Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 28, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WILBERSKE LISTY.
RoSnik XII.
Wilber, Nebr., ve stredu, (May) 28. kvetna 1913
&slo 1
fc i jt, h$i iff ifr f ' t ' 't' '1' 'I frHMH$nt
j Z WILBER
w, i1 'I' 'J' 'J J J' 'J 'J t it 'I & S Sm
Znamy pbchodnik ztlojii pnn C.
W. Smutny s manzelkou odejeli pocat
kem minuleho tydne na nekolikadenni
niivstevu do Dennison, Iowa, a jinych
mist, kde navstivili celou fadu svych
pfatel.
Pmiove Jan Ilomolka, William
Homolka a Ed. Krai jeli do Lincoln ve
ctvrtek minuleho tydne, aby obstarali
tarn ruzne ziilezitosti a vecer vratili se
zase zpet.
Casopis "Omaha Bee," oznatnuje
potesitelnou zvest, ze ziiiimy mladik p.
Frant. Pruclia, syn zdejsiho dlouhole
teho obchodnika, krajana pana Jak.
Priichy, slavil asi "fed dvema tydny v
Omaze snatek Be slecnon Vivian Smith-j
ovou; rev. McGiffin vykonal svatebni
obfady. Po oddavkach odebrali se no
vomanzele do domn manzelu dr. P. T.
Barbera, kde nalezite sviij snatek o
slavili. Novomanzelo bndou bydleti v
Omaze, nebof mlad.y pan Prucha ve
nule se tam svemu zamestnani co le
karnik. To bylo zajiste potesitelnou
novinkou pro rodinu p. Jak. Prfichy
a zaroveii i pro celou fadu pfibuznych
a znamycli Wilberskych, ktefi mlade
mu torauto parku blahopfeji, k cemuz
i my se pfipo.iu.ieme.
Mame velky vyber vencu a kvc
tin ku zdobeni hrobu na sklade. Po
speste si! Wilberskii Nabytkovav a
Pohrobnicka. Spolecnost, liipa & Sa
sek, majitele. Advertisement. 1-1
Sezona baseballovil opetne se
otevfela a. .ink se dovidame, ma lined z
pocatku pro nasi cetu velky x'ispecli,
nebof prvni hru sehrala zdejsx ceta s
cetou z Crete a nasi vyhrali. V nedeli
tyden odejela nase ceta do Crete, aby
hrala s tamnejsi cetou pfi olevirani let
in sezony ve Viivrove parku a opetne
nasi vyhrali 18 bodu proti 0.
Povoleni ku snatku vyzvedli si v
nnsledni dobe nasledujici: Frank A.
Cruthers z Crete, Nebr., 22 roku a
Helen Batehnovii z Crete, Nebr., 19
roku. Frant. J. Klasek ze Saline Co.,
43 roku a Mario RimnacoviL ze Saline
Cr... 27 roku. Merle Gallagher z Lin
coln, Nebr., 22 roku a Irene Smithova
z Lincoln, Nebr., 18 roku
3" Posledni dobou pfich&zeji zpra
vy z rozdilnych koncin naseho statu,
jakc hrozne skody ucineny a domovy
znicenv tornadem. Nemate-U po.pste
ni proti vichfici, neopomeiite si po
iistkn bez odkladu zabezpeciti. Poji-
stenl proti tornadu jest talc dulezite
jako pojiSteni proti ohni a blesku a na
Vivnt. ZastuDiiii snolehlivo poiist'u-
.iici spolecnosti vo vsech techto obo-
rech a budu Vara vdecnym, Kdyz mne
v tnmtn obchodu tjoctite svoji duverou.
V. S. Spirk Advertisement. 52-2
Jest zaji'mavo pozorovati, .iak
nnSi mr-sto Wilber rok od roku vzru
sta, nebof se zde stale stavx obchodni
budoA'y i mnoho obydelnich modermcii
Rtnvon'f. V liosledni dobe dohotovivje
cemetovou obchodni budovu Vaclav
Kohout, ktera jii tak pokrocila, ze
mil mozno so do in presteliovati.
