Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, February 24, 1907, NEWS SECTION, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    BTVTV
Om
AsTT I
I HE
AHA SUNDAY
aVtosp
THE OMAHA DEE
Est Writ
i:ev;s zimzi
PACXS 1 TO U
OilAHA, SUNDAY ilOENING. FEEHUAEY 24. .S07-F0UE SECTIONS TIIIirT-Sr PAGES.
SINGLE COFY FIVE CENTS.
vol xxxvi no. zz.
srwriAI IS nrf,RT surim- of tez eze ABLE SWEDE COIIBGJJUIEXPEXSE BILL IS BIG!T;S0T RAILROAD TAIL
a-mr Xa a SViact-ri to luiw. a
in m LaT ca .
Itun.n A jt'tuii c Ti ZL 3 Ia r
Mini
Cus Canrtrl Ga Y t! laa ad
i c I 1 t to Xnion It ;
Ca,
1907 FEBRL'AJnr
190?
I
i
-C- j Com ii pa'i iur b
W Ma ta.
HTOK O- K : r .1 V H.t d. Ft. S '
la ta ear!-? aur- of la tr-jn tae
FCT?I3 CFTXIH THI AHST i -o-a- aa m s-w Er-d-n m j L.tITTlE BUST W.SOG Cd CAaJHE
t. .r ; rwc-avr FW tervx.al taxtxi
9
4
II
15
5
12
19
6
13
20
at i-?it-T-Trr-t r aa ijiii -d - mi i
' r-ajii-. bu! n mi Mr :rf e-reTtri t tx 1 .
tn i "t!M of tn Errcan ataa- B-riin Iry i
Ea aa ar-oni err r wlim UJ 4ntw ' .
audi am-mlul wra ta jat fMrcr- j Bota nW "7 Cll3 Utor XOV -34
4
fi i I- Ma unr tf Iab - ttoel I ia. a i on -f e wr r na-aib.- - .cr - tn , A??-p-aaa-p isr CTaet a. .o
I-szs Xappt aai ftrr Satlwawat t j Q
Cii ! . lr fy. j
1 I Laa
I t a p-rt f wrrVi. F--r At y-rt I
J re h has wit ami aiiK'na d ultima of
C 1 A -J IT bob.
i tia-St man.
A.l tbrw a m. Frau i
Lc rare I(?sB
23
I tn wanna or 5w H-fn-rt ami r-w i
aad Fcaoimn T-u. Thia ;
rzizm b o LTajarrr24 23 26 2
I irni3 LA.72TT A.13 LVUZST If Yt32
; W'ljr. Hi ui j.l'-H cam ami 4 tril j j ta 11 an ar4 ta i hi i (
Laavrr ta f s
SA3 T HA i ATI3 A3 STY
5i. L Su iirla 1. Taa
aji l' f aw lanil Kmitwur Fi in ymmi. TSe .
TaUai?; iSur tti irima ta Ta taa p i - :
aui-jjiu- t7f a Eaaatnaa Panama It la
an atmrarl an of taa mL it aa UrtJ
Hmmnai yousca aadrm a pr
aaaa af roe a. Taa dr-nwl
a r 9C Hma-araa BoL'Cca. f Baa b-i m
r nurtai far rji iaaa San. r 3fa 1 .
ars. rr 1 or ra-i sty y wa a 1 taa
R in m -arliam j 1 was oiad an af
taa rn ao of ll3t aad laad 1 of taa ran-
T. taa Aaiti n i, taa atrnaxr. ta
icn -at landad pi-nm-twa and rat-
in-od-at ana.;
tBKkCM- ta tt world. i
Can airily ao Far-Jam it
' off 1 ad suntt i
a aaatnael b taa a 1 aa taat af Ha rr,
i
ami1 aa tt Du a mar aa mannanatl tn taa
F!fto-a -iara aaa 01 ta
uif of tha i&alcaarara at Budaaaat
ama mataa a taa ma ma Bad tun at as
ta faU Ujt ar -an a Taa aaasa w
a ana of a aad farm, aaid aad a-
mr a -idartaa. btt a dea. zaUlHanuntad, ,
J J tllt-d ---raa. ataatnad al ctea and,
afirinir otnaa. Taat- a nav-.
tt-aa of oubia famOl iw iaaat waoaa oat-
t eaat El, tx Cj.-aa aa taey at-td. ,
Ooid aad J-waied eaalna, atars and -aaa
art ra orilllaata aad ft la mm id-ataaaad
wiMuiuia mn it 11 up a traly raa aeeaa ad
ta ' a ai taatr euari laa aa ta fa
maoaar be 1. On aad sot ba tae fU '
taa; taat taar- waa aaytafflB- or ou y iu (,
aaaat ta aftaa-. a a ori 1 y or aa I.
a uh a 1 taa aa aaaa. euaauna wtta
tae ao ara -w aad dUcacOoo aa Hsa Jdn-
aod or todua 1 aara taa nfrr-lmfi ;
af ! azxa
. :
.... -
o ad a. ao Bat
. , ta na of H-a-
At taa aama n a dm h a oz z-aa-
artaa aaauc Ufa w tower-. Ta.
rr-dao of H-u-rta. aoaaWy war,
art nt ,a tae Bbk-j wad. aad taa aaaa- '
T 7 .
XBi mmm-wc V-f-3aaJ f-idoaa ton
C F any;
Buanfttf Bt tapeat ia 1 ' antn a r at -
, I-a tta daa-;
-My n-r , to. ta
-. F -a-r. pa- ta. P-J-md
. 1 aaa-a-d tam f -a taaa. .f
aa rnutr tra acita a. eharfTT ta
waa om aaay Satatani. but taey were
aa a tu br:n any f ta caar 1 a
kaaa ta tn . i
tt r d too Ha-naa a utdai ta brtn a '
. . , . .. w u. i ,
., -n 4 . fr -r
. ,, tt. n.j . ii.j ..
csa a airr amid - ba - '
He daeia h1 taat Pinyl. aa
BtiataTi af Ja 11 a. baa 11 nana if taa
to r Ina aaa aaa. I ad aiiLUi aut. aad tx m aid led
ta km taduanea as aieuiBj of tte aaatnet.
