Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, June 11, 1913, Page III, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ill
Aliiii4iJAAJiAlii
I Z OMAHY.
I l l 1 1 l'C I Mi
OESTINA VE KOLE OOMENIUS.
Petice, podepsana rodici 56 zdku, po
dana v posledni den predepsane
lhuty.
Usili nase,- s jakym horovnli jsmo
pro to, aby zavedena byla alespou na
nektero z nnsich skol ces'tina jako ne
povinny predmet dlo zakona, ktery byl
pfijat posledni legislaturou, pfeco k"o
neenc vyvrcholilo v torn, zo vcera,
pfed vyprsenim tfimesicni zakonne
doby, podana byla skolni rade zadost
o to, podepsana rodici 5G zdku. Za
kon narizuje, ze zadost musi byti po
dana tfi mesice pfed zahdjenim Skol
nfho roku a zo musi byti podepsana
rodifii nejme'ne padesati zaku, riavste
vujicich 5., Q'.j 7. nebo 8. tfidu jedne
skoly. '
Na nase provolanf pfihlasili se sice
riektefi zaci, ale pocet ten byl bezna
dejny. Laskavosti principalky skoly
Gomenius slecny Helen Wyckoffovo
dostalo se nam vak seznamu ceskych
zaku a dik ochotS mladych vlasten
cfi, zaku ze koly Comenius, Joe Dvo
raks a Jeriika Jaridkai sebfany byly
potfebne podpisy na petici, takze mob
la byti vcas podana. Tim neni ovseni
jeste vyucovani cestiny zajisteno, ne
boC se prohlaSiije, id zdkdn tento ma
byti kontestovdn. Jest vSak pfavde
podobnoy ze k tomu nedojde, a v pri
padu torn bude cestina ve skole Come
nius zabezpecena. V pnpadii torn vy
ueovalo by se tu cetirie pet hodin v
tydnu a ne vice nez hodinu denne. Pe
tici podepsali ndsledujici, s uddnim
poctu zaku, ktefi navstevuji nekterou
z vysiich ctyr tfid: F. J. Kutdk 2,
dr. Frank Jelen 2, Josef F. Vrdna 1,
Frank Bartos 1, pi. Katy Bartosova 2,
Martitl Simdnek 1, pi. Josefina Cernd
1, pi. Tilly Dvofdkovd 3, Vaclav
Scbneider 1, Adolf Micka 1, Josef J.
Ivaspar 1, Ferd. Kunea 2, Henry Kess
ler 1, Vaclav Tauchen 2, Albert Elids
1, Frank Brodil 1, Anton Mestecky 1,
Jan Janak 2, Anna Junek 1, pi J. E.
Svejdovd 1, Frank Kosumbersky 1,
pi. Anna Chleborddovd 1, Josef Vasko
.2, John J. Novak 2, Anton Vasdk 1,
pi. Josefa Slogrovd 2, Josef Nemec 1,
August Serpdn 1, pi. Katy Valentova
1, pi. Mary Korfovd 2, pani William
Shapleyovd 1, pi. Josefa Nemeckovd
1, pani RJhovd 1, pi. Josefa Seminovd
1, pi. Julie Stenickovd 1, Anton Dra
palik 2, Jakub Svacina 1, pi. Katefina
Bendkovd 2, pi. Marie Brazdova 1, pi.
Marie Tesafova 1, John Martincik 1,
Alois Michka 1. Celkem podepsali pe
tici rodicove 56 zdku, coz jest pocet
vetsf, nez zukon vyzaduje.
Nejstarsi ceska osadnice v Omaze.
Vyobrazeni nase, jez bylo vzato
minuleho tydne, pfedstavu.io nejstarsi
ceskou osadnici v Omaze, ne-li v cele
Nebrasce, pani Antonii Ra.iterovou,
kterd citd pfes sto let veku. Pani Raj
terovd narodila se u Bile Hory v Ce-
chdch na velky pdtek dno 16. dubna
1813 a v Omaze zi.ie od srpna 1876.
