Wilberské listy. (Wilber, Neb.) 190?-19??, April 23, 1913, Page IV, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IV
. j. ajl , ,t, .W. iTi iTi if i Jfi 1T1 ti it i A 1T1 iti ir A i
J " i f 'j V V 'J" 'tp i V '4 " F V v V "
Zprdvy z Crete.
Dr. Tobiska, zubni lekar, m&
bvou ufadovnu u Cervoneho nad
operni sini. Advertisement. lOtf
Pan Prnnk Kobes, zdejsi salonik,
si zajel do Omaliy v pondeli za ob
chodnimi zalezitostmi a v iitery vcier
Be navratil domu.
Pan Jos. Srajhanc a slecna For-
mnnkovu, oba ze zmimych rodin, byli
spojeni poutem manzelskym ve stfedu
minuleho tydne soiulcem J. V. Shcs
takem z Wilber. Novomanzelimi pre
jemc vse nejlepsi, co jen manzelsky
stav p finest i muzc.
Pan Jos. Francl, syn pana Ernesla
Francla a slecna Fuhrerova. slavili
snatek ve stfedu odpolcdne v dome nc
vesty. Obrady vvkonal methodisticky
knzntel. Novomanzclum pfejeme vse
dobre na jejich novo zivotni draze.
Pan Jakub Fritz od Wilber byl v
nasem nn-ste, kde mel nejaky obcliod
k vyfizovani. Po nobavem se se svymi
pfateli se k vcceru zase ubi'ral domu.
Pan Iloncak, ktery byl zde usazen
asi dva roky, odebral se do Milligan,
Neb., kdez bude so svym kamanidem
ze studentskych let barvit dotny. Pfe
,iem )anu lloncakovi ninobo stesti v
novem povolani.
Pan Frank Pisaf s manzelkoti od
Pleasant Hill, Neb., zase se po delsnn
case pfijel podivat na sve zname a vy
ridit nejake obcbodni zalezitosti. Jako
vzdy, bylo nam milo s manzely Pisa
fovymi si pohovofit, ktefi vzdy jsou v
dobrcm liumoru. K veceru se zase
nbirali k domovu.
x3" Farma k pronajrauti o sto a se
desati akrecb na pfisti leta. K do
pti'ini u J. F. Tracbta, Crete, Neb.,
R. F. D. No. 3. Advertisement. 48-3
Pani Vrbska, vdova po p. Frank
Vrbskem, ktery pfed ctnnicti dny ze
mfel ve Wilber, jeji dcera a pan Ed.
Zelenka, wilbersky salonik, pfijeli do
nasebo mesla, kdez meli jiz pfipravene
pojistne, ktere jim vyplatil dfivcrnik
bratr Kozlik. Jak rychle Z. C. B. J.
vyrovnava pojistne, to snad zadny
spolek tak brzo nevyphici, protoz by se
meli lido vice pridavnt a tak svym po
zustnlym zajistit v mnoba pfipadech
to nejpotrebnejsi.
Pan Jos. Skala s manzelkou a pani
Anyzova od Pleasant Hill, Neb., byli
v nasem meste, kdez meli k vyrizovani
obcbodni zalezitosti. Zdrzeli se az do
odpolcdne, a pfi torn navstivili i pani
Yi-bskou, babieku pani Vrbske.
Pan Vaclav Machacck, ktery je
zamestnan n pana Vilema Plachyho,
cliodnc-prdnocnc od Crete, vozil se
svym bratrem lmuj na samorozhazo
vaci a pfisel k vaznemu , poranein.
Kone se totiz neccbo ulekli a splasili
se, pfi cemz se zlamala voj a pan Ma-
Dr. A. CAPEK
cesky 6kaf
a operator
V CRETE, NEBRASKA
UADOVNA
V BUDOV& CITY NATIONAL BANK
Bell 45 Indop. 94.
Nemozno li se mne dovolati,
telefonujte laskavS na p. Franka
Kuncla, obchodnika. itf
Dr. F. J. Stejska!
cesky lekar
a ranhojic.
CRETE, NEBRASKA.
tifadovna nnlexa nad
Staldlovou Ukarnou.
