Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 30, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    It,
WILBERSKE LISTY.
Rocnik XI.
Wilber, Nebr., ve stredu, (April) 30. dubna 1913
6islo 49
j..
Z WILBER A OKOLl
Panovo V. C. Spirk a Tom. Hou-,
ser odjizd&i v pondeli minuleho tydne
do Wichita, Kans., nby tam vyfidili
diilezito zalezitosti, tykajici se majetku,
jejz tam pan Houser vlastnl.
Pficinemm nekolikaclenneho vy
boru, jenz mel v posledni dobe na sta
rosti zbudovani cementoveho chodni
ku na Cesko-Narodni hfbitov wilber
sky byly v minule dobe vysazeny v
delce jedne mile podle chodniku jilmo
ve stromky. Jest videti pficineni vy-
boru i celeho hfbitovniho spolku, ktery
hledi, nby bylo vse nalezite upraveno
Zo jest chodnik tento prospesnym u-
znavaji vsichni, i ti, kdoz nicim ne
pfispeli, zvlaste kdyz jest nepfiznive
pocasi', jak se jiz nckolikrate osvedcilo.
Plinomn en ion ymfiiUl n tnm. ink kto-
rysi neznamy dareba opovdzil se zniciti a pozadavku spolecnosti lidske, jak
nekolik malvch vvsazenvch stromku .isou vyznaceny zakony neho statu neb
chodu zdvisi od sousedu nebo licensni
rady a casto. na politickych cinitelich.
Jest ucinen nastrojeni politiky a pfece
se ocekavd a zada, aby nebral zadncho
podi'lu v politickych bojich. Scbe
obrana je prvnim ziikonem prirody a
hostinsky rau nic vice nepodleha nez
lide v jinych oborech obchodu. Ma-li
hostinsky byt odstranen z politiky,
rausl byti vymanen z podnozi poli
tickych vlivii. Musi byt ucinen svo
bodnym clovekem a obchodnikem, ja
kvmi jsou obchodnici jini. Musi mu
byti dano pravo pokracovat ve svem
obchodu, pokud je poslusen zakonii.
Dale pak je mu dano na vedomi, zo
jeho nravo k pokracovani v obchodu
zdvisi od pfesneho drzeni mistnosti v
pofadku a na jeho poslusnosti ziikonu
bavu v sobotu tyden. Pozvali si nase
hudebniky, ktefi jim tam tvrdili mu
ziku a k tomu jeste obstarali vsechno,
eehoz jest pri takove tdbavo tfeba a
bavili se znamenite az do pozdnlch
hodin rannich. Kazdy kdo byl pfito
men toho vecera, liboval si, jak se pe
kne pobavil.
2T "Kinsrhorsn" rnkavice do t)ra-
ce, 50c az $1.50. Racket Store. Ad
vertisement. 48-2
Ocekavany dest', jenz se dostavil
pocaikem minuleho tydne, byl velmi
vltany, riebot' prospel velmi rostlin
stvu; vyprahla puda se trochu navla
zila, takze nasi rolnici si volico libuji,
jak se jim to nyni v polich pekne pra
cuje. PH peknem destiku dostavila se
i studena vlna, coz potrvalo nekolik
dni, nezli se zase oteplilo. Vlazicka
nebvla velka, ale velmi prospesna a
vse so pekne zelena. Poslouzi-h pobo
dine poSasi, bude znamenita vyhlidka
do budoucna.
