Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 07, 1913, Page III, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ill
Yysloveni soustrasti.
Timto vyslovujcme nclicenou soustrast nasi mile scstfc
MARII SHIMONKOVE
nad iimrtim jejiho milovanoho manzela
Antona Shimonka '
ktery neuprosnou smrti vyrvan byl z naruco jeji v utcry lno 29.
dubiin 1913 a vo ctvrtek dnc 1. kvetna pochovan byl na (Jesko
Slovansky hfbitov ve Wilber Nebr. Citimo upfimne s Tcbou, ini
lovanil scstro, lilnboky Tvuj zarmutek a chovtunc v srdci svem u
pfiinne plain, a by soustrast tato pfispcla k zmirneni opravneneho
zalu Tveho.
Za Sbor Ilvezda Ztipadu, cislo 28, J. 0. D.,
JOSEFINA DOOGI1E, pfedsedka. ANNA HONZ1K, tajeinnice.
Ve Wilber, Neb., dnc 3. kvetna 1913.
Oznamem umrti a dikuvzdam.
Postizeni krutym zarmutkem oznamujeme vsem nasim pfate
liim a zminiym, ze nase vroucne milovana dceruska
LUDMILKA
byla z nasi naruEe neuprosnou smrti vyrvana po pfedchazejici
kratke ncraoei v nedeli, dne 20. dubna 1913 a dne 22. dubna 1913
byla ulozena k vecucmu spiinku za hojne ueasti pfatel a znamycb
na Narodni Hfbitov v Big Blue precinktu. Citime se povinni vzdat
nejvfelejsi diky vsem nasim pfateliim a znamym, ktefi pohfbu ze
mfele se suuastnili a veliky zarmutek nils zmirniti se snazili. Zvla
stni dik neclit' pfijmou vsichni darci kvetin, mladenci, pan F. J.
Sadilek za proneseni slov titeehy v dome smutku a na hfbitove a
f irma The Crete Mercantile Co., za spravne a vzorne obstarani po
hfbu. Tyto projevy hisky a ucty k nasi drahe zesnule zustanou nam
pro vzdy nezapomenutelnymi. Jeste jednou vsichni pfijmete nase
nejvfelejsi diky za vse.
JOS. K. A RUZENA KASTANEK, truchlici rodice.
Ve Wilber, Neb., due 3. kvetna 1913.
oznAmeni umrti a dikuvzdAnl
Nevyslovnym zalem a zarmutkem postizeni, oznamujeme vsem
svym pfateliim, znamym a sousedum, ze nase milovana manzolka,
dcera a sestra
ANEZKA WIGG,
rozenii Anezka Pulec, zemfela po tuzke operaei v Lincoln ve ctvr
tek, dne 24. dubna 1913 a pohfbena byla v nedeli, dne 27. dubna
1913 na Cesko-Slovansky 'lIf))itov ve Wilber, Neb., za velke ueasti
pfatel, znamycb a sonsedu. Nase draze milovana, zesnula. narodila
se dne 9. bfezna roku 1S92 v Saline okresu, Nebraska, a v den ijve
smrti eitala 21 roku, 1 mesic a 15 dni veku. Z hloubi srdci nasich
pfejerae si touto cestou upnmne podekovati vsem pfatelfim a zna
mym, ktefi nam, sve upfimne sluzby tauto dobou prokuzali a ja
kyinkoliv zpusobem zal nas zmirniti se snazili. Vfely dik nas neclit'
pfijmou vsichni dt'irci kvetin pan Vaclav Prucha za dojemna slova
litechy nad rakvi zesnule, pevecky sbor za doprovod pohfebnicb pi
sni, firma Iluletz a Havel za vzorne vypraveni pohfbu a vsichni
ti, kdoz jste pfisli a nasi. draze milovanou manzelku, dceru a se
stru k poslednimu odpocinku doprovndili. Bude nam vzdy milou
upominkou na Vas, mill pfatele, co jste pro nas Vykonali a protoz
pfijmete jeste jednou od zalem postizenych ten nejsrdecnejsi dik.
TRUOHLfCI RODINA PULCOVA.
Vo Wilber, Nebr., dne 29. dubna 1913.
Oznamem umrti a dikuvzdam.