' Budova tato jest moderni a bude se
pekne vy.ii'mati. Take budeme zde miti
DIVADLO
Kazd vecer zmSna programu.
Kazd jest uctive zvan.
Vstupne: DospSH 10c, d5ti do
12 let 5c.
Za&Ltek v 7.45 a 8.45. 35tf
ALOIS SLEPldKA, maj.
f BEN REED, operator.
ELEKTRlCKt j
i PQHYBLIVfej
ft i l l A fr .ft ifr fr.fr .fr .fr .fr .fr fr ifr fr fr fr ifr ifr ifr ifr
A OKOLI.
peknou cihelnou siii, kterou stavi loze
zdejsich Svobodnych Zedniifu jizne
vedlc Narodniho banku. V hofejsi ca
sti bude sfn pro spolkove schxizc a na
dolejsi podlaze budou se pofiidati po
hyblive obrazky pod spnivou pana
Aloiso Slepicky. Ve vychodni casti se
stavi pekne obydli pan Josef Aksamit,
podilin'k'Wilber3kelio mlyna. V jizni
casti mesta zahiijil stavbu novo resi
dence pan Anton Siigl. Ve stfedni ca
sti mesta cini pilne pfipravy ku zaha
jeni stavby noveho obydli pan Jos. F.
Kunc, spolumajitel feznickeho kramu
a nedaleko vychodne od pana Kunce
zase koiia pfipravy ku stavbe obydli
pan Harry Maguuson, podilnik kulec-
nikove sine a doutin'kafske dilny.
3 Maine velky vyber toho nejlep-
siho nabytku, zeleznych posteli, stolii,
zidli a j., zkriitka vseho druhu, ktere
.isme prave ohdrzeu. 1'ri.idte se ,po-
divat nezli koupite. Mame tez velky
yber kobercu, linoleum, karpetu.
Pfijd'te a i)rohlednete si nasi novou
zasobu. Za to nic nedate, a my vas
zajiste co ncjlepe obslouzime. Ed-.
Huletz a Spol., Wilber, Neb. Adver
tisement. 1-1
- Ve svem domove nedaleko severo-
-ychodne od Wilber zemfel po nekoli
kamesicni nemoci znamy stary osadnik
pan Herman Hinkey v utery dne 20,
livetna v casnych Iiocunacn rannich ve
stafi asi Gl roku. Pan Hinkey byl
'adnym obcanem a v nasich kruzicli
dobfe znam. Do teto novj vlasti pfi-
jel v roce 1879 a usadilv pe lined ve
statu Nebraska na farme netleko se
verovychodne od Wilber, kde zil az
do sve smrti. Pohfeb jeho odbyval se
z domu smutkn ve ctvrtek dne 22. kvet-
na o pul druhe liodino odpoledne na
lfbitov blize Clatonia, Nebr. Zesnuly
zanechavii zde truehlici manzelku a
sedm ditek, tfi syny a ctyry dcery
vesmcs jiz odrostle a v dobrych pome-
rech. Pozustalym vyslovujeine srdec
nou soustrast.
s Nezapomeilte si prohlednouti
pfi pfilezitosti nas sklad kvetin a
vencu. Wilb. Nabytkovil a Pohrob.
Spol., Ripa & basek, majitele. Ad
vertisement. 1-1
V nedeli dne 18. kvetna nspofa
dali pfatele a znami pekne pfekvapeni
manzelflm panu a pani J. W. Smdela
fovym, ktefi. kratkou dobu dli v nasem
meste na zaslouzilem odpocinku, aby
je uvitali do kruhu sveho a pfiili jim
mnoho stesti a zdaru v jich novum do
move. Pfatele a znami sesli se v hoj-
nem poctu a bavili se znamenite az do
pozdnich hodin vecernich. Pfipojujeme
i nase blahopfani.
Ve stfcdu odpoledne oddal nas
smirci soudce J. V. Shestak opetne je
den cesky parek v residenci pana Vac
lava Novaka v zapadni casti naseho
mesta a to pana Fr. J. Klaska se slec
nou Marii Iiimnacovoii, oba ze Saline
okresu, bydlici na iarme nekolik mi
zt'ipadne od Wilber. St'astny tento pA
rek odebral se po oddavkach na farmu
do domu rodicu nevesty, kde nalezite
den tento za pfitomnosti pfatel z obou
stran oslavili. Mnoho stesti pfejeme
novomanzelfun na jich novo driize zi
vota.
zr DR. FISHER, ZTJBlrf LEKAR,
WILBER, NEB. Advertisement.