Ve ctvrtek minuleho tydne pfed
svym odjezdem zavital k nam pan Jan
Nedela z Du Bois, Neb., dobry znamy
nenavideti a ze musimo byti pfipra
veni na obranu proti nemu? Narod
neni nic nez souhrn jednotlivcu, ktoH
stejne pocity chovaji a ktefi stojno
smsloji. A pfeco jaky jest rozdfl me
zi niirodem a lideml Jak jo rozdtt
mezi rozumem ntiroda a rozumem li-
. v . r-r I 11
kolem chodniku. Jest to vskutku na- ""V ... . 1 m i naich wilb
valial piniti zaKony na pismenu, Kay- ,nTnSotn; ,
Listu. Pan Ne
nebne neco podobneho udelati a kaziti l "" u.''"' dela byl zamestnan na farme se stav-
hfbitovni majetek a doufame, ze tako- oy mu oyia mum Biejm yinnv .,u OT)ravou residence sveho pntele
vemu, kdo by byl pri cinu dopaden, by vydeiek, aka no fluna inym oDcnou- Kara pivonkv ft m iest
se zajiste velmi.spatne vedlo. Bylo to '"kum Hostinsky by neporusoyal za- h, bq vq minul6ho
udelano ze msty, ze zavisli? Bylo to B .yi'"
,ioi,At,.f o r,rf f nWtf m51 bv hvti plmt nez ne.l rusit. Proc mu tedy
U.IH-UUH i IV I . , . v., v.. 1 V ,1
"" 1 1 1 ' !..' o
zaKonem, ,ianou inaji jim ouuiiuuuiui t
tydne zpCt do sveho domova. Bylo nam
potesemm s mm nekolik minut straviti
dftek. Narodila se dno 8. flnora roku
1840 v obci Plamcnech, okre. KouMm,
kraj caslavsky v Cechach, a do teto
nove vlasti pfijcla roku 1807 do m5sta
Cle'vclandu, statu Ohio. Jeji manzel,
pan Jan Placek, pnjel do t6to vlasti
o rok drive. V roco 1G77 rozhodlL sp
manzele Plackovi a pf estehovali so na du ! Lid jo nepntelem militarism!!,
zapad do Saline okresu v Nebrasce, zbrojein a nendvidi jo pro bfemena,
kdo prodelali zacatky prvnich osadni- ktera. mu pfindsi, pro bolesti a ztrdty,
ku a dodelali se dosti slusneho majet- jez mu pusobf. Lid nemiluje-li se, ne
ku a vychovali zdarne svoji rodinu. m sobe vzajemnu nepfdtelsky a spise
Kdyz ditky jojich byly jiz odrostl6 a naklonen jest sbratriti so s kazdm
zaopatfeny, odebrala so pi. Plackova pro stejnost svych zdjmu a sveho cite
so svym manzelcm na zaslouzeny od- ni, nez aby se nendvidel. A pfece zbro-
pocinek do Wilber, kamz se asi pred jime. Zbrojime stale iisilovneji a vy
11 roky ze sve farmy pfestehovali. zyyaveji a ostnmo a brousimo meco
Manzele Plackovi zili svorno pfes 50 proti sobe vice nez kdykoliv jindy.
roku, coz jen maly pocet lidi se dockd. Proc? Co je pneinou, ze zapomindmo
Pohfeb zesnule odbyval so ve stfedu na idealy vseobecneho sbratfeni a zo
dne 23. dubna 1913 za hojne ucasti pfinasime obeti, ktere odporuji nase
phitel a znamych na Cesko-Slovansk mu citCni a tomu, co na druhe strano.
hfbitov Avilbersky. Pohfbu bylo by se se snazimc uskutecniti? Na jedne stra
siicastnilo jiste mnohem vice pfatel, no chceme bratrstvf, na druhe chystd
zndmych a sousedu, ale destive a ne- me se k vrazde. Tusim, zo netfeba
pfijemne pocasi zabranilo mnohym po- dlouho patrati, abychom shledali, zo
hfbu se sucastniti. Pri pohfbu pronesl tak jako vsude, i v otazco zbrojeni na-
slova utecny pan Vaclav rrucha v uo- rod .iest spatne represontovan a zo
me smutku a na hfbitove a pohfeb vy- vlastne narod tvofi jeho representanti
pravila firma Huletz a Havel. Hudba samotni. A protoz uhajime-li cest nd
zahrala nekolik pohfebmch pisni, ce- roda, vede se mu lepe!
hoz si nebozka vzdy pfala. Zemfeld Ve stfedu minuleho tydne dno
Katcfina Plackova zanechdva zdo tru- 23. dubna slavil snatek mlady pan Be
chHciho manzcla Jana Placka, tfi sy- dfich H. Richtank v domove sveho de-
-a
ar MpzorKiTtifiiite. ze befu veico na
n'.mSmi A XTnvnlr nnn7i nhnv. Ad- I
:':rr;z0:v ' 49-1 $2.50, $3.00 a $3.50. Muzsk6 POiobot.
