Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, May 07, 1913, Page II, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DivadLelni pfedstaveni
'Cesti harfeniste aneb "Hrobar a karbanik
Obraz ze zivota so zpevy vo dvou oddelenich, die Variho a Senka prelozil J. K.
jez melo byti porddano v sobotu, dne3. kvetna 1913, v Operni sini pp. Richtarika a Paska vc Wilber,. Neb., byloodlozeno nasledkem destiveho a noprizniveho pocasi a budo usporadano
V SOBOTU, DNE 17. KVETNA 1913.
Vstupne' Pani 50 centu damy 25 centu a ditky 15 centu. Zacatck jako obycejne v 8 hodin vecer. Po divadle tanecni zabava pri vzornem poradku a dobre hudbe. Kazdy, kdo se dices
peknS pobavit, dostav so na tento den. K hojne navstevc zvou 50-1 RICHTARIK A PASEK, WILBER, NEB.
Jmdna naSich jednatelQ a zastupcfl
NEBRASKA.
Crete Frank Nedela st.
Dorcliester Vac. Kucera, R. R. 3.
Friend Jan F. Hayek.
Milligan Fr. Hrdy.
Tobias W. J. Kotas.
Wilber Fr. Anyz jr.
Zcnske 6-knofh'kove
polobotky
Bile pliltene neb kozene, $1.50 az $3.50
Zlute po $3.50
Cerne Gun-metal nebo lakovane,
$2.50 az $3.50
Sede pliltene $3.50
l;nrnn znninnni hnrlrv. . .S2A III nv, S.-i.!)ll
jilutc zapinaci botky, nejlepsi
$3.00 az $3.50
Prohleunete si nase zasoby obuvi nez
konpite jinde. Usetfiine vam penize.
JKacKet rtore
. 50-1
1884-1912
verejn tiot&r
WIX,UER, NEB.
Viechny pr&ce notarak6 vyhotoTU-
ii leTne a Bttravne. ZiaailKv nenez
4 '
obsUravaji se bezpecne do vfiech dilo
Evropy. Pfeplavnl listky prodaram
pro rSechny 6elni spolefinoeti. Po-
temky rozdllnych druhu a ccn, do
my a loty mam na prodej t hojnoeti.
Odbor pozemkovy a pojiSCujfci fid!
on V. C. Spirk. tf
Provarnlk, koslkaf, Itkat t farm&f
najae spisy ze uveno oDoru r novem
saaam posie knihkupectvi Naroani ti
karoy. 101 Bo. 11th 8tr.. Omah. Nab,
Z Wilber, Neb. a okoli
V niinulych ' dncch Nebrasskil
statin pokusntl zemedelskil stanice na
universitni farme v Lincoln vydala
pozoruhodny bulletin o pesteni bram
borfi ve statu naSem. V Ncbrascc ka
zdeho roku osazeno jest brambory asi
9S,S00 akru pozemku a za posledin
rok sklidilo pry se C,44S,000 buslfi v u
lirnnu cene $5,500,400. Pesteni brani
l)oru ve state naScm iieni sice nejdu
lezitejsiin rolnickym oborem, ale pfec
jeno'm mil velkou dulezitost. Vc stfed
nieh a .iizin'ch vustech nascho statu
temef kazdy rolnik venuje nekolik a
kru pozemku teto plodine, v zilpadin
cast i statu pestovilin bramboru jest
vaak rozsillilejsi a brambory nillezi
k nejdulezitejsnn rolnickym vyrob
kiiin. Statin pokusuil stanice po ne
kolik poslcdmeli roku snazila se vy
zkouSeti, ktery drub bramboru nejle
pe se hodi pro )odnebi statu Nebras
ky a jak oznamuje, dospela k pozoru
hodnym vysledkum. Ve vydanem ne
diivno bullet inu cislo 12 dovldame se,
w povolany odbornik, )rof. Cooper,
pi.se o vysledcieb teto priice a kazdy
liokrokovy rolnik mcl by si tuto zna
nienitou pnrucku opatfiti. Spisek ten
vydtln byl jjode jmcnem "Extension
Bulletin Xo. 12," a je mozno jej ob
drzeti ilplne zdarma dopsanim si na
Nebraska University Station, Univer
sity Farm. Lincoln, Neb. Kazdy pou
M se tu ncjenoiu o zpusobu )estovain
bramboru, ale i o vyberu semenc, a
ziiroven i o zpusobu jich ukhldilm a
trbovaiu. Jest to znamenite pro kaz
delio. Znamy krajan pan Ivarel Kusy
opetno otevfcl cciucnttirskou dilnu a
zhotovuje zase vSechny polfeby ku
stavliiim a jine potfeby, jez do cemen
tovi'lio oboru spndaji. Pan Kusy jest
(lobrvm odbonnkem ve zliotovovi'un ce
nientovych kanienu a zamestnavil ne
kolik delmlui. Doufiime, ze ki'ajane,
budou-li neco potfebovati, se obniti na
pann Karln ivusyno a navstivi .ic.i,
nebot' muzeme jej sincle do pnzne
krajnnu odporueiti.
