Omaha daily bee. (Omaha [Neb.]) 187?-1922, March 09, 1902, PART I, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TUT OMAHA DAILT BEE: SODAT. MATICTI P. 1902.
nmi m m musts
J .,M , -
VrilFT a Jttrwxm l2ii"7H!iert Grca to
KELLEY,
OF
COMPANY
ucmlwh vkt has a
" HiuMWi Oak rw
eta
l!
NO' SILKS. KEV SILKS.
Rrrt complete offering of the ly-rr 1532 silks of tin? ran
in Ctaaka.
Black Moire Velours and Moire Antique.
21-lark Black Tilwii IXS. tXTS. SUL n-tark Stack Mar A-
tTVX" Fine Black Taffeta Silk.
tawarc tk aAaeraxtoa f tk fwomiwt aarTT. S-ck Back TaSta 5. Tie. Be. Sl.fi. S-tack Start TaJTa c. Be ITS,
tk MtmU. toiiintiM tkto wea nk- J rS- T7-tx Bear TaSa ifimtnft-Cc. rLaS. Ui. HB. tlAA -
Xrakea I ia tirt cartas a "k Bitaefc T innutM4H-412, tlA. UTi M-tocfc Back TaSrta.
alanT mmm ataa to kekaJf tk 1 larearaatawt. extra e-aaZXrV-AX at.
rSTJTr ' BIack Plain China and Foulard Silks.
aaam int. ML asaSa ks purr imam. : !
tk TJtr to ewtieakea to kitr af faaaaa J -k Bee J.. ST-T5e. to. fleA XT-tack Stock Cane SQka-frae, Be.
l an tk. n.lK Ooi b ( -- a-ara WKi reasatra Of-.ae. Xa.
liw iwpW tkaa torr ke w""
-Vw i im ta m
cree Cato. extra kea-rr l a M-fiack Cre Xmiae IX3S. tU. 34-tock
Umij Crr-w Cka ZM. nTS.
i Colored Crepe de Chine.
24-taek Cm Caiae, all caaara. extra kar eaaiity. mOr MM t tl-SS par
yaraCaa. Fae Ram. ntml ratar tltoX fl-S. Tea a Unn' a
ta are aiitaa lu4 kw. J-it IX.
IVhite Silks.-
Vkjr TS Tie. tXML WIS lnto-T. Wt Ntl f mt
tUS. C-Hl Wtet rctor Tie. fU. Wiiw lUxr r i.
RJ4. tl.3.
Many Beautiful Novelties
In laces. gl 0011s, embroideries, applique, aHorera,
reilicrs, dress nettings will be cbotrn Monday corning.
Full Assortment New Shades Kid Gloves
Trefouse brand and others. Hake selection soon.
Vbm mil
Zk Oaaa wit kr prt
11 ikn t tk teetTater.
ad to ysrt to aa MQmr
7w twilm u m n 1 rrt
iNew Black Crepe de Chine.
j J-c Crr? Ckiae. kick tosccr. mi txmH (1 Ml
imad t
to tk Wwlw tw a I
tto a tt sartr tactia tk tkn. Tk
kat mm to tkat 4 asc sir r av
s tj'fciato tk ervCt tkr ' i tkto
rvfarm ttrr. Fast to. tkr ton ' Baarty
aH tk crv&l tkal to . or tkr
tk ornwa aaaat mt tka rcfara
Him W kU ka rva tk tk tw
kSmtal unt-i tkeir caatiAatc.
Casrtor Tm. a t ami it k w h
K ka4 at ka aiUaj aork i.iimim
rtortm M 4r4: tkai anrcMats. r
tmtaH iig almec vtck aa. la Tier
a piaaa tk trtrw auu to w tmaka
au?ratJ4 aa4 ni aal t torfvl
tricw tkax wxi4 rasa tsvm r rutt.
' 9 at k ag!ataot a
a"?sr r nfkii ; imai aa Bes. XijaJ Sar
ssaa. tor I tkMk k to a put oii bu.
s I. k0 Ckartoy Taw k4 tk kaat
rkt t tkt n"il ,JL1 aaortorr aua-
tak vaa aa.it kr cr a4 rtaxlana
aae&kcn ta tk vay tkr a&afkS 'asr
frinfe, tk tkat t to tk r-
artKsa raaka. A treat f ttaa
1 1 in irnlt tk aaxak cf aefrrara
tk aaiMa aa tk k tkT a tot
f vaacaJa taat4 ( alili aai'm tka aa
tkanxk tkT wr kaaait aaea. kaaca-Jy aa
taka, Tkr aa asatter adaak to at.
