti,
nebot" fecnik se nehlasil a druzi ho
neprozradili.
ZatinP.uffalo Bill zvolna klusal
uliei k hotelu. se vsech stran sr
decne vitan a pozdravovan.
"Raduji se. ze ho brzy ponesou
na hfbitov!" zavrcel Cerny Biil.
"Xu, pfieinime se. aby se te ra
dosti co nejufive dockali!" pfidal
jeho oehotny spoleenik.
Hrde vzprimen na svem kras
nem vraniku. dojizdel jiz slavny
junak k hotelu.
Tvaf jeho byla vesela jako jarnr
slunicko. Bylo patrno. ze se nesta
ra. jak bude luzou v hotelu pfivi
tan. A'sichni muzove se ponialu vy
tratili s verandv. takze oba surov
ci zustali sedeti sanii u stolu.
Mezi divaky na uliei byli lide.
ktefi se dosud vselikemu styku s
obry vyhybali. Ted vsak byli od
hodlani. zakroeiti ve p;-ospeeh Bil
la Codyho, kdyby mu snad hrozilo
nebezpeei, a pri te pfilezitosti oba
rvaee na kazdy zpusob z mesta vy
kliditi nebo je uciniti neskodnymi.
Obruni neuslo. ze nahle osameli.
Vstali od stola a postavili se
kazdy za jeden sloup, aby byli co
mozna kryti pfed nenadalym uto
kem. Vraceje se do mesta. Buffalo Bill
jiz davno zapomnel na oba hromo
tluky. Mel jinyeh starosti plnou
hlavu teprve nekolik vykriku
ze zevlujiciho davu jej upozornilo
na jejieh pfitomnost. Ale lined si
take vzpomnel na jejieh hrozby a
na to, ze snad jeho nahly odjezd
vtroubili do sveta jako sve vitez
stvi.
Zamrzelo jej to.
Nie mu nezalezelo na putce se
sprostymi chlapy. ale neby z
tech, ktefi by se takovyni tlue
bubMiii radeji vyiwail. Hotel "u
Ireana" byl tak jako tak jeho ci
lem zamifil tedy k nemu bez o
hledu na to. co se bude dale diti.
Pyl jeste asi tricot kroku od
verandy, kdyz spatfil. jak oba
Billove salili za opasky po revol
ve reeh.
Okamzite se inv ''.rodil v hlave
jakysi divny plan. K velkem'i zde
sni zevlujiciho davu strhl slavny
jun.ik sveho kon..- v pravo v zad
a una'oval zase uliei nazpet.
01a zlosynovr dab se do puste
lio cl.'echotu, doiriiiiv-ajice se, ze
jiz maji vy lira no. I stafi ctitele a
obdivovatele Billa Codyho krou
tili hlavami nad jeho zdanlive zba-
belym a nerozvaznym utekem.
Ale Buffalo Bill nejel daleko.
Jiz pfed kramem konskeho ob
chodnika Sloaiui se zastavil.
"Sloane, pujete mi kone, ktere
ho jsem vam pfed nekolika tydny
prodal!" zavolal na majitele oli
ehodu. kterv lined vvbehl na uli
ci. "Bude-li zastfelen, vratim vam
kupni cenu i s dobrym vydeilrem.'
"Dobra, jen si jej vezmete --
jest uvazan tamlil.5 u kolny.!' od
povedel olichodnik velmi o.'bolne.
"A kdybych byl zastfelen ja,
tuhle mate meho Cerneho Vlko
dlaka bude vas!" fekl slavm'
junak a nevsimaje si odpovedi,
kterou uzasly kramaf vykoktal, u
vazal sveho. vranika k zabradli
pfed domem. snal s nebo sedlo i
ehhivku a rozbehnuv se na dvur,
ustrojil vypujceneho kone, jejz ja
ko byvaly majitel dobfe znal.
Byl to statecny hnedy hfebec,
ktery ho pfivital radostnym feho
tem. Za nekolik vtefin sedel mu Buf
falo Bill jiz na hfbete a vesele
klusal zase k hotelu.
Tedy jen o kone mu bezelo!
X'echtel. aby mu zlosynove je
ho verneho, nenahraditelneho VI-
kodlaka zastfelili.
Zevlujici da v. kterv zatim po
choil jeho zdanlivy utek, ustupo
val mu s cesty a vital jej zase
hlucnym. poehvalnym jasotem.
