Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, December 06, 1908, SPORTING SECTION, Page 3, Image 29

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE OMAHA SUNDAY V.YM: PKT-MPKl. r..
I
7'
J
1
Tie Omaha Sunday Be ! NEW FOOTBALL HERETO STAT
' 1 ate
THT ''"iv-n rr f It b! H
..a Vi " rr'.4. -t v-.ti--.
The tirj ;t tVc-d iv f .-. '
in ar. b r r i-it. - .,
?. Tb --. r-.- a V- ;
f 1 i, I .k , - V i.
" - - - . : -T - MFKI
I tb- friar-..-.. !; v., .., r
C"a t c-rt.-T. it i. rerr;wr ',f
Vat -it r tr ir.T-.--t. wntta, 'T 4 j i
ia - In i Tr t-.
I-". .- . rrat wi ti """ '
r-ctr- of -- ,.V-d. Tilt w, I"" "
... . -r l f cT ptay t-.it k "
f-'rrcr yrx Tr ta. tb t.tt b o'
ycnrxk ets-.a- tb f.w ., t.t & f-r.1
baa ataatia )at - -.. - v -.
i kk a -.-. .v. - - -'T..
-. ... ' i i- -(t . i -
-frt-l ta Sf.,a ,vt " :
Ex;ru St Frt?st Gts. Seti Style
f:r Gniiroa Fttire.
VZAT e:g colixgl tiaxs bid
Tba Hrr f:r -. ? n V
rw .J l.jp '.'i t-t e-
t 'tw.' -! 1 1 Tin-'-T T k tx
J -T a at ?vlt' ok 1 AT- j
Arkj msv j
j TtVw l. Fr i - rir ia 5 -i
His clothes
wore TOO WELL
I
'at Htif tw -
: t -it ' r-- z if. ; . a-c i.w i . . t
trv a at a i-iM TWir 1 j
Xf Ttrt w-vV- a. r:r. pf-
it-i ..! i - ijr4 ' j
ja rs tfr fr ':" J I i i a '
a rr. .
f.tx-it
li raocTfl- It boar x (f j " ,r " T 13 - i --' , tlr rw -- .;. j ,
rurm. fcr.T ttc- ' -"- ' 'T. tf f- - ' a-i.. t 1 f-o aT.-
3 LT-Tw -al O'-r-f-r
1
f t -f a ..
' v : a f
1 .----J ,
' . r. t . . J. 1- Cl'.
rtao mfr vr rkS! .-- f-.
5a nrp3a-4 t- r-t a i as -i;i.-d Ct.
oti--r ti--.fr-.. tv ;-et -
t- - "7 "..-;- i-jtr- of -..'-'... f-
Tca.x ir-jr-l. If t-.-'. ru f ir-.
trj-tife t la t.itl t, tkj.. i..
c-vrr;r?-d ir ti. , kio it m f
tj-3 t TTfsr-a. j a i-r a: sr:-f c -r
Ia."r. Trv:i,-- st i, t t-t-T cr -r
raa) thai tr n it r.-prti E :
r 'SKis e;-3ti: i : tr fajn F --
f?r liL;TCTTa-tu aJ: if -i.? :.r tf.j
rj at a -a-a aw-i Pcan-ra t..r -
Pa ts a frr -a-t ts 3 inu
a: t'-lc r;rt a.1 facK b
- v .
T'T --f ttj
a.-j a --rk i -t t
a ft -:. : r-- tiTTc'(?r.-t
'r .'" . f.-r f--ij ::t T.t r r 7 -f!-
t ' t.. rrair ff 1 c.j T.ar -n ttv
rar ttrfTT la d a.T.ic -- j r, 1,-
-. v -. Pr.-j--. .r. '-, -: f-rrt ; Ci..ars Wit c c-tt--:": la c-:-: r,-v-i
tf 1- t - . -. Tk. avrr. 1 fa. t t r .t m-'tt f ft -r-r jwi?-:.-. ii V
": j 'f f. w t r.T 1. ; a- sats.KiiiT t ir-r-i rf if
i--p ; ' a -.- --'- t la'r. j j,t fs-t:. Ctfn ht tr lit
:;;:;V KG coaches ail to tee bad
f- T r ff ' 5-: V H-l!l :
HiH lb laatila. ;
H -- i I-j -. v-r.. ir tin-r .
.-j Tti" a -- -. i .- ifvi-ir-T
t-.-: t; a--i : -1; : :,-r'' T.
--. : a .j r, t -i..
a.'l tt X7-t T:j- -.t r, ; jr. .i
a: v--:r. a -n --
t m.t- i.r-r-1-r '. '-r -i
i-.ak ?-t 4r-a tT -" 't
1 rr Ftrt-.i. -l t-r-':j-At
IVt.njiTi.-ra af " t--r iji t-
The other day Blank .' T'lUi" V'JV " .'.
came into Dresher the j JU'i:. ,1a
ihe Tailors shop after t rr r-a-r t ,: m r.rt
an absence oi two years. A,fr. aa r-.- l' rr
Vr eiL ?aia mc cusy f,.tfKf r,.M7:v,, t4r ...
tailor, "did they kidnap -:.- an Hrr,ri i-
. if j t ar.J r- g a; 4 tt J arrr.f; la ,i ?a
you. or haven 1 1 treated a:t
you rii.nt. eiiner. ffr1, .- r ,a
said B.anki "that last suit ! c t if
actually wore too well; it ' '
refused to grow old." TALI"S capiat a saiite
Ar:J et the suit sraof tLe ,r x
,.,,,' , -,- ; Hav4 Traaa la Iran.