At tat ML Frrtoor 1 tried M at taa at-
ciiawri 1 wtta aUeat a-naannj . bat tn
task such pnpo rrtaaa taat he waa
ta taint laaa
naaua' t. Ta m da 1 taaar at.
Pnyl raa it a csrr m tj le Tlmi iatai m
ta wbata L Hail na torau ty tat w a
af taa etau rw mm ha
ana ta ta aeaa aa ' taa aaa limu
taa
to
B-ly taat Sua mran had h an f'iiad
f an the CUB 1 by a an ar mm al a u -
Utey an at ur tny taa:
Ttaa da a haa w L Haimasr had ra -
taa it af taa or. tar.
mum I Wu a no tauad that a waa a
had ui a Si taa aaisaua eiiin aaar- !
taac ta a aan 1111-m it af taa p ttttai arrac- .
ia anas frS'trot taaa. and taat tf aa did aac .
at aaaa inaniain It. ta. ta aa daya ha n t
Tn
Baat ha
af re mca a. Taa Dr. Warn at
ad ta taa Btidd af taa aiaat aa tae
af Jin aaea. waa a osd torn wtta
' waa taa
1 of at. H dim
hna af ha K
of ttas Aan-
v a a art ta a aa soy aa taa
aad aaa araraaneu m taa Aa-at u
aad tap tam a -Bad of all the
of taa Taaa aourt . Tais aa
sf taa mta r of J i waa Ba. aa
Bwuv N-u ar an cf a ao baaa-
f i aad p polar manai 1 1 af taa A a a
inu C Tain av hour a r r taa La xto a
Burt 1 aaa was hi tad to aar taa X Bar-
" ' 1 1
ttaaas
Dx
mm ter a
er. He
; 4 a. aa..
Ctm w , , M iiriaaiii ' -
Taaa aama tae aa it
uta aad tn yaai.aa af 1
aaa. He Jaaiaarl. taat to
aini-i. IX waa taaa etaa-r tnai ta oa t -x
T- 'fm r-f . Ok aa. aa." J t
too ad
had axa-a mttia t tha
aan bq .
and nop da tsaa n. Ta ; nry Bn ho 1 1
toai tr taa aaaa af BL rTnUn aialaisd
aaBaa. aad
an ta a 1 nam "ibib af taatr aber aad
taa-aiid C I oa . afrasn. ,
Baana T ' a Pass.
Aad taa bum i tt y add waa aot a heaa-
aa mmm et on ta. Ma m taat artmr a a
aBsxta (taa dlamaaia laa al dl laarlj , . T
a apart aad daman id ta
anur
But aac only did the an
aev taar fa taar a aaa ra
. r snyL Taey assad
ampasrad a wail knows wn
l sapnai.
lair 1 jaa .
rc as n:
a ana to oawiaai had ani"iip n tn m. immmm
it rl fr B ta effw I'La mt a-mi m
auc at a
- . - a a ism
spsasd and aJ tanaai af bi
M a. aad a r as a aaa mi mi 11 1 ss r 1 a T I pea
had ama - laa aa ar her. Hp-- - .., . '
pnai t taat aaa "at act aa taa ami rU I g UraCf U t.4iw T j avails nr. nnaa 1
'p, bat wa. ta aas a ch cm e tn !
toap-r ta rapa- ti-Ha w-mra For -- T,""'
t H a 9 -t ..1. ' to:i ta. ss-a of ta. ctaef of pnuc-.
w a... . . . I Cwr a O wan or ) t, aa as was
aa a taat sh ft."'! Bar af af taa ' 7 aia anna
,. ata. Bi.bibi ware paid as r ta i 1 '" tn ata
I as a ta. snay. Tha
I
runa. M'TO uv7. i
u aatl mi I it v ,
I BunruiT M-wi(t7 tasr aad iuW r.
fmnoTllin at .Tna.'u T"MRmj
i Hour i fe'Hir
i i a. m - I 1 p n
q. m . .
1 p. m. ...
4 U 33
a p at
;
4 p. nr....
Za
i4
tjraca cnrnmian htiar aad tw- ,
dtca-tiinia ar- tt will tM mora mmwT '
font X-raari bills fir xt r atra
tj - ti, ram. X. Taa I
tr-ta anoat ra -tii!ri af aaaimi mi
.. h! n t ! N -braaaa
..,,, X. M 1
iXDhUZi.
G. . Gtt -l-.i- T,-i:M f-m l Ertdr-
i, m ArwoL Km. w-ra '
t mi ia kSILi-i dnriaa 1
r-rr:nnj( nuiiu at Uaa-
X. Vaara 4
Fa rnaa; popular: cm fat aaat 1 Sana
, r.3aci j-rw-.a and im-i aw
llwllM frTona. waica a 1-a-inir
r-r ta tie advl-, af t-
arrii Ca-snuawurBer X-aaa Ui Aaoiarul.
aa a
W--UJiUTtMI- '
BurVtt aaid to b aniT a mi-r of - ;
braaaa. dtartim who rwuir fa-- T. C. j
nana r fin- fdral Judat taain. Bviriin-
tan for- nnd as hr 3CT. - - 4T
H ia urn nda ta auoactata f r th- .
aroUtta aztan -nour lawfar trainmen
i gr a tt aaaotat ! risat-af-aray. ;
i. - S
t t j
trr rinr:nna ut d-in d a aeaadul .
ai Rajunu-tan nattes and caar cf
oar ipoon Br- mads. X. 1
Kw anatat ' to Cataad 81 iiaa f
1 iat.ii i af aaieat etv tn taa nanoc.
ba-wuor w 1 an enTtacta jauOtm m ta
? 1 ac wall aa ta at flv X aa X -
. aaa i5X
-- ica-d ta b
yi-ma, ad. araaa taat tram r
mvr K-u- jafymw-ra. t-ja
jtun nTn . Baaa- at 1
I S. CL. aad taimaaa flae as taa
Z. Wmgm T
W .al l 111 ha. w aaow a ar da of nu 1
to-1- ..n h. 4-nnun-a aa
-. w nin . ia d 1
faiaa port taat aae paid tor w trea taaci-
.
