Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 28, 1913, Page III, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    III
Li
t
h
r
Z WILBER
K K(.ot'Jm kvettt. Z pine duso
raduje se lidstvo, kdyz v pfarodo roz
krasla se vonny ma.i. Jak ,ie vatan a
vsady oslavovtin ! Hudba hrajo a vse
chno se radu.ie a .iiisii inu vstfac. Prvni
inaj ! Co libezneho v torn slove se taji 1
Jestlize promenlivy duben sklaraal mis
v krasnych illusach o jam, opevovanom
biisniky vsech vekfi, maj nam to laahra
di. Tak aspoii doufaine a tesimo se
vzdy. Ale ma.i take nebyva vzdycky
tak stilly a spolehlivy. Rozkvete sice
nescaslnymi kvety na stromech a ke
ricli, v zahradach a lesi'ch zastkveje se
v pine krase a laadhefe, kterou oslnuje
u ktere dcku.je za niizev sviaj kve
ten ale neziifiva zlatem slunce.
Vzdyt' i na pestre, skvostne kvita, na
belounke a zaruzovele kvety stromovi
tak easto padne i v kvetnu .ieste mriiz.
Tfi zle dni citiiji hospodari a zahrad
naci v kvetnu, jimz dan nazev "zelez
ni," cili "ledova muzove." Tech se
lide boji a ve svych zahradkach pec
live pfed nimi ukryvaji zahony a kefe.
"Zelezni muzove" jsou pfedvojena a
brzy potom zloma se i posledni mrazive
zbrane kralovny Zimy a pfivolano je
zafive slunce na oblohu. A po te, ne-prsi-li,
muzeme vyjiti na slunce a tesiti
se z jara, z kvetu, z libych vankii a ze
zlatych paprsku slunecnich, ktere k
nam s oblohy se snaseji. NeprsMi!
Ale v maji ma prseti. Tak si to pfeje
lidove prostonarodnf pofekadlo, ktere
tvrdi, "ze nesmi pastyfovi v kvetnu
ani hul osclmouti." A jine podani
zase prava: "Studeny mdj, v stodole
raj." Zejanena v den prvniho mdje
hospodafi vitaji uest', nebo prorokuji
z toho lirodny rok. Celio si mtime
tudiz pfati? Deste, s nimz pry padaja
dollary k zemi, ktery nam prinasa ii
rodu, anebo zafive slunce, staleho po-
casi, anodre, vysoko vyklenute oblohy?
Pfejeme si obeho. Chceme lazat von-
neho maje a chceme take mit dobrou a
peknou iirodu. Nekdy vyplni pfaroda
nase prima v obem. Stfada. jas sliv
necna s destickem a dopfavii nam te
siti se z kras nadherneho jara, aniz by
uskodila iirodu, na kterou cekame vsi
chni s touzebnostf. To jc pak ten pra
vy, krasny a pHjemny mii.i ! Letosni
ma.i byl vsak az dopogud dosti stu-
deny a navstiveni .isme byli v tomto
krasnem mesici velkymi a vydatnymi
deStiky, v nekterych castech statu az
pnlis velikymi, ktere velmi mnoho yiz
)o nekolik roku vyprahle piide pro
siieji'. Oseni a traviny velmi pekne vy
hh'zi, takze se tvrdi ze vsech stran, ze
bade bohata iiroda, nepfi.ide-li .ieste
nuco nepfedvfdaneho. "Zeleziu muzo
ve" tak6 se nam letosniho roku vyda-
fili, nebot' na tyto dni dostavilo se ne-
obycejiie chladno a 110 nekolik dni po
trvalo. Mii.i zemi velmi mnoho pro
speje, rozva.ii kvety a pfipravn.ie bu-
douci sklizeii. Zel, ze jiz se schylu.ie
ku konci! Uprchne, nez se nadejeme,
A tak i luzne, bezstarostne dctstvi!