.T a,i a tit Km yw Har3 tr t l
SL'l IXatria! tt cti-r act iai-i- tr, -ariKj
v-Y,--ri ,-u iLat"' tbe ri " o;'' :r
iret C'l r--.'.i .t'iiZ. . liu-t lij a-5-j"r a: r.iirri Tl i.ti iai
0 ---r.--: tjLia rtff tJ-.:i. i -jcj u
"ear a- K' a- O. ti. iri w-;r. rc-ac H mi-'
? T :: j iiri r-rt t"- '
TO
BVY
A
THE FORD IS
0
kL)T" b:w Lort vork-
IMaUMja) oaaa m14 La aataU vavc. wttli
ytaaiiait Di okaf taa-QT. arttk II 0 tmra ta a a haarla( tVat
f-aaUity la-ax k. a Trt tmrrtat. vTCk Uta acr MOa taiiwy ta ta
w-U ait-ic Far oara. a4 wttM U.at asm M ara-aalaa-iaaai taat aaa aaa
Tart eara katn tat arvajaaV. k-ar tat fnaiat rart cara. Tmr bavran
kin lit tt niaaaal raaraataa rrar ataataia aa a n laia,
Vauar ba i t ataul. Taaaatraa ptaal. taas ta Vxna4 aXataa ra.
BMat arvaavaeaa r mil aa Enia Ann Plata, taat atik'iaa isTaaaaa- Varla
tm faaa tat araarat af aia aw luiiiat fraaa Utmm Zaa. a 0 IVa, taa aaaaa
taal taat amatet tka aalavt fat raa rrar taj-aaa umX, tat aatwt taAaxtaf
)a naauUia fraaaat wrm aaaamf at fai aa. Tnri nn t attlvtr aafaaaa aa
aa rkair araalrtr. mini taaa
mra ba aatCj aa
aaaa aaaaat aa bjrM.
f l I car. a-rarr mj n a Fart baaar, rta .ail
mill taaa taa Fara fiaaary aaa
a li.
ICP.K. t-c i C-rf. 'v '-ii.i.i-
.i; t.-- - f : '.at M.i
Lr-y ft i;;.-. i i t.jue. t.
!- ry iar-t'.T v.. i:r
jatfc-t mar t ;a r.rr t ..)
PrcslierIlo
- X?I5 rarriAC-Oraiha.
I4a5xI2iba5t. Lincoln
1 iki a-i'-i
:i
Jiri ft. arj u : --s.-- s t fe-rj--i i3 1
- . ... I
: t; Ha.-rari fiat Crj- " Vi 1
ri4 j-.t ;;?.c-rt. C 7 4 tr-t ir fa.U. I
i. - t-irt ii f it atTf-riJ r..t-jr .- j
t-T-i '.r f ttr. At H.urkiin i- an
f.;:t:k vr.i r-a. .-3 is .i i:.at j.:. u.a
iz. cf u- fri.rr.. t irt.
Tf nrtt tf:r tr. Ti-rrc-tc:i f3.
ta? j-in rtt c t:.- T".a-i atrj
-i.d iff t: tttj aii v'tr a til -T : j
t.t:t. ;-.irI i r--: fi-.t. Is ir Ti.fr-'
i-r -s kji : a fa i j .ar-4 it -r.i
t-i.t at-f-fi is.f t ck it-n:
rara caa abaatlaf aaaaiiaiHj. ka tt mar
ta arark fxl fare atata aaa luaar, Aombja akuTba at taa. ba na
aal tbat rara aaa kaa ba tztaa kba laaantj T bauatiac taa aarraaa aaaa
aubCa factaarr ta taa -arerta.
Taa rmrj fact uav ta rj-.aa at Uta wijaana aarrct. lot cart az taa.
t&a f ac-tory araa frranaU t oe can avat aaa ana, af a r&araata mt Tmrm
rmlx axJ rv ju yttca is tmjiaa; XT a mart ba rTra itf aa txf mar
jwalart. tat ear tf sart7 aai-a tall. Taat'a taa raaairt far tat aa-ar ataay.
fta tf a aa niiuai mt fmt aaaaa ba bay a rara tat aaaaa roa taut
taa aaa vpaaly ai al tLH) aarara mt rar cm ataa taa ftrat Sbra ta
lij csamat ta ta tirmeoem of a t
araa aa aar n a n tS wm eoaa at. r a ail
-a 1 ra f t tt birrart mtiamAVim bate araar arRaraaV Oaqa ta baatay. a
If aara caTxaat. ar a kaai aa ba o
ai kxa vaat art ar taTitrf abort.
jVaa tatxk f tfe atcraay aaraa. Za
ya. til ttarataal lairt. aaa a-ittcTtt aacrLftclac ta tart worta af Tiiaa.