IT- a .
JJLtmm .J, ma ZZml
-a-m-r-daa-a and datte-r. -(ttil
1
Tr--Ti
T .
Poi 1 Dml aaa fa
J ia B-dlt -efaaaa ta -on a Biaam :
" "t - !
Oaata C-m--- mn a-n-..--
Pud -o r tae .---.
and eui iiae a-e at aaa u
axam btUa. afarr a km de a at
, -.- aim. at a iardy at-
X. vr 1
a idnd a
Baa. ant ara man
S is af am c tt
aad
a-ttalta tn. taa aarly a rtaa;
taaa tar aa ttanatia:iy baay a-aawn.
T
Tha Baito F 1 in lmaacson pro ct.
wtaca. bill brtna" nailer nuun
For the Jjatiauiaj eapoaMco 1 taa Fast-
offltr dwpar it w: taau an
staan tn deaBanna, of 1 aad S eaa-a.
Taaa ara no toma pr-pa .
tipn a tt. An T f arrfa
On u ta Us atocs - .
riimiBa in iu rut .
n--n w ion U mar a- XZ
cra i .
4 aa tn of t a boar
' of Ham ' F n tar Pan!. tSeirten Ta Trip
' inei B- ioastn af F iya aad
c-w-aant:
B t de lauu Ta B ad Boas: On caaa a FSra t
Ctty C -iI . Head End CoCiat 1 Be a an
Eta pnaax aad Tt in. Aa irr of A saaa mn a 1
Out Jin 'ii nsriiir Cans iter an j raa
Wnuu'i Flu: BUaeMp of
Bta- Laajni Ba Taaaia. "ita taa
C-iaa- Ata-taa: Sotae for ta Aim
O-nera: - aUss Ot-acaam aad tt
ta taa Cnd er a Uanio n af Una num
ber artil ba aoad Buster Bianu. ta Bry
O-a Fe taa Stnry af ta Car-J
af Btur-d P B-a s; fy Ba fflaa.
ri!- VrTZ. Era
f - B aP WU adt. np I f
riu.i -r -.
.,. '(L . .
a" n a Cry Baa 1 f T u By laa--: B.
Kttnn U. priaa i 11 1 1 at a u at Si-
las mmiTmmA mn0.mm. ana taar
. -- ir . --, a.i 1
Cty .11.1 taua
aarut.
It a chrpad ta a r tr - pr -zxt ta
d rs ' Bar af eui i isaiaat wtta craua by
oaat ia road tu aaata 1 ar a 1 mar tau 1 nta i-
a pre an 1 aaaa Banc aal ta tau
Taa aon. to d c L ipms tae tauowta 1
C y Aoataa . at n an I-acSlc. !
mmmxm. Pa. Cam ax
ucL I aaa A T a yui :y
Crry j I. Bt.lwa oa A at.
, rx . Ba ca . In . to. 1-i.sa. ? 1 ti City
. . 1 aaii tn: Cna Fae. Ba ruad u.
' 1 hot ta . a in a a W
' . Lisa dry Ba na-
T t
ilac
any- taa a a-ao
af taa be an 1 a 1 1 a
j Htaua a mi- or pa-
a a.i taa
to ta -uu ia con af taur nmbr fl-rs m taa juda nt af tn- ainian 1 aad w m XI " ' " or of ta a-taner ar na pro a i m bus.- , m
I
ff. i -. t
SETYID W SHIAT SinTAifl AAD CC-A
anna ar 2bUraraas In a-
Graax Mu ami !un pcd! m aRrni
tfta buei awn taT jaiiwaa tn
tam Waatunsi. Ta nu aaa M-
ci iy ranuaranoat -i oa
tt rnn 00 m -- " ""tarn
raaaa m ta aimaam ear taa: tltt P"
araa - m. Bad daradad oja taa rrr -n t
01 - WP n ta pat a at aau aura- .
ta w aaetmrs m l ,
I- i Pun taat taa p nod af paraty an la- 1
acJ i'lui 111.11 ca-T-j la -t
ax, and mad
IM "uaineaa mn w ;u a t 1 m
tluar pu a. H-rr WaU-al ra. a aaaJir. ;
kaa b-n t tn Jaoaa aad K-rr U-r-
rraacx. a arW null auu . aaa baei 1 ap-
ran oa a sexn ' bj ou Lana kjih i
I-ur-ra 1. a d- -n- ttoa
aa- -ec b-aaaaa man. E or la ,
of muea Int -
Hi tn uad m am n Ilia
t aea . rtar rnn-BTny aia acnooi an-
caxiaa b R-red tn mlllta ' and 97
la 4u nrrm ba waa aro mtad aarond
Urates iant in one of to ctadi im Ubbubib.
E - n a. ward art t 1 actanx 1 1 ,
aa aa amiiiiminni- aaaaMa offl- . and te ;
-wjimi Uon wtta a a-ad aat ftauai and
p rfal fmil7 ana'i aau tar a arad
m a y ataa tndun tm at ft aia fnU a- '
imr taa car at aoidt rtaat Hia aurna- "
enn f rm ta r an : tn 11 tor taa a--
pan af aw rr rang but !!f to ta pi r 1 notion
of ta ar jaaaada of ta 8ai txara Army
.'tiouan of a
ratlatona t m a-
at it tae rana office r dU aot daMa aua
setf ta tae atncUy rail ona aida of tae
mo at. b c rbed f tm tae 2rt ta taa
aortal field- Ha aad ma w!f wast ta Lot -ooa.
a in, t f atayad far a ri au .
-' ' v '
at altx a.