Zivot ,ide dale a s nun ubiha ten kras
ny miijovy vek. Jenom ze ma.i kazdo
rocnS na novo zkvetti a oblazuje lid
stvo; ale ana.i zivola, tento kveten dusi
detskych, pouze jedenkrate v zivote
nam zafi sluncem stesti a rozkveta
blazenosta. Kez by mohl clovek byti
dlouho, dlouho datetem nepodjatyan,
aievinnyra, cistym a st'astnyan. Toto
pram vsak nelze vyplniti. Nepfi.ide-li
mriiz, aby puky a kvety sezehl, ktere
v detstvi dusi v rozkvetu jara zivota se
rozvi'ly, pfi.idou jiste bonre letni a
vichr.y, ktere n'e setfesou a iirodu zma-
H. Tot' zivot saan a .ieho rozvo.i, tot'
zakoai odveky. Ale znica-li rozvo.i zi
vota to klidne, detske stesti', radost ze
zivota, volnost, bezstarostnost toho ve
ku, nesini a neraii doba pnsti zhoubno
sahnouti na dusi mladeze a setfasti ma
jove kvety drive, nez mohly vydati o
voce. Proto, .iako zahradnik ochra-
ihrje pfed mrazy majovymi sve kvetiny
a stfeza jieh pfed krutymi "zeleznymi
muzi," mil vychova dobra pecovati o
zachranu slibnych poupat lidskych
Vychova, tot' ten blahodarny desticek
majovy, po nemz vsechno roste, s m'mz
v niirod pada zlaty dest' dobia a zafa'
slunce osvety lidove. Ve svetlosti ana
jove, ve vonnem vzduchu, kdy tesuno
se z poupat slibnych na ken'ch, pfipo-
mfne.imez sa velkych povannosti, Jiakych
nam uklada vychova rodinnii, lidova a
nurodnf. Vychova niirodni rozpadava
se ve dvo casti: ve vychovu vefe.inou,
ktera soustfed'n.ie se vo skolach, a do
macf, .iojfmz utulkcm jest rodina. V
prve fade pfipadA povinnost vychovy
matcc, po te, kdyz date dospava, tez i
otci. Vychove rodinne dan se jen
tehdy dobfe', svata-li nad detmi zafive
slunce lasky a shody domaca. Liiska
rodinna jest lidstvu tim, ca'm pfarode
vonny ma.i. Jdji'an blahodarnym vlivcm
l-ozvi'ji se kvety v srdcfch detskych
stestam, radosti', jasem a v torn hfeji
vem ovzdusa uzravaji i plody sime na
setelio do jejich dusi. Dobro, kri'isno,
ideal, vznet, nadsenf, tot' jsou miijove
kvety lidstva. Opatfujme jip.h, pfed
mrazem zivota a pfed "zeleznymi inu-
zla. Budiz vatan vonny anaj, jak
v pnroue, tak 1 v rodinacli! lento
tyden vsak louci'me se a rozloucame se
s nasi'm krasnym anajem, ktery niian
velmi mnoho blaha pfincsl.
V patek minuleho tydne zastavil
so ve Wilber na sve zpiitecna ccste z
Omahy zubna lekaf dr. Motis z Tobias.
Da. Motis byl aia sjezdu zaabm'ch lekafu
v Oanaze a pfi teto pfalezitosti stavel
se u nas, aby zde navstavil celou fadu
svych pfatel a znamych. Bylo i nam
potesenim s aiam se setkati a pravica
si s na'm potn'isti.
Lekaf dr. Josef Bimecek ze Swan
ton pfijel do "Wilber v piitck minuleho
tydne, kde mel na sye farme dulezite
fi'zeni a pfi teto pfalezitosti navstavil
zde mnoho svych pfatel a znamych.
Posledni mourc, jez se dostavila v
pondeli k veceru minuleho tydne, byla
velka a pfi torn dosti take naprselo. V
iitery dopoledne udefil blesk do oby
delnalio stavena naseho kovafe krajana
liana Praait. Zemana v jizni casti me
sta. Blesk udefil do elektrickych dra
ta'a a rozbil stfechu, ale nezapalil, takze
velkou skodu neudelal.
