Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, June 27, 1911, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
THE BEE: OMAHA. TTESTUY. JTXE 27. 131 L
'' CaaTaWM
A
if
if
(
-7
OFFERED FOR SALE
Bad aaemr. lEhead Mft srrj Fax-nam.
BAjC-rTjajT '
4k eaa
. fr a, - r,-
Wiflkra. Bm F-aBaisAaa;
a rt.
Cs.
B
COCL T-er In Lak Macaw via
rame 'f la,?- a ir H L H
I-J N "k PC. v-.u enr to T?a FWa erTra
wttSia carae cat w w:: rr u:3 a par
t nu4 tra bcaata to Laa Hutt.
rCR IALE Tt fi?e fa-Ma-a-a Wi ia
Vast Farnam ArWart. Prs5re R'd C
rEATO taoia aa rsbiMr km. n it. ;
-ir cat. am ft
98c
AnRTI iATETT KJL2QK.
at C xi tar
lta H(rar4.
n
H3 ljortaa Iu-aa
mji r rmrirj
""-CT bar. wita m'l tm a AlAra Gaoraa
W. unv, Eaton H TLri. Wsta. XajL
OMI Cb fcasktc TrVr r.twra fir
uai ch&L AdJrua Lark Bex Lia
aita. 'toraka.
TWO raa aait-fnac T.anc 'mj
p4a-a
fOR AH-Tmici aurrar. eltaavav
Ha. B18L
OaK rn-tr W 4 ft:
Ha hnaa Sc Tai. Hmr TOT.
OSTECPATHY
Ka'Vi t a KlkaiaaL CU-4 Praadaa Taaauar.
PATIHTS
TaL
wnXARa rcrrr. r a. p. orsoa am-
CSaJ aaaAaanr. lam Qtr NaA. Baa. Tjrtar teda
EXFLAM A. arVR33k r- atvn.
Braaxiwa Tbauir S4a "u
PERSONAL
MTCHAJSO THiiurr
un. atoasa4a u-vuola. Pr.
llarsArat EauanUt S- Navia fexA. Ursa.
CTT i fPOO traacareta; mxpnt nperaaor.
at. L--k i
t Id Coot.
TUTTTQ kaI arwrar aa4 saaaaaca, Miu
Ai.an of Ceioa. U a. ir-j
. AaJta ia,
UTIII bracaraa rftm-rh
aarrlca M
a. av. a- ml IMA mot Uataraa.
TEX baat traat tor ana aad aaky a
d ah od t'aiaaa a tea eraam. If Mra. M V.
II '.: ar mnrnM arili nMr.i t THa
Iaa ofUca afJua Uu-aa dara a art.l ra J
aar aa ardar for a art anefc af tkaa fjaa j
Good Siinaritaii;
H-iata'-7
Flrat
An. Owiaril K afa. loaa.
MB. iTDsa. i llaal I I k aas Ha
nnl'T'T asd rrbratar U MMinnt THa
AVuaaaar. rat L aXA aad Piarea. Oaa. ttt
ADILKSHT hair Saad frvwa kaJr-. aaa
Hxa rrarar. aWcaata stAt y Ca, UtA aad
TBTI aALyATTOar AWbTT aanelta naakTri
atw I aa fact, aarta a raa da aat
ana. Wa aainiX raaaAr aad aaU at IM !C
r aaat
Caa
r A 4 fiT THEATarEVT. Mra. Staaia.
.U.IWUIi m jj paar. raaaa a.
iAMILa tX.R KXXCTKJC LiaAJi I
aa w M A MLa ac Tiawilaai aU.
TOCra WCHX u i nr liiaT a oaaaa aa
I ttKuucn ar la.iaaa -ai IM 1
I TT tan m a CArauaa aaannania awidla if
kaiUMU acraat aa4 ac ty ' ,1
V aaartbaa i na ar ataaii a um
1 aak tur ar 1 Haii' a ac Ut. a
t ? w a BJrjrr aad i
'S. JflcitAJt.
"Jk aaA aa.
C aatrr Basra a
1 Karaa raad Fla,
aaaa A at-:onttail
' i ' ar in ran r r '
5 taa atara Bda.
W ajurr aad raoair aa kiada of
C9d. A-iAaA, lawa Jaa.
BTXaaAdiLA CTCLa CO,
4 rma U aaa, pai
i.'onnaii Lraa f.
M ra. B-rtaakaaaa. aW Out
MAGNETIC1
traataMBX. S. BToR. a
Ira Harm.
TRICTLT srma
V Cad aewnaa tor habiaa
aa( aata ta eara for uat
BVDAT BLOOO KEalEDT.
rABTT
ftmiuar for aoa Badrttata.
p aa.
Baa.
I
1TE8T paraua Iraoara ta-ha J3J.fr
im. aacaua ka kaa mail Onaka taaaia
rtth aa eaady. II J L Waca. S.it Kasui
toa Sc. arul aoaaa ta Tha Baa afr a aniaa
ya aa an.i frmm mm aa ardar tjr
WANTET IcforinaoaB aa ta a art aaaoaua
af ratau-'aa at Reaard H. Tkotnaa ana
diad at Malta. Moarc. Jaataw. Vf.i. Wa
far aaaay yaara a raad lat of Moaiaaa aad
ta aau ta ba bad tv anMliar at ar aaar
Xaa Mcaaaa. Ia Aadraaa E. G. La. MA'x.
atoaa.
POULTRY ASD PET STOCK
B3 CLARJC iLa papa
ler aa.a Wa.
am.
AN rf!r.f at laka Manaaa la arafl
L If N EaaaL ITS N. Sea at.
w j oama ta Tha Ka afTV amh-a Ttra
dara wa arta eta aita a pair ad
Ocaera ta Laa MutL
PRINTING
tUEa HALL Pt Ca, as i. lata, lad, A-XJa.
phone inu a araj a, IM
I fiiri 1 Pnauaa Ca. aaa aad Caaaxai A a
T TV T? C Da4..
AJCW n.tiauri.iiiiiici 7sanra
BEX ELEHA. ENTRANCE ON COCRT.
REAL ESTATE
AB9TBVACTS r TtTLC
atTTLAND Guar. Traat Ca, IT-A Far
H. M. Jaeaaa. proa ; J. Camphall. aac D- fi
PETEit JL.-aEN. Jr. Ca Tat Ooac Kit
CCAL LTltl DCALCtt
XAL UlATE TULA Tatar CU,
H taaaar. Car bat. aaaa big
lUDCa'
trvAMATtaa
CARL HOjirT?i.N.
NfA 1TA A W
t aad anca
Pitpr har f aa.
rad-caA H. Uat,
ad cuxara d-c. eoAlissL rajl-
I.l.iJ .B. s-aaral a
1 t. vj.a.
. tn-r r r ' V i.x aark aaat mauru
A. 1 .1 .fa airactM LaoK-.
-J4-VOVJ-i- A TLKl-Nl. CEiiENT AD
CONCRETE WDfev wflkulij Faaa.
M. iUIHu.NL N. AAA aoa. 7aav
PLUMBING
r Tea . a aaaaf a.
AM taatTii A C
a-ac ca M. a
atbM-i.NaON A NOfe-BY.
L laaV
citt raaraiTY raa saa-bv
Pri IALE-A huaiaaaa tot a arn..
taaaa ax an -a Far Mrunxn auatrawa
k t f . Boa TK. Frwou.-Tt. NA
tVt ttrmt frava earner Baraa.a camaat
aaw a-raccy BAara avssa la te-:a art
raA Eaaft tnaaoi. aaa laarA aot N. Lis
bv Wet
REAL ESTATE
city rofiTT mm a a lb
fCaa 'luwti
Home Bargains
j
J
WTir Py rest SMI TO I S BWT
tast -ret " at So 2T1T
Cfck-mxd TrK. 3 Ko4r& ftut ht?