Zdrceni velkym zarmutkem oznamujeme vsem nasim pfateliim,
znamym a sousedum, ze nase draze milovana manzelka, matka a
sestra 'MSmm&m I
Marie Pavlickovi
zemfela nahle ve ctvrtek, dne 1. kvetna 1913, a ulozena k posled
nimu odpocinku na Cesko-Slovansky hfbitov ve Wilber, Nebr., za
hojnehq ucastenstvi pfatel, zniimych a sousedu v sobotu, dno 3.
kvetna 1913. .4 . tykKMi?dkmitl$ I
Draha nase zesnula narodila se v Kojetine, okres Nemecky
Broil, kraj Caslavsky v Cechach a v den sveho umrti citala 73 ro
ku. Do Ameriky pfijela s rodinou asi pfed 29 rokjr. V prvni fade
pfejemo si co nejsrdecneji podekovati vsem pfatelfim. znamym a
sousedum, ktefi nam jakekoliv sluzby prokazali a velky bol a za
rmutek nas zmirniti so snazili a vsem tern, kdoz pfisli a nasi
vroucne milovanou manzelku, matku a sestru k poslednimu a vee
nemu odpocinku doprovodili. Dale vfelo dekujerao vsem darcum
kvt'tili, velp. Hancikovi za vykonani pohfebnfch obfadfi, za zpev
v kostelo, a firme Iluletz a Havel za spravne a vzorne vypraveni
pohfbu. Drazi pfatele, slova nam nestaci, bysto poznali, jak vdzi
mo si Vaseho pfdtelstvi, laslcy a dobro vfilo, coz zachovamo navzdy
v pameti. Jeto jednou pnjmete nase nejvfelejsi diky za vie.
Truchlici pozustali :
VACLAV PAVLfOEK, truchlici manzel.
Vaclav a Jan Pavlicek, synove.
Anna Bouchal, sestra; Jan Polnicky, bratr.
Mnoho pfatel a znamycb.
Wilber, Nob., dne 3. kvfitna 1913.
Z WILBER
Bvlka lidskaho zivola. Censov
ni lifatl vhidy S)ojenych Statt't vyilal
bulletin, vo kterem zarsnanieiuiny jsou
ruzne statisticke vypocty ohledne pfi
byviini obyvatelstva, o iimrtnosti, delce
zivota atd. Pravi se tarn na pfiklad,
ze od r. 1908 se zije zde prumerne
dele, nez tomu bylo v dobtich dfivej
sich. V roce 1908 byl prumerny zivot
ulsky 37.9 roku, v roce nasledujicim
vsak 38.8. Ze zaznamu starvch sta-
tistik vysvitii, ze prumijrna dfilka zivo
ta roku 1885 byla 34 let a roku 1850
jenom 32 let. Profesor Elie Mecnikov
dokouce v jednom svem sociologickem
)ojednani udtiva, ze ve Francii byl
prumerny zivot litlsky v roce 1790
l)ouzc 30 let. Lekafi oduvodnuji delsi
zivot tim, ze vetla je dues nanejv.ys vy
vinuta a diiesni zpusob leceni na tak
vysokem stupni, ze se ji dafi daleko
sntize joji prace v zachraneni zivota
nemocnych osob, nezli bylo tomu v
dobe dfivejsi. Proti tomu vsak jsou
cineny namitky se strany lidi, ktefi
vedou statistiku iimrtnosti. Tito lide
totiz vtrdi, ze jest ovsem pravda, ze
in-uinerne jest zivot iidsky deli, ale
za to 3'est v'ssi umrtnost. Pfipousti,
ze lekafi se podafi oloveka udrzeti pfi
zdravi, avsak pfilis,markantniho licin
ku vzhledem k iimrtnosti se tim nedo
cili. Lide menu casto zmiraii pfed
padesatym rokem sveho veku, za to
vsak tim uasteji io padesiitce. Co vsak
milme si, o torn pfibyvani delky zivota
mysleti, kdyz pohledneme ponekud
dale do minulosti, kdv zivot jednotlivce
trval GO lot a vice. Ziuimo jest z hi
storic Egypt'anu, Babylonanii, Asyfa-
nu a Zidu, ze v dobe asi pfed 3000
lety byla pravidelna delka zivota pfi
slusniku jmenovanych mirodu 80 let.
Clovek stolety nebyl tenkrate zadnou
vziicnosti a smrt v muznem veku za
Siihla z pravidla mu.e jen v dobe bla
hobytu. V mini zmirii G7.32 z tisice
lidi ve stuff od 45 do G5 let. Delsi
zivot jest mozny plnenim pfirozenych
pozadavku, ktere pfiroda cloveku ukla
da, pfirozenym a rozumnym otuzpvii
nim, iioliybem na cei-stvem vzduchu a
pod. Ovsem, ze i veda lekafska ne
malo ku dosazeni delsiho zivota po
maha, starajic se o zabraneni pfene-
seni nakazlivych nemoci a provadejic
darile operace na choulostivych teles-
n.vch orptfnech. Dlouhj' zivot cloveka
bude vsak i v budoucnu-odvisly od fy-
sickd a z ni vychazejici psychiclv'e dis-posice,-
ktera je ciste jeho, tvofic tak
sveraznou individualitu.