itr'tTtc rasskaaztoaK. ar ntkrr to at
Skaktec a atutiattj nm rraatirtfaw
la wkat tk
k3a4 Uvaula rrpabbcaanai to vkat c
ara gtztrixg ta at to ba wilk."
a, UnL
COLORED DRESS GOODS
m X AVD WXSOS. CLCA CXXTX Likt wciskt. to koastfal a
tTKIFE AXD nnr KTAICVK La tot
CUTS HO?fH Uftt a4 ver aaC, to ad tk
WASH-FABRICS
ETerrttinjr cew tbat is mot acceptable to fashioa is to be
fentod here. Osr asoruaest and style are better and prices a
shade lower than el-ewtere. Fine quality. -
KfW raatTCtO PTXCAUC mat fnraa.kn Ctofkaaa. IT- yard.
VLOLLX lATUTIS AVD IHI tmTTXS la aS tamUiakto aki In. Sic ymr.
KMEOTDEEXD 159 rusr CHJUf BSIEB-4a eraca, tonaiiu. Kasai aator at4
ktaa. tte rP.
AXDEaaovs IirPOKTZr tJTUJ KAIAS r toJtoa- vmjrta aa4 m-(
Sktrav Sc
PUSS PUncTTS AXD Cai3PnP nsstXS A aaaat pavater takrto tar
curra.
to aa
aatoakar 'Yrikft tkto ejrr aam ka a
rra! to tk yen ( S. C. Wlacy f
BeckT FwC Caoa. Jtr. WVaar ka
trrv kto w i ilt-ia t tk Ecai Baer f
rele Lis aal BaiMra a' aaTcra S
tfalaw a aa tirk rato war tkia taaJlka
f ttor axat far rLf- Ha toocr laitt
-aocaT roan. p. n. x-
kraaka Sue Beavrt: GerJoMi Far
twuilaaia yvara I kav knaa
w a em4 aaaHnc ntm
'VTky, tka, ka-rt I krot a aOrxt kll tka
7ara aa a(xk4 tk vaSertBe; aa ka-iai J
ka K aa la arr yvmtr r kaa14e "a
fcate tkia? JNat kicaaaa I tkeaekt ackera
fea4 tk art aad k aa a aa far a t
ar ar s asrckiaa; aatl I aat4 to k er
taxi I k4 tk nJ tkjzs kfar utv ft
y-tidi- I kav aaa but tauiaiiiawta
ataca I aiaaamrai tk aj act. kan am
7aaa-atoAtar 4b. bK. I feaa acaa r
kar irf Back aaaSanag caaaca Crexcly kj
ta ia)ttL. I tkak tt fek toa tka ar.
as aa aa aal aa aatk af tk sScr
rox sews, miruxi BaoAncioTEa. icszross. maixstt
CEmOTS AXD CAXTAS CIXTTB KetoI3T acasMd far taOar
akaaaa n.to. CA K-J. rti. C. Jl aac SCM-
A COKFXXTE LHCK OT I?iaABUIC GOODS rOS WAIJCtXG t AXE II
tka aaa aaaA. to ateto aa aaamal toUtaiia, Sc. KJ. 1X3 CM as SX.
A -VJT" LCVE. ntrCH CHALU3 Far toSaa ilriaam. aatota ul eaiMraa
lOSAZNX TS5SCXS A akr takrkr tor vxana.
FXAXZD XTAJeXVX tor acatota r annul. Jfcc
PIAEC CDU?HI2 LCTECS AXIS STXITXD ZXXXX KTAK7ZS
tool aaa teaartca. x?rl ctotk. Me.
SZLS AND LECZX BATISTS aVtock araaa. r avaKtol. We.
TSATTLCX EUC ta arkita ai taWn tar vaavta. O-aa. vkte. 'Sc.
. BLACK DRESS GOODS
Ton will find in our new spring stock fashionable fabrics to
suit exery tute.
aa. artik ar-nei
'St Gaul Swiss Patterns.
W arr aatac a aaaeaaM kaaiataB aa tkeaa ta rsaaa. aai aark car
aarAiv an. Pnaaa Si-M, tXa. Rt-M. KLM. R2.M, HUi XliM. (ULaa.
SUM aa OUt aaea.
Stylisli Spring Suits
Designed by the bert artists in tbe country. Wortmaaship
unrcrped. Tbey come in every fahionable weare and shade,
many of which no duplicates are shown. "Prices to Suit AIL"
$40.00 BLACK EXAMINE SUIT Jacket the new Gil-wn effect
beantifully trimn.ed. silk lined, skirt with darter of tnck
down the center front, full Cared flouisce and silk drop skirt,
at $40.00. trthers at $23.00. $2?L50. $30.00.