Pani Rajtcrovd bydli u sve dcery pani
Mejstflkovo na 54. ulici .iizno od Cen
ter, nedaloko Narodniho Hrbitova.
Krorae dcery ma stafenka dva zijici
syny. Pani Rajtcrovd jest vysokym
vekem jiz znacno sesla, nebot' hlavno
zrak vypovedel ji uz sluzbu, ale pfes
to znd svo zndme, s nimiz so stykd,
podlo hlasu, a dosud dosti dobro na
ruzne uddlosti so pamatuje. Jest to
zajistd pfipad vzdcny, nebol' mdlokdo
vi;ku tak vzacneho se dockd.
Divadlo Oeske Svobod. Skoly.
V nedeli dno 15. cervna schraje
zactvo Cesk6 Svobodomyslno Skoly
pekno divadelni pfedstaveni "V krds
nem Svcarsku," bra ze zivota lidu
svycarskeho so zpcvy a tanci vo 4
jedndnfch. Dej hry pfedvadi obrd
zek, znazoriiujici nektero vjcvy, kdy
obyvatelstvo pfipraviijc se ku vystupu
na Alpy, na jejichz iibocich pasou so
nescetna stada dobytka, ktery pfinasi
obyvatelum znacnou cast obzivy i vy
delku, jehoz dociluji vrobou a pro-
dejom rniisla a syra. Na Alpy pricha
zoji cetni turiste a zkuscni pruvodci
vodi je po hordch, aby ukdzali jim pa
matnosti tohoto divukrasneho pohofi.
Kdyz nastdva podzim a pastva na ho
rdch pfestdvd, ubiraji se pastevci stdd
s dobytkem opct do svych domovfi. Vy
stup na Alpy i navrat domu oslavuji
rozmanitymi slavnostmi, ktere pokusil
se spisovatel hry dejem jejim zndzor-
niti. To dalo mu pfilezitost, aby ve
life uvedl peknd zpcvy, kterymi je dej
pfipadne obohacen. Pfi zpcvech pro-
vedou ditky ruzne skupiny a taitce,
ktere nacvicil pan Bohumil Bartos.
Nacviceni hry byla venovdna, pokud
cas stacil, vsemozna pece a da se oce-
kdvati, ze divadlo provedeno bude tak,
jak to malf nasi ochotnfci pri dobr
sv villi pTOvesti mdhou. Sbor zd-
stupcu doufa, ze krajane na5i v hoj
nem poctu navstivi toto divadlo, aby
potesili se z vispechu nasi mladeSe a
povzbudili ji k horlive dalsi praci.
Krajanu Prochazkovi pferazena noha.
Sttir krajdn pari Jan Prochdzka,
zndmy hudebnik, bydlici v cfsle 1932
jizhi 16. ulicd, uSel v porid51I rario jen
malem smrti, kdyz sfitila se mu do
cesty celd lavina cihel se sestipatrove
budovy. Pan Prochdzka byl zasazen
pouze nekolika cihlami, pfi cemz byla
mix pferazena prava noha, krome ji
nych pohmozdenin, ktere utrpel. Po
raneny byl dopraven do Josefske ne
mocnice. Nestesti uddlo se asi v osm
hodin rdno u budovy firmy W. L. Yet
ter "Wall Paper Company, 1117 How
ard ulice. Celd spousta cihel spadla
jen asi na tfi stopy ufed nej. Kdyby
byl o tolik dale, byval by na miste za
b'it. Na hrobech obeti tomdda.