Okna v hornich patrech hotelu,
jakoz i vsech sousednich a protej
sich domu byla zvedavci huste ob
sazena. Xa ysVehny divaky padlo najed
nou dusne. trapne mleeni.
Kdyz Buffalo Bill dojel na mis
to, s nehOz prve tak nenadale ute
kl. zvolal slinym daleko se rozle
liajici mlilasem:
."Ilej. hosi co dobreho? Bude
vojna nebo mir?"
Vojna na zivot a na smrt'!'"
vykfikl Cerny Bill vztekle. "A a
bys vedel tu mas mou kartu,
hied', abys ji pfetrumfl!"
To fka, zdvihl jiz revolver a bez
dlouheho mifeni vypalil na slav
neho junaka.
Byl dobry stfelec, nebot' jeho
kulka projela stfechou zvedova si
raku a otoeila mu jej pulkruhem
na hlave.
Vetsina divaku jiz myslela, ze
Buffalo Bill jest ranen, nebot" jako
blesk skocil s kone.
Ale sotva se nohaini dotkl ze
nie, vyrazil ze sebe zvlastni pro
nikavy kfik, po nemz se hfebec ry
chle rozbehl k verande.
Buffalo Bill pofad vedle neho..
kryje se jeho telem proti zufive
palbe nepfatel.
Tak postupoval kvapem bliz a
bliz.
Oba obfi vztekle palili rami za
ranou na sveho protivnika, ktery
jim najednou zacal nahaneti stra-
chu.
Z jejieh velkyeh revolveru se
nepfestalo blyskati a koufiti.
Stfelbou polekany hfebec feh
tal hruzou i strachem a vzpiral se
jiti dale. Avsak silna pest' Billa
Codyho jej brzy zkrotila a donuti
la az pod verandu. .
Zlalo se. ze takovy neuspech pfi
pravil oba kolohnaty o posledni
zbytek ehladnokrevne rozvahy.
A' kazde nice po jednom revol
veru, zufive stfileli pfed sebe. Ale
byli vztekem pfilis zaslepeni, tak
ze ani kone netrefili. Xa slavnem
junaku jiz dokonce nebylo videti,
ze by byl nekterou jejieh kulkou
ranen.
On sam dosud jeste ani jednou
nevystfelil.
Zase jakymsi zvlastnim zpuso
bem vykfikl a tim donutil zdraha
jiciho kone, aby se rozbehl po
schodkaeh na verandu.
Bylo jieli dvanact ri sotva ktery
kun by se k tomu tak ryehle byl
odhodlal.
Ale to take byl posledni yykon
uboheho hfebce.
Jsa konecne pfeee zasazen jed
nou nebo dvemi kulkami, zavra
voral a skacel se mrtev na pod
lahu. Buffalo Bill vsak vyskocil na
mrtvolu verneho zvifete a drze v
kazde nice jeden revolver, zvo
lal :
"Pozor, ted' vyhazuji ja ! Revol
ver je trumf !''"
A jiz take vytahl oba revolve
ry najednou. Obe rany zasahly
svuj oil.
Oba lotfi skaceli se jako bles
kem srazeni.
Cerny Bill ani nehlesl, jsa tu
chvili mrtev. Za to jeho belohfivy
jmenovec mel bezpochyby kocici
zivot.
Jenom revolvery mu vypadly z
ruk, jimiz hazel kolem sebe, jako
by se ehtel neceho zachytiti. Pri
torn fval, az okolostojicim v usich
zalehalo.
Po porazce obou sti;asnyeh rva
cu procitla v zevlujieim davu vel
ka odvaha.
Vseelino hrnulo se v divokem
zmatku na verandu.
Jakysi ehlap vrhl se na dode
lavajiciho Svetleho Billa a pfilo
ziv mu listi revolveru na celo zvo
lal ehraptivym hlasem :
"Muj, ty pse! Vidis ted' se ti ko
necne inohu pomstiti!"
Honem ehtel stisknouti kohou
tek. ale v torn za nim houkla rana
a chlapovi vypadl revolver z pro
stfeleiie ruky.
"Ja vas naucim, ehladiti si zahu
na eloveku bezbrannem!" ozval se
silny. hrozivy Idas Billa Codyho.
"Proe pak jste ho nevyzval k boji.
dokud jeste nemel dusi na jazy
ku a mohl se braniti?"
Bolestny fev vydral se z list ra
neneho zlatokopa a timto pfikla
dem zastrasena luza se okamzite
rozprchla s verandy.