$20.C0 FIXE ETOX SUITS Of etamine or cberiot. in bUck
blue and tan Skirt made with full graduated Co a nee, mer
cerized lining.
$16.00. an exceptional bargain, made of the French Bascot
weare in tans, light grays and oxford. The new dip front
double-breasted jacket, satin lined, skirt with graduated
Counce, mercerixed Linins.
WALKING SUITS, NORFOLK JACKET Gray, brown, tan
and naTy, at $1S-S0, $0.00, $23.00. -
Dress Skirts
Ftatvy xi gacf GSkaaa Skirta. taarraa aai ata-aa.
aa4 aeaa aaraat. aCk araa akrM. at CJ4
TaSrca CTk Skirt. k aSk eras afcirt, tMAS. ackrn at RIM ca.
Paaa Cktot Skirt. fck aCk raa. at C .
Mclaaa raSa4 SUrta. to Mack, kraa aai taa. at f?S aal SS.SA.
W. taZta
Walking Skirts
Xaa af rato aravf aa4
aai aaa. at SU9. U
New Spring Waterproof Raglans
Xaa af rato araaf aa4 wstt dack, to teat, fciaa. axSarc.
aa aaa. at SU9. BS, SAW. tltM aai tUM.
fray. taaa
la kack tk racaa aaa aa9-ttta kaek. la crtora aai caaur. at tri-'d
-xasces- srxa; jacxxts.- xorax oa tafttta. a r at .
nito. CM aaa S2-M.
?TZW WXATIS CC rCTTTV5 4-fcar SrUsz ai k
batfcg aaacial prtoc n S
CHKTXXOX StTTUSG iZ tackca arkto KS-
CHALK LT(I mXTB Vary aciHcar tkia acaaaa. S3
BA5XXT WKATE5 la an arytoa. vifeka aai arieca.
SI TEfTTUX CLCTH Xrana3y totcakea far ta3ar acta. U
a: IT mmi tzm.
ETAXIXZS. GZZXAItVES A5TTJ StVS kaaa aa ai lail) terra
atock ta aatoct f i aj. to atacs traa traana aai taary atj'l jiaa f i aa aae aa CM
3r Tarf.
IES? FATTI2C" Tin attk aa tk iiuia aaaatUea. to aatl aai aa
VdiiTE GOODS
The popularity of white goods this season is unquestioned
and yon will fend c prepared to meet the demand eJTectiTely.
Carted Lavas at lie ami Uc yari.
SXrcx aai aaatto aaraa at Me. tie. Se. Sc. te. Me aai We.
Wka Kaixaa far aatota. at Sc. Mc axe aai Me yar.
WU-v OxSari Oask aick aai2a atrts. at Se as Gc
Ftoia akctc Lcaaa at We. lie. see. Be aai TSe yari.
Wkba Sartoa at ate. aae. See. Sac. Be. Sit sal Be yari.
Oarra. Baaata. Sanaa XaXto. Fnack Lavaa. Frtoa Laaaa, DtsairSea aai laito
at aa
i Children's Spring Jackets and Raglans
Haaa af Laitoa CXk or Braa
SXS. Si J. SS-W. KM to ru.
Ladies Silk Waists
Faaa a So.' Laaalaa. Crar
aav taton aai atytaa, at
New Shirt Waists
Haaa af Laitor CXk or BraaSekatk. te-J.X.4.l.l.T. t.M aai U iwa. at
O.M. StJ. fA.n. at a at me.
Crrr a Cka aai Ta.Zta f.'.'t Watota AS tk rrrt-y
atytaa. at IxMKit, Sa.M. tU-ftk.
Syiak aai Fia Cauaa SkTt Wajata. vkiek -Q iat tkacr Crat aaa a in ta
anil a. exvztoiwty trtssei. aw It af akar 1aa. llairaa aai Oiaaia. ta akua
r arC7 acrs af aiaa. asak. ax kiaci aai kiarfc. at (IS aai tXTa .
f Ck ctackaaa ta army. atoa. taa aai irri. ax MMl
artol Faraaaa Laa-aa. at CJ. fA. SXZi. SAM aai SSM.
F-SKELLEV, STIGER-'S COPPArOY, Cor. Farnam and Fifteenth1 Streets.
-1 bvai ta r aar tk aaaikato af X-
kraaka Xraaa tk US mt UN ta tk
af IkM. .Tko b akin I
a laaaai mia kwt ka
aca. I via eaaa a ratsfai:
aT aa tack tkamakaf tkia faainaa af
laaj atxta far iUl Stug ta aaar fj lam
yaa aaaa wttk tk atoaa tar a cacaaK.
attk a irmatiia tkas yaa rsjsr akca
I rcania. j aaia traly.