! t-v v . i --a . - - - j t -w (
ranting for IIS 84 pr aosta. Tarr
ta aao a xaZJ cxx'-iti la ta rrr tiat
rn'a for w ran t'l ywx tk
Jio! baia far IJ.0 and &ak
70a raar trraa. If jvz ar ta t&
aaarkrt for a loa or aa Larrajat
ar tt: prprtr a.al yoa 11 7 It-
O'Ncils Real Estate
S: Ins. Agency
1535 Faraam ?trt. Omaha.
Tai. Tylw 124: lad. A-3113.
112 Nona 24tA Su 5oat OmiU
TaL So. 112; IaL, r-1112.
nmtOVTTD .LL EFT ATT rOt SALS.
ITIRT CNl A BAftOAIX
LWk Boy a ta fanjrtmmt f-ajsa StraCtac
at aanJiaut aurai 1 a aad Ar4ar.
A md araaJi 3eR. arrna-j-a
aa aaaaai ract at aoa.
. Bwa t-nima a4 dwnr.t
and 4oia wta f-fnt frna-ara.
ipaua. Room f-r rw af brtrk I
Tata. Hm reajLad for 8at par rar.
Hia PiiTa tha Tli-f'ot . w.ik a-roaia
e!ai a a 9. Ara. Haa
rwa f r C pr yaar Rwn tar
ali.noraJ anrfc rata. Tai-r xaa In.
i tlx a-rvMg modarn aaina at
K'ta Oicata St. A rtot tHmm ia a
at' asdid aata&jMM-aaod.
CJaik -r t?ia a-roara nmalaj dwat ax
y.J Pnrpt-m Ara. Parad atraat.
knark aad a aaif Craea Park ear fcaa.
A, aRoa.
C30 tuia tla -raB kirk aad fra.na
dwaiWna; at T Jf X a t- Arwtri
ractad at KT par raw. TMa rv
arty alii p a ataaJy J ar east
aa bt taa t aod aa ad praa
parta af h"rt:c a'ua-aia baauaaaa
prapTTr la a faw aaara.
tJRaP'rra tia Craaa dwaiHua at
J J an it- Lt tI3 Eaat
fmat. Small Impim 1 am arm aaaaa)
tiua a f --3 h,Ttra.
W. B. ht&UCXJk. Ban Bide
Na 2514 Patrick Ave.
t raa ma. aata. aaa. rama far tS. 9a
rasMaat aaraar ddm ani at ava. Fart
caaa. ba-ajx-a aMcttair. C aai
0. C Olson
Ua naor JfoCac ja Bidx.
W est Farnam
A WAT
OHwi tha
aacca. o-
wm aa
SU Ai
bat
axajcaalaa aiaa
trie B-kt aad aaa fizturaB. aaaaaai. ata.
Jvat tar aDavaH fraa Farnaai ao-ert ta
a road aaaa aad duat. Haa haaa aaat at
taUat-, wiAl taAa CaaIb it aald acA.
Hlcaa Baai Eatata C.. r Bd. af Traaa,
r 1 CTT Jd awatajr aria Bar
J v.-aJLl hraad aaa J-raoaa ataa,
oaA Calak firat -n-y. vkAta an fnii aa
put aad ma aoararuaad door
fail eamaatad aaaaaaaat; am
parkad. aaar arnmai. eaarca I
Baicaaarsaaa. A aaL, .
KIRI IS KNAP. My aaa. tavwtai a kuo-
t t-a taarriaaa aad
! W
i- Mariaa ta
a N.f t wa
REAL ESTATE
rAJABt ABO AAA CM LASO Fom lAUt
MB. bU. ant. S kt cu-t 19 hack aitalta
ar chrrar kaad; fair tup . road sa.tiihtr
kood. aV Saa. ml, frcra taant af raa. aaar
P. O. aad BCBtaaU naarty Ail toaMA aa
.asd. aS ruit.. BaX tiasaar. a riaaar: 4 a--ta.fa.
t beartac arcaard. La f Farad bar
uBt: aatra tad a-r. 'aaitarina. atora.
ioAfm hia . Baar hara, dara rad auo
ioaxn . aaad eaanamity; dauastfiw acama:
aaoiB-aca ial aar; Mm. auAjact ta a-
w av 1
aVaraCaa.
Bxtrr
Aa caa
LSI AattRh'A rOA P1UCX.
ia at urn oar, tarta aad trad aaa
at Arainaaa.
tram i. u U per acre.
Wrua aa, Atar-
a- - rrwiaa, Ara.
VMAlua p.aiira i ,ai ad
ia-roota latuiiAi p-aaty
anaaainn.
ami grmm
ra a ira
taaa. a
eAurcA.
ania.
iraea caw Luxa avavA. AiA.
at TRACTS af laud ta taa eara aad i
fajja aatTKn at Lta iaad aaaca au raad
ta t. Bar
CAi raa
F C hul ..iXU
Ptaa Biaxx. ara.
S3 A. SMvAJTU. 1-a tac raiivar afacan
aa fa ii al ciuC. aasaa Banaa. caa araj
Iraat ca. Baal ac i-PC aiairr. Ara.
j BEST fruit aad sanarml tarmur ( taala
aar pne B I. A, a aaan T ca. Ark.
u iuai al Avtx a a taai land
aa Va . bL H-raaaa. I aafla Ara.
tm A. LNlbLPLtOraJU cut-atf ttTwaer
iaad. muck La uxaaer yt aa iaad; b ta I
at tram Avureea pruaa. Lea taar treat.
id a-eaaral ta-im.r.a. Cat. 1
La avaroaad taraaa. aa ta ka
AbL liAi.Si A ttX.
E
LiaSI ACJUM rca bott.
Nan.-L par acre
FtBe araAaa
taa Ouat
.i.n. FVaraia. Forty
OZARE LAND CO..
u a raactMa truit
t--r ii traa-ta. iai . Tnani (at, law
ru-. b ii a aaa a auaaa ma ajav
GOLTES wheat
iead aad aaut proaad mrmaMt tamA aay
a A-aana suu-ctt,
cay. Vt
REAL ESTATE I bar a tar so nst af
iaaata ia taa umm aad aa(a aaaaa at-atrtct.
bw aattar u caiah x- f
wwa. aaaa.
FARM taads m tb Canaaftaa
lata m raroad itaaxi aoaata. property
an W sLraa. taa car aaaa ax
ante W. M. aa.araixA, a
CB ACRES, rtcaa as twwa. Baoaftataywaa.
ta-aaaje ta si..ia rna tur araA
Brwaia ac, Fcrt trc.i.ai, Cut . caa
I u S t xarrioa af doed a heat Saad
I suaaaad taaa taaa two SEi,as troaa arawiaa
I ua am raaaatcfiawaA W al aril for m par
! acra. AAavrcaa. Al i Carrataara. P. O. Baa
w icc a aiaa. taAonaeoaaa to Canaataaa
lajiaaacaara. ir raaa crxatarx. W are baoca.
lw-ACRE beat k-rtaaxad tarsa. Caaorada;
CaaMr 8z4reved. aaa
aa u . pacexe ec.iar Baaxata
i arraa wheat, at acraa
a. ovary toot aacar aad waxar naax.
I Loa aiMaiBcr tarat. eaat vara Beck, a
if I aw Boxih mt Aa-. a a, aaa aaa-.a ac
I Graaaay. c. A. wraavary,
Laavar. Caaa
XOKTnAJiTUUi Caarala ahat batA
CU ta aa par arra- A few taspraaad
j taraaa to aA. wnta J.
aaraa; awacaat
taaaat rmi i
aaaa aara aad waaiaai
l; ami (raw aia aaaai
par acra. aaaaa ara laara. aa ao-aa
oiiuvtuM. aa aaarcsaatAAaa tini kar. aara
aaud. Ukllua aiaiaa. aaaaa traaa traaa
aa aamaamaoaa. aaar aanai aaa
nm aat.ta. ra i an lama
ajajataa
REAL ESTATE
taUMnli.