T L a 1 urn ti a Jn an f
n . r
aoaut HI (t waa an ufi r i tn India, da o-
-a- -r? ta te -aauoaa-:
at ,-, - m tn
, , .
-rai t- -. .1- t-i yaaT Kay a waa
laid few wtta a aaaa- a-ank. af ta-ana
, fWi-r marl wlji ji! ttrv fla-fwit-v 9nntr t3n,
-
.
" nB .
- " - '
ZmZZJT-
TT -7
r . .
a " aaasnaad taa taSaa ae o taa am n
' Suatra mna n tt of tbai part of tae
aon try. It ta ma
to tae taat ax-
ai d. taa a scan of taa a test
and A-ddad ta pla ktm tn a naaraon
m -axatoad aa beuuj of armoat
naaori anna ta a arum aerU taa 1 af
1 J - -la
, aaa 1 a waa
iaa nat apaaa tana or taa aa a-
aaa A ay mi wrntr
! Baata ta a- id d-oM. a at nd
, mntnSy bo ear maa. Hto - n
of taa esnaa in I don and
Intaa. w a are sraat ho a. pr
taat -num. But ha to mcr -tan taat. a
ta a 1 -It f au maa. pmaa-ly to (-last
a and adm - arn ' bow Jt-anr.
Ha t narltaftla eiaa-iiatfi! tnaaa aad
.' aoad tadp-neat arr-n - ao on ao f Jbty
Ia oa r" aa
seru lea wtta
-tar and oni
ant ae ta a
! -ta- -ri --t- to !.-,
: Army aaw. aad waaa I left O. la tnat tt ta
taa an ut Iuriisn and dna at aot soS U mCy
aaasuh aaadl as ta atta saicta .
Taar. aeoaa. w a tto oaaaao ttara--
i tar mac at tarn mrHntm Fity'tari aan 1
, - !
. .,,, . ,, , , 1
, , ,-,,. tad and Ba -atars.
has aotaiac hot taa aaiaa ism a ay tnat '
aan nail aai a ta tim aa aad tan 1 a- 1
maa .'IW Tto n in.tl.1 luunulu. r n
Bi f.mf ito ,-
B 1 rart ttn taa isaimi ta taa Cmtad
xbx aa. ha aald:
au tor as taa fatar a af ta aaa-.
'oa-aed. Ian a-i -nnna a
1 ' a-,-. i 1. a- mr vs....
. . ... . "-..
taa mmm af sur rusasa (j ry arm.
-Cnmpe at for-a ara in
art ar
mmrnmt . -T-- ., as
i.i-ii,, waax wa -k ,
nm. nnn '.
It I b aty t 1 ut tn Waaci nemo , 111 nn ail
taf-nar-, imwmritan a aaiaaa af taa.
- m r. ,-- ----
, a
:
JJf "O
SACHIrlCES SHEE?
ra.
Id war ia ax lad
yak ta d
aaaa a atat aa ha. Be u ta
af Mupal amp ara.
Ta. am xr auinwl a. --- tat-taJa d
it taa prta ctaai aninimi. the lamma
' Buasii. bat oa Sen is aaaad to aad a
aal. hii.mar m
nt 1 m
srasr to pr a ta a a da
fe a aad ta.
ta pat a a ad il af
,
Hun lena.
LOSTDrtSff. Fan. ft-Wnu I w a a.
bar w -ta iiil'iasiaan andln imiased. &--
Boa ta af ta. aai-a on A ay laft Itrlun
I taa nan ai bnard tn earner tr-
t auwna tar as Tan. atom la. anaiia'
1 ptr aad m Caoa.ta and taa tar aaar
; Ha aril anil rw. aim ta w T ira W-
; tmrm plan mi up to Hnat ia Can aaa
Ban wtll ha tas ata c af aa-
ocaara wo hat had tia -.-"--a. - - 1 V taa; ra a. I tat hmml os pnsad
atanm tar -anLu aan- caaataay wmiriaiina - ; m it 1 aa aaaaati. aalL
1 aa and tha A an maa aaedjpoma
aad wtda awaaa aax cnacu .
"3 mm aim. ,
kmtit. aa maiMtl (rr eaamtMus of t3 :
I m nmt f rlrt tmmA i.Hiiil. At 9 -
f U eumi uaatonatHo af kt ynina ;? and
-fr Bf am. trot a t-w Tiontaa (
i rjiwrr ar-u orrca otwt: tt iww i -ivi -it j
aa left tlon tr aat fur tai 2t aaJ ira ;
, r-'tatrm. I
f ii'i qtm ra n-r art ji :prl tn tn j
! litm aad fu; j ami1 tlj y faitad. 8t otnr r
mnUmnrM an w rt mt in aamat
1 ta km r 7mrtml THn a-anito t
t aii i fiaial I ir-ti wa.-aluca anU tSt '
t ' Mil la and aaor Ojiiea L-r Pra waa -!
to a i Tuna aad " rr-a ! on aon w?
ufl Bin wi w i " i
mi. n a " ?M f.
rwd. To b: tfce an Un anuba ,
UtaraUT taircn ftir at
- ,, ta -,- fnat-ir i Tain a. .
r-martaoie a - tn tl
autua,-, aid b wawil a- aia p ;
car Crr rtn ttra- ainMMK ,
,.tnii v taaa unt b and nta
k(Hm . w-r- b-nor -1 m ta -iaaMO. ao-
Tfnr-j of ta aad and ,
,,.. .
Ca aa mmumm am on aa-a ana.
B-nni am a xrrr ivnmr fniratgi tad
bj. a hiata. ami taa raartba
-f , -J!-aa OmL wV-n i aad
Brr titan on 1 . yi nai aia
A --Bt chf -m-
r-OT wrta a 5t 17 tni-M-i '"7 P"4"
nmd wood-n aooon. tt.-i aa
-... m wmlilt nrw lu -'
ptam Bad aa m ' "
aaow d ta tiua anoan. and taar 3au nr
rflair 11 ai. Tim tor ta an X tan Cm
auoaanna ' lamrB 1 taar raai ""
omy oaad ar oaambai Pea ,
ciuef b 1 m df. and taat wao r 11
tt waa anpi ai7l tua m
gflAZTL SXDS ALBUSI TO PUP,
Ca a abaa aad a a T a lana
aTiarZ. Teh. lau
tae -" " (jazaouca
Bra
. r mn mi men"' w
. . . .