-a. C WHITSXT.'"
Biarr crw:r. H aa r. to asckaraaaa tka fnaaaa Cfcr.
eaamty. ikm a ta aaatai r aaxaax ta Jjr. AOca ar3 toa ai tkraa a tor
tk ekarra a( aaCac aai f miai t af j aatar. Tex. arkcr k aria laakka aai
aacrtcacri amaaatj. Ta . tatarauttoa , fraaa akickt ataca ka arffi aaacrtztaai tk
ckarsca tkat a tsij Tt. toat yaar. a a&3 , iaa) laj'a aark. .
aa aartz&t aaa akjea k kai a a.lj
r- to .tk.?GECRGE GCULD IM CUSTCDY
Hcxry taatr yva
AfjatAat Geacral Cadky taaay
rtatkscB acyruea ta taj iaa ipiaai at caaa-
aaay mt caaairy akatk aaa
totaii ; tWr m nil Wrackav
i - BXi flav Tiaal a
tk wiikt to f niTk Oaaaka toat ackt, 1
Oxker taja.jaaiaT aiU a toaaai ky tk (as-
nl iwiriiwu aa faavaonaa tk stas i TOaS. X. ktank V SaetoI. Fltoria
all y m3m- 1 - .. .". -
Tk Taaac Haas lwhfii xk af tkja
r!ty kaa rtaaa Xra. K. T. aaaaa aa a
rrai rail rwl kz aa a takra cf apar
cautoa af tk racacotoa ta tk aaaracia
aaitaa tar tka raaata af tk ciaa at Its
tat tauavan- Xra Saras kaa acat tk
tolitas a af acevataara-.
"T taa Taaac ktaa a arak&caa Clak
5itoama I -wadt ta tkaak yaa aaaat ata
earaiy tar tk vary kiaaa' Jil gtR ak
-vaack yaa laaarai as aaaay.
tt ta aar any. aarrtac aaly earrtai
aac yaar aaakaa ta tk kaat af say alsSfty.
atlZ X aaracait tk raanaay aai
felaaaa tkat H'aaiiiini tk am.
tt ail aiaaya ka t aa a
anii r ai aiy B2 ta yaar city aatl af tk
Taaac Jaaa'a itaaaeiaeaa ctek. aaaa kirk
art aaa I kab to aa fartfeer tk aunn
at tk fraat aarty akxk tky i lai aaaan
aany aa. I aa. ;nra arr-y tra?y.
. , , -TTLIA kt t, .TACZ.-
A ? rl ttw ".K' (rrra twtay k?
2k tory ta L i-Ilrt cwaart to k eaac
f Aaraata P-iaa aaataw kr aaai. klra
Ka.-iaT' On mt Uua TV tory aaata
aa r tiri" at unit tau ta tin i n
- aaa aralc ai4 Ka caataasa mil a kc
Tk ytotoi. ? to tkia artna aaa4 far tH.
'JA nx'H tkat ab ka4 kea tosraf
aa t&U rt&tax ry taa mad aai tokaaaaa
Craanaast arrori kr ay kr uu. Ak
kaaat! tSat aaeasa f tkja oauaat kr
giaa'A kal kaaa uul(
Aaaaca. SYBaa aaa C raan vt kn
atava, ff a fttnaut ry kr aaraata t
kw hbc a acsMi af ta flwr fci i n ii. I
al7. Claaaa cacrcaaai till nftm
ta rkiA k aaui'4 kariaa; akjaal
kr. aat anaita34 tkat aa mht k4
nirniir;? karak to B-rr traafacat
tnai aaa kaaraa toat MaaAay aai aaa
inli i aa:3 tola yt?riay aftar-
a. kt;a. I im j aaa. tar a rt
rrroicrt tiTPrirwC Trtrrria
JLDIUJiLl MULLXLJ UiiU taaittk.
af AktoCt. I to tk
af tk tot etry aaauaaj ' XaS: aterk. Caaraa Caw
aaL aa far aa au a V rarrla
a . . Txtifrft af TcCSaaU ZS , laarami. aa aa ky tk aaaa af Akkatt
(. Talarrar. atotatxy af
TH33WS FIASKES TKaOCSH ESCK WAILS
maac aai aaaul ZL Ctaraaea u. Hariy ajaa Srat toae aai
Far tooyar. Fraak ; Caataaaa Lacrisjpar aas rtraa atnaat-
W. U SaaJaa;
Tk. anari. Sr. C.
SUCCUICSS TO BULLET WOUXO
nasi aaa
aaa cxaareai aarfl
WaaaJ la..