. Buffalo Bill posj)isil k umiraji
cimu. ktery lezel zjiola opfen o dfe
veuou prueelni zed' a tfasl se na
celem tele. Krvacel z hluboke ra
ny nad pravym spankem.
Polestl a hruzou bvl jiz nanolo
bez sebe.
Slavny junak se nalmul k nemu
a oslovil jej laskavym. ehh'u-lioli-
vvm hlasem :
i
"Vstante. pfiteli. vec nase jest :
rozhodnuta ! Vas soudruh musil !
t
spor odpykati zivotem jsme t-- .
ly vyrovnani. Mne ani nenapad-
ne, a bych se mstil na ranenem. kte
ry neni schopen obrany.
Pojd'te. pokusim se vam rami
ovazati !
Vrah se pfiznal.
Svetly Bill si obema rukama sa
id na hlavu, jako by ehtel zachy
titi zivot. kterv mu ranou uiukal.
Za pomoei slavneho zveda se
konecne postavil na uohy.
Ale najednou uskoC-il a opfen
zadv o zed', zahledel se wtfeste-
nynia ocima na sveho podmanitele.
Vyjt'vena tvaf jeho byla )l-.(
na divneho zmatku. '
Zdalo se. ze rana jeho neni smr-
telna, jak se sam Buffalo Bill z
pocatku domnival; nebot' chlap
najednou zase nabyl pin''4 vlady
nad svym telem. Za to vsak jedi-
ny pohled sklenenych oci pfesved
cil kazdeho, ze se s nim stal jina
zmena.
Kulka, dotkmivsi se bezpoehy-
by jen mozkove blany. pfipravila
obra o rozum.
"Pozor. jest sileny!"'
Vystraha tata vysla z ust pan-
tatv Dana a mela zazracnv ueinek. .
I
Zastup zvedavcu. ktery prave j
nabyl rekovne odvahy. rozprchl se j
opet na vseehny strany jako hej
no vyplasenych korotvi.
Pouze slavny junak zustal na
verande se silencem, kterv najed
nou zacal zufiti.
R rozpfazenyma rukama vrhl se
na neho. chteje ho patrne zardou-
siti. Ale staeil jen silny iohled
Billa Codyho. aby silence zahnal
do uetive vzdcilenosti.
Svetly Bill opet nerozhodne sta
nul a plachyma ocima mrskal
kolem sebe. Zdalo se. ze hleda, na
cem by si vylil svuj nesmirny 1
vztek.
Najednou se vzchopil a za stras
neho fevu utikal s verandy na uli
ei. Polekany zastup hrdinii z Po
ker City okamzite zmizel se sil
niee za ploty a v sinich domu, jez
majitele ve spechu zapomneli zam
knouti. silenec mel volnou eestu pfed
sebou.
Dlouhymi skoky padil uliei. ve
douci z Poker City do zlatyeh do
lu. Padlo za nim sice nekolik vystfe
lu z otevfenych oken, ale zadna
kulka ho nezasahla.
Na nejblizsim rohu srazil se
s jakymsi jezdeem, ktery prave vy
jel z pobocni ulice, netuse nie zle
ho. XTezli si uvedomil. co vlastne
se d"je, strhl jej silenec s kone a
vysvihnuv se sam na uprazdnene
sedlo. uhanel s vetrem o zavod do
hor.
Takto pfepadeny a o kone olou
peny jezdec nebyl nikdo jiny nez
sam nacelnik policejni stra.e v
Poker City.
"Za nim, Bille Cody!" vykfikl,
spatfiv slavneho zveda pfed hote
lem. "Vy a vas vytecny Vlkodlak
jste jedini, ktefi jej mohou doho
niti!" "Pak veliee lituji, pane setni
ku!" pokrcil luffalo Bill rameny.
"Neni-li v celem meste nikoho ji
neho, kdo by se pustil za zlodejem
vaseho kone pak arci st'astne u
nikne. "
"Aj. mluvi to Buffalo Bill, kte
rv jindy bvva v podobnych pfipa
dech vtelenou oehotou?" usklibl
se nacelnik policie. "Hm, zda se
mi, ze to byl jeden z obrovskych
Billu snad je pfeee pravda. ze
se tech chlapu bojite?"
liuffalo Bill se k nemu obratil
z.idy, ponechav vraeejicim se ze
vlounum, aby setnikovi povedeli,
jak se kral hranicaru boji.