: m-.n a ataoaa. it at aunr.
, .i t tv
. iiailtati per a or at a K-v "
. .r r aaiai aad
aal aaaam, diamond.
!TLld
and. mrni an Hit
. ,rT narjii ajamtitnt waa
- . - - 7 M e- tnae
t rw 111 m. Tn oi i-ui
- tfuu im
: "" -
Ua-ar any b taaaest of ta nana- ta
. t I III IT .
.- L " lT-oL
r"ra .
( mat taat -a "oa J" -
( pan----; tn tn taa nary -- Tae op rn jon
. aaraa ad taat taa a. aOjaet :
t af taaa retail 1 was to stnn.
, - a off art an of ta tar I tn a
; --j m wa taa aaodB of ta pop ha-
ta - i way ta mo ey atn
, j ajunl ta ram pose was rani
r-
. noin- miVlm ia wle tt ia
rn a. wtm-n vet - HIuht wjl
j am
a cat
j a i - - - .
! of u -ami ar u- . - .
Crn Tra jn ft a
. aot
atu y u uu pope. But n a-a .
m-
armrwina, meay anKvf tae pone
aa tae -- ant ar taa m y. i
a. am-iar way taa larat suras -9 J uj
ba aaa n en to ta- ponT by ocaer
--a " - -
; -ana.
. Ta at .- u
; at wa a ai ca-aeq-anc or o ao a 1 j
I a tat tor ana a-mtaa at r. an
tar tae laiiiaiiinia" tour itwirin taa
m on-y d-pe tax npon tarn attar
E(a af a f-
W CSLAXD KEAR BUFJ-UH
- -. - - . -
EOTO : rmu. a-.----. --
a a ma -- i
m a ku n air-
Chad la. atzait aft taa B'rr J
ps nr1i ta
T 1 r arWr of taa f.
wtut was arst aam oa a ay a.
... , x aran at aaa
tosh ataxer and oa
. Tarda.
. . Mil L UMII l a.
! a ad from
1 X aa a mm of rratlmde for taa Z mtnv- J.oarrJ gf T.,'n l
i ui ut of a Era Ciaa ao taa ft ' t Caaoa inmnBoaer t aaor !.
a- taa, moat obCt ot puouc macructicn lt. -.aa
1 nt aa ea ana- aaa m b-cr boaxd
baaaa at aaa-a se. It l aa fchnm w:ta J
of tae ba u aa ara a aty aut- 1
...
ta ct ra OX taa tna-i a- 11
Tr a a ii a Oa o ta co -at
of tower Bura-a tena ainaa: -a aaa
of ta BJ of Band, aad m taa
a-r-waat ta. C maaa n
a. taa Chat na ia ia 1 taar- a
a aa-aa-lad -n wtaca a -ay a da-
, oraa of mtaamai-. paa Two o-er
f. r- aad Ev lata ra k pa. a
a a d r tti prod on sf t-aiin p
TTTMiiiiTiT
x. ,,! mau nr in i ass aat ai af raa -
and d n igpaaranai of ara ata
m taia arrnir ant taa a one af taa
i a st taai Ba. aspaarad m -a nt
' CC?4rER7.CE CC-ES IM A?R.
C03f. Fan. 2t .at Ta
tap of tt so aa. ennXemca on AprU i
aa t w a - a aep-nning af oa of
m- aan er pert u ta taat af
. ta Br aa s ipir
Taa 1 art-nip aanti ft taa on-anc. ar
aa tar t-l- ' r H em ry '"imp ni
rao aa. taer a aam hi auiaa wil
unani. . ax any raa ax ta. openuts maa-
' aa pi -in mcr of taa amta-r era
o . Iard afin. aa auu 11 of ata tar
. taa n am will mm pnaii ta
ta uaifara a. ara. tae amor t of au x.
. fur war. taa arax in or taa a an ny aad
, ta praaima' af ta too r-t of T -t. iU
1 uml waaa -amiri .ar nam 'maa m .
laaawal Aaipnaa.
, f
( g Ta Inri I
0 f A.TPT rjwi!3 EH AriTD WTO LW
wm it i m naf ii ia naa
. ... . u V.
fc-oQurj,,. u,. a?t trr&cun WI1 arsa
3(T , aa-rauf tt rs J? to xrt to '
-s- . , i . .- rr-r:
aiJI mCTlwn of te cmmitm
Mt j-,. mm. art: St is unaii
, rw- car ran
-.4., .- m
.
Mn r jtn. re ant waa nJB f or ta a
a, ... ., . Hn.nr-a:
w tjlll, o.-i M- b-,
, f and far o and au ajdtrSnit
. tta. rS -i,,,,,,! not aasow warn
, u ds-jo-arad taat and-r ta law ta r--
, an ftrr ta aa rf ta Board acouid a 1-
; r.'J from ta apilcanta T-r or) T"
j praenc. tr-dlc-a. laa out ta buj
: mm. Ta ii;-a-lly ao-r na2uiia aaMed
1 ftrr am rat out of ta oUl bacmaa i7
. Mmrun! tot Minni m : . aT 1T m-
t auieao. ia aii at ta 01a - u r- a
. jj money for railt d tar.
; , a lnrmc Bi KM. Ta
tag aa - taa a opnatwna a -d
' unon "r anrm"T Mr taemma b-
, ennunn aad taa money p pnated for
duead. Ta 2. at tae olS a tar- aaa
; ta auu para-aa two yaars aao
! G rac
! boar-i af
Btuldlna
! Board
Fanae
I Bunrt af P-jrcaaaa aad aua
! ti . ff"
I I - - eomtii loam nar Z.Jm
! Bt-u ijorary Cummiaaiun
, i 1 1 "ta ' of au&e , , , 1 . X
AiirziLnr . . , 1 U
ii . rw -
A mm
lU.