V iclt ova sinu v dobro muze.
Vychoviivate sveho syna, by jednou
stal se dobrym a rozumnym manzelem,
jako vyehovavate dceru, aby stala se
dobrou matkou a liospodyni? Je to
podivne, ze tak casto slychame a cteme
o nutnosti vychovy divek v )fisti man
zelky, ale jen velmi miilo o vychove
hochu v dobro muze. Cele stohy papi
ru popsany byly jiz ruznymi radami,
jalc pfipravovati divku v prist! povo
lani mnnzelky a matky. Nutnost teto
vychovy uznava kazdii rozumnii matka
a )fihlizi k tomu, aby dcera naucila so
rozumeti domacnosti a aby jednou by
la dobrou a rozumnou matkou. Podro-bime-li
rozboru riizne pfiiady nest'ast
nych manzelstvi, tu pficluizime k tomu
nahledu, ze neni to vzdycky zona, ktera
je pficinou rodinneho rozvratu a man
zelske neshody, ale mnohem casteji
muz. Zname mnoho domovfi, kde dev
cata jsou pozorne 'chovavana a pil
ne so k tomu hledi, aby jednou byly
pcclivymi, uzitecnymi a pfijemnymi
manzelkami, ale na dmhe strane ho-
chum ponechava se liplna volnost. aby
chovali so tak, jak si sami pfeji. Casto
jsou to matky, ktere dobfo znaji cby-'
by svych muzu, a pfec nestaraji se o
to, aby u svych synfi v ohledu torn uci
nily nivpravu avychovaly jo v fadne
manzely, ktefi dovedou nalezite oce
iiovati obtiznou praci zen. Neni to
spravne od zeny a matky, aby opomi
jela sve povinnosti u s'cli synu a
nechala je vyrusti, aniz by jo ncila va
y.iti si zeny. Matky v mnobych pfipa
dech klidne pohlizoji k tomu, jak je
jich synaekovo nourvalo chovaji so k
sastram a jejich pfitelkynim. Tako'
hoch chovn so pak podobne i 1m sv6
manzelce, noma porozumneni pro jeji
pi-t'ici, pro joji starosti, jo k ni bez
oblednym a casto zlym. K tomu matky
maji pfihlizeti lined v mladi svych
synii, nby vstopovana byla jim licta k
zenam. Nezalezi na torn, jak matka
sveho syna miluje, jak stara so o jelio
Ctenym spolkum a krajanum!
Frank Any;, jr.,
obstara vam dobrou hudbu pro kazdou pfllezitost jako ku pie
sum, svatbam, slavnoatem, pohfbum a pod. NejlepM vbSr 2e
skych i americkych kusu tech nejnov5jlch. Hudba plechovd i
smyecova. Hudbu obdriite od tfech clenu i vice. Potfebujete-li
jakoukoliv hudbu, obrafte se na Fr. Anyze ml., ve Wilber, Neb.,
ktery vam dobrou hudbu obstard. 44tfgr
Svestkov kolace
jROU ncJlcpSf, kilyi pouZIJcte k nlm
LG.H.P0VIDEL
Vzpomfefite Hi na dfllu Cek kraj, kde
Jkoh vnfenn Clstfi, pravft povldla.
L. G. II. FOVlDIiA Jsou vafona ze su
chch Svostolc, noJlepSlho cukru a ko
fenl, zaruCenS Clstd a dobrft. Jedln&
libra POVIDBL. L. G. H. vyda tollk, co
dv5 llbry Svestek.
ICiipuJtc povldla L. G. II. a utetflte
penSz.