Tacrt Ja racaa far kaaaart IrM tltat tz caf for a tanaaaft aaUara aaar
f?7t aaaal a-aJ-aa -w-ttk tat Kaaal T Tor a-cT-taAr ML), a-a
Voutaf car at B8a oa. a aul tat fefrertae. Xt ta rara t
ta aaaa
:ri: t-aa
Tt f-ftp.-vit of v. J or.r-.-T -9 , j
w.w an p.iy i-s -m n ,ar
iwrTis--jjcl gsawi
ti faeavrty aj-rtn-aj
Jir5.-tf-ic -a, iuj4. :a :, a'.aJK'. tl-T
r ai a:o ! f S ir k :
witi ial al LaiS a ti-e
: aft -c ;-i :-"
i -.-it .:; ri" tr i- -1-3
t-- t.-iri 4'-ti t 1" frr-SB :
fT ir4tr ary i- - : - Lk.,f..
V- it trytr t? Jti-k- f '-'-'-'r 1 - C:t i ar. ir, a.:
us-i if a ::rr-ir; ;'J .r k v - . - .; f;t t
a tr. a J-TT.T i;
t- t - - 6tr.-
i t it i ;-s di-.-.t v
' ti- JS. fiMk a.tf tt
a a-crt..j-s . tr . t'.
r-- ity t-kkjr .-: tat tr i-f kj.r it j.i-.t -.- r-r J- tt-im.. U j,. ,
. ar. jttMLt.i-jt ir. ti f .I acrjj.i r B- :
- a rt.iT -.
s;- y n j-'.t-:-.--:
: r - rt - tu t -
'(.-. f t r-ljiryf r-1 jc!
-rt ifnj-.fsxit.
r'isr. ati i ttr f tfi iat-i-a-k.'-J aitf 3.;-tre to ck tt
4-t - 1 : .c a a..
6 ti t r-a:-a
sir-jn t t-it- In tsiiT r-j-.ia: lay I
rrtra ll.kt
r;ir j .- J
it j.:
it-.T IT;.-
&r,c tKt ia fr f -3i-
f f ta- VW ' a t Tt jti t-.r fn.-l fr-aJ-Ta-rt Tfia.r fV-.-r. r'tvt. . . . ! - - . , A.'. T
JT,1 f .of -be "-.ti f-t taa of fW" W 'a---. frV-f-
tt'T7- kJ':'3r'1 C-' Ti r-a,!. t. br c, .,3 urt ta. b a t,;,.i,T ! '"V' V a T
-a."CT: 1-5 tt.lt WT i TKTLt-t J"-
atii Im ajavx yrj- if-- rnr. "im-hi-! ' -,
- r-rr c-f fiaii i. :, -.isrtj-1 u c- ; i-i-aKa
w . . x: . M . - v . . 4
--- i- i-.. n- las. ti
ti
tikt a-;. i' ;tt:
nTrf-r. k.rvi at;' -s- ' ta fc Eacjiti:i: rf tb ixn a-waVJ Lirt ' t ti '. -r-r-f ti I!.T
- ;r-t-a r-'-.r-j-l iji.ir.: raavIn-i m n-rij drftt cure j -tj nr t-r-.-ffi tit- f:-
a taa w:rBi-T ti eiaan- lias t-M. ! c,-w.i;ta t-s a -6i? fn-i H
kT 3 1 2 - m-ia -an f - -rJr .-. . A. . - - . j . .v.- . .
t-Tf-rx t.rc -. , . - . . . "... - - a t r.i t- ii- -
t. Jtuuii acaa br, frwa. ,t. i - . y ' rx asjti .1 f- atci Tir a at;,,; Tt frt ta jUfn -a- T rrrr
fv f. liti t T x rr.tr tta,3 -nra e.a., ria .-.-. frt-ttt t i
. CI -"e- ! Er.-4 of Tt . m rf t- tt3 . .... . .... . f.-.
--t- few.ti ,. Mr. I t-, io T 4a- H tt r tf - ----- v j t - " rru 'TT Ctr l a n,T ft t
v. t arva r-ar aft?- t
taa riarj.4 a Jartr t:
-ir t IK" -an a kit ;f nr.i m frr.
tsmw f fj,- ati ' -t.T i.va n.
ocicra-rii tv 1 . .
arctl a'?t-i-r tial a '.--. r
cr,l p-:ti t--
H . f r:. r.k.s j ar r
t-all tt-rr arJ bE
it tii- tl ik-rtj iu trtr i Uo.tt-J
urr to vi ;.-k( t e.--: a.ii tirf- FT-ac-:-i
rc tr i f a t.tnr. la -
f;-"l-- r I rkj-rrtj- ft: it a ;c ti ift
ki.j ti - k Li-;. tJt U I
at lit i:rr cf ti. t-,ir:jcitar.i4-. Fcr i
a r. irt rj-.r i j.ii.T4 firat ta z.