California Land I s
!a tract . of 10 to S acrae ar mora. .ut
ea.a F-f rre-e-Tr er?raa lamnna -.
pa:)ae, a. kxat ef thhiIum and a-Ia-.r a.
Ktj ta to eaen r raTm m
JaMitun aa?iay aad ia is doaw-yaj-a
rf ta Imri rl a t-f Marrad am Fr-ao
"T;,
ia-i
Fr f irt)r tjiforili 44tw ar raj
T96o. Iii aa Ci'
tat ACRXA. Caaa n!T Ira. farai taa-
aa wrti k-eat4. praa. u ar
y tsU la Ca j m ajrt avw.ara
f at tfirf enwad" a a .m
c waM wim calB far
aaia yu Aax:ra . m.
Cam eMstj, Uoraa. Ia
WA.tTIiVA a-OTd atcrk at ffvoaral Bvar-J--aacl.
KM u ri la ucou.p tar
( 4 lam aar Bai. i.. mo aaatt. fm--ia
oontaoca 3M a-r-aa. a a -ram bamae. hara.
auA Prr. ,-m aa acr aukrt w ta.:a-,
ax7. axav r. B LMmar. BVaLfa, I,
rOR iALB-EaanPaaH Sa aai tam la
eara asd baa raaa haft, adama aaantjr,
iarwa. farai aJ aali fancad. a acraa ava
uakt. Ma ao-aa a ad. aad ad ta aacatlaat
cv-.t:Tt)ae. U-raaa k.uaa. arn arct
aailar w-.ta raasaat fVar. eancat wa ka.
ant aa-a kaj-a aad mi; A. art tand J air
baait acaaa. a toaaa. aUter aat-
rualniv aJ ta aoad raajr: (nc4 aaca
aad ha.-nTa.-tla. hrt rw asd coad ar-
aaard. fear rd w. ia. aenil t r t.
MdjiA xr r bu-ucu art an Tia
ktra Aaaa, IA. kaaa. La n, S Iaa
M&aaaa. ia.
PCR 6 A l-B a.pJar- 4., rarma. tra-
ara Thi. ia rhausa lava and. la ara.1 l-m-1
arvaad aaaiann, aaar u,n and ac&a ;
la 1 a la ao awa ttr-um ar baatHul part :
af tfca aiata tfcaa dicua rawetr. Wrtta'
tar parbcara. T, a taadmaod. Staff.
ia
IAX na a i.alal. af thai Tar-r hm i af
kuid. aacxuia; a.etr at una aAta. AM ar I
aiara at is;raTEcnu aJ ia aaod akApa. '
( nium rm l pacd tt- Moat aa
aa4d and aaan. I haaa taa aasiuara kaad- i
Lu af Ull PTMea. la aar acra. lAArca 1
Cadary-. caafi. tAAse it Jar
a '
.shot. SarLhvosd. Ia
ISt ACRitf aad ITS acraa a
leva lasd. ispnat, weii tora'at. tad
fil I
i i
eau. ni pm, tor aa.a ar trad
aeotty ia krxk aura awidaa. I
aana proparty. f r aaa ar traaa, atea.
aa taad. maj-rharwt ,aa ar amnmofii aa AA-
1 AAaaiasaL Ia
LBB-ACHJr tara T
B-j-a aoBt7.
at caaiay i
irrr-i man
Uua yaar. ku-ra ari aaf a
aad cmr; ad art af ispro.
Ta. SSjt-at par acra: aa u kirq
aar tarn a aa t par east.
CA&L TX.NNIS.
Ba F LAT
aaaaat Otr. ia,
C5t. 1 mia trB anal taara d :
uai jsA aniwj?d hammo
fat-acra ri. t ?d ara Li Buiaa troca ,
a,;, a) aa aira. Wa aa tia M a?
aaAoa ia a.rtfcarii latt .ome aaa ai
avAav. Lii i r aa i .. x ut,
MaaoA CVJ. Ia,
a kial aarTATi snap. 1
Tr. . . f
ar naat ka ware; aaa Boek'tr-a
rat arav. aad t-iat traaa; aaaa-
tirai badlc a t tactac saaUl; eeAiJa hara
auJa. avfaat peat. etaaeBjoaa for aaoat
Lttr caTL: ta aua hta. maia tar Kb taaa
af aay; aa taad cctur. aara. aradar aad
Id ketaa Bn war aaaoima asa.aa; horaa hat-a.
aar la aaraaa. anca kar tact aad grata Aa,
wiadmii))
tana
taa aad ia - au fcada: 7B
r"rcaL Caa par acr ua aa- y aaar
i. A. CA&JLOLL. Bola Ia.
rOS &AUC OB TBAXK My aaiaarr ba
actaoa at raw ataa. t sauea a
auaaa MM Car aaa aad atuas Wud
Caeyaaaa Ca. Caaa. aa L. P. bJ
trade taa eaulcj, ILaa.
oarual Ta.ua. i aaaa aaaa V
taia atura aa naaar. ta trade tar taaa prep.
is. bum price. a aai id carry Baca ri.aa
ea taaa at par aaat. Waitar Ai. Bao.
Wrs bare aocoa choice aaraaiBS ta
crbaat acd aafa iaada tar aaaa u
aad Baa oa untie . ante tar Has af tana
Amencaa laraaUBaex csmiaaair.
UC ACJCLA. 1-a BUaa aut. Mb
ta aayer;
taeor. pa
banaoa. aoact Otr,
CM ACRES, b aalaai rood tawa: fenced,
wau iBuproaad; aai aatoack atad. neb aiaca
aoa. aaod arcaard. H. F. D ; pauae; f-aa
aaaxroaadzxiam, aa; aaed tarme; Will ta
caaaaw for Bare aara, ln-J laianra ar aa-
w. aa. ataa, XAancaruttA.
tm ACTtra, atz aulas from Mlnaeaa. aB
acraa m a aaat. aaa tftird ta buyer; aaa
-roam he aaa. statue, waO. av.a, ran, pas
ture traced, rwa aaack aaa.. baa rataad
aaod crop every y.ar aicaa braaea 94a.
(Taax BaraaiA Ca par acr. Tansa Ta
Bar C Board iaad Ca, aCaaaia. kaa
a, HEAT AND ALFALFA LAND CHEAP
AM acraa m mxumm aux. Ui acraa m waaat;
a deataarad ta Bayer. i-aa. rea, aa
rood a al aad anndmial. SB.
Ctaar aaeat aad a fa.fi
ao
L. r aca,
aorta La ota far parocajara ad-
a ABtra Ar,!
I
. .
tarras
at i-i-
mt a-i a ta A aa aoa. easy tara
- - ra 1 Irwan a saw xatarau taaae t
1 taraaaa xaaaj aad aaica iraaapaM-tauaaa. A
buiiaaaa ai mm putsx aow huiaiatva ay ta
Laii
a airapyaa to davexaa-
'. Lad tarsaaaA. eairyvae acut araaa tri
j.a taaaa BaaaS or iraaaiaaM-iat
but nai-t ax taa Swiarn at taa 1
a1 11 red a La 1 at. aita aas
4 aiaa voaa A nta tr Aaut 1 ntaar.
a a.,ni rara ism .a. a
( mmJ) a-a, Ci aux. M-aA
ATTkOiTICN. HOaaaEEaEJLA
If aaa ar UiBami ex .;..' rjcu-al
i . rear. nu ua tor lun t.at-v Utrf
a,iara at aiar aamaoa a M xiaxi. bucxk
d at.aniana eaa aaat
waaA yaa waax aaa
: lW
I HAVE a farm
af Jt acraa T-m suae
traaa M nr.tia.x a
aa aevdar tbuiuat, Aanat aa acraaa
huadiaaa. pnasa. A3 par
t aa aaa
paow 14 aara tiaaOer. aaaaat naa i
two aaraa aaai otaur
hai-dAMta auMtWil.i. flia aaxral araaa.
a .aara Ivaac a mrwaacipd
IT . aay taraaa. v, r :a awaar. Caaraaa
w tan aaa
Arawa
o a aa
FOB SALS Tva aaca. aaaaara t aad C
kwea E. Avaiaaod addiaaa, H.arnand 1 rw t mxt
Para. Mr aaa i. H. r 1 STOrT Loa t wj
rT aoaaaa. t-t". rjaa caaaty. data
CaarkA rmaaa aaFtaatc
aaat. anji water ojatrjcl. I aaua ta
r.awr; aifaifa arowa mu ri -aaaf ailr aaarby.