Pfi minulo slavnosti zdobeni hrobu
na zde.isich hfbitovech bylo tez pa
matovdno nest'astnych obeti veliko
nocniho torndda, nad jejichz umrtim
dosud jeste nezacelily se rdny v srd
cich jejich pfibiiznych. "Bylo to srd-
cervouci," prohlasila policejni matro-
na Ella Gibsonovd, kdyz vrdtila So
v pdtek ze hfbitova. "Spatfila jsem
tarn zenu s dvema malymi devcatky,
moji znamou, jejiz manzel byl zabit
pfi tornddu. Byl to obraz tak dojem
ny, ze vsichni jsme slzeli, kdoz jsmo
na no patfili." Na hroby nest'astnikfi,
zahynulych pfi tornddu, bylo polozeno
mnoho kvetin nejen pfibuznymi, ale i
lidmi uplne jim cizimi.
Kdyz automobil rychle zastavi.
Nasledkem toho, zo ffdic automobi
lu so domnival, zo ma pfed sebou po
rouchany most, kdyz ujizdel ondy po
millardskc silnipi, a ndhle stroj zasta
vil, poraneni byli tfi pasazefi'automo
bilu tak, ze bylo nutno dopraviti jo do
Josefske' nemocnice. Poraneni jsou:
George Reudelhoffer, South Omaha,
jenz rozstepil si kolenni jablko a utr
zil nekolik odfenin a zejici rdnu; Leo
Pitzler, 3124 jizni 21. ulice, rozrazil si
bradu a pofezal so na rukou; Hans
Kruse, 2214 jizni Boulevard, ktery se
pochroumal v zddech. Vsichni tfi pfi
ndhlem .zastaveni vyleteli nasledkem
setrvacnosti z automobilu a dopadli
na zem vo vzdalenosti patnacti stop
pfed nun.
Oharterova konvencc pfisti utery.
Coly novy charter mcstsky bude
pfedlozen v iitery dno 17. cervna char
terovo konvenci, uskutecni-li so dosa
vadni pldny uzsiho peticlenneho vy
boru charteroveho. Jedna cast char-
teru byla pfedlozena jiz minuly tyden
v iitery. Nyni so pilno na nov6m char
teru pracuje, aby pfedlozen byl pfi-
stiho utery jiz uplny. Coly vybor bu
do so zabyvati charterem dalsi tfi ty-
dny, aby joj dukladne propracoval,
nezli bude konecnc pfedlozen lidu
k odhlasovdni.
Proc zmizel?
Pfed nekolika dny zmizel zahadnym
zpiisobem Charles II. Wright, pnruci
manager Nebraska-Iowa Grain Com
pany. Pfdtele jeho nemohou si vysvt
liti, co bylo asi pficinou jeho zmizeni,
alo jsou si jisti, zo nebyly to am fi
nance, ani rodinnd zdlezitosti. Spio
so domnivaji, zo jest , pficmou toho
melancholie, kterou trpel od t6 doby,
kdy manzelka jeho odjela so svym ot
com, Davidcm Colem, do Evropy, kam
so tento uohylil k vfili zdravf. Zmizel
poslal svemu bratru nekolik dopisu,
v nichz sdfiluje, zo zustano po ncjakou
dobu v ustrani, alo neudavd, kde so
naleza.
Spachal sobovrazdu.
Koronorova porota, kterd konala.
inkvest nad mrtvolou Charleso Ostor
holma, nalezcnou v Dever hotclu, 514
severni 16. ulice, rozhpdla, zo Oster-
holm spachal sebevrazdu, otrdviv so
kyselinou karbolovou.
Nedostano automobil..
Zdravotni komisaf R. W. Connel ne
dostano nov automobil, na ktery de
lal si zdlusk. Komisaf Ryder navrho
val v mestske schuzl minuleho tydne,
aby zakoupil se za $650 automobil,
kterdho mohli by pouzivati spolecne
Connell a mlckafsky inspektor Bossie.
Mayor Dahlman a Ryder hlasovali
pro koupi, ale ostatfiioh pet clenu' by
lo proti tomu. Komisaf Butler pravil,
zo hlasdval by pro koiipi, kdyby auto
mobil byl urcen jen k vyhradnimu po
uzivdni inspektorem Bossieni. Dr.-
Connell pouzivd nyrii $830 automobi
lu,- ktery byl koupen pfede dvema le-
ty a spotf eboval jiz za $1200 sprdvek
a gasolinu.