TELETONYl tf
Offlc': Black 17E. Indep. ES.
Ratldance: 174. Indep. E.
cbacek spadl pfcd vuz, ktery pfejcl mn
pfcs nobu zrovna nad kotnikem, kdez
mu byla nolia zlomena. Dr. Stc.iskal
ranenebo osetfil. Pfcjeme panu Nn
cbackovi, by so brzy pozdravil a aby to
nezanecbalo zadnycb zlych nasledku.
Slecna Mary Baurovii, dcera man
zelu Vaclav Baurov-ycb, jela na navste-
vu do Swanton ke sve tetc pani Vydla
kovo a babicce Macbackove. Pfejem
bodne zabavy, ackoliv az jim pova
spatnoti novinku, ze si syn a bratr zla
mal nohu, toz je asi velice zarmouti.
Pan Frank Ncdela starsi dava do
sve obcbodni mistnosti cementovou a
dlazdickovou )odlaliu, kdez jelio syn
Jos. Nedcla bude mi't od pnuiflio kvct
na zanzenou liostinskou zivnost. Jeli
koz je budova na peknem robu, doufa,
ze obcliod pujdc. Pfcjem mu mnoho
zdaru, neb Pepik byl sikovny bar
tender a bude i sikovny bostinsky.
V pondeli minuly tyden byla zde
spolccnost pode .imenem L. L. Lyons
z Omaliy s poliyblivymi obrazky. Za
dano bylo vetsf vstupne, li5c, ale
obrazky ncstiily za mnobo, neb kdyi
mela se ukazovat omazska katastrofa,
tak masinka vy)ovedela sluzbu a obe-
censtvo, ji'mz na)lnena byla dvorana
opernilio domu, bylo sklamano. My
sh'me, ze kazdii takova s))olccnost by
mela sobe opatfit dobre ajjanity, by
obecenstvo, kdyz zaplati vetsi vstup
ne, dostalo, co mu pravem nalezf.
Vyskytlo se zde nekolik pnpadu
spalnicek, )roto pozor, rodicove, by se
nakaza nerozsifila dale.
Prvnf zabava, pofadana ve
Viivrovem parku v nedeli vecer crete-
skymi micafi, se )ckne vydafila a vse
se v pofadku odbylo.
Prof. Vejzmola
Dr. Vojan, zanecliav fiditelovani 0.
A. T. K., jak se zda, nemii dlouhou
clivi'li co delati, nebot' i)olemisu,ie ve
Slavii s Illasem.
Dr. J. S. Vojan, rozebiraje ve sve
l)olemice s Illasem otazku ccsko-ame-
rickebo novinafstvi, ma za to, ze jedine
orfjanisace novinafu muze povznesti
nynejsi uroven nasebo ceskebo tisku.
Ja vefnn v jiovzuasein vsebo, co po
vznesenf zaslulnije, ackoli pfi torn ne
im'ni'm, ze by lepsi zdejsi tisk cesky
byl pod urovni ceskebo tisku vubec, ale
sotva mne kdo pfesvedci o torn, ze or-
jjanisace ucinila by ze si)atncho novi
nafe dobrclio. Jii nevefim, ze z ko
)avcbo kone stal by se dobrak, kdyby
dan byl ve sttido do obrady, jakou
byly by v pnpadu nasem organisacni
stanovy. Dobry novinaf musi byti or-
ganisaci siim v sobe. On musi byli
ki'itikem nejen ',efejnycli udalosti a
lidi, ale take kritikem svym vlastnim, a
kdo nema scbopnosti kritisovati svou
priici j)rave tak pnsne, jako cinnost
jinycb, neobstoji na poli novinafskem.