" " v.. , , m ky: $2.50, $3.50, $4.00 a $4.50. Detske
Podle kalendare raeh bychom J, , ' vrK qk nnJ ti ti
v , , xfT. Ipolobotky: C5c, 85c, 95c, $1.35, $1.50,
juro jm cy u,rait) u1m;,. , $1.75 a $2.00. U Novaka, pouze obuv,
nosii se ivcu, muutnuiv sjv.m.-
pocasi zrovna mnoho s podzimem. Je
rlinv rnzili'l ie i5ouze v torn, ze se v
pfitomne dobe nedocitame o nebla
hveh omylech, jez se mnohym lidem
pfihazeji obycejne na houbafskych y-
pravach.
v Dw ,inlo,nn knl-tn inflfi- lzame nekolik jmen nasich krajanu,
i,nflinV nfiSM k dosti vdziiemu bvly v posledni dobe nasledujici: An-
zranSni na jedne nice krajan a spolu- a Bingamanovd Prant. Prolikovi
luaiitel feznickeho kramu pan Josef pozeuiKu v v
Snyder v feznicke dilne na stroll pn
sekani masa, jez rukou do stroje pfi
pravoval. Stroj zachytil panu Sny
derovi dva prsty na jedne nice tak ne
St'astne, ze mu u prostfednflio nrstu
odeimul spicku a prvni prst byl mu
poranen. Na to lined byl vyhledan le
kaf, ktei-y poskytl panu Snyderovi
rvchleho osetfeni. Jak se dovidame,
noraneni pana Snydera neni nebez
pecne, ale dosti bolestne, a doufame,
ze v dobe nejblizsi pozdravi se zase
tak, ze bude mu mozno svemu zamest-
nani se venovati.
Nejlepsi vyber a nejnovejsi mo
dy polobotok a lacineji nezli platite
za. stare mody, u Novaka. pouze obuv.
Advertisement. 49-1
PHlezitost americkych hostin-sh-Ooh.
Americkemu hostinskemu
tiv. .Tnsnfn. TVfika a Vaclava Placka. decka nana Jos. Richtafika st.. ve vtf-
a s nim si pohovofiti. jdceru Marii, provdanou za pana Jose- chodni casti naseho mesta se slecnou
JZTn So 2n i i ' n WILBER, NEB. Advertisement. Unnu Plackovy, 20 vnukii, mnoho pfa- vykonal srairci soudce J. V. Shestdk.
Nasi okresni komisaf i zasedali tel a znamych. Pozfistalym truchlicim Oba novomanzele jsou ditky v krajan-
v pravidelne schuzi ve Stvrtek minu- vyslovujeme srdeenou soustrast nad skych kruzlcb dobfe zndmych rodicu
leho tydne, ve ktere meli mnoho dule- ztratou milovane manzelky, matky a a sice zenich jest synem manzelu pana
ziteho jedndni, tykajiciho se opravy babifiky. a pani Jos. Richtdfikovych ml., podil-
venkovskych mostu a jine. aar Velkv vyber jemne a trvanlive nika naseho Wilberskeho pivovaru, a
-xSnf?.-ifnf -,w nfi Anrnmvsl. Llmvi v Racket Store. Wilber. Ad- novesta dcerou manzelu pana a pam
.Tn vnr n wVvm'k Stani- vertiscment. 48-2 lrant. Vanovycli, roinuca neaaieno na
slav Bartos, byh povolam do Dorches- Stary pan Martin Bclohlavy, by-
ter, aby tam -j'setnh pnpad pam An- dlei asi pet mil severozapadne od Wil
tonie Burjresove. her, bvl pfed tydnem kopnut konem
Kolik je lidi, kten vidi mrvu tak nest'astne, ze bylo mu pferazeno
v oku blizniho sveho a bfovna ve vlast- hedno zebro. Rana pry neni nebezpec-
nim svem oku nevidi? Jsou to neprak- na a ma so za to, zo pan Belohlavy
tioti lido 1 Meli by sbirati tato bfevna pozdravi se v dobe nejblizsi.
ve vlastnim oku, zaloziti si z nich dfe- V posledni dobe slavili svfij sna
vafskv obchod a za- kratky cas by leh- tek pan Clarence Grimm so slecnou
ce zhohath. Emmou Saskovou, kten odjeh do Oma- S1 .v, . nf.lvn-npn -Rvli to
v Martha Washington pohodlne hy, kdo byli ve stav manzelsky v pd- Lamj -eho mlad pftele, ktere on ma
polobotky, $1.50 az $2.50. Racket tek dno 18. dubna uveaem. isovoman- v?d rM ft dogti vasto pogkytno
Advertisement. 49-1
Jak se pfipravujete na hru "Ce
sti harfeniste", ktera bude sehrana dne
3. kvctna? Nemel bv zadny opome
nouti se dostaviti.