Zubni lekaf dr. F. T. Fridrich
jenz usadil se v posledni dobo vo Wil
her, odjizdel v utery minuleho tydne
do Omahy na statni sjezd zubipch le
kafu a nekolik dni se tam pozdrzel.
Dve nojlepsi cesty. Pfedstavte
si prumerneho obcana. Ma rodinu a
pritci. Za svou priici dostava mzdu
penize utraci. Rok za rokem ran ubiha
se zenou po boku a detmi kolem sebe
Zafidi si domov a mezi svymi pfately
ziska jistou povest. Tento 51ovek dice
prosperitu. Nebof kazdy ji clicc. Ne
dice ji jenom pro sebe, ale pro celou
svou rodinu. Jak .ii ziskat?
Jsou dve cesty. Jedna je rflzova
pomilovani, nenaraahava. Druha zna
mena vzdycky lispech, ackoliv ncvy
padti tak pfijemne. Pn'iii cesta jest:
pracovat, kdy se cloveku libi, doma ne-
hat veci jit svou cestou, nic nesetfit,
cinit miilo k tomu, aby clovek mohl
byti na svou rodinu hrdyin a cekat
az budeme miti fadnou vladu, ktera
kazdemu da stejny dil. Drului cesta
znamena. pracovat bez pfestani, po
sechen cas a do krajnosti; tak dloulio
ydrzet na miste, dokud si clovek ne-
najde lepsi; byti hrdy na domov a
zene a d8tem davat na jevo, ze osud
male vasi reimbliky je jistym a bez-
peSnyin vo vasich rukou. ICrome toho
trochu rozumu take trochu stranou ulo
ziti pro strycka pfihodu. Jaky je toho
nasledek? Odpovite: Clovek, kterv se
dodelal jirosiierity. Ale to je pravdou
jen z polovice. Odpovedi jest: Na-
rod, ktery nasel a ma obcana, ktery
pfispiva k prosperite vseobecne. Re
publika je slozena z jednotek, z indi-
idui. Stara-li se kazdy o svou vlast-
ni prosperitu, cely narod bude prospe
rovat. Ve Washinfftone, D. C. nede
laji prosperitu. A nedulaji ji take
narodni konvence politickych, sebe
mocnejsich stran. Kazdy clovek sam
si ji tvofi. Vase rodina je republikou
a vy jste jejim presidentem. Ten o-
brazek si vstipte v pamef. Vas ter
rain je celozivotni. Sluzte ji se vi
svou zdatnosti, jiz jste schopen. A
shledate na konec, ze dodeliite se lepsi
existence, nez kdybyste cekali, az niis
system se zlepsi a yam se dostane
spravedlnosti.
Mate, linoleum, s nehoz je lak
vyslapiin? Pakli ano, zkuste nils var
nish a linoleum bude jako novo. V le
karne u Simerky. Adv. 1-1 r
- Pani Fr. Moravova se svym ma-
lym synackem a pani Jos. Kotoucovti
odejely do Omahy v patek tyden, aby
liani Moravova tam vyhledala lekafsku
jiomoci pro sveho maleho synacka.
- Jiz po vice roku nebyla zde po-
fadana slavnost zdobeni hrobu na den
30. kvetna tak, jako bude letosniho
roku pfisti patek. Vzdy byla slavnost
odbyvana bez hudby. Letosniho roku
bude se odbyvati velka slavnost vence-
ni hrobu za spoluucinkoviini mistnich
ix okolnich spolku, ktere se maji o de-
siite hodine sejiti v doleni operai sini
pj). Richtafika a Paska, odkud velky
pruvod vyjde. Slavnost jest poradana
sjjolkem Cesko-Slovanskeho hfbitova,
ktery vyzyva vsechny spolky, deny a
clenkyne, aby se k teto vyznamne slav
nosti co nejhojneji dostavili a matky
aby pfipravily devcata a sesly se v
urcity cas. Diile jsou zadanv vsechny
diimy, jez se slavnosti siicastni at' jiz co
clenkyne anebo s ditkami, aby byly
vsechny vo stejnem xiboru, to jest bile
zivoty a cerne sukne. Bud'te toho pa
metlivi a dostavte se vsichni.
