Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 07, 1913, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I Zpriyy z Crete.
3r Farma k pronajmuti o sto a se
desfiti nkrcch na pHstt leta. K do
ptant u J. F. Trachta, Crete, Neb.,
R. F. D. No. 3. Advertisement. 48-3
H Serif Greer z Wilber, Neb., byl v
nasein niesto za lirediumi zalezitostini.
Mesto Crete koupilo ncd&vno par
peknyck kont od naseho povoznika p.
Bert Haista, ktere budou potfebovuny
jako kasieske koue v padu olme a diile
k urovnavant ulic. Cestar )an Perry
Talley, ktery byl nedavno .imenovan,
mil kone pod moct; ttm so dostali do
dobrych rukou, neb Talley jo stary
, protoze icli hezkych par puru pfivedl
k poslusnosti.
Panove Ed. a Vaclav Brtove meli
v pondeli nrinuly tyden cestu do Lin
coln, kdez vyrizovali nejaky obcbod.
Pan Ladislav Hokuf so vydal na
cesty do pulnoctit Iowy v zajmu na
zivot pojisCujici spolecnosti, kdez so
mini zdrzet trocliu dele. Pfejeme p'anu
Hokufovi by delal dobre obchody.
Pani 'F. J. Kunclova zajela si do
Virginia, Neb., kdez mini se pozdrzcti
nekolik dnu, jclikoz jejt zet1 pan Vacl.
Vesely vyprodal sviij obcbod se smi'se
nym zbozi'm. Proto dice trochu vy
pomoci v domacnosti a malou svoji
vnucku trocbu opatfit, by mobla pant
Vesela poinahat ve storu.
Pan Rudolf Za.iteek s pani a pan
Taburek se svo.it matkon zajeli si v
automobilu do naseho mesta, kdez vy
rizovali nejaky obcbod.
. Dr., Tobiika, zubni lekar, m&
bvou uradovnu u Cerveneho nad
operni sini. Advertisement. 16tf
Po dlouhem case pri.iel do nasebo
mesta pan Frank Dedic starst, ktery
zije se svym synem na farme, aby vy
hledal lekarskou pomoc Bylo nam
milo gi s panem Dedicem poliovofit.
Pan Vavricka starsi, ktery cktel
asi pfed mesicem se vydat do Cecb,
si to rozmyslil a ze radsi zfistane doma.
iL Proto se po nekolikadenntm pobytu
zdo v Crete odebral zase na farmn blize
Red Cloud, Neb., kdez ma.il jeho sy
nove pekne a velke farmy.
Vo stfedu rano.zemfela pani Mary
Sbepberdova, malka bratrt Sheplierdo
vych, vydavatelu Crete News, ve start
02 roku a dvaceti etyr dnu po operaci,
ktera byla provedena v lincolnske ne
mocnici, odlnid byla nemocna privcze
na domu a za nekolik dm zemrela.
Byla pocbovana v patek odpoledne na
hfbitov Riverside vedle svebo manzela
a syna, ktefl ,ii pfedesli, manzcl asi
pfed tfemi mestci a syn asi pfed sedmi
mestci. Zemfelii pain zanechavii dva
trucbh'ci syny, Harry a Ray. Pozu
stalym trucbh'cim platt nase vfelu soiv
strast nad ztratou nenabraditelnou
Kunclem, ceskym pohrobntkem.
Povolent k provozovanf hostinske
zivnosti obdrzeli nasledujici : F. Kobes,
Leo Marek, Wm, Rail, Frank Drdla,
Kostoryz a Kucera, 'Jos. Tnska a Al
bert Kemkes, Jos. Nedela a Jos. Jelt-
nek mladsi, ktefi dohotovujt svoji
mfstnost, by mohli co ne.idfive napil.iet
Dr. A. CAPEK
cesky I6kar
a operator
V CRBTE, NEBRASKA
UfiADOVNA
V BUDOV6CITY NATIONAL DANK
Bell 45 Indop. 84.
Nemo2no-li se mne dovolati,
telefonujte laskavfi na p. Franka
Kuncla, obchodni'ka. itf
Dr. F. J. Stejskal
6esky 16ka
a ranhojid.
CRETE, NEBRASKA.
tirtdovna usleiA sad
SUIdlovou Uk&raou.
TELBTOWTl t(
Offlua: Black 17J. Indop. It.
XMllance: 174. Indap. II.
ziznive. Timto zpusouem uuuemc zue
nu't sest ceskycb a dva nemecke hostin
ce. Majitele se vsemozne pficini, by
zmlny netrpel v borkem pocasi zizen.