Pfenosy majetku, mezi nimiz na
jib od naseho mesta bydliciho. Novo
manzelum pfinasime nase blabopfan
a pfejeme jim vseho nejlepsiho.
Dfilezite prdvni Kzeni v Lincoln
mel v pondeli minuleho tydne nas ce-
sky pravnik p. P. W. Bartos, kamz (
.iraenovaneho dne ode,iel.
Ve stfedu minuleho tydne odpo-
ledne asi dve ste malych zaku a zakyn
uspofadalo nasemu krajanu p. Aloisu
80
Blue
precinktu, za $700; Henry Binger a
manzelka Nannie M. Bingerove lot 403
ve Wilber, Nebr., za $000; Cyrill P.
Havlik Mary Havlikove lot 5 a G, block
129 v Crete, Nebr., za $240. Wencel
Plnnlii'r (1 in nil vnll.'n ATni Vrtl pllPlInVl
an nkrfi nnzpmkn v sekei 22. v Bisr Store Wilber. Adv.
.' . .. . tt 01 i,i vesta 10 dcerou manzeiu pana a pam i,,s,in, t
da a maSS 5uXdo5 IS akrft ndS Cesky Dramaticky Klub Wilber Pran t fias kovycha zenich.es tsynem a ge u vgeeb tH.
, . ,, 1 r., .i;.,n,iiv.f n7.nlicfnvAni ' ' Knv. icomiiuiiu aiu v. jj.. .1""""- 1 A17 n vn atrr..-in nn Rk'n i neimii mu
zelka Karlu Slenickovi 80 akru no- vota o tfech nednanich so zpevy. Jira r"""'.'V " " PluKu velmi Psuo: i1. H!f" 3
48-2 zele jsou-zde dobfe zndmi, nebot' ne- yoln6ho vstUpU do jeho divadla s po
ehrdl vesta h dcerou manzelu pana a pam i,vi,w,mi obrazlry a proto tito so roz-
- 1 .1 -i 1 l n ".Jntviii rr niMtnmmrnh irn inn 1 1 hi I n I
zemlai v sekci J.o, v Atlanta precmiuu, . -nvMJit odebdfou so na farmu. kterou
I n '( H 1 r nnti T e it f TTfi flT"'I TlT'l li'TII lit1 I ' -
pondeli minulelio tydne, a co , g dig. SDoluZa6kv Marie Bo-
t, 1 v. 1 . . .i.yi: ,j i ii
rove a odtua vsicnm oaesii uu uoun
d zdbavy. Navsteva byla obrovska ze moh v Nor th Fork precinktu, zd- pana SlepiSky. Pan Slepicka, kiyi se-
b vsech"koncin okoli i z mesta. Snad Pne od Wilber, v astm a .iiz pro 1q toto bylo uspofdddno pro ne- f
1,1., i.,u; n.'.i.sts,,,, inSfr. vxtS,' inV svoji mladou manzelku ma pnprave- . nf1vpVI1 , r.adu skoiauu a0 sve
za 800; I. D. Ingham a manzelka Nan- a
cy A. Linnovi lot u-7-8, block 8 '11
-, s-l . ,-4 -V "TI 1TTI J . 1.
. . . . . , ln .'i ninnmi n Hrvt' tT I f 1QCT. 1 " I nnPrll I Si 1 Tl I" 11 N I 1 1 1 M."- IlfJUlllU D 111.
za !jJ.oU. dosei xanner a man.uua ,. v i.j zivotni. x:tx i.:i o irns.'.m,i nob ,lnrAvnl
tr tr...i..i. 1-1. no-l ... Trr:il IIP IV O 11111 mO.nO Se aOSUlVlll IllUSlCU- . lillU IJUHUOHl iv nusuuum !
mam ivoroeiovu iui ve ivnuei ,,.x tsr VAn Ri nfeio led. miize si ie.i if0fv An Jvnflln. ASknlibvlo
$1600. Cliarles F. With a manzelka km i iuyv "-m ---- -- . " - " Z .