FaXJtc-XT. N. klarek A-
W. B. Garaaator af Scrskaaa- tmi teat aa
to at tka mailt kaaaoa) tsaaa tk f
lacaa af a raaakat aaaa. akk k aeet
aaataUy lawai atoa rtaaaraa a rraataar
to mm aaar a ScritaT aaa aaya aaa.
mi2a tk
raca aiarasac. aar aklek ta a
craw raaaoUy
Mr. CtiklW aaa aara ai la aaa j .
XxkJaa. to W- RarUy aJtr tk aat
araA af tk'cznj aar k aalaasaa to a
H- tm iifc-iaaat B aaa a frtaaaar af
aar at AaaaraaarCi far aaarzy a yaar.
aa a aSri tana aaarr
acaita aai k arrer tsy
Ha nar aa DsAc cmory to
iv. yaara toiar bcatm i. -" -
ta fcrrar aai kai ar aaaoa ka ta
afaaa at ta aaaa atac.
B taa aa art aart to aaisa aai toat
tk. rmUxat aaataa tar tnaa
W. kat ri3a ta bibbi iraaa
. asacecr af tk ?-TtSr
toec aai a awavtar af tk Kaa Har
H-aaA Army mt tk aAi3- Hsa aria
tkraa mmgiirrt mu kiav Tk tsaaral
m'Zl a XaaU at SrrAawr.
- - - Ti ii T turn mt M t mm
mit af 5t Cck vr racr-l ! " . T T . 7 BiiiiiJ. marcs
ta.tay to. tk aacraury af aeV. Tk ZT. rTZ" xraaa at ajraaeaa laaaaraEy aaa
atoatto. to ra-aai far !..- aai Lil tJTl!! ! .xkaauai to tkto dry taaay at ta. k af
ara; ABrt Rarartt. Ba- T .TT Etrt J" Dr. F. U Laato fcy X. a Tk-rkar af
ajaat X. Fraca. Gfi X. Day.
Tk Cea-Gl caaraaz? f XUacoCa kaa
lacaipai iwl aaaar tk teaa mt tk axata.
It vtU li aaa rt a ceacral aacrckaatoar
km' ii mii Ta atack cf tk i winy to
tSAat aai Ra tooraarazara ara: tsaea X
Karrr. Ckrir ktayar. Erary Xaycr. W3
baai Cli aai X. J. Caea.
Tka Caiaaay &Le kaak af Caaaay.
Caataa- raazTy. ka aa?Uai ta tk Stat
Tfra Baari tor a caarter. It to caa
MAbaai fr C4 ky Fraak B. Taaa. i- H.
F. L. BaycaeA. ka Maraa aaa
Tttajii k. ark to a aaaaaw af tk oancr.
Aa aiajit ilan i a ki taa tar tka Taeaaoaaa flar
ry Aaararya T. S- Haaeaaa aai A- J ) xnr eaaaaaay. Xr. Tkarkar kcaaa ta
' raaaaaart. Trtm I Caaaty aJWUatat aai aartactai aa X-ray aaa-
Atiaraey WaEiaa; af tami Ory aai At- : ekia. wkark win kc to artaal aa kr Dr.
. m. aaaa aaaaata. Ta caart , icarta ta kaa arartara. Tkra
acjaara aaa a aata
aa aaai Gaaai joksH tk : araaar aai
art to BaRtar ma 1 1 y aai eatiar aai kai mi w
aat axBi aalir Cjaa aaata. Cadi tktoka ; erraa wtra. B
k tor ans aa aaia a rata tk aaai. aaaata wkack kai kaca atatariai ky
ta
iai
traaaaatttrr aai ra
tTaaa aM ftacaa af
aH kaaaa. wkick
J war llia away ky aaarrkaaTi. aai aSar
BZATaSTE. Xaxek A (Sfaeoai Tat- m-vtmg avar aa toilaa af aii aar wkack
mnm.tV.mm Kalkrrtaa Bcmrrica. wka tk aactnc caaeaaAy eaaM aat aaa. ka
waa arreasci toat ana'k aaaa a aart aat cws99i kaa aazSz aai was raaiy tar a
tary aaaa kaa 0-Mi aai aaa wkAa kt kr I tkat ka aaaatljvua to tsa
caaaraty a a aVarrtrt ark aai liaikn. waa i iai i na.
traai to caaaxy cast kera taicy- Tk j a
k artoaartrtac taactarra 1 a a.aai tg to traaam-Ttaa a i acarty
rraa wain farta af tka caaaty. Tk eaaa I twa ktarka tkraack a oaaaa kaaay krtck
waJto.