Praoa. aat iar acra. amramaraaea GLAaa. aa
uaaai aA a per eaat. daa atay IL Wul
tur raaiitanf af
aeai.
ha inia paecura. laataxaraa
aura aimtar crop, aavai aa a
AAA
ea ACaaa ft at aitafta; ttmm aaaaa,
tarnadLrawaaa a laty; M acraa pastora
In ar n ba aaitaaaBaa; nek aaap aaa. aaaa
t af a aiar. jeaaja aad ilaa. aBCAaa.
m t HJSPJSi paaaaa, ta: ta aaaa af aaaa
aaaaa sal, rlaaaia, Bartau, waaar. Baa IA
l nam aaaaa: wnaa 1 aaan ilia aaaa
aaxaxa aad laxan nasi Ca, C ai. aa
far aad. aas y. Liiawnna lav
LOCI ALAN A term aad amaar maaa
aad aar triaca eara. aatta.aa aa aw
Mtaaaeaia pCR SALE 1 acres xfaj.caa apple, pear.
caerrr. araaa avad ta ta aaat. aa ajiiaa
. , trvtm taaa, aaa aule from ra Iraad. end
fOR a ALE aw acra at rood aaw hard ZImc ua. Tha Lauaa, cra, pnaa
- iaxA. aaar W a na; a, pomxasa ".Z
WUALT,
Brass a a aar, A. Lacaaae.
id B acres ta 8C Loojs aad
anannaa bUaaeaova. Baxar citsaa
a END for a Dm af aar
a ai aara M:a aa ii a aaaa:
draata ad i mil Oaataiarx c
Lead Ca- ucLuaa hi Una aad
h bjiiaa 1
r
REAL EblAiE
A-5TD KAJtCH LA.1B fO AA-1
Mtea
yat A CRTS mxae tram . Faat.
t aa e
from turn a eat. a-i K
W acraa o jatd. aa.aara aaatra am i
aca aaa uicaar-. aa.y Aa aar aera -a ia- .
a aa. ai caa 1
iJk-atra imaraad lJ-ai V rro-a VL 1
Paa. 1 au-a traa fuck Va-.ar ataoaa. ,
a toaia aataa. a adjnt.l. arat ba.-a aad '
at tsar hvud.aa. a-l m rd aarrf o.
kai.-k lara mm . riar ax baa... a.aaa haaa
rtkaaatad r a--r. Mt acraa aaoar faar.
T acraa trut tra-a, ttvw. 7 a-pa. aaaea i
ad t aaaar Acd. t-a-r ai arioa aad taraaa
tut. a- raj. mnam.
m urn aa airr tn
11 nsaxta. avaj-.era raa mJaa traoi
f(rd ur. Atraf feoeaw laax aaar ha.-a
Cxa. w.;k iAa raaC ama.1 paaArr aad
tmc. at KaekJaa. auca af axy (oaaa.
pi-K-a tm aar an baa. A, Coaa. Wiada.
M.aa.
FABJC
iaad. a
naaAo.
fNAr-oa
a a.
A A irrawa. Manaaia
A a.XAP: MUiT II QUir-x.;
praaad tana ta Marrajr auactr. at raaaita.
kaa crax-CAaa ma:ua ti
rrara
Wrtta
FT fana aeaaa. X
hraa. htacJt
avrr trmntm dvaZca. hara. ffraa-
mrj. rrarn aa ah ana, att jal aeraa ta Caa.
a) acraa oaaaar. aa lac eta.ar aad D
ity aad AdaaJ da-rr Uraa. $M
-unira
IAr 5a Ska. 'al acraa 71
Tana Ucei. g'oad Clbta aau. eiata sap
ata ,rl a.UI aV-ada aaak fna Ik eaoiA
U. aar. LAad Caw Faaota Bic, Mtnaaaa-
TSIRILfJ aarraaaa ta taaaa aaaaty.
aaar ,tdaay. ana aC tea aaat taaaa ni taa
Imvwmm a a: a.-aa haa ataar laaca
taas wa ara rara-i .a ia mcr aaa farai raa
a aat. anu rf Pnraa ara nac
Taa BAraard I aad GiaaaVaa. JAocC
FOB
raiintj. BreaAda fmra af Ma arraa, i-
m Crun Fort LaaTaawarLk. aVaa anca
raanlaoca. M aVraar-ad aau4A ! akaar
oana traaa. aatral aA ta taMrpnaoaa.
fraa wvri. lm aakaa tr-oi aaaia r a
axamuia n i in aat aad wr-vm Mra. J. I
Ban;
I L. aUrar. Laa FauA at. at. iaaasa. ka-
LH aLLaSOCBL
Fansa aay ataa tor aa-a. na ta par
acra. iicpraaad ar BBuxspraaaa. "a eaaa. aaa.
tE ar l- can caw. ai
r-.ia rauf aula FifiJF-tra m iM aaat (
a - City aa C. A A. tL B.
VkALTSJA C CxAlLa it n. ALJT CCX.
J;
rCX KAL a taraaa. btrra aad amai
W laa'-TT r aaa auaaovn rrrara,
Bm par ara. Wrlta for kt pnoa
k ''." CTava. aV raskA City, ava.
aU&OLB4 T ABJaa Kaaa
arm. faLczuy
aart-caia.
Wnta aa.
BMP farOar taaa
la taa DaauiOfai
eara ta a auak-
eaaa-aat aoad Aad aa aarta. la a.BC'
acra. fraa tox
Aa ata.
aVACBi a-fiT. .Jf
amlkaT art
2 taSra traaa taaa. 7 nwea
j troca rain-eed.
.
vTunrai tartn.aM acraa
'. aara. .JT r;
a. Hacaataa aaaity -aw.
a-rva AALK Bl trar It at Taie K7t acraa
j aw- frtut avtd . ed crater nsc Beat aac-
Ximm ar taa a-r
drr
fair kuuidii
:
raar. S. U
a. Wrna for daacripcaaa. Slaw A cant, waat to aa-ii ar xchar. qaty.
Ciark La ad Coapu. ri art Bay B-la ti M 1 stack af BApaesaaata eniA rood
f-i Miaa. aarara ia cobmcuoa ia rood towa of a;
" . , aad kuadata will rue a-aoat SLaVsa).
jaa-ACBX kn 1111 aad aatiaaUBttmerta for aaat ta uebmrt for road Laad.
aaa aaao aa aoack as baaary. aaa ceaaral Oaacral atora aad ouldiaa. ia Sriand
atara, T"- arrt. aaa feed atora- a iiiiraaa, towa, doutc Bice busnsaaa. roa ahuut .;
, a finai. 'r- -- bLoax. wt-i aeJ or rhar.ff fjr land.
cr' BBOW A GaFTTN. Caara. Nra.
BxkaaaP FOB rauatue aalas aad aact an raa. sea
t FINE aavacra raaaa. 12 ru tram taw. P. M. LEAMIXG. ad Braadata kvdA
iSSJmZ rOB BALE or eachaa far praperty t.