: Attora anjjei at u
, '.
. "
USw
uara '
iiiat iv. t a i i ad
T rrmlmr.
t-fl Ct n
4
St
."
.a
Gaam emmnlancner
; - . vl
F cnmm--.m
"-
, pmurry a nuaauon
&id of iu--Tuira j
fcard of -cuitn-a..
l-r--n AWfMnoon
a a j .
ae-m day. and
1 11 ' oa k
and durtna ta tn
0017
.
baa
ton tomaes aad uaa ta taa
Of ta tra a ( aa r aaa-
turn i-Ua and tl -n-r trmr ar aonp-r-
an- t tata time taa ara o er b
7r
.
" - " 1
-Tt-aw.TOa-
... ,1 r -mm -. 11 a ai
! ' ' ' ' .
Sun of 3Sc a B an ao
ta araa aaa
- t iua aer
Tae TBh a ui
mmm
anto a a aaa i
ullilll for -
aad K la ex- t
4 r j, imn will -a alt e
masra, as su latai amaaili inula wtll j
, . araa tan i!aa as- atn-p-fy
mi- lcj It g.
of ,
,lufcwil,g , ,n aiy ctaar and aa
. ran aaemlati a of ta bob an, mm mm m am aa a-
b-r of tae ai nata, ai a-mona tn taaa-
taa a amu an taort 1 rat act b tn at
doeftt of tae anlhr-.IT of taa uaatoa
. linn iai.a an hill tar dn at tn
y carsllan of Oa aad ta tae
by K af Fs. aaa mr ta ata
bbBbbI ai aa aP ByO a aWVi U TaaaB 1 fen I fntoaBa P flf f aaW
, . . . . w
1 aua -.. T . -
. - W I
e-araX a-m-ars tn at ap aad taaa anOce
, M.I tr at tn a Mi 1 artTT ba a f ii
1 a-uadar-d bef taa act 1 m af taa ra-
mZint ra-
ued tiua mora a taat he aad It nd
1 . . 1 1 mniff a
i . ,ind eat aal as ata xa 1 1 mi ai aa
mm .tn l. BUT aa till t WIT ba
, . '
ar. , n u , i
- 4 - - " -
-
tone nanaad r a aad aneaaaa of this
aad me ta a wtta Mr ia uses, ha is
x - . -
port from tlm a, whjea ha tar ataoad at
taa nmmat af tae a a
net im m a tow tt would
af B pacta to na taa
Wax mid tae bill
tarn Board !
fand of taa '
t fat Ida aad
caar fand. aar-pt ta. menmy raaad
by a : J. wttaout an apn-onna on by ta
a -.-- a . -a-
a ai aiailii ta eon-
act am. wa a p-i-iu as taa aa
a------- a. -. . a. in-
a a cats a.i maima iqimi taa ua la-
aam taaa taa mom aaad By ta rep-ota
aaa r-a au-i enormn-i pi-pm-. aad
a. tae r nt. are act snder bond, taa m -
Bera of taa In aia 1
' a mu tor a -naek an tn am as ta ai
aa a outer atax a ra aad au inm -
t taa But tn am arty iabay a sera
ta tare, aad a ra aurat aad as- n
any U.1-1 fg 1 1 ice wtta ta
1 af ainnriln tat pacpa a a may.
y hW aaa S
By ta. mrrud rco n of a b tn iinniii
; rr a n ooa J uw pmyet ly sf f si
I am ara t re en onpa a . aenaror af
I at ni 1 mn aa y aaa atrrd op aniaa
law
funds of
.-us frara m aa . anna w act tn
tae fatar sseaas rata -an T stme na
auai-. is an r- sw tad to tns cm a net
Hiytiandn ra from bamir a eounxy j
ar na 1 1 1 rand aon-i aa at t ay ta a '
u d pmirai. wi 1 ii uiay a- j
. emad ta money f as taaattnn Taa 1
ai as. aowaear. wa. ba d a. taa f -
- 1 af taa ri rm ami law rairiit ao tn
v - t af Bet 1 atiia
bp a tae
ut taar a fa -. man-aaoe impaay
a a eaara aa in scrinon, ay ana i-rnp
aw Sat atM-aaeajy want act craoa
ana a, taa ar n aupat a a.
. pnanbn tor aaa ra 1 to i
1 a .aerty a d a aa anaao aaa am in si
P'joilc Landa aad t art aa l.
at
a auaajuan
i p a
I in. c w en may a in : in taa 1 m i nan
t ainr 11wass.it mt taat taa mai
' taa
- hi .ij wianM wr- a
iLaa ta it nc'-J tnw wmapr. 5n tir
put a? an a tu. wnirjj luul a raf si !
tor ije of ta pa jiia. Un a cuon ,
aa oaar am pnaabi- Cst:a
trUa rf th !! laat e - M t
1 ni"- !unn aa a.lrwl v dr" l,rnoina
til SrrUa and ttio eaptam nuutad J
I eunonr on bwa 1 B maana of a Una. Ha ,
' Urwrmt ta- UripiBaa. umIT axanmad
' nrra t tn rT waeac ts r a i am- i
I ta ra !!f- Oiz. T laat aii-ww a
I a r -ad ar tna Hon it E.illarvT a: 1 --K:cJt !
j taia mnram. i
i i!J y-rwn !ociMi a ri?
bainw ai 4eca af tjw Berlin and uiiad
It m tfiiwmt ta ar on
' - tea.
tin
-run and r-ac i d ta laar tSr- am lui.
p," --taJy i" rniz. H :d
u a.n-id ta Ba-n
ailt- ta'1 ---f'i ir vmetutm ta B
wiifr aaa nan in n ir- -mii
-a- ea 4 an baard ta-
"nrant w " aWrb aad famd ta ta
n "f'-" bnrru-a 4ra.