Vo ctvrtek aninuleho tydne navsta
vil nase anesto mezi vlaky pan R. Sza
latnay z Prahy, ktery v pntomne dobe
cestuje jio Spojenych Stiitech za ilce
lean studijnam a pfi te pfilezitosti kona
po ceskych osadach pfedniisky o po
slednim sletu vscsokolskem, doprovii
zene skvostnymi obrazy, znazoraaaajaca
mi nejpozoruhodnejsi vyjevy z tohoto
sletu. Pan Szalatnay nalezal se na
ceste do Denver, Colo., kde konal dve
pfednasky a zastavil se ve Wilber,
aby se pfesvedeil, zdali by i zde byla
pfi'lezitost, aby mohl pfednaset. Jak
se dovfdame, ehtel uzavfati smlouvu s
panem Slcpickou na den Zdobein hro
bu v patek duo 30. kvetna. Jelikoz
vsak pana Slepicku nenalezl doma, nc
vime, zdali bude jeho pfednaska zde
uspofadana nebo no. Posledni slot vie
sokolsky byl udiilosti vclkolepou a bylo
by velmi zajhnave pro nase krajany,
ktefi by alespoia poznali priibeh sletu
z pohyblivych obrazfi.
V sobotu minuleho tydne uspofii
dal pan Jrant. Chaloupka ml. na sve
farane asi dve anile vyclaodne od Wilber
peknou zabavu v jeho novo residenci,
ktera nein doposud iiplne dohotovena
Sezval mnoho pfatel, znamych a sou-
sedii i hudebnaky. Zabava byla pekmi
a hojne navstivena, ale kolem dva
nacte hodiny se navsteviuci pocali roz
ji'zdeti, nebot' velka boufe, kteril so po
cinala od Severn ukazovati, zahnala
vsechny vzdalenejsa navstevnaky k do
movu, obzvh'uste ty, ktefa pfijeli v au-
tomobilech, neb se obiivali, ze by se
domai tak snadno aaedostali. Na stesta
boufe pfesla bez deste, takze ti, ktefi
lam zuslali, peknu so az do pozdm'ch
liodin ranna'ch bavili. Pana Chaloup
kovil postarala se o chutne zi'ikusky a
pan Chaloupka mel hojnost obceistvu-
ji'cich mipoju, takze aiebylo zadneanu
zle. Paai Chaloupka stava velmi kras
nou a moderna residenci s pohodlnyan
zafi'zenara.
Pam' Kuncovii, manzelka zniime-
ho obcana pana F. J. Kunce, severne
bh'ze Wilber bydlicilio, aneskala v Lin
coln vo ctvrtek minuleho tydne.
Piinove V. J. Cochnaf, Josef
Smejdif st. a pan Corny, ktefi bydli
severozapadne od Wilber bh'ze Dor
chester, meskali v nasem meste v sobo
tu minuleho tydne v zajmu rozmani
tych zalezitosta ku slavnosti Vcnceni
llrobu, ktera bude uspofadana v Plea
sant Hill fadem Tabor eis. 74 Z. C.
B. J. v sobotu due 31. kvetna. Meli
jsmo te?, pfalezitosl s nimi se sejiti a
nekolik aninut s nimi si pohovofiti.
Pocatkem minuleho tydne dleli
zde na kratke navsteve v rodine pana
Jos. P. Kuncovych pan Jan Bendovic
a pana Josio Capiranova z Omahy.
Pozdrzeli se zdo pfes den.
Vo ctvrtek aninuleho tydne byly
zdo vo SlepickovS elekta-ickem divadlo
ukazoviinj' vice jak dva tisice stforfcu
dlouho filmy s obrazky zo slunno Cali
fornia K tomu byl pfidan jeste ob-
vykly program a zpevy, ktere pfed
ncsl jeden' z cestujacach, coz so iadvtev-
m'kum vclice labilo. Niivsteva byla
tento vecer velkii a kazdemu se pro
gram Hbil, nebot' neco podobneho
malokdy jest k videnf.
Pani Geo. Bohackovii z Braan-
ard, Nebr., pf-ijela v poslednacla dnech
a dli zde navstevou u-svych rodicfi a
jinych pfatel. Pain Bolnickova mini
se zde pozdrzeti po dobu asi dvou ty-
dnu.