ii- i. His K a os t i Tr-
ir-at: luaj-k t iaj; ta-a tod da ifj Slim-
;r i:a.-T tb.-. Wi i i -t t-a it
Jikji rtiii lii it HtrtA-nt ai acirw' j
tiks;-. j
Ctj- fkti-rr k l -t ". E.iiri Cry j
m -je- iz-r aurrj j u- via ifc4 rruter it 1
KwtLn at U.rr;:. H f brcti-rr I
tt St.T-rjas Cot. Tij l-t t9 j"iT-i rii
c. G-crt .o Brc -a-e fa - t-lr- ai 3 -tro- j
at n,mir c-f tr trark tt-a-t ia tj
Deright Automobile Co.
eighteenth and Farnam
oaca is j f.;K ij a
r t Ta
tit art i- fa.r tc-k t o t t.it tnt. t j
mt fi Brjj-.-a a i-i tVa'tr Ca-atj. St-j tr,t -k
, cr:i4 aa &ta.: jira-rar-i f:c fa ti
r,r i Tiif lilT !irt a-.r;
r.tr -:c.3-tJtr.f a ta ti ajtt.-
it r:j - i.k.:i
beta tut of t t.-r1
la liit clca t f ti
ts tekj &jJ J- ir tJl" ' txiw Himri '-- tiy d.d sac iiT
taaa fiii-xjr rt?7-ii
j tii rrTttatt .ti FT-ir:-tc-3 ib Wa f :a.t- t
! Tr oMbeb itii ?--. tf titr fcT at-f ji;.. aLrrt-riS-T cf atikrk ! civrrr tvts
-:. t it fcarr-t i--.:r ff --)cr j -ir ;
V-.fr : C-t i fr-riCi ai-J ttt cf trxt I
a-'.-r- irip.,. a -.-j baci rrt a- ,
at, J rw-rt f ti t a-o art t'T I
Money Made
Buying those
Suits,
Raincoats
and
Overcoats
frcid ap to at
' k-a tS' -i- "iL-r- T- i -n. ' I-?- a 'o tiiT i!nspjri- ti-ra , a -k anr. tilt Karrarfi fiJ ir- b-
PrmJit Mvrjty f Li CaJ c-raaa- i a- Trrr rx- iM r V . st ittt tf -'ar. a tart if ; foc-x-d
. and 1
kua5 a itarona i ortaa- tiat ta acHra j fcart T5at trk fV-ld it lat.
wiaw atia-r ti rjrt bJi a-f rr!lao i Tl w V-r.
i aaf 1 - a a. i'm tb a w , V M a- .r-iJiC -fn au
ai j.-. aiTiio- f --
j ub cry a irr-j pauai am . e.kzi aa i-wa ta-kj
1 rpaa t vttl. w as a& ajca isi i t jti xrtt- c-.--i. -. - r...-i . .
a ti
Ar-ira at ift r-ja-rd. C"wT. !
it isbwt or -ia i-om locr i tir. H".i
ft ja 10 a--a la.rtr,at It la
F-c-sft. ra--rt H-t and Ni-i -- rf 55- ru'c'- caartrta rk im-, tb T f- i-t
f -st t a'.f iTTTi 3 ict--t-
Kyd i L.:-
It -Qt f -
-fx. cjtk.-5 T)d tkrk" rf f-- Nitt j d.k.t-'T
ti t-B KrattT aaj ta j rri as v.-.-a cf a Jtilik-lc tt lE
Gli -jJ t at r-.t arard. nrtt tak.f;
tlia Mo-Tty tat a k f f rrr-.e--1 ta i.t ieajn. ar j-kTer cf r-t ai.l::r. r, 1 , crott t - ba-rk on
c4 f;aT tTStf ' t'Mt
Taj r-. f.-r-Sr4 -ird
'k ran a a bias, k--? bet fw :
;" b Ta-n-r.t and B-14- : 1 tt TEiaaw-d:,
rt of ti fr5.TLa-i ta-a an!! otkt I
. ru . ni j- ra-.-T t wv u. r I 5 r.T o- r. t ---3- . . t . .rm . . . -j . r . - . r - .... . . . . . -
f tiea U not aa -j th. r .v , . : - rt ik-. : Ir. ti -ri of in ii-- u. tHiiv. . xi rk.n U c-it ta b-a tiki Pr-rr---j7 - " I
f tb ST ikr lit! ivr Pi--Koe r rar'ti. i 1? It rrtdt.t tiat ta . cf ai,y.br ' -1:4 iai t2 o-s. i tt a-td :.'. f'-flT V.v' 1
atora af rmaaj. Aa aa k.-.. ' Btriia ti b-t ail a-:t c--.att . St irf,-J.-y rtd lo r-k it cer-' Tlw cfr-d ixiif 3 tir,ety ff ir-i-a. c- -. " I
IttarltAcav llr. Mirfi- ytaaV.y ariTJ td
kiaaf ajaab. Oa Una asatarr f try-rr-ult-j
kttne. XitTii CrN-J3 mai. tb norn
Jrartri tSttl ta faj Lit b riat.3.
Ksa tb ct x r lit f, aay rx-ul.
He t-tka tbat aracid iki tb fjfcdra
k.Atla ncra a-4 atr tie ii-Tn cf titi-xii
to oct--riaia cf.
r"t-i r.'i.tj : Cct i a r3 fj3ti
TUi rv-ii u a ri-brt-ti:-.
