Hesperian student / (Lincoln [Neb.]) 1872-1885, October 05, 1887, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T Mf V
iffi? .4 uCy LINCOLN, NE2. OCTOBERS, 887- $ SoSlli
Mil fliii miiiiiriifiiiiMiiiir in i iiiiiiiiiwii mi n hi t iiiimiiiiiiiininiTwnnniimnmiiii iiiiniiiif mi iriiinraMTOiiMiii
joiwiMu,
!
:im
i!
V
hi
i
k
' til
.v
. 4