.t...i :i.j ,1,0 v.;i7.'. nrilAv.ifnst AZ" ' . h-tni.,'. nrnvS ir fon pna v Crptp sp. vv- obiednati na prvm aoaavKu, zuvum- velmi nenrnemne a destive pocasi, ne
uaunu, r- meniy U vansoviniznicn iuu stop z " - - - , ... 5 ug b fle Btdti .... . nf ekvfl nen mnu
.iiycu uuu. u.uuu , 1023-1024 v DeWitt. Nebr.. za 6"u- uua" "":c 'c" " ,,. , , a".:. Z r.V7.,,' '
' 1 m 1 i-t j - 7.: 1 1 -trirt 7n iiiii in nnwn km iiuii.i k u 1111 vi: u nmn rnvi -nrann ncriAvnnn 1
Ubcliodnici .imycn ooorecn mouuu 1, . ioo..in24
pozorovati svuj obchod, iak dlouho se $1 Q0 Charies B. Anderson
pakli so plati kuponove Slepickovi pfeco uspofddali
nejsou pre- y sobotu rannim viauem odejen m
Adv. Mo Crete manzele pan a pani A.I01S
Minuleho tydne pfijeli do Wil- Apfelbeckovi se svym syndekem na
na nekolikadenni ndvstevu pan a navstevu. 1
pfece jen licensovan od roku k roku. an Bobert Fraaso;i lot' 7 block 12 uloha byla velmi pekne proyedentu pam Henry Fisherovi z Va 100 ,M - S. .SZ
u ri mi r, ionn mis tento oyi sonran icpo nezn u mis oiec a muiKu uusuhu auumuu luauioiuum uuu u. n.rmu, uuu Uot.v.
ve Wilber, nebot' kazdy se svoji ulohii dr. F. J. Fishera, a s nimi pfijeli tez pekne divadlo u Richtdrika a Paska
" ''?el.. Klub v Crete zavdSSil a pfisel vhod 35c za 100 lb., pakli so plat
iim libi. ale hostinsky, at1 ma v torn 17 . ,,, TOinnl,ll)(lv5 ,nt 7 fts 10 Is tim, ceho si tamnesi obecenstvo pre- Kniziry ; preaom, auo, paKii
inkkoliv mnoho nenez a at' jak chce . . . A Mf w, , nn je, nebot' kazdy vtip i pisne byly pn- dem placeny. J. o. meer.-
spravne udrzuje svoje misto, neb at' Auugt Dhooho a man?.elka Thomas frty R volkym smichem a potleskem.
sebe pfisncji vyhovuje zakonum, ne Dhooi,eovi totez za $100; W. A. Gil- Oohotmci se drzeli znamenite a kazdd her n
- w 1 V 1
Proto ale prece mnono nasicn Krajunu c t Neljr za $1200.
1 -nnonaroaovcu pourouu.u & iumu p 7nWVnwi5 M1rv. M9 K0 nS !R2S
Racket Store, Wilber. Adv
zdkonu. Jeho pravo pokracovat v ob-
48-2
ELEKTRICK
POHYBLIVfe
DIVADLO
hov
my
- V pondeli minulelio tydne odste- U0vati na toto pfedstaveni a a.
al se od nas do statu uoioraao zna- M)Ue pHSte miti zase neco pekneho,
Kazd veSer zmena programu.
Kazd jest uctiv5 zvdn.
Vstupnfi: DospSU 10c, deti do
12 let 5c.
Zacdtek v 7.45 a 8.45. 35tf
ALOIS SLEPlfiKA, maj.