TSaa? aeairr2AeaTair ai c-abA wa acr far Bear rood
r.'i-roa boeeT taraT araaary aa la weecara MlaaourL Naw 7 roam
cucaca otae. apaoae. -a mLe ta acboeC bouse, erefcard. fx Addraaa A a Bea.
aaal.r'A1a- FOB SALE or trada f aawnoxal naw-
CotgkA awr. Ata; sev vJSL?A w!
aj acraa . asilaa from Eaaeraon. Nb ;
ea UEaroa-ajavaata. xaad aay food; caa ME-TIR.V LCVD FOR OltAHA PHOP-
dbI ap!dd tact aad taa pr-.oa hi Ka EB.TT. Jaa. L Earbar. U Cuy Nafl Baak.
aa t aaaa tSaa adJotatBd paaoae are baaaa . . .
aricad ac Fnr par-iciiuara raj e or write StLaia EQTTTTT ta Bood farm sear Omaaa.
J. BL LSaOaOX. ALLEN. XXUC far Cimaaa propartar. Braaoa aUd.
9 ACRXS ta Caaaa aauaty. X aaraa a a. po& qalcfc rarulta aaa Daaa. 4X7 Be
a milaa aawtk af kjoae. If taaaa eooa wut BSaV Iwuc-aa UU.
taaa aUJ aa aero, Uua la a raad quarter
LH? cTSrr Palisade-Colorado
Ctanwo. la I haa araeral eaotaa eracard aaaa ta
. . cscAun tor taraaa at Naaraaxa. lava ar
FOR SALE. bfjaaaurL
HI ai 1 a raack. S auaa from 8ylar. Tbes ercnarda ar ba taa baa a r fill raa-
Xao - it acraa ta core, he araa-a biwe rri
aad ciovar paatr. raaai&s waxar laroaa
caa rasca. sau B-acA. aaaj. loam. au:tas
for rumu aa lato araavU farma Tola ia
aa cxorpt.ota.1 f-o raack aad
W"LU aaal aa easy larma
. W. a. EiN'i Ovaar.
(11 MoCaawva Blalav
alTTMSI
Waua aad Scaiaiiiaa aaaaty taraaa at pa
aacuoa Juaa a, laU. an aaar iaraxA w
tar iBlontiuai A- r aai rear.
; wrTT- s from tawa. aaw
hara. teaoroaat. aw pear pruaa.
Baaru. La yeuaa traaa. Law araaa iiaa.
1 - - - aaur. aau. or wta aaa
taavrorairaaata La
- r aair. Taa
auv anoatk.r aayt
orr.tay. Caarawioa. S. C
a ACRES IN DtL IL CO . S. D
ta MiaaaaotA u&a. aaay t-a -a
mmt. ciay aafiai. uas aary aa xaj a-i
ander cs. cvaauaa. Mxe. ba aad v.;i.a m
xta a to cioae aa eetaia Ha-f af uua ar a
erJ aaaaa at-js taa poc. ab iaar tot
aaay raA Caa wCl aaad tt aad .t .a
a ar.aa frraaacao mux aa lau wa ai a
w. r
FOB. AlX-arooa aood. raw taad: a-i
faocad. aaud Larwtaa wait. 4 ataaj tram
FaxAiira. a. D For parocaaara ra
I E. O buvuaiy. Pallia, a. C-
for ial
ttapa. aa ad. aJa
- farm ail cru ea iery
taicaauae aad rural m
Aacreaa tae WAiitert A
i.ninhard BaaA h'tnia IAD.
! WILL ti'! caeice farm Iaad soar
ax- i pvarre, t- capiai of ra.ta I a . rata. Ir
ar-; ajLFod Iaa ar N rmaaa aad. aii tar
aa-ACiCE eora tarra. oat tram Saaaa Fai-a.
aorCaat Uaja-uvaaiaata. Aarta raara aad
tnx. av. a a.-itra-aixua . praaa tar aaxca aaaa
- la&. aarna tarwia. aaat - u iaAprod. aaaay
. in aa. aad na acraa laatnvtx, Taaaa ar
I aaa-i-a tar ut ava
lewae. BvoaA Fa a. & IA
" Bartb Pa haaa.
OKI af raa fiaest taraaa ta m aad
caacy. asnaatwn at aa aaraa af aoad.
pradaactrre iaad. Jotaiaxj Wyadmera. Fla
ir buiaaSlxa'a aata ef fruit. Base xrroa
aad aaa ax fi nnc Hawlar area pnoa
mM aar taa Eaar tarsaa. Marua
paaiaaa Lauad Ca, a asm are. Barta
katA
roat lit T da aruei nraaa ir ftra l
1 ax aaraiat. aia ram at w, 1 atara,
BMa. aaary. atack aata. Wad fata rrr
axrauaa paarara Ftaa aaw tvmadiaata wax.
af aaceCaoA waxar. anaitmn 1 - at a. aa par
TirV lu at a aea. lata Baa U
a ya traara. XartA f aaata
ai; aa from tawa. sew. Bol
eatb Carat taa.
I LANDS Baa par acre Baaata xrrswm Ca
1 tor aa aauma ea tba laiaarra Carcaarae aa
saata aaa la 11 ivrcaariX
REAL ESTATE m tm
iri 4a,r LaNCM LAID FwBl SkLa
POcTH PHOT t-A. -J TOB baajc ,
We bar ft jet of Ecimisea ecaiary lead
for at Ctxmb A3 aad par acra. It
tataraatad ama aa for parumari aad
, and aur trxx acd Baraal au tf
rau ii iaad ta aoatji L-aArta uat anta
r awcta at A aaiuara L-ami aa Sarar
ar4 6a' ar " U aa a tnaa- ta -wa our
riU Raraaal Land Ca. ht-ca. 14-
caJU. aoatii luou.-
,
ilfllfl
in1 CT AU. FiUI WOrTTT.
! f ar aarumiara vrtta F. O.
! &ea Vaaa. a. X
fair 1111 pi aiaa aauA, Poa. a aa
Ejt.
Claax mm iaaJ 1
a. Li-
Ta
m K ara aubat-rVLaa 1-JB acra
fara axnd ta Jacaaua eiu
af faro a
ercpa ry jaar. Ka-nfai abeat naat, at
aK-6aa. Far aaaartpuaa. pax aoa
arrtta
JOrO BJCHKT A CO .
U aV Haaataa (,. aaa AatanMV
TIX AS INVESTMENT.
Bar arcaard aad frrw
Houtia. ua craa-taat aad a:aat praaaar
aua aty ta tsa anUaat. whara raiaa)
ara fatet ap ma tfia tiroa and faytaaa
aiada m raa aatata bi aaort a tr a. ar
ivnu if aaairad- AddrcM S. C Boban
aaa. Tha I aad a H acri farm ia taa
ruo Graada a-jay. a tiara taa fansar
eaak Isoana ta aa earuatial aa ta Aar
iiat eweca aad a. H Jacaaoa. d Fvraj
Kananai Eek Hie. tiauatao. Taa-
TAKB a aoat rtda oa LaJra V aaa a a. Wl
via pn a pair of round ma nchata ta
J L. Wtrl JOi Oir.n 5.. X ka a-lii
eama ta Taa Baa aCCaa arakja taraa dara
SAX SABA VALLKT. t!sa (araaa tWK af
Trzaa. homa of t.a paaar abati paran Wa
caa avr lajsd for rau or ivaaat isefMT. t
par eaat Bat ta jraa aacaj-ad hr nortaa oa
tbaaa iasda Cm . iauoodiaca aauenad. Ha
far ra fj-ft Natl haak. aaa Saa 1
hack. ard. k i.-ny Co. and Ua Baia-
hara ta MOiTia frea Tai
Bar uat Ca, i Saaa. Tax.