- err-. . a w hi
r" " 5"r-hl a -a ln aad
"L,17TL,elUi17 L"
ant aa am c- ta n Taa-
' " '
Tnla!""t wLU
JT J" , nxrrm.
" " ? JT Vi
" - ' :
Fraa!n TaiW tn ta airi. faar-a ad kr
,. " " "V
" up,m
. ,
! Ii4 I IUA I iHI O
,
i.s:i, T L. Fan. 21 do far aa tae
bau metni) ) of tae Jirat leaaHarr-
1 1 i iuw si mmm i hi na nil jijiluu .
Ti. tom - ,
ui. r 113 IMiMm 1 mi 11 1
tb-a -,. rn.v ,
ao --- n-m-. s-i s- - 1
a auaca m luiUoa waa aaa omted tr
ta aa aaa 1 1 of ewbieuta. if flad
an on ta dtapoted facts and i-ixtn su
ta fail cam mm a ax the talnat una liln
Ttaiiaw 1 1 a I '1 a Co he. ta pniueneut of
. - . -" " -" K aaaaaa aa
a 3i.JP 1
1 ta caarsaa. am landed tn oa-aur bf - W d. J. . C- Kenaad? and otaa a d
ta t aaa ct aa t domr tae m -lauua piaiil mnrtad taa etna ta nsala a. e taa aot a 1
aa the ia.- i, bar taa etmmtltw mt ta aza a ! of ta ninanuaa tar taa aaa of taa aia
i- )y in tt aad In a Ba ey ar to a- i aa a e!aa a tae erry af Onmaa aa city
tar 9 1 aa ta aaa nan 1 tn lanma- 1 aad for taa aaaa of taa uua. Stana
-,, CIj Car. mm o ( ad taat m were aU aea- 1 bm it r tlwwlrt box ba ajuwail ta iBni a
i.am I wtsa aa ta ae fl 1 tmiaa ta 1 aaMoa af ta aiuni am a of Bt.
u oraT m tae anna aoinrkn 1. an-
niaia' ta ar uaarlna. ta iiuiiiiiill laa '
1 at I r-uni '. the ftndm tn taat hmt-r
, (rr ta a a It or tnape w , of Oan aaw Baey
la tar tae hoaae ta defadc T 1 r nrta
. wtn ao d-utst be auute.
Tb an tae am nstae win na r ta ala-a
1 g mu aad (to ar aaa ninaine- taa In 1
; .-- B-Uar wI -baaty tae avun
n"" aamnarnn. - ta taa- ta
-
j
-u,.i.n nrwrrrOITir Ttir-T
. 1 6 " " 1 iwn 1
mmt .,b , ,
fc
CI' 50. F n. L Th damn Se etrr
ciiuneaijuu tada sn ta tail 1 naj r mm-
tnattan V tr ta tea. tin. ry nfBci Ma-.
! art F Dunne, tit in'am-i mo it;
, - t -. joca E. TYaao r; city etrk.
y
A to a-mnu iStm m a w r aad t acta -
pe tie and ta ta na-i of Xanonal Ca
1 n 1 mn . t, auiS.
! Ma or Damu as taa aim mat for may
1 j bat tt did aot rasrti an aai ait nard-
1 toa a i a nlfllna daaVf aaaaa FJpnotaSfe Mta taa B aa .
' ' "
mi 1 jr n a a rm r u
. r. . ,,. I.- . a -.t, -,
i tm afB-at-d wita the miStwma. toil-a-.
TVi mmrfnrm naaBon taa ia illaam mm
a nrly ui niirt by (aa any snam II pro-
tt f-nnrniaaa tor taa h ai tzaftn
1 ton no and pea port aa by
. . en ui oacian a m za ' a iiamni-
of tae orac n pn a tar a 111 ares
are aor anpit d by taa pacpie at taa som-
. .
' r-7!fll i.-r CT-r
( , . yi 1 iwi U11a.il I I
Poaae Ca
- Ban napnaa waa s.
1 ,,
oa lad a aarre taday w-a
. . 1 , .
. . ..
or t-TTT tf U rOUL . HK1M. Ml
1 spertor 11 1 taa tiw mrmx, wao inaasu-
, w o. baa
. " , ,,nar has a
s-ct ta ' ao ta
baatnif m
a cr'm t
f ni- . '
, ,--. a-d
. of taa m-et K da 31 ta da
r-M,- m -,. mcu,rai f
tn 1 af w -n.irf Jt : 11 am 7 Cor- '
nut s. artcnisya fcr ta Cao eta. w aad Chara
a oaona. waicn praeni a bef. ta
snmm na . tm m stains niiia far ta at-
mill t of sat 1 per ma aa eras am 1 af
nnaa na m a
-aa d wra lamiir ta pro
i-B n ta mmm a and tas n ad-
i snaae; tn nam 1 inni-r aa i tae mm-
j r inns mar ar-iuid ba p n aad ta name
j nan a R lap ta am tana
; Cr. Fn a mnandad taax Sea be
i aiai aial m taa f nr. f an taa totrr-
mma B of any sad 1
inie
, "a a if he
au tonsil 1 a K."
, CCU?aT TCLS TCT CT 0T1!3
'
ST r-.'- 1 EH F 3. .9oa a-
; B 1 n a a tn ta a "t taat Csaat T 11 ai 11
a dytnc a m as y a d by
a , ana. wnoa a tenia-r aaa jua e ra pun-
1 aawd to ta. af -t tat aia fanner aad suf -
n 1 far 1 and lajiaal a lnniiana last
of mam and a aaa tu wita toiiniiiin ia
a - 1 . mi 1 inaaii - meanTr
T w
i LlMrwt ii !
flfiSAL TTCI CF HI'LCUTCn .7.13
, ,
i
Taa Otnaaa Cornm 3 iai dutj 1 nail taa.
a 17 aa tnaor ta 3-e it fara aCl aad
ta ta aina. aumn aiU.