Pfojem vsem, by delah dobre obchody.
V budove pana Drede Smitba se
stavi Ic&em a dela.it sedadla pro Dove
divadlo s pobyblivymi obrazky, ktere
bude n'dit i)an Spirk, syn naselio zna
melio fezntka, pana Johna Spirka,
tak.e budeme ted' mi't divadla dve tobo
drubu. Dale se starii o zabavu pan
Ant. Vavra ve svem krasnem iarku;
kdqz kazde ncdelc ie nejaka ziibava
tanecni a dale kazde ncdelo lira v mic
a mnobe iinfi attrakce jsou obecenstvu
)fedviuleny.
Pant Mary Vesela z Virginia,
Nebr., pfijela se svojt matkou
na deist navstevu do svebo rodneho
mesta, kdez byla vsemi vfele vttana.
Pfejem mnobo ziibavy.
' Dceruska dr. Draskuho se roznc-
mohla tak, ze musela byt provedena
mala operace. Doufame, ze se mala
jiacientka brzy uzdravt. Dr. Capek
ncmocnou osetfn.ie.
Dest', ktery jsme zde dostali mi
nuly tyden, byl tak knisny, ze isme ta
kovy nedostali ,iiz po pet roku. Prselo
totiz po tfi dni tak, ze niuzeme smele
tvrdit, ze nam spadlo tfi pake vody a
nejlepst u tobo, ze vse slo pekne do
zeme, nic neuteklo do creeku, takze
psenice ve vfikolt ie mnoboslibna; ne
meli jsmo takovou ukazku na )5enici
jako letos, pfes dvacet roku. Vsak
se kazdy take usmtvi. Oves jiz je
take venku, pastviste se tez kriisne ze-
lena.it. Jjen aby mriiz niim ne.
zkazil kvet na stromecb, neb nadeje na
ovoce tez jest velmi slibnii.
Ceske spolky v Crete Z. C. B. J.
etslo 3, Jednota Ceskych Dam, fad
Karolina Svetlii etslo 90, Telocvicnil
Jed. Sokol a spolek Moderntcb Dfe
vafu Americkycli se usnesly na ozdo
bent brobu svycb zemfelycb bratru' a
sester na 1. eervna, totiz v nedeli, a jak
vybory se zactnajt o to starat, tak to
bude oslava dustojna. Proto kazdy,
kdo jsi v nektefem spolku, nezapomen
se dostavit, by pruvod byl co nejvetst a
kazdy necbt' se dostavt do sve spolkove
sine nejdele do pfil jedne odpoledne,
nebot' pfesne v )iil drube must byt
pruvod sefaden; pak s budbou v cele
se bude pocbodovat na hfbitov. Pri
vet d'o s sebou tez sve dttky v btlycb
satech, by se take mohly podtlet na pru-
vodu, kdez budou opatfeiiy praporky.
Tedy nezapomeiite datum a kazdy at'
pfijdo vcas, by se to nczdrzovalo. V
)adu destiveho pocast bude slavnost
odlozena na druhou nedeli.
Pan Jos. Franta, ucitel houslove
hry, pri.iel do naseho mesta navsttvit
svoje rodice a bratra, ktery zde ma
doutntkafsky obcbod. Josef jo pofade
silnejst a bude-li tak pokraeovat, ne
vtm, co se stane.
Pan Jos. Dvonik, byvaly zdejst
obcan, zavttal do naseho mesta navstt
vit manzele Jos. Bajerovy starst, neb
oni jsou rodiee pant Dvofakove. Dale
navsth'U tez manzele John Tesafovy,
Joe se must mtt dobre, neb kypt zdra-
vtm. Byl vsude vfele vttan, neb svojt
upftmnoslt sobu ztskal hodnc pfatel.
Ght el prilis mnoho.
Soudce. Byli-li vasi rodicove cbu
dt, ale poctivf, jak pravtte, jak vy
svcthto svo.ii pntomnost zde
ZatSeni'. Prostm, vae, ctihodno
sti, ji jsem zdedil pouzo jejicb cliu-
dobu.
Tfi kHzkij.1
Soudce: "Tak, maticko! Vsecko
jsem vam srozumitelne pfecetl, a ted'
to podepiste."
Starenka: "Milostpane soudce, jd
neumtm psat.".
Soudce: "Nio nevadt. Mtsto pod
pisu udelato jen tfi kftzky.'