Paul Boiiclialova, manzelka
okresnilio slcoldozorce nana Aloise
Bouclialn, a jeji matka )ain Biit'ovii,
zajely si do Lincoln v utery lninulclio
tydne.
Pani Jan Skrdlovil dlela niivstc-
vou u svulio syna v Berks, Nebr., a u
svu ucerv. rouinv nana Ant. Kauro-
vych v Crete v pondeli minulelio tydne.
Pan a pani Rudolf Princovi, by-
dlfci asi ctyry mile iihozapadne od na
sebo mestn, odjfzdcli do Crete v utery
minulelio tydne na kriitkou inivbtevu
svycli i)ratel.
Stare noviny v domiicnosti, ktere
caslo se zabazuji a jitlH, hodi se na
rozmanite potfeby. Hosiiodynu se
zcela nepnivem zlobl na stare noviny,
a tfeba i nandi svenm manzeli, dcefi
nebo synovi, aby techto vice nepfedplil-
cel, ale to jest nespnlvne. Z novin
mozno se docisti velmi ninolio zajnna
vyeh zprav domacicli i cizicli a znji
mavych cltiiiku, kdyz jsou nove, a kd.yz
link jsou jiz pfectene, liodi &o i H i ji
nou iiotfebu. Okenni tabule, novinami
cist one, prolilednou mnoliem jisneji
nez ony, jez cisteny jsou pouze lind
rem. Take cinove pfedmety a vcci
z blazene medi se novinami daji velmi
pekne vycistit, pfi cemz se nikterak
neposkrabou, jako se sttlvii pfi pouziti
jinycli prostfedku k cistern'. Nejlepe
jo takove predmety dvaknlt tydne mek-
kym novinaf-sk.fm papirem cistiti
Tiskarekii ceru je znamenitym pro-
stfedkem jiroti molum a je proto dob
fe, kdyz se zimin Saty nebo pfi odebodu
na letin byt doma zbylo saty Tcpou
a pokryji novinami. Take calouneny
niibytek je dobfe jimi zakryt, nez se
pokryje plutnem. Je znamo, ze papir
je spatnym vodicem tepla; proto kdo
lmva studene nohy, necbt' si da pod
chodidlo kus starvch novin. Z teebze
duvodu je dobfe rozloziti papir pod
ioberec; kobercc se ti'm ze s))odu cliril-
in a krome toiio neprevam cniauuo z
podiatry. Jestlize ph'bory natiibly
vfini z eibule, ccsncku nebo podobnou,
stiici, kdyz je dukladne p ret feme novi
nami, aby nepfijemny ziipacli se od-
stranil. Ve vlhkvcb mfstnostecli a by-
tecb je dobfe diit papir mezi zrcadlo a
stenu, nebo obraz a stenu, mezi skfine
a stenu; nevznikaji )iak osklive skvrny
na znmicnycli jifednietech, zejmena
kdyz se papir alcspon tydne obnovuje.
Po cistcni mosnznyeb a medenych
pfedmetii nebo ntidob je velmi dobfe
pfetfili je jeste novinami. Papir v-
ssaie uo sebe posledin zoyieic vniKosti
a zamezi tak vznikani matnelio povla
ku na jmenovanych iifedmctecli. Tedy
je niitno neznliazovati stare noviny.
Slecna Irena S)iirkova, dcei-a
naselio krajana jiana J. F. Spirka,
odejela spolecnc se slecnou Evou Ptae-
kovou, ucitelkou na nasi vyssi skole, do
.Millipan, kde?. se do neclcle ii'ozdrzely.
Manzele pan a pani Frant. Ricli-
tafikovi, ktefi prodleli nekolik posled
nich mcsicu v Eureka Springs, Ark.,
v laznicli, vratili se opetne do svclio
domova v litery minulelio tydne a jak
e (lovicliiine, jsou jak niilezi uspoko-
.leni.
Vydatny dest' jenz se dostavil v jio-
sledni dobe, znacne i)ros)ieje vsemu
rosllinstvu, neboL' die zprilv z naselio
okoli, jest slav vJebo oseni zuamenity.
jIinulelio piitku a v sobotu dostavil se
zase pekny destik. iMuzemc smele
fici, ze jiii asi za posledni tfi i-oky ne-
dostnlo se nam tak pekne vla.icky,
jako v posledni dobe. Puda byla tak
vyprablii, ze z deste neubelila snad ani
jedina kapka vody a vsechna se stacila
vsiiti do zemc.
Clenafi doctou se na jincm misle
v ozinimce teclilo listu, ze zniiiny kra
jan a Pesky zubni lckaf, dr. F. T. Frid-
ricli, ktery slavil pfed nedavnem sna-
tek se slecnou Loretou Shabatovou a
jest usazen v Ashton, Nebr., pfiste-
huje se do Wilber v nejblizsi dobe' a
mini se zde mezi svymi prateli a ziul-
mymi trvale usaditi a praksi co zubni
lckaf zde provozovati. Dr. F. T. Frid
ricb jironajal sobe pekne misto v bu
dove Pruelia a Syn, kde hodlil lckaf
skou praksi provozovati. Doufame, ze
dostane se mu nejle)si podpory a ze
budo nalezite spokojen. Pfcjeme mu
ninolio stcsti v jcho oboru.