IUrAf0" niin Wt tat
starka vravb to riof.
VOLLMER'S
r a tart Clataat ftnmr
107 South 16th Street
n
( &m
Timely Tips for Automobile Owners and Drivers
IT--3ort PaSjaa fa Ton pjtt-r.
r xb
K.-aka tT it u, k.t i XkxK-a-3 nra-1 i -tt-d aint tt rcaJ ta--o I-!-! k" i ta ti v-:tlf tf J a - a ' t i-j. -a . ajrt
' tirt at, an. c--i- IT. tfjfc. ' Cvltn5 e-x-j tb t-;Tr t-!:r,ti attt tt t. Tv r-a u.
ic.il Tb c.jb pnatfii tt -a--rr fa tiii : it-ta at jfi ib ras-i-t.a.i s - r-7 - i
ta . ,. . . . . -. I . . i- i . m i .rr t r k.
m uicukTC; .'iTj-.--k i-rr " ; ----- -
rvritwi -mlt 4:ra bar 4-i4l t i A T.anrtkj-" c-w-r-:--rjiJ.-.r t b bS! l-
. - - . ' t -- w --. 'ta t-r r.k
t-ra.
- l v. tF.m .jiri tt. a ja lilT-r i i 1 . . . .-u ,. & a?, m. .. t i
xrr.--..tii tat It. t "-.-. ir tt kucm . ! ;r,V'ftLU.'T 1 i--Vt t-ta? , ;0 t ,t Ip if i?i .t
ayi-tk. , 1,1 t-.ua.t, o. ; r- y.- " , . r xaciaixi. ri r-M -?.ci"??-!ff --
a . Tb Riji la.a-rf t.tiT. rairjs tJsat , , - - . . t- t- - ;-;rc.ni or. i: e,
" " ' traa a boat lb ts pc-tit.. rrT. " .
( A ckifffir' ti-iib bf3 f:T
u l 1U (-k. W s.-. ... , J-i.. m.-s " t:iaur
ki r a yocic ia4 i-44 a ac.ni
tr Liai on oora. U bat
-fa c-xu of ba b.T cractract
laa&cra far sua beett irrk.r-r
- - ---r u a. tl ecca- . I Marb catTaa tt Lk.s f o raJ r aa i -r a rrrat roll nr m FtiJLr-. ti-
jtanaaj. 1 ansp-kart4 ta tut arttrad. t- il .t tt - i -!f TT rTrt : apxycat-i-a frewn .aoo-.iua isit it j rrv.r i-rcK-- Km.t4 ai iaj tb K.r
tit .r Ct-e rt.'-f - ;.;4 l-:r Tr.t c. a tt ITT f ; -tra Tb -iat tn: b, . Ttr:y-t ,f
T;.'T. JT J wirr. T.n iif tkiw . ; t,
. l'jw ruaiur. -"s. ta- ct .
tf ba Ja kart tb ostJtd of ti
tatal aaaa baa torr. xbii4 ba baj: 1
ia tirefU tlktrccr.
A r .ji j trta t:
. If tb XatVrial ksi Am-i.- .
AJlhc-reb Ar i r- bal t b .
Vmak-i.- n ,-- k ". T iTJt i k tik ,(SA.d , , :k l.kT .i ii I S. k''
i a-aa it J b-.jifl it -i a rxt .j.3 ; g jMA-,aciai raty j-:i frtras Stk-iii tas t ' ir tlta Ast : aat.x. r;t,a fcaa a-.d-ej t:
t.-r A-n.ii nai r-kr-nn ' Rit-tsciJL Ti Tb ai-y ia ti1 f J. 1 r -id ti, Ortb- c I-dark- cr-t lej '
.3 ra. J t ot . IfrjTtf rrouid ia tiai -0Q cl tie , a rica it ;jrr-t car c i Ar-t-n-a .
ti.t Jr- ccttjtrr. trsa li lit t-aa c a-s. mii.
t. ri A .Lt.rtii-t tj c.y-i ' .. ... ... l , ... ... -tj f,.-.- -rn--!.i,' t ;
ira ana . tr ai.3 ;i Ekrrj itk-e . Tt. rrK-b-rab i-f Lb A-:tr.,b- O -b . Bc-r.-tta i Ck. ' fi-k tra-i: b' -o f- ;
lfor tb aptraiktaa cl tie oaclrart at ' tf !-:. t-a taa tfc !.! irrx Cf utvmi f.:-ajnrt - aid Lur a f t -c .r f i . h h -
tv. . -i ... . i ti. tar-k. Eir rit iba-s ba.f ar iitTt 1 . . . . -.--r - .". ;k.3 t-f c -.'". ' I F- r- cat-i V. - ,
" . fr i . . r . ... - ... -."- rt '---kk- 1 ka a:
yr. aid 0cra Ttfeeaa.
atenaaAa year a-a.
r-ir-Tti-and rests tV ta
kx-ac 7ara abeavd
ffl JT ttaetr MnitearpcearK i Um-u. asokuii. k ts tBKt tJ a-Jtrta. -T,rau--f ' -.- - Vrf -f t-t --'k I
t. aay I-aZ. liat IF d Jock arfj; b-j j Tr it iM-trac Ptat Autc-t aaa -ia- j3jiri r jt!Kt .- fir -- v -J rc tt'x r-.kr a b.- ; t
d . a jr.i ckci a imi ur-xr.; , j,,. r-r-cs4 it fjisre c ii-x kt; s -a-. t-jt cac -i arj-.crt'
. . . J :i l.k t;- t; ---1 .r-r k- i!i .! .rm,.L Tt- tatid ii "- ft r:rt tit- r"?
lca It tJJ aa aij-zra: fce i tb-r- bj.. as ti ar-aic. ar.k-ajlaw nait ia tr 'rif and uj3j -c onr.