V posledni dobe navtivila nas
babicka pani Marie Chalupska a pfi-
spela jeden dollar na dobrociaany aicel
a sace 50 centfi na Matici Skolskou v
Cechach a 50 centu na Matici Vyssiho
Vzdelani, coz timto kvitujeme.
Trzna zpravy ve Wilber, Nebr., v
posledni dobe jsou naslcdiajici : Psenice
79 centfi, kukufice 51c, oves 36c.
Vepfovy dobytek $5.50 az $5.75, ho
vezi dobytek $3.50 az $0.00. Vejce
t ucet 1G centu, maslo libra 22 centu.
T
A. F. Zajicek Drug Co.
Mame velkou ziisobu pafazske zelene. Rovnez velky sklad priisku
proti hmyzu u rostlin i drfabeze. Take iiplnou ziisobu Conkeyovych
pfipravek pro drubez atd. 1-1
MMMMMM 44 -
Nejlehci dfevo.
Z Afriky patrne doatane so do pru-
myslu novy dulezity materidl, neboC
v piscitych pudtich kol Cadskeho je
zera rosto zvlfitni kfovity strom, kte
ry md nejlehci dfevo vubec. Jestlize
ma take pevnost, mohlo by byti snad
i zuzitkovdno v aviatice. Kfovity ten
strom md mnoho ndzvu v iistech do
morodelao obyvatelstva. Kuri nazyvaji
joj Marca, Arabove Ambach atd. ; bo-
tanacke nmeno jest Horminiera cla
phroxylon. Dosahuje vyse 12 az 15
stop, prumeru az 1 stopy na pafezu,
ktery jo zmlazena sclaopny. Vdha a
hustota dreva tohoto je dokonce men-
si nez korku a domorodci uzivaji dfe
va za ucelem spojeni mezi cetnymi o
struvky jezera. Kuri konslruuji jakysi
druh plavdku, sestdvajiciho z dlouh6
tyco tohoto dfeva. Dfevo se oblouko
vitc ohyba a ku pfedu zuzuje. Na tom
to zafazena jezdi domorodec ve vode
jako na koni a k veslovani slouzi mu
ruce nebo nohy. Spicka plavdku vy
cnivd neco pfes stopu nad hladinu
vodna a snese snadno jeste male dite.
Na techto plavdcach pfeplavou Kuri
bez ndraahy vodna ramena i mili siro
ka. Behem jazdy nese bojovnik zbrane
svoje a satstvo na hlave. Na zemi ne-
seno byvd zafazena toto na ramene,
jezdei upevaiuji je na sedle, nebot' zna
cna lehkost dfeva takovouto dopravu
umoziiuje. Tez zhotovuji ze dfeva to
ho valecne stity, nebot' odpor jeho
proti vnikdna sipii a mecaa jo znacny.
Pokrocilost v Bulharsku.
Bulharsko ucinilo v poslednich 25
letech obdivuhodny pokrok. Die zprd
vy rak. obchodniho musea bylo tam
v r. 1888 skoro 90 proc. analfabetia,
nyni jo jich tam pouzo 5 proc. Pocet
ucitelu vzrostl z 3292 na 8524. Znac-
nd cast vyucovacich laodin venovdna
je na bulharskych skoldch rucnim pra
cim a zemedelstvi. Kazda skola md
k disposici urcitou vymeru pudy, stdt
doddva semena a orebne ndfadi a laci
tel vyucujo zdky praktickmu polni
ran hospoddfstvi. Popove zaso povinni
jsou po kostelnich obfadech vykladati
lidu nove vydan6 zdkony a ruzne obez-
niky vlddni, tykajici so vojenstva, ze
medelstvi atd. Kdyz takto cilevedome
dovedou Bulhafi pracovat, nebudo di
vu, pfedci-li v mnolaych vecech v n5-
kolika letech i nds.