Starenka lined zveda pravou ruku a
Vzdy pohotove k poitiiti
Nemnsite rozdlavati ohen
kdyz prijdete pozde domti
aneb vstanete-li casne, pakli
mate
JVew PierAction
caaa 1 nil
Oil Cook stove
Skrtnete sirkou, prilozite
ji ku knotu a mate ihned
. zar k uvareni cehokoli bez vyta-
t, peui cele kuchyne.
2aiine uhli ani drivi.
tiini spina ani popel.
New Perfection jsou hotove
na s 1, 2, 3 a 4 horaky. Uka
zovatel naznaduje mnoho-li
oleje jest v nadrzce.
Standard Oil Company
(NEBRASKA) OMAHA
k m v '
I '''''''J',
yivuiia ,
10-denni praci
v jednom dnu.
' ORANi 2 al 3 alcrfl za
den. za pf Iznlvych okol
nostl, se dosud hojnS
provadl. Ne vSak farmafem.
kterj vlastnl I II C hybostroj.
Ten zo'ra 20 al 30 akrfl za den
nebo vice, die velkostl svfiho
zallzenl, a vykona to unadnSJl
neill ClovSk. kterj- orochodl 16
mil neb vice denne. s driadly
pluhu v rukou. Mftte-ll 160
akrfl neb vice pudy pod plu
hem. ztraclto penlzo kaidy
den. pokud nezajnete praco
vatl sIIIC hybostroj em.
Kdy2 Jest oranl skonCeno. roCnl praco pro hybostroj
pravfi zaCIna. MuZete s nlm utahnoutl tfi 1 vice seclch
stroju. Vo inlch vezme mlsto potahu pro tfi nebo vice
vazaCO. )el seou fadu Sirokou Jako mSstska ullce. Po
skytuje sllu k mlacenl. Doveze vyrobky do mSsta.
I II C 1'ETROI.KJO-GASOMNOVtf HYBOSTROJ
se BVfm Jednoduchym mocnym strojem a pfevo
dem, poCUvS chranfiny pfed neClatotou, prachem
a Splnou; s moliutnyml, dobfo olejovanyml lOZky:
s vlastnl lehkou vahou na sllu, kterou vyvozuje;
bez nebezpe5nych Jlsker a obtUnych sazt a kou
fe: Jeho vEcobecna uZltecnost a spolehllvost vice
ne7.ll pflspCla k docllenl vfiellkych podnlku v mo
dernlm farmafent. MuZote-U pouZIvatl hybostroj.
kupte si v Jase 1 poll vyzkouSeny I H C hybostroj.
II C hyboMroJe Jsou vyrabSny v UaZd6m osvdCe
n6m vzoru a a 12. 15, 20, 25, 30, 45 a 60 kofiskyml Blla
ml. I II C hybostroje pro vSeobecnou potfobu' na farm&
a v dllnS, v pile 1 tovarnE, Jsou vyrabny vo velkostl
1 aZ 50 kofiskych si. MIstnl obchodnlk s I II C strojl
da vam katalocy a podrobnfi pouienl.
NayStlvto JoJ, nebo piste na:
International Harvester Company of America
Chicago
(Incorporated)
USA
kfizu.itc se, ftka: "Vo iraenu bolia
otce, i syria . . ."
MISTRJANHUS
prtd konciltm kosfnickjm
Barevnd reprodukce vShlaane
ho obrazu mistra Jana Broztka,
m8H lSyy palclch.
SkvoHtny tento obraz ml by
zdobiti kazdou Seskou domicnoBt.
CenaSO ctO;
KB KOUPI V
Narodni Tiskarnd,
509-511 So. 12th Streit,
OMAHA - NEBRASKA
Svaty Antonius Padunsky. jg.
BpU tento obtaboJa tollk roohavAho, ala pfece utpokaleneno bumoru, Jako itaok lna prioa
i legenay o iiajnojmaniieia "irem," jas d hi maji pomueu
stran
vyobraztBtml
to.
ho druhn. Jaa't to umfeaia lesendv o italnolmanneia "fT&td." Jak Dk nl mail Dohuiett sto.
bodomyslaUlOa a tael. kdai tteba JoMS kolisajl, ale Jsou ja na ikokn (vzbnoatl e obeJrrao
olikevni. jMt to Jedno a naJUpiioh dil semrolsbo Mtka-aaur. CornalUty Jana Vat. Cnpka.
Druh6 nezm6n6n6 vydani. Cena 35 centa.
Km tuaal a ricch mailck Jcduatcld. Jtifjiri HtkifBli OtHlWa Mtb. j
4MMMMMMMMMMMMMHMMIHMMMtMHMM-