& dmazskefao zavddiitS ml6kafskd
farma.
Carl H. Jensen, uspesny mlekar,
jenz md svoji farmu na 59. a Center
ulici, koupil od Johna D. Creitota by
vale koiiske zdvodisto jihozdpadne od
mesta, zaroveii s okolnim pozemkem,
obndsejicim osmdesdt akrfi, za dvacot
tisic dollaru a promeni jo vo farmu.
V mistech tech bylo po tfi leta statni
vysfaviste a sico v letech i85)4-6, ale
vystava skoncila pokazde s nezda'rem,
neboC nebylo tam vhodrieho spojeni
dopravriiho, proto po tfech letech by
la vystava opet pfelozena do Lincoln.
Od te doby pouziValo se poiiz'e nlilove
okrtlznl drdliy k motorcyklovm a ji
nym zdvodum a pfede dvema lety by
ly taiii tez aeroplariove zdVody.
$317,872 vyplaceno pomocnym
vyborem.
Die zprdvy, vydane pokladnikeni
Robert Cowellem, bylo zaplaceno tor
nadovym pomocnym vyborem obcan
skym na podpory postizenym v celku
$317,872.36, takzo zbyva vo fondu jiz
jen $90,000 zahrnujo v to i $55,000,
jez obdrzela Omaha ze statniho fon
du. Z vydaneho obnosu pfipada na
stavby a opravy $192,009.17 a ua zivo
byti a satstvo, ndbytek a lekafo $125,
862.99. Se stavbou pomohlo se celkem
559 rodinam a se zivobytim vice nez
2,000 rodinam.
Kontrakt na stavbu hasicske stanice.
Alex Beck obdrzel kontrakt na
stavbu nove hasicske stanico na 12. a
Dodge ulice, kterd bude postavena mi
sto stanice na 30. mezi Douglas a
Farnam ulici. Stanice bude stdti $25,
278. Beckova nabidka byla skorem o
sedm tisic nizsi, nez nabidka nejvyssi
a o tisic nizSi, nez druha nojnizsi na
bidka. Drobne zpravy omazske.
Slecna Rao Davisova, bydlici v cislo
613 jizni 16. ulice, p"oku?ila se, nepo
chybno z orarzelosti, o sebevrazdu, na
pivi se karbolky. Byla dopravcna
do nemocnice Omaha General, kde by
la ji poskytnuta pomoc, takzo se po-
zdravi.
Manzele zatceni.
Detektiv Zaloudek a kajitdn Dvo
fdk zatkli minuly tyden Al Carsona a
jelio manzelku Frances Carsonovou,
ktefi jsou obvineni prvy jako podezfe
ly charakter a druhd z prodejo lihovin.
Fiala nalezl dceru, o niz myslil, ze
zahynula v tornadu.
Frank Fiala z Fort Dodge, Iowa,
nalezl minuleho tydne v South Omaze
svoji dceru, o ktere so domnival, ze
zde zahynula pfi tornddu, nebol' od te
doby o ni niceho neslysel. Radost
jeho nad tim byla nezmernou. Pan
Fiala dostavil so na policejni stanici
ve spolecnosti policisty Joe Dlaska, s
nimz odebral so pak do Omahy, kde
nalezli ji v hotelu Paxton, kde tato
byla zameslnana. Jo to pani Josio
Jandova. Pani Jandovd pravi, ze sve
mu otci po tornadu psala, alo tento
dopis joji neobdrzel, ndsledkem 2ehoz
tonul v obavach, zo snad zahynula.