-ri-T d-ar-Kt-i a-tta Hacktsiariji.dt . T- l.tt-oL-j- Cl.b ef Fk-Ti rj it c-' cf Arvcaa a o-ca C ' a r.iTe j-iJ .: a A ei.rtT-iTji arji-S-rr-t k-iwui
ajriaaitoai of ttsa ta Lasaaaaoes. Ojbr rk. ' Fkrj-f t .tio-j- u jt-car ti - rti'.Laai panvJ for laanaxa. . fr . t.r !ar i:r-kf r:-
Jki'ra Ok IP JlSlt' . a i-.-. r-j -. i t-e . . r.' T tt. rr,r
jiTi.ir j- ji .-r-i . - - -- ' . ia i a ueii. i . - .- , - . .
' rrj-an t 4.sbjs tr kc -k. -a t . tiw tat. - . ..... - . i
It Ii4 lit. '"- aar orc-ukra t aJ car -ar ia -a. - ... k s
tb BTTabie rii f , li tt kitiki b-i-tt rf ir - cf Mi- , r -ira -a lie Utit ait -rfcJC-WT.-,"fc 'A -.-n-f '
MAID RYE
A Three -Time Winner
r!cxioai f a. aawo'rTl crtty. toMarraaatail fer. art
lit tsavjst crxaa raica u u a-a.-r4 tar Otxa Meoaa.
rTEJCATXAi r-.R POOD EXniiTJOX. AJLS. PIA.CS
ST. UXTS CKJ)'S PAJt
lV3 AA3 CLAJJL (LJ-rOSTTKA. KITIAAn. OfifOO
Tb- -t aTr-a- a artakkay tiki la aJaar saxarB ta raaCSay-aaa
croaiay bit ai; aaa or wu" aaaj w
THE WHISKEY WITH A REPUTATION
g Tor aa.a at iaaif-nc bara. eai aa. erac at
I S. HTRSCH 8c CO. Kansas City, Mo.
k-
QUAKER
;':. I
a-.: b
f t-j t ii r-t-c--
raaaa ata-iiR4 at K-k-vk i -aa:-a
k-t .-.j ti
.micas. Ekt a
ts. Viarci 1 ir-at
, fc-.rt C'-Tra vbT.'.e it jt-.t icrai rnir-k irff--jtra. Trj a- b-.rr r .y
Cf tit ; ,
" j - o. farj k. . j p...-t V -rk3 J -.- ci- o-ri.tri .y t.,-.: v Uar tf ti a:: ir !! tii.j ,je baits r- ftTrt t.r, f t -rrr
at 0-kaa-3. 1B a;.-.,,.,. o -b f Atjec-ra- He -t ti c-a.j t tb 'loV arsvs a i-'-r-, :i-.-i a n -;: tkk. fci rn -.a
k rt fv rt.ki-rf ie ki c- ns-i t sua ay wirta t-Ttrc ti cn ii aj&t-t.-itiet.t aa-w tit r-kt-tarr
Uiirt t, -j-..-, a Fkia. i b ki Oita-C Etftt-ii-
li 1, . - - -.. nr , 1 Tr -T- ta 13 f'M "3 r!JrT
UMCitrirw tr-n a aicai mz vimt bt a a.kii , :.ri: nr c-;..-.i -
ia all rtx-tt. bit tia ri. tiki 1 tkJ i-; ar a kr l---- ir ;;t. c- - bi''t c ci-a :.-i 1 "
I aiir.. i; " -f - - imy j -r t-r5 - :
- - aartrt liai Vaii(r Kr-ii cf I-a :
li baa ticrta.! ra -.-j
Uk3cs aia 11.1 taut a
brr. tnt. Jto.j o.Iy j. , , ; .A r. f,-rt talked cf f F-t-
later rrosada er abo.Jail j g, n,... T ,Krj ruac-iti.. .-.a a
j t rtr u j i aid Uv- j- r not: i.
6i;X'at Jdsraiy asm am i tr,r-baZ ! ' a tu --. -ar-..-- a rirac i
. 'tit ia .- '. i a i t kx. ar-.ifjjc
a-1 P?tr. ; i3.t. a - - E..r .-:.k.5tv. J: ai: f
;tr rrk:x ljs Et-j-.ia krtir.c-:ir tirt-uci- tx
Lrcuta la la k ar-.Cjs tt fir-i. A ci;.iti tta ta axar-.tad kr tt K..-
! av-ae i - -1, ts a iv. a zx. i-r-a ao la
J kr-rt a tx-Ar-.i r;Mia i k.:t -i..
prorrai-aan. veer -a-c-cVd t
I lie pr-t ;-jr-s i-a ttb ic- ia t-r-
ajiaagjtata uaclf tiieiaatiTa. !-
I
, f-ft-"t' tt.T ar : -w3kvt.r rr-kr.-i.. t?
w-t.i Ciani f.-e- m.ri-i:i-. ti-.