Vyj)ada to vzdy komicky, kdyz
ocblasta nabada jine ku stfizlivosti,
sniilnik ku mravnosti, surovec k u
slecbtilosti. A nemeiie komicky vypadti
to, kdyz katolicky redaktor fimsko
katoliekelio Illasu napise: "Zurnalista
ma byti, abycliom tak fekli, duscvnim
aristokratem v torn nejlepsim slova
smyslu, nebot' on mii vesti lid, sve cte
iii'u'stvo k vyssim metam. A tu by ne
mel v liste, jejz rediguje, popfavat
mist a lidem obmezenym, lidem otupe
lycli citu, lidem cliudickebo intellek
tuelniho fpndu, ktefi do listu zanaseji
bnus, sproslotu, nadavky proti lidem
jinych nazoru, jak to vidi'me priive ve
mnobycb volnomyslenkafskycb a fana
ticky svobodiifskych listecb." To, pro
sim, napsal redaktor Illasu, jenz v
jinem cisle tehoz listu mezi jinym nve
fejnujo: "Jedna cpi sovcovskou smo
lou a druba koninou" "smesny je
to paniik; jebo osli usi" "tusil jsem
za vashn jmenem ncktcrebo )fezvy
kavcc." Tak p'iS'i duSevnt aristo
krate, ktefi vedou ctcnaf-stvo k vysshn
metam (ano, je-li ton vy55i metou si
bcnico). Pokrok Publishing Co. vydava Po
krok Ziipadu. Tak je to nadopsano
na redakcnf strane onoho listu. Proe
ho vydavfi, neni tarn napsano. Ale
cteme-li rcdakciu livahy, vidime, ze
wdavaji jej jedine asi proto, aby za
mordovaly profesora Vojzmolu, "zba
stovali" Narodni Tiskarau a pfivedli
na sibenici vsechny cleny rodiny nase
bo zesnuleho pfedaka Jnna Rosickeho
k UlehCete si
farmarskou praci
YBOSTROJE Jsou lopSt neZ
k UQle21t5J51 larm&rsko pr&cl.
Ordnl, vlftCent, setJ, skllzent, mlft-
cenl, zavodflov&nf, vozenl do trhu,
vSo so docllt v nfUezitm Caso a s monSl
v$lohou sIIIC hybostrojl neZll s kofiml.
Ilybostrojo provodou praci tu v kratSIm
Case, tnk?.c mQZete se uvarovat nepflznl
velio poCasl a dodGlat praci v Cas. RovnSZ
take, stane-11 se cokoll s hybostrojem, Jest
mozno JoJ spravitl a uClnltl jako novy.
Otfelt nebo polaman6 Castl moliou byti
nahraZeny s pomGrnS malou vylohou. I H
C hybostroj jest nutnostl praktlckfimu
fnrmafl. UlehCete si svou praci.
Kupte si IHC olejovy hybostroj.
I H C liybostroje zpOsoblly vScobecne pou21vfl.nl
UybostroJO, pongvadZ Jsou spolohllvfi, jednoduche a
vykonajl svou praci s malou vylohou. Prflm8rn8 stojl
zoranl akru pOdy pomocl IHC hybostroje 45 cento,
naprotl fl.25 s konml. Cena vlacenl, skllze
nf, mlacenl a jln6 farmafskg prace snlZt se
podobnS pouZlvanlm IHC hybostroja.
ObdrZIte pravou velkost IHC hybostroje
pro kaZdy drub, prace na sve farm6, at jest
tato mala nebo velka. Pro male farmy Jsou
nojlepSl 12, 15 a 20-koftske slly. 25, 30, 45
ITL
iHKCIIii!I
Ze tyhle vypady Pokroku Zajjadu
proti Osvete Americke, jejhn redakto-
rum a si)olu))racovnikfun, Narodni Ti
skiirne a dctem zesnuleho Jana Rosi
ckeho nenalezaji ohlasu mezi etcnaf-
stvem, svedci nmolie projovy, kteru
jsou mi zasiliiny. Nektere z nich jsou
tak padnc, ze by stacily na dve mou
ehy jednou ranou, ale ja, snaze se ni
komu neublizovati, pouziji jen tech
nn'niejsich:
Meinour F. Krukorij!
Tak bych pfece tern "mladym zaji
cum" (tak nazyva ). F. J. Kutak
deti Jana Rosickeho, ktere svedomite o
obehod jejich otcem vybudovany se
staraji a snazi se, aby nadale vydiivaly
list I'iplne neodvisly, irosty vsi slu
zebnosti obcbodni a politicke. Pozn.