4s" Neni dele zapotfebi, byste trpeli
skody nebo nepohodli nasledkem de
rave stfechy. Mame na sklade jisty
vyplnek cili filler, ktery trvanlive za
celi otvory y plechove, papirov6 nebo
prkenne stfese. Casto jsou bourany
stfechy, ktere mohly .iesto leta trvatx.
E. J. Spirk, Wilber, Neb Adv. 52-2
Ve ctvrtek minuleho tydne od-
jizdeli do Lincoln manzele pan a pani
Vaclav Tyserovi, aby tain vyfidili du
lezite nzeni.
Pan Bedfich Hefman z Lincoln
byl zde navstevou u svych pfatel a zna
mych minuleho tydne.
Ki-ajan pan F. J. Sadilek s choti
odjizdeli ve ctvrtek minuleho tydne
do Omahy, kdez se siicastnili graduacni
slavnosti na lekafske koleji. Mezx era
duality naleza se tez jejich dcera pani
Olga Sfastna, jxrvni ceslai lekafka vo
statu Nebraska. Manzele pan a pani
Sadilkovi pozdi-zeli se tam nekolik dni,
pfi cemz navstivili mnoho pfatel a
znamych. Vyslovujeme blahopfani
pani Sfastne a cele rodine Sadilkove.
xsr Jsmo oprilvnenymi pohrobniky
a balzamovaci a za ka.dou praci ru
cime, protoz v piidu iniirti zavolejte
Ed. Hnletz a Spol., Wilber. Neb
Advertisement; 1-1
V pondel minuleho ttfdno pfijel
do Wilber krajan pan Frant. Janouch
z Lincoln, byvaly dlouholety obcan wil
bersky, aby zde navstivil fadu svych
pfatel a znamych a pfi teto pfilezito
sti podival se tez na svoji farmu, kte
rou jizne vedle mesta vlastni. Byl na
lezite uspokojen, nebof vse jest ve vel
mi peknem stavu, jak drobne obili tak
i traviny, takzo jest vyhlidka na pek
nou lirodu. Pan Janouch se zde po
zdrzel do druhcho dne, nacez se zase k
domovu vracel.
i
Hessixv Insect Powder je osved
ceny priisek proti cmelikum a jinemu
hmyzu u drfibeze. K dostani xx Si
merky v lekiirnc. Adv. , 1-lgr
Znamy krajan pan Josef Richta
fik ml., podilnik wilberskeho pivovaru,
zajel si v iitery minxileho tydne do
Crete a Lincoln za dfilezitymi obchod
nimi ziilezitostmi, kde se do vecera po
zdrzel. Pfi odesiliini zprav do minuleho
cisla techto listu v pondcli minuleho
tydne nebylo nam mozno. pro naval
jiri'ice, abychom se zminili o husi pa
rade, kterou pofadal krajan pan Ant.
Novak, majitel obuvnickcho obchodu,
v sobotu odpoledne dne 17. kvetna.
Pan Novak ukazal nasirn obcanfun nej
vetsi husu a sice 10 stop vysokou a 8
stop dlouhou, kteni byla jmenovaneho
dne o 2. hodine odpoledne v pnivodu
hudebni kapely po meste vodena. Do
prfivodu dostavil se i liojny pocet sko
lakxi, ktefi pfi hudbe po meste kraceli.
To bylo zase neco noveho, co nebylo
jeste nikdy u nAs videt a diviiku bylo
pine mesto, nebof byl krasny a teply
den.
Mame na sklade tfi druhy te
nejlepsi mouky: Wilber, Beatrice a
Crete. Zaroveii dovazime po meste od
7 hod. rano do 6 vecer. Korbel Bros.