TOR PAIJt a acra raocfi aaar Park
Otr. ftaa; ra-lroad atarioa aa raaeJi: rwad
ispraaamasta. Brat pnot-.ty oa irrta.Qa
vatar: aata'aetory tcraa tor
B O, Faa.
HI IK for tafancata abaci tVa -Ta-
i aad Easpva." aaa epoaaaa. tta aMtroeaUA
; Farma trait lasda aty praoarty. ktaaa I
aar africa yaar kaadnnartara aad fcrrr-na-j
eoa traraaa baa ta aar city. IOWA
PEALII CCA. U
WTCMTW tana and etae ranea
Braaad. faai aa. wil mwurvi
wia ha eoad aaat aflar aaat atxt;
r aara
Parkac.
WLa
FOB. fALS-tlM ara IB
eooBtF. WyaaaUaa. ka daa Pralrte da-trK-t.
aixttaaia tar tarrr.iTia; aoa atacked
ntS earua aad aaaaa. a-Oi aad rat raaea.
aiU tirhim aor
krara tirBA i. T. Bau.
Wya
FOR SALE OR EXCHANGE
WB cxaraaaaa pi i.ua tin af man
Calaar. aLl-U U K. & BadA. U. :
c a. a.
TOR SALE OR EXCHAXG
af aaod land aaar Cuma Na
baa ri '
aau aa uadrr cucnaoa; aroi tec
Prtee. Ka par acra. to axrbacrc tor ae
cfcaaoiaa.
12 acraa af laad. la Ynarateaa araaty.
Mootaaa. ckraa toLiaa fiaai toa-a. M acraa
laaeC Price. EN par acra. anil aarHaara tar
of iaad. ooM la Caaarwatar. Aa-
tnope eouaty. Prtca, Ai... will aaoaider
aa auittMBoBCa aa Bart permit.
b) acraa of rood, laaei auwL waO tra-
pro-red. antk scaooA heuea oa 'and. mi aa
i troaa IWT4 Nao. Pnca. pi eaa. nvorvraard
aaaa truit atiatne-t.
,nta tor aartlaaxiara
H. B. H'XiH. PaJanate. Cakv
nm aCBEB. aood farm Iaad. all laaeC I
acllaa ta ewaaty aaat. av wa. a-tll nxefbaar
for rirr1 or 4-room conxxt ar ta
lot ACRES rood. ieaaJ . raa Iaad ra
ew,,m-aa Co.. A Buia from B R; iaad is
worth Aa. ad Waax baae roa ta trad xVrr
tkia anartcr? Adareaa awaer. L at. Baa.
REAL ESTATE LOANS
WANTED Otr tcax
araasa aaauA A Ca,
1Xj Faraam xh.
CTTT aod farm loaaa b mix A Myers
Ca a cncabA Nat l Baak Bui-
LOANS to Asa a'
aad hotBo baSd-
ra. wita pnrueca af makued par-tar
parcar par
huxq an
U. T
First Nsnanai Baas avAav
CITT aad
JOHN X. FRENTEH.
Good 6
Farm Mortgages
Aivapa aa haad aad for aa.a la
aaoaau fro a 1190 to 11.449.
BENSON tt MYERS,
412 Nw Tork Ufa B1U.
CHEAP MONEY
nmaaia-iiid taa Peaa Mtuaa Lata taa
Ca, w,ta aaaa an . af af -- aa. I am
prepared ha ajaept all uv aaod In eaa af
tared ea tmarei-wd Otcaaa real eoata
6 1 1 ai na a aaa naaeac aaaa xcaae wita
asAf. THOMAS BRENNAN.
Cxj bar iiaai Baaa B-d.
caiRi ProDortr sad Neorasaa
OaEEx-i. E.EAL KaTAla CO.,
MU Naw car a i, a Natoaau axax a
GA AV LN EaXad. at Coar N. I. Laa. urn
ta kaB as loux. tat areparty. Na acta.
MONEY TO LOAN Faroe Iaaastmaaz Ca
LOANd MAt'E ON IMPROVED CITY
a a ..i- Eat A I. BCTTu.S txEALTY CO,
aaa aC- ia BU. .La-flNtA
wanted, farm loans.
iLWAS la.
Cs,
5 SVafa uLlMU
ac Mala LE. A aaata baas.
WANTED Cita taeas atara Trust Ca
REAL ESTATE WANTED
HOCSZ WANTED
Waat ta buy a 4 ar T.-r-iam raodaira eat-
tua arul rtv aa Crat xaraatnt a) xwrrar
af Caa aad m Cb raae Curry. Least
sad trd aaJ. caaa aa-ae. l.a. (caoarv
le 4" , Cxy.
j ta Aa ad Btada wwaa(cy P. Ia
AcaA. Weed xtidA. lata aad Faraam.
LOtrATLx, BA-lALa' A U L rT iv 1 IV.
Z-ai. baa-iae 1 nae ,r Waad
REAL ESTATE WANTED
be fomt if j H4.-HM :a v its . '
v cTe t T"a iaa rt wriVn ,
dara wi.i a-r h.m a tx
ir. oka to La Maaawe.
STEAMSHIPS
ALU L1K
Prtarnaiaa t La
TaHu'r Paj irc fr aa
hWJtTB t 1 TO UOvrvt. Karra. Fraaaa
rirta at'T troaa
rHTLArEU'HlA a-d "mataa ta Vaaia
tea
ALLAN Ol. O-ajrraj Ajm-A
U: Ji. Laau-aora Ckiaaaa.
WANTELVTO BORROW
I araat a lim C aaa. w Jl era aa
aacarr.y a firat aa4ii m a :d av
ara raive iianpraaad, aaatara aoraMa.
nanitO ta raa I ar I paara ax T par eaat.
Baa A A. Ct7-
WANTED Ta aai aa Cjaa, rr-'ata
partT. aa Clam, ety aiaLajitf. K OA Baa.
... - -
WAMTID TO BUT
aXXJtKX para raad prtaaa far ramtara.
aarpata. aaacaaa aad akiaa, Ol aaV.
A aiCICUE. J A3B. Baa. j
WA-fTSDOa Idaai Caaaaat Black
Maci:lsa vita paata atoat ka ta a fad
'a&AP. Writ P. U. Baa (1L Laxiaaiaa.
.Naa.
B8T prk-a paid far M kand ftira'T ira.
CBXiiata, raatn ir aad atinaa TaL P. aKL
HATT hnrar far f ar T-raawa mxara
bna. rtacaerxn Park. Fia d r- .a ar aat
Faraasi datrtrt FT-.oa. avaW ta aVattA
Piooa Haraar TaV
WANTED SITUAT10X3
A BOT waota
I m pnscnf akop:
at Ifaaaf CaU
raa
t). i
A MIDC LE-AGKQ asa
aaatatant hajtar; lira
D
POSmON WANTKI-Br i
Uvfy Bteaca-raarier; real ea'ata ar BNraan
a.'t c arclarrad. 4ad & Uv Ldaaia.
Naa,
WAJtTXX By rantr ataa af fond ad i-ra-ujon.
Ltau aad aaaaraaee. yoetai aa
rarcClSA oacpuioa ar acaar
Po-
Biaoa. baa: at reti
L La.ria
.Nk-
roa
Taav
caa IX
nKirr
aaarad at
eal aaraa aaa he ea-
HASDT tcaa waats day wnrk
Haorr WaiwartlL. laJ laofJA
DAT
trai tial
avovaecleaalxid-
WOMAN wttb clUld. ara t, waota work
ef aay autd. Addrat
MAX wwaaa wrjrk ef acy AlcA by tk
aay a
LAXT wttii rfeJM. ar 4. artafcaa work of I
aar kiad. J-al Bea.
RAILWAY T1WE CARD
IVIOS trTATiaa TaatA aaat ataas a
Cabs raatfaa
rjapart. Amaa.