ZE SOUTH OMAHY
i
CUm spolkflm a krajanflml
ifi-eLrtlc. A.Tr$f2,, jr.,
dbstdf VdHi dobrou hudbu jifa kdzdoti r)fil5lto3f jako kn ple
duih, avatbd"ih, JlaVriostetu, pohfbunl a pod. 16jlip5i VKer 5e
slccH i americkch kusd ticli nejriove'jSlcn. fludba plechovd i
8my6covd. Hudbu obdri'ite od tfech dlenft'i vfee. Potfebuj'efe-.li
jalcoukoliv hudbu, obraCte ae na Fr. Anyze ml,, ve Wilber, Ne"b.
ktery vam dobrou hudbu dbatara. 44tfgr
Vyletm jizdne na vhdd
Illinois Central
Pocinaje 1. cervnem, budou letnf vyletni listky na prodej denne
do mhohych mist vd vychodnieh statecli za znacrie snizene ceny. Jsoii
platne k ndvratu bfihcm ddesdti driu od data prodejo, jak ndsleduje:
NEW YORK 01TY i ?46'50
( $43.50
( $46.00
ATLANTIC CITY, N. J 1 9
( $45.60
BOSTON, MAS . HGM
$42.50
MONTREAL, P. Q $36.50
QUEBEC, P. Q $40.50
PORTLAND, ME $43,85
BUFFALO, N. Y $33.50
DETROIT, MICH $27.50
TORONTO, ONT $31.10
Nizke jizdne do mnohych jinych mist. Krdsna cesta podel velkycli
jezer, feky sv. Vavfinco a Tisic ostrovu. Podrobne pouceni a ceny
obdrzite v mPstske ufadovne, 407 S6. 16th Str., Omaha. 1-1
2STov premie.
Z vehlasnfiho no21fskho iboit Keen Kutter vykouplll Jsmo Oplnou
i&sobu Jednoho druhu
s dvma Zellzky, i a pfll pal. dlouhfiho, Pouh6 slovo Keen Kutter.taru
Cuje neJlepSI Jakost ocell tohoto no2e. Na vCtSlm 2ellr.ku vyloptano Jest
Jtnfino "IIospodaF," nebot nO tento hodl se nejen pro dSlnlka mCstakfho,
nybr2 lilavnfi pro farm&fe, Jsa svou velkostt pohodlnym k noSonl v kapse
a vellco trvanllvym. Kramska cena tohoto vybornSho no2e Jest $1.00. ,
My nabtzlme za PHBI.III ku pFedplacenl na naS Ilospodaf nebo Osvitu
Amerlckou, nebo kterykoll mlstnl tydenntk, za doplatek 35 cento. Nebo
za ztskan! Jednoho noveho celoroCnlho pfedplatttele na kterykollv nal
Casopls poSleme tento n02 zdarma. Vytlsky Casoplsfl poSleme na ukazku
darma- nAuodn! tiskArna, HJ1-1 j
Vyd. Honpodflfr, Ouxitj Amerlckft ntd., 600 Sm. 12. Street, Omaba, Neb. . 1
Svestkpv kolce
Jon ncJIcpSi, kdj pouiljete k nlm
LG.H.P0VIDEL
Vmpomeftte nl nn dfiln- Ceiik kraj, kde .
Jmou vnfenn I(A, prnvA povldla.
L. G. n, POVibLX Jsou vafcna ze su
chch Svestok, nejlopfltho cukru a ko
fonl, zaruCenC, eistO. a dobra. Jedln&
libra rOVlDfili L. Q. H. vydl tollk, co
dv6 llbry fivestek.
Kapuj(e ixWldln L. G, FI. B uictrtte
pcnCi.
Ii dostdinl Jsou vSudo. Budete-li , J
2&datl, mOZo vflm Jo iaopatfltl kd2dy
ktfpoc' ProdavaJI so na llbry. Nepn
Jlmejte iadnych Jlnych. 28-58
Lamon-Goht Co., vyrW6
004-0(14 W. rtnodolpli 9 Chteago, llf. .
lr..,T ...-r-r rnr,.n.v r irr
Kapesnlho
noze
t
4