BEN BEED, operator.
c naucil a podal, ze slo vse' hladce. pan a pani E. A. Arlenovi z Clinton, "Cestl harfenistd" anob 'Hrobaf a
iiifame, ze Crete bude dlouho pama- Iowa, strycek a tcta vyso jmenovane- karbanik," obraz ze zivota ve dvou
Klub ho lekafe, nebot' pani Arlenova se- oddelenldi se zpevy. Jest to nra vence
zo strou stareho nana inshora. zaiimava a poucna a neni nm poony-
.... 1 X ..Jt l,,..ln KV.!; n nnn$ li-tr 3
pozvou ,ie,i obcano tamne,isi opeinu. Povoleni k snatku vyzvedli si uy v vm u uUin uUkUU j -
klobouky v Racket v t6to dobe ndsledu ici: Fred H. Rich- ste se men . iu.m
Advertisement. 48-2 tank ze saline uo., toku, a mnne ' "-i-"--- v' A "
a me kr t,. si!nn f!n 17 rnKi . zabava pfi dobrd hudbe; tedy pama-
V pondeli dno 21. dubna skonala Tinrrv -r, Zimmerman ze Swanton. 22 tujte, zo jiz v sobotu dno 3. kvetna.
se svoji manzelkou vypravni cesty na po delsi trapno neraoci jedna z prvnoj-1 , , n Vmrr,n T.nwninnvi Swnntnn. Pan Jos. W. Shabata, zndray kra-
nrohlidku pozemku do Colorada, kde sich osadnic. naseho okresu, pani Kate- Ln . jan, odebral so vo ctvrtek minuldho;
so jim to velice zalibilo, takzo si tam fina Plackova, v pokrocilem veku 73 " ' .,, . , , tdne do Lincoln, kdo mel dulezit6 H-
dinou, syn pana Josef a Novdka a bra-
tr pana Ant. Novaka. Pan Ed. Novak
pfed krdtkym casern sucastnil se se
svym bratrem a jesto nekolika jinymi
2T Slamene
Store, Wilber.-
zeni.
1 ! I. ..- l.i .'. ,X I 1 . O -.".'.. 17 A TJ,.lr, mnnSol
zaKoupu poasiDOK, qu Hl B om., . ,u.Bu , cenu vgeho. by soucasno doznali, zo
nym odsteiiovan a mini so tam iryiua kou aouro v KrajuiwKjroi. m Lnni! i,fltn niSeho. nwAwmf snTTftPIP..
iicnlUi Prflinmn mnnyfthim Nnvftko- tnolin nnna .Inna Plntika, VO Wllbor T)0 w-.--.,-. -
V zivoto muzeme miti nano.ivys Vsechnv Slenkvne Sboru Hvezdaj
-rf fn voliW r,1nn. VtprA nntlmlrt tnn- Liednu velikou zkusenost a tanemstvim Zanadu cislo 28, J. C. D., vo Wilber,;
'"- ' .w .w ,....- ,. . v,, 1 - "I- - ;
Znamy rolnik pan Cyril Fitl, by- to klidny domov a zajist6 i my vsich- zivota paii unoo zKUbenuM, iu, hu pebi) JSOu zauany, any so co nnoj-1
dlici nekolik mil severozapadne od na- ni citimo soucit s truchlicim manzolem mozno, nojcasieji leprowwovau. ,ie1 dostaviiy do sciiuzo v neaon, ane
iSofn ,r.rafnvSl ; Tin ov fnrmn n r.n7iistnlvm ditknmi a m-ateh. Pani Lid a narod. dest clovcic cioveKii u. Kvetna xvia. ve bohuzi pupuuu u
nnlrnnn vnllfnn ntni n nliv -ii wzkoilSe- I TCnt.P.fina Plackovd bvla iednou z nfi- od nfirodv nepfitelem? Usilujo snad tento den velmi dfllezitd jedndni a pro-1
li. zdali skutecnS jest povnou, sezvali cinliv'ch ceskych matok, kter6 nikdy kazdy nezndmy c.lovek, s nlmz so se- to vSechny clenlcynS jsou zvdny, aby;l
celou fadu svych pfatel, zndmych a neliledely nen pro sebe, ale vzdy sta- tkftmo neo s nimz zijeme naiuio zeiui- so iuiu ouuuouuijr. ....u,
.is - y..,ii: ..nii.n.i . n ti an o nnAimiv i nrn i n in. bvvh i l.'nn i niifip. znificni. zo i oi musimo iiaiemnicu. vuvuinseiuuui,. ia-
auusttuu a iispuiiiuun nun iwauu it .uvutu.j i' - .... , --
ilKk. 1