"Pantato Dane!" zavolal na
hostinskeho. "Citim, ze jsem ra
nen vykazte mi nejakou klid
nou svetnicku a poslete lined pro
doktora Medwina!"
To fka. odchazel obycejnym pev
nym krokem do hotelu.
Tvaf jeho byla klidna jako jin
dy ani jedimi zilka nebyla
ani jedina krupej potu nesvedcila
o boji, jejz mu pfed malou chvili
bylo svesti s pfesilou zufivych ne
pfatel. Ze by byl byval ranen. toho jiz
dokonce nebylo na neni pozoro
vati, aekoli skuteene mel na tCde
nekolik ran, kterym by kazdy jiny
smrtelnik byl zajiste podlehl.
Rozumi se, ze slavnemu junako
vi byla vykaziina nejlepsi svetni
ce v hotelu "u Ireana".
Tarn jej za malou chvili nav
stivil mestsky lekaf doktor Med
win. ktery spatfiv jej zvolal:
"Me nejsrdeenejsi blahopfani
pane Cody! Mate opravdu z pek
la stesti. ze jste vyvazl s zivotem.
Upfimne feceno, myslil jsem. ze
uhodila vase posledni hodinka,
kdyz jsem slysel, ze se bijete s obe
ma eizimi obry. Chlapi ti byli hor
si nez d'abli a pochyboval jsem
veliee, ze si s nimi poradite."
Z a te feci vybral z pouzdra sve
ranhojicske nastroje a jal se Bil
lu Codyniu jednu rami za druhou
bedlive prohlizeti.
Pri torn, ani okamzik nemlcel.
Bylot jeho zvykem nahlas pfe
mysleti a fiei pacientovi zrovna
vsecko do oci.
"Tohle jest arci jen zeela ne
patnui rana v mase!" pravil, shr
nuv slavnemu zvedovi zakrvace
nou kosili s ramene. "Ta veru ne
stoji za fee.
Ale za to tuhle na mou dusi !"
zvolal v nesmirnem iizasu. "Zde
se vam kulka odrazila od zebra
zrovna nad srdeem! Jenom o
jediny milimetr hloubeji a smr
ti amen ! Ani svecena voda by vam
nebyla pomohla, mily Bille Cody.
Xu. chvala Bohu kosti take
neni ublizeno a trldina v kuzi se
uz nejak zahoji. Ale hrom do
chlivka ! Tuhle mame jeste pofad
ny skrabanec na lokti zase ta
kova st'astna nahoda pekelny
eloveee. Jeste jen vlasek a kost"
bvla bv na tfistkv!"
"Mne jest milejsi, ze zustala ce
la budu ji co nevidet potfebo
vati!" zasmal se Buffalo Bill. "A
le co pak jest s mou levou nohou.
doktore?" zeptal se troehu znepo-
kojen.
Doktor mu honem svlekl kal-
hotv.
'Cloveee! vykfikl polekan. "Je
zle ! Xevim. nebude-li tfeba no
hu ufiznouti. U certa, prosim vvjC
jak pak jste se s touhle ranii
jeste udrzel na nohach? To Ifr i
kone porazilo !" m
Sebral vseeek svuj rozumi do
hrsti a prozkoumal strasnou. ne
bezpecnou ranu nad kolenem.
Tvaf jeho byla litostive skrou
eena. jako by mu st'arani v rane
samemu pusobilo ukrutne bolesti.
Buffalo Bill vsak ani nemrkl.
Trpelive snesl celou dlouhou. ne
zbytnou operaei a jenom si z leh
ka oddechl. kdyz lekaf konecne
vytahl kulku. ktera sedela roz
deskla na kosti.
"Dekuji vam. doktore!" fekl
slavny junak s usmevem, kdyz le
kaf prohhisil. ze jest s prohlid
kou ran hotov." Celkem jsem te
dy st'astne vyvazl bez pohromy?"
"Xu, nevim, lze-li to fiei o elo
veku se ctyfmi kulkami y tele?"
odpovedel doktor Medwin, stiraje
si velke krupej e potu s cela. "Ale
ovsem, vy jste muz ze zeleza, ja-
keho jsem za sve dlouholete praxe
na divokem zapade nevidel! Kaz
dy jiny by si aspon nekolik nedeL
poiezel. U vas vsak jsem jist, ze se
vseehny rany velmi brzy zahoji."