It paaaad taa a-ea at. Xar 1 acilatara r
ta prmanrr af Gam a W. Euidn (a. aa
1 an u aiaaaa r af taa BujCtnara a ; ar taa
.' L; " 11
( . m4
( tMmXM f mmo,7a com -
I mic of taa Onnm-naai aae. waina, -m-
, mt ,..
. i taa
I Br a -ma -f aaa- ! to 1 tJi olon ro-
Bctm . aa cuti-a ea-
i nurt , aad d-rtdad tt moat a a-a-d bb
1 tmna for .
, Taa Indt laoon and acttnn af ta dna
w- a birt-r rbult tn taa cr lmttata,
j on Ft oa ' C aaaad aalma a
aaaunat taa J-cnt tai wtnout am jndtnc
j ta a icment of taa dab or r oLUnm
j a aetuut af ta Board af diraocra. Taw
wramittw waa fa d tn har ta tpmon
of ta stab. It waa an1" it too aa
J tew mmn fs vf t59 ss S2 !iTTa taaa a wao
Bad not bean tin emu or woo had mad
1 irt'nw t tae at am I ii wn m 1 li hb aaa uaat
! it.
It at aacctpaml ta ax id em mult taa.
a. waa emu
.
prwaaut wo 1 taa oftnoxloo
' V"
paian it. will r Kan. aad J. T Ca -
"mrBT " of tn an-RK
liiTrnatad
! x cn aarardar taat ke a-nild
I Gaui.e Hoidr aad ocaer nil ail
j at an ra af taa dub w 1 ant aa - r
t ta em mi Itsee. Tic aiamnlm. GUae :
' af. Hltcftr Jud Ben Baa r. F ad D.
t aud.
1 r r
Li-oaat fare tall a atorm of tariS-aftaB. at
t n araae ta taa bmhui lanm of taa n
i aad amou a tae illlaiim of final Im ta a a.
! arL It a- r- n -n aad t
i 1 - illto a .1 a 1 11. r
j of ta ftr-, f ytmr tae tail to m
1 nlraad h-a." waa ai nnmf ail a-
1 braak Taa rn mni r. of taa enrtt nuU
itt . : y a a. a- u . ax an it i
taat had com noon taeox, aad ttta did
ant monaaa taat th a-w-aan of a
1 mmn-im or ataaa of a en nttae mt
I rw iry-f man aouid fa. m ry ace ttart
J aenttn 1 en i an a aaaa on of nasa pa d a
iu 11
mt ta r ertruiar d a. pi 1 1 at aad had tt
nil led by 1ST men itwi'a aad aent art th aa -a
u iw en maa. Tey uimas 1 d " i aac
! 1 at a of taa aia. ill H n amimmw at
. put let- ops a c a 01 ta ta aama af
1 ta Coil uu aitaat etata.
I Ta a - on rn it sail ad a mai 1
I ( an peaimt ra aut 1 pwa-
Ir waa aa i puh-cty taat ta s an
r. ' "7 " -
"""V , -a
b e indsd waetaar or aot taa
. , . .
1 "!t -y - -ta. -tot
s-rn h- aaaad waat tt
arlaa 1 u aa ha it
'. Taa awf waa said ta tha Ca
1 dab Mac. fro ra I a) to X it
a la at anaalanra at any am
; ra a- - 1 -
eefo taa sssataa be ran. tor a wry
, taas wa r a s r ax
' caaan WI I Tettar af a raaennr
I m rni rtae. taaamnes 1 aa to a e aaatttsa was)
l b put at t-a nad taa ar av
j EL H. But a. a mmmamr af taa lau lain
Bur ana waa bad aot a man ta f -j
at odinus naniTiiins
Hr. Ba nws iaainniiil a snaT'rtns; a I
taae aad aarad taac tae am 1 ins, had aaaa
1 saited to disc a n Ira ad marfsra. bur cmj ,
I faily lar.am ad from men raining fraaac fiu .
E aaaad W Hi tr-a- if Be had aay-
' tains to aar. a." tn tr aald Ba a
, . t- ----- a---: - . .
- 1 - 1 1 -
I b h would t rr tf arr aslon da
i aandad.
m ! oody warned m ta ,tt -.an
--"' -ur-a to state taa -al
i and aery a-atJr -nuts--rad m
i atn MOT meet n t a. . u on. .
- ' na
Han Ft
Fi It Gilbe t : - Hi:rncrk mu at Q t
: tn eara ta. V nt tar bill aad
t rm ma. rrtll
! T pur tae rai mu. tsipw titer tn put
- On u a m ar xd tra raa r sf ta.
. a ta." be aiu ca oat a ord to ep-
a-at uum l Taetr pan g to p-taer wjl
aa ma 1 nn mil mmm to pr ae ter suaal
Tiaarrm.
fa i af I-e-nt tar ba lest ma inn
a rj a was taa Utinp af J-eai u 1 r.
ly twaaxy yaara aan. It will s-a uan a
r tara. If tt 4 n t. tar esiurts an t
aan to taaan. and tt a out on rw . i taat
tBT
; apo.
arnaa art to tas eour t.tmi years
Georp a W. ba i aa Ba taar t taa
laiinaui r Bale rs sat mam ra l
ju aaa t act in i lu s icy baraa you
u'ei t 1 so om tawr t t suoj cr wtaar
or t.-.la wtn r." a ft Mr.
;! aa tatr Bnatn- man cant ItaA
ba c . tr m at- waata s
. jaal atBcientiy ta jua.ry ta.
1 arau ta p n on sacwrd - at r ter of tmrnxu.
- Tn. ia 1 1 laila s 1 at
but j a u sf
.. 1 t r . 1
taa atat at Km
laa-niiaiaia 1 an a a mm taa
Taaa- an i waa n aad r
ar a n laaa vaaa at aaaa 3 1.
bad to
m ta e sea as a sima
ra't nd taa an a -are sun aaniim
f i.r.ii d oa
i an aavr! Ge r. 1 1 aru ait en 1.1 ad a-s a r ta- ana j maul mrn a aaaa lamr isaiaj. aaa
tan oaoa , t.M mmm mmmm