Deset jidel za cent
DOB&E a chutng pfipra
vend. jfdla jsou tim nej
lepfm po2itkcm, jak
Slovak na svStS m(ti vnulc. Za.
jediny cent muets obdr2eti
ndvod ku dokonale' pffpravS
dosftl pokrmu, kdy 2 si koupf
te tfetl vyddnf
NARODNf
DOMACI KUCHARKY
Ctenym spolkum a krajanum!
Frank Anyz, jr.,
obstarii vam dobrou hudbu pro kazdou pfilezitost jako ku ple
Bum, avatbam, slavnostem, pohfbiim a pod. Nejlepsi vyber ce
elrch i americkych kusu tech nejnovejgich. Hudba plechovd i
smyecovd. Hudbu obdriite od tfech clenu i vice. Potfebujete-li
jakoukoliv hudbu, obrafte se na Fr. Anyze ml., ve Wilber, Neb.,
ktery vam dobrou hudbu obstara. 44tfgr
I Villi ic3wkk rnasncti
vestkov6 kolice
Jrou nejlcpil, kdy pouitjete k nlm
L.G.H.P0VIDEL
Vzpomeiitc ml nn dAIn ienUf kraj, kde
Jsou vnfenn latft, prnvA povltllu.
li. G. n. POVlDliA Jsou vafena ze su
ch?ch Svestok, nejlepSlho cukru a ko
fonl, zaruCenS Slsta a dobra. Jedlna
libra POVIDEL L. G. H. vyda tollk, co
dvS llbry Svestek.
Kupujte povldln L. G. II. n uictflte
pcuCz.
K dostanl Jsou vSudo. Tudete-11 Je
2&.datl, m02e vam Je zaopaVtl kaJdy
kupec. ProdAvaJl se na llbry. "-AVNepH-Jlmejte
2adnych Jinych. 28-B2
Lamon-Gohl Co., vyrabitele
004-000 W. Ilnndolph St., ChlcnRO, III.
DRUBEZNICTVI
NOVE DOBY
NejlepSf, nejdukladnj3i a nejob5rnej5 pis o chova dr
bezc domacf, totii :
Slepic, Husi, Kachen, Krocanu, Perlicek, Holubu
6itd 192
stran
6ESK0-AMERICKE,
kterdz etoji pouze S1.00 av nil
ualdzd se 1011 pFedpisfl, tak2e
pfijde 10 pfedpiafi levnSji neZ
za cent.
Cena se zSsilkou $1.10.
Ndrodtil Tiskdrtiu,
BOO-SII South 12th 8treat,
OMAHA, NEB.
I
CENA
broilrovanfihi
so zfisilkou
40 contD.
Varani
se zfisilkou SSo.
Obsahuj'e
120
vyobra-
ztni
Mm Umwml a
vJteafc aisl
mlsk tfna
elk I a vy-avatcla.
VE 22 ODDfeLENfCH naleznete pouent o zarfzeni kurnfkft, hra
baren, hnlzd, ohrad, zvelebovdni a p5stovdni drubeZe, oplozova
n vajec, vrozovdnl, kfizovanf, zdsaddch pSstovanl, poznivanf
dobrch nosicek, druzich slepic a jich vlastnostech, vyvinu kuf etc od
zdrodku. U Mimo to ualezncte tu pojedndnf o Hhni a vyhfeyndch,
jdin 5eskd pojedndnf toho druhu, o umlstSnf lfhng, volbS vajec,
obracenf, teplotS, vlhkosti, provStrdvdnf, pd5i o lampu a prohllienl va
jec. II Pak o vy2ivS a pd5i o kuf ata a kvoCny, pffpravS kuf at pro trh,
kapounovdnf, peHchdnf, o docilovdnf hojnosti vajec v zim5, vjtavovd
taf drfibeze, atd. If Ke spisu pfilozeno jest pojedndnt o nemoefch a 1
Cenf drubeEe a ndzvoslovf i zkratky. Vubec, ve spisu tomto meteno je
V& CO JE ZKiMO 0 DRflBElNlCTVl
-RwTwnl- rrSlrnm 600-11 So. lttk Street
OMAHA. NBBBASKA.
DoporuCujte sousedflm "Hospod." Pfedplatn6 $1 na rok.