"Vsak je toho take tfeba, nebot'
mam jeste kousek pilne, dulezite
pr;'ce pfed sebou. XTerad bych, a
by nine od ni rany dlouho zdrzely.
Bud'te tak laskav a ovazte mi
je hodne trvanlive!"
Lekaf se lined dal do dila, kte
re mu ostatne ryehle slo od ruky
protoze se sla. ny junak drzel ja
ko kus dfeva.
Slibil take, ze zustane nejaky den
lezeti. ale zdrahal se pfijmouti
navstevy pfatel a znamych. ktefi
by mu byli radi blahopfali.-XTe-chtel
poslouehat jejieh chvalofeci.
X'epfijal ani naC-elnika, ktery
uzual za dobre. aby slavneho muze
odprosil za sve nafknuti ze zba
beleho straehu.
Vzkazal mu. ze mu uplne sta
ei jeho vlastni sebevedomi.
Za to si lined po odehodu leka
fove poslal pro majitele hotelu.
"Pantato Dane!" fekl, sotva se
hostinsky ukazal ve dvefich svet
nice. "Pfede vsim bych rad, aby se
nekdo spolehlivy rozjel za silenym
qbrem a stuj co stiij ho pfivedl na
zpet. Fbozak je tezce ranen a ne-
zbytne potfebuje lekafskeho oset
feni, aby nekde neposel jako po-
stfelena zvef. Xema-li penize. rad
za neho doktoru Medwinovi za-
piatim.
Potom bud'te tak laskav a vy
fid'te sleene Elsleyove, ze mi pro-
zatim neni mozna, aby eh dostal
svemu slibu a zavedl ji do hor.
Snad
Kdyz se pfed nekolika dny
skocil mu hostinsky do feci. "Bez
pochyby dostala strach, nebot' za
cely ten cas, co zde byli obrovsti
Billove, nemela u nas hadka a
stfelba 'konce.
Kdyz se pefd nekoliko dny
stary Buckskin zase ukiizal v Po
ker City, prosila jej slecua El
sleyova. aby ji bez odkladu zavedl
na indiauske uzemi. Buckskin za
dosti te ochotne vyhovel a tak se
lined vydali na eestu.
Myslim, ze ubozatko cely cas
pod mou stfechou oka nezavfela.
Ani si netroufala vyjitTze svet
nice, nebot' oba Billove fadili po
fad jako posedli.
Podle vseho. co jsem za
sleehl, pitri po krasnem llugovi,
jejz Indiani zovou bilym poustev
nikem. A na moivyeru je to ne
bezpeeny chlapik !"
"Myslim. ze velmi nebezpecny!
pfidal Buffalo Bill. "Beda ji, nebude-li
miti Buckskin stale vsech
pet pohromade!"
Podafilo se sileneho Billa vy
patrati a pfivesti nazpet do Poker
City. Xasli jej uz bez kone, za
lezleho ve sluji a pomalu- dodela
vajiciho. Je pravda. dlouho si jeste na
svou rami polezel, ale diky obeta
ve peci mestskeho lekaf e doktora
Medwina a take vetsim dilem sve
tube povaze, pfeee zustal na zive
a dobfe se vyhojil.
Kdyz konecne vstal s loze, byl
z neho docela jiny. lepsi elovek.
Putka se slavnym zvedem a smut
ny konec jeho kamarada byly mu
dobrym naueenim.
Zotaviv se. odesel do zlatyeh do
lu a od te doby zivil se krusnou,
lile poctivou praci. X'ikdy na ue
ho nebylo slyseti nie zleho.
Co pak se tyee Billa Codyho,
ten dlouho na lozi nevydrzel.
Jakmile jen troehu mohl zase se-
leti y sedle, vysvihl se na sveho
verneho Mkodlaka a hajdy po sto-
pe Buckskinove a slecny Elsley
ove do hor!
Xasel je oba v chate bileho pou-
stevnika, sedici u nuzneho loze, na
nemz kdosi prave umiral.
Byl to krasny Hugo, ktery bez
pochyby podlehl utrapam eesty po
pousti.
Indiani, ktefi mu byli pfately,
dokud k nim jezdival hrde a v pi
ne zbroji, se zradnymi zpravami o
nenavidenych belosich, necliteli ho
znati jako ubozaka, zebroniciho o
pomoc proti vlastnim nepfatelum.
S posmechem jej zahnali od
svych vcig"vamu.
Pokracovani.
Nedluiite na tento casopis?