H
aa aay. raaairzxc ta tk acaattsai af
Xaa myaaxtaa. Tk TarCket waa ratrtai
witk ckacra
Ptat
rTTSXCJCTH. Scfc sank t Oaa-
oaaai tar aaa?ar ky ta raaaMbeaaa ara
Baa. a. X WxaSkaa. Jala W. H. ? laatl
aai Auara-r C A. Bawto. Tk aaaaaa aaaa-
taaaei tar tkat aatac ky tk
Taaa E. Paraak, tk
TA Lata, aiailiiat mt
Kiaaiy. ea-kataa af tk incrtrt
Frazk X. Xarsaa. Tkr aEI k a
J B. Caa aai Cart atar-
CAATO Il-A3nX Sak, Kurt (.$-
mil Ta my caaaca kaa
tk caaacS: X K
aaart. aai
Tk tswt toot fravai raeefaetray ta sis
aaaat ai a a
abkaask ta trat aaett waa oaiy
waak kataary. aai azscsty ka3t tar ax-
Tat k kaa Wca
B aaaa yrarara3y tk aaa
af a liaaaajifTiar a Xareaal. witk tk as
1 1 pn aa af ta aartatal wiraa. fa
af vertical aiiua Xr. Tkarkar aaaa
rlf akost taekca ta atxa ts traaa-
r'? aai racctatoc tk aan i alkra-
DENIES KOYE FOR KEY TRIAL j
DaADWOOI). a n. Xarck Mtatal.)
1 Ciwaxi J-
aty Ta
CHADaOX. Sam, Xarek A Saetal Ta-
aa tar a aw trtol to tka
waa arraai taiay to
tk iaKTirt caart kcter Jair Wtat in.
Tk arfraitiaT trtoi ta srwra ky ta rarer
wka aat tm tk faratar trial tkax tk ar-
CDrt waa rpl. kat tk tia"aaaj waa
tmiilal aai tk toiaa aaaaai tk tai
nt to tk aestaac rf
at fm m .li.TI aJ too. ' " " '
I
tk rrry mt VmmU
ky t iaa; tot
aa af tk- aOaya af
tk ctty toat fan. iiai'-a t to a krakea Ice.
EKSINEER SERIOUSLY INJURED ra-o- ra-iW W
CLOUDY, THEN FAIR AND COLD
Traia
BOT STSINGS. a TA. Xaiek A-SvcctoL)
Ftaa toitaa aartk af kiSu Caa tka a
gto mt tka aa iilaaail laanaajr traia aa
ta Ft i ai aat. Ukaara A X aanaH TaQcy
raJraai kai a aaraaa a wan tkat eaaa
tksa ewert tkat yaa k takes, aftar a arraai j wx trrrAf-it a craaa tk
f tkany iaya. ky tk ekcriaT af tka caaary rjr-ai af tka rr ataa aa tk rtokl
ta tk atai araaBttarr aai tkar aaa- wa. at trtat areaai atraek tk
j tki i a 114 Xr. Bsaataa ipw( tk ta af
itk cak arita tarnM tare. B waa rial
AIM1WS. A, Xarek A- ffira7 Tk crai aaeaaactaaa aai S waa at trat
Ctaa- af ccs aai atkar 1 tkaack ka waa fataSy kaat.
taei tar tk fan na af taaaty yaara.'
ta tka stotary mt tk caaary I
i m al traia
yrcA Xarek J. aaaaaty-aJa itaii j Hugiaa. tk
i Cap Tka tajaxai
knr. carryiac Dr. C W.
pesatias OBJM. w fciaa to tk
kar af aya raal
autac aaly S
mi aetata
ta tk nanar af S3AM0. Tk kaaaa kaa
to karaakacanaoitorf !
kaaa aaiaail wttk tka kaatoaaa af caraac
tar tkea triani. Cack kaa kaaa paai
iwraaaaady. Taatf rartaala mt mmr
toaai ft Ttaeaa mt Ui 1 1 1.
i waa ktwftt ta tk
fcaartil at tkajtaca aDr. Barava I taaa U
tkat Xr. Staataa'a aata to kaCy tatarat
! aai tkat k aary k atyarai tsvcrwaCy. k-
aaaaa kass- aaafaOy kri aai akaau tka
kair. Tkinak tk iartar tktaka ka anS ra-
cawar. Xr. Scaataa to aa af tk aaa
iaaiiy. aai Crtaw kwt C1a
WASHIXCTOX. Xaavk A Faraeaat:
Far SAnrtt Haaiy aaasay: Xaaiay.