)rof. Vejzmoly.) fekl, ale pravdu
)ravdouci, jak jsem kde zil a jaky
vyznam ma cela moje ))race. Vlastnf
chvala sice malokdy voni, vsak radi
odpustime, bude-li ten showcase jen
pill tak hezky, jak se dvacelilety novi
naf. v jednom kuse chubi.
Zkrousene cekaji
Mladi zajici a trabanti!
jrarne zasti snazeni
kdyz tulipani sprazeni
ve vlastnim listu svem:
Cesko-Americkym Venkovem !
U. N. 0.
Z nanzein "vlipne" psati,
"z nanzeni" v hrdlo lhati
musi, Francku, jen ti pani,
jimz dohrvmi jsou dues i tulipani.
.U. N. 0.
Franci: Znas tu biijku Aesopovu,
v niz oscl po mrtvem lvu kopl?
Obrodil se ten osel v tobe,
ze mrtvym nediis pokoj v hrobe?
U. N. 0.
Ctu to, ctu to, Franlisku.
Mas to vsechno na kyzku.
Vid', tezko lez se pise,
kdyz u tebe lipan dyse.
U. N. 0.
Byl jednou cas,
kdyz svati o plast' se zebraky
se delili.
Dues vidime zas,
jak tulipani by svuj habit
na jine l'lidi hodili.
U. N. 0.
Kdo je to, jens tohlc o sole mhwif
Ja mam vzdelAni i vychovani,
toz, na mou hfisnou dusi:
Kdo mne dice pfedcit v nadavani,
so na to obout musi!
Ctnosti mych vehlas vzdycky pronikal,
iiirokem i dali.
Nc zrovna vsude, kdyz jsem utikal
"0, vrat1 se zas," mi priili!
i
Stfikat jedem moje heslo,
vecne v kalu l-j't:
To mne vzdycky zitim neslo,
ja jsem Yellow kid!
An rumecelc s mini
V iieto podepsani zddaji timto noj-
hezcl tulipfinky od "P. Z.,?' aby se
i. ii . i i i i
uuiy nunem vyuiejsunoui, a pun. iu
ltonC
International Harvester Company of America
(Incorporated)
Chicago USA
uvefejnily ve svem nslechtilem listu.
Loni jim byly k sniichu nase "intelli
frentni" tvafe v Praze, protoze jsme
odepfeli delat stafaz klerikam, a nyni
opet vycitaji nekomu "odusevnele
obliccje." Tak bychom nyni uz pfece
jednou tez nidi shledli tu jejich "kla
sickou" fisaz!
Pfedem dekuji a se tcsi
sletovi elcnove Ces. Am.
Del. Sokola v Chicagu.
1'ojd'te, lide, k memu kramu
My zasadni jsme republikani,
totiz pokud je u nich co k miini !
Take vsak jsme verni svobodafi,
ovsem jde-li to lc duhu kapsiifi!
Katolici, C'eSi, demokrati
vsichni jsou nam mill, dokud plati!
Jsou okamsiki v iivota lidskem
Jit ci nejit takova je nyni otaz-
kn ! Neco musi byt shnileho ve statu
zapadanskem, to so zna! Malicko a
feknou: "Jdi do Trantarie, pometlic
ko, nebot', aj, nestoji-li psano, ze vy-
sokomyslny vzbuzuje svar a pycha
pad pfedchazi?" Svrchovany tedy
cas, abych hledal novou vydavatel
skou kavku; oni mne tfeba jeste vsi
chni neznaji. Zpusobilost k vedeni
Hzne rubriky mi rady dosvedci kolle
fiyne ze zeleneho trim, a iiaka ta jed
nieka z mravu se do "cajgnysu" vpa
suje taky! . P. z Tulipanova.
Dennice
je umirnena velice.
Svet
jak by smet'.
Novo Smery
zebra j' na ofery.
Pokrok Illasu ruku tiskne,
zemsky raj to na pohled!
Ty mfij svaty Guttenbergu, nekou
pil ja v to saraoeinne nadavaci silo
vlastne zajice v pytli? Az jednou,
vyslys nas brzy, Domine, od nas po
vandruje, eim mu zacpu linbu? Vzdyt'
to ty papiry nenesou . . .
Jeden literarni monsiiior.