Nils cesky lekarnik pan Jos. A.
Simerka jel do Lincoln v jnltek minu
h'ho tydne, aby tarn obstaral nmobo
dulezitelio fizeni a ziiroven aby tain
nakoupil zasobu niidobi z brousenclio
skla, kterelio biule niiti pekny vybcr.
V nedeli odpoledne due 27. dubna
uspofiidalo nmobo jifatel a znamych
manzelum pann a pani Frant. Rejclio
vym mile pfekvajieni na uvitiini, nebot'
manzele Rejcliovi pfed knitkym casern
se sem na odpocinek odstehovali. Pan
a jiani Rejcliovi zajiste ani netusili,
co jicb phltele jim jifiiiravuji. Byli
velice touto navstevou iioteseni, kdyz
sliledali, jakemu jifatelstvi tcsi se i u
nils ve Wilber. Navstevnici bavili se
znamenite az do pozdnich' hodin vecer-
nich a na rozchodu jim pfali ninolio
stesti v tomto jich novem domove. Od-
ioledne, kdyz byli vsichni v nejlepsi
niilade, oslovil pan Vaclav Priicha
manzele Rejcliovi a poukuzal nekolika
slovy na vyznam toho due, pfivital je
a prill jim mnoho zdaru. Na to pani
B. J. Vasiikova jmenem pfitomnych
jifilla jim mnoho stesti v novem tomto
domove. Doufame, ze manzelum Rej
chovym se zde libiti bude, nebot' maji
zdo eelou fadu prutol a znamych.
V iltery minulelio tydne navtivil
nils Wilber pan James Ladman, ktery
bydli v Jfonroo precinktu, blize mestec
ka Dorchester. Pan Ladman byl po
dobu zasedani stdtni zakonoddrny v
IJncoln zamestnan a jmenovaneho dne
vracel bo zaso do svC'ho domova.
"Velka Majova
Tanecni Zabava
jez mela byti pofildilna v sobotu, dne 3. kvetna 1913, a kterou mcl
uspofadati hid Vlastenky Zapadu, cis. 117, Z. C B. J., ve sve sini
10 mil zapadnc od Wilber,
byla nasledkem destiveho a neprfznivlho pocasi odlozena
a bude uspofildilna za pHcinou toho
v sobotu, dne 10. kvgtna 1913.
Vstupne $1.25. Zaciitek v 7 hodin vecer, a potrvil do 4 hodin rano.
K zilbave mu.e se dostaviti kazdy, at' jiz je Kuba nebo Jratej, slaby,
tlusty, nebo knltlry a dlouhy, kazdy jest stejne zvan. Protoz pfijd'te
se opetne pekne pobavit a pamatujte, ze zabava bude uspofadilna
v sobotu due 10. kvetna. K hojne nilvsteve uctive zve
50-1 PORADAJIOI VYBOR.
I Krajane, pozor!
Prave jsmo obdrzeli velkou a novou zasobu toho nejlepsiho nabyt-
ku pro mlade i stare a protoz vils zveme, abyste nds pfi nejblizsi
pfilezitosti navstivili a nasi novou zasobu si prohledli.
fame na sklade ty nejlepsi "moucnice" pro hospodyiiky, ktere
jsou velmi pfihodne a pohodlne a prodilvame je od $5 az do $35.00.
ildnii takovil nemela by schilzeti v zadne domiicnosti.
Dosla nils take velka zasoba linoleum, kobercfi, krajkoi'ych zaclon
do oken a jine, jicbz mame velky vyber. Pfijd'te a prohlednete si je.
Neopomente a povsimnete si naselio vykladniho okna.
Opravu niibytku vyfizujeme bezvadne v dobe nejkratsi a s plnou
zilrukou a tez rilmujeino obraz. Pohfbum venujeme zvlastni pozor
nost a protoz vzdy se obrat'te na 50-1
ED. HULETZ A SPOL., WILBER, NEB.
Dobry odev
vynuti
uctu
Nechceme, aby nam bylo roz
umeno, ze pouze ti, kdoz jsou
peclive obleceni do nejdraz
sieh satfl, jsou cteni, avsak
tvrdime (a mnohokrate bylo
to dokaziino), zo dobfe oble
ceny clovck vzdy nuti k ucte
a k duvefe jeho spolecniku
v obchode a spolecnosti. My
neodporucujeme marnotrat
nost v odevu a ani netvrdime,
ze za ucelem slusneho oble
ceni inusi mfti clovek neko
lik obleku. Nase ziisada a
lias odev mluvi spravne o
niarnotratnosti v satstvu. Dovolte nam ukazati, ze je mozno za $15
nz $25 miti oblek na celou sezonu, vzdycky v mode a ku spokojeno-
sti. Celovlnene liitky, naprosto zarucene. Rovnez dokonale padnuti.
50-1
Chas. W. Smutney.
jM.w.a s
Pfedplafte se na Wilberske Listy.
PfedplatncS obnSf Douze SI. 50 na rok.
i
n.i .i'.j; '