I aa liny tair. wnk aaalcr ta wcat
Far tawa FarUy rtaaiy Soatay.
to aaat aartaaa; Xaaiay. aara3y fair;
eectk wtaaa
Far Wyaaaiar Oaaty Saaaay. acak
aww; Xaaiay. faxr aai tali t .
My
rata ar a
Far Wataaail Fartfr etawey Caaaay atoi
Xaaiay: aaitakaa wtata.
Far TiTaaa rartly ctaaiy frrthr Xaa-
cay. Saxr. wbk caaicr ta
Tmr Saack rmkata Claaiy Sustay : ataa-
ar. raa mt aaaa
CTTKTZ OF THE WTiTHTH KtTtEtt.
jaca a nrari t
atar aagSacara aa tka raai. araxar aa araaaatataaa caajpaiA wLk
TkalTtnto kai a aartww aaeaa. ySr.r "
traat raaatoat away, tar tka m ini waa u tot 2t tea
aacaaaetoaa aai tk li laaa rif hail il I Xa" ri"ataa u ii -
ekaaca. kawi ttr. tk I Maaa Mmuai m H a.
rarrraai tk j Fracaaarauaa a jm jmt .
ca auear af lamntnt aai aaesaa
i mi uwua nr lu aay aa rncm atarca L
j caA:
tk trato. By
zytac rai atraek tka taaar tkat
at aa tkat tt
kraavaa. tkaa fiinaaanty ai.--i tk tnl
taU a
tkto
aaaa wkaraky k axaactai to aaasiy tk
aSact af tk waaa wkaat msi-2?iTi tka
aiaa af tk aactal aJaica.
Tk ywaas aaa kaa kaca aaaraaekei try
caynaiwaa wka i ijrua a w-Ttaararaa t
aai Aim aa a tnwa! way. aai t aaaaat
PLATTSXOCTB. SKck. Xartk A aa
eaAr WiCtoaa Ktoc wka waa amaei! aai
eaaxaai to tk eaeaxy kUI aa tk ckaraa
af kariac atawa a kara
r a atara to V
raaran Frai KrarAlar taiay aai. waatac
iianlai. waa ky tka aaart
to tk criet
tiawm tiailn! Krart.
Tia aM'i:T rayart af 1 law i tt Braafar
akvwa tkat lira tk aaaaitk af Ftkraary
tk ratatyca cf tk acaia Caaaary war
ri: tk fciki-aiaaia wr
tl. Tm taa' aaUaf at rai
af :ia ncatk aaa AAkatAM. Tk
arxt acka fui Uaaa waa SkAaAaA
AE23TT HELD FCR ASSAULT
ta Bctwait ai IT Ito
krary to tk at tkat Xr.
Dtto) far tk aacacac. Aa
ram Xr- Canasta
tk ataraa tk aaiattaa af
wia ka
aay f AXMk aa
aa af a BKkeic B-
Cau-aaatM aaataaaa
a aa war
awanaa a azx
Grar aana taiay aaaaci a rac-aaat-
ttaa tar ta rara af B. X. Faa
ft
11
tXClmaXH. Xk. Xarr. - A SaactoJ
TiicaraaLr ta caaaty caart kaa tka ml-
AlTt aai Xart Wctkaa. tka !
mail aa ka a raaeac akaamr i
V lka aai ."-aira Xnacacaa
kaa. AaAatt. tk aaa MarkM ky Xaa
TOSa. Sck, Xarek A fSaaeiai r Tk
jaactlae caa af tk Tar caDac aaataat
tka Terk Baaraaaa caacc taak tAra Aara
tar crai Tk Tart caa ai tka:
a X. Ja.aaa. aaaarnr at tka Tart Parraaaa
iairiaq.il. aai alii 1 laiaq twaracar tkat k-
ta tk Terk tartar, aai aaartt to
raatrata. fea Craaa wa( tka lltcraiara. It
aiaa aBacai tkat k waa aata a aiaa aa
aaar tkat & waa aa b?ary. Krcry at
taraey to Tart waa aili.nl ear aaa.
tkat tk
aa aaar
eawrv
XrrCBZLU a H, Xarek A ri7caU
tancal ccaaaat af lakata aatnilij waa
i arret aa a kaai at Baraa
laapata
FKZXOT. Kaa. Xarek A !
la pake imt tka aaa a n Oca Kaek-
eack waraai iiiaiaaraa aa tka ckaraa af
tka kuvcatr af Sve kaaa treat .
a farmer Brtoaj aertkaeat mt tk ctty. aai
to eafiatt af SaM kaaaa wa
wak Asa altaeai
aaai rSXf.