Saa Praa. OavMand 1 .Aid am a 7.4 pat
Calsa aad Japaa F- Ma tftpa a I Bta
Auantie xCapraaa a S am
Oraoa Eapraa All SS pm a t M pm
Lea Aareea Lamlrad.. a 12 aV pm Ala pm
Zma-rvr fparlai AJkAa a 7 T, am
Onrannla. Stats pc'l.aJl at pa all X am
Caierado Erpraas AlBpa a OSBpm
raroa-Wash. Untttad-aliai pm a t J pm
Nart Plarta Local. a IUab a 4 pm
Grand Iaaad Local a i B pm mi . am
Btromtrarr Local all-41 pea b 1 J pa
-a. mtnaraaawa dt at, Paal
Oraraad Limttad . a T 6 pet 4;13 am
Omaha Chicara Ea b 7 aaa
Fiai J Local x I 9 am ll-ea pm
Caaa-CAL Exraas u..a (4 pm I 3 pra
Caaoraato Snariai xTa 4-S4 am
Parry Local : b I -la am 13 .4a am
OtEAha-Bc Louts EX....A pm a US am
Maa asd Eaprcaa a Tat am aa Ji am
Btaab y Lei itrora C B-)b -44 paa bat am
k Sana
NORTH BOTTND.
Tw.a d 7 Ezpreaa a 7 a am a pm
rAouz City Local a I as pm a I S pm
Mica 4 Lalmx EL....A!dpa a t 15 am
Twin City Limited a l at pm a 7 at am
Mnesota Exsrasa aliaaam
EArTBOUyP.
Carroll Local a 7.4a am Al lta
Lau i-st CBuavca a 14 am Aj da,
caaorauo-clucacs a A 14 pm liajo
Cb-car i rpacia- a pm il4 am
racifie Coaat-CJsiear-v. . A A pm x I a ?m
Loa Acfooi Limited. A 44 pm all St am
Crlaaw t .m-u a la wa a au c
Carre,. Local a M am ai ai
Fast Ma-J a pm a 1 A pat
Cacar Eastcs. Sioux Qty
aad Carcafia a r-n
CststmaiaJ Stat Lfca ... U aat TJtJt pm
wEarrBOCND.
Loe ptao a!4am all am
Nortolk-taXaa a (44 am aJS pm
Load Flaa-LKacola ....a I -IS pea a I 34 ca
Kuinx4usavr b I U pa b pa
Lwadaaod-Hot SprmsAA tai paa a i pra
Caspar Lannar alapa all e am
FTaauet-A-&aa ....... a a a paa itaya
Cb toe ara. katk
EAST
B-k. wacmtala Ltd. -All 1 am aa -X aea
Tbe Msuataiaaar A a aa am a 7 am
, r . I., if 1 in aaa a J am
CAkat Locxu x-aaa xus at aa ujim
Ctucaajo EjLpresa a Ji pm a lat pm
L-ae Moffla Local Pass a T. pm all -11 pm
CaicAas-roxaaaa Lut .a - a a 7 47 am
W LIT.
Tha Mouatamaor a 1.41 am a 4 a am
Lacal rwa ta 1 mam a am
Coaa -Cat- Finrxaa a l is paa a pa
Caj. A Tea. UHaaa. .a e m am all aS am
Ou--Jaa Ltd. Llacata xibha
Bacay
CbAeaa ffipraaa
taaoaa I iimlled -bcaaA-dx.
i-aaa. Ix.-avAa-at-
Psu us..
.4 Ik aat a 1 A paa
..a 4 w pm a l.at am
..a 7 aaaa
.a to aaa a ia am
ArriTa
CesvaT A CaJ.tsrtwA a .a aaa a a taut
-ia,ai xaouae xAarwAS- a a a aaa
Nauraaaa poxaia .a A A am a 4-a4 na
a a-aa am a A ria
a i.- 0 a. tm
Am Aa ya a " aa mJm
y innr xhmba -. aa aat a t.a haa
aaaaaa kaaiaaa a aaa Alsi
aaa sat
Mt-r aiiamauLa -h I ta pm aj a a-a
.A i m pea a a aa pax
ra r.-.ma .a f -x aa iisxa
aa.a'1-1" aiiAaaxtA. . al a) pax a 1 a pat
n f etaacAa. .....A la am Al u pa
Lair at arraa i al A pm a . aa pm
Ctucare aAraaa a a xm Data
Ciacaa-a aat aAarsaa. AAi iia a t a aa
laa oaca. a -ia aa. aa A an
craatxm UAI Lata. llAva aa a. aaa.
(M. LAais Aapraaa a Al pm aj an
C a A"C J aWVI ale a ixn S Al XUB
k C A be Jaarpo a 1 14 am a 4.a pm
a raa
Dajtart. Ar e
ex Or T. aar aaa .b t Jh paa ba taa j
ix.a L4ca; e a i. a
' aa City Faaa C a pea
1 . .a ;i raaa b 4 am
. a.a cur .arx. a a aa
I Aaamc Lacaa b la pm b 1 aa
j iH a-r . aacrst. BvaaatAr .i aatax
I aa-j - iav da..
Cblaaaa far aai Baatara
Chicaaa I 1 nitart a A pta
Twa aJtxr Lamitsd ..a t A pm a 7 . a am
'1 ana exjr aataraas a a a am a aat pm
1. 1 roso aatpraaa a a ka
( - -- rnn-r .. a A .a pea .
I raairta
t. C A at U ax a J am a 7 a am
a. u a K i. -a x am a iaa am
aaruaaiaa ataiiaa AatA aad M aaaa
. a' a al. JOax.a a
aj.tnnr baaxlaa Iktb aavd Web aaar.
Depart. xrmt
ABawra Local b ii am laA am
CaAaraa-o, Ba. PaaA. Mia aas part a A
aii
;E0I EOARD CLUB INDICTED
5w Xaail Cezbiae Ctaxri
IT15T OF 1L3LTE3 OF 51797 BILL
Alaa;ad atrtrr ta kaa-aaad ad Ltalv
a aatyal aaa) ArMrrarflr Tla
la r Maaaaara ta-
dAraad aa taalaldaala.
Nrw- TOmiC. Jtrna m. Aa SrdK-t-nart
atad arar t: r?-.-TaJ praraB
af tba fra-maa law fraa a ry Vaitad
frataa ttarrv-t A fcray Han t-t a Ww. '
aaa raturaad tnday hr taa fadartU aj-and
Jury iAW Tv "fart--a Bea Board
e'aS.' a-c1 ta h ta auei laawr af ta
'dtasoiaad rare aad aa.,:. aaanriaraa.
Ia th tedlrtira-ic tha firat af a aa-a
aartaa af aaarB-rafal truat praaaratwrta.
aa praatdaetA af&rera aad aataa-a at paper
Board awaaiifartantia tapjiAia and ca- a
partaaranfpa. tnehadad ta t marabru
af taa aaatara baa board eiaa. ara rbarrad .
vita bataa; aa a-lagad raaaafkarioa tot ra-
af trad. Banta tha aetput aad
y rriaa pr-seaa
Woea peaa af r-i:ty aara aatarad by ta
tairtr-aiaa paper Board aar-aarir'iJM. la
cludad la ta narcaaratua af taa Flhra aad
ataatA far-iorBTtnaa aad Roea ajcaaaaaaar
taaa arar ttapnaad sad aad. tt craa
Uwurtt that the pa-par beard trust had
aaaa put a-t af bitaisaaa far (sod
Tha fa aaaact ailacaa. bawrrar. I Nat
cat-uia pa-par bra siakere bartBf atad
aooat KanaaM) ta taa cotaaiaaLatt saa-aa.
aaactly farroad tb Eaat are Boa Bard
dub. Exsa-tef AthrroaT W-a !rmaJ a'alr
aak art oa a(a.Eat ta ari ajd rwnuavla
aad aa li3-ti-r,t aaa ravarsad tJdar Ta
fadaral pruaa cat or. it ta feared, wtj !a
aacst af wBTlcttfya area Jail aeceeoaa a
a.l aa tk itnaoatlna af haary Eaee.