Advertisement. 52-2
Krajan pan W. C. Spirk mel v
Lincoln dfilezite fizeni, tykajici se jeho
oboru, kamz v pondeli minuleho tydne
odejel a do vecera se pozdrzel.
- V patek tyden navstivil nase me
sto pan B. Pokstefel z Crete, majitel
iimeleckeho a pomnikafskcho zavodu,
jenz mel zde fizeni, tykajici se jeho
oboru. Jak se dovidame, bude pan
Pokstefel pokltidati pekny pomnik na
rov zesnule pani Brajerove, k cemuz
konti jiz pilne pfipravy.
- Pan Jan Zvonecek, spolumajitel
wilberskeho mlyna, odejel do Lincoln v
sobotu minuleho tydne v zajrau ob-
chodnim.
- Ve ctvrtek minuleho tydne mel
dulezite obchodni fizeni v Omaze mla
dy krajan pan E. J. Prx'icha, kamz
jmenovaneho dne odejel.
Xs" Ted' jest prave nejlepsi cas k seti
vsech polnich travin, jako jsou Cain
milleta, kafirka a alfalfa. Mame vel-
kou zasobu vsech druhu semen, te nej
lepsi jakosti. Korbel Bros. Adver
tisement. 52-2
V miniilych dnech byly feky
Blue a Turkey Creek nasledkem vel-
kych desfu x'ozvodneny, takze voda mi
sty se x'ozlevala. Lide, ktefi vlastni
pozemky na kterych se feka naleza,
maji zvyk zahraditi driitem neb siti
zalivy, takze tim zastavx velke mnozstvx
ryb a pak pfivazi je do mesta a pro-
davaji je pak jistym obchodnikum za
velmi nizke ceny. Pfed tydncm byl
zde jeden ze stiitnich dohlizitelu a pfi
vezl novou nasadu do feky a Turkey
Creeku. Snad byl upozornen, aby na
toto dohledl, ale nebylo mu mozno se
zde dele zdrzeti aby vypatral ty, ktefi
pfestupuji zakon. Ti, ktefi tak cini,
mSH by byti opatrnejsi, nebof kdyby
byli dopadeni, byli by pokutovani za
odstranenx ryb n za prodavnni nich,
neb to nesmi byt a ten odkupnik, ktery
od nich ryby kupuje, tez podleha vel
ke pokute i tfeba trestu. Protoz bylo
by lepe chytit mene ryb a obstarati si
povolenf n vefejne si zalovit, kdyz jste
toho railovnici. Povoleni stoji pouze
ieden dollar, coz zajiste neni tak
mnoho.
X Nyni je cas upotfebiti pafizske
zeleni na bramborove brouky, drive
nezli se roznmozi. Nix sklade v lekar-
no u Simerky. Advertisement. l-lr
Pamatuite. ze ve stfedu dne 4
cervna budou se odbyvati tanecni ho
diny na "Besedu," cesky narodni tanec,
Kdo si clice pekne zatancit a nauciti
se Besedu, af se dostavi. TaneJni ho
diny budou se odbyvati kazd tdeaj
ve stredu. Bud te toho pamuthvi a do-'
stavte so v hojnem poctu.
X3" Oci se vyzkousi zdarma xx R. IC
Hoatsona, moderniho klenotnika, Wil-
ber, Neb. Advertisement. 1-1'
Pamatujte, ze hfbitovni spolek.
k'ona pilne fipravy k slavnosti zdo
beni hrobu, ktera se bude konati na
Lesko-Slovanskem hfbitove v patek,.
dne 30. kvetna dopoledne o destito ho-
dine. Ku slavnosti teto pfipravuje so-
vhoflny jxrogram, klery se skladd z-;
feci znameho krajana pana F. J. Sar
dilka a ze zpevfl. Hfbitovni vybor zve-i
vsechny mistni i okolni spolky, jak so- 1
v nznamce dozvlte, by se k slavnostx teto-
v hojnem poctu dostavily. Matky at
sva devcata pfipravi do pruvodu. Pru-JM
vod wide s hudhnu z dnlpnf nnfmf5T
sine Richtafika a Paska urcite v deset'J
hodin dopoledne.