Tt -tr.c tirii- iTcuntua aiici iu
T?iu-i f$ :ti a- riurr. a '-c - at tr.
ti pr.sf- Httr-f i-:--r T: 'r.ji .- ; f.-taj.rjii ii.&i, trta is. ita caj-
ti - a 13 b s,ia ta JiT a ct . a . -r it-', jr-f rjj t- t. tv..ft:i !!j irj aiti.jjt
kf: r xe fT:r.r Kt.ry c.J titr-r .f A-tjaas-bJ C. - f Friic kid a-.
Xi. r 7.. k ti dvi at a.ti o-r..rt- - ir-iik- tt --3 -a et a-kkij i rara.
tnx..ja f ia a; It 'or- B-ccr - (b.r . it K-li t-Et--T a -trraarjc ar t -a
Nar Tf -1 ui tr.-t w tt a a. cm: a tfrrr.a-.tit aid ic -rktt rt-c-a-a oi lie
cf i u;jrt,-,i: Ii.r aid e.7r fr c iiwt rf nra car
tri A-.ik.t .j ta t f-a.f: jT;-.-iir ue- Itt-fT fir iLkii'krt -rtra urif ft'iid
CkBi tilt tie cuiitm b t-:.2 jri ta.: 1 J &:.r -o.ik l i-u t - : tr
it a E-ii-r.; alrb rtri. r cf at C w tat- ttka t tr at ti ii era
Vk-k kM E V Ktxk. b-itJt fi- t-f j-f.-r tceii u t-i rfckutiai- " : i
ia.ir tr- ef im tfti ti! i tb irii-..j- cf ti aat-ntftti
kkt!t ' a ra'K r-ir rrmt- r- j,-, -... rata a c r j.:a i-rc ttrtrtj; f zi-jt:
Aictiaw effart f tb liia , ', . " ra- -Ue n. t prc-tj i.-a w t-t a a -a ra-k kit 3 a tc-
. . A at-ar r:.-:a- atr tra.-B-ti cex;kiy ai ci-;rt.kti: r -t. k.a - -ttr i : ,t trki tt tr jvk--a att a
ai XJttax tb ec-E,ci n-lrjfci IVtrew I tilt; b-9Ki cf a irr ! c . cf ILj, ar-r.:i is birr t1i fr-i: xsrt.r-1 t.- k n e. try ;-.rrf
i-kr a St Tit la c-a.JB.e. Of cara tiT j It'.n arf r-a are rimeA Lk 5..,, .".j 'f rcra n-ra ' '-r-.- 'a- c-f ti oc-f.-T. Vtr aH jt.ii
say arraaar tf tbaa -tstjra 1 ' m -fc Li t-.i- jrilT a-c-.ri.u ts Wilk-t U.-k- m. ai.tica--.tt tt rky a it-.JL
s, x-t-T. iia t uikll i.i--a TcirrT pi-.jr arc a.! -k. tr 1 a- tvu ik-5 fa iirT .' c-rrtwaa tf 2tl:
;-ni . attt-.A ii a ;;. x A-f.r- aciat .--- r- j-i (tt.-rtvi ri2 ct. jt w t-t-r it -
a - fii t atr-crr Kii' ind j ta a- -a - t rar.r - at.-ri ;taa t-aa . t-ttt
-tjr at r-i r jxtt4 ta (..iiaa-tf
fia a'ikt baui aba xyli Ce.ivy laid
ala asl .js .at Irit asi t-j-
1 r-c-ii;-a itr rttc-uy . ! A -: . ts-. f
, err a . :.ik n ttrt--r t-.-.t a.-.o-
- i ar-'i -- rii4t tae iv a cec-ird tti t.t
tEti-f.I I-:.. -! kii kCItT ik:"c -k tTlTl
A -i (.a-;u:,.tj -ttii dtrtr t. v.- v tTi
i r-r-. tr- I...: i-r-- r..ri kt - i . .-..-... .-.- -r -k-- ' r -. at t-r car f t- xc
t:. tr-;.-t tr Ldz.f Ik-iiJ . -- -:,.-Tj t.n. Aa -wt ao.. ti !f-t :..-. t.