Liat af Dafaaaaaat.
Tta defasdasts aac-Md ta ta IndActaaaac
are:
W-Ci.ra C. 3er. p aad t fa ATata
E aad Par eompaay. Traa S T
Keurr ?tnrtar. praatdact af ta tUn
" Paix ' bLul 1 rajan J. LacaJ -
Wl 3l H PmjTfL rawa-aJ ajajuaa art
in Anaricaa Paaar Ekavrd eaioaaay. Bo-
". l
Baaaa ifrrrtal. eraavtaat of taa AaarH
aaa t-awhoard ecataaaT, or-traXLstaj trna
at n-aroaar-.i.. Coaa ; Caatert.wn. Ml.
ad v acaea-arr. Ya
Beeaccta Ward, praawdaat. aad rv-a-r-trk
M. Biirtar. aaeretary af taa Caftan
Paper Mi:e. Pa aaa ar N J
Lsimoaa BrxaaC presidaat f taa Part
Oraaae Papar ooicaaay. Caatjaroe, N T
Teeodor Farter. M-rrrtary af ta Tmar
Bc Board Pa par emcpaar. UUca. N T.
W i::-aia O .Vftartaaa r-aral mimirr af ,
tfca HaaartiiL Boa Board eoccaaAy. Aaarer- .
k ll. Mass
Rabart B. McEwan. praatdert of tk
M - taaa Eratberm. arhlj-paay. N. J.
B. aaaffar aaorraj ma ilea a r
of taa Naw Hurt Pwip aad Pa aar na
aaar. Na Earaa. Coaa.
Ueary L. Paddock, praaidaat of tba
tia Ffc'a Pvi9 aad Paper aneapaar.
Fultoa. N. Y.
Sasiaai A fhor-L jr. oarretarT af taa.
pu, .f pItial.1p.-ja. '
Charted E Wli.la.-ca traaxnrrar af Oia
Piarmoat Papar eooApaay. pw ax ait. N T
Aadrta Ta.t. traaaurar ef ta Tatt ah
caa cotnpany . TjandxraporC Ceoa.
Louia Kraaxa. prradaat af tba Taaa
wasaa Board aad Paper eompaar. Taaa
waaala. N. T.
W. Howard Richardson, aawat of faa '
Trad era Paper board campaay. Boarattv
N- J.
tad aay Mitcbe-X praal lent of tba ratted
Baa Board campaay at baataaaa ta tray
cry aad aparacat? milla at Wkiprawr, N.
J, aad Lac port aad xtewBTtarriiaa. N. T.
Mathlaa P!a, Jr . m biaraaaa aa taa
W'arcrly Boa Board caxttraay, WaaartT.
K J.
Ftst-A at Harrlaoa ad J. A. Eyataar. ta
buatnaaat aa Eyatar A Boa. at HaUtaa.
W. Ya
DEAN SAYS UFE IS A RJSK
Raw. r. O. -Wmr. daaa of tba CatasMTa
r. O. ITlrt, Aaaa
CoarraxraQoaal Taaoioalcal
at the FVst CocrraarAiionatl dtareb Btaxdar
aarxm epca the rlaaa of life aad the 1
tor aeeeatuar tbrat.
"La-? la a rlaxc- aaat Dr Ward,
ara timea of waaAaaaa vhaa tba
w.a takca paaaaaatoa af aa aad wa
aaarria up ta aocae rocfc af
taxa at aot a parEaaetrt not m ChrtaraLB
Lfe. Wa toaaaur CJe. sot ar ita aa X
nan. bat by tta atroxtaeat xoomaeca It
at trae Kfa at a nak, bat we aar aaaa
Caa 1 am gotee ta taa it. acad-am. tf
ywa pataac; Tat aotn to xoeet k ssaaraty.
"Mat aat aaaa pAar wttb taa raAa, bat
aauaTy ia that ease lb nabs take bxbbbbb-
ston af tacm. I aoa t dara ta p-as vuh
tbam. I da aat dara ta alar cut takara
I aat mar taaa aoaaaaatae ef my
allty aad deaxroy ma
"la aor area we alien d aaa tbiaca
aad an 'ma 1 a kindly, hut wa rtir-Urt aas aaa
! K.
m tba rreat aw aata of aoecal
paa tboaxrac af atexriia tba
af kla aad trylaa ta bxHtaa -
la that ai aat taa that at aat aafara aa at
but rejobae at the phantarocas
Ma was do aot aaa aaaa. but
LEGAL NOTICES
1 ess an aata wul
at at ta efftca
let una aecrotary
f bxaxa, 1 aMm. ba
Juaa am. laCL tor taa
araaata. uu
ciacairuaxa af a W atar ataa i uniaaa iaa
tea xx of taa acaooa for tas raf wua
ice hta-a tar tae Cmssaa Cuy Water Ptaa.
Plaaa aad r-nr are oa fe ac
tae eCZaa af taa city rrfTiaur of OtaaAa.
ADLlaON AIT. aac t.
ef Pctaiic 1 a Fife a&d a - -f-y-
NOTVCE TO CX)NTaLACToBa
IaT BiLXixiaa.
rani aad a.a-r.farai aua aa ao
aad aa f e ia taa oCLave .l L&a
of staia aad caaauawxrr at iruac
aad aiiiadinaa tar tae staia auiuaaa ta aa
A as sraxaaad ay xtcanxiaiu
by taa Ea ihuiq af taa NearaaaA
aar.aKaJ ara. vta
4 Btuaauxvaa tar Hnapnal for -
LiaeujA
1 kaaoxaiial balldiad far SAA
Varaad laaa&d ...
1 I a, in dry hu..d-r.s; ax Hoepf a. (or
I' aaaa. KxtCLfi ba aa
1 hexoaa of Axrne jitar. C-xrta a.a
1 LtaxcA room add.tjaa at A aad S.
Bonse bLord
1 La raoas add cia at
M:cdad taJKl-ata Eatnea AJW
Pass for csa tuiiftnxi at Craaxd IcaaAod
are taw raad- for .aaper-tiao-
Af'D!X VI AIT. Sai.-ctAr.
Board of P-uh-tr Laaita aad uxa-3ra
H
OCEAN STEAMSHIPS
rmxi pooa bats at cxa
an aa Stoat he aai a pa
WHITE STAR
BomlaisB Caasdass Su ma
ataaxrayavl Qnalor AUaaarpa.l
IAP.iET and FIN ET sTEAkTEK.'
frem CAN ALA Luanoua acocoovxLai'
t naa xiarinc ninri. aai .ad an Baatr -Fl-aC
a.r'.mt and U'rt c-aca rarriarit.
Ta Ixi.'M aad SWrara la Caa fart aai
lAxary, a4 sad SaoA ( -r-. i a a a eatv a
1 1 a. .ad aaoad caa ty pc-par aad erad
ara twn-scrw a a "Taut-rcc" aad Cae-ada-"
Third c aaa ato earnwi is .
prol. inriail rw aad fur berr'
rooma Baa aaa cteckad tkroaal: ta Llar
pool vt no-. rxassl-auoa
r. C B AO d. Vanara PaaA ar.
N. W Cor V ar.'.tr. aad La--, .a Sta
On.arx pu-ea Pra&jiiia IHZ.
traara aitaara
Daily Tourist Car
Chicago to Buffalo
j
I mi m t . a . a . it aa,
J aa saal TraiA. ot taa aui fa taw-
I im a a waiaM a xt ord nr
la Cuaa av, Cos Jh aa.a Aaa. Pxaaa A trw