K dostfl.nl Jsou vSude. Budofo-ll Je
Zftdatl, mfle vam Je zaopatfltl kaJdy
k'upeo. ProdavaJI se na llbry. NepH
Jfmejte 2adnych Jlnych. 28-52
Lamon-Gohl Co., vyribite!6
004-000 XV. Randolph St., CIiIcoro, III.
jiohoilli, ona mil pecovali o to, aby ne
byl sobeckym, aby vsechny laskavosti
a )ozornosti nepfijimal jako veci, jez
samy scbou se rozumi. Takovy hoch
ve stareim veku domniva se, ze zena,
kterou si vyvolil, je urcena k tomu,
aby mu slouzila. V takovem hochu
lirobouzi so sobeckost a i)iinovitost a
nikdy nestane so setrnym a oliledu
plnym manzelem. milady stromek da
se lepe ohybali nezli staiy a take u
hochu v mladi daji se vypestovati
vlastnosti, ktere ucini z neho manZela
vlidneho. ralka ma vy)estovati v
kazdem svem synu iictu k rodicum, k
sobe a uctu k zenske praci. Je to vec
liomerne snadnii v inliidi hochove. .Te
li vychoviin spravne, nauci se milovati
sve roiliee, svoji lnatku a jevi ziijem o
jeji spokojenost a o stesti jeji. Je-li
ohleduiilnym ku sve matce, bude tako
vym i leu sve zene a jiste ncbude pfici
nou neporozumneni a neshody v man-zelstvi.
Zpevnik
Cesko-Americky.
NcuplniSi sbirka vSccii
znumcls pisni narodnlcli,
vlnsten jckycli, spolcCcn
skych 1' mllostnych a velmt
mnohych pisni americkych
v zneni anolickcm I p5k
ncm icakcm pfckladu. -:-
NeSCastnfi clovek.
"Co jest, co so to stalo?"
"Prave jsem obdrzel skvostnou na
bidku jeti na jih. Mam pfilezitost u
saditi se v, San Francisku a dostaVati
dvojnasobne sluzne."
"To se nezda byti pficinou, proo bys
mel yypadati tak skleslo?"
"Nu ovsem, ale kdyz to nemohu pfi
jmout; zena ma prave nove kozesiny a
nechco odtud.
Seat tlsto svazkQ Ceskych knih ob
drzelo prave knlhkupectv! N&rodn! Tl
skarny, 50J-511 So. nth Str.. Omaha,
Nebr. Na 15,000 avazkO na ikladBt
Nove eeznamy rav6 vydftny, sallou a
sdarma na polldanll
O1
Druhe romnozene vydam
Rozdelcn je na 4 dily a sice:
Dili I. obsahu jo 91 pfsnf vlastenockch1
mozl nlmlz Jsou i vlastoneckfi pfsn5
amorlckfi v ziiCni puvodnfra i pfekla
du Ceskd'm. Takt6i jest vo zpfivnfku
naSo ndrodnf hymna "Kdo Domov
Muj" v ladiiCm prokladu angllckfim
z p6ra prof. J. V. Slitdka a riiznii naSo
"Hoj Slovanfi" v anellckfini pfekladu
A. II. Wratislava. I'fcklady amorl
ckch pfsnfv tomtooddfilonf obstaral
Cesko-amcrlcky bitsnfk Al. Janda.
DfL II. obsahujo pfsn5 spoleeenskG a
slco iJItii tyclii 80.
Dili III. obsahujo pfsnfi mllostr.6 a nd
rodul; til tyclii 122 a konefinfi
Dir. IV. obsahujo 2D pfsnlruznych.
Celkem tdy m& zptivnfk 301 pfsnf a
v tech unloznou so vSeclmy zudmfi pf-
sno niirodni,
Cena zp6vn(ku ve velmi uhlednd
; vazb6 jest pouzo 50c.
Ke koupl n lodnatoluaneb vydavatelu:
nArodn! tiskArna,
609-11 So. 12. St, Omaha, Ndb
Ncjstarsf! NejvdtSf!
NcjlcpSi!
HOSPODAR
Jediny odborny hospoddrsky 2tr
ndctidennfk pro praktickou potrcbu
Seskoslovanskeho rolnictva v Ame
rice. Ka2dd 5fslo "Hospoddfe" pri
nd5i velkd mno2stvf dopisu od kra
jauu z ruznych 5dstf Ameriky, v
nich2 vypisujf se zkuSenosti jejich
a popisujf pomcry u nich panujfcf,
pfileiitost k nabytf pfldy, atd.
"Cfsla na ukdzku ve Spojcnch
Stdtecb zdarma.
PFodplatn6:
Pro Omahu a So. Omahu na rok $1.30
Pro Spojend Stdty na rok . . . $1.00
Do Kanady na rok $1.30
Do zdmori na rok $1.75
ADRESA:
HOSPODAfi, 509-51 1 So. 12th Str.,
OMAHA, NEBRASKA.
' ,. far a ......