, t.-t k-iil t.K,-: Uti- im - r-ti .r c-'-k --. :r. a 'k--j k ... t-r.i-1 a '.-a r-t ..ki
ll ia k-V-r -.;
-I at.4 tt. olfc. t
i H it 2 lac, a rw t a-ic ;
Src-
7r
ct Vo-rr:t
rart
- ivx-c.d baa J
.t-,ar.a art aK pr:
fit tt a ii. Wif . u-.
li -aaaaai -1 cf lie
-ki . r -t-rtr l rra lia
oi rrrt i rf rit--:-a 11 i -j- f:f rtrzz-f t:-t.- sat- :- cf atrt U-a
t t-r jf-f troa sboCj- 1 xr.-.ci-. , -1 .---i -a Li-.a i...-T.
ea t-,.v4 a ti rt-r--t-t-a : p ! Aitt- '- "ir-rt 7?3 tt , rr--iy tt-k:
-! !- tt-r c...i ki a a.r j-.ata- . . . . . . n-v-ra: foe fc--:- ' - Ti ai-cta tT .- &.,.- c-.r
f atj :- f tt -ia Ccvr-.y fc..-a of
e-;-r. -ci ati r..t r. ti rtra. at-c-
1'
t rrt-.r.- mi ,rjr rv. tf ti - Er
Cb , "- ,: -.k'l k- -!. -f Tkr- ' a it i-4r.t a Ik" - r
r X -jt
eo- a
- wi; jtu ii, . : . . irk 1 l an.- 1 -. .,.
. r. ar a 1 - . t -, .. . i 1 - , 1 . . ... i mj iw. , - . r t .-i wr ( ,-.r-. - -
cv -.tT - a4k- - ai ta:tt . ajn- k a i ct i .-..
1 uce t : r ti ra.
-tf"-atw-- an a ia rc.rr-.i
: - vt a t'.,e --tri-r-k r....t
-r3ac jnT a ari f r : w- 1 - " r.tr-. ,- cf "".. reiki f-cai k a-.. .--.-, - - - - ?-r,,- -.j-"- 1. - . - . . . . . . . - ., "T
faaTy lid trt-ry f ! Fw -r;a l N-i-tc--- U. '-- b- v. - r art 14, ;tt .-- t: ir . ' -. x.;tJ a it-J ;f tJ "' .
H aeirrx '-ini r... -. 1 -r-: a a ------ - .---.. - , rara x ij r , -r . j . r
i ts-r ic:aia a -c3 ty xt T.i-a ktrr A-Xj- j H
- .atray n.-a arart A H G'rl, Afxr ..".! a att,.-,
t laanira l ti Trter-a !.- ai n - . . .t. t-h " - iii
jm " : r.'.- kt'-ra-trt T a-! tr
! m tr co-air. rrnt.i ai a
; mrj lira a.Ji tie ii
- t-ri raa-r.a7 a.i Jaii-t,a
ta -Bar tk - B-kA a-t ta fajat c. ir-iy
ta t r- -. ; r
ab-.- : I Et -ki-i ttaa irj-a;.-i
. I T.kf-
T' r . . UI
i b a at r -k- j-ar ut
. ra - . n r.- Xi . -t , r
r-- St- ut u-r nc it tr. --kT a
--r it ti , Tikat-r li t .! f Ti a r,-f -n. . T ct f . ! at, .-kf t ir
-t- . rjt a, iix. ia tt-a hct rett-1-, e rrctt a -vd "- t :b- .... t
-k-vm ; (-.,'-. xi: . c -- a.-T - x t -. - . (- traai -rae
:afa-t rf-a -t t . i.t -4 tt-- - tt- - ii-.t f..rij rj bkv
--er-axa 0!r-ki
1 er--t auk
1 w V lr ct ff lr-nT ta a it j i -tk-ra-- a ar ! a-.i n.ri . i. t rr -r-d -. a-- it aaM -. j I I
tt f--i at-ai it ----- inr-trf.L ' f t-ii c-a ail it car w ''' a- tra cr-a x. k--y y t. link i I J
I j, ki- J I"-r tt .., ti ffta.if j t ta -ttt XT ct -c ry yr ;.- -r ss:e .- tt- I I
' 1 -, b iif-a ---. 1 - aa kit.- pr-r.e.iwt t.r r... .tx.-i J a .-- t, .--: . xi j-.t cnr xt
i ..-. -t,t ,..- r. I.. .. ... , ... ' K.arix-. at ik at.'. . T
FLORIDA AND CUBA
-VIA-
ILLINOIS
OaO
CENTRAL'S
Nev Central Route to Florida
VIA BIRMINGHAM
Through SI e ping Car Service
Chicago to Jacksonville
BLTFET-LIDRARY CARS DIMNG CARS
TLe UIi.Oki. Cr.tni -rhh it- zietr "Central Route to F!oricLu," offers ei-pt:oal fa--i!it.t-
for reaehirz the ir.ar.T l-eaTitifTil wiatr re-rt in Florida anl Cuba. TLrougii
!f-f p::: car from Chicago or St. Louis with ronveniT.t train wnrice from V-v-b-
WINTER 10URIST TICKETS ON SALE DAILY
Fcr rat--, fret lHrii'tiv jiamjikt. and dc-tail-il ifonaton call at Citr Ticict Of-fi-r?.
1402 Faraa St or "rit.
SAMUEL NOHTH. Diatrkl P.jcr Afient, OMAHA, NEB.
k ta as
i.xva-i . - - - - 1 pT kT - - - - - -.- . . . . ' ' '
Bh a;- ba- a -a je.f -1 y Ckb m i .1 , tvaa rac ai a b r-a .rf . ,L