ar Nezapomente, ze Avenarius Car-'j
bolenium jest nejlepsim prostfedkem 3
proti hnilobe dfeva a niceni hmyzu :
jakehokoliv, obzvlaste proti cmelikum
v kurnicich. Sestndctileta zkusenost
v uzivani tohoto prostfedku to doka
zuje. E. J. Spirk, Wilber, Neb. Ad
vertisement. 52-2 '
Pfenosy majetku v posledni dobe-
byly nasledujici: Lizzie Agnes ScheretJ
J. A. Bromwellovi lot 1 az 9, block
238 v Benedict's subd. City of Crete;
za $050. Richard J. Tussey a j. Fred
D. Wildovi lot 25 az 27, Joseph
ouiter s aau. v uevvitx, ieDr., za ooa
Mary Koci Bozene Aksamitove Jot 5-
a G, block 12, ve Wilber's 1st add. ve- S
Wilber, .Nebr., za $L Rufus H. Stew-,
ard a manzelka Margaret A. Schampo- '
ve lot l az d, block 82, v trete, JNeDr.r -za
$500. Nettie Farris a manzel T. W
Holcombovi lot 5 G, block 1G9 a lot'i!
1720, block 170, v Crete, Nebr., za-"j
$2,900. Ax-thur C. Phelps a manzelkai
tenniz lot 27, block 50, v Crete,
Nebr., za $2,500. Charles W. Aron d'
manzelka W. W. Daytonovi lot 10 a
severni polovici lotu 9, block 174, v ;
Crete, Nebr., za $557. Robei-t M.'
Earp a manzelka Frank J.'Kenneymu
ot 1372 v Dorchester, Nebr., za $300.
Clarence L. Rathbun a manzelka Maryl
M. Boggsove lot 1241 a 1242 v DeWitt,
Nebr., za $500. Charles W. Morton ai
manzelka Philip A. Kersenbrockovr?
lot 1315, block 80 v Crete, Nebr., za j
$75.
X& Nyni jest nojlepsi cas na barve- j
ni. JN&s slilad nest ne.ivetsim zde mis
barev mame veskerych druhu a jako-1;!
sti. Nenlepsim odporucenim meho are J
vafskeho zavodu jsou ti, kteri jiz pa-j
1G rokx so mnou obchoduji. Muj hIa--J
vni xicel lest iDoctxve nednani a uspo-i
kojeni mj'ch pfiznivcu. E. J. SRirk.a
Wilber. Neb. Advertisement. 52-2 Jl
UMITE NAKRESLIT HUSU1'
Vsechny deti do stdfi 12, let jsou iff
dany, aby nakreslily husu. Velkosi J
papiru ma bvti 10x12 pal. Odevzdeito
obrazy A. NOVAlCOVI, do obuvmc-1
keho obchodu, do soboty, dne 7. cer
vna a obdrzite nasledujici ceny:
1. cena $5.00 '
2. ceaa $3.00 .
3. cena $2.00
Dejte sv6 jmeno do obdlky, bycli mohl
kazdy obraz cislovat. Adv. 52-2
OZNAMENL
Dr. F. T. Friedrich oznamujo svyma
pfdtelum a znixmym, ze so usadi ve
Wilber a bude pohotove k provadenCa
pracx zubolekafskych po 12. kvetnuv.q
Ufadovna nahofo v PriichovS budov5..
Advertisement. " 50-tf,
OZNAMENI
Timto oznamuji vsem honcum a ry--
barum, ze zapovidam si honiti na mem -
pozemku v sekci 19, Wilber precink-j
tu, a zaroveii chytani ryb. Adolf Ko-M
bes, majitel. Advertisement. X-2J2
MAME NA PRODEJ
ctyry pekne loty se stavenim o sesti,
svetnicich s dobrym sklopem. Vice o'J
voenych i stinnych stromii vysazeno
na lotech. Misto naleza se as 4 blokyi
od fikolni budovy. Cena $1900. Maji
tel odstehoval se z mesta a nroto
bizi niajetek za tak nizkou cenu. - Jr
F. Spirk, Wilber, Neb. Adv. IT!