Ilia lai )
IV. 11 aorhriy' "J I pre a at
. Ja laaaaa ibJ truX ap UarJ
- CAi tkat kaat mm
Catittoy aa kataf laaairtal tk aaaaatt.
aaa k4i tar tray aa tka iactnet laart. af -
at aai ka wat aa toai. SkanaT Caaa-
a. linak
WWm TmmmmrM
ff iivtt Kaa, Kxrrk A ffaaatal Tai-
I t aar asskt. at SAaitaa. tv. a
ly wa arsi naal witk
taiaaiaTAW. aa ka kaawa a tka
Tt'i.aaa eaaaaaay. It a
af tk faracra to Eacitoa aai
C-iaa waaal ta aai e-CI kasza eanraaa
at aara Tk
AT-a Aikart Aljaa. Aacc farrr. W. B
WEST FOIST. XA. Xarek A
city caaaarS re
lam at tka ram it aaaaariaal
tk aaaarraaa af toaatac tTaa
af tk waiar eyeu
ctry. rakta inilaiil to to aeaer af tka
aa torse sreea af tka laws ar
auaaa kaasa: Writa a taeket to
k. aai a krft wav
u lILIU
tk
TO- - Xarek AWSaaeaaLa-WSI- i aw TiTilt! taafaat at kkilaia.
ammm rjoie. a ia aai. waa tar a aaa kar I
- : 1 I aaw ailiilaaan
xaar. a waa aa year mU aai lae a I
t T n . m m mmm kva art. Jr
COIXXaCS. 5Ca, Xarek I iliawii') ' aaJi mm Mamlaaa
Laat wac waa a raal to aaar m tka BAJSTCS. JtaA. Xarek AaoeaaAr
lanaTy to tk nar mt real aata traaa Tk 1 ma m aara a ctaaa acnauai ta aaaa
tara. 11 ii all. aasraaaTtaat AS Cav aaaa riu -r ik Tw a. nu
I taat are a aaraa I asrkt. kt aa IA Braiaft aai Aaart jt tk !
!t - I kaeicry wars tar taa ana ctaaa. wksta I
" I raaaa aai akraaa war tka kacry tar tk
aaerea I AXL.au CKIfl. kak. Xarek A Saa- I - atea. I
a I ai aa I aJ xaaa aa I laie Aaaaiaa. ikai ! I I
Jartck kraa nag: tot X LaaCy a a I n to. waa I aalpaac ava aa iaa amup I . Ti nant amliliil TtaAkwi.
1JrMreai aa iaa I iaa tkat k taaae taa j BASTlXCa. Jtak, Xarek A 1rnl Td- I TBCCXiEH. ka BUaek t iSaartoLV
i anaij. Jaaxam-r Tk aaa ak waa arr aar ai 1 Tki 1 1 nil am af Tin iai i t 1 a iaa
AiaiOX. XaitL. Xarek A BaaeaU. Ai-
asat ay ta Caaa Faetac ralreaA
aay aiaai tka
aaart ba af a traat tar ta
taaa an, wkack tk ctty onacsiy CaA Tk
na k
BXATBJCK. -cA. Xarek A iSeecaaAr
re. F. C .line kaa fcrail s
aAt wsk C V. AiAaaaaa aat sreari Hot
raaai tk Taaae laaika'ra C
eaaaaaay eairr tk tow af Taaa. entk a
aaa-a laaiTil af AjaaaA Tky kaaa a
caaurect aa kaJi wa Ka af raUraai tar
TOaX. K-. Xarek A aanal r-A
ntiman af tka Caaxral
wl ka keai to Terk AarO
t. S aai A ta laaiiinaa wxk tka
taa tk anaiaann taaraat af tk
9iH k kM aa tk imi.m af tk
Aay
Farmaa far ta Aar
Tai can acta ktarck 1
Nil an i acacaatTira .
tvarirary tor Lk cay
U
-4tack
r-rrgijatataa atac ktarek I
IvftnMrv ill Mjii . 1 . -
i Ikcawc. ar car. yj.rl tgi
far car. aerwi. ism .. . r
Xey
I A WITTjEH
Xacai rnaeaa Ct&-mI.
t 1
t 1
Don t Grab
atShadowsL
L '
If ytm do, you will surely lose!
substances. Don't try this thin'
2nd that thing and erery other thin;
see advertised as a couh medicine.
Don't waste time chasing shadows!
Better follow the advice of eminent physi
cians and grasp the real substance, Ayer's
Cherry Pectoral Asi your own doctor if he
has ever used a better medicine for colds,
coughs, bronchitis, croup, asthma.
Aaark CAwrry Factatai aad'aa tea aaestaa aaaata "ca
XXasxxa & Ltr AA. V. Ta.
xcimca,!