"Pfcsvedci-li osviceny casopis o
mazsky vefejnost, ze "dosud zaujimd
vynikajj'ci misto v cesko-americke zur
nalistice" tim, kdyz na nas budon od
tamtud ukazovati jisty organ z ji
stych odusevnelych obliceju, my jim
to zo srdce odpustime." Tohlc jest
redakeni nvaha Pokroku Zapadu.
Pan F. J. Kutak, jeden z tech sesti
dobrych redaktoru, z niehz kdysi tf i
podali.si kliku n P. Z., napsal: "My
koneene take dovedli bychom oznaeiti
pravym jmenem ten stab, kterym so
jiste mlade panstvo obklopilo pro
svoji zabavu a na skodu ceske vefoj
nosti, nlo nase vycliovani i vzdeldnl
bylo takove, zo ani v feci ani v psani
neuzivame vyrazu, za ncz pfed slus
nymi lidmi musili bychom se stydeti."
Je to divne vzdelani a vj'chovani, kte
re nedovoluje cloveku fici pfimo, co
o druhCm si mysli. Slovnik, v nemz
uvedena jsou vsechna slova, jichz nfi-
rod nziva, nebyl ' jete prohlasen za
knihu nemravnou. Ne, pane K., slova
nejsou nemravna, nlo lide, ktefi jo
nebo 60-kofiske IHC hybostroje vykonajl praci mno
ha konl na nejvetSfch farm&ch. FracuJI s pouZltlm
hrubych 1 'Jemnych druhft oleja k pftlenl. IHC stroj
moZno dostatl teZ pfenosny, na podstavclch, nebo ne
hybny, o 1 aZ 50 koAskych sll&ch, JeZ mohou byti pou
Zlvftny ku hnanf Srotov&ku, plly, pumpy, smetanovfr
odstfedlvky a kterfihokoll JInCho farmafskClio stroje.
NavStlvte IHC mlstnlho obchodnika a ujednejte
s nlm koupl IHC hybostroje. Da vftm l;ataloey
a tiplne pouGent, nebo piste na:
BUT
proni'iseji s nekalymi zamery, jsou
nemravni.
"Profesor Vejzmola, spodni redak
tor spodniho ceskebo casopisu," zaci
na sve psani redakeni livahy pro cte
nafe P. Z. p. F. J. K. Ne, pane K.,
ja nejspm ziidny redaktor, ani vrchni
ani spodni, nebot' bych nepropujcil se
nikomu za spodnicku, jako vy. Perte
si svojo spodni pradlo, jez vam bylo
pfedlozen'o, venujte se mu jako Cinan,
jste-li za to placen, ale nine nechte na
pokoji. Atplati-li vam Vaklav za to,
abyste mne pronasledoval, prosim vas,.
jednejte femeslnicky a ne tak hloupe.
Pan F. J. K., spoluredaktor Pokro
ku Zapadu, jenz obral si na stara ko-
lena za zivotni svfii ukol nronasledo-
vati profesora Vejzmolu a trhati vse,.
co Jan Rosicky zde zanechal, at' do-
brou namatku, nraci. maietek. deti a.
pfntelc, dal na Husuv Diim v Chicaeru
$1.00. A lined na to pise o zaklada-
teh domu toho, Dr. Iskovi. toto:
"K velke hube a velkemu bfichu pa
tfi velky dum," pomyslil si svobodo
myslny papezik a koupil na dluh
"property" na ceskem boulevardiv
v Chicagu, neveda snad a netuse. ze
dluhy maji se take jednou platit."
Neni pres to, jako kdyz ma elovelc
karakter a rozum.
Jmena naich jednatelu a zastupcO
NEBRASKA.
Crete Frank Nedela st.
Dorchester Vac. KuBera, R. R. 3.
Friend Jan F. Hayek.
Milligan Fr. NHrdy.'
Tobias W. J. Kotas.
Wilber Fr. Anyz jr.
aiJiiiNiiwi'iiii'iiiiMm
NARODNf
DOMACf KUCHARKA
Cesko-awerickA IjL
Ki.-iJH TitUrj
Cena se zasilkou $1.10.
tin (jKimzvMzS'tzr
li
W2